Zásady ochrany osobních údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady ochrany osobních údajů"

Transkript

1 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Správce Sídlo Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice Informace ke zpracování osobních dat Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. se sídlem Slavětínská 82, Praha 9 - Klánovice, IČ dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti. Zabezpečení Vašich osobních dat Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo ochrana našich právních zájmů. Právo na informace Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme.

2 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 2 Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). Právo na přenositelnost údajů Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. Aktualizace údajů, právo na opravu Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Námitky Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora Praha 7 Právo na omezení zpracování Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. Právo na výmaz Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například ová adresa), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a

3 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 3 plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. Kam se můžete obrátit Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na nebo na sídlo naší společnosti: Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. Slavětínská Praha 9 - Klánovice Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Klára Léblová, tel.: , Webové stránky - soubory protokolů Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří: Vaše IP adresa Otevíraná stránka našeho webu Kód odpovědi http Identifikace Vašeho prohlížeče Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany. Soubory cookie Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

4 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 4 Analýza a statistiky Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany. Zasílání novinek na V případě, že máte zájem od organizace Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. dostávat informace prostřednictvím u, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší ové adresy, budeme tento zpracovávat výhradně k těmto účelům. Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. nepředává takto získanou ovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od organizace Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. nechcete dostávat y pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené ové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti. Zpracování osobních údajů Podívejte se jak Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování. Kategorie: EVIDENCE ŽÁKŮ Evidence ve školní matrice Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Datum ukončení vzdělávání ve škole (Osobní údaj), Datum zahájení vzdělávání ve škole (Osobní údaj), Forma a délka vzdělávání (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince (Osobní údaj), Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák nebo student na území ČR (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu (Osobní údaj), Obor vzdělání (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Státní občanství (Osobní údaj), Stupně dosaženého vzdělání (Osobní údaj), Údaje o mimořádném nadání (Osobní údaj), Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných školou a školským zařízením v souladu s 16 ŠZ (Osobní údaj), Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole (Osobní údaj), Údaje

5 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 5 o předchozím vzdělání (Osobní údaj), Údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení (Osobní údaj), Údaje o zdravotní způsobilosti (Citlivý údaj - Zdravotní stav), Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávání nebo školské služby (Osobní údaj), Údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno (Osobní údaj), Údaje o znevýhodnění studenta (Osobní údaj), Vyučovací jazyk (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj) Evidence žáka, studenta ve školní matrice po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů Souhlas Adresa pro doručování písemností (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) Evidence žáka, studenta ve školní matrice do odvolání souhlasu Evidenční/katalogový list žáka, studenta Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno a příjmení - žák, student (Osobní údaj), Místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince (Osobní údaj), Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák nebo student na území ČR (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu (Osobní údaj), Národnost (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Státní občanství (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Třída, oddělení, studijní skupina (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj) Katalogový list žáka, studenta pro další účely zpracování údajů po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů Souhlas Adresa pro doručování písemností (Osobní údaj), Adresa pro doručování písemností - jiná oprávněná osoba (Osobní údaj), Adresa pro doručování písemností - matka (Osobní údaj), Bydliště (není-li bydlištěm žáka) - jiná oprávněná osoba (Osobní údaj), Bydliště (není-li bydlištěm žáka) - otec (Osobní údaj), Bydliště (není-li bydlištěm žáka) -matka (Osobní údaj), (Osobní údaj), - jiná oprávněná osoba (Osobní údaj), - matka (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Jméno a příjmení - oprávněná osoba (Osobní údaj), Jméno a příjmení - otec (Osobní údaj),

6 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 6 Mobil - jiná oprávněná osoba (Osobní údaj), Mobil - matka (Osobní údaj), Mobil - otec (Osobní údaj) Zpracování evidence o žácích a studentech do odvolání souhlasu Evidence doplňujících údajů ve školní matrice Jméno a příjmení vyučujícího (Osobní údaj), Názvy předmětů (Osobní údaj), Pohlaví (Osobní údaj), Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program (Osobní údaj), Ročník, ve kterém se žák vzdělává (Osobní údaj), Třída, oddělení, studijní skupina (Osobní údaj), Údaje o docházce do školy (Osobní údaj), Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných školou a školským zařízením (Osobní údaj), Způsob plnění školní docházky (Osobní údaj) Doplňující údaje ve školní matrice po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů Kniha úrazů dětí, žáků, studentů Datum narození (Osobní údaj), Jméno a příjmení - žák, student (Osobní údaj), Jméno a příjmení kdo ošetřil úraz (Osobní údaj), Popis úrazu (Osobní údaj) Evidence úrazů dětí, žáků, studentů dle Vyhlášky č. 64/2005 Sb. v platném znění po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů Záznam o úrazu

