Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ"

Transkript

1 Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ

2 Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž Směr toku 4 3 Údržba - výměna součástek Demontáž ventilů DN 15 až Opětovná montáž ventilů DN 15 až Demontáž ventilů DN Opětovná montáž ventilů DN Zkouška činnosti 10 4 Popis továrního štítku 11 5 Dotazy zákazníků 11 Pozor! Podle hodnocení rizik v souladu s EN : 2001, odst. 5.2 nemají neelektrické ovladače a ventily ani v případě ojedinělých poruch činnosti vlastní potenciální zdroj vznícení, a tedy se na ně nevztahuje Evropská směrnice 94/9/EC. Připojení systému pro vyrovnání potenciálů viz odst. 6.3 v EN :1977 VDE 0165, část 1. Strana 2 leden 2005 EB 8039 CZ

3 Bezpečnostní pokyny Obecné bezpečnostní pokyny Ovládací ventil může instalovat, spustit či obsluhovat pouze patřičně vyškolený a kvalifikovaný personál v souladu s akceptovanými technickými postupy. Zajistěte, aby zaměstnanci nebo třetí osoby nebyly vystaveny žádnému nebezpečí. Všechny bezpečnostní pokyny a varování v těchto pokynech k montáži a obsluze, zvláště pak ty, které se týkají montáže, spouštění a údržby, musí být dodržovány. Ovládací ventily splňují požadavky Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC. Ventily označené CE mají prohlášení o shodě, které zahrnuje informace o použitých procedurách hodnocení shody. Příslušná prohlášení o shodě jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetové adrese Pro správnou činnost se ujistěte, že je ovládací ventil použitý jen v místech, kde pracovní tlak a teplota nepřesahují pracovní hodnoty, které jsou stanovené podle údajů o velikosti ventilu zaslaných při objednávce. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za poškození způsobená vnějšími silami nebo jinými vnějšími vlivy! Proti jakémukoliv nebezpečí poruchy, kterou může v ovládacím ventilu způsobit pracovní médium, pracovní tlak, signální tlak nebo pohyblivé součástky, by měly být podniknuty příslušné kroky. Předpokládá se náležitá přeprava a skladování ovládacího ventilu. Důležité! Před montáží nebo údržbou ventilu se ujistěte, zda je v příslušné části potrubí snížen tlak, a pokud to vyžaduje pracovní médium, zda je vypuštěno. Pokud je to nezbytné, nechejte ještě před zahájením práce ovládací ventil zchladit nebo zahřát, aby dosáhl okolní teploty. Před zahájením jakékoliv práce na ventilu se ujistěte, že jsou dodávka vzduchu a ovládací signál odpojeny nebo zastaveny, abyste zabránili nebezpečím poruchy, která mohou způsobit pohyblivé součástky. Strana 3 leden 2005 EB 8039 CZ

4 Konstrukce a princip činnosti 1 Konstrukce a princip činnosti Pneumatický uzavírací ventil typ 3351 se skládá z ventilu pro otevření-zavření a z membránového pohonu, který může být dovybaven ručním kolem. Ventily se mohou lišit tvarem sedla ventilu a uspořádáním a tvarem kuželky ventilu podle toho, zda jsou uzpůsobeny k havarijní funkci ZAVŘÍT nebo OTEVŘÍT. Ventil s funkcí UZAVRENÍ: Pružina (5.5) uzavře ventil při snížení tlaku působícího na ovládací membránu (5.4) nebo při přerušení dodávky vzduchu. Ventil se otevře, když je membrána (5.4) natlakována. Ventil s funkcí OTEVŘENÍ: Pružina (5.5) otevře ventil při snížení tlaku působícího na ovládací membránu (5.4) nebo při přerušení dodávky vzduchu. Ventil se uzavře, když je membrána (5.4) natlakována. Ve verzích vybavených ručním ovládáním nahrazuje ruční ovládání funkci dodávky vzduchu. Při přerušení dodávky vzduchu může být ventil s funkcí Uzavření otevřen a ventil s funkcí Otevření uzavřen proti vůli pružiny. 2 Montáž Pro montáž lze zvolit libovolnou polohu; pro zjednodušení případné údržby ale doporučujeme horizontální montáž s pohonem nahoru. Pozor! Ventil musí být montován bez napětí. Pokud je třeba, podepřete potrubí v okolí připojení. Nikdy nepodepírejte přímo samotný ventil nebo pohon. Před montáží ventilu důkladně vymyjte potrubí, aby nečistoty nesené pracovním médiem nemohly znemožnit neprodyšné uzavření. 2.1 Směr toku Směr toku média ve ventilu závisí na zvoleném pracovním médiu a na vybrané havarijní funkci. Ve ventilech s funkcí UZAVŘÍT použitých pro řízení plynů a par musí médium téct proti kuželce ventilu (3) ve směru (A -> B). Při použití kapalin musí médium téct nad kuželku (3) ve směru otevírání (B -> A). Ve ventilech s funkcí OTEVŘÍT musí médium téct pod kuželku (3) ve směru otevírání (A -> B) nezávisle na druhu použitého média. Strana 4 leden 2005 EB 8039 CZ

