Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ (VPP-U-1/2018)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ (VPP-U-1/2018)"

Transkript

1 Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ (VPP-U-1/2018) OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení ČLÁNEK 7 Výluky z pojištění ČLÁNEK 2 Vznik, trvání a zánik pojištění ČLÁNEK 8 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného ČLÁNEK 3 Pojistné ČLÁNEK 9 Forma právního jednání, komunikace, doručování ČLÁNEK 4 ČLÁNEK 5 ČLÁNEK 6 Rozsah pojištění Pojistná událost Pojistné plnění ČLÁNEK 10 Výklad pojmů ČLÁNEK 11 Závěrečná ustanovení 1.1 Pojistitelem je PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s., (dále jen pojišťovna ) se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ , Praha 1, Česká republika, IČO: zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20807, provozující pojišťovací činnost v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen zákon o pojišťovnictví ). 1.2 Pojišťovna vydává tyto Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ (dále jen pojistné podmínky ) pro pojištění ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení závažných úrazů (dále jen pojištění úrazu ), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy (dále jen smlouva ) sjednané mezi pojišťovnou a pojistníkem. Ostatní práva a povinnosti účastníků pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen zákoník ). 1.3 Pojistník, pojištěný, oprávněná i obmyšlená osoba mohou spor z tohoto pojištění proti pojišťovně zahájit a řešit prostřednictvím České obchodní inspekce (adr.coi.cz). Vznik pojištění 2.1 Pojistná smlouva se uzavírá prostředky komunikace na dálku prostřednictvím Elektronického pojišťovnictví. 2.2 Pojišťovna navrhuje pojistníkovi sjednání smlouvy na základě žádosti pojistníka o pojištění. Smlouva je uzavřena, jestliže pojistník přijme nabídku pojišťovny včasným zaplacením pojistného ve lhůtě a ve výši uvedené v nabídce nebo ve výši uvedené v nabídce upravené o přípustnou odchylku pojistného. Ujednává se přípustná odchylka pojistného maximálně ve výši 50 Kč. Zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce upravené o přípustnou odchylku pojistného se nemění ujednaná výše pojistného. Pojišťovna o uzavření pojistné smlouvy informuje pojistníka vydáním a zasláním pojistky. 2.3 Pojišťovna předem vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Jakýkoliv projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, a to i v případě, že nemění podstatně podmínky nabídky, je odmítnutím ČLÁNEK 2 Vznik, trvání a zánik pojištění nabídky. Pojišťovna předem vylučuje přijetí nabídky jiným způsobem než zaplacením pojistného. 2.4 Pojištění vzniká nejdříve dnem následujícím po podání nabídky pojišťovnou. Den počátku pojištění je uveden ve smlouvě. 2.5 Horní věkovou hranicí při vstupu do pojištění je 60 let, včetně. Pojištění nelze sjednat ode dne výročí 61. narozenin pojištěného. Trvání pojištění 2.6 Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. 2.7 Pojištění se nepřerušuje. Zánik pojištění 2.8 Vyjma důvodů uvedených v zákoníku pojištění zaniká: a) v důsledku odvolání souhlasu pojištěného se zpracováním informací o jeho zdravotním stavu nebo souhlasu s náhledem do zdravotní dokumentace. Pojištění zaniká dnem, kdy pojišťovna obdržela písemné odvolání tohoto souhlasu, b) k výročnímu dni počátku smlouvy v kalendářním roce, ve kterém se pojištěný dožije 65 let, není-li ujednáno jinak. 3.1 Pojistné je úplatou za pojištění. Právo pojišťovny na pojistné vzniká dnem uzavření smlouvy. 3.2 Pojistné se sjednává jako běžné pojistné na pojistné období jednoho roku. 3.3 Ve smlouvě je možné sjednat splátky ročního pojistného (pololetní nebo čtvrtletní). Neuhradí-li pojistník některou splátku pojistného, má pojišťovna právo na celé pojistné. Splatnost celého pojistného nastává dnem následujícím po dni splatnosti splátky pojistného, s níž je pojistník v prodlení se zaplacením. 3.4 Pojistné se platí v české měně. Pojistné je zaplaceno dnem, kdy bylo připsáno na účet pojišťovny nebo jí ČLÁNEK 3 Pojistné pověřené osoby s variabilním symbolem stanoveným pojišťovnou. 3.5 Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojišťovně pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala. 3.6 Pojišťovna má právo jednostranně změnit výši pojistného na další pojistné období: a) dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů nebo rozhodovací praxe soudů, která má vliv na stanovení výše pojistného plnění nebo nákladů pojišťovny (např. změna daní a povinných odvodů), nebo b) není-li pojistné dostatečné k zajištění trvalé splnitelnosti závazků pojišťovny dle zákona o pojišťovnictví, nebo Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

