Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ a Typ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7"

Transkript

1 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ a Typ Obrázek 1 Regulační zařízení, typ Obrázek 2 Regulační zařízení, typ Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační zařízení, typ a typ se skládá z třícestného ventilu, typ 3244, a pneumatického regulačního ústrojí, typ 271 nebo typ Díky konstrukci stavebnicového systému lze zařízení vyměňovat a doplňovat normální provedení izolačními prvky a kovovým těsněním. Vydáno v říjnu 1995 Návod k montáži a obsluze

2 Třícestný ventil pracuje podle provedení kuželky jako směšovací ventil nebo jako dělící ventil (v DN 15 až 25 jsou kuželky totožné). U směšovacích ventilů jsou směšovaná média přiváděna ze směrů A a B. Směs pak odtéká směrem AB. V dělících ventilů je médium přiváděno ze směru AB a odtéká částečně směrem A a částečně směrem B. Průtok z A a B do AB a naopak závisí na volném prostoru mezi sedlem (2.1, 2.2) a kuželkou (3), a tedy na nastavení tyčky kuželky (6). Změna nastavení kuželky (3) se provádí změnou nastavitelného tlaku působícího na membránu. Tyčka kuželky (6) a regulační tyčka (8.1) jsou spojeny spojkou (7) a utěsněny teflonovým pružinovým kroužkovým těsněním (4.2). Ventil s bezpečnostní polohou: regulační tyčka vyjela Při tlakovém zatížení membrány a při výpadku nouzového napájení pružiny uzavřou u směšovacích ventilů přípoj B a u dělících ventilů přípoj A. Otevření přípoje B nebo A se provádí rostoucím regulačním tlakem proti síle pružiny. Ventil s bezpečnostní polohou: regulační tyčka zajela Při tlakovém zatížení membrány a při výpadku nouzového napájení pružiny otevřou u směšovacích ventilů přípoj B a u dělících ventilů přípoj A. Uzavření přípoje B nebo A se provádí rostoucím regulačním tlakem proti síle pružiny. Regulační zařízení Typ 271 Uspořádání kuželek pro směšování, pro DN 15 až 25 také pro dělení Obrázek 3.1 Regulační zařízení, typ

3 1.1 Vyměnitelnost zařízení Místo jednoduchého pneumatického regulačního zařízení lze rovněž na ventil namontovat regulační zařízení s přídavným manuálním přestavěním. (Také je možné změnit konstrukci na elektrický pohon). Pneumatický pohon (s nebo bez manuálního přestavění) lze vyměnit za pneumatický pohon jiné velikosti. Jestliže při kombinaci určitého ventilu a pohonu je zdvih pohonu větší než regulačního ventilu, výrobce nastaví takové předpětí sady pružin pohonu, aby se zdvih shodoval. 2. Sestavení ventilu a pohonu, seřízení Pokud ventil a pohon nejsou sestaveny výrobcem nebo pokud je třeba u ventilu původní pohon vyměnit za pohon jiného druhu nebo velikosti, je třeba při sestavování postupovat následujícím způsobem: Regulační pohon typ Matice 2.1 Horní sedlo 2.2 Spodní sedlo 3 Kuželka 3.1 Díl kuželky 3.2 Šroub 4.1 Pružina 4.2 Pouzdro 5 Horní díl ventilu 5.1 Vodící vložka 5.2 Závitová vložka 5.3 Kryt zdvihu 6 Tyčka kuželky 6.1 Matice spojky 6.2 Pojistná matice 7 Spojka 8 Regulační pohon 8.1 Tyčka pohonu 8.2 Matice Uspořádání kuželek pro dělení DN 32 až 150 Obrázek 3.2 Regulační zařízení, typ 244-7

4 Pokyny pro demontáž: Při demontáži pohonu a zvláště při provedení s předepjatými pružinami musí být připojení regulační tlaku zatíženo, než budete pohon demontovat. Povolte pojistnou matici (6.2) a matici spojky (6.1). Kuželku pomocí tyčky kuželky pevně přitlačte do kroužku sedla, pak otáčejte maticí spojky a pojistnou maticí směrem dolů. Odstraňte příchytky spojky (7) a kruhovou matici (8.2) na pohonu (8). Kruhovou matici stáhněte přes tyčku kuželky. Pohon dosaďte na horní část ventilu (5) a pomocí kruhové matice (8.2) pevně přišroubujte. Rozsah regulačního tlaku (případně rozsah předepjatého regulačního tlaku) a způsob činnosti pohonu si můžete přečíst na typovém štítku pohonu. Způsob činnosti (regulování zabezpečení), regulační tyčka vyjela nebo regulační tyčka zajela je možné u regulačního pohonu typu 271 zjistit pomocí FA nebo FE, a u regulačního pohonu typu 3277 pomocí označení symbolem. Spodní hodnota rozsahu pružiny odpovídá začátku nastaveného rozsahu regulačního tlaku, horní odpovídá konci nastaveného rozsahu regulačního tlaku. Při pohonu s vyjíždějící regulační tyčkou je do spodního připojení komory membrány přiváděn tlak, který odpovídá začátku rozsahu regulačního tlaku (např. 0,2 baru). Při pohonu se zajíždějící regulační tyčkou je do horního připojení komory membrány přiváděn tlak, který odpovídá konci rozsahu regulačního tlaku (např. 1 bar). Matici spojky (6.1) otáčejte rukou, až dosedne na tyčku pohonu (8.1), pak otáčejte asi 1/4 otáčky a nastavení zajistěte pojistnou matkou (6.2). Nasaďte příchytky spojky (7) a pevně je přišroubujte. Kryt zdvihu (5.3) dejte na špičku spojky. Jestliže budete chtít při nastavování rozsahu regulačního tlaku při 0,2 až 1,0 baru dosáhnout předpětí například 0,1 baru, změní se rozsah regulačního tlaku z 0,1 baru na 0,3 baru (0,1 baru odpovídá předpětí 12,5 %). Při seřizování ventilů pak musíte nastavit začátek rozsahu regulačního tlaku na 0,3 baru. Nový rozsah regulačního tlaku od 0,3 až 1,1 baru musíte bezpodmínečně vyznačit na typový štítek jako rozsah předepjaté pružiny. 2.2 Pružiny regulačního pohonu předepjaté od výrobce Pohony, které jsou už bez ventilu od výrobce předepjaté, jsou jako takové jasně označeny výrobcem. Kromě toho lze na pouzdru membrány jasně rozpoznat pomocí tří prodloužených šroubů s maticemi (Obrázek 5). Při demontáži regulačního zařízení umožňují snížit stejnoměrně předpětí pružin. 3. Montáž 3.1 Montážní poloha Montážní poloha je libovolná, přesto se u ventilů od DN 100 dává přednost svislé konstrukci s pohonem nahoře, aby bylo snazší provádět případné údržbářské práce. Ventil musí být namontován bez pnutí. Jinak je nutné podepřít vedení v blízkosti připojení ventilu. Podepření však nesmí nikdy zasahovat do ventilu nebo servopohonu. Před montáží ventilu potrubí pečlivě vypláchněte. Umístění ventilu musí odpovídat jeho úloze podle obrázku Možnost předepnutí pružin při vyjíždějící tyčce pohonu (pouze pro verze 350 a 700 cm 2 ) Pro dosažení vyšší regulační síly je u těchto zařízení možno nastavit předepnutí při seřizování ventilu tak, aby pružiny byly ve 25 % svého zdvihu.