5 funkce otvírá R = 47 mm funkce zavírá R = 64 mm Provedení DN Laterna ventilu 7.1 Membránový disk 7.2 Matice / uzavírací matice 7.3 Matice 7.4 Frézovaná část 1. Těleso ventilu 1.1 Ploché těsnění 1.2 Matice 2 Sedlo 3 Kuželka 3.1 Táhlo kuželky 3.2 Pojistná matice 3.3 Podložka 4 Těsnění 4.1 Pružina 4.2 Ucpávka V-kroužky z PTFE 4.3 Podložka 5 Laterna ventilu 5.1 Vodící pouzdro 5.2 Pouzdro se závitem 5.4 Membrána 5.5 Pružina 5.6 Pružinový plát 5.7 Vrchní kryt membrány 5.8 Přívod řídícího tlaku 5.9 Matice, šrouby a podložky 6 Ruční kolo (volitelné) Obr.2 řez Strana 5 leden 2005 EB 8039 CZ

6 Údržba - výměna součástek 3 Údržba - výměna součástek Ovládací ventil je vystaven přirozené únavě zejména v sedle, kuželce a těsnění. Aby se předešlo problémům, je nutné v pravidelných intervalech podle pracovních podmínek ventil kontrolovat. Pokud dojde k průsakům, je možné, že je vadné těsnění. Pokud ventil patřičně netěsní, může být neprodyšné uzavření znesnadněno prachem nebo jinými nečistotami zachycenými mezi sedlem a kuželkou, či poškozením povrchu sedla. Vymontujte příslušné součástky, důkladně je vyčistěte a pokud to bude třeba, vyměňte je za nové. Před jakoukoliv prácí na ventilu je potřeba ventil vymontovat z potrubí. Pokud je pohon vadný kvůli poškozené membráně, stačí demontovat jen vrchní kryt membrány. Varování! Před údržbou nebo demontáží ovládacího ventilu je potřeba snížit tlak a vypustit příslušnou část zařízení. Podle potřeby vyčkejte, než se médium zchladí. Vzhledem k tomu, že ve ventilech jsou "mrtvé" dutiny, mějte na paměti, že se ve ventilu stále může nacházet zbytkové médium. To platí zejména pro ty typy ventilu, které mají vlnovec nebo izolační část. Doporučujeme při údržbě demontovat ventil z potrubí. montážní zařízení pružina rozpěrka použitá při demontáži podložka Obr.3 montážní zařízení pro DN15 až DN80 orientace pružiny Strana 6 leden 2005 EB 8039 CZ

7 Údržba - výměna součástek Důležité: Před údržbou nebo demontáží řídícího ventilu odpojte a přerušte dodávku vzduchu. Postupy při demontáži ventilů s funkcí UZAVŘÍT a ventilů s funkcí OTEVŘÍT se kvůli uspořádání kuželky liší. Je zapotřebí montážního zařízení (viz obr. 3 a tab. 1), protože pružina (5.5) v pohonu je předepnutá. K vyjmutí sedla je potřebný zvláštní nástroj (tab. 1). Pro požadované kroutící momenty utažení viz tabulka Demontáž ventilů DN 15 až Odstraňte šrouby a matice z pohonu. U verzí s ručním kolem otočte ovládáním tak, abyste uvolnili napětí působící na pružinový plát (5.6). Odstraňte vrchní kryt membrány (5.7) a membránu vyjměte. 2. Na pružinový plát umístěte rozpěrku (cca 5 mm) podle obr. 3. Nasaďte montážní přípravek a připevněte ho třemi šrouby a maticemi. Utáhněte matice tak, aby byl pružinový plát (5.6) napjat rovnoměrně. To způsobí, že se kuželka (3) začne vzdalovat od sedla. 3. Zcela uvolněte objímku se závitem (5.2). Uzavírací matici (3.2) přilepenou k táhlu kuželky a konce táhla postříkejte rozpouštědlem. Změkčete lepidlo horkovzdušnou tryskou a povolte uzavírací matici. Umístěte nástrčný klíč nebo šestihranný klíč (DN 65/80) a opatrně otáčejte táhlem kuželky ve směru hodinových ručiček dokud se její výška nezmění o cca 6 mm. 4. Postupně povolte šrouby montážního přípravku i táhlo kuželky, dokud nebude táhlo vyšroubováno z pružinového plátu (5.6). Vyjměte pružinový plát a pružinu a odšroubujte pojistnou matici. 5. Odstraňte laternu ventilu (5) z těla ventilu a opatrně ho zdvihněte, u verze s funkcí UZAVŘÍT přes táhlo kuželky, u verzi s funkcí OTEVŘÍT společně s táhlem kuželky. 6. Pokud chcete vyměnit sedlo a/nebo kuželku u verze s funkcí Uzavření, je potřeba odstranit sedlo. Umístěte sedlový klíč (tab. 1) (u verze s funkcí Uzavření přes táhlo kuželky) na sedlo tak, aby jeho vybrání bylo srovnané s čepy sedla. Vložte vodící část sedlového klíče do těla a odšroubujte sedlo příslušným nástavcem. 7. Důkladně vyčistěte všechny části, vyjměte ploché těsnění (1.1). Pokud těsnění prosakuje, odšroubujte objímku se závitem (5.2) z laterny ventilu a odstraňte jednotlivé části, jako těsnící V- kroužky(4.2), podložku (4.3) a pružinu (4.1). Při výměně kuželky za novou musejí být také vyměněny těsnící V-kroužky (4.2). Strana 7 leden 2005 EB 8039 CZ

