Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1"

Transkript

1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte časové průběhy vstupního a výstupního napětí a změřte hodnoty napětí na prvcích RC článku buzeného harmonickým signálem o různých kmitočtech. ýsledky analyzujte podle pokynů. 3. Zobrazte časové průběhy vstupního a výstupního napětí a změřte hodnoty napětí na prvcích RL článku buzeného harmonickým signálem o různých kmitočtech. ýsledky analyzujte podle pokynů. 4. Zobrazte časové průběhy vstupního a výstupního napětí a změřte hodnoty napětí na prvcích RLC článku buzeného harmonickým signálem o různých kmitočtech. ýsledky analyzujte podle pokynů. 5. ýsledky měření zpracujte a formulujte závěry. Pokyny k zadání: Doporučené přístroje a pomůcky: generátor signálů Agilent 3320A ( ks), číslicový osciloskop Agilent, nově Keysight ( ks), měřič RLCG ESCORT ELC-3D pro měření parametrů součástek ( ks), laboratorní číslicový multimetr Agilent A (2 ks), propojovací kabely, koaxiální BNC kabely a rozbočovače. součástky a příslušenství pro pájení (rezistor, cívka, kondenzátor, plošný spoj, pájka, kalafuna, pinzeta). Ad. Práce s generátorem signálů, osciloskopem a střídavým voltmetrem Při domácí přípravě: Nakreslete si obr. a tab.. Měření:. Generátor signálů, střídavý voltmetr a osciloskop propojte podle obr.. Přístroje zapněte. 2. Podle pokynů učitele nastavte generování harmonického signálu (sinus, kosinus) a vyzkoušejte si nastavování různých hodnot kmitočtu, amplitudy a stejnosměrné složky. Signál pozorujte na osciloskopu; vyzkoušejte si základní způsoby nastavení osciloskopu (citlivost měření času a napětí, jas stopy, v případě číslicového typu také měření amplitudy a kmitočtu, apod.). Pak nastavte na generátoru kmitočet f = khz a amplitudu U m =,4. Změřte napětí střídavým voltmetrem (pozor, měří efektivní hodnotu U ef, pak je třeba ji přepočíst na U m ). Amplitudu a kmitočet pak odečtěte i z obrazovky osciloskopu. Zjištěné hodnoty zapište do Tab.. Které z údajů v tabulce je možné považovat za nejvěrohodnější? Gen. U Osc Generátor oltmetr Osciloskop U m [] f [khz] U ef [] U m [] U m [] f [khz],4 Obr.. Zapojení měřicího pracoviště. Tab.. Tabulka pro zápis napětí. Ad 2. Měření na RC článku Při domácí přípravě:. Nejprve vypočtěte teoretické hodnoty impedancí pro R a C pro tři zadané kmitočty. Pak pro tyto tři kmitočty vypočtěte moduly a fáze napětí a U C (=U 2 ). Tyto údaje vepište do tabulky 2a). Dále vypočtěte hodnoty a f 0 podle vztahů = RC a f 0 =/(2 RC)= /(2 ) a vepište tyto hodnoty do tabulky 2 b). Nakonec nakreslete pro všechny tři kmitočty fázorové diagramy pro 2. KZ U = +U C podle vzoru na obr. 2 b). Měření: 2. Změřte přesně hodnoty odporu a kapacity pomocí RLCG metru a napište do Tab. 2 b). Z těchto změřených hodnot R a C vypočtěte časovou konstantu = RC a mezní kmitočet RC článku f 0 = /(2 ) a zapište do příslušných sloupců Tab. 2 b). Pro kmitočty khz, 0 khz a 00 khz vypočtěte hodnoty Z R a Z C a vepište do Tab. 2 a). Poté zapojte obvod podle obr. 2 a) (a podle obr. P2 v příloze).

2 3. Na generátoru signálu zvolte harmonický průběh s kmitočtem khz a nastavte amplitudu tak, abyste na vstupu obvodu naměřili -metrem efektivní hodnotu U =. Tu udržujte pro všechna měření. Napětí U a U 2 =U C snímejte dvojicí kanálů osciloskopu. Na osciloskopu zobrazte časové průběhy vstupního a výstupního napětí podle obr. 2 c). Příslušné grafy dvojic časových proběhů napětí u (t) a u 2 (t) dokumentujte podle pokynů učitele podle vzorů na obr. 2 c). Efektivní hodnoty U a U 2 =U C změřte na střídavým -metrem a pak změřte druhým -metrem napětí. Tyto hodnoty zapište do Tab. 2 a porovnejte s teoreticky vypočítanými hodnotami a s fázorovým diagramem. Posuv fáze signálu U C oproti U na časovém průběhu na osciloskopu porovnejte s vypočítanou hodnotou a hodnotou vyplývající z fázorového diagramu pro tento kmitočet. Jeho hodnotu uveďte k příslušnému obrázku. 4. Na generátoru měňte kmitočet signálu v rozmezí od cca khz do 50 khz a sledujte, jak se mění zobrazované časové průběhy. Při vyšších kmitočtech dochází k zhušťování křivek na časové ose, takže v zájmu zviditelnění detailů budete muset vhodně přepínat časové měřítko na ose X (časovou základnu). Ověřte si, že při růstu kmitočtu dochází k poklesu amplitudy na výstupu a k růstu fázového posuvu mezi oběma průběhy (výstupní napětí je stále více zpožďováno oproti napětí vstupnímu). 5. další fázi měření postupně nastavte kmitočet signálu na 0 khz a 00 khz a měření realizujte analogicky s bodem Celé měření shrňte do obrázku: Nakreslete logaritmickou kmitočtovou osu X (00 Hz až 00 khz) a osu Y pro vynášení výstupního napětí od 0 do. Do této souřadné soustavy vyznačte trojici hodnot U 2 z Tab. 2 a) ze sekce U měř [], sloupec U C =U 2. Dále vyznačte, kde je na kmitočtové ose X mezní kmitočet. Trojicí bodů proložte spojitou křivku, která bude naznačovat zákonitou kmitočtovou závislost napětí na výstupu RC článku typu dolní propust. U 0 R i 50 Im U = +U C I R U U C =U 2 R I U k C 2 C UR = I U 5,9 n U C UC U Re U C a) b) c) UC =? d) UC=? e) UC=? Obr. 2 a) Schéma zapojení RC článku, b) příklad fázorového diagramu pro 2. KZ pro 0 khz, c), d) a e) příklady oscilogramů pro kmitočty generátoru khz, 0 khz a 00 khz (zelený průběh je výstupní). Tab. 2 a). Závislost amplitudy výstupního napětí na kmitočtu vstupního signálu. f Z teoret [ ] Z měř [ ] U teoret [], I teoret [ma] U měř [] teor [ o ] [khz] Z R Z C Z R Z C U U C= U 2 I U U C= U 2 UC UR I 0 00 Tab. 2 b). Hodnoty součástek a z nich odvozených parametrů a f 0. R [k ] C [nf] [ s] f 0 [khz] teoreticky 5,9 změřeno 2

3 Do vyhodnocení tohoto měření (závěry) uveďte: (a) Jaký je poměr amplitud napětí U 2 /U a fázový posuv UC při nízkých kmitočtech blízkých nule? Proč? (b) K jaké hodnotě se bude blížit amplituda U 2 a fázový posuv UC pro kmitočet rostoucí do nekonečna? Proč? (c) Bonusový úkol: Proč a jak musíme korigovat napětí na generátoru, aby vstupní napětí bylo pro všechny tři kmitočty konstantní? Ad 3. Měření na RL článku Při domácí přípravě:. Nejprve vypočtěte teoretické hodnoty impedancí pro R a L pro tři zadané kmitočty. Pak pro tyto tři kmitočty vypočtěte moduly a fáze napětí a (=U 2 ). Tyto údaje vepište do tabulky 3a). Dále vypočtěte hodnoty a f 0 podle vztahů = L/R a f 0 =R/(2 L)= /(2 ) a vepište tyto hodnoty do tabulky 3 b). Nakonec nakreslete pro všechny tři kmitočty fázorové diagramy pro 2. KZ U = + podle vzoru na obr. 3 b). Měření: 2. Změřte přesně hodnoty odporu a indukčnosti pomocí RLCG metru a napište do Tab. 3 b). Z těchto změřených hodnot R a L vypočtěte časovou konstantu = L/R a mezní kmitočet RL článku f 0 = /(2 ) a zapište do příslušných sloupců Tab. 3 b). Pro kmitočty khz, 0 khz a 00 khz vypočtěte hodnoty Z R a Z C a vepište do Tab. 3 a). Poté zapojte obvod podle obr. 3a) (a podle obr. P2 v příloze). 3. Na generátoru signálu zvolte harmonický průběh s kmitočtem khz a nastavte amplitudou tak, abyste na vstupu obvodu naměřili -metrem efektivní hodnotu U =. Tu udržujte pro všechna měření. Napětí U a U 2 = snímejte dvojicí kanálů osciloskopu. Na osciloskopu zobrazte časové průběhy vstupního a výstupního napětí podle obr. 3 c). Doporučená citlivost osciloskopu pro zobrazování osy Y je /d. Příslušné grafy dvojic časových proběhů napětí u (t) a u 2 (t) dokumentujte podle pokynů učitele podle vzorů na obr. 2 c). Efektivní hodnoty U a U 2 = změřte na střídavým -metrem a pak změřte druhým -metrem napětí. Tyto hodnoty zapište do Tab. 3 a) a porovnejte s teoreticky vypočítanými hodnotami a s fázorovým diagramem. Posuv fáze signálu oproti U na časovém průběhu na osciloskopu porovnejte s vypočítanou hodnotou a hodnotou vyplývající z fázorového diagramu pro tento kmitočet. Jeho hodnotu uveďte k příslušnému obrázku. 4. Na generátoru měňte kmitočet signálu v rozmezí od cca khz do 50 khz a sledujte, jak se mění zobrazované časové průběhy. Ověřte si, že při růstu kmitočtu dochází k zvyšování amplitudy U 2 a k poklesu fázového posuvu mezi oběma průběhy (výstupní napětí se stále méně předbíhá oproti napětí vstupnímu). 5. další fázi měření postupně nastavte kmitočet signálu na 0 khz a 00 khz a měření realizujte analogicky s bodem Celé měření shrňte do obrázku: Nakreslete logaritmickou kmitočtovou osu X (00 Hz až 00 khz) a osu Y pro vynášení amplitudy výstupního napětí od 0 do. Do této souřadné soustavy vyznačte trojici hodnot U 2 z Tab. 3 a) ze sekce U měř [], sloupec =U 2. Dále vyznačte, kde je na kmitočtové ose X mezní kmitočet. Trojicí bodů proložte spojitou křivku, která bude naznačovat zákonitou kmitočtovou závislost napětí na výstupu RL článku typu horní propust. U 0 R i 50 I R k L U 5,9 m =U 2 2 Im UL UR = I a) b) I U = + U Re a) UL=? d) UL=? e) UL=? Obr. 3 a) Schéma zapojení RL článku, b) příklad fázorového diagramu pro 2. KZ pro 0 khz, c), d) a e) příklady oscilogramů pro kmitočty generátoru khz, 0 khz a 00 khz (zelený průběh je výstupní). 3

4 Tab. 3 a). Závislost amplitudy výstupního napětí na kmitočtu vstupního signálu. f Z teoret [ ] Z měř [ ] U teoret [], I teoret [ma] U měř [] teor [ o ] [khz] Z R Z L Z R Z L U = U 2 I U = U 2 UL UR I 0 00 Tab. 3 b). Hodnoty součástek a z nich odvozených parametrů a f 0. R [k ] L [mh] [ s] f 0 [khz] teoreticky 5,9 změřeno Do vyhodnocení tohoto měření (závěry) uveďte: (a) Jaký je poměr amplitud napětí U 2 /U a fázový posuv UL při nízkých kmitočtech blízkých nule? Proč? (b) K jaké hodnotě se bude blížit amplituda U 2 a fázový posuv UL pro kmitočet rostoucí do nekonečna? Proč? (c) Bonusový úkol: Odvoďte obecný vztah pro poměr amplitud napětí U 2 /U a rozdíl fází pro kmitočet f 0. Pak odvoďte, čemu se rovná součet obou amplitud + a porovnejte výsledek s amplitudou vstupního signálu. ysvětlete, proč jste (ne)dostali stejná čísla. Ad 4. Měření na rezonančním obvodu RLC Při domácí přípravě:. Převezměte teoretické hodnoty impedancí pro R, L a C pro tři zadané kmitočty z předchozích dvou úloh. Pak pro tyto tři kmitočty vypočtěte moduly a fáze napětí, U C a (=U 2 ) a také napětí součtu +U C. Tyto údaje vepište do tabulky 4a). Dále vypočtěte hodnotu rezonančního kmitočtu f 0 podle vztahu /(2 LC ) a vepište tuto hodnotu do tabulky 4 b). Nakonec nakreslete pro všechny tři kmitočty fázorové diagramy pro 2. KZ U = +U C + podle vzoru na obr. 4 b). Měření: 2. Převezměte změřené hodnoty pro R, L a C z předchozích dvou úloh a napište do Tab. 4 b). Z těchto změřených hodnot R a L vypočtěte rezonanční kmitočet sériového RLC článku /(2 LC ) a činitel jakosti L/ C / R a zapište do příslušných polí Tab. 4 b). Pro kmitočty khz, 0 khz a 00 khz vypočtěte hodnoty Z R, Z L a Z C a vepište do Tab. 4 a). Poté zapojte obvod podle obr. 4a) (a podle obr. P3 v příloze). 3. Na generátoru signálu zvolte harmonický průběh s kmitočtem khz a nastavte amplitudou tak, abyste na vstupu obvodu naměřili -metrem efektivní hodnotu U =. Tu udržujte pro všechna měření. Napětí U a U 2 = snímejte dvojicí kanálů osciloskopu. Na osciloskopu zobrazte časové průběhy vstupního a výstupního napětí podle obr. 4 c). Příslušné grafy dvojic časových proběhů napětí u (t) a u 2 (t) dokumentujte podle pokynů učitele podle vzorů na obr. 4 c). Efektivní hodnoty U a U 2 = změřte na střídavým -metrem a pak změřte druhým -metrem napětí, U C a +U C. Tyto hodnoty zapište do Tab. 4 a) a porovnejte s teoreticky vypočítanými hodnotami a s fázorovým diagramem. Posuv fáze signálu oproti U na časovém průběhu na osciloskopu porovnejte s vypočítanou hodnotou a hodnotou vyplývající z fázorového diagramu pro tento kmitočet. Jeho hodnotu uveďte k příslušnému obrázku. 4. Na generátoru měňte kmitočet signálu v rozmezí od cca khz do 50 khz a sledujte, jak se mění zobrazované časové průběhy. Ověřte si, že při růstu kmitočtu napřed dochází k zvyšování amplitudy U 2 a k poklesu fázového posuvu mezi oběma průběhy (výstupní napětí se stále méně předbíhá oproti napětí vstupnímu), pro kmitočet 0 khz jsou napětí prakticky shodná a fázový posuv nula. Pro vyšší kmitočty opět napětí U 2 klesá a fáze U 2 se opožďuje. 5. další fázi měření postupně nastavte kmitočet signálu na 0 khz a 00 khz a měření realizujte analogicky s bodem Celé měření shrňte do obrázku: Nakreslete logaritmickou kmitočtovou osu X (00 Hz až 00 khz) a osu Y pro vynášení amplitudy výstupního napětí od 0 do. Do této souřadné soustavy vyznačte trojici hodnot U 2 z Tab. 4 a) ze sekce U měř [], sloupec =U 2. Dále vyznačte, kde je na kmitočtové ose X mezní kmitočet. Trojicí bodů proložte spojitou křivku, která bude naznačovat zákonitou kmitočtovou závislost napětí na výstupu RLC článku typu pásmová propust. 4

5 U 0 R i 50 U U C I =U 2 U I +U L C UR = I Re L 5,9 m C 2 5,9 n U UC R k Im f < f 0 a) b) Im UL UC U C U C U = + +U C I Re = U UR = I =0 f = f 0 c) UR=? d) UR=? e) UR=? Obr. 4 a). Schéma zapojení RLC článku, b) příklady fázorového diagramu pro 2. KZ pro f < f 0 a pro f = f 0, c), d) a e) příklady oscilogramů pro kmitočty generátoru khz, 0 khz a 00 khz (zelený průběh je výstupní). Tab. 4 a). Závislost amplitudy výstupního napětí na kmitočtu vstupního signálu. f Z teoret [ ] Z měř [ ] U teoret [], I teoret [ma] U měř [] teor [ o ] [khz] Z R Z L Z C Z R Z L Z C U U C + U C UL UC UR I 0 00 Tab. 4 b). Hodnoty součástek a z nich odvozené f 0. R [k ] L [mh] C [nf] f 0 [khz] Q[ - ] teoreticky 5,9 5,9 změřeno =U 2 =U 2 I U U C + U C Do vyhodnocení tohoto měření (závěry) uveďte: (a) Jaký je poměr amplitud napětí U 2 /U a fázový posuv UR při nízkých kmitočtech blízkých nule? Proč? (b) K jaké hodnotě se bude blížit amplituda napětí U 2 a fázový posuv UR pro kmitočet rostoucí do nekonečna? Proč? (c) Jaká je amplituda napětí U 2 a fázový posuv UR pro rezonanční kmitočet? Proč? (d) Jak závisí naměřený součet napětí + U C na kmitočtu? Kdy je minimální? Jaký je při tom fázový posuv? (e) Bonusový úkol : ysvětlete, proč amplituda výstupního napětí při rezonanci nezávisí na činiteli jakosti. (f) Bonusový úkol 2: Odvoďte obecný vztah pro poměr amplitud napětí U 2 /U a rozdíl fází pro kmitočet f 0. Jak tento poměr závisí na činiteli jakosti? (g) Bonusový úkol 3: ysvětlete, proč reálně naměřený součet napětí + U C není pro rezonanční kmitočet nulový? 5

6 Obrazová příloha k úloze HUS Obr. P Pracoviště pro měření RL článku v harmonickém ustáleném stavu. Obr. P2 Zapojení pro měření RL článku. Obr. P3 Zapojení pro měření sériového RLC článku. 6

7 Nastavení hodnot Amplituda Kmitočet Typ průběhu ýstup signálu Hlavní vypínač Zapnutí signálu na výstup Obr. P4 Detail generátoru signálů Agilent 3320A. Citlivost (měřítko) na časové ose Automatické nastavení Citlivost (měřítko) na ose napětí (kanál A) Hlavní vypínač Citlivost (měřítko) na ose napětí (kanál B) stupy signálů, kanály A, B Obr. P5 Detail číslicového osciloskopu Agilent DSO 002A. 7

8 Tlačítka pro typ měřené veličiny Obr.4.9. Moderní laboratorní multimetr Agilent 34405A. Hlavní vypínač stupy Obr. P6 Laboratorní číslicový multimetr Agilent A. 8

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření Seznam použitých přístrojů 1. 2. 3. 4. 5. 6. Laboratorní zdroj DIAMETRAL, model P230R51D Generátor funkcí Protek B803 Číslicový multimetr Agilent, 34401A Číslicový multimetr UT70A Analogový

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

Laboratorní cvičení č.11

Laboratorní cvičení č.11 aboratorní cvičení č.11 Název: Měření indukčnosti rezonanční metodou Zadání: Zjistěte velikost indukčnosti předložených cívek sériovou i paralelní rezonační metodou, výsledek porovnejte s údajem zjištěným

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník... Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.1 Základní princip harmonické analýzy.................. 1 2.2 Podmínky harmonické analýzy signálů................. 1 3 Obecné matematické vyjádření 2 4 Konkrétní

Více

Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2

Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2 Základní odporové obvody I Laboratorní cvičení č. 2 Cíle cvičení: ověřit základní vlastnosti nezatíženého a zatíženého odporového děliče napětí, navrhnout a realizovat jednoduchý obvod se svítivou LED

Více

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Obvod střídavého proudu s kapacitou Obvod střídavého proudu s kapacitou Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s kapacitou. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte daná

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta RC obvody Vojtěch Beneš žák porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant kondenzátor, kapacita kondenzátoru, nestacionární děj, nabíjení, časová

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Teorie elektronických

Teorie elektronických Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 1 návod k měření Zpětná vazba a kompenzace Změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku invertujícího zesilovače v zapojení s operačním zesilovačem

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu 1. Měření napětí a frekvence elektrických signálů osciloskopem Cíl úlohy: Naučit se manipulaci s osciloskopem a používat jej pro měření napětí a frekvence střídavých elektrických signálů. Dvoukanálový

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

Rezonance v obvodu RLC

Rezonance v obvodu RLC 99 Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, dva kondenzátory na destičkách (černý a stříbrný), dvě cívky na uzavřeném jádře s pohyblivým jhem, rezistor 100 Ω, 7 spojovacích vodičů, 2 krokosvorky,

Více

4B Analýza neharmonických signálů

4B Analýza neharmonických signálů 4B Analýza neharmonických signálů Cíl úlohy Úloha má doplnit teoretické znalosti získané v předmětu BEL1, zejména demonstrovat souvislost mezi časovým průběhem signálu a jeho spektrem. Ukázat možnost výpočtu

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Obvod střídavého proudu s indukčností

Obvod střídavého proudu s indukčností Obvod střídavého proudu s indukčností Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s indukčností. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte

Více

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Zadání: U CC = 35 V I C = 10 ma R Z = 2 kω U IG = 2 mv R IG = 220 Ω Tolerance u napětí a proudů, kromě Id je ± 1 % ze zadaných hodnot. Frekvence oscilátoru u

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_2.11_měření rekvence a áze Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

1 U. 33. Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose.

1 U. 33. Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose. 1. V jakých jednotkách se yjadřuje proud ueďte náze a značku jednotky 2. V jakých jednotkách se yjadřuje indukčnost ueďte náze a značku jednotky 3. V jakých jednotkách se yjadřuje kmitočet ueďte náze a

Více

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Teorie elektronických obvodů (MTEO) Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 10 návod k měření Filtr čtvrtého řádu Seznamte se s principem filtru FLF realizace a jeho obvodovými komponenty. Vypočtěte řídicí proud všech

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu Úkol : 1. Změřte za pomoci digitálního osciloskopu průběh pilového signálu a zaznamenejte do protokolu : - čas t, po který trvá sestupná

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F. Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

Unipolární tranzistor aplikace

Unipolární tranzistor aplikace Unipolární tranzistor aplikace Návod k praktickému cvičení z předmětu A4B34EM 1 Cíl měření Účelem tohoto měření je seznámení se s funkcí a aplikacemi unipolárních tranzistorů. Během tohoto měření si prakticky

Více

Rezonance v obvodu RLC

Rezonance v obvodu RLC Rezonance v obvodu RLC Úkoly: 1. Prozkoumejte, jak rezonanční frekvence závisí na kapacitě kondenzátoru. 2. Prozkoumejte, jak rezonanční frekvence závisí na parametrech cívky. 3. Zjistěte, jak se při rezonanci

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru synchronního generátoru - 1 - Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru Soustrojí motor-generátor v laboratoři HARD Tab. 1 Štítkové

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-3 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.0093 Název projektu: Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úloha č. 6 Název: Měření účiníku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 12 dne: 16.října 2009 Odevzdal dne: Možný počet

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C List 1 z 19 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C 1. Napětí stejnosměrné

Více

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6 List 1 z 6 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: ( 23 ± 2 ) C 1 Elektrický odpor KP 01/2001 0,0 0,5 1,0 mω 0,5 1,0 0,25 % 1,0 4,0 0,070% 4,0 1,0 M 0,035

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Měření na bipolárním tranzistoru.

Měření na bipolárním tranzistoru. Měření na bipolárním tranzistoru Změřte a nakreslete čtyři výstupní charakteristiky I C = ( CE ) bipolárního tranzistoru PNP při vámi zvolených hodnotách I B Změřte a nakreslete dvě převodní charakteristiky

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529 List 1 z 6 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) ºC 1. Elektrický odpor KP 01/2001 0,0 0,5 1,0 mω 0,5 1,0 0,25 % 1,0 4,0 0,070% 4,0 1,0 M 0,035

Více

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR RIEDL 4.EB 11 1/8 1.Zadání a) Změřte převodní charakteristiku optočlenu WK16321 U 2 =f(i f ) b) Ověřte přesnost obdélníkových impulzů o kmitočtu 100Hz a 10kHz při proudu vysílače 0,3I fmax a 0,9I fmax

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností střídavého zesilovače Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. Měření vlastností střídavého zesilovače Datum měření: 1. 11. 011 Datum

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den: Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov Zpráva o měření Třída: 3.C Skupina: 3 Schéma zapojení: Úloha: Měření výkonu Zpráva číslo: 8 Den: 06.04.2006 Seznam měřících přístrojů: 3x R 52 Ohmů Lutron

Více

Základy elektrotechniky (ZELE)

Základy elektrotechniky (ZELE) Základy elektrotechniky (ZELE) Studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost, 3 leté Bc. studium (civ). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace celkem 72h (24+48). V obou semestrech zkouška, zápočet zrušen.

Více

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení: Přístroje: Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku zdroj stejnosměrného napětí 24 V odporová dekáda 2 ks voltmetr 5kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr 1kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

7. Měření na elektrických přístrojích

7. Měření na elektrických přístrojích Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Návod pro měření Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Cíl měření: 1. Prakticky ověřte funkci těchto

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

Datum měření: , skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt

Datum měření: , skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt Fyzikální praktikum 3. Měření Měření rezonanční křivky paralelního a vázaného rezonančního obvodu Tomáš Odstrčil, Tomáš Markovič Datum měření: 20. 4. 2009, skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt

Více

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 1 Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice Datum měření: 20.

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:23.10.2009 Odevzdaldne: Možný počet bodů

Více

1.6 Operační zesilovače II.

1.6 Operační zesilovače II. 1.6 Operační zesilovače II. 1.6.1 Úkol: 1. Ověřte funkci operačního zesilovače ve funkci integrátoru 2. Ověřte funkci operačního zesilovače ve funkci derivátoru 3. Ověřte funkci operačního zesilovače ve

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY 2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru GENEÁTO PILOVITÉHO PŮBĚHU 303-4. Na nepájivém kontaktním poli sestavte obvod dle schématu na obr.. Hodnoty součástek a napájení zadá vyučující: =,7 kω, 3 = 3 = 0 kω, C = 00 nf, U CC = ± V. Změřte a nakreslete

Více

Laboratorní cvičení č.10

Laboratorní cvičení č.10 Laboratorní cvičení č.10 Název: Měření na usměrňovačích. Zadání: 1) Navrhněte jednocestný usměrňovač, jsou-li na výstupu požadovány následující parametry. U ss = V I výst =..A p=5% 2)Navrhněte můstkový

Více