2 c) došlo-li v předchozím pojistném období k pojistné události. Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník s touto změnou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, které předchází pojistnému období, ve kterém se měla výše pojistného změnit. 3.7 Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojišťovna právo na zákonný úrok z prodlení a na náhradu nákladů spojených s upomínáním a uplatňováním dlužného pojistného. 3.8 Pojišťovna má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění, stejně tak jako pohledávky, které pojišťovně vznikly i mimo pojištění. 3.9 Pojistník má v případě bezeškodního průběhu nárok na prémii. Způsob výpočtu a další podmínky prémie jsou definovány ve Všeobecných podmínkách elektronického pojišťovnictví, články Pojištění se sjednává jako neživotní obnosové s jednorázovým plněním. 4.2 Úrazové pojištění je možné sjednat jako: a) Pojištění trvalých následků a smrti následkem závažného úrazu, b) Pojištění trvalých následků závažného úrazu, ČLÁNEK 4 Rozsah pojištění c) Denní odškodné za dobu léčení v důsledku závažného úrazu Rozsah pojištění a limity pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 4.3 Pojištění se sjednává bez územního omezení rozsahu pro vznik úrazu, smrti následkem úrazu a pro následky závažného úrazu. 5.1 Pojistnou událostí je úraz pojištěného. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění, a který zakládá nárok na pojistné plnění dle pojistné smlouvy a těchto pojistných podmínek. Stupeň tělesného poškození se stanoví na základě Oceňovací tabulky pojišťovny. ČLÁNEK 5 Pojistná událost 5.2 Právo na pojistné plnění vzniká za předpokladu, že úraz definovaný podle těchto pojistných podmínek měl za následek odborné lékařské vyšetření a následnou léčbu nebo smrt pojištěného. Subjektivní potíže pojištěného bez řádného vyšetření lékařem nebudou zohledněny. 5.3 V případě pochybností o zdravotním stavu má pojišťovna právo nechat výsledky předložené pojištěným přešetřit lékařem, kterého sama určí. 6.1 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od ukončení šetření. 6.2 Pojišťovna může snížit pojistné plnění až na polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že pojištěný požil alkohol, návykové látky nebo přípravek takovouto látku obsahující. 6.3 Pojišťovna poskytne pojištěnému nebo jiné oprávněné osobě na základě žádosti přiměřenou zálohu. Pojistné plnění za trvalé následky a smrt následkem závažného úrazu 6.4 Smrt se pro účely úrazového pojištění definuje jako nejzávažnější dopad trvalých následků v důsledku závažného úrazu. 6.5 Dojde-li ke smrti pojištěného následkem úrazu, právo na plnění má obmyšlený. Nebyl-li obmyšlený v pojistné smlouvě určen nebo nenabyl-li práva na plnění, nabývají ho osoby určené podle 2831 občanského zákoníku. 6.6 Bylo-li pojištěnému vyplaceno pojistné plnění za trvalé následky závažného úrazu, bude v případě jeho smrti v souvislosti s týmž úrazem poskytnuto obmyšlené osobě pojistné plnění, které bude dopočtem do celkového limitu pojištění. 6.7 Trvalé následky závažného úrazu jsou vypláceny jako procentní podíl ze sjednané pojistné částky, který odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení podle Oceňovací tabulky B. 6.8 Pojistné plnění je vypláceno od procentního poškození minimálně ve výši 25%. 6.9 V případě více tělesných poškození z jednoho úrazu se procentní poškození sčítá Součet trvalých následků za různá tělesná poškození může dosáhnout maximálně 100% V případě vzniku trvalých následků vyplatí pojišťovna pojištěnému pojistné plnění v prvním pojistném roce po ČLÁNEK 6 Pojistné plnění úrazu jen v těch případech, kdy lze z lékařského hlediska jednoznačně stanovit druh a rozsah poškození Pokud se trvalé následky neustálily do 3 let od úrazu, vyplatí pojišťovna pojistné plnění podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Pojišťovna neplní za trvalé následky, které se projevily nebo zhoršily po uplynutí této lhůty. Pojistné plnění Denní odškodné za dobu léčení 6.13 Pojistné plnění bude vyplaceno po ukončení léčení u těch diagnóz uvedených v Oceňovací tabulce A, u kterých je doba léčení nejméně 70 dní. Za každý den léčení bude vyplacena smluvní částka (denní odškodné) uvedená v pojistné smlouvě. Doba léčení se určí na základě lékařské diagnózy, maximálně však do hranice určené Oceňovací tabulkou A Maximální doba, po kterou je poskytnuto plnění z jedné pojistné události, je 365 dní. Pokud došlo k více tělesným poškozením vzniklých jedním úrazem, považují se za jednu pojistnou událost a pojišťovna plní za nejdelšího dobu léčení podle Oceňovací tabulky A Utrpí-li pojištěný další úraz v době léčení úrazu, za který je pojišťovna povinna vyplatit denní odškodné, stanoví se celkový počet dní, za které pojišťovna nejvýše plní, jako součet počtu dní uvedených v Oceňovací tabulce A pro obě diagnózy. Doba, po kterou se doby léčení obou úrazů překrývají, se započítává pouze jednou. Není-li diagnóza úrazu obsažena v Oceňovací tabulce A, je pojišťovna oprávněna určit výši pojistného plnění podle diagnózy úrazu uvedené v Oceňovací tabulce A, která je jí svou povahou nejbližší Progresivní plnění: Základní denní odškodné se zvyšuje podle délky léčení dle Oceňovací tabulky A. Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

3 Denní odškodné za 70. až 100. den léčení = 1násobek základního denního odškodného (ZDO) (vyplácí se zpětně i za prvních 70 dní). Denní odškodné za 101. až 180. den léčení se zvyšuje na 2násobek ZDO. Denní odškodné za 181. až 365. den léčení se zvyšuje na 4násobek ZDO. Pojištění nekryje škody, které vznikly následkem: 7.1 Válečných událostí, projevů občanských nepokojů nebo teroristického činu. 7.2 Zásahu orgánů státní moci nebo veřejné správy. 7.3 Přímého nebo nepřímého působení jaderné energie. 7.4 Úmyslného jednání pojistníka, pojištěného nebo třetí osoby z podnětu pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby. 7.5 Pojišťovna neposkytne pojistné plnění v případě, že vznik nebo diagnóza úrazu: a) se objevily nebo mohly být předvídány před počátkem pojištění, b) nesplňuje definici nebo závažnost uvedenou v pojistné smlouvě nebo v těchto pojistných podmínkách, c) souvisí s tělesným sebepoškozením pojištěného nebo pokusu o něj bez ohledu na duševní stav pojištěného, d) souvisí se spácháním, pokusem nebo vyprovokováním násilného činu nebo protiprávního aktu, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestním činem e) souvisí se sebevraždou nebo s následky nedokonané sebevraždy, f) byla stanovena v souvislosti s AIDS, příznaky spojenými s AIDS a pozitivním nálezem HIV, nedošlo-li k uvedenému způsobem, který pojištěný nemohl v žádném případě ovlivnit (transfúze infikované krve, oběť trestného činu apod.) g) souvisí s degenerativními změnami organismu, h) souvisí s patologickou zlomeninou včetně zlomeniny v důsledku osteoporózy, vrozené lomivosti kostí nebo metabolických poruch; únavové zlomeniny a vykloubení kloubu v důsledku vrozených vad a poruch. Patologickou zlomeninou se rozumí zlomenina v místě poškozené kosti jakýmkoli procesem (cysta, nádor, osteoporóza). Osteoporózou se rozumí onemocnění kosti charakterizované úbytkem kostní hmoty, tj. demineralizace jakéhokoli původu (poruchy metabolismu, po užívání léků, stařecká). Únavovou zlomeninou se rozumí zlomení kosti bez mechanismu úrazu (např. vlivem dlouhého pochodu). Vykloubením kloubu v důsledku vrozených vad a poruch (například habituální luxace) se rozumí vykloubení v důsledku vrozené nestability kloubu, například nepoměr jamky a hlavice kloubu, onemocnění vazivového aparátu nebo svaloviny, i) souvisí se zhoršením nebo projevením se nemoci v důsledku úrazu, j) souvisí s následkem diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které nebyly provedeny za účelem léčení následků úrazu, k) souvisí se vznikem či zhoršením kýl, nádorů všeho druhu a původu, ČLÁNEK 7 Výluky z pojištění l) souvisí se vznikem a/nebo zhoršením aseptických zánětů pochev šlachových, úponů svalových, tíhových váčků, zánětů synoviální blány kloubu; zánětlivé, popř. ponámahové postižení svalových úponů (epikondylitid) např. tenisový loket; výhřez meziobratlové ploténky a s ním související obtíže, včetně bolestí majících původ v degenerativních změnách páteře (vertebrogenních algických syndromů); m) souvisí s psychickou újmou, n) souvisí s vyloučenými činnostmi dle těchto pojistných podmínek o) souvisí s cestou, na kterou pojištěný nebo osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění nastoupil/a po tom, kdy Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo Světovou zdravotnickou organizací nebo obdobnou institucí bylo vyhlášeno, že se nedoporučuje občanům cestovat do daného státu či oblasti, nebo byla vyhlášena jako válečná zóna; p) souvisí s porušením bezpečnostních nařízení či opatření dané země a/nebo kdy pojištěná osoba nebo osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, nedodržela bezpečnostní předpisy nebo neměla v době události příslušné ochranné pomůcky (ochranné pracovní pomůcky, přilba při jízdě na kole, lyžích a snowboardu, přilba a plovací vesta při vodních sportech apod.) či neměla příslušné platné oprávnění, jako např. oprávnění pro řízení motorového vozidla, oprávnění pro rekreační potápění apod.; q) souvisí s cestou do místa s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, do zeměpisně odlehlého místa nebo do rozsáhlých neobývaných oblastí (například poušť, otevřené moře, polární oblasti a podobně); r) souvisí s manipulací s pyrotechnikou nebo střelnými zbraněmi; 7.6 Pojišťovna neposkytne pojistné plnění v případě smrti následkem úrazu u dětí do 18 let. 7.7 Vyloučené činnosti. Pojišťovna neposkytne pojistné plnění v případě, že vznik úrazu souvisí: a) s provozováním sportu na profesionální úrovni včetně aktivní účasti v závodech a soutěžích nebo v rámci přípravy na tyto závody a soutěže b) s provozováním extrémních činností dle přílohy Extrémní sporty c) s provozováním rizikových činností dle přílohy Rizikové sporty, pokud nebylo sjednáno připojištění rizikových sportů. d) s pracovní činností zařazených do Rizikové skupiny IV. 8.1 Pojištěný je povinen oznámit vznik škodní události pojišťovně bez zbytečného odkladu a s udáním přesné diagnózy a výsledků jednotlivých vyšetření, které pojišťovna považuje za nezbytné pro šetření pojistné události. 8.2 Pojištěný je povinen oznámit vznik škodní události telefonicky nebo na kontaktní formulář smluvního partnera AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, Praha 4 Nusle, telefon: Případně na nebo písemně na korespondenční adresu PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny a.s., Revoluční 30, Praha 1. ČLÁNEK 8 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného 8.4 Na výzvu pojišťovny je pojištěný, v souvislosti se sjednáním smlouvy nebo šetřením škodné události, povinen podrobit se na náklady pojišťovny prohlídce u smluvního lékaře nebo smluvního lékařského zařízení. Pojišťovna hradí v takovém případě nezbytné náklady na cestovné, náklady na lékařskou zprávu a prohlídku u odborného lékaře. V případě odmítnutí lékařské prohlídky je pojišťovna oprávněna odmítnout uzavřít pojistnou smlouvu nebo snížit pojistné plnění. 8.5 Uzavřením pojistné smlouvy dává pojištěný pojišťovně a dalším třetím osobám, které se mohou podílet na vzniku nebo správě pojistné smlouvy nebo na šetření škodné Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