8 Údržba - výměna součástek Důkladně vyčistěte všechny části včetně ucpávkové komory. 3.2 Opětovná montáž ventilů DN 15 až DN U typů s funkcí Uzavření napřed vložte kuželku do tělesa, u typů s funkcí Otevření vložte kuželku do laterny ventilu. Opatrně odmastěte závit táhla kuželky. 2. Aplikujte těsnicí hmotu (objednávka č ) na sedlo a zašroubujte ho za pomoci sedlového klíče (dodržujte utahovací kroutící momenty podle tab. 1). 3. Ucpávka: nejprve vložte pružinu (4.1) a podložku (4.3) do ucpávkové komory, pak vložte těsnící V-kroužky (4.2) po tom, co na ně aplikujete mazivo (obj. č ). Volně našroubujte objímku se závitem (5.2). 4. Vložte ploché těsnění (1.1) do těla. Nasuňte laternu ventilu (5) na těleso, u typu s funkcí Uzavření nadzdvihněte táhlo kuželky a opatrně jej protáhněte těsněním. Uchyťte laternu ventilu rovnoměrným utažením šroubů (1.2). Našroubujte uzavírací matici (3.2) na táhlo kuželky až na konec závitu, umístěte navrch podložku (3.3). nedotkne pružiny. Vyrovnejte váčky plátu tak, aby byla pružina nad vybráním pouzdra membrány. 6. Našroubujte montážní přípravek. Rovnoměrně utáhněte šrouby, dokud nebude pružina napnutá cca 6 mm od pružinového plátu. 7. Aplikujte lepidlo (obj. č ) na závit táhla kuželky. Umístěte nástrčkový klíč nebo šestihranný klíč a otáčejte táhlem kuželky proti směru hodinových ručiček až na doraz kuželky. U typů s fcí Uzavření postupně pokračujte s předpínáním montážního přípravku, dokud se jeho tři dorazové objímky nedotknou pouzdra membrány. U typu s fcí Otevření postupně pokračujte s předpínáním montážního přípravku, dokud nebude cca 2 mm od krytu membrány. Otočte kuželem v této poloze proti směru hodinových ručiček až na doraz a pak utáhněte pojistnou matici (3.2). Odstraňte montážní přípravek. 8. Vložte membránu (5.4), nasaďte kryt membrány a rovnoměrně utáhněte. Utáhněte objímku se závitem (5.2) až na doraz. 5. Vložte pružinu (5.5) do laterny ventilu a vyrovnejte ho podle obr. 3. Ručně našroubujte pružinový plát (5.6) na táhlo kuželky, dokud se Strana 8 leden 2005 EB 8039 CZ

9 Údržba - výměna součástek 3.3 Demontáž ventilů DN Odstraňte šrouby a matice z pohonu. U typu s ručním kolem otočte ovládáním tak, abyste uvolnili napětí působící na talíř membrány (7.1). Odstraňte vrchní kryt membrány (5.7). 2. Povolte matici (7.3) a při jejím odšroubování přidržujte táhlo kuželky na místě ve frézované části otevřeným francouzským klíčem SW Odstraňte talíř membrány a pružiny. Odšroubujte matici (7.2) současně s pojistnou maticí. 4. Opatrně táhněte laternu ventilu (7) směrem nahoru, u typů s fcí Uzavřít přes táhlo kuželky, u typů s fcí Otevřít společně s táhlem kuželky. 5. Pokud chcete vyměnit sedlo a/nebo kuželku u typu s fcí Uzavření, je potřeba odstranit sedlo. Umístěte sedlový klíč (tab. 1) (u typu s fcí Uzavření přes táhlo kuželky) na sedlo tak, aby jeho vybrání bylo srovnané s čepy sedla. Vložte vodící část sedlového klíče do těla a odšroubujte sedlo příslušným nástavcem. 6. Důkladně vyčistěte všechny části, vyjměte ploché těsnění (1.1). Pokud těsnění prosakuje, odšroubujte objímku se závitem (5.2) z laterny ventilu a odstraňte jednotlivé části, jako těsnící V- kroužky (4.2), podložku (4.3) a pružinu (4.1). Při výměně kuželky za novou musí být také vyměněny těsnící V- kroužky (4.2). Důkladně vyčistěte všechny části včetně těsnicí komory. 3.4 Opětovná montáž ventilů DN U typů s fcí Uzavření napřed vložte kuželku do tělesa, u typů s fcí Otevření vložte kuželku do laterny ventilu. 2. Aplikujte těsnicí hmotu (obj. č ) na sedlo a zašroubujte ho pomocí sedlového klíče (dodržujte utahovací kroutící momenty podle tab. 1). 3. Ucpávka: nejprve vložte pružinu (4.1) a podložku (4.3) do ucpávkové komory, pak vložte těsnící V-kroužky (4.2) po tom, co na ně aplikujete mazivo (obj. č ). Volně našroubujte objímku se závitem (5.2). 4. Vložte ploché těsnění (1.1) do těla. Nasuňte laternu ventilu (5) na tělo, u typů s fcí Uzavření nadzdvihněte táhlo kuželky a opatrně ji protáhněte těsněním. Uchyťte laternu ventilu rovnoměrným utažením šroubů (1.2). Našroubujte pojistnou matici (3.2) na táhlo kuželky až na konec závitu, umístěte navrch podložku (3.3). 5. Našroubujte matici a pojistnou matici na táhlo kuželky podle rozměru R (obr. 2) a utáhněte. Přitom se ujistěte, že kuželka spočívá na sedle. Strana 9 leden 2005 EB 8039 CZ

10 Údržba - výměna součástek 6. Vložte pružinu do laterny ventilu a natočte konec pružiny k prostředku. 7. Umístěte talíř membrány na konec táhla kuželky (3.1), a při tom co nejvíc vytáhněte táhlo kuželky z ventilu. Pevně utáhněte matici (7.3) a při tom přidržujte táhlo kuželky na místě ve frézované části pomocí otevřeného francouzského klíče SW Srovnejte otvory v membráně, nasaďte pouzdro membrány a připevněte rovnoměrným utažením šroubu (5.7). 3.5 Zkouška činnosti Po opětovné montáži ventilu doporučujeme zkoušku činnosti pro kontrolu, zda ventil pracuje správně. Pro její provedení připojte vhodný zdroj stlačeného vzduchu k přívodu řídícího tlaku na krytu membrány. Ventil s funkcí Uzavření: Ventil musí být uzavřen při tlaku vzduchu 0 barů, musí se začít otevírat při tlaku 3 bary a musí být zcela otevřený při tlaku 6 barů. Ventil s funkcí Otevření: Ventil musí být stále ještě otevřený při tlaku 0,5 baru a zcela uzavřený při tlaku 4,5 baru. Tabulka 1 objednací číslo Nominální DN DN DN 65 a 80 světlost G ½ 1 G 1 ½ 2 G 4 DN 100 Montážní přípravek Sedlový klíč Nástavec klíče fce uzavření ) Utahovací moment 150 Nm 400 Nm 850 Nm 1050 Nm Tabulka 2 Utahovací moment Matice (1.2) M10/20 Nm M12/35 Nm M16/90 Nm M20/170 Nm Těsnění (5.2) M20x1,5/20 N M20x1,5/80 Nm M26x1,5/110 Nm M26x1,5/110 Nm Matice (5.9) M6/13 Nm M8/18 Nm M8/18 Nm M8/18 Nm 1) Při použití násobiče kroutícího momentu s 25mm čtyřhranem Strana 10 leden 2005 EB 8039 CZ