7 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 7 Příjemci Adresa trvalého bydliště (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Jméno a příjmení - žák, student (Osobní údaj), Popis úrazu (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj) Hlášení úrazů dle V 64/2005 Sb. v platném znění při absenci žáka po dobu minimálně 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů PŘÍJEMCI 1. Podání přihlášky ke vzdělávání Adresa pro doručování (žák) (Osobní údaj), Adresa školy, kam se uchazeč/žák hlásí (Osobní údaj), Adresa zákonného zástupce pro doručování (Osobní údaj), Datová schránka zákonného zástupce (Osobní údaj), Datum narození žáka (Osobní údaj), zákonného zástupce (Osobní údaj), Forma vzdělávání oboru vzdělání, kam se uchazeč/žák hlásí (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Jméno a příjmení žáka (Osobní údaj), Místo pobytu žáka (u cizinců) (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu žáka (Osobní údaj), Obor vzdělání, do kterého se uchazeč/žák hlásí (Osobní údaj), Rodné číslo žáka (u oborů s maturitní zkouškou) (Osobní údaj), Státní občanství žáka (Osobní údaj), Stupeň podpůrných opatření (Osobní údaj), Telefonní spojení zákonného zástupce (Osobní údaj) 60a odst. 2 a 3, 183 ŠZ, 1 odst.2 vyhl. č. 353/2016 Sb. a 20 ŠZ, dále dle zákona č. 373/ 2011 Sb., vyhl. č. 98/ 2012 Sb., 60d odst. 1 písm. d), 16 a násl. ŠZ a vyhl. č. 27/2016 Sb., 37 odst. 2 správního řádu 10 let 2. Vydání rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání

8 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 8 Adresa zákonného zástupce pro doručování (Osobní údaj), Datum narození žáka (Osobní údaj), Datum, ke kterému byl žák přijat ke vzdělávání (Osobní údaj), Forma vzdělávání (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Jméno a příjmení žáka (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu žáka (Osobní údaj), Název a adresa střední školy (Osobní údaj), Obor vzdělání (Osobní údaj) 60e odst. 1 a 2, 183 ŠZ, 1 odst.2 vyhl. č. 353/2016 Sb., 60g ŠZ 17 a příloha vyhlášky č. 353/2016 Sb 10 let 3. Zápisový lístek Adresa školy, o kterou má zájem přijatý uchazeč (na základě vyhlášeného rozhodnutí o přijetí). (Osobní údaj), Datum narození žáka (Osobní údaj), Jméno a příjmení žáka (Osobní údaj), Místo narození žáka (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu žáka (Osobní údaj), Obor vzdělání, o který má zájem přijatý uchazeč (na základě vyhlášeného rozhodnutí o přijetí). (Osobní údaj) 60g ŠZ 17 a Příloha vyhlášky č. 353/2016 Sb. 10 let Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním vzdělávání Denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech (student) (Osobní údaj), Denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech oboru vzdělání (žák) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (student) (Osobní údaj), Jméno a příjmení žáka (Osobní údaj), Obor - akreditovaný program vzdělání (student) (Osobní údaj), Obor vzdělání (Osobní údaj), Přehled hodin výuky (student) (Osobní údaj), Přehled hodin výuky (žák) (Osobní údaj), Přehled vyučujících (jméno, přijmení, titul) (Osobní údaj), Studijní skupina (student) (Osobní údaj), Škola (student) (Osobní údaj), Škola (žák) (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj), Účast žáka/studenta ve výuce, omluvené hodiny (Osobní údaj)

9 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č odst. 1 písm. f) ŠZ 10 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, pokud je doporučení uplatněno ve škole Adresa ŠPZ (student) (Osobní údaj), Adresa ŠPZ (žák) (Osobní údaj), Bydliště (student) (Osobní údaj), Bydliště (žák) (Osobní údaj), Datum narození (student) (Osobní údaj), Datum narození žáka (Osobní údaj), Jméno a příjmení (student) (Osobní údaj), Jméno a příjmení žáka (Osobní údaj), Název ŠPZ (student) (Osobní údaj), Název ŠPZ (žák) (Osobní údaj), Škola (student) (Osobní údaj), Škola (žák) (Osobní údaj), Údaje z vyšetření a stanoveným stupeň podpůrných opatření (student) (Osobní údaj), Údaje z vyšetření a stanoveným stupeň podpůrných opatření (žák) (Osobní údaj), Věk v den vyšetření (student) (Osobní údaj), Věk v den vyšetření (žák) (Osobní údaj) 16 a 28 ŠZ, 14 odst. 1 a 15 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. po dobu uchování údajů ve školní matrice Organizace vzdělávání (teoretické a praktické vyučování, kurzy atd.) Adresa školy (Osobní údaj), Datum narození (student) (Osobní údaj), Datum narození (zaměstnanec) (Osobní údaj), Datum narození žáka (Osobní údaj), Jméno a příjmení (student) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (zaměstnanec) (Osobní údaj), Jméno a příjmení žáka (Osobní údaj), Název školy (žák, student, zaměstnanec) (Osobní údaj), Organizace u které se vzdělávání vykonává (škola, školské zařízení, jiná fyzická nebo právnická osoba) (Osobní údaj) 28, 30 a 65 ŠZ + 3 odst. 3 a 4 vyhl. č.10/2005 Sb. 1 rok