4 události, souhlas se zpracováním informací o jeho zdravotním stavu a zároveň dává souhlas s náhledem do zdravotní dokumentace. Zároveň uzavřením pojistné smlouvy zbavuje mlčenlivosti ošetřujícího lékaře a schvaluje náhled do zdravotní dokumentace pro účely šetření škodné události nebo ocenění pojistného rizika. Pokud v průběhu pojištění pojištěný odvolá souhlas se zpracováním údajů o jeho zdravotním stavu, není pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění ani zálohu na pojistné plnění až do doby, kdy pojištěný pro účely likvidace škodní události tento souhlas znovu udělí; tím není dotčeno případné ustanovení o zániku pojištění dle článku 2.8. písmeno a). 8.6 Pojistník je povinen pojišťovně bez zbytečného odkladu oznámit veškeré změny, týkající se činností pojištěného, které by mohly mít vliv na jeho zařazení do rizikové skupiny (změna povolání) dle přílohy č. 3 těchto pojistných podmínek Rizikové skupiny (povolání). V případě zvýšení pojistného rizika má pojišťovna právo zvýšit pojistné. V případě snížení pojistného rizika, má pojistník právo na snížení pojistného. 8.7 Neoznámí-li pojistník nebo pojištěný změnu rizikové skupiny (tzn. změnu povolání), má pojišťovna právo snížit pojistné plnění v poměru, v jakém je pojistné, které obdržela, k pojistnému, které měla obdržet na základě zvýšeného pojistného rizika. V případě snížení pojistného rizika pojišťovna pojistné plnění nezvyšuje. 8.8 Kromě povinností stanovených občanským zákoníkem a pojistnou smlouvou je pojištěný povinen dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo snížení nebezpečí, které jsou mu právními předpisy uložené. Forma právního jednání 9.1 Právní jednání, pro které je vyžadována písemná forma, je platné, je-li učiněno prostřednictvím elektronického pojišťovnictví. Komunikace 9.2 Pojišťovna a pojistník komunikují prostřednictvím elektronického pojišťovnictví. V elektronickém pojišťovnictví se provádí všechna právní jednání a úkony, které je prostřednictvím elektronického pojišťovnictví aktuálně možno provést. 9.3 Pojišťovna může požadovat pro komunikaci použití uveřejněného nebo poskytnutého formuláře. 9.4 Pojišťovna komunikuje s účastníky pojištění zprávami zaslanými na jejich ovou adresu a/nebo telefonní číslo. 9.5 Smlouva a všechny dokumenty jsou v češtině. Pojišťovna si vyhrazuje právo odmítnout přijetí dokumentů, které v českém jazyce nejsou. U dokumentů předkládaných v cizím jazyce může požadovat předložení úředně ověřeného překladu těchto dokumentů do češtiny. Doručování 9.6 Pojišťovně se doručují data a dokumenty prostřednictvím elektronického pojišťovnictví a na její ovou adresu. Pojišťovna potvrdí, že data a dokumenty obdržela. 9.7 Pojišťovně je možné doručit dokumenty i v listinné podobě na korespondenční adresu, předat při osobním jednání zaměstnanci nebo oprávněnému zástupci pojišťovny. ČLÁNEK 9 Forma právního jednání, komunikace, doručování 9.8 Pokud v zasílaných dokumentech mimo elektronické pojišťovnictví není jméno, datum narození a adresa jednající osoby, pak ve zprávě doručené na pojišťovny, musí jednající tyto údaje uvést. V opačném případě pojišťovna má právo dokument nepřijmout. 9.9 Pojistníkovi se doručují dokumenty do schránky dokumentů elektronického pojišťovnictví, em nebo na korespondenční adresu sdělenou pojistníkem nebo zjištěnou v souladu s právními předpisy. Pojistník je povinen se s nimi seznámit. Všechnu smluvní dokumentaci pojišťovna vždy doručuje do schránky dokumentů elektronického pojišťovnictví Dokumenty poslané pojišťovnou prostřednictvím elektronického pojišťovnictví jsou doručené okamžikem jejich uložení do schránky dokumentů Dokument zaslaný na elektronickou adresu je doručený okamžikem, kdy je doručen na ovou adresu adresáta. V případě pochybností se má za to, že je doručen dnem odeslání Dokumenty posílané doporučeně poštou, jsou doručené v okamžiku, kdy jsou převzaty adresátem. Pokud se nepodaří dokument doručit nebo došlo k odmítnutí převzetí, je okamžikem přijetí den, kdy se zásilka vrátí pojišťovně. V ostatních případech platí, že dokumenty se považují za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání. ČLÁNEK 10 Výklad pojmů 10.1 Celkový limit pojištění v případě Pojištění trvalých následků a smrti následkem závažného úrazu je částka, která je vyplacena pojištěnému, případně obmyšleným či oprávněným osobám v případě vzniku trvalých následků a následné smrti zapříčiněných stejným úrazem Elektronické pojišťovnictví je aplikace dostupná na zabezpečených stránkách pojišťovny nebo zabezpečená mobilní aplikace pojišťovny, prostřednictvím které lze uzavřít a změnit pojistnou smlouvu s pojišťovnou, využívat a rušit služby pojišťovny v souladu se Smlouvou o elektronickém pojišťovnictví a Všeobecnými podmínkami elektronického pojišťovnictví pojišťovny Limitem pojistného plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojišťovny Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vzniklo právo na pojistné plnění Obmyšlenou osobou je osoba určená v pojistné smlouvě, která má nárok v případě smrti pojištěného na pojistné plnění 10.6 Pojistná částka představuje nejvyšší dohodnuté pojistné plnění z pojistné události Pojistníkem je osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu a která má za povinnost platit pojistné Pojistný rok začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění (stejným dnem a měsícem je dán výroční den pojištění v dalších letech trvání pojištění) a končí dnem, který předchází nejbližšímu výročnímu dni pojištění Pojistnou událostí je škodní událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. U pojištění osob je pojistným zájmem jak zájem na vlastním životě a zdraví, tak zájem na životě a zdraví jiné osoby např. z důvodu vzájemného vztahu, příbuzenství nebo zájem podmíněný výhodou či prospěchem jedné osoby z pokračování života osoby jiné Pojištěným je osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištění vztahuje Působením jaderné energie je událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob. Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