11 Popis továrního štítku 4 Popis továrního štítku 5 Dotazy zákazníků Prosím zašlete následující údaje: 1 Symbol CE, případně "Art. 3, Abs. 3" (viz odst. 3, 3 Směrnice pro tlaková zařízení) 2 Označení tělesa, skupiny tekutin a kategorie - pokud je použito - Obj. číslo - Typ, číslo modelu, nominální světlost a typ ventilu - Tlak a teplota pracovního média - Průtok v m 3 /hod - Minimální a maximální napájecí tlak - Byl nainstalován filtr nečistot? - Nákres instalace 3 Označení typu 4 Modifikační index ventilu 5 Materiál 6 Rok výroby Rozměry a hmotnosti Rozměry a hmotnosti různých typů ventilu viz typový list T Nominální světlost: DIN: DN, ANSI: velikost 8 Přípustný provozní přetlak při pokojové teplotě DIN: bar, ANSI: psi 9 Výrobní číslo 11 Součinitel průtoku DIN: K VS, ANSI: C V 13 Těsnění ME - kovové STV - pevný stelit, ST - stelitováno, NI - poniklováno IN - s měkkým těsněním z nerez oceli / PTFE PT - s měkkým těsněním z PTFE, PK - s měkkým těsněním z PEEK 16 Země výroby Strana 11 leden 2005 EB 8039 CZ

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

Otočeno do roviny projekce

Otočeno do roviny projekce Přímočinný přepouštěcí ventil Typ 44-7 a typ 44-8(SEV) Typ 44-7 Přímočinný přepouštěcí ventil Návod k montáži a použití EB 2723 EN CE Vydáno v září 2007 Obsah Obsah Strana 1 Technické řešení a provozní

Více

Návod na údržbu Klapky série 14b/14c/74b

Návod na údržbu Klapky série 14b/14c/74b Návod na údržbu Klapky série 14b/14c/74b 0. Úvod Tento dokument slouží jako základní návod pro montáž a opravy klapek typu 14b, 14c a 74b. Technické detaily, jež jsou zmíněny v tomto dokumentu se mohou

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm²

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277 Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatický servopohon typ 3271 Pneumatický servopohon typ 3277 pro přímou montáž Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6

Více

1. Bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny 3730050/8 IM-P373-05 CH Vydání 8 PF5 a PF6 On/Off ventily s pístovými pohony Předpis instalace a údržby 1. Bezpečnostní pokyny 2. Technické údaje 3.Montáž 4.Nastavení 5.Údržba 6. Náhradní díly IM-P373-05

Více

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů NÁVOD A ÚDRŽBA - POJISTNÉ VENTILY str. 1 Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů Obsah Hlavní ustanovení Pojistné ventily I. Pojistné ventily II. Pojistné ventily III. Pozice pojistných ventilů NÁVOD

Více

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6 Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7 Typ 43-6 Typ 43-6 Typ 43-7 s tělesem ventilu s přírubami DN 32 až DN 50 Typ 43-5 Typ 43-7 s konci pro přivaření Obr. 1 Teplotní regulátory Návod k montáži a

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž 1.0 Všeobecnì k návodu k použití... 2 2.0 Bezpeènostní upozornìní... 2 2.1 Význam symbolù...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpeènosti...2 3.0 Skladování a doprava... 2 4.0 Popis... 3 4.1 Oblast použití...3

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Přímé regulační ventily - STEVI 440 / 441, 445 / 446 Typ 440, 445 Typ 441, 446 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max REGULÁTOR TLAKU MRP Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily IM-P186-02 CH Vydání 5 SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily Návod k montáži a údržbě 1. ezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Nastavení a uvedení do provozu 5. Údržba

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním PN16-160 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2 3.0 Skladování a

Více

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou IM-P184-03 ST Vydání 3 BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Návod k montáži a údržbě 1. Všeobecné bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD 1 OBSAH 1. Injektor hnojiv Amiad popis 1.1. Používané typy 1.2. Vlastnosti 1.3. Hlavní části injektoru 1.4. Technická specifikace 2. Příprava injektoru instalace

Více

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a Perrot MVR AC Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a MVR/PR AC-1 MVR/PR AC-1½ MVR/PR AC-2 s regulátorem tlaku Návod k použití MVR Rev.1/13.01.05 Strana 1

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) 14 LBS(LBV)/314, 315 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 11 Korunová matice Pouze pro brzdy s kuželovou hřídelí. Klíčem S=46 mm povolte a

Více

INSTALAČNÍ, PRACOVNÍ A SERVISNÍ MANUÁL

INSTALAČNÍ, PRACOVNÍ A SERVISNÍ MANUÁL Price Pump Co. INSTALAČNÍ, PRACOVNÍ A SERVISNÍ MANUÁL VZDUCHOVĚ POHÁNĚNÁ MEMBRÁNOVÁ ČERPADLA MODEL: AOD.5-Y PLATNÝ PRO VŠECHNA MATERIÁLOVÁ PROVEDENÍ VYPLŇTE ÚDAJE PODLE ŠTÍTKU VAŠEHO ČERPADLA Typ čerpadla