5 3.2 Vedení regulačního tlaku Vedení regulačního tlaku u ventilu s pohonem vyjíždějící tyčky je nutné napojit na spodní část okraje membrány, a s pohonem zajíždějící tyčky na horní část okraje membrány. Při pohonu typu 3277 se spodní připojení nachází postranně, na spodní části membrány. 3.3 Lapač nečistot, Bypass Doporučujeme umístit před ventil lapač nečistot SAMSON, typ 2 u směšovacího ventilu před oba y. K tomu, aby se při údržbářských pracích nemuselo celé zařízení vyřazovat z provozu, doporučujeme umístit před lapač nečistot a za regulační ventil po jednom uzavíracím ventilu a kolem namontovat potrubí obchvatu (tzv. bypass). 3.4 Kontrolní napojení (obrázek 7) V provedení s kovovým měchovým těsněním se na horní přírubě nachází kontrolní připojení (G 1/8), aby se dala ověřovat těsnost měchu. Zvláště u tekutin a par se doporučuje připojit vlastní hlásič netěsnosti (jako například Kontaktní manometr, průtok v otevřené nádobě nebo kukátko). Směšovací provoz Regulace teploty Q=konstantní Dělící ventil Regulace průtoku Q=0 až 100% a a b) Ohřívání* se směšovacím ventilem, montáž na u nebo u, DN 15 až 150 c a d) Chlazení* se směšovacím ventilem, montáž na u nebo u, DN 15 až 150 e) Ohřívání* se směšovacím ventilem, pracuje na u jako dělící ventil, DN 15 až 25 Chlazení** s dělícím ventilem na u, DN 32 až 150 f) Ohřívání* se směšovacím ventilem, pracuje na u jako dělící ventil, DN 15 až 25 Chlazení** s dělícím ventilem na u, DN 32 až 150 g) Ohřívání* s dělícím ventilem na u, DN 32 až 150 Chlazení** se směšovacím ventilem, pracuje na u jako dělící ventil, DN 15 až 25 h) Ohřívání* s dělícím ventilem na u, DN 32 až 150 Chlazení** se směšovacím ventilem, pracuje na u jako dělící ventil, DN 15 až 25 * Uspořádání kuželky směšovacího ventilu naleznete na obrázku 3.1 * Uspořádání kuželky dělícího ventilu naleznete na obrázku 3.2 Obrázek 4 - Příklady montáže

6 4. Obsluha 4.1 Otočení směru činnosti pneumatického (bezpečnostní nastavení) regulačního zařízení (obrázky 5 a 6). Při montážních pracích na regulačním přístroji je třeba příslušnou část zařízení odpojit od zdroje tlaku. Doporučuje se vyprázdnit potrubí a přístroj vymontovat. Kdyby bylo nutné změnit směr provozu zařízení, je třeba postupovat tak, jak je to popsáno níže. Demontujte pohon (8) od zařízení. Zařízení nejprve připojte k regulovanému tlaku, který je vyšší než počátek rozsahu regulované tlaku (viz typový štítek). Povolte příchytky spojky mezi pohonem a tyčkou kuželky a odšroubujte kruhovou matici (8.2). Pohon sejměte z regulačního ventilu Změna směru činnosti vyjíždějící tyčky na směr činnosti zajíždějící tyčky Vyšroubujte šestihranné matice a šrouby (8.10) na obvodu membrány.. Buďte zvláště opatrní u zařízení, která mají od výrobce předpětí jasně je rozpoznáte díky prodlouženým šroubům a maticím na pouzdru membrány. Nejprve vytáhněte krátké šrouby, pak pomalu a rovnoměrně uvolněte dlouhé šrouby a matice, dokud neuvolníte regulační pružiny. Sejměte horní část membrány. Sundejte pružiny (8.3). Vytáhněte regulační tyčku (8.1) s talířem membrány (8.7) a membránu (8.4) ze spodní části pouzdra membrány (8.6). Odšroubujte matici (8.8), přidržujte za matici (8.9), abyste tyčku membrány nepoškodili. Talíř membrány otočte a matici znovu našroubujte. Regulační tyčku potřete mazivem (objednávkové číslo ). Talíř membrány uložte do horní části pouzdra membrány (8.5), přiložte pružiny (8.3) a spodní část pouzdra pružiny (8.8) zasuňte přes regulační tyčku (8.1). Pouzdro membrány sešroubujte. U zařízení typu 271 vyšroubujte odvzdušňovací zátky (9) z horní části pouzdra membrány (8.5) a v dolní části (8.6) je našroubujte. U zařízení typu 3277 vyšroubujte odvzdušňovací zátky (9) z horní části pouzdra membrány. Pružiny, které nyní tlačí zespodu na membránu, otevírají pomocí regulační tyčky (8.1) a tyčky kuželky odpovídající přípoj ventilu. Regulační tlak působí před horní připojení (10) v horní komoře membrány. Jakmile regulační tlak stoupne, překoná sílu pružin a uzavře ventilu A nebo B. Pohon namontujte na regulační zařízení podle kapitoly Změna směru činnosti zajíždějící tyčky na směr činnosti vyjíždějící tyčky. Vyšroubujte šestihranné matice a šrouby (8.10) na obvodu membrány. Sejměte horní část membrány. Vytáhněte regulační tyčku (8.1) s talířem membrány (8.7) a membránu (8.4) ze spodní části pouzdra membrány (8.6). Sundejte pružiny (8.3). Odšroubujte matici (8.8), přidržujte za matici (8.9), abyste tyčku membrány nepoškodili. Talíř membrány otočte a matici znovu našroubujte. Regulační tyčku (8.1) protáhněte skrz dolní část pouzdra membrány (8.6) a vložte pružinu (8.3). Nasaďte horní část pouzdra membrány (8.5). Obě části pouzdra membrány sešroubujte. Odvzdušňovací zátky (9) vyšroubujte a v horní části membrány zašroubujte (8.5) typ 271. U typu 3277 zašroubujte odvzdušňovací zátky v horní části pouzdra membrány. Pružiny, které nyní tlačí shora na membránu, otevírají pomocí regulační tyčky (8.1) a tyčky kuželky odpovídající přípoj ventilu A nebo B. Regulační tlak působí přes dolní připojení (10) v dolní komoře membrány.

7 Jakmile regulační tlak stoupne, překoná sílu pružin a otevře ventilu. Pohon namontujte na regulační zařízení podle kapitoly 2. Další podrobnosti o pneumatickém pohonu naleznete v návodu k použití EB 8310 pro typ 3271 a EB 8311 pro typ Obrázek 5 Typ 3271 Regulační tyčka zajíždí Regulační tyčka vyjíždí Prodloužené matice pružin s předpětím 8.1 Regulační tyčka 8.2 Matice 8.3 Pružina (pružiny) 8.4 Membrána 8.5 Horní část pouzdra membrány 8.6 Dolní část pouzdra membrány 8.7 Talíř membrány 8.8 Matice 8.9 Matice 8.10 Śrouby a matice 9 Odvzdušňovací zátky 10 Připojení regulačního tlaku Obrázek 6 Typ 3277

8 5. Opravy a jejich odstraňování Pokud se vyskytne vnějšková netěsnost, může být vadná ucpávka nebo měch nebo také kovové části měchu. Jestliže ventil netěsní dobře, může být netěsnost zapříčiněna nečistotou nebo jiným cizím tělesem mezi sedlem a kuželkou, nebo poškozenou hranou těsnění. Doporučujeme rozebrat zařízení na součástky, vše důkladně vyčistit a v případě potřeby vyměnit. Při montážních pracích na regulačním přístroji je třeba příslušnou část zařízení odpojit od zdroje tlaku. Doporučuje se vyprázdnit potrubí a přístroj vymontovat. 5.1 Výměna ucpávky uložení u ventilů s normálním provedením Jestliže ventil u ucpávky netěsní, je třeba vyměnit jeho uložení (4.2), jak uvádíme dále: Pohon (8) odmontujte z ventilu. Zařízení nejprve připojte k regulovanému tlaku, který je vyšší než počátek rozsahu regulované tlaku (viz typový štítek). Povolte příchytky spojky mezi pohonem a tyčkou kuželky a odšroubujte kruhovou matici (8.2). Pohon sejměte z regulačního ventilu. Sejměte matice (1.1, 6.1 a 6.2) a sundejte horní část ventilu (5). Vyšroubujte ucpávku (5.2). Poškozené uložení (4.2) vytlačte pomocí příslušného nářadí. Podložku (4.3) a pružinu (4.1) sejměte a vyčistěte prostor uložení. Jednotlivé součásti nového uložení a tyčku kuželky potřete mazivem (objednávkové číslo ). Horní část ventilu nad tyčkou kuželky nasaďte na pouzdro ventilu a utáhněte maticemi (1.1). Přitom dodržte momenty utažení uvedené v tabulce na straně 9. Vložte pružinu (4.1) a podložku (4.3) a opatrně zasuňte nové uložení (4.2) před tyčku kuželky do prostoru uložení. Zašroubujte závitovou vložku (5.2) a pevně ji utáhněte. Našroubujte pojistnou matici (6.2) a matici (6.1) na tyčku kuželky. Namontujte pohon a nastavte počátek a konec regulovaného tlaku, jak je popsáno v kapitole Uložení 4.1 Pružina 4.2 Teflonová kroužková vložka 5. Podložka 5.2 Ucpávka 6 Tyčka kuželky Obrázek 7 Ucpávka uložení

9 5.2 Výměna sedla a kuželky Při výměně kuželky doporučujeme vyměnit také ucpávku uložení (4.2) Směšovací ventil Pouzdro ventilu může zůstat zamontované v potrubí. Při demontáži použijte stejný postup jako v kapitole 5.1. Navíc však vyšroubujte horní kroužek sedla (2.1) pomocí klíče na sedlo (viz níže uvedená tabulka), abyste mohli kuželku vytáhnout. Zkontrolujte těsnící hrany kroužku sedla. Je-li to zapotřebí, vyndejte i spodní kroužek sedla (2.2) a vyměňte jej. Závity a těsnící kužel kroužku potřete mazacím a těsnícím prostředkem (objednávkové číslo ). Opětovnou montáž proveďte v opačné pořadí. Dodržujte momenty utažení pro kroužek sedla a matice přírub pouzdra, které jsou uvedeny v tabulce Dělící ventil, DN 32 až 150 (v případě DN 15 až 25 viz kapitolu 5.2.1) Pouzdro ventilu musíte odmontovat z potrubí. Při demontáži použijte tentýž postup jako v kapitole 5.2.1, avšak před vyjmutím kuželky musíte odšroubovat šrouby (3.2) a vyjmout díl kuželky (3.1) s jeho těsnícím kroužkem (3). Upozornění: Směšovací ventil nelze jen tak předělat na dělící ventil a naopak k tomu jsou zapotřebí dodatečné součástky. Klíč na sedlo SAMSON Bližší informace a pokyny k montáži naleznete na listu WA 029. Tabulka zvláštního nářadí a utahovacích momentů (přípustná odchylka ± 10%) Jmenovit á světlost DN 15 až až až Nářadí na kuželku směšovacího ventilu obj. číslo prozatím na poptávku Klíč Závit Závit Moment Matice (1.1) Moment na připojení připojení utažení a utažení sedlo A B šrouby (5.4) obj. číslo mm mm Nm Nm

10 5.3 Výměna ucpávky uložení, kuželky, sedla a měchu u ventilů s izolačním dílem nebo kovovým utěsněním měchu (Obrázek 3 a 7) Pohon (8) odmontujte z ventilu. Zařízení nejprve připojte k regulovanému tlaku, který je vyšší než počátek rozsahu regulované tlaku (viz typový štítek). Povolte příchytky spojky mezi pohonem a tyčkou kuželky a odšroubujte kruhovou matici (8.2). Pohon sejměte z regulačního ventilu. Sejměte matice (6.1 a 6.2) a šrouby (5.4). Vyšroubujte ucpávku (5.2). Stáhněte horní díl (5) přes prodloužení tyčky kuželky Ucpávka uložení Uložení vyměňte tak, jak je to popsáno v kapitole Sedlo a kuželka K tomu, aby nedošlo k poškození měchu, je nezbytně nutné dbát na to, aby na měch nebyl přenášen žádný kroutící moment, když se šroubuje mezikus. Směšovací ventil: Skrze připojení ventilu B nasaď nástroj na kuželku (SAMSON viz tabulku na stránce 9), u provedení s měchem vyšroubujte matici (6.5) s nástrčným klíčem (objednávkové číslo ). Na volný konec závitu prodloužení tyčky kuželky našroubujte matici (6.1) a pojistnou matici (6.2). Pomocí klíče na kuželku vyšroubujte kuželku z prodloužené tyčky kuželky. Matice (1.1) v pouzdru uvolněte a vyzvedněte mezikus s prodloužením tyčky kuželky z pouzdra ventilu. Vyšroubujte horní sedlo (2.1) a vyjměte kuželku z pouzdra, pak vyšroubujte spodní sedlo (2.2) Dělící ventil: DN 32 až 150 (v případě ventilu DN 15 až 25 viz směšovací ventil) Pomocí připojení ventilu B vyšroubujte šrouby (3.2) z kuželky a sejměte z kuželky díl kuželky (3.1) s jeho těsnícím kroužkem. Sejměte matice (1.1). Sundejte mezikus (1.2) spolu s prodloužením tyčky kuželky, tyčkou kuželky a kuželkou (3) z pouzdra ventilu (1). Na volný konec závitu prodloužení tyčky kuželky našroubujte matici (6.1) a pojistnou matici (6.2). Vyšroubujte kuželku z prodloužené tyčky kuželky. Vyměňte sedlo, jak je to popsáno v kapitole 5.5. Tyčku (6) nové kuželky potřete mazivem (objednávkové číslo ). Zkontrolujte, zda obě zabezpečovací podložky (6.4) jsou stále v prodloužení tyčky kuželky, pak pevně našroubujte kuželku do prodloužení tyčky kuželky (6.3). (při průměru 10 mm je utahovací moment 50 Nm a při průměru 16 mm je utahovací moment 80 Nm) Měch Vyšroubujte kuželku (3) s tyčkou kuželky z prodloužení tyčky kuželky (6.3), přičemž berte v úvahu kapitoly a Matici (6.5) vyšroubujte pomocí nástrčného klíče SAMSON (objednávkové číslo ). Z mezikusu (12) vytáhněte měch (6.6) s přivařeným prodloužením tyčky kuželky. Očistěte těsnící plochy na mezikusu. Do mezikusu zasuňte nový měch a utáhněte jej maticí (6.3). Zkontrolujte, zda obě zabezpečovací podložky (6.4) jsou stále v prodloužení tyčky kuželky. Závity tyčky kuželky potřete mazivem (objednávkové číslo ) a tyčku kuželky pevně našroubujte na prodloužení tyčky kuželky (6.3). (při průměru 10 mm je utahovací moment 50 Nm a při průměru 16 mm je utahovací moment 80 Nm).

11 5.3.5 Opětovné sestavení Při montáži směšovacího a dělícího ventilu postupujte v opačném pořadí popsaném v kapitolách a Mezikus (12) nasaďte na pouzdro ventilu (1) a upevněte matici (1.1). Horní díl ventilu (5) nasaďte na mezikus a upevněte pomocí šroubů (5.4) a matice. Závitovou vložku (5.2) dotáhněte. Na prodloužení tyčky kuželky (6.3) našroubujte pojistnou matici (6.2) a matici (6.1) Namontujte pohon a nastavte počátek a konec regulovaného tlaku, jak je popsáno v kapitole Matice 3 Kuželka 3.1 Díl kuželky 3.2 Šrouby 4.2 Uložení 5 Horní díl 5.2 Závitová vložka 5.4 Šrouby 6 Tyčka kuželky 6.1 Matice spojky 6.2 Pojistná matice 6.3 Prodloužení tyčky kuželky 6.4 Bezpečnostní podložky DN 15 až 80, obj. č DN 100 až 150, obj. č Matice 6.6 Kovový měch 11 Kontrolní připojení 12 Mezikus Obrázek 8 Provedení s kovovým měchem, zprava směšovací ventil, zleva dělící ventil, při provedení s izolačním dílem odpadá měch (6.6)

12 6. Označení vodícího pouzdra, sedla a kuželky 6.1 Vodící pouzdro Označení na materiálu: Žádné drážka na čelní ploše: WN 1,4104 Ostře protažená drážka: WN Sedlo Označení dílu je buď vyraženo nebo vyryto na dílu. Na tvrdokovu je vyraženo st. 6.3 Kuželka Označení na materiálu: Žádná drážka pod připojovacím závitem: WN Ostře protažená drážka pod připojovacím závitem: WN Hodnota K vs a charakteristika jsou vyryty do kuželky. Na tvrdokovu je vyryto st. 7. Popis typových štítků 1 Označení typu 2 Verze přístroje 3 Materiál 4 Číslo objednávky s verzí přístroje 5 Položka zakázky 6 Jmenovitá světlost 7 Jmenovitý tlak 8 Hodnota Kvs 9 Charakteristika: GL procentuelní, LN lineární 10 Utěsnění: ME kovové, PT měkké těsnění 11 D tlaku Uplatnění ANSI 12 Třída ANSI (jmenovitý tlak) 13 Hodnota Cv (Kvs 1,17) Obrázek 9 typový štítek regulačního ventilu Obrázek 10 Typový štítek regulačního zařízení, typ Označení typu 2 Verze 3 Funkční plocha 4 Druh funkce FA - tyčka vyjíždí FE - tyčka zajíždí 5 Zdvih 6 Jmenovitý rozsah (rozsah pružin) 7 Jmenovitý rozsah s předepnutými pružinami

13 8. Rozměry v mm a hmotnosti Normální provedení s nastavovacím pohonem typu 271 nebo typu 2377 (rozměry v závorkách) Jmenovitá sv. DN Délka L L1 Výška 240 H1 (H2) 350 s pohonem 700 cm 2 H Hmot. ven. bez poh. Provedení s izolačním dílem nebo kovovým měchem DN Výška H6 Hmot. ca. kg krátký/s měchem dlouhý/s měchem krátký/s měchem dlouhý/s měchem Servopohon Velikost pohonu cm 2 Průměr D Výška H7 Výška H8 H3 pro montáž pohonu H5 pro montáž pohonu Připojení reg. tlaku Hmot. typu 271 bez ruč. kolečka ca. kg s ruč. kolečkem Hmot. typu 3277 bez ruč. kolečka ca. kg s ruč. kolečkem

14 9. Kontaktování výrobce Při kontaktování výrobce prosím uvádějte následující údaje: (viz také typový štítek) Číslo objednávky (vyraženo na štítku) Typ, výrobní číslo, jmenovitou světlost a provedení ventilu Tlak a teplotu protékajícího média Průtok v m 3 /hod. Regulovaný rozsah (např. 0,2 až 1,0 baru) Zda je zabudovaný lapač nečistot Náčrtek montáže

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm²

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277 Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatický servopohon typ 3271 Pneumatický servopohon typ 3277 pro přímou montáž Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Přímé regulační ventily - STEVI 440 / 441, 445 / 446 Typ 440, 445 Typ 441, 446 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž 1.0 Všeobecnì k návodu k použití... 2 2.0 Bezpeènostní upozornìní... 2 2.1 Význam symbolù...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpeènosti...2 3.0 Skladování a doprava... 2 4.0 Popis... 3 4.1 Oblast použití...3

Více

Pneumatické regulační zařízení Typ a typ

Pneumatické regulační zařízení Typ a typ Pneumatické regulační zařízení Typ 3510-1 a typ 3510-7 Obrázek 1 Typ 3510 Obrázek 2 Typ 3510-7 se zabudovaným regulátorem Vydáno v květnu 1998 Návod k montáži a obsluze EB 8091 1. Montáž a funkční charakteristika

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

Návod k montáži a ovládání EB Pneumatický servopohon Typ Typ Typ 3271 s ručním přestavením. Typ

Návod k montáži a ovládání EB Pneumatický servopohon Typ Typ Typ 3271 s ručním přestavením. Typ Pneumatický servopohon Typ 3271 Typ 3271 Typ 3271 s ručním přestavením Typ 3271-5 Typ 3271-52 Obr. 1 Servopohony 3271 Návod k montáži a ovládání EB 8310 Vydání květen 2002 Bezpečnostní pokyny Přístroj

Více

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max REGULÁTOR TLAKU MRP Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických

Více

Otočeno do roviny projekce

Otočeno do roviny projekce Přímočinný přepouštěcí ventil Typ 44-7 a typ 44-8(SEV) Typ 44-7 Přímočinný přepouštěcí ventil Návod k montáži a použití EB 2723 EN CE Vydáno v září 2007 Obsah Obsah Strana 1 Technické řešení a provozní

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním PN16-160 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2 3.0 Skladování a

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů NÁVOD A ÚDRŽBA - POJISTNÉ VENTILY str. 1 Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů Obsah Hlavní ustanovení Pojistné ventily I. Pojistné ventily II. Pojistné ventily III. Pozice pojistných ventilů NÁVOD

Více

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly IM-S13-35 CH Vydání 3 SV60 Pojistné ventily - náhradní díly Montážní návod Upozornění Opravy a nastavování pojistného ventilu mohou být prováděny pouze výrobcem nebo jím autorizovanou firmou. Bezpečnostní

Více

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512

REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 1 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 2 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 1.

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300

Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300 Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300 3", 4" a 6" (DN 80, 100 a 150) Třída 150 a 300 Návod k instalaci, údržbě a obsluze IMO-299CZ 8/2011 2 IMO-299CZ Obsah 1 VŠEOBECNĚ..................................

Více

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9321 2 4 Kg 2000 mm 1,9 Kg 9322 4 6 Kg 2000 mm 2,1 Kg 9323 6 8 Kg 2000 mm 2,2 Kg Tento symbol znamená: POZOR:

Více

Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600

Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600 Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600 Příklad typového štítku H A W L E A R M A T U R E N Ventiltyp/type of valve Baujehr/Year Nummer/number 1600 DN 150 2008 12 345 typ

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

Redukční ventil Typ 2114/2415

Redukční ventil Typ 2114/2415 Redukční ventil Typ 2114/2415 Obrázek 1 Redukční ventil Typ 2114/2115 Návod k montáži a obsluze EB 2547 Vydáno v červenci 1999 Konstrukce a způsob 1. Konstrukce a způsob účinku Redukční ventil Typ 2114/2415

Více

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6 Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7 Typ 43-6 Typ 43-6 Typ 43-7 s tělesem ventilu s přírubami DN 32 až DN 50 Typ 43-5 Typ 43-7 s konci pro přivaření Obr. 1 Teplotní regulátory Návod k montáži a

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PERROT VÝSUVNÝ POSTŘIKOVAČ S VESTAVĚNÝM ELEKTROVENTILEM LVZR 22-3 V LVZR 22-3 V AC/DC LVZR 22-3 VDE

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PERROT VÝSUVNÝ POSTŘIKOVAČ S VESTAVĚNÝM ELEKTROVENTILEM LVZR 22-3 V LVZR 22-3 V AC/DC LVZR 22-3 VDE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PERROT VÝSUVNÝ POSTŘIKOVAČ S VESTAVĚNÝM ELEKTROVENTILEM LVZR 22-3 V LVZR 22-3 V AC/DC LVZR 22-3 VDE LVZR STRANA 1 / 9 Obsah 1. Všeobecně 2. Bezpečnost 3. Technická data 4. Montáž,

Více

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK Modely: T830028 Návod k obsluze 3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VELMI

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1).

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1). SPOJKA V této části je kompletně popsána údržba, opravy a montážní práce na spojce a ovládacím mechanismu. Na tomto typu motocyklu, je použita vícelamelová, mokrá spojka, ponořená v motorovém oleji. Spojka

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Časování vstřikovacího čerpadla

Časování vstřikovacího čerpadla Časování vstřikovacího čerpadla pg. 1/13 Technické parametry Vstřikovací čerpadlo Type Model VE 4/12 F 1250 L 1023 VE 4/12 F 1250 L 1018 VE 4/12 F 1250 L 1024 VE 4/12 F 1250 L 1013 Směr otáčení (pohled

Více

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou IM-P184-03 ST Vydání 3 BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Návod k montáži a údržbě 1. Všeobecné bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

PC3_/PC4_ Potrubní konektory

PC3_/PC4_ Potrubní konektory IM-P128-06 ST Vydání 4 PC3_/PC4_ Potrubní konektory Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Popis PC30 3. Montáž 4. Přivaření konektoru 5. Údržba PC40 6. Odtlakování potrubního systému 7.

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

1. Bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny 3730050/8 IM-P373-05 CH Vydání 8 PF5 a PF6 On/Off ventily s pístovými pohony Předpis instalace a údržby 1. Bezpečnostní pokyny 2. Technické údaje 3.Montáž 4.Nastavení 5.Údržba 6. Náhradní díly IM-P373-05

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj. YAO-HAN F-300 Serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj. YAO-HAN F-300 Serie Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj YAO-HAN F-300 Serie ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA. Dvouokruhové brzdné zařízení

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA. Dvouokruhové brzdné zařízení DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro Dvouokruhové brzdné zařízení http://trabant.jinak.cz Dvouokruhové brzdy (1.1) Konstrukce a funkce Dvouokruhové brzdné zařízení je zkonstruováno

Více

Pneumatický pohon Typ 3277

Pneumatický pohon Typ 3277 Pneumatický pohon Typ 3277 Obrázek 1: Pohon typu 3277 Obrázek 2: Pohon typu 3277-5 Pneumatické pohony typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8311 CS Vydáno v listopadu 2009 Obsah Obsah 1 Konstrukce a

Více

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM REGAL 2 TECHNICKÝ MANUÁL Strana 1 (celkem 8) OBSAH Hlavní rysy...2 Charakteristiky...3 Rozměry a hmotnost...3 Činnost...4 Instalace...5 Uvedení do provozu...6 Údržba...7 Náhradní díly...8 HLAVNÍ RYSY REGAL

Více

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) 14 LBS(LBV)/314, 315 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 11 Korunová matice Pouze pro brzdy s kuželovou hřídelí. Klíčem S=46 mm povolte a

Více

SEMPELL. Vysokotlaké kované uzavírací armatury - Tlaková ucpávka T, Y a úhlové uspořádání - přivařovací nebo přírubové připojení

SEMPELL. Vysokotlaké kované uzavírací armatury - Tlaková ucpávka T, Y a úhlové uspořádání - přivařovací nebo přírubové připojení SEMPELL Vysokotlaké kované uzavírací armatury - Tlaková ucpávka T, Y a úhlové uspořádání - přivařovací nebo přírubové připojení Obsah 1 Skladování uzavíracích armatur 1 1.1 Příprava a ochrana pro přepravu

Více

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Vyvažovače Tecna typ 932 - Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost 932 2 4 Kg 4 6 Kg 6 8 Kg Délka Váha lanka vyvažovače,9 Kg 2, Kg 2,2 Kg Záruční a pozáruční servis a opravy zajišťuje firma: SCHINKMANN svářecí

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 8/2007 PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO 60 TC Tlačítkové ventily PRESTO typ 60 jsou určeny pro splachování pisoárových zařízení. Tyto ventily mají pevný

Více

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2.

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2. Tel: +420 596 232 996, 596 232 997, Fax: +420 596 232 998 avemarcz, web: wwwavemarcz 01XX Strana: 1/7 REVIZE: 1 Obsah 1 Sestava plastového stavoznaku 70001XX 2 Oblast použití 3 Popis stavoznaku 31 Kuličkové

Více

Návod kpoužití. Sedlový ventil Unique - standardní a reverzní ESE00202-CS2 2009-04

Návod kpoužití. Sedlový ventil Unique - standardní a reverzní ESE00202-CS2 2009-04 Návod kpoužití Sedlový ventil Unique - standardní a reverzní ESE00202-CS2 2009-04 Obsah Zde obsažené informace byly přesné v době vydání, ale mohou se změnit bez předchozího upozornění. 1. Prohlášení

Více

Návod k použití pro Ovinovací stroj

Návod k použití pro Ovinovací stroj Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: 180003 Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení -

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY MODELY H P/G-15 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 2 1. INSTALACE 1.1. Rozměry 1.2. Umístění Umístění a připojení přístrojů

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

Regulační ventily s posuvným táhlem Fisher EHD a EHT NPS 8 až 14

Regulační ventily s posuvným táhlem Fisher EHD a EHT NPS 8 až 14 Návod k použití Ventily EH NPS 8 až 4 Regulační ventily s posuvným táhlem Fisher EHD a EHT NPS 8 až 4 Obsah Úvod... Rozsah příručky... Popis... 2 Specifikace... 2 Vzdělávací služby... Instalace... Princip

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9336 2 4 Kg 2500 2,9 kg 9337 4 6 Kg 2500 3,2 kg 9338 6 8 Kg 2500 3,5 kg 9339 8 10 Kg 2500 3,7 kg 9340 10

Více

Kroužek Unifleks. Kroužek Unifiks Uni/fikser

Kroužek Unifleks. Kroužek Unifiks Uni/fikser Montážní návod Kroužek Unifleks Kroužek Unifiks Uni/fikser Návod k montáži (CZ) 1. Co je dobré vědět před instalací Použití Tento návod k montáži je určen pro tvarovky MULTI/JOINT 3000 Plus v dimenzích

Více

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY AIRCRAFT ENGINES SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912, 914 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA:

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Boiler. Návod k montážní

Boiler. Návod k montážní Boiler Návod k montážní Bojler B 10 / B14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 33 32 32 33 H 28

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA EXACT 3B TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE 7/2009 BEZPEČNOST:

Více

Ventilátor EUL(B,F) Pozor! Pozor! Pozor!

Ventilátor EUL(B,F) Pozor! Pozor! Pozor! Čištění Ventilátor otřete hadrem. Je velmi důležité udržovat lopatky ventilátoru v čistotě. Předejdete tím možnému nevyvážení oběžného kola. Pozor! Nikdy nečistěte ventilátor kapalinou. Mohla by prosáknout

Více

Návod k montáži převodovek

Návod k montáži převodovek Návod k montáži převodovek Rotork Gears řady IW, MOW, MTW, IB a IS (Elektronická kopie dostupná na www.rotork.com)! Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace. Prosíme zajistěte její důkladné

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

Servisní příručka Hydraulické brzdy typ LB/288 - serie 3 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka Hydraulické brzdy typ LB/288 - serie 3 (Euro a SAE provedení) Hydraulické brzdy typ LB/288 - serie 3 (Euro a SAE provedení) - 1 - Hydraulické brzdy typ LBS/289- a LBV/289-serie 3 (Euro a SAE provedení) - 2 - Hydraulické brzdy typ LBS/290- a LBV/290-serie 3 (Euro

Více

Hydraulické matice. Všeobecné informace. Bezpečnostní pokyny. Popis. Poznámka

Hydraulické matice. Všeobecné informace. Bezpečnostní pokyny. Popis. Poznámka Všeobecné informace 72 Bezpečnostní pokyny Vzhledem k tomu, že vysoké tlaky a síly představují potenciální bezpečnostní riziko, dbejte laskavě na dodržování následujících pokynů: Zařízení by měl používat

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY [Řada Systém 0]+ RWA systémy, spol. s r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5, CZ; IČ: 267 12 679 DIČ: CZ26712679 reg. v OR MS Praha odd. C, vložka 88996 Divize

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a Perrot MVR AC Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a MVR/PR AC-1 MVR/PR AC-1½ MVR/PR AC-2 s regulátorem tlaku Návod k použití MVR Rev.1/13.01.05 Strana 1

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Manuál revize regulátoru Koltec VG392 / Necam Mega www.elpege.cz

Manuál revize regulátoru Koltec VG392 / Necam Mega www.elpege.cz Manuál revize regulátoru Koltec VG392 / Necam Mega www.elpege.cz 1. Demontáž Demontáž reduktoru začínáme z přední strany. Vyšroubujte dva krátké šrouby za výpustí paliva a vyjměte mosaznou trubičku ven

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

EST 216 vzduchová stříkací pistole

EST 216 vzduchová stříkací pistole Návod pro obsluhu a údržbu Technológie pre pieskovanie, lakovanie a metalizáciu orange 0905 933247 k vzduchová stříkací pistole II 2 GX Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu

Více

Návod k obsluze. Airbrush AS - sada. Obj. číslo: 2101050. Návod pečlivě uschovejte pro pozdější použití!

Návod k obsluze. Airbrush AS - sada. Obj. číslo: 2101050. Návod pečlivě uschovejte pro pozdější použití! Návod k obsluze Airbrush AS - sada Obj. číslo: 2101050 Návod pečlivě uschovejte pro pozdější použití! AirbrushAS (sada) - návodk použití Stav12.06.2008 Vážený zákazníku, děkujeme vám za důvěru, kterou

Více

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0309 - AF 309 VAROVÁNÍ: Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0309 - AF 309 VAROVÁNÍ: Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0309 - AF 309 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pravidla a pokyny pro bezpečný provoz Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly - nejrychlejší způsob

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Pneumatický regulační ventil typ a typ Typ (vlevo) a typ (vpravo) Návod k montáži a obsluze EB 8026 CS

Pneumatický regulační ventil typ a typ Typ (vlevo) a typ (vpravo) Návod k montáži a obsluze EB 8026 CS Pneumatický regulační ventil typ 3244-1 a typ 3244-7 Typ 3244-1 (vlevo) a typ 3244-7 (vpravo) Návod k montáži a obsluze E 8026 CS Vydání červenec 2014 Upozornění a jejich význam NEEZPEČÍ! Nebezpečné situace,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ PRO TRANSPARENTNÍ STAVOZNAKY KLINGER PRO TYPY T 50, T 85, T 100, T 160 a ostatní FUNKČNÍ PRINCIP: Kapalinové ukazatele stavu slouží ke kontrole hladiny v kotlích a nádržích. Transparentní

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 PŘEDMLUVA Hydraulický agregát byl navržen s ohledem na maximální bezpečnost obsluhy a na ochranu stroje pro běžné technologické využití. Přečtěte si pozorně tento Návod pro

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

Instructions. Návod k obsluze. The-Safety-Valve.com

Instructions. Návod k obsluze. The-Safety-Valve.com Instructions Návod k obsluze The-Safety-Valve.com Innhold 1 Úvod... 3 1.1 Výrobce... 3 1.2 K tomuto návodu k obsluze... 3 1.3 Standardní symboly... 3 2 Bezpečnost... 4 2.1 Použití v souladu s určením...

Více

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití Poloautomatický bazénový vysavač Kontiki 2 Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače KONTIKI 2, speciálně konstruovaného pro nadzemní bazény a zapuštěné bazény s plochým

Více

Servisní příručka Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3

Servisní příručka Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3 Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3 1 MSB a MLHSBD Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 52, 51 Šroub, páka L (R) Položte motor do vodorovné polohy. Imbus klíčen S6 povolte šroub. Demontujte páku poklepáním

Více

HBC 975 BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZÁVĚR

HBC 975 BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZÁVĚR HBC 975 BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZÁVĚR TECHNIKÁ PŘÍRUČKA NÁVOD NA INSTALACI, UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBU MT052/CZ 2004 1. POPIS 4 1.1 Hlavní charakteristiky 4Chyba! Záložka není definována. 1.2 Použití a provoz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / 127-0 Fax:

Více

SERVICE BULLETIN ZÁVAZNÉ KONTROLA A VÝMĚNA STATORU GENERÁTORU SB-912-026 SB-914-014. Opakované symboly. 1) Udaje pro plánování

SERVICE BULLETIN ZÁVAZNÉ KONTROLA A VÝMĚNA STATORU GENERÁTORU SB-912-026 SB-914-014. Opakované symboly. 1) Udaje pro plánování ZÁVAZNÉ AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA A VÝMĚNA STATORU GENERÁTORU Opakované symboly Věnujte pozoznost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA: Označuje

Více

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotory typ MP- serie 4

SERVISNÍ PŘÍRUČKA. Hydromotory typ MP- serie 4 SERVISNÍ PŘÍRUČKA Hydromotory typ MP- serie 4 r. 2005 Servisní příručka Hydromotory typ MP - serie 4 Těleso "F" ové O-Kroužek Ax. jehlové Pero ové Drážkové Ax. jehlové Těleso "Q" Korunová matice Těleso

Více

Kyvné převodovky GSI 63.3 GSI 250.3 pro použití v jaderných elektrárnách (Inside/Outside Containment)

Kyvné převodovky GSI 63.3 GSI 250.3 pro použití v jaderných elektrárnách (Inside/Outside Containment) Kyvné převodovky GSI 63.3 GSI 250.3 (Inside/Outside Containment) Návod k obsluze Montáž, obsluha, uvedení do provozu Obsah GSI 63.3 GSI 250.3 Nejdříve si přečtěte návod! Dodržujte bezpečnostní pokyny.

Více

Návod Contact Switch Návod Contact Switch

Návod Contact Switch Návod Contact Switch Návod Contact Switch Návod Contact Switch OBSAH Úvod strana 3 Přehled součástí strana 3 Technický popis strana 5 Demontáž a zpětná montáž patrony strana 6 Montáž sedlovky na kolo strana 7 Ovládání sedlovky

Více

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P 51.01-SKP-250-230-P Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 OBSAH Úvod Označení stroje 1.0 Popis stroje 2.0 Instalace 3.0 Obsluha stroje a postupy

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel Obsah

Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel Obsah Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel Obsah Manuál pro tlumiče Cane Creek Double Barrel... 1 Úvod... 2 Bezpečnostní varování... 2 INSTALACE PRO VŠECHNY TLUMIČE... 4 Tělo tlumiče InLine... 5 Tělo

Více

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily BAC 37224 IM-P372-24 CH Vydání 1 BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily Návod na montáž a údržbu 1. Bezpečnostní informace 2. Popis výrobku Pneumatický pohon BVA300D 3. Montáž 4. Nastavení 5. Náhradní

Více

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla ES prohlášení o shodě dle přílohy II A směrnice č. 89/392/EHS o strojním zařízení Prohlašujeme, že níže uvedené čerpadlo Typu:

Více