5 10.13 Škodní událostí je vznik újmy, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění Teroristickým činem se rozumí násilný čin nebo vyhrožování násilným činem nebo čin poškozující lidský život, movitý nebo nemovitý majetek nebo infrastrukturu, jehož úmyslem nebo důsledkem je ovlivnění vlády nebo zastrašení veřejnosti nebo její části, bez ohledu na další příčiny přispívající současně nebo v jakémkoliv sledu ke ztrátě, poškození, nákladům nebo výdajům Zásahem orgánů státní moci nebo veřejné správy je situace, kdy činností orgánů státní moci dochází k jednání, které ruší nebo omezuje jeden Nedílnou přílohou těchto pojistných podmínek jsou: ČLÁNEK 11 Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 Oceňovací tabulka A pro určení diagnóz pro dobu léčení Příloha č. 2 Oceňovací tabulka B pro určení rozsahu tělesného poškození v rámci trvalých následků Příloha č. 3 Rizikové skupiny (povolání) Příloha č. 4 Běžné sporty Příloha č. 5 Rizikové sporty Příloha č. 6 Extrémní sporty Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 25. května subjekt zpravidla s cílem odvrátit bezprostředně hrozící nebezpečí, ohrožení nebo porušení právem chráněného zájmu (život, zdraví, majetek). V širším pojetí může jít o jednání směřující k přímému vynucení splnění povinnosti (zabránění v jízdě vozidla, odebrání vozidla, použití prostředků násilného zastavení vozidla, exekuční úkony apod.) Závažný úraz je definován v Oceňovacích tabulkách. PŘÍLOHA Č. 1 VŠEOBECNÝCH POJISTNÝCH PODMÍNEK ÚRAZ Oceňovací tabulka A pro určení diagnóz pro dobu léčení Platnost od 8. září 2017 VÝPOČET VÝŠE DENNÍHO ODŠKODNÉHO A VLIV PROGRESE Pojištění je vypláceno při úrazech s dobou léčení nejméně 70 dní. Výše denního odškodného podléhá progresi. U úrazů s dobou léčení dní vyplácíme denní kompenzaci ve výši zvoleného denního odškodného (a to i zpětně za prvních 70 dní). Od 101. dne léčení dostanete za každý den jeho dvojnásobek, od 181. dne čtyřnásobek. To znamená, že např. za úraz s dobou léčení 200 dní dostanete (100 1násobek) + (80 2násobek) + (20 4násobek) zvoleného denního odškodného. Z jedné pojistné události poskytujeme pojistné plnění za léčení o maximální délce 365 dnů. Možnosti volby základního denního odškodnění a podrobnosti o výpočtu najdete na webu OCEŇOVACÍ TABULKA DOBA LÉČENÍ 0-69 dní = neplní se dní = výše plnění podléhá progresi Denní odškodné za 70. až 100. den léčení = 1násobek základního denního odškodného (vypláceno zpětně i za prvních 70 dní) Denní odškodné za 101. až 180. den léčení se zvyšuje na 2násobek základního denního odškodného Denní odškodné za 181. až 365. den léčení se zvyšuje na 4násobek základního denního odškodného DOBA LÉČENÍ (POČET DNÍ) Úrazy hlavy 1 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná 35 2 Skalpace hlavy s kožním defektem úplná 86 3 Těžké pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží 14 4 Těžké pohmoždění obličeje s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží 14 5 Podvrtnutí čelistního kloubu, vyžadující RTG vyšetření 14 6 Vymknutí dolní čelisti (i oboustranné) napravené repozicí odborným lékařem 21 7 Zlomenina spodiny lební Zlomenina klenby lební bez vpáčení úlomků 65 9 Zlomenina klenby lební s vpáčením úlomků 102 Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

6 DOBA LÉČENÍ (POČET DNÍ) 10 Zlomenina kosti čelní bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti čelní s vpáčením úlomků Zlomenina kosti temenní bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti temenní s vpáčením úlomků Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti týlní s vpáčením úlomků Zlomenina kosti spánkové bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti spánkové s vpáčením úlomků Zlomenina okraje očnice Zlomenina přepážky a kostí nosních Zlomenina operovaná přepážky a kostí nosních s repozicí nebo operovaná Zlomenina kosti lícní Zlomenina dolní čelisti bez posunu nebo s posunem úlomků léčené konzervativně Zlomenina dolní čelisti bez posunu nebo s posunem úlomků léčené operací Zlomenina horní čelisti bez posunu úlomků Zlomenina horní čelisti s posunem úlomků Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti Zlomenina jařmového oblouku a zygomatikomaxilárního a nasomaxilárního komplexu Sdružené zlomeniny Le Fort I Sdružené zlomeniny Le Fort II Sdružené zlomeniny Le Fort III. 194 Úrazy oka a přidružených nosních segmentů 31 Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné cesty Zánět slzného váčku po zranění léčený operací Poleptání nebo popálení spojivky prvního nebo druhého stupně Poleptání nebo popálení spojivky třetího stupně Poleptání nebo popálení kůže víček jednoho oka Poleptání nebo popálení kůže víček obou očí Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy) Povrchní oděrka nebo hluboká rána rohovky bez proděravění a bez komplikací Hluboká rána rohovky bez proděravění komplikovaná šedým zákalem poúrazovým nebo nitroočním zánětem 41 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně bez komplikací Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně komplikovaná poúrazovým šedým zákalem 43 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná nitroočním zánětem nebo nitroočním cizím tělískem nemagnetickým 44 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, bez komplikací Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky 46 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým šedým zákalem nebo cizím tělískem nitroočním magnetickým 47 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná nitroočním zánětem nebo cizím tělískem nitroočním nemagnetickým 48 Rána pronikající do očnice potvrzená odborným lékařem Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