Více

Magnetický ventil, typ 3967

Magnetický ventil, typ 3967 Návod k instalaci a obsluze Magnetický ventil, typ 3967 Obr. 1 Vydání: září 2012 EB 3967 CS Obsah Všeobecné pokyny 3 Montáž 3 Montáž na nosnou lištu 4 Montáž na desku a na stěnu 4 Montáž na spojovací blok

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300

Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300 Standardní kulové ventily s přírubovým otvorem Řada 7150, 730S a 7300 3", 4" a 6" (DN 80, 100 a 150) Třída 150 a 300 Návod k instalaci, údržbě a obsluze IMO-299CZ 8/2011 2 IMO-299CZ Obsah 1 VŠEOBECNĚ..................................

Více

ŘADA GP PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU. Publikace PUB011-004-22 Datum vydání 04/08

ŘADA GP PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU. Publikace PUB011-004-22 Datum vydání 04/08 PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU Publikace PUB0-004- OBSAH KAPITOLA POPIS STRANAE Úvod 3 Instalace 3 3 Údržba 5 4 Specifikace tuku a hydraulického oleje 6 5 Výměna válcového

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem. Hotjet Seido 2. Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06

Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem. Hotjet Seido 2. Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06 Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem Hotjet Seido 2 Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06 Hotjet Seido-2 je sluneční kolektor s nejvyšším výkonem fotografie je ilustrační řez trubicí Výhody:

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů =================================================

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= Společnost: EST + a.s., Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad

Více

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice Stránka č. 1 z 5 SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Rok výroby: 02/02-03/08, KW/HP: 96/130, Obsah: 1896, Kódy motorů: AWX, AVF, Typ karoserie: limuzína SKODA Superb 1.9 TDi AWX 6 Zpět Varování a doporučení Doporučujeme

Více

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 ČEŠTINA CZ SYMBOLY Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát

Více

Zpětné ventily BOA-RVK PN 6/10/16 DN 15-200. Typový list

Zpětné ventily BOA-RVK PN 6/10/16 DN 15-200. Typový list BOA-RVK PN 6/10/16 DN 15-200 Typový list Impressum Typový list BOA-RVK KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat,

Více

Ventilátor EUL(B,F) Pozor! Pozor! Pozor!

Ventilátor EUL(B,F) Pozor! Pozor! Pozor! Čištění Ventilátor otřete hadrem. Je velmi důležité udržovat lopatky ventilátoru v čistotě. Předejdete tím možnému nevyvážení oběžného kola. Pozor! Nikdy nečistěte ventilátor kapalinou. Mohla by prosáknout

Více

CLAMPEX KTR 100 Provozní/montážní návod

CLAMPEX KTR 100 Provozní/montážní návod 1 z 9 CLAMPEX svěrná sada je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-hřídel pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 2 Pokyny 4 2.1 Všeobecné pokyny 4 2.2 Bezpečnostní a informační

Více

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie www.ferro.pl SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie TECHNICKÉ ÚDAJE 60 178 70 133 M25x2 Napájení Alkalická baterie 9 V nebo na zvláštní žádost transformátor 9 V Doporučený tlak vody 0,5-8,0

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Návod k montáži převodovek

Návod k montáži převodovek Návod k montáži převodovek Rotork Gears řady IW, MOW, MTW, IB a IS (Elektronická kopie dostupná na www.rotork.com)! Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace. Prosíme zajistěte její důkladné

Více

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

AVS32 Odvzdušňovací ventil z nerez oceli pro parní systémy

AVS32 Odvzdušňovací ventil z nerez oceli pro parní systémy IM-P123-17 ST Vydání 3 AVS32 Odvzdušňovací ventil z nerez oceli pro parní systémy Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5.

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly

SV60 Pojistné ventily - náhradní díly IM-S13-35 CH Vydání 3 SV60 Pojistné ventily - náhradní díly Montážní návod Upozornění Opravy a nastavování pojistného ventilu mohou být prováděny pouze výrobcem nebo jím autorizovanou firmou. Bezpečnostní

Více

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ POUŽITÍ Jednopotrubní dávkovače řady CM a CL jsou mazacím prvkem jednopotrubních centrálních mazacích systémů, které slouží k dávkování zvolených dávek maziva - oleje, tekutého tuku

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

Bezpečnostní rychlouzávěr série BM 5

Bezpečnostní rychlouzávěr série BM 5 FUNKCE Rychlouzavírací ventil BM6X s axiálním průtokem je automatické uzavírací zařízení, které se používá jako bezpečnostní zařízení v regulačních stanicích a v distribučních plynárenských rozvodech.