10 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 10 Souhlas číslo OP (Osobní údaj) prokázání totožnosti účastníka exkurze v organizaci, kde se tato exkurze koná časově neomezeně Smlouva o zabezpečení odborné praxe Datum narození (student) (Osobní údaj), Datum narození žáka (Osobní údaj), Doba trvání odborné praxe (žák, student) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (student) (Osobní údaj), Jméno a příjmení pracovníka školy pověřeného kontaktem s poskytovatelem (Osobní údaj), Jméno a příjmení zástupce poskytovatele (Osobní údaj), Jméno a příjmení žáka (Osobní údaj), Název a adresa poskytovatele odborné praxe (žák, student) (Osobní údaj), Název a adresa školy (žák, student) (Osobní údaj), Plán a řízení odborné praxe jednotlivých žáků (žák, student) (Osobní údaj) 65 odst. 2 a 3 a ŠZ, 12 a 13 vyhlášky č. 13/2005 Sb., a 391 zákona č. 262/2006 Sb. 10 let Souhlas číslo OP (Osobní údaj) 65 odst. 2 a 3 a ŠZ, 12 a 13 vyhlášky č. 13/2005 Sb., a 391 zákona č. 262/2006 Sb. 10 let, případně do odvolání souhlasu Přihlášení pro projekt Erasmus Plnění smlouvy Datum narození - žák, student (Osobní údaj), - žák, student (Osobní údaj), Jméno a příjmení - žák, student (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - žák, student (Osobní údaj), Telefon - žák, student (Osobní údaj)

11 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 11 evidence účastníků v projektu Erasmus po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů Žádost o vystavení průkazu ISIC / ITIC / ALIVE Souhlas Datum narození (student) (Osobní údaj), Datum narození žáka (Osobní údaj), (žák, student) (Osobní údaj), Fotografie (žák, student) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (student) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu (žák, student) (Osobní údaj), Název školy (žák, student) (Osobní údaj), Pohlaví (žák, student) (Osobní údaj), Telefonní spojení (žák, student) (Osobní údaj), Třída (žák, student) (Osobní údaj) užití průkazu k jeho funkcím v rámci školy, tedy zejména jako studentského identifikačního průkazu, k potvrzení statusu studenta/žáka a k použití v čipových zařízeních školy po dobu vzdělávání žáka ve škole Doklad o seznámení se školním řádem Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj) 28 a 30 ŠZ 5 let Potvrzení doby studia (žáci, studenti, absolventi)

12 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 12 Oprávněný zájem Jméno a příjmení (žák, student, absolvent) (Osobní údaj), Jméno a příjmení vyřizujícího zaměstnance školy (zaměstnanec) (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu (žák, student, absolvent) (Osobní údaj), Rok narození (žák, student, absolvent) (Osobní údaj), Šk. rok/-roky (žák, student, absolvent) (Osobní údaj) žádosti žáka, absolventa nebo zákonného zástupce o vydání potvrzení pro konkrétní účel, např. pro orgán správy sociálního zabezpečení, pro slevu na dopravu apod. po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů Podání žádosti o uvolnění z výuky tělesné výchovy Jméno a příjmení (student) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu - žák, student (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu zákonného zástupce (Osobní údaj), Posudek dle vyhlášky č. 98/2012 Sb. (příloha 1, část 9 vypracovaný registrujícím lékařem s razítkem a podpisem) (žák, student) (Osobní údaj), Rozsah a odůvodnění návrhu uvolnění (žák, student) (Osobní údaj), Třída, studijní skupina (žák, student) (Osobní údaj) 50, odst. 2 a 164 odst. 1 ŠZ, a zákon č. 373/2011 Sb., vyhláška č. 98/2012 Sb. příl. č. 1 část 9 po dobu studia (až 5 let) Rozhodnutí ředitele školy o uvolnění z výuky tělesné výchovy Datum narození (student) (Osobní údaj), Datum narození žáka (Osobní údaj), Jméno a příjmení (student) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Rozsah a odůvodnění návrhu uvolnění (žák, student) (Osobní údaj), Třída, studijní skupina (žák, student) (Osobní údaj) 50, odst. 2 a 164 odst. 1 ŠZ, a zákon č. 373/2011 Sb., vyhláška č. 98/2012

13 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 13 Sb. příl. č. 1 část 9 po dobu studia (až 5 let) Podání žádosti sportovce o úpravu organizace vzdělávání - individuální žádosti Druh sportu (žák) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (trenér) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, nebo adresa pro doručování (žák, zákonný zástupce) (Osobní údaj), Plánované sportovní akce (soustředění, soutěže) (žák) (Osobní údaj), Sportovní klub (žák) (Osobní údaj), Tréninkový plán (žák) (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj), Údaje o rozsahu a podmínkách úpravy organizace vzdělávání (žák) (Osobní údaj) 17, 18 a 164 odst. 1 ŠZ po dobu studia (až 5 let) Vydání rozhodnutí o žádosti sportovce o úpravu organizace vzdělávání sportovce Druh sportu (žák) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Sportovní klub (žák) (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj), Údaje o rozsahu a podmínkách úpravy organizace vzdělávání (žák) (Osobní údaj) 17, 18 a 164 odst. 1 ŠZ po dobu studia (až 5 let) Podání žádosti o uvolnění z vyučování

14 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 14 Datum uvolnění (žák) (Osobní údaj), Důvod uvolnění (žák) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj) 164 odst. 1 ŠZ po dobu vzdělávání žáka ve škole Protokol o komisionální zkoušce Datum narození žáka (Osobní údaj), Druh zkoušky (žák) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (členové komise) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Předmět (žák) (Osobní údaj), Rodné číslo (žák) (Rodné číslo), Třída (Osobní údaj), Výsledná známka (žák) (Osobní údaj) 17 odst. 3, 38 odst. 5, 41 odst. 5, 164 odst. 1 ŠZ, 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb 5 let Ukončování středního vzdělávání s výučním listem - Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Adresa sídla a resortní identifikátor školy (žák) (Osobní údaj), Datum narození žáka (Osobní údaj), Hodnocení závěrečných zkoušek (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Místo narození (žák) (Osobní údaj), Název a IZO školy (žák) (Osobní údaj), Obor vzdělání, zaměření a délka vzdělávacího programu (žák) (Osobní údaj), QR kód vysvědčení (žák) (Osobní údaj), Rodné číslo (žák) (Rodné číslo), Školní rok (žák) (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj) 28 odst. 7 ŠZ, 81 odst. 4 ŠZ, 1 odst. 2 a příloha č. 5 vyhlášky č. 3/2015 Sb. 50 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

15 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 15 MZ - 1. Přihláška k maturitní zkoušce Datum narození žáka (Osobní údaj), (žák) (Osobní údaj), Forma vzdělávání (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Kategorie a uzpůsobení podmínek pro konání MZ (žák) (Osobní údaj), Místo narození (žák) (Osobní údaj), Název, adresa a RED IZO (školy,žák) (Osobní údaj), Obor vzdělání (žák) (Osobní údaj), Rodné číslo (žák) (Rodné číslo), Státní občanství žáka (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj), Zkušební předměty, ze kterých bude konat MZ (žák) (Osobní údaj) 81 odst. 1 ŠZ, 4 a Příloha č. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb MZ - 2. Doporučení k přiznanému uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) Datum narození žáka (Osobní údaj), Forma vzdělávání (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Místo narození (žák) (Osobní údaj), Obor vzdělání (žák) (Osobní údaj), Rodné číslo (žák) (Rodné číslo), Státní občanství žáka (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj), Údaje o školském poradenském zařízení (název, adresa) (Osobní údaj), Výčet jednotlivých uzpůsobení podmínek pro konání MZ (Osobní údaj) 28 odst. 7 ŠZ, 81 odst. 4 ŠZ, 1 odst. 2 a příloha č. 5 vyhlášky č. 3/2015 Sb. v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb MZ - 3. Protokol o výsledcích zkoušek SČ MZ žáka

16 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 16 Datum narození žáka (Osobní údaj), Forma vzdělávání (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Místo narození (žák) (Osobní údaj), Název, adresu sídla a resortní identifikátor školy (žák) (Osobní údaj), Obor vzdělání (žák) (Osobní údaj), Rodné číslo (žák) (Rodné číslo), Státní občanství žáka (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj), Údaj o konání maturitní zkoušky za uzpůsobených podmínek (žák) (Osobní údaj), Údaje o hodnocení každé z dílčích ústních zkoušek společné části (žák) (Osobní údaj) 29 a 29a a Příloha č. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 50 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb. MZ - 4. Protokol o výsledcích zkoušek PČ MZ žáka Datum narození žáka (Osobní údaj), Forma vzdělávání (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Místo narození (žák) (Osobní údaj), Název, adresu sídla a resortní identifikátor školy (žák) (Osobní údaj), Obor vzdělání (žák) (Osobní údaj), Rodné číslo (žák) (Rodné číslo), Státní občanství žáka (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj), Údaj o konání maturitní zkoušky za uzpůsobených podmínek (žák) (Osobní údaj), Údaje o výsledcích zkoušek profilové části maturitní zkoušky (žák) (Osobní údaj) 31 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 50 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb. MZ - 5. Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která odpovídá zkoušce SČ MZ Datum narození (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Místo narození (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Název, adresu sídla a resortní identifikátor školy (žák) (Osobní údaj), Rodné číslo (oprávněná osoba) (Rodné číslo), Státní občanství (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Údaje o výsledcích hodnocení v jednotlivých zkušebních předmětech (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Uzpůsobené podmínky zkoušky (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Zkušební předměty, ze kterých bude konat MZ (žák) (Osobní údaj)

17 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č odst. 7 a Příloha č. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 50 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb. MZ - 6. Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která odpovídá zkoušce PČ MZ Datum narození (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Místo narození (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Název, adresu sídla a resortní identifikátor školy (žák) (Osobní údaj), Rodné číslo (oprávněná osoba) (Rodné číslo), Státní občanství (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Údaje o výsledcích hodnocení v jednotlivých zkušebních předmětech (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Uzpůsobené podmínky zkoušky (oprávněná osoba) (Osobní údaj), Zkušební předměty, ze kterých bude konat profilovou zkoušku MZ - oprávněná osoba (Osobní údaj) 48 odst. 7 a Příloha č. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 50 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb. MZ - 7. Vysvědčení o maturitní zkoušce Adresa sídla a resortní identifikátor školy (žák) (Osobní údaj), Datum narození žáka (Osobní údaj), Hodnocení v předmětech maturitní zkoušky (žák) (Osobní údaj), Jméno a příjmení (žák) (Osobní údaj), Místo narození (žák) (Osobní údaj), Název a IZO školy (žák) (Osobní údaj), Obor vzdělání, zaměření a délka vzdělávacího programu (žák) (Osobní údaj), QR kód vysvědčení (žák) (Osobní údaj), Rodné číslo (žák) (Rodné číslo), Školní rok (žák) (Osobní údaj), Třída (Osobní údaj) 28 odst. 7 ŠZ, 81 odst. 4 ŠZ, 1 odst. 2 a příloha č. 5 vyhlášky č. 3/2015 Sb. 50 let, pokud nejde o archiválie podle bodu 16 přílohy č. 2 zákona č. 499/2004 Sb.

18 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 18 Kategorie: EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, pracovně lékařské služby Jméno a příjmení zaměstnance (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Pracovní zařazení (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj) Z č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Z č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Z č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 89/2012 Sb. Občanský zákoník 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Předpisy A5, školení S5, prověrky A5, evidence prac. úrazů A5, PO A5, klasifikace objektu A10, požární kniha S5 Evidence zaměstnance - pracovní smlouva Plnění smlouvy Číslo bankovního účtu (Osobní údaj) Po dobu trvání pracovněprávního vztahu po dobu trvání pracovněprávního vztahu Adresa trvalého bydliště (Osobní údaj), Akademický titul (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Doklady o ukončeném vzdělání (Osobní údaj), Dosažené vzdělání (Osobní údaj), Druh pobíraného důchodu (Osobní údaj), Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Místo trvalého pobytu (Osobní údaj), Počet dětí (Osobní údaj), Rodinný stav (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Státní občanství (Osobní údaj), Údaje o zdravotní způsobilosti (Citlivý údaj - Zdravotní stav), Výpis z rejstříku trestů (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj), Zdravotní znevýhodnění (Citlivý údaj - Zdravotní stav)

19 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 19 Vedení evidence zaměstnance a souvisejících záznamů zpracování mzdové agendy po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů Souhlas Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu (Osobní údaj), Název a adresa zaměstnavatele manžela / manželky (Osobní údaj), Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu (Rodné číslo) Poskytnutí slevy na dani zaměstnance v rámci evidence mzdové agendy (dítě, manžel / manželka) do odvolání souhlasu Osobní dotazník Plnění smlouvy Číslo bankovního účtu (Osobní údaj) zasílání mzdy na běžný účet zaměstnance po dobu trvání pracovněprávního vztahu Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Druh pobíraného důchodu (Osobní údaj), (Osobní údaj), Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj), Kontaktní adresa (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Počet dětí (Osobní údaj), Průběh předchozích zaměstnání (Osobní údaj), Rodinný stav (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Rodné příjmení (Osobní údaj), Státní občanství (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj), Údaje o dosaženém vzdělání (Osobní údaj), Údaje o zdravotní způsobilosti (Citlivý údaj - Zdravotní stav), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj), ZPS - invalidita (Citlivý údaj - Zdravotní stav) evidence údajů o zaměstnanci po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů Docházkový systém

20 Zásady zpracování osobních údajů aktualizace strana č. 20 Jméno a příjmení zaměstnance (Osobní údaj) Zpracování mezd - evidence docházky po dobu trvání pracovněprávního vztahu Evidence úrazů zaměstnance Příjemci Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj) Evidence pracovních úrazů dne NV č. 201/2010 Sb. v platném znění po dobu trvání pracovněprávního vztahu PŘÍJEMCI Kategorie: PREZENTACE ŠKOLY Prezentace školy a zachycení její historie Souhlas Jméno a příjmení - zaměstnanec (Osobní údaj), Jméno a příjmení - žák, student (Osobní údaj), Podobizna - žák, student, zaměstnanec (Osobní údaj) prezentace školy a zachycení její historie časově neomezeně Předávání osobních údajů do třetích zemí K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Správce MISTRA s. r. o. Sídlo Email Březina 373, 66484 Zbraslav mistra@mistra.cz Informace ke zpracování osobních dat MISTRA s. r. o. se sídlem Březina 373, 66484 Zbraslav,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Správce Sídlo Email Manažerský institut COOP, společnost s ručením omezeným Slavětínská 82, 190 14 Praha

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Správce Sídlo Email JIPA CZ s.r.o. U Stadionu 138, 503 03 Smiřice hlavova@jipacz.cz Informace ke zpracování osobních dat JIPA CZ s.r.o. se sídlem U Stadionu 138, 503 03 Smiřice,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat LOŽISKA HANÁ s.r.o. se sídlem Za Rybníčkem 253, 783 49 Lutín, IČ 26796945 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat HOTELKLIK a.s. se sídlem Branická 213/53, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ 03066291 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Michaela Svobodová - TMS servis se sídlem 10, Pěšina, 61900 Brno, IČ 68116721 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat D-S-C Czech Technology, s.r.o. se sídlem Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ 02629372 dbá na ochranu osobních údajů, které

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Správce Sídlo Email Ing. Milan Jedlička Poříčí 2263/19, 67801 Blansko jedlickami@iol.cz Informace ke zpracování osobních dat Ing. Milan Jedlička se sídlem Poříčí 2263/19,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat RORÝS - NET.CZ s.r.o. se sídlem Za Humny 160, 747 64 Velká Polom, IČ 27842827 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Správce Sídlo Email DTPshop.cz s.r.o. Vračovice 11, 566 01 Vysoké Mýto info@dtpshop.cz Informace ke zpracování osobních dat DTPshop.cz s.r.o. se sídlem Vračovice 11, 566 01

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat GDPR General Data Protection Regulation s.r.o. se sídlem náměstí Přátelství 1518/4, 10200 Praha, IČ 06541542 dbá na ochranu osobních údajů,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat TOMEDO spol. s r.o. se sídlem Tetčická 444/49, 664 47 Střelice, IČ 25312375 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat THOME Lighting s.r.o. se sídlem Náchodská 2656/222a, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ 24180785 dbá na ochranu osobních údajů, které

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 01. 02. 2019 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Správce Sídlo Email Remonst Development a.s. Rudolfovská tř. 460/93, 370 01 České Budějovice horejsi@remonst.cz

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat B LEASING CZ s.r.o. se sídlem Jinačovice 29, 66434 Kuřim, IČ 26910713 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Euro - Gastro Partners, s.r.o. se sídlem Nám. Osvoboditelů 1362/1, 153 00 Praha 5, IČ 25769634 dbá na ochranu osobních údajů, které nám

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Sportovní Klub policie KOMETA BRNO z.o. se sídlem Bauerova 321/5, 60300 Brno, IČ 41604164 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte.

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat 4ages, s.r.o. se sídlem Chodská 1181/7, 12000 Praha 2, IČ 29154219 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat INTER-SAT LTD, organizační složka se sídlem 2368/68, Slevačská, 615 00 Brno Židenice, IČ 29242916 dbá na ochranu osobních údajů, které

Více

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti HIPPO, spol. s r.o.

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti HIPPO, spol. s r.o. Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti HIPPO, spol. s r.o. Informace ke zpracování osobních dat HIPPO, spol. s r.o. se sídlem Žabovřeská 72/12, 60300 Brno, IČ 15528561 dbá na ochranu osobních údajů,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988 dbá na ochranu osobních

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost Aero taxi OKR, a.s., IČ 27351122, se sídlem Tanvaldská 345, 463 11 Liberec XXX, provozovatel letiště Mnichovo Hradiště, jako SPRÁVCE dbá na ochranu osobních

Více

ZÁ SÁDY ZPRÁCOVÁ NÍ OSOBNÍ CH Ú DÁJÚ

ZÁ SÁDY ZPRÁCOVÁ NÍ OSOBNÍ CH Ú DÁJÚ Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 11. 05. 2018 strana č. 1 ZÁ SÁDY ZPRÁCOVÁ NÍ OSOBNÍ CH Ú DÁJÚ Základní umělecká škola Sezimovo Ústí rudova 648, 391 02 Sezimovo Ústí IČ: 705 20 232 Název organizace,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat VA&JA TABÁK s.r.o. se sídlem Dolní Bečva 20, 75655 Dolní Bečva, IČ 25361619 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat AnFas, spol. s r. o. se sídlem Pod Bateriemi 15, 162 00 Praha 6, IČ 63077205 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat eabm s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 11000 Praha, IČ 24276944 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Správce Sídlo Email Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. Revoluční 1282, 73801 Frýdek-Místek hartmann@gaudium-fm.cz Informace ke zpracování osobních dat Gaudium Frýdek-Místek s.r.o.

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Správce Sídlo Email IMPEX TRADE CZ, s.r.o. Václavovická 145, 73934 Šenov obchod@impextrade.cz Informace ke zpracování osobních dat IMPEX TRADE CZ se sídlem Václavovická 145,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Kolejáček z.s. se sídlem U sanatoria 451/27, 15300 Praha 5, IČ 01342541 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité,

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace J. A. Komenského 414/7,

Více

Zásady zpracování osobních údajů ve Sportovním klubu Brno Žabovřesky z.s.

Zásady zpracování osobních údajů ve Sportovním klubu Brno Žabovřesky z.s. Zásady zpracování osobních údajů ve Sportovním klubu Brno Žabovřesky z.s. Informace ke zpracování osobních údajů Sportovní klub Brno Žabovřesky z.s. se sídlem Horákova 3080/7, 616 00 Brno, IČ 00214272

Více

Informace ke zpracování osobních dat. Zabezpečení Vašich osobních dat

Informace ke zpracování osobních dat. Zabezpečení Vašich osobních dat Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat M-byt s.r.o. zastoupený jednatelem Jana Šplíchalová, IČ 63221543 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat SDH Sedlec, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 48679763 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Gymnázium Duhovka s.r.o. se sídlem Ortenovo nám. 34/1275, 170

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Informace ke zpracování osobních dat MgA. David Polášek - NOVO DESIGN se sídlem Lhotka 48, 68733 Hradčovice, IČ 87192098 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte.

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Cyril & Metoděj

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Cyril & Metoděj Zásady ochrany osobních údajů společnosti Cyril & Metoděj Informace ke zpracování osobních dat Naše firma Cyril & Metoděj, s. r. o., se sídlem Maříkova 1899/1, 62100 Brno, IČO 25510681 dbá na ochranu osobních

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Správce Sídlo Email PHATEC s.r.o. Svitavská 1256, 57001 Litomyšl havelkova@phatec.com Informace ke zpracování osobních dat PHATEC s.r.o. se sídlem Svitavská 1256, 57001 Litomyšl,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková org., Na Celně

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Matyska a.s. se sídlem 608, Slobodova, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 63490277 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 se sídlem Česká 64, 370 01

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a Mateřská škola Malonty se sídlem Malonty 26,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Správce AUTA TEST s. r. o. Sídlo Email Pelhřimovská 2940, 390 02 Tábor petru@stk-tabor.cz Informace ke zpracování osobních dat AUTA TEST s.r.o. se sídlem Pelhřimovská 2940,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a mateřská škola Čkyně se sídlem Čkyně 155, 384

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola, O. dbala, České Budějovice se sídlem O. dbala

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 05a_Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 25. 05. 2018 strana č. 1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice se sídlem Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice, IČ 00849251 dbá na ochranu osobních údajů, které

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zásady zpracování osobních údajů aktualizace 20. 05. 2018 strana č. 1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod IČ: 600 84 391 Název, adresa,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní umělecká škola Jiřího Antonína Bendy, se sídlem 21, Smetanova, 29471 Benátky nad Jizerou, IČ 70838721 dbá na ochranu osobních

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BÍLOVICE se sídlem Bílovice 440, 687 12 Bílovice, IČ 46956786 dbá na ochranu osobních údajů, které nám

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc, příspěvková organizace se sídlem Mladějovice 113, 785 01 Mladějovice, IČ 70998396 dbá na ochranu osobních

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat ADOSA a.s. se sídlem Zastávecká 1030, 66501 Rosice, IČ 49448170 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat TKC system s.r.o. se sídlem nám. Minoritů 89/13, 79401 Krnov, IČ 27776069 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace se sídlem Dolany č. p. 174, 783 16 Dolany, IČ 70983259

Více

Informace veřejnosti o ochraně osobních údajů (veřejný dokument)

Informace veřejnosti o ochraně osobních údajů (veřejný dokument) Informace veřejnosti o ochraně osobních údajů (veřejný dokument) Část A - obecné informace a poučení o právech Informace o organizaci (správce osobních údajů): - Vzdělávací a komunitní centrum Integra

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ P L A T N É O D 2 5. 5. 2 0 1 8 INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT JK Nástroje s.r.o. se sídlem č. ev. 74, 686 04 Podolí, IČ 29193583 jakožto správce údajů dbá na ochranu

Více

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním Přehled hodin výuky Přehled vyučujících (jméno, přijmení, titul) denní záznam o poskytovaném v jednotlivých

Více

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního vzdělávání Záznam o činnostech Průběh středního Činnosti 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním 2. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí oodpůrných opatření pro ve škole, pokud je doporučení

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Základní škola Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, náměstí 17. listopadu 493/4, Benátky nad Jizerou II, 294 71, IČ 708 362 21

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Informace ke zpracování osobních údajů Zahrada v misce s.r.o., IČ 07953101, se sídlem Purkyňova 2873/19a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, spisová značka C 37570 vedená u Krajského

Více

Účel zpracování. žák. 28 odst. 1 písm. f) ŠZ

Účel zpracování. žák. 28 odst. 1 písm. f) ŠZ Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného Činnosti 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním 2. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro ve

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních údajů Obec Žitenice jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce, případně zpracovatele,

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 0 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Seznamte se se zásadami zpracování data a ochrany osobních údajů společnosti 4Stars, s. r. o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 4Stars,

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Společnost Technické služby města Klatov, příspěvková organizace se sídlem Sadová 362, 339 01 Klatovy IV, IČ: 00074942 dále jen Správce se při zpracování osobních údajů

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Seznamte se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů společnosti 4Stars, s. r. o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

1. Školní matrika, evidenční listy

1. Školní matrika, evidenční listy INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND 1. Školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/a 3. Evidence doplňujících údajů

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů pedagogická škola, dále jen škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

Obec Huzová Zásady ochrany osobních údajů

Obec Huzová Zásady ochrany osobních údajů Obec Huzová Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Obec Huzová se sídlem 131, 79357 Huzová, IČ 00296040 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Obec Samotišky Zásady ochrany osobních údajů

Obec Samotišky Zásady ochrany osobních údajů Obec Samotišky Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Obec Samotišky se sídlem Vybíralova 4, 77900 Samotišky, IČ 48769967 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte.

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Obecní úřad Sedlec, se sídlem Sedlec 90, 29471 Benátky nad Jizerou, IČ 48679763 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je

Více

Dokumentace škol a školských zařízení - školní matrika, evidenční listy

Dokumentace škol a školských zařízení - školní matrika, evidenční listy Střední odboré učiliště DAKOL, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje od třetích stran

Více

Školní matrika, evidenční listy

Školní matrika, evidenční listy EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné i od třetích stran v níže uvedených

Více

Obec Lužice Zásady ochrany osobních údajů

Obec Lužice Zásady ochrany osobních údajů Obec Lužice Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Obec Lužice se sídlem 58, 78501 Lužice, IČ 00849529 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Určeno žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Určeno žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Určeno ům, ům a jejich m zástupcům Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440, IČO: 60650494, se sídlem Resslova 440, 387 01

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

A. Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy

A. Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje

Více

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 1.1 Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Kontaktní

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 68603 Staré Město OBSAH 1 Obecná... 3 2 Informační povinnost k účelům zpracování... 5 2.1 Přijímací

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání správce: MgA. Pavel Béreš infozus@zusklimkovice.cz pověřence: Mgr.

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Ing. Radek Zajac info@zusodry.cz

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Dokumentace škol a školských zařízení školní matrika, evidenční listy

Dokumentace škol a školských zařízení školní matrika, evidenční listy Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., dále jen organizace nebo škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které získává přímo od subjektu údajů, případně veřejné údaje i údaje

Více

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Účel zpracování Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů Právní klasifikace Kategorie příjemců Doba uchování

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich : Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Právní titul Zajištění přijímání ke ve střední škole

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín 01 schválila: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy OBSAH 1 Základní identifikované účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání...

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování OBSAH

Více

Obec Žerotín Zásady ochrany osobních údajů

Obec Žerotín Zásady ochrany osobních údajů Obec Žerotín Zásady ochrany osobních údajů Informace ke zpracování osobních dat Obec Žerotín se sídlem 13, 78401 Žerotín, IČ 00299758 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny)

Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny) SPŠ a VOŠ Pík Záznam o činnostech Personální a mzdová agenda školy (změny vyhrazeny) Činnosti 1. Podklady pro uzavření pracovního poměru 2. Pracovní smlouva, DPP, DPČ 3. Platový výměr 4. Mzdové listy 5.

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení 2016/679 (GDPR) S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více