7 DOBA LÉČENÍ (POČET DNÍ) 49 Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem nemagnetickým v očnici Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem magnetickým v očnici Pohmoždění oka s krvácením do přední komory bez komplikací Pohmoždění oka s krvácením do přední komory komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření 53 Pohmoždění oka s natržením duhovky bez komplikací 0 54 Pohmoždění oka s natržením duhovky komplikovaná zánětem duhovky nebo poúrazovým šedým zákalem Pohmoždění oka s tržnou ránou spojivky, popř. s iridoplegií, popř. s edémem epitelu rohovky ošetřena suturou, popř. s komplikací zánětu rohovky 56 Částečné vykloubení čočky bez komplikací Částečné vykloubení čočky komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření 58 Vykloubení čočky bez komplikací Vykloubení čočky komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření Krvácení do sklivce a sítnice bez komplikací Krvácení do sklivce a sítnice komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření 62 Těžký otřes sítnice Rohovkový vřed poúrazový Popálení nebo poleptání rohovkového epitelu Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu Přímé poranění oka zjištěné lékařem s následným odchlípením sítnice Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu Zlomení stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty léčené konzervativně Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty léčené operací Poranění oka vyžadující bezprostřední vynětí oka Poranění okohybného aparátu s diplopií 70 Úrazy ucha 73 Pohmoždění boltce s krevním výronem 0 74 Rána boltce s druhotnou aseptickou perichondritidou Proděravění bubínku bez zlomení lebních kostí a bez druhotné infekce Otřes labyrintu, akutrauma Proděravění bubínku bez zlomení lebečních kostí s druhotnou infekcí 42 Úrazy zubů 78 Ztráta nebo nutná extrakce jednoho až tří zubů následkem působení zevního násilí (ne skousnutí) Ztráta nebo nutná extrakce čtyř a více zubů následkem působení zevního násilí (ne skousnutí) Za poškození nebo ztrátu dočasných (mléčných), umělých a nevitálních zubů, zubů paradentózních 0 81 Zlomenina části zubu bez ztráty vitality 0 82 Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho zubu (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou; za každý další zub o dalších 7 dnů 83 Zlomení jednoho kořenu zubu s nutnou fixační dlahou; za každý další zub o dalších 7 dnů 21 Úrazy krku 84 Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

8 DOBA LÉČENÍ (POČET DNÍ) 85 Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice Zlomenina jazylky nebo chrupavky štítné Poškození hlasivek následkem nadýchání se dráždivých par nebo následkem úderu 21 Úrazy hrudníku 88 Úrazové roztržení plic Poškození srdce úrazem klinicky prokázané, event. srdeční tamponáda a penetrující poranění srdce Roztržení bránice Těžké pohmoždění stěny hrudní s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží Zlomenina kosti hrudní bez posunutí úlomků Zlomenina kosti hrudní s posunutím úlomků Zlomenina jednoho žebra klinicky prokázaná Zlomeniny dvou až pěti žeber klinicky prokázané Zlomeniny šesti a více žeber klinicky prokázané Vyražená zlomenina dvou až čtyř žeber Vyražená zlomenina pěti a více žeber Vyražená zlomenina kosti hrudní Poúrazový pneumotorax zavřený Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový Poúrazový mediastinální a podkožní emfysem Poúrazové krvácení do hrudníku léčené konzervativně Poúrazové krvácení do hrudníku léčené operací Rány pronikající do stěny hrudní bez poškození hrudních orgánů a kostí 35 Úrazy břicha 106 Těžké pohmoždění stěny břišní s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží Rány pronikající do břišní dutiny bez poranění vnitřních orgánů Roztržení jater Roztržení sleziny Roztržení slinivky břišní Úrazové proděravění žaludku Úrazové proděravění dvanáctníku Roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekce Roztržení nebo přetržení tenkého střeva s resekcí Roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekce Roztržení nebo přetržení tlustého střeva s resekcí Roztržení okruží (mesenteria) bez resekce Roztržení okruží (mesenteria) s resekcí střeva 84 Úrazy urogenitálního ústrojí 119 Pohmoždění ledviny s haematurií Těžké pohmoždění vnějších pohlavních orgánů klinicky průkazné Úrazové poškození vnitřních pohlavních orgánů klinicky průkazné Těžké pohmoždění vnějších pohlavních orgánů s poúrazovou komplikací Roztržení nebo rozdrcení ledviny 98 Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

9 DOBA LÉČENÍ (POČET DNÍ) 124 Roztržení močového měchýře Roztržení močové trubice 84 Úrazy páteře 126 Těžké pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží 127 Podvrtnutí krční páteře klinicky průkazné (porucha dynamiky páteře se spasmy, blokové postavení obratlů), léčené fixací např. Schanzův límec 128 Podvrtnutí hrudní páteře klinicky průkazné (porucha dynamiky páteře se spasmy, blokové postavení obratlů) 129 Podvrtnutí bederní páteře klinicky průkazné (porucha dynamiky páteře se spasmy, blokové postavení obratlů) 130 Vymknutí atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejích kořenů Vymknutí krční páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů Vymknutí hrudní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů Vymknutí bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů Vymknutí kostrče bez poškození míšních kořenů Subluxace obratlových těl klinicky průkazné, obvykle vyžadující RTG nebo jiné podpůrné vyšetření zobrazovací metodou 136 Zlomenina trnového výběžku Zlomenina jednoho příčného výběžku Zlomenina více příčných nebo trnových výběžků Zlomenina kloubního výběžku Zlomenina oblouku Zlomenina zubu čepovce (dens axis) Kompresivní zlomenina těla obratle krčního, hrudního nebo bederního se snížením přední části těla do jedné třetiny, léčené konzervativně 143 Kompresivní zlomenina těla obratle krčního, hrudního nebo bederního se snížením přední části těla o více než jednu třetinu 144 Roztříštěná zlomenina těla obratle krčního, hrudního nebo bederního bez komplikací Za zlomeninu těla každého dalšího obratle u poranění podle bodu 134 až 136 se hranice počtu dní zvyšuje o jednu čtvrtinu 146 Roztříštěná zlomenina těla obratle krčního, hrudního nebo bederního s tranverzální míšní lézí Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla obratle Úrazové poškození meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny těla obratle, vyžadující RTG nebo jiné podpůrné vyšetření zobrazovací metodou 149 Těžké pohmoždění kostrče s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží 28 Úrazy pánve 150 Těžké pohmoždění pánve klinicky průkazné (hematom, otok, prosáknutí), obvykle vyžadující RTG nebo jiné podpůrné vyšetření zobrazovací metodou 151 Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním Vymknutí křížokyčelní potvrzené zobrazovací metodou a napravené repozicí odborným lékařem Odlomení předního trnu kosti kyčelní Odlomení hrbolu kosti sedací Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací bez posunutí Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací s posunutím Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké Zlomenina lopaty kosti kyčelní bez posunutí Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

10 DOBA LÉČENÍ (POČET DNÍ) 159 Zlomenina lopaty kosti kyčelní s posunutím Zlomenina kosti křížové Zlomenina nebo luxace kostrče Zlomenina okraje acetabula Zlomenina kosti stydké a kyčelní Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní Rozestup spony stydké Zlomenina acetabula s centrální luxací hlavice kosti stehenní Zlomenina pánve oboustranná Zlomenina pánve s poškozením velkých cév Zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioschiadického 84 Úrazy horní končetiny 170 Těžké pohmoždění jednoho a více prstů s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohybačů na prstu nebo na ruce u jednoho prstu s průkaznými objektivními příznaky (léčené pevnou fixací) 172 Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohybačů na prstech nebo na ruce u několika prstů (léčené pevnou fixací) 173 Úplné přerušení šlach ohybačů na prstech nebo na ruce u jednoho prstu Úplné přerušení šlach ohybačů na prstech nebo na ruce u několika prstů Úplné přerušení šlach natahovačů na prstu nebo na ruce u jednoho prstu Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce u několika prstů Odtržení dorsální aponeurosy prstu Úplné přerušení jedné nebo dvou šlach ohybačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí Úplné přerušení více šlach ohybačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí Natržení svalu nebo šlachy svalu nadhřebenového léčené konzervativně, vyžadující RTG nebo jiné podpůrné vyšetření (UZV, MR apod.) 181 Úplné přetržení svalu nebo šlachy svalu nadhřebenového léčené konzervativně Úplné přetržení svalu nebo šlachy svalu nadhřebenového léčené operací Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené konzervativně Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené operací Natržení jiného svalu nebo šlachy léčené konzervativně, potvrzené vyšetřením UZV, MR apod Natržení nebo úplné odtržení jiného svalu nebo šlach léčené operací Podvrtnutí kloubů mezi klíčkem a lopatkou, klíčkem a hrudní kostí, ramenního, loketního a zápěstí vyžadující RTG nebo jiné podpůrné vyšetření zobrazovací metodou, léčené fixací 188 Vymknutí kloubu nebo subluxace mezi klíčkem a kostí hrudní léčené repozicí odborným lékařem konzervativně 189 Vymknutí kloubu nebo subluxace mezi klíčkem a kostí hrudní léčené operací Vymknutí nebo subluxace kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené repozicí odborným lékařem konzervativně 191 Vymknutí nebo subluxace kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené operací Vymknutí kosti pažní (ramene) s repozicí lékařem léčené konzervativně Vymknutí kosti pažní (ramene) s repozicí lékařem léčené operací Vymknutí lokte léčené repozicí odborným lékařem konzervativně Vymknutí lokte léčené operací Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené repozicí odborným lékařem konzervativně Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené operací Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

11 DOBA LÉČENÍ (POČET DNÍ) 198 Vymknutí jedné kosti záprstní léčené repozicí odborným lékařem Vymknutí několika kostí záprstních léčených repozicí odborným lékařem Vymknutí článků jednoho prstu léčené repozicí odborným lékařem Vymknutí článků několika prstů léčené repozicí odborným lékařem Zlomenina těla nebo krčku lopatky Zlomenina nadpažku lopatky Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky Zlomenina klíčku neúplná Zlomenina klíčku úplná bez posunutí úlomků Zlomenina klíčku úplná s posunutím úlomků Zlomenina klíčku operovaná Zlomenina horního konce kosti pažní, velkého hrbolu bez posunutí Zlomenina horního konce kosti pažní, velkého hrbolu s posunutím Zlomenina horního konce kosti pažní, roztříštěná zlomenina hlavice Zlomenina horního konce kosti pažní, krčku nebo hlavice bez posunutí Zlomenina horního konce kosti pažní, krčku nebo hlavice zaklíněná Zlomenina horního konce kosti pažní, krčku nebo hlavice s posunutím úlomků Zlomenina horního konce kosti pažní, krčku nebo hlavice luxační nebo operací léčená Zlomenina těla kosti pažní neúplná Zlomenina těla kosti pažní úplná bez posunutí úlomků Zlomenina těla kosti pažní úplná s posunutím úlomků Zlomenina těla kosti pažní otevřená nebo operovaná Zlomenina kosti pažní nad kondyly neúplná Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná bez posunutí úlomků Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná s posunutím úlomků Zlomenina kosti pažní nad kondyly otevřená nebo operovaná Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) bez posunutí úlomků 225 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) s posunutím úlomků 226 Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) otevřená nebo operovaná 227 Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní bez posunutí úlomků Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do kloubu Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní bez posunutí úlomků Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní operovaná Zlomenina okovce kosti loketní léčená konzervativně Zlomenina okovce kosti loketní léčená operací Zlomenina výběžku korunového kosti loketní léčená konzervativně Zlomenina výběžku korunového kosti loketní operativně Zlomenina hlavičky kosti vřetenní léčená konzervativně Zlomenina hlavičky kosti vřetenní léčená operací Zlomenina těla kosti loketní neúplná Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

12 DOBA LÉČENÍ (POČET DNÍ) 240 Zlomenina těla kosti loketní úplná bez posunutí úlomků Zlomenina těla kosti loketní úplná s posunutím úlomků Zlomenina těla kosti loketní otevřená nebo operovaná Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní neúplná Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní úplná bez posunutí úlomků Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní úplná s posunutím úlomků Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní otevřená nebo operovaná Zlomenina obou kostí předloktí neúplná Zlomenina obou kostí předloktí úplná bez posunutí úlomků Zlomenina obou kostí předloktí úplná s posunutím úlomků Zlomenina obou kostí předloktí otevřená nebo operovaná Monteggiova nebo Galleazziho luxační zlomenina předloktí léčená konzervativně Monteggiova nebo Galeazziho luxační zlomenina předloktí léčená operací Zlomenina dolního konce kosti vřetenní neúplná Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná bez posunutí úlomků Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná s posunutím úlomků Zlomenina dolního konce kosti vřetenní otevřená nebo operovaná Epifyseolysa dolního konce kosti vřetenní Epifyseolysa dolního konce kosti vřetenní s posunutím úlomků Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní nebo vřetenní neúplná Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní nebo vřetenní úplná bez posunutí úlomků Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní nebo vřetenní úplná s posunem nebo léčená operací Zlomenina kosti člunkové neúplná Zlomenina kosti člunkové úplná Zlomenina kosti člunkové komplikovaná nekrosou Zlomenina jiné kosti zápěstní neúplná Zlomenina jiné kosti zápěstní úplná Zlomenina několika kostí zápěstních Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) léčená konzervativně Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) léčená operací Zlomenina jedné kosti záprstní neúplná Zlomenina jedné kosti záprstní úplná bez posunutí úlomků Zlomenina jedné kosti záprstní úplná s posunutím úlomků Zlomenina jedné kosti záprstní otevřená nebo operovaná Zlomenina více kostí záprstních bez posunutí úlomků Zlomenina více kostí záprstních s posunutím úlomků Zlomenina více kostí záprstních otevřená nebo operovaná Zlomenina jednoho článku jednoho prstu neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků Zlomenina nehtového výběžku jednoho prstu Zlomenina jednoho článku jednoho prstu s posunutím úlomků Zlomenina jednoho článku jednoho prstu otevřená nebo operovaná Zlomeniny více článků jednoho prstu neúplné nebo úplné bez posunutí úlomků Zlomeniny více článků jednoho prstu s posunutím úlomků Zlomeniny více článků jednoho prstu otevřené nebo operované 84 Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