Více

Návod k montáži a obsluze EB 8039 CS. Pneumatický otevírací/uzavírací ventil typ 3351

Návod k montáži a obsluze EB 8039 CS. Pneumatický otevírací/uzavírací ventil typ 3351 Pneumatický otevírací/uzavírací ventil typ 3351 Pneumatický otevírací/ uzavírací ventil typ 3351 Pneumatický otevírací/ uzavírací ventil typ 3351 Provedení s ručním kolem Návod k montáži a obsluze EB 8039

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY II.

NÁVOD A ÚDRŽBA - MOTÝLKOVÉ KLAPKY II. S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM str. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. rukojeť šroub ucpávka šrouby a matice příruba motýlek těsnění vložka Materiály v kontaktu s produktem: příruba (poz. 5): DIN 1.4301 / 1.4307 / 1.4404 /

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz PODPOVRCHOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÁ VRATA ŘADA FROG NÁVOD K MONTÁŽI FROG J DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM REGAL 2 TECHNICKÝ MANUÁL Strana 1 (celkem 8) OBSAH Hlavní rysy...2 Charakteristiky...3 Rozměry a hmotnost...3 Činnost...4 Instalace...5 Uvedení do provozu...6 Údržba...7 Náhradní díly...8 HLAVNÍ RYSY REGAL

Více

Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily KE, KF a KL DN15 až DN300 (dle EN norem) KEA, KFA a KLA ½" až 12" (dle ASME norem)

Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily KE, KF a KL DN15 až DN300 (dle EN norem) KEA, KFA a KLA ½ až 12 (dle ASME norem) Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 215 TI-S24-71 CH Vydání 6 Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily K, K a KL DN15 až DN3 (dle

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla

Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla Překlad původního návodu k použití pro bazénová filtrační oběhová čerpadla ES prohlášení o shodě dle přílohy II A směrnice č. 89/392/EHS o strojním zařízení Prohlašujeme, že níže uvedené čerpadlo Typu:

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 5 POKYNY K PROVOZU...3. 5.2.3 Provoz...5 6 ÚDRŽBA...6 7 SKLADOVÁNÍ...6

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 5 POKYNY K PROVOZU...3. 5.2.3 Provoz...5 6 ÚDRŽBA...6 7 SKLADOVÁNÍ...6 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...3 5 POKYNY K PROVOZU...3 5.1 Příprava...3 5.2 Seřízení...4 5.2.1 Seřízení vzoru...4 5.2.2 Seřízení kapaliny (barvy)...4

Více

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte 0 07 07/00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze. Před montáží pečlivě pročtěte Rozsah dodávky Rozsah dodávky Před zahájením montážních prací zkontrolujte,

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L

10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz 10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L Technické parametry: Pracovní

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody Logalux SMH400 E(W) SMH500 E(W) Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 640 045-03/2009 CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Návod k použití pro Ovinovací stroj

Návod k použití pro Ovinovací stroj Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: 180003 Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení -

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4 typ HW 760 A-L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L Obj. č. D 322 590 Leden 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod k použití. GARDENA Tlakový postřikovač

Návod k použití. GARDENA Tlakový postřikovač Návod k použití GARDENA Tlakový postřikovač Tlakový postřikovač GARDENA Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně návod a dodržujte pokyny, které jsou v něm uvedené. Pomocí našeho návodu se seznámíte

Více

Servisní příručka Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3

Servisní příručka Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3 Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3 1 MSB a MLHSBD Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 52, 51 Šroub, páka L (R) Položte motor do vodorovné polohy. Imbus klíčen S6 povolte šroub. Demontujte páku poklepáním

Více

SABILEX 2AD PLUS. 3. Upozornění SABILEX 2AD PLUS NÁVOD K POUŽITÍ

SABILEX 2AD PLUS. 3. Upozornění SABILEX 2AD PLUS NÁVOD K POUŽITÍ SABILEX 2AD PLUS Děkujeme Vám, že jste si zakoupili přístroj Sabilex. Před použitím přístroje si nejdříve řádně prostudujte návod k použití. V návodu se dočtete všechny důležité informace nutné pro použití

Více

SB-E-2-451 ISS.04. Technický manuál HD řada stříkacích pistolí s gravitačním přívodem

SB-E-2-451 ISS.04. Technický manuál HD řada stříkacích pistolí s gravitačním přívodem CS SB-E-2-451 ISS.04 Technický manuál HD řada stříkacích pistolí s gravitačním přívodem Obsah Kapitola Strana ES Prohlášení o shodě 3 Čísla dílů 3 Popis použití pistole 3 Obsah sady 4 Konstrukční vlastnosti

Více

Servisní příručka Vestavné brzdné ventily typ KPBRE-serie 2 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka Vestavné brzdné ventily typ KPBRE-serie 2 (Euro a SAE provedení) - - - 2 - - 3 - - 4 - Servisní příručka Střídavé ventily typ KPWR a KPWS - - Servisní příručka KPBR(S)E(D), KPWR, KPWS Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 9 6 Brzdný ventil, těleso ventilu Zátka M0x, kroužek

Více

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 OEM VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 VVG549... Bronz Rg5 DN15... 25 mm (¾"... 1¼") Rozsah k vs 0.25... 6.3 m 3 /h Zdvih 5.5 mm Vhodné pro použití s elektrickými servopohony

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...4 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 10 HLUK...5 11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6

Více

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2 Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200 Obj. č. D 030 405 1,2 Květen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

Provozní návod. REMONT ČERAPDLA s.r.o. HORN GMBH & CO. KG. Visconet II VISCONET II FMOGne

Provozní návod. REMONT ČERAPDLA s.r.o. HORN GMBH & CO. KG. Visconet II VISCONET II FMOGne Provozní návod Visconet II VISCONET II FMOGne Všeobecné informace Instalace Start Provoz Opravy a servis Před prvním pouţitím tohoto zařízení je absolutně nezbytné seznámit se s provozním návodem. V případě

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro

Návod na obsluhu a údržbu pro Návod na obsluhu a údržbu pro Příklepový Obj. č. D 327 340 Příklepový v sadě Obj. č. D 327 347 Kombi-sada příklepový a ráčnový Obj. č. D 327 348 Ráčnový Obj. č. D 322 266 Ráčnový - v sadě Obj. č. D 322

Více

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily BAC 37224 IM-P372-24 CH Vydání 1 BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily Návod na montáž a údržbu 1. Bezpečnostní informace 2. Popis výrobku Pneumatický pohon BVA300D 3. Montáž 4. Nastavení 5. Náhradní

Více

Průmyslové armatury. Regulační jednosedlový ventil konstrukční řada BR 11

Průmyslové armatury. Regulační jednosedlový ventil konstrukční řada BR 11 Průmyslové armatury Regulační jednosedlový ventil konstrukční řada BR 11 POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin a plynů. Široká škála používaných

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512

REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 1 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 REDUKČNÍ VENTIL TYP 41-23 Návod k montáži a použití - typový list EB 2512 2 Redukční ventil 41-23 - návod k montáži Typový list EB 2512 1.

Více

Návod k obsluze. Navštivte naše webové stránky. www.xyladecor.cz pro instruktážní video.

Návod k obsluze. Navštivte naše webové stránky. www.xyladecor.cz pro instruktážní video. Návod k obsluze Navštivte naše webové stránky www.xyladecor.cz pro instruktážní video. XYLADECOR POWERPAD PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY Pomocí přístroje Xyladecor PowerPad je nyní možné velice jednoduše vytvořit

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY MODELY H P/G-15 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 2 1. INSTALACE 1.1. Rozměry 1.2. Umístění Umístění a připojení přístrojů

Více

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením Multilux Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Multilux Multilux Multilux je radiátorová

Více

Universální upínací přípravek UNIFIX

Universální upínací přípravek UNIFIX Universální upínací přípravek UNIFIX ZW71TJ38 Návod k obsluze Základní bezpečnostní pokyny Seznamte se s výrobkem. Přečtěte si a řádně nastudujte tento návod k obsluze. Seznamte se s použitím a s každým

Více

BRV71 a BRV73 Pøímoèinné redukèní ventily

BRV71 a BRV73 Pøímoèinné redukèní ventily 2103050/1 IM-P210-04 CH Vydání 1 BRV71 a BRV73 Pøímoèinné redukèní ventily Návod k montáži a údržbì 1. Montáž 2. Profuk/proplach 3. Uvedení do provozu 4. Údržba 5. Náhradní díly 1 IM-P210-04 CH Vydání

Více

AE14 Automatický odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy

AE14 Automatický odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy AE14 Automatický odvzdušňovací ventil pro kapalinové systémy Návod k montáži a údržbě IM-P149-06 ST Vydání 6 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5.

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 3001 / 3003 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 3001 / 3003 CZ Regulátory diferenčního tlaku (uzavírací) Typ 42-14 Typ 42-18 Typ 42-24 A Typ 42-28 A Typ 42-24 B Typ 42-28 B Typ 42-14 a Typ 42-24 B Typ 42-28 A a Typ 42-18 (s mezikusem) Obr.1 - Regulátory diferenčního

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22 NÁVOD K PROVOZU Planetové převodovky pro servomotory 4152 758 901b22 Změny vyhrazeny Copyright ZF Tento návod k provozu je chráněn podle autorského práva. Rozmnožování a rozšiřování této příručky v jakékoli

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více