INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O POBYTU V Domově Odry"

Transkript

1 INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné, ohleduplné soužití v našem domově. Zásady v něm uvedené jsou směrodatné jak pro uživatele, tak pro zaměstnance a návštěvníky domova. Každý uživatel má právo na slušné a správné oslovování a určité soukromí. Každý zaměstnanec musí být poučen o standardech chování k uživateli domova. Miroslava Chodurová

2 Ubytování Uživatel nastupuje na předem domluvený pokoj a lůžko (pokud je v domově více volných míst, pak si uživatel volí dle svého přání). V zařízení je rovněž možnost pozdějšího přemístění uživatele na jiný pokoj, jiné lůžko, a to na přání samotného uživatele. Nejde-li o manžele (druh, družka), jsou ubytováni muži i ženy zvlášť. Na základě přání uživatelů, kteří chtějí bydlet ve společném pokoji, je jim toto umožněno (pokud není volný pokoj jsou zařazeni do pořadníku). Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, šatní skříň, stolek, židle, televizor, police) a pokud to není na obtíž spolubydlícím, může si uživatel zpříjemnit prostředí vlastním vybavením : (nábytek, přikrývky, obrazy, sošky, porcelán), po dohodě s ředitelkou může chovat i drobné zvířectvo (dle určitých pravidel viz. Příloha č. 1 ). Během pobytu si uživatel zajišťuje údržbu vlastního nábytku a majetku na vlastní náklady. Nesmí jakýmkoliv způsobem omezovat spolubydlící, což si uživatel zajistí předchozí domluvou se spolubydlícím. Výslovně je zakázáno na pokojích či v jiných prostorách domova přechovávat zbraně, či jiný nebezpečný materiál. Uživatelům jsou předány klíče od pokoje, skříně (popř. trezorku), od boxu v lednici. Každý uživatel domova má právo vyjádřit svůj názor k úrovni svého ubytování a požadovat nápravu nebo podat návrh na vylepšení. Přijetím do domova nejsou omezena žádná ze základních lidských práv uživatelů. Stravování Strava se připravuje podle jídelního lístku v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Jídelníček je možno upravit dle konkrétních přání a připomínek uživatelů na základě stravovací schůzky s uživateli, která se koná 1x měsíčně. Dietní stravování si vybírá uživatel sám. Uživatel je poučen o zdravotních důsledcích 1

3 v případě nedodržení dietního režimu a svým podpisem stvrzuje poučení a za následky si odpovídá sám. Poskytujeme : Snídani od 7,45 hod. Oběd od 11,45hod. Svačinu od 15,00 hod Večeři od 17,15 hod. uživatel se může rozhodnout zda bude odebírat svačinu či nikoli, druhá večeře nabízena jako fakultativní služba. Na ALDě pomáhá s výběrem personál (zjišťujeme, která jídla měl uživatel oblíbená a podle toho se řídíme). Uživatelé mají každou středu možnost výběru ze dvou poledních jídel sladkého a masitého. Celý týden si mohou uživatelé vybírat večeři ze dvou nabídek v pondělí - pátek výběr mezi teplou nebo studenou večeří, v sobotu a v neděli výběr ze 2 druhů studených večeří. V pondělí a v pátek mají výběr ze dvou snídaní. Je umožněn i výběr příloh (místo podávání rýže, hranolek a amerických brambor je možnost náhradní přílohy těstoviny, brambory jinak upravené). Podává se strava normální, diabetická, žlučníková. Pokud si uživatelé sami vyberou druh stravy (nebo si přejí odebírat, či odhlásit svačinu), musí toto nahlásit sociální pracovnici (či klíčovému pracovníku) a změna bude provedena od následujícího měsíce. Dle polykacích možností mohou uživatelé odebírat stravu mletou nebo mixovanou. Uživatelé, kteří nemají pohybové problémy, se stravují v jídelně. Ostatní, kterým pohyb působí potíže a ti, kteří o to požádají, dostávají stravu na pokoj. Uživatelé, kteří nejsou schopni samoobsluhy při podávání stravy pomáhá obslužný personál ( porcování, krmení ) Po dohodě se uživatelům, kteří se nemohou ve stanovenou dobu dostavit k jídlu z důvodu lékařského vyšetření, vycházky atd., se domluví s úsekovou sestrou, která zajistí uložení stravy v lednici. Pokud se uživatel nedomluví a stravu neodebere z kuchyně je jídlo uchováno v termosu nejdéle po dobu 4 hodin od přípravy (dle hygienických předpisů - HACCP), potom je strava (bohužel) vyhozena do zbytků. V obývacích místnostech nesmí být uchovány potraviny podléhající zkáze. K dispozici jsou společné lednice ( 5 lednic je vybaveno samostatnými boxy od kterých dostane uživatel vlastní klíč). Na chodbách jsou pro uživatele k dispozici v termosu nápoje (čaj) a v barelech minerální voda. Těm uživatelům, kteří se nejsou schopni sami obsloužit, podává nápoje obslužný personál. 2

4 Úhrada za pobyt, péči a výplata důchodu Úhrada za pobyt (ubytování a strava) je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče. Výše úhrady je závislá na kategorii pokoje, na kterém je uživatel umístěn a na počtu odebraných jídel. Po zaplacení úhrady za pobyt musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu (zejména důchod), tzv. minimální zůstatek důchodu, pokud uživatel nemá dostatečný příjem na úhradu nákladů (viz. 71 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb.) je upozorněn na možnost dohodnout se na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi i jinými osobami. Xxx, kteří mohou dohodou úhradu nebo část úhrady měsíčně doplácet. Pokud je uživatel příjemcem příspěvku na péči, náleží příspěvek na péči zařízení v plné výši. Není-li uživatel příjemcem příspěvku na péči musí si úkony péče (uvedené v Ceníku služeb) hradit sám ze svých finančních prostředků (viz. příloha č. 2). Jakým způsobem bude hrazena úhrada za pobyt si uživatel (opatrovník) dohodne se sociální pracovnicí např.: Uživatel souhlasí s tím, aby jeho důchod byl poukazován hromadným seznamem na běžný účet poskytovatele a z tohoto účtu mu bude pravidelně k výplatnímu dni důchodu ( dle vnitřních předpisů o úhradách) vyplacen zůstatek důchodu za kalendářní měsíc, za který náleží Hotově do hlavní pokladní knihy Inkasem Převodem z účtu Uživatele nebo opatrovníka na bankovní účet domova V průběhu pobytu může dojít ke zvýšení platby za ubytování a stravování (rozhodnutí poskytovatele - dle možností zákona 108 /2006 Sb. a jeho případných dodatků ), což je dohodnuto v dodatku ke smlouvě. Důchod je vyplácen 15. den v měsíci, pokud je důchod uživateli vyplácen hromadným výplatním seznamem ČSSZ Praha na účet zařízení. Připadá-li den výplaty důchodu na neděli, vyplácí se zůstatek důchodu následující pracovní den (v pondělí), připadá-li na sobotu, vyplácí se zůstatek důchodu předchozí pracovní den (v pátek), připadá-li den výplaty důchodu na den pracovního klidu, vyplácí se zůstatek důchodu následující pracovní den. Po dohodě a se souhlasem uživatele, popřípadě zákonného zástupce je z důchodu automaticky odečtena úhrada za pobyt (ve výši dle Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče ) a zůstatek důchodu je uživateli v tentýž den vyplacen sociální pracovnicí za účasti 2 svědků. Při převzetí zůstatku důchodu je předán uživateli doklad, na kterém je uvedena výše jeho důchodu, úhrada za pobyt a zůstatek důchodu. Uživatel má možnost uložit si zůstatek důchodu nebo jeho část k sociální pracovnici na svůj depozitní účet vedený v zařízení, tzv. konto, popř. na svou 3

5 vkladní knížku. O příjmech a výdajích na kontě a VK je vedena evidence, která podléhá kontrole ředitelky domova. Nákupy Hromadné nákupy uživatelům se provádí 1x za čtrnáct dní nákup minerálek a 1x za čtrnáct dní ostatní nákupy (zpravidla ve čtvrtek). Zajištění individuálních potřeb uživatelů dle domluvy. Také imobilní uživatelé mají možnost si osobně (na invalidním vozíčku) nakoupit za asistence zaměstnance. U uživatelů, kteří mají finanční hotovost uloženou na kontě, je vedena evidence o výdajích s přiloženými paragony. K vyřízení různých záležitostí uživatele (lékař, nákupy, styk s institucemi, návštěvy) je k dispozici i osobní automobil (o zvážení důležitosti použití rozhoduje ředitelka). Do domova jezdí prodejci s prádlem a textilem. Hygiena v domově Uživatelé se myjí podle svých návyků. Koupou se a sprchují podle svých potřeb. Pokud to vyžaduje jejich zdravotní stav nebo v případě snížené pohyblivosti jim pomáhá personál, který si mohou sami určit. Během pobytu uživatelé sami (dle vlastních schopností) pečují o osobní čistotu, čistotu prádla a obuvi a udržují v čistotě svěřené věci (přiměřeně svým možnostem), jinak tuto činnost provádí personál rozsah je uveden v individuálním plánu uživatele. K dodržování osobní hygieny patří i holení, stříhání vlasů, stříhání nehtů, případně odborné ošetření nohou. Tyto služby zajišťuje Domov prostřednictvím svých zaměstnanců nebo je zajišťuje prostřednictvím soukromých subjektů za příslušný poplatek, který si uživatel zaplatí. Uživatel si může výše uvedené služby zajistit sám, popřípadě prostřednictvím členů své rodiny. Hygiena prostředí V obývacích místnostech a ostatních prostorách domova se dodržuje pořádek a čistota. Totéž platí o skříních a jiném nábytku, v němž se nesmí ukládat zbytky jídel a odpadky. Hotová jídla donesená na pokoj jsou určena k okamžité spotřebě. Skladovat potraviny ve společných lednicích jen potraviny k tomu vhodné, nejdéle do doby jejich minimální trvanlivosti. Kouření je možné jen v místnostech k tomu určených tzv. kuřárnách a přilehlých zahradách. Úklid pokojů probíhá dle dohody s uživatelem buď za jeho přítomnosti nebo s jeho 4

6 souhlasem při jeho nepřítomnosti v pracovní dny (pondělí pátek, mimo svátků) v době od 7.00 hodin do hodin, uživatelé si mohou individuelně dohodnout čas úklidu. Úklid zahrnuje 1x denně mytí podlahy, umyvadla a WC, mytí povrchů, vynesení odpadků. Mytí oken, dveří a dalšího vybavení probíhá dle plánu v zařízení. Úklid nočního stolku a skříně se provádí dle potřeby na požádání uživatele. Údržbu pokojů provádí údržbář domova nebo je zajištěna pracovníky odborných firem a zahrnuje běžnou údržbu, opravy, malování dle potřeby. Uložení věcí uživatelů Osobní věci, které si uživatel přinese do domova, zůstávají jeho majetkem. Věci uživatelům přidělené do užívání jsou majetkem domova. Vlastní oděv a prádlo je potřeba označit značkou (označení na nenápadném místě), která je uživateli přidělena, označením se předchází ztrátě oblečení. Jestliže není prádlo označeno, nelze zaručit jeho vrácení majiteli. Označení prádla je v režii domova. Prádlo ložní i osobní se pere ve vlastní prádelně, provádějí se zde i drobné opravy prádla (je zahrnuto v úhradě za pobyt). Větší opravy prádla si mohou dohodnout s personálem za úplatu ( jako fakultativní službu). Uživatelé mohou užívat ložní prádlo domova. Donášku čistého osobního prádla provádí ošetřující personál, prádlo se vrací uživatelům na pokoj, kteří si samy prádlo uloží. Uživatelům, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů o své osobní prádlo postarat, provádí tuto činnost ošetřující personál. Občanský průkaz, kartu pojištěnce, popřípadě jiné důležité doklady (ZTP, aj.) si uživatel ponechává u sebe nebo může požádat o uložení na ošetřovně. Vkladní knížky, hotovost a jiné cenné věci si může uživatel dát do úschovy k sociální pracovnici. Drobné cenné věci jsou řádně označeny a uloženy v trezoru. Šperky jsou zfotodokumentovány. Na takto uložené věci je vyhotoven složní list ve 2 výtiscích (jeden obdrží uživatel, druhý je uložen u sociální pracovnice) O svěřených věcech je vedena evidence. Nejsou-li takto uloženy, domov za ně neručí. Volný čas Jsou respektovány zájmy uživatele a právo svobodného rozhodování v otázkách volného času. Pořádají se taneční zábavy, návštěvy různých kulturních akcí (divadlo,, koncerty), zájezdy, vystoupení dětských souborů, atd.. Další aktivity probíhají ve všední dny za účasti animačních pracovnic (ranní cvičení, cvičení s overballem, trénink paměti, soutěže, kuželky, šipky, severská 5

7 chůze ). K dispozici je knihovna a PCs připojením na internet. V areálu se nachází dvě zahrady, které slouží k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, je zde též ZOO koutek s kozlíky, s kohoutky a slepičkami (liliputky), jezírka s rybičkami, vodními želvami. K dispozice je i venkovní hřiště pro seniory s několika cvičícími prvky. Za příznivého počasí se pořádají různé akce v přírodě (opékání, sportovní soutěže, hry), vycházky do města s imobilními uživateli na invalidních vozících za doprovodu zaměstnanců. V domově se také věnuje pozornost rozvoji výtvarné činnosti, k dispozici je i keramická pec. Pro duchovní útěchu se pravidelně konají v domově bohoslužby. Pravidelně domov navštěvuje canisterapeut a nabízíme i felinoterapii s vlastní kočkou. V rámci pracovní terapie mohou uživatelé dobrovolně dle svého zájmu, zdravotního stavu a schopností vykonávat pomocné práce (viz. příloha č. 3). Doba klidu Aby nebylo rušeno soukromí ostatních uživatelů, je dodržována doba klidu (po dohodě s uživateli) od do 6.00 hodin. Polední klid je od do hodin. V době klidu se mohou uživatelé věnovat vlastním činnostem, ale vždy s ohledem na ostatní odpočívající uživatele. Noční klid je třeba dodržovat ve vztahu k spolubydlícím na pokoji např. noční sledování televize je možné na základě vzájemné dohody (je doporučeno při poslechu rozhlasu či TV používat sluchátka). Výjimkou dodržování klidu jsou případy, kdy je nutné podat léky nebo poskytnout nutnou ošetřovatelskou či zdravotní péči. Noční kontroly jsou prováděny na základě žádosti samotného uživatele. Doba návštěv Uživatelé Domova mohou přijímat návštěvy každý den neomezeně. K návštěvám mohou využívat pokoje i ostatní přístupné prostory (jídelny, kuřárny, Tančírnu, zahrady). Doporučujeme návštěvy nevykonávat v době nočního klidu. V případě vážného zdravotního stavu uživatele je umožněno rodinným příslušníkům setrvat u uživatele potřebnou dobu. Na návštěvu nebude vpuštěn člověk, který je opilý, pod vlivem drog nebo agresivní. Nebude vpuštěn také v případě, že si uživatel návštěvu nepřeje přijmout. 6

8 Vycházky a pobyt mimo domov Domov má pro tyto příležitosti podrobně vypracovanou Databázi služeb, institucí, odborníků našeho města, ve které je uvedena - bariérovost, otevírací doba, adresa, telefon (viz. příloha č. 4). Kontakt se službami a s místní komunitou se snažíme méně schopným uživatelům zajistit doprovodem našich zaměstnanců nebo dobrovolníků. Uživatelé mohou svůj volný čas trávit mimo domov (pokud se pobyt mimo domov protáhne do pozdních hodin je na každé budově k dispozici klíč od hlavních dveří, který si mohou uživatelé na požádání vypůjčit). Odchod na dovolenku je třeba z důvodu odhlášení stravy nahlásit úsekové sestře, a to v dostatečném časovém předstihu. Uživatelům na ALDě je při pohybu mimo areál domova vždy zajištěn doprovod. 1) Za předem nahlášený pobyt mimo domov se uživateli vrací v následujícím měsíci (do 7. dne) finanční částka za neodebranou stravu (v hodnotě nákladů na suroviny dle kalkulace denní stravovací jednotky) ve formě "vratek". 2) Za předem nenahlášený pobyt mimo domov ztrácí uživatel nárok na vrácení příslušné části zaplacené stravy. Pokud uživatel dluží zařízení (i částečně) úhradu za stravu a bydlení a náleží mu za tento měsíc vratka za stravu, nebude vratka vyplacena. Vratka za stravu se v tomto případě vypočte a uživateli je vyplacena až poté, co uživatel zaplatí dlužné úhrady za ubytování a stravu nebo může být dohodnuto s uživatelem, že vratka bude započtena na zaplacení dlužné úhrady (viz. příloha č. 5). Je-li uživatel mimo domov a je příjemcem příspěvku na péči, má nárok na vrácení finanční hotovosti, a to v poměrné výši za každý kalendářní den pobytu mimo zařízení, a to za předpokladu, že se jedná o minimálně 14 kalendářních dnů (vcelku) mimo domov (viz. příloha č.6). Používání elektrických spotřebičů Na každém pokoji je instalován televizor. Uživatel může se souhlasem ředitelky používat vlastní elektrické přístroje. Při používání vlastního elektrospotřebiče a za revize platí uživatel skutečné náklady /domov může zajistit provedení revize/, za odběr elektřiny platí paušální poplatek dle ceníku fakultativních služeb. Uživatel zodpovídá za bezpečný provoz elektrospotřebiče. Elektrické spotřebiče (mikrovlnná trouba, lednice, varná konev) umístěné ve společných prostorách domova mohou uživatelé využívat bezplatně. Uživatel musí zachovávat všechny bezpečnostní předpisy a při mimořádných událostech se řídit pokyny příslušných orgánů. 7

9 V domově není umístěn veřejný telefonní přístroj. Důležité soukromé telefonní hovory jsou uživatelům umožněny z telefonních přístrojů umístěných na ošetřovnách a v kancelářích. Je také možnost hovorů ze služebních mobilních telefonů. Takovéto hovory si uživatel hradí ze svých prostředků vždy na začátku následujícího měsíce při vyúčtování. Zdravotní péče Zdravotní péči poskytuje zdravotní personál. Do domova dochází 3x týdně ústavní lékař (ordinační hodiny pondělí, středa, pátek vždy od 13 hodin), který zajišťuje léčení, potřebná hygienická a protiepidemiologická opatření, a 1x měsíčně psychiatr. Odborní lékaři dochází dle potřeby. Pokud má uživatel svého osobního lékaře má tento k tomuto účelu volný přístup do domova (zdravotní péči či ordinaci musí řešit s úsekovou sestrou). Uživatel je ve vztahu k lékaři ve stejném postavení, jako kterýkoliv občan, má tedy právo lékařem navržený lék či úkon odmítnout. Uživatel, jehož zdravotní nebo psychický stav neumožňuje jasné rozpoznání naléhavosti zdravotního zásahu nebo jehož zdravotní stav se dramaticky zhoršil, bude ošetřen na základě upozornění ošetřujícího personálu. Léky jsou majetkem uživatele. Pokud chce mít uživatel léky u sebe a chce si je sám dávkovat, je toto možné, po projednání s lékařem. Jinak jsou léky uloženy na ošetřovně a vydává je dle pokynů lékaře zdravotnický personál, který kontroluje správné dávkování a užívání a zajišťuje jejich doplňování. Doplatky za léky vybírá na základě paragonů sociální pracovnice, a to po dohodě s uživateli zpravidla v den výplaty důchodu. Na odborná vyšetření je zajištěn sanitní vůz, popř. služební automobil, a dle zdravotního stavu uživatele i doprovod. Zachování bezpečnosti Uživatel musí zachovávat všechny bezpečnostní předpisy týkající se ochrany zdraví, života a majetku, zejména prevenci úrazů a protipožární předpisy. Při mimořádných událostech se musí řídit pokyny příslušných orgánů. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí uživatel ihned sestře konající službu. Odpovědnost uživatele za škody Uživatel domova zodpovídá za škody (podle občanského zákoníku), které způsobí na majetku domova nebo na majetku jiných osob. Také zodpovídá za jejich ztrátu a šetrné zacházení. Ztrátu nebo poškození je uživatel povinen ihned nahlásit zaměstnanci konajícímu službu, který informuje příslušného vedoucího zaměstnance. 8

10 Uživatel je povinen dodržovat zásady hospodárnosti, šetřit elektrickou energii a spotřebu vody. Opatření Při nedodržování podmínek daných vnitřními předpisy zařízení se postupuje takto : Domluva ředitele Písemné napomenutí Návrh na ukončení pobytu (zkušební lhůta) Ukončení pobytu Ředitelka může ukončit pobyt uživatele z těchto důvodů : pokud uživatel nedodržuje podmínky Smlouvy, případně jiným způsobem narušuje soužití mezi uživateli (hrubé chování, častá opilost, která způsobuje znečištění a napadání uživatelů, personálu) neplatí předepsané úhrady u uživatele došlo ke změnám potřeb, které zařízení není schopno zajistit. Výpovědní lhůta pro výpověď danou ředitelkou činí 2 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato písemná výpověď uživateli doručena. Individuální plánování (plán spolupráce) Domov se zavazuje a je povinen uživatele podpořit při realizaci jeho osobních cílů, kterých chce uživatel dosáhnout při využívání poskytované služby. Uživatel si stanoví při nástupu do zařízení své osobní cíle, na kterých dále spolupracuje s přiděleným patronem. Na ALDě je vhodná - při stanovení osobních cílů spolupráce - Patrona s příbuznými. Stížnosti a připomínky Všichni zaměstnanci jsou povinni akceptovat veškeré řádné připomínky a stížnosti uživatelů. Tyto dle možností budou řešeny ihned, stížnosti závažnějšího rázu (potřeba prošetření) budou řešeny do 14 dnů. Uživatelé mohou své připomínky navrhnout ústně i písemně, ale také anonymně. Na každou připomínku bude do 14 dnů odpovězeno. Jestliže uživatel nebude spokojen s řešením stížnosti může se obrátit na nezávislé orgány... (viz. příloha č. 7). 9

11 Uživatel je povinen se seznámit s tímto materiálem Informace o pobytu v Domově Odry při přijetí do Domova. Nápomocný je mu jeho patron. Uživatelé se mohou podílet na uspořádání života v zařízení. Se svými požadavky a podněty se mohou obrátit na svého patrona, ředitelku nebo na kteréhokoli zaměstnance domova nebo se vyjádřit na poradách s uživateli. Pobyt v zařízení může uživatel ukončit dohodou nebo výpovědí, a to kdykoliv, i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 7 dní, nedohodne-li se s ředitelkou jinak. Lhůta začíná běžet od následujícího dne po doručení výpovědi. Výpověď musí být podána písemně. Přeji Vám klidný a šťastný pobyt v našem domově. Máte-li připomínky či návrhy k doplnění tohoto informačního materiálu, prosím obraťte se přímo na moji osobu. Děkuji s úctou Miroslava Chodurová Platnost od Aktualizace Aktualizace Akt. Platnost od účinnost od

12 SEZNAM PŘÍLOH K INFORMACÍM příloha č. 1 Mazlíčci v domově příloha č. 2 Ceník služeb příloha č. 3 Odměny za pomocné práce vykonané v rámci pracovní terapie v zařízení příloha č. 4 Databáze dostupnosti služeb v Odrách příloha č. 5 Směrnice k výpočtu úhrady za ubytování a stravu a vrácení finanční hotovosti za dny nepřítomnosti uživatele v zařízení (vratka, přeplatek) příloha č. 6 Směrnice k úhradám za péči a vratka příspěvku na péči (PnP) příloha č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb v zařízení Kompletní soubor příloh k Informacím pro uživatele jsou k dostupné na nástěnkách domova a jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři sociální pracovnice a v kanceláři ředitelství. 11

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice Tento domovní řád slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova se zvláštním režimem (dále jen Domovem) k seznámení s podmínkami

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906 Domácí řád Pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociálních služeb v Domově pro seniory Trutnov. Pracoviště R.Frimla

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní řád zařízení školního stravování MATEŘSKÁ ŠKOLA Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Vnitřní řád zařízení školního stravování Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení

Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Domácí řád Domácí řád Centra sociálních služeb města Letovice,

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 2. 2016 do : Aktualizace

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. Příloha č. 1 OS č. 1/2014 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. PRAVIDLA PRO VÝPOČET VRATEK ZA NEODEBRANOU STRAVU

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem Vypracoval: Tým pracovníků Schválila

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova Domov pro pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 IC:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz

Více

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600 Tel : 042 412 386 312 042 412 387 154 e-mail : dagmar.hlucha@dsskl.cz Fax: 042 412

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85 IČ: 00673552 tel.: 416 808 111 Strana 1 z 11 Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Vážení

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Domácí řád Harmonie, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Úvod Harmonie, p. o., poskytuje uživatelům registrovanou pobytovou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem Tel.: 475500030 Email: msmotylek.ul@volny.cz IČO: 70200998 SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem Tel.: 475500030 Email: msmotylek.ul@volny.cz IČO: 70200998 SMĚRNICE č. 7/2012 PROVOZNÍ

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže 1 Vnitřní řád domova mládeže 1. Základní ustanovení SOŠ Nové Město na Moravě Bělisko 295, 59231 Nové Město na Moravě www.sos-nmor.cz Domov mládeže/dále jen DM/ je součástí SOŠ Nové Město na Moravě. Je

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne..

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. uzavřená podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Učitel a vychovatel seznámí žáky s prostředím, ve kterém se pohybují sami a včas jim oznámí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Bydlí v ní 10 uživatelů ve čtyřech dvoulůžkových pokojích a dvou jednolůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou částečně samostatní

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: R04/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 ŠKOLNÍ ŘÁD v souladu s 30

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Bohumínská 1056/71 710 00 Ostrava - Slezská

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice U Kaple 494, 407 21 Česká Kamenice

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední škola designu a módy, Prostějov Vápenice 1, 796 01 Prostějov E-mail: info@ssdam.cz www: www.ssdam.cz Telefon/fax: 582 346 711, 582 346 722 IČO: 47922061 Ředitelka: PhDr.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Část I. Všeobecná ustanovení. Část II. Přijímání do mateřské školy. Část II. Provozní podmínky. Článek 1.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Část I. Všeobecná ustanovení. Část II. Přijímání do mateřské školy. Část II. Provozní podmínky. Článek 1. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice číslo: Číslo jednací: 186/2006 Datum vyhotovení: 10.2.2006 Účinnost od: 10.2.2006 Ukončení platnosti Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád mateřské školy, která je

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Evidenční číslo: DŘ DZR Čtyřlístek Jméno a příjmení Funkce / útvar Podpis Zpracoval: Mirka

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 0. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Domácí řád oddělení 33 PN BOHNICE

Domácí řád oddělení 33 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 16 S 6/2014 Výtisk č.: 1 Domácí řád oddělení 33 PN BOHNICE VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL Jméno a příjmení Funkce MUDr. Eva Michlová Mgr. Jan

Více