13 DOBA LÉČENÍ (POČET DNÍ) 284 Zlomeniny článků dvou nebo více prstů neúplné nebo úplné bez posunutí úlomků Zlomeniny článků dvou nebo více prstů s posunutím úlomků Zlomeniny článků dvou nebo více prstů otevřené nebo operované Exartikulace v ramenním kloubu Amputace paže Amputace obou předloktí Amputace jednoho předloktí Amputace obou rukou Amputace ruky Amputace všech prstů nebo jejich částí Amputace čtyř prstů nebo jejich částí Amputace tří prstů nebo jejich částí Amputace dvou prstů nebo jejich částí Amputace jednoho prstu nebo jeho části Těžké pohmoždění ruky s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží Těžké pohmoždění předloktí s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží Těžké pohmoždění paže s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží Těžké pohmoždění kloubů horní končetiny s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží Neúplné přerušení kolaterálních vazů základního nebo mezičlánkového kloubu prstu/ů nebo I. karpometakarpálního kloubu 303 Úplné přerušení kolaterálních vazů základního nebo mezičlánkového kloubu prstu/ů nebo I. karpometakarpálního kloubu 304 Přerušení radiokarpálních a interkarpálních vazů Přetržení (odtržení) dolního úponu dvouhlavého svalu pažního konzervativně, potvrzené UZV, MR apod Přetržení (odtržení) dolního úponu dvouhlavého svalu pažního léčené operací Přetržení (odtržení) kolaterálních vazů loketního kloubu léčené operací Odtržení labra nebo pouzdra ramenního kloubu léčené konzervativně Odtržení labra nebo pouzdra ramenního kloubu léčené operací Zlomenina kloubní chrupavky hlavice pažní kosti nebo jamky lopatky 42 Úrazy dolní končetiny 311 Těžké pohmoždění měkkých tkání s klinickým nálezem hematom, otok, prosáknutí podkoží Natržení většího svalu nebo šlachy bez operace, klinicky průkazné (UZV, CT, MR apod.) Natržení většího svalu nebo šlachy léčené operací Přetržení nebo protětí většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně, klinicky průkazné (UZV, MR apod.) Přetržení nebo protětí většího svalu nebo šlachy léčené operací Natržení Achillovy šlachy nebo částečné přetětí (pevná fixace) Přetržení Achillovy šlachy (operace) Přetětí Achillovy šlachy (operace) Podvrtnutí kyčelního kloubu Podvrtnutí kolenního kloubu léčené konzervativně, léčené pevnou fixací Podvrtnutí hlezenního kloubu, léčené pevnou fixací Podvrtnutí Chopartova kloubu, léčené pevnou fixací Podvrtnutí Lisfrancova kloubu, léčené pevnou fixací Podvrtnutí kloubů prstů, léčené fixací Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

14 DOBA LÉČENÍ (POČET DNÍ) 325 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního, potvrzené UZV, MR apod Natržení zkříženého vazu kolenního, potvrzené UZV, MRI apod Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního, potvrzené UZV, MR apod. (konzervativně léčeno) 328 Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního, potvrzené UZV,MR apod. (operativně léčeno) Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu kolenního, léčené konzervativně, potvrzené vyšetřením MR, CT apod. 330 Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu kolenního, léčené operativně, potvrzené vyšetřením MR, CT apod. 331 Nešťastná triáda: poranění vnitřního postranního vazu kolenního s trhlinou pouzdra, předního zkříženého vazu a vnitřního menisku léčeno operativně. 332 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenního, potvrzené UZV, MR apod Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenního, potvrzené UZV, MR apod Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené konzervativně, potvrzené UZV,CT,MR apod Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené operací Vymknutí stehenní kosti (v kyčli) léčené repozicí odborným lékařem konzervativně Vymknutí stehenní kosti (v kyčli) léčené operací Vymknutí čéšky léčené repozicí odborným lékařem léčené konzervativně Vymknutí čéšky léčené operací Vymknutí bérce léčené repozicí odborným lékařem léčené konzervativně Vymknutí bérce otevřené nebo léčené operací Vymknutí hlezenní kosti léčené konzervativně Vymknutí hlezenní kosti otevřené nebo léčené operací Vymknutí pod hlezenní kostí léčené konzervativně Vymknutí pod hlezenní kostí otevřené nebo léčené operací Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo klínových léčené konzervativně Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo klínových léčené operací Vymknutí zánártních kostí (jedné nebo více) léčené konzervativně Vymknutí zánártních kostí otevřené nebo léčené operací Vymknutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů nohy potvrzené zobrazovací metodou a napravené repozicí odborným lékařem 351 Zlomenina krčku kosti stehenní zaklíněná Zlomenina krčku kosti stehenní nezaklíněná léčená konzervativně Zlomenina krčku kosti stehenní nezaklíněná léčená operací Zlomenina krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená operací endoprotézou Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nepatrným posunutím úlomků (do 1 cm) Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s výrazným posunutím úlomků Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nekrosou Zlomenina velkého chocholíku Zlomenina malého chocholíku Zlomenina pertrochanterická neúplná Zlomenina pertrochanterická úplná bez posunutí Zlomenina pertrochanterická úplná s posunutím léčená konzervativně Zlomenina pertrochanterická léčená operací Zlomenina subtrochanterická neúplná Zlomenina subtrochanterická úplná bez posunutí úlomků Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka / 39

1 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná Skalpace hlavy s kožním defektem úplná 86

1 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná Skalpace hlavy s kožním defektem úplná 86 PŘÍLOHA Č. 1 VŠEOBECNÝCH POJISTNÝCH PODMÍNEK ÚRAZ Oceňovací tabulka A pro určení diagnóz pro dobu léčení Platnost od 15. června 2016 VÝPOČET VÝŠE DENNÍHO ODŠKODNÉHO A VLIV PROGRESE Pojištění je vypláceno

Více

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu Oceňovací tabulka A 01/20 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní Oceňovací tabulka A Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu z pojištění pro případ léčení úrazu s limitem plnění od 8. dne zpětně (denní odškodné). Účinná

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře,

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při shodné pojistné

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN 2017 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Informace o Kooperativě...3 2 Nabídka skupinového

Více

Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ

Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení ČLÁNEK 7 Výluky z pojištění ČLÁNEK 2 Vznik, trvání a zánik pojištění ČLÁNEK 8 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného ČLÁNEK 3 Pojistné

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL)

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Platnost od 01.06.2013 ČP Lokalizace a charakter zranění dnů HLAVA 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 2 Úplná skalpace hlavy

Více

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu účinnost 1. 6. 2008 Doba nezbytného léčení vychází zpočtu dní, po kterou se pojištěný skutečně léčil, nezapočítávají se data

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování tělesného poškození úrazem Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování tělesného poškození úrazem Stránka 1 Zásady pro hodnocení tělesného poškození

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 11/2014 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu. s platností od 1. října 2016

OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu. s platností od 1. října 2016 OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu TP + DNL 1/ 16 s platností od 1. října 016 (procenta z pojistné částky) (dny uvedené v závorce) Pořadové číslo

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 7. vydání 2/2011 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012 p Klasifikace plnění za poškození úrazem HLAVA 001 Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 % Poškození kožního krytu skalpace 002 částečná 5 % 003 úplná 14 % Zlomenina dolní čelisti

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu. kód 001 529. Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO)

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu. kód 001 529. Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO) Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529 Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO) 1. Tabulky obsahují jednotlivé diagnózy tělesných poškození způsobených úrazem.

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (05/2013) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 8. vydání 5/2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU účinnost od 1. dubna 2015 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury,

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 7

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu trvalé následky 1 / 7 úrazu. Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu Co musí trvalý následek splňovat Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci.

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6 OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15 s platností od 1. ledna 015 Pořadové číslo HLAVA Skalpace hlavy s kožním defektem 001 částečná...do 35 dní 00 úplná...do 84 dní 003 Pohmoždění

Více

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/12 s platností od 1. dubna 2012 (bez poranění bělimy)...do 14 dní Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním

Více

Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění

Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění Účinnost od 1. 9. 2017 Obsah Společné zásady...3 Podmínky pro hodnocení a vysvětlení pojmů...4 Zásady pro stanovení

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro neživotní pojištění (VPP-NŽP-1/2015)

Všeobecné pojistné podmínky pro neživotní pojištění (VPP-NŽP-1/2015) Všeobecné pojistné podmínky pro neživotní pojištění (VPP-NŽP-1/2015) OBSAH ČLÁNEK 1 ČLÁNEK 2 ČLÁNEK 3 ČLÁNEK 4 ČLÁNEK 5 ČLÁNEK 6 Úvodní ustanovení Výklad pojmů Vznik, trvání a změna pojištění. Pojistný

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 12. 2017 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 10. 2016 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 2. 5. 2018 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 2. 5. 2018 z následujících pojištění Tělesné

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 19. 9. 2016 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 19. 9. 2016 z následujících pojištění

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 1. 12. 2017 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 12. 2017 z následujících pojištění

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu Oceňovací tabulka A 01/20 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance plnění z denního odškodného Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci plnění pro závažné úrazy v rámci připojištění denního

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU ZPPSNP DNL 1.3 účinnost od 1. dubna 2017 Kód: Group 950 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ OCEŇOVACÍ TABULKY PRO TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU A DENNÍ ODŠKODNÉ platnost od 1..7 OBSAH TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ. Hlava. Hlava 1. Krk 1. Krk 2. Hrudník 2. Hrudník. Břicho, záda, páteř a pánev. Břicho,

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 13) Krk (str. 2) Krk (str. 15) Hrudník (str. 3)

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění 01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění 01/2014 Obsah A. OBECNÁ ČÁST I. Úvodní ustanovení II. Výkladová ustanovení III. Rozsah pojištění IV. Výluky z pojištění V. Pojistné plnění VI. Vznik, trvání a zánik pojištění VII. Pojistné VIII. Důsledky neplacení

Více

Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal

Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal Vážení členové FA ČR, vážení futsalisté, si Vás dovoluje oslovit se zvýhodněným úrazovým pojištěním pro registrované hráče FAČR Futsal.

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Platnost od 1. 10. 2014 S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 12) Krk (str. 2) Krk (str.

Více

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů ------------------------------------------------------------------ Kód Klasifikace poškození zdraví počet bodů ------------------------------------------------------------------

Více

Popálení rohovky komplikované rohovkovým vředem. 10 % Pohmoždění oka 046 s krvácením do přední komory 5 %

Popálení rohovky komplikované rohovkovým vředem. 10 % Pohmoždění oka 046 s krvácením do přední komory 5 % PŘÍLOHA: KLASIFIKACE PLNĚNÍ ZA POŠKOZENÍ ÚRAZEM Zásady pro hodnocení poškození úrazem 1. Dokument Klasifikace plnění za poškození úrazem (Klasifikace) obsahuje jednotlivé položky poškození úrazem - diagnózy,

Více

1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu

1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 276/ Sb. ve znění novely 224/16 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem Položka Poškození zdraví 1. Povrchní a

Více

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu ZPPSÚP PI Kód: Group 700 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení: 1) Tyto zvláštní pojistné podmínky

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2005/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2005/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění () 99.50.20.00 08.2004 verze 01 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Tabulka A Plnění za bu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro spělé pojištěné HLAVA Skalpace

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2013/03)

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2013/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění () Článek 1 Úvodní ustanovení Pro úrazové pojištění (dále

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2008/02)

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2008/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění () Článek 1 Úvodní ustanovení Pro úrazové pojištění (dále

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění osob (s výjimkou pojištění NA PŘÁNÍ a pojištění typu FLEXI) platné od 1. 1. 2019 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně

Více

Oceňovací tabulky pro pojištění osob (s výjimkou pojištění NA PŘÁNÍ a pojištění typu FLEXI)

Oceňovací tabulky pro pojištění osob (s výjimkou pojištění NA PŘÁNÍ a pojištění typu FLEXI) Oceňovací tabulky pro pojištění osob (s výjimkou pojištění NA PŘÁNÍ a pojištění typu FLEXI) platné od 1. 1. 2019 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Ze dne 12.10.2015 Částka 113/2015 Účinnost

Více

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.: 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb. Vláda

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Oceňovací tabulka max. plnění denního odškodného Z0023

Oceňovací tabulka max. plnění denního odškodného Z0023 www.koop.cz Oceňovací tabulka plnění denního odškodného Z0023 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO 1. Pojistnou událostí je úraz, který pojištěný

Více

Základní ustanovení. Náhrada za bolest

Základní ustanovení. Náhrada za bolest 277/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 12. října 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů ve znění vyhlášky č.

Více

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.: 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Změna: 224/2016 Sb. Vláda nařizuje podle 271c

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Plné znění: 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí Zlomeniny, dysplazie, luxace, subluxace, pohmoždění svalů, zánět šlach, křivice, osteomalacie, osteoporóza, hypertrofická osteodystrofie, dna, podvýživa, otylost. Zlomeniny - fraktury Jde o trvalé oddálení

Více

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od Oceňovací tabulka Plnění za trvalé následky úrazu platné od 28.1.2013 ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm 2 5 % 2 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 1. 1. 2019 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 1. 2019 z následujících pojištění Tělesné

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví Změna: 50/2003 Sb. 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění pracovní neschopnosti MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku

Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění pracovní neschopnosti MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku Zvláštní pojistné podmínky skupinového pojištění pro pojištění pracovní neschopnosti MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost těchto

Více