Datum měření: , skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum měření: , skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt"

Transkript

1 Fyzikální praktikum 3. Měření Měření rezonanční křivky paralelního a vázaného rezonančního obvodu Tomáš Odstrčil, Tomáš Markovič Datum měření: , skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt V první části měření proměříme rezonanční křivku RLC obvodu v závislosti na frekvenci a potom na kapacitě. V další části určíme kapacitu neznámého kondenzátoru. Potom ověříme přesnost proměnného normálu Tesla porovnáním s normálem Ulrych. Na konec proměříme závislost napětí na frekvenci u vázaného RLC obvodu při různých stupních vazby. 1 Úvod a teorie RLC obvod se chová jako odpor, ale závislý na frekvenci. Pokud se zapojí prvky RLC obvodu do série pak při rezonanční frekvenci nastává minimální odpor a při paralelním zapojení nastává naopak maximální odpor. Jde to použít jako pásmovou propust a pro zesílení signálu, například v jednoduchém rádiovém přijímači. Vázané RLC obvody se při podkritické vazbě chovají jako normální RLC obvod, ale při nadkritické vazbě vznikají dvě rezonanční frekvence, takže funguje jako pásmová propust pro dvě frekvence. 2 Úkoly 1. V přípravě na měření odvod te vztah pro Q. Dále nakreslete vektorový diagram paralelního rezonančního obvod. 2. Proměřte rezonanční křivku napětí paralelního rezonančního obvodu složeného ze vzduchové cívky a kapacitního normálu Tesla nastaveného na kapacitu C N = 1000 pf. Totéž měření proved te s nasazeným železným jádrem a krytem. Kapacitu normálu při tomto druhém měření zmenšete tak, abyste dosáhli stejné rezonanční frekvence jako v prvním případě. Výstupní napětí z RC generátoru volte 0,8 V. Znázorněte v jednom grafu společně obě rezonanční křivky napětí a stanovte činitele jakosti měřených rezonančních obvodů a indukčnost obou cívek. 3. Proměřte závislost napětí paralelního rezonančního obvodu složeného ze vzduchové cívky a ladícího kapacitního normálu Tesla na velikosti kapacity. Zapojení měřícího obvodu je stejné jako v 2. úkolu. Kapacitu nastavte nejprve na hodnotu 500 pf, nalad te rezonanční frekvenci a z ní rozlad ujte obvod na obě strany zmenšováním a zvětšováním kapacity. Výstupní napětí RC generátoru volte 0,8 V. Znázorněte graficky naměřené závislosti. 4. Určete kapacitu neznámého kondenzátoru, o němž víte, že má kapacitu menší než je maximální hodnota kapacity ladícího kondenzátoru Tesla. Měření proved te při pěti různých hodnotách kapacity ladícího kondenzátoru (například: 1100 pf, 1000 pf, 800 pf, 600 pf a 500 pf). Výslednou kapacitu určete jako aritmetický průměr naměřených hodnot. Nakreslete do protokolu schéma vámi použitého zapojení. 5. Proved te vzájemné porovnání hodnoty 1000 pf kapacitního normálu Ulrich a Tesla. Nejprve za kondenzátor C N použijeme normál Ulrich, mající pevnou kapacitu 1000 pf, a obvod vyladíme změnou frekvence RC generátoru do rezonance. Potom normál Ulrich zaměníme ladícím kondenzátorem Tesla a změnou jeho kapacity doladíme obvod znovu do rezonance. Frekvence RC generátoru se přitom nemění. Na stupnici ladícího kondenzátoru odečteme hodnotu C 1. Diference C = C (C 1 dosazujeme v pf) určuje nesouhlas, tj. odchylku mezi hodnotami 1000 pf označenými výrobci normálů Tesla a Ulrich. 1

2 6. Proměřte napět ovou rezonanční křivku induktivně vázaného rezonančního obvodu pro různé činitele vazby (mění se vzdáleností mezi cívkami) tak, abyste dosáhli vazby nadkritické (vzdálenost mezi cívkami volte 0,5 cm), vazby kritické a vazby podkritické (vzdálenost mezi cívkami volte 3 cm). Znázorněte do jednoho grafu rezonanční křivky pro tyto tři vazby. Výstupní napětí z RC generátoru volte 1 V. 3 Teorie 3.1 Paralelní RLC obvod Pokud se zapojí paralelně cívka, odpor a kondenzátor, vznikne paralelní RLC obvod na obrázku (1a). Pro hodnotu napětí v tomto obvodě platí vztah [3] U = ZI = I ( 1 R 2 + ( ωc 1 ) ) ωl kde Z je impedance obvodu, R odpor, C kapacita a L induktance cívky. Tato funkce nabývá maxima pro rezonanční frekvenci f 0 danou Thomsonovým vzorcem. 1 f 0 = 2π (2) LC a v rezonanci je napětí U = IR. Šířka rezonanční křivky je dána jakostí Q rezonančního obvodu a ta se spočte takto: Q = I C = ω 0C I R 1/R = ω 0RC = R C ω 0 L = R (3) L takže je z posledního vztahu vidět, že maximum je tím užší, čím je větší R a C při konstantním L. (1) Obrázek 1: Jednoduché rezonanční obvody; a) paralelní, b) paralelní se ztrátovým odporem v hlavní větvi, c) sériový Obrázek 2: Napět ová rezonanční křivka paralelního RLC obvodu při různé jakosti Q Závislost U na činiteli Q lze určit z přibližné univerzální rezonanční křivky U = U Q2 F 2 (4) 2

3 kde F je poměrné rozlazení obvodu dané vztahem F = (f f 0 )/f 0. Na základě vztahu (4) lze potom Q odhadnout tak že se určí při jaké frekvenci f nabývá rezonanční křivka hodnoty U 0 /2 U 0 2 = U Q2 F 2 U 04Q 2 F 2 = 3U 0 Q = 3 2F = 3f0 2(f f 0 ) (5) Fázový posun napětí v paralelním RLC obvodu je dán vektorovým diagramem na obr. (3) Obrázek 3: Vektorový diagram paralelního RLC obvodu. 3.2 Měření kapacity Pomocí RLC obvodu lze měřit kapacitu C X neznámého kondenzátoru. V případě kdy je C X menší než maximum proměnného kapacitního normálu, postupuje se tak, že se rezonanční obvod bez zapojeného C X nastaví na rezonanční frekvenci při kapacitě normálu C 1. Potom se paralelně k normálu připojí C X. Obvod se změnou kapacity normálu na C 2 vyladí do rezonance a pro kapacitu C x potom platí C x = C 1 C 2 (6) Pokud je C X větší než maximum normálu, připojí se k němu sériově a postupuje se zcela analogicky. Ze vzorce pro součet kapacity sériově zapojených kondenzátorů plyne C x = C 1C 2 C 1 C 2 (7) Další možnost měření je zjistit rezonanční frekvenci f 01 při samotném C N frekvenci f 02. Kapacita se potom určí ze vztahu (2) ( ) f 2 C X = C 01 N f a potom po paralelním připojení C X (8) 3.3 Vázané RLC obvody Obrázek 4: Vázané RLC obvody s indukční vazbou RLC obvody jdou navzájem provázat, v našem měření použijeme indukční zpětnou vazbu. Schéma takového vázaného obvodu je na obrázku (4). Míra svázaní těch obvodů je definována činitelem vazby k k = M L1 L 2 (9) 3

4 L 1 a L 2 je indukčnost cívek a M je jejich vzájemná indukčnost. Pro k v indukčně vázaném obvodě dále platí k (0, 1).Vázaný RLC obvod složený ze dvou obvodů s různými odpory a různým Q se chovají jako by měly stejný Q i R podle vztahů R = R 1 R 2 Q = Q 1 Q 2 (10) Q 1 a Q 2 se dají určit ze vzorce (3). Oba dva rezonanční obvody musí být nastavené na stejnou rezonanční frekvenci. Impedance takového obvodu se získá ze vzorce [4] Z = R kq (1 + k 2 Q 2 ) (1 k 2 Q 2 ) Q 2 F 2 + Q 4 F 4 (11) F je poměrné rozlazení F = (f f 0 )/f 0. Koeficient kq se nazývá stupněm vazby a udává tvar křivky. Ze vzorce (11) lze určit maxima této křivky. Pro jejich polohu potom platí vztah F = f f 0 f 0 = k 2 1/Q 2 (12) Pro kq > 1 nastává tzv. nadkritická křivka, která má dva vrcholy a pro kq 1 je k = F. Pro kq = 1 nastává kritická křivka s jediným vrcholem a pro kq < 1 nastává podkritická křivka také s jediným vrcholem, ale jeho výška je menší než v předchozích případech. Výška vrcholů nadkritické i kritické křivky je vždy rovna Z max = R/2 a pro poměr Z max a Z při f 0 a platí b je prosedlání křivky. Na základě tohoto vztahu lze určit kq. b = Z max Z 0 = k2 Q kQ kq = b + b 2 1 (13) Obrázek 5: Rezonanční křivka pro vázaný RLC obvod, Z je impedance a F je poměrné rozlazení Obrázek 6: Fázový posun mezi obvody A a B pro různé kq 4 Výsledky 4.1 Rezonanční křivka - frekvence V 2. úloze bylo za úkol proměřit rezonanční křivku RLC obvodu při kapacitě normálu Tesla C N = 1000pF a s cívkou bez jádra. Schéma experimentu je na obr. (7). V druhé části jsme do cívky vložili jádro a obal a změnou kapacity C N na 235 pf jsme dosáhli stejné rezonanční frekvence tedy aby f 0 = 84, 1 khz. Získané závislosti jsou v grafu (8). Indukčnost cívky bez jádra vyšla L = 3, 58 ± 0, 01 mh. Pokud se použijí hodnoty kapacit a rez. frekvencí z tabulek (1) a (2), vyjde L = 3, 61 ± 0, 03 mh, což je ve výborné shodě. Jakost ze vzorce (3) vyjde Q = 2, 66 ± 0, 02. Indukčnost cívky s jádrem vyšla L = 15, 1 ± 0, 1 mh a jakost obvodu Q = 1, 23 ± 0, Rezonanční křivka - kapacita Zapojení je stejné jako v předchozí úloze. Měřili jsme s cívkou bez jádra. Nastavili jsme kapacitu normálu na C N = 500 pf a nalezli jsme rezonanční frekvenci f 0 = 104, 3 khz. 4

5 Obrázek 7: Zapojení paralelního RLC obvodu U[V] U = I/(1/R 2 +(2πfC-1/(2πfL)) 2 ) Bez jádra I = 9,54e-03 +/- 7e-05 L = 3,58e-03 +/- 1e-05 R = 5,04e+03 +/- 4e+01 C = 1e-9 S jádrem I = 5,69e-03 +/- 6e-05 L = 1,514e-02 +/- 1e-04 R = 9,91e+03 +/ C = 235e f [khz ] Graf 8: Závislost napětí na frekvenci paralelního RLC obvodu při měření s cívkou bez jádra a s jádrem U [V] Kapacitní rezonanční křivka U = I/(1/R 2 +(2πfC-1/(2πfL)) 2 ) I = 3,63e-03 +/- 3e-05 L = 4,80e-03 +/- 2e-05 R = 4, / f = 1,043e C [pf] Graf 9: Napětí v paralelním RLC obvodu při proměnné kapacitě 5

6 4.3 Kapacita neznámého kondenzátoru Zapojení je jako na schématu (7), neznámý kondenzátor C X se připojoval paralelně k C N. Měřili jsme kapacitu dvěma způsoby, popsanými v teorii. Obě dvě metody jsou dost nepřesné, přesto se výsledky celkem shodují. Neznámá kapacita vyšla průměrně z C X = 380 ± 30 pf. C N1 [pf] C N2 [pf] C X [pf] f 01 [khz] f 02 [khz] C X [pf] , ,6 70, ,94 73, ,96 76, , ,74 82, nešlo 118,12 89,2 377 průměr 383 průměr 377 chyba 33 chyba 26 Tabulka 1: Kapacita neznámého kondenzátoru C X určená dvěma metodami, ze vzorce (7) a (8). 4.4 Porovnání normálu Tesla a Ulrych Zapojení je opět stejné jako v předchozí úloze. Napřed se do obvodu zapojil normál Ulrych s pevnou kapacitou 1000 pf a nastavila se na generátoru rezonanční frekvence. Potom se normál Ulrych nahradil proměnným normálem Tesla a nestavila se na něm taková kapacita, aby byl obvod opět v rezonanci. f 0 C T esla C 1. 83, , , průměr 14 ± 2 Tabulka 2: Rozdíl mezi kapacitou normálů Tesla a Ulrych 4.5 Vázané RLC obvody Použité zapojení je na schématu (10). Cívky L 1 a L 2 jsou připevněné na posuvné dřevěné tyčce. Napřed jsme cívku L 2 obvodu B umístili dostatečně daleko, aby nastala podkritická vazba, asi do 4 cm. Změnou frekvence RC generátoru jsme dostali do rezonance obvod A. Potom jsem změnou kapacity normálu na C N = 725 pf dosáhli rezonance i v obvodu B. Tím byly oba obvody nastaveny na stejnou rezonanční frekvenci. Měření probíhalo při vzdálenostech cívek 0,5 cm pro nadkritickou křivku, 2,2 cm pro kritickou křivku a 3 cm pro podkritickou křivku. Při měření jsme nepoužívali osciloskop, protože po jeho připojení kleslo napětí v rezonanci asi na 1% původní hodnoty. Proto jsme nepřišli v čas na to, že námi měřená kritická křivka má stále dva vrcholy. Obrázek 10: Schéma zapojení vázaných RLC obvodů 6

7 U [V] Nadkritické) U=U 0 -ikq/((1+iqδf) 2 +k 2 Q 2 ΔF =( f-f 0 )/f 0 Q = 83±6 U 0 = 36±1 f = 69820±50 k = 6,12e-02±7e-04 Kritické Q = 84±3 U 0 = 36,1±0,4 f = 69617±14 k = 1,27e-02±2e-04 Podkritické Q = 83±3 U 0 = 35±1 f = 69400±10 k = 8,85e-03±3e f [khz] Graf 11: Napět ová křivka pro vázaný RLC obvod 5 Diskuse 5.1 Rezonanční křivka - frekvence Průběh rezonační křivky se v obou případech shoduje s teorií. Zvláštní je pouze, odpor v RLC vyšel rozdílný, při měření cívky bez jádra vyšel 5 kω a při měření s jádrem vyšel 10 kω. Možná byl pokles odporu způsobený zapojením osciloskopu. Indukčnost cívky na této změně nezávisí, ale projevilo se to ne tak výrazným poklesem jakosti obvodu, který by šlo očekávat. Jakost obvodu by šla zvýšit předřazením velkého odporu před voltmetr, potom by šla v dalších úlohách přesněji určit rezonanční frekvence. 5.2 Rezonanční křivka - kapacita Na rezonanční křivce, která vznikne změnou kapacity je vidět, že je podstatně širší, než u předchozí úlohy. Přesné nalezení maxima je proto velmi obtížné a to se projevilo i v další úlohách. 5.3 Kapacita neznámého kondenzátoru Ani jedna z použitých metod není ideální k měření kapacity. U první metody, kdy jsme změnou kapacity normálu kompenzovali přírůstek kapacity o C X byla nepřesnost způsobená velmi plochou rezonanční křivkou při změně kapacity. Teoreticky by tato metody měla být přesnější při volbě velkých C 1, protože pak je rezonanční křivka trochu užší. V druhé metodě jsme kapacitu určili na základě dvou různých rez. frekvencí. Rezonanční frekvence lze nalézt mnohem přesněji, ale zase na ní výsledek závisí v druhé mocnině. Tato metoda je přesnější pokud jsou f 01 a f 02 co nejrozdílnější, takže se musí volit C 1 malé. Výsledky získané oběma metodami jsou ve shodě a kapacita neznámého kondenzátoru vyšla C x = 380 ± 30 pf. Možná by šlo dosáhnout větší přesnosti, pokud by se nastavila přibližně rez. frekