Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, Letovice, IČO , č.ú /0100 Domácí řád Domácí řád Centra sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace se sídlem Letovice, J.Haška 12 (dále jen CSSML ) vychází se zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky. č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, standardů kvality soc. služeb, ze zřizovací listiny a organizačního řádu CSSML, schváleného zřizovatelem Městem Letovice. V souladu s předmětem činnosti se vztahuje a platí pouze pro uživatele v domově pro seniory (dále jen DS ) a zaměstnance CSSML. Domácí řád upravuje : - základní podmínky soužití uživatelů v DS, - práva a povinnosti uživatelů, - rozsah poskytované péče DS, - požadavky na zaměstnance, s cílem vytvářet příznivé podmínky pro: - materiální, sociální a zdravotní zabezpečení uživatelů v DS, - duchovní seberealizaci uživatelů, - kulturní a společenské potřeby uživatelů, - vztahy vzájemné úcty, pomoci a spolupráce. I.Poslání a určení zařízení Posláním DS je poskytnout seniorům, kteří už nadále nemohou žít z důvodů vysokého věku, sociálních důvodů nebo nepříznivého zdravotního stavu ve svém přirozeném prostředí, důstojné, plnohodnotné, bezpečné a aktivní prožití života. Usilujeme, aby byla dostupná taková nabídka kvalitních sociálních služeb, kterou jim umožníme aktivní prožití života při zachování sociálních vztahů a kontaktů s přirozeným sociálním prostředím. Poskytujeme komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální péči kvalifikovaným proškoleným personálem dle individuálních potřeb seniora a cílem zachovat, rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinu domova pro seniory tvoří: zejména senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech, vyjádřenou zejména I. a II. stupněm příspěvku na péči. Dále osoby pobírající plný invalidní důchod, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůžko, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků. Jejich soběstačnost je snížena zejména věkem a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. 1

2 Domov pro seniory může odmítnout zájemce o službu z důvodu: a) nedostatečné kapacity k poskytnutí služby o kterou osoba žádá b) náš Domov neposkytuje sociální službu o kterou osoba žádá c) zájemce požaduje služby na které nemáme registraci d) zájemce požaduje služby, které nemůžeme zajistit z důvodů provozních, odborných, finančních a nelze je ani zajistit externě e) nemožnosti naplnit osobní cíle a potřeby zájemce o službu f) zájemce nespadá do cílové skupiny g) zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo vyžaduje li jeho stav speciální zdravotní péči (např. nasogastrická sonda, perkutánní endoskopická gastrostomie) h) zájemce z důvodu infekční či parazitální nemoci není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb, může ohrozit, popřípadě ohrožuje sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc /demence různého typu/ nebo mentální poruchy, poruchy osobnosti (rozpad či rozdvojení osobnosti psychóza, schizofrenie, slabomyslnost, paranoidita) i) závislosti zájemce na návykových látkách či alkoholu Podmínkou přijetí občana do DS je podání žádosti na předepsaném tiskopise se všemi požadovanými přílohami. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky vyzve poskytovatel zájemce k uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby a dále postupuje již v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou. č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. II. Ubytování 1. Ubytování se poskytuje v pokojích: a) s jedním lůžkem a samostatným sociálním zařízením, b) se dvěma lůžky a samostatným sociálním zařízením c) se třemi lůžky a samostatným sociálním zařízením, Většina pokojů je vybavena kuchyňskou linkou, sprchovým koutem a balkonem. 2. Uživatel se po svém příchodu ubytuje na uvolněné místo v určeném pokoji. Případné změny v ubytování nebo přemístění jsou možné na základě přání uživatele nebo s ohledem na změnu v jeho zdravotním stavu dále na základě návrhu lékaře, vedoucí sociální péče popř. sociální pracovník nebo z důvodů provozních ( opravy, malování, údržba apod.). Veškeré výše uvedené změny podléhají souhlasu ředitele CSSML. 3. K trvalému pobytu přihlašuje uživatele sociální pracovník na základě jeho požadavku po uplynutí sjednané adaptační doby. 2

3 4. Uživatelé bydlí v pokojích s vybavením DS. Vybavení pokoje si mohou doplnit vlastními drobnými předměty (obrazy, poličky, sošky, textilie, květiny, apod.), které by zpříjemnili jejich pobyt v novém domově. Po dohodě s vedoucí sociální péče lze vybavit pokoj i vlastním drobným nábytkem např. křeslem, lampou a vlastními elektrospotřebiči - varná konvice, TV, rádio, lednička. V případě používání vlastních elektrospotřebičů je uživatel povinen doložit písemné potvrzení odborné firmy o způsobilosti k používání přístroje a to před jeho zapojením do sítě. Tuto službu pro uživatele zajišťuje zdarma domovník údržbář, který veškeré potvrzení přebírá od obyvatele do úschovy. Každý kdo bude na pokoji používat TV nebo rádio je povinen je přihlásit a hradit za jejich užívání stanovené poplatky ze svých prostředků. Přihlášení a odhlášení TV a rádia na požádání zajistí uživateli sociální pracovník. Uživatelé, kteří TV nevlastní mají možnost si jej za úhradu formou nájemní smlouvy vypůjčit od organizace. 5. Prádlo a oděv, které si s sebou uživatel přinesl je bezprostředně po nástupu citlivě tj. na místech kde není vidět označeno. Stejným způsobem je nutné označit šatstvo zakoupené, darované nebo přidělené během pobytu v domově. Z tohoto důvodu je nutné, aby rodinní příslušníci o věcech přinesených v průběhu pobytu uživatele v domově vždy informovali kteréhokoliv pracovníka oddělení sociální péče. Všechny označené věci jsou evidovány na šatním lístku ( Seznam věcí při přijetí klienta do DS ). Také jakékoliv vyřazení prádla a oděvu musí být zaneseno do šatního lístku, který součástí osobního spisu uživatele. V případě ztráty nezaevidovaných věcí CSSML nenese odpovědnost. Pracovnice oddělení sociální péče při příjmu pomůže uživateli uložit ošacení na místa k tomu určená. Léky, které uživatel užívá, kartu zdravotní pojišťovny, kartu od lékaře popř.její výpis předá uživatel vedoucí sociální péče. 6. Uživatelům není dovoleno v DS přechovávat zvířata, nebezpečné chemikálie, hygienicky závadné předměty, el.spotřebiče k vytápění, vaření (netýká se rychlovazné konvice a mikrovlnné trouby), narkotika (netýká se léků předepsaných lékařem) a jiné věci ohrožující jejich bezpečnost nebo bezpečnost zaměstnanců. V případě, že uživatel takové věci do DS přinesl je povinen je na výzvu vedoucí sociální péče neprodleně z domova odstranit. Také není dovoleno používat na pokojích otevřený oheň svíčky. 7. Věci přidělené DS jsou majetkem CSSML. Uživatelé jsou povinni šetřit majetek CSSML i jiných uživatelů. Tato povinnost se vztahuje i na zaměstnance CSSML. Pokud bude zjištěno úmyslné poškození věcí bude viník povinen škodu nahradit 8. Při odchodu z DS na dovolenou nebo při hospitalizaci je pokoj uzamčen. Personál oddělení sociální péče má k dispozici generální klíč, kterým lze v případě potřeby otevřít každý pokoj v DS. Takto otevřít pokoj však může zaměstnanec pouze se souhlasem vedoucí sociální péče popř. ředitele a za fyzické účasti dalšího zaměstnance jakožto svědka. O této skutečnosti pořídí službu konající všeobecná sestra záznam do knihy předání a převzetí služby na oddělení. III. Odpovědnost za škodu a bezpečnost uživatelů 3

4 1. Uživatelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro celé zařízení. Při mimořádných událostech se řídí pokyny služby konajícího personálu. Nesmí zacházet s otevřeným ohněm mimo vymezené prostory. 2. Uživatel, zaměstnanec CSSML nebo jiná osoba odpovídá za škodu, kterou zaviněně způsobil na majetku nebo zdraví uživatelů, zaměstnanců nebo jiných osob a na majetku CSSML. 3. Způsobí-li škodu zaviněně více uživatelů, odpovídají za ni podle své účasti. 4. Uživatel, zaměstnanec nebo jiná osoba je povinna upozornit ředitele, případně jiné zaměstnance na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je třeba odvrátit. IV. Úschova cenných věcí 1. Každý uživatel má ve svém pokoji k dispozici vestavěný uzamykatelný trezorek v šatní skříni. Při nástupu do domova obdrží uživatel celkem tři typy klíčů od pokoje, od hlavního vchodu a od chodeb a od trezorku, jejich převzetí podepíše. Duplikát klíče od trezorku je uložen u vedoucí sociální péče v uzamčené skříňce pro případ ztráty klíče obyvatelem. Výše uvedené klíče jsou nepřenosné na třetí osobu tj. nelze je v žádném případě půjčovat rodinným příslušníkům. Uživateli, jehož zdravotní stav neumožňuje klíče využívat, vedoucí sociální péče klíče nevydá a tuto skutečnost uvede v protokolu o předání klíčů. 2. DS převezme do úschovy cenné věci (pořídí fotodokumentaci), peněžní hotovost, příp. vkladní knížky uživatele DS, který o jejich převzetí požádá při nástupu do DS nebo během pobytu v něm. 3. Cenné věci a) převzaté do úschovy jsou řádně označeny, aby byla vyloučena jejich záměna a uschovávají se v trezoru CSSML, v místnosti chráněné zabezpečovacím zařízením. b) u uživatele, který nemá způsobilost k právním úkonům, převezme věci DS do úschovy na žádost jeho zákonného zástupce opatrovníka. c) na základě žádosti nebo při opuštění DS jsou majiteli proti podpisu a za účasti svědka vydány. Není-li uživatel schopen podpisu, podepíše doklad sociální pracovník a 2 svědci. d) jde-li o uživatele, který nemá způsobilost k právním úkonům mohou být uložené cennosti vydány pouze jeho zákonnému zástupci opatrovníku. 3. Finanční hotovost na žádost uživatele uloží sociální pracovník do trezoru CSSML, max. na dobu 15-ti dnů. Po uplynutí této lhůty vydá sociální pracovník finanční prostředky uživateli, příp. příbuznému, opatrovníku či jiné určené osobě, která je může např. uložit na vkladní knížku či běžný účet u bankovního ústavu. V trezoru může být uživatele tak ponechána částka max ,- Kč. 5. O veškerém pohybu s cennými věcmi a hotovostí vede sociální pracovník evidenci a vydává o tomto pohybu vždy uživateli potvrzení. 6. Věci uvedené v bodě 1., které uživatel nepředá do úschovy DS, si uschová v jemu určené šatní skříni s trezorkem na pokoji a je za ně plně zodpovědný. 4

5 7. CSSML neodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, kterou nepřevzal do úschovy. 8. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty cenností, které má uživatel u sebe, převezme sociální pracovník na pokyn ředitele a se souhlasem uživatele tyto věci do úschovy DS. Pominou-li důvody takovéhoto převzetí, DS uživateli věci vrátí. Při jejich převzetí a následném vrácení se postupuje obdobně jak je uvedeno výše. 9. Nákup věcí denní potřeby, pokud tak neučiní příbuzní, či jiná osoba, uskutečňují podle požadavků obyvatel sociální pracovníci nebo klíčoví pracovníci. V. Stravování 1. Strava se připravuje v kuchyni stravovacího provozu. 2. Strava je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje lékař a personál oddělení sociální péče je povinen o jakékoliv změně diety informovat písemně prostřednictví denního výkazu stravy personál stravovacího úseku.v případě nepřítomnosti vedoucí stravování ( nemoc,víkendy,svátky) dodat i výkaz absence uživatelů. 3. Jídelníček na příslušné období je vždy vyvěšen v jídelně a na patrech na týden dopředu.strava se podává 5x denně, u diabetiků je poskytována i druhá večeře. Výdej stravy se uskutečňuje v níže uvedeném časovém rozmezí: o snídaně Pondělí- pátek Sobota,neděle,svátek o svačina o oběd o svačina o večeře ,00 hod hod 9, hod. 12,00-13,00 hod ,00 hod hod. 5. Chodícím uživatelům se vydává strava v jídelně. Imobilním uživatelům je strava podávána na pokojích, příp. v kuchyňkách na jednotlivých podlažích. Za správné rozdělení diet je odpovědný personál oddělení sociální péče. 6. Uživatelé se dostaví k jednotlivým jídlům v daném časovém rozmezí, řádně a čistě oblečeni. Příchod mimo výše uvedenou dobu lze řešit individuálně, po konzultaci s vedoucí sociální péče. Personál stravovacího úseku je odpovědný za správné uložení jídla a dodržení skladovací doby. Personál oddělení sociální péče je zodpovědný za zdravotní dozor po celou dobu výdeje a konzumace stravy. 7. Vlastní potraviny si mohou uživatelé odkládat jen na místa k tomu určená (vlastní chladnička, noční stolek aj.). Po domluvě s personálem oddělení 5

6 sociální péče lze zabalené jídlo označit jménem a uložit do chladničky v kuchyňkách na jednotlivých podlažích. 8. V kuchyňkách na jednotlivých podlažích je v denní době k dispozici čaj v termosech. Na jednotlivé pokoje uživatelů jsou pak průběžně denně rozdávány termosky s čajem dle diety. V jídelně je ke každému jídlu k dispozici čaj nebo jiný nápoj v termosech. O dostatečný příjem tekutin se stará personál oddělení sociální péče dbá zejména na dodržování pitného režimu. 9. Zbytky jídla a odpadky jsou ukládány do zvláštních nádob k tomu určených a nesmí se přechovávat na pokojích, chodbách, ani jiných místech objektu, či vyhazovat z oken a balkonů nebo jimi krmit zvířata. 10. Uživatelé se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a způsobu podávání jídla buď sami nebo prostřednictvím členů stravovací komise či výboru obyvatel. Své připomínky sdělují službu konající pracovnici oddělení sociální péče, která je zapisuje do zvláštního sešitu popř. je mohou vložit do schránky důvěry nebo poštovní schránky ředitele. Pokud je připomínka formulována jako stížnost postupuje se v souladu s Pravidly pro vyřizování petic a stížností a mimo jiné je tato skutečnost zaznamenána v denní tabulce absence ve společné složce sester na PC. 11. Požadavky a připomínky ke kvalitě stravy se cestou vedoucí stravování předkládají stravovací komisi, která pracuje ve složení : ředitel, vedoucí sociální péče, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí pečovatelské služby, uživatel PS a dva zástupci uživatelů DS. 12. Uživatelům je zakázáno odnášet nádobí a příbory z jídelny nebo kuchyňky na pokoje. VI. Zdravotní, sociální a ošetřovatelská péče 1. DS poskytuje uživatelům zdravotní, sociální a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu 24 hod. denně. 2. Při přijetí uživatelé do DS se provádí vstupní lékařská prohlídka a při pobytu v DS se podrobují preventivním prohlídkám, vyšetření, ošetření v době nemoci nebo úrazu. Je jim doporučeno dodržovat léčebný režim a řídit se příkazy lékařů a personálu oddělení sociální péče v této oblasti a užívat předepsané léky. Skutečnost, že užívá sám léky jedná se zejména o vitamíny,laxativa,analgetika, nahlásí všeobecné setře a ta to zapíše do jeho karty, pro přehled co ještě užívá a informuje lékaře. Jinak není dovoleno, aby uživatel užíval léky, které si sám koupil nebo jinak získal, bez vědomí zdravotnického personálu. Vyzvednutí léků předepsaných ošetřujícím lékařem zajišťuje vedoucí sociální péče z lékárny hromadně. Uživatel si však může vyzvednout léky sám nebo cestou jiné jím pověřené osoby. 3. Do DS dochází ve stanovený den a dobu ústavní lékař a v přízemí budovy se nachází stomatologická ordinace. Na konzultace pravidelně dochází diabetolog, internista a psychiatr. 4. Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření i ambulantního hlásí uživatel službu konajícímu personálu oddělení sociální péče. 6

7 5. Uživatelé na doporučení lékaře mohou využívat fyzioterapeutické úkony a cvičení v místnosti pro fyzioterapii, rehabilitační, koupele ve vaně. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí uživatel ihned službu konající pracovnici oddělení sociální péče. 6. Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu uživatele, může být tento uživatel přestěhován na vhodnější pokoj ( v rámci našeho zařízení) a tato skutečnost bude včas oznámena příbuzným uživatele. 7. Každý uživatel je povinen se podrobit předepsanému očkování u ústavního lékaře. VII. Hygiena 1. Uživatelé DS pečují o osobní čistotu, čistotu šatstva, prádla a obuvi, o pořádek na pokojích, ve skříních, nočních stolcích apod. a o pořádek ve všech dalších společných místnostech DS, kde pobývají. 2. Uživatelé dodržují ranní a večerní hygienu. Sprchují se dle potřeby, nejméně 2x týdně v koupelnách v rámci pokojů. Obvykle 1x týdně v souladu s rozpisem se koupou v místnosti pro osobní hygienu. Pokud v plánovaný den není koupání možné přesune se na den jiný. U imobilních a ležících uživatelů je hygiena vykonávána za dohledu nebo asistence pracovníků oddělení sociální péče, kteří pravidelně provádí u těchto uživatelů i prevenci dekubitů. 3. Kadeřnické, holičské a pedikérské služby jsou zajištěny docházením pracovnice pečovatelské služby popř. jiných externích odborníků do DS a dále provozovnou kadeřnictví v budově. Informace o těchto službách sdělí uživatelům sociální pracovník. Uživatelé nahlásí potřebu těchto služeb personálu oddělení sociální péče, příp. sociálnímu pracovníkovi. 4. Osobní prádlo si uživatelé vyměňují podle potřeby, nejméně 1x denně, popř. na doporučení personálu oddělení sociální péče. Na noc se převlékají uživatelé do prádla na spaní. 5. Znečištěné prádlo se umístí na vozíky a prostřednictvím nákladního výtahu u DPS se dopravuje do prádelny DS. Praní, žehlení a oprava prádla je zajištěna v rámci vlastní prádelny v DS. Pracovníci oddělení sociální péče mají povinnost kontrolovat dodržování čistoty a pořádku v osobních věcech, ve skříních a nočních stolcích za podmínky, že uživatel s tímto souhlasí a je při kontrole účasten. Při kontrole dodržování hygieny je zaměstnanec povinen postupovat korektně a dbát na zachování důstojnosti uživatele. 7. Všechny pokoje a jiné místnosti DS se pravidelně větrají a denně se provádí běžný úklid. Uživatelům je zakázáno shromažďovat přebytečné věci v rámci prostor pokoje a příslušenství, které by znemožňovaly řádný úklid výše uvedených prostor. Dále je uživatelům zakázáno vstupovat na mokrou podlahu s ohledem na jejich možný pád s následkem úrazu. Uživatelé se mohou podle svých schopností zapojit do úklidu (např. větrání, zalévání květin, pomoc při sběru nádobí, ukládání prádla apod.). 8. Je zakázáno vyhazovat jakékoliv odpadky z balkonů a oken, příp. je pohazovat v přilehlé zahradě a dále není dovoleno sušit prádlo na pokojích. 7

8 9. Zákaz kouření platí ve všech společných prostorách DS a obytných pokojích. Kouřit je povoleno jen na balkonech, před a za budovou CSSML a v zahradě. VIII. Doba klidu v DS 1. Doba nočního klidu v DS je stanovena od 22,00 do 6,00 hod. V době nočního klidu nesmí být uživatelé rušeni, s výjimkou ošetřovatelských úkonů, podávání léků nebo kontrol, které provádí pracovnice oddělení sociální péče. 2. Doba odpoledního klidu je stanovena od 13,00 do 14,00 hod. V tomto čase nesmí být uživatelé rušeni, kromě důvodů uvedených v bodě V době odpoledního klidu mohou uživatelé ve společných prostorách i na pokojích poslouchat rozhlas, sledovat televizi, číst si, pobývat v zahradě případně se zúčastňovat volnočasových aktivit apod. IX. Vycházky mimo DS 1. Uživatelé DS mohou volně pobývat mimo areál CSSML. V zájmu jejich bezpečnosti a poskytnutí lékařské pomoci je třeba o cíli svého odchodu informovat službu konající personál oddělení sociální péče a oznámit pravděpodobnou dobu návratu. Pracovnice oddělení sociální péče je povinna upozornit uživatele, že je na vycházku nedostatečně oblečen či nedůstojně upraven. O svém odchodu uživatel informuje také zaměstnance vrátnice, který si o veškerém pohybu vede evidenci. 2. Je-li ohrožena bezpečnost uživatelů, např. v době nemoci uživatele, epidemií, nepříznivého počasí, náledí apod. nedoporučí lékař nebo personál sociální péče vycházku. 3. Jestliže uživatel opakovaně odchází mimo DS bez ohlášení, vrací se v podnapilém stavu nebo se chová jiným způsobem nepřístojně, řeší tyto skutečnosti ředitel v souladu s ustanovením čl.xv Smlouvy o poskytování sociální služby. X. Přechodný pobyt mimo DS 1. Uživatel může přechodně pobývat mimo DS po předchozím oznámení nejméně 3 dny předem prostřednictvím tiskopisu odhlášky stravy, který předá zaměstnanci oddělení sociální péče. Noční služba tento tiskopis odesílá s rozpisem stravy do kuchyně Jde-li o uživatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je třeba k přechodnému pobytu mimo domov souhlasu opatrovníka. 2. Přechodný pobyt ředitel uživateli nedoporučí v případě, že je mu známo, že nebude o uživatele v průběhu pobytu mimo DS dostatečně postaráno. 3. Před odchodem uživateli mimo DS mu budou předány potřebné léky a karta zdravotní pojišťovny. 4. Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení bude následně uživateli vrácena částka odpovídající úhradě za stravu ve výši nákladů za potraviny na jednotlivá jídla podle počtu odhlášených a neodebraných jídel dle dnů strávených mimo domov pro seniory 8

9 5. Pobyt mimo domov DS z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený pobyt. Uživateli se vrací od prvého neodebraného jídla částka odpovídající úhradě za stravu ve výši nákladů na potraviny na jednotlivá jídla podle počtu dnů strávených mimo DS. Při návratu do DS se plná úhrada počítá od prvního odebraného jídla. XI. Návštěvy 1. Uživatelé mohou přijímat návštěvy neomezeně, pokud tím nebude rušen chod zařízení. V době nočního klidu jen se souhlasem ředitele. 2. Návštěvy jsou přijímány ve společných prostorách DS. Na pokojích uživatelů mohou být návštěvy přijímány, pokud tím neruší spolubydlící. 3. Každá návštěva se ohlásí na vrátnici, kde je zapsána do knihy návštěv. 4. V případě potřeby mohou návštěvy po předchozím souhlasu ředitele využít ubytování v pokoji pro hosty. 5. Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy může ředitel návštěvy omezit, popř. zrušit. 6. Uživatelé se mohou navštěvovat navzájem na pokojích při respektování soukromí ostatních spolubydlících. 7. Návštěvy nesmí rušit noční klid, pořádek v DS nebo narušovat léčebný režim uživatelů. XII. Společenská a zájmová činnost 1. DS poskytuje uživatelům příležitost ke společenskému a kulturnímu vyžití: a) DS organizuje zájezdy, vycházky do okolí, návštěvy kulturních akcí apod. b) Ve společných prostorách či v zahradě organizuje různé společenské a sportovní akce nebo posezení při kávě a čaji. c) V 1.NP je umístěno kadeřnictví, kantýna a ekumenická místnost. 2. Každý uživatel má zajištěnou plnou svobodu náboženského vyznání a není mu bráněno v účasti na náboženských obřadech. 3. V DS není povolena činnost politických stran, přitom není dotčeno právo na politické přesvědčení. Činnosti politických stran se mohou uživatelé zúčastňovat mimo DS. 4. V prvním patře je v rámci kuchyňky umístěna knihovna. 5. Uživatel může používat vlastní televizi, rádio apod., pokud tím neruší spolubydlící. 6. Uživatelé se mohou věnovat své vlastní zájmové činnosti, pokud tato činnost neohrožuje jejich zdraví, nebo život a zdraví ostatních uživatelů, zaměstnanců DS nebo jiných osob (pletení, šití, háčkování, šachy, malování.). 9

10 7. Uživatelům je dovoleno, s ohledem na jejich zdravotní stav, pomáhat při denním úklidu svých pokojů (stlaní postelí, utírání prachu..), při opravách prádla, úklidu areálu, při obsluze imobilních uživatelů a při jiných činnostech ve prospěch spolubydlících. 8. Zahrada, užitná zahrádka, altán s květinovou výzdobou, lavičky a účelně řešené pěší komunikace jsou zdrojem relaxace a klidu nejen pro mobilní uživatele, ale i pro uživatele používající vozíček nebo chodítko. XIII. Výbor obyvatel 1. Uživatelé se mohou podílet na uspořádání života v domově prostřednictvím svých zástupců zvolených do výboru obyvatel. Výbor obyvatel je zvolen uživateli na období dvou let a zastupuje uživatele v jednáních s vedením domova. 2. Výbor obyvatel plní zejména tyto úkoly: o vznáší připomínky k uspořádání života v domově, ke skladbě stravy, předává náměty, připomínky, přání a požadavky ostatních uživatelů o působí na uživatele, aby jejich chování a jednání, vzájemný vztah i vztah k pracovníkům CSSML odpovídal zásadám slušného chování, aby uživatelé dodržovali domácí řád, pokyny ředitele, ústavního lékaře i ostatních zaměstnanců o spolupracuje s vedením domova při organizování kulturní a zájmové činnosti, při projednávání a řešení stížností a připomínek uživatelů a při řešení jiných závažných otázek 3. Jednání výboru obyvatel svolává ředitel pravidelně 1 x za měsíc nebo se koná nárazově na základě podnětu členů výboru obyvatel. Je možné dvěma způsoby: XIV. Vyplácení důchodu a ostatních plateb 1. Uživatel, kterému je na základě souhlasu o zařazení na tzv.hromadný seznam, zasílán důchod od České správy sociálního zabezpečení na účet CSSML. Podmínkou na zařazení na hromadný seznam je souhlas uživatele s tím, že bude automaticky z důchodu odečtena úhrada za ubytování, stravu a nezbytné služby. Zůstatek důchodu je uživatelům vyplacen ve výplatní den přímo na jejich pokojích. Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí zůstat uživateli za kalendářní měsíc částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu. 2. Uživatel je povinen platit úhrady za veškeré služby a to do dvacátého dne příslušného měsíce. Úhradu po část kalendářního měsíce je splatná do konce kalendářního měsíce, za jehož část náleží. 3. Část vrácených nákladů na potraviny za jednotlivá jídla, v případě, že byla úhrada za příslušný měsíc zaplacena, bude vyúčtována při úhradě za následující kalendářní měsíc a vyplacena v hotovosti na pokoji patnáctý den v měsíci. 4. V případě, že uživatel nepobírá příspěvek na péči, je povinen hradit poskytované služby dle Sazebníku fakultativních služeb, platného v době poskytování těchto 10

11 úkonů. Každý patnáctý den následujícího měsíce bude předloženo uživateli vyúčtování fakultativních služeb a on je povinen při předložení tyto úkony uhradit. 5. Ostatní platby, které obyvatelé obdrží poštovní poukázkou (doplatky důchodů, sociální dávky a ostatní příjmy) jsou přijímány rovněž podatelnou, zapsány do knihy evidence došlých plateb a ihned předány obyvatelům na pokojích. O všech těchto operacích se vede předepsaná evidence a odpovědný pracovníkúčetní má na tyto operace uzavřenou písemnou dohodu o hmotné odpovědnosti. 6. Uživatelé, kteří na základě žádosti a nebo nejsou schopni podpisu (na základě lékařského potvrzení) jsou zařazení na tzv. hospodaření - mají u sociálního pracovníka založen svůj osobní účet, na kterém se soustředí výplata důchodu, vratky za pobyt. Na základě žádosti provede sociální pracovník z osobního účtu obyvatele úhradu za léky, drobný nákup, případně ostatní úhrady. Finanční prostředky vede sociální pracovník v depozitní pokladně, na jejíž vedení má uzavřenou písemnou dohodu o hmotné odpovědnosti. 7. Vyšší finanční hotovost je v zájmu uživatelů (možné úroky) ukládat na vkladní knížky. Vkladní knížku na základě žádosti založí pověřený pracovník účetní. Vklady a výběry na vkladní knížce na základě písemné žádosti provádí pověřený pracovník-účetní, který má na tyto operace uzavřenou písemnou dohodu o hmotné odpovědnosti. Vkladní knížku může mít uživatel uloženu u sebe na pokoji, nebo na základě žádosti v trezoru CSSML. 8. Na písemnou žádost uživatele může být zbývající část důchodu, příp. kapesné nebo jeho část předávána jednomu z příbuzných, popř. jiné osobě určené obyvatelem na základě plné moci. Tyto částky jsou vypláceny sociálním pracovníkem následující pracovní den do 15,30 hod. v kanceláři sociálního pracovníka. XV. Poštovní zásilky 1. Poštovní zásilky pro obyvatele DS jsou doručovány každý pracovní den. Zásilky uživatelům předává sociální pracovník. 2. Balíky a doporučené dopisy se zapisují do knihy došlé pošty a jsou vydávány proti podpisu. 3. V případě, že uživatel není schopen podpisu, převezme a podepíše zásilku sociální pracovník. 4. DS zabezpečuje uživatelům odesílání poštovních zásilek. K tomuto účelu slouží poštovní schránka umístěná vedle vrátnice CSSML. XVI. Stížnosti 1. Uživatel (nebo v jeho zájmu kterýkoli občan nebo zaměstnanec) může podávat stížnosti na služby poskytované DS, chování a jednání jeho zaměstnanců a to buď ústně nebo písemně řediteli nebo nadřízenému orgánu, jehož adresa je: Rada Města Letovice, Masarykovo náměstí 19, Letovice. 2. Pro podání stížností lze využít i schránku na poštu pro ředitele umístěnou na chodbě před jeho kanceláří nebo schránky důvěry na jednotlivých patrech. 11

12 3. Podrobně je řešena tato problematika v Pravidlech pro přijímání a vyřizování petic a stížností se kterými je každý uživatel seznámen při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby a ve Standardu č.7. XVII. Opatření pro případ porušení kázně a pořádku 1. Základní podmínkou společného soužití uživatelů v domově pro seniory je slušné a zdvořilé chování jak k sobě navzájem, tak i zaměstnancům CSSML. Případné hrubé chování, slovní napadení a nadměrné požívání alkoholických nápojů je řešeno v souladu s platnými předpisy a uzavřenou Smlouvou o poskytování sociální služby. 2. Jde-li o takové chování nebo jednání, jejichž posouzení či vyšetření patří do pravomoci orgánu policie či orgánů činných v trestním řízení, je ředitel povinen učinit příslušná oznámení. Pobyt v DS končí na základě: XVIII. Ukončení pobytu v DS a) Písemné dohody mezi uživatelem a poskytovatelem, písemnou výpovědí, úmrtím obyvatele a dále zánikem poskytovatele. b) Změny poměrů uživatele zejména jeho zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje c) Zatajení důležité informace uživatele o svém zdravotním stavu d) Prodlení úhrady za sjednanou sociální službu za příslušný kalendářní měsíc do posledního dne kalendářního měsíce po něm následující e) Opakovaného porušování vnitřních předpisů poskytovatele uživatelem za podmínky předchozího písemného upozornění na porušování pravidel vč. uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď) ; opakovaným porušením vnitřních předpisů se rozumí pokud byl uživatel na porušení vnitřních předpisů písemně upozorněn v průběhu třech měsíců předcházejících tomuto porušení vč. výstrahy před možností ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele f) Skutečnosti, že uživatele se zdržoval mimo zařízení poskytovatele déle než 60 individuálně sjednaných maximálně 120 kalendářních dnů v průběhu jednoho roku, přičemž se do celkové doby nezapočítávají dny, kdy se jednalo o pobyt mimo zařízení z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení g) Uživatel může ukončit pobyt bez udání důvodu 2. Pobyt uživatele nelze ukončit, jestliže o něho není jinak řádně postaráno a je plně odkázán na pomoc společnosti. 3. Postup při úmrtí uživatele upravují zvláštní předpisy a vnitřní pokyny organizace. Pohřeb zesnulého uživatele DS, zabezpečí nejbližší příbuzní nebo jiná blízká osoba, pokud do 96 hod. od úmrtí nezabezpečí pohřbení žádná fyzická osoba je povinna tak učinit obec na jejímž území k úmrtí došlo. 12

13 4. Majetek zemřelého nacházející se na pokoji sepíše neodkladně službu konající personál oddělení sociální péče za účasti alespoň 1 svědka. Poté je převzat do úschovy DS (finanční prostředky a cennosti jsou uloženy do trezoru) a předán dědicům na základě pravomocného rozhodnutí soudu. IXX. Závěrečná ustanovení 1. Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem S Domácím řádem musí být seznámeni všichni obyvatelé při nástupu do DS a zaměstnanci CSSML nejpozději do 5 dnů od nástupu do pracovního poměru. V Letovicích Ing. Ivo Kubín, ředitel Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace 13

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice Tento domovní řád slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova se zvláštním režimem (dále jen Domovem) k seznámení s podmínkami

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova Domov pro pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 IC:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906 Domácí řád Pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociálních služeb v Domově pro seniory Trutnov. Pracoviště R.Frimla

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní řád zařízení školního stravování MATEŘSKÁ ŠKOLA Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Vnitřní řád zařízení školního stravování Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 Provozovatel zařízení péče o děti Školka Parníček v souladu s ustanovením 10 odst. (1)

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600 Tel : 042 412 386 312 042 412 387 154 e-mail : dagmar.hlucha@dsskl.cz Fax: 042 412

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem Vypracoval: Tým pracovníků Schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Bohumínská 1056/71 710 00 Ostrava - Slezská

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. č.j.41 /2015. Adresa jednotlivých pracovišť:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. č.j.41 /2015. Adresa jednotlivých pracovišť: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.41 /2015 Adresa ředitelství školy: Adresa jednotlivých pracovišť: Zborovská 887, 664 34 Kuřim Jungmannova 885,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Článek 1 Obecná ustanovení Domov mládeže

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015 Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Kojetice Moravcova 26, 250 72 Kojetice Telefon: 315 684 078 Web: www.skolakojetice.cz E-mail: ms@skolakojetice.cz IČO: 750 31 655 Banka: KB Neratovice, č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

1 Působnost a zásady směrnice

1 Působnost a zásady směrnice se sídlem Bystročice 65 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Č.j.: Spisový znak Skartační znak 51.15 A.1. A5 Vypracovala: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov Č. j.: 10/2012 Platnost od: 1. 9. 2012 Účinnost od:20. 9. 2012 Aktualizace od: 1. 9. 2015 Obsah: I. Základní

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Poslání domova pro seniory

VNITŘNÍ ŘÁD. Poslání domova pro seniory VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád popisuje podmínky poskytování sociálních a dalších služeb v našem zařízení a stanovuje pravidla pro klidné a přívětivé soužití všech uživatelů, pracovníků i návštěvníků. Poslání

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel.

ŠKOLNÍ ŘÁD. - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel. ŠKOLNÍ ŘÁD - vypracován pro předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola Březina Březina 94 294 11 Loukov IČO 71221247 Tel. 773 689 102 Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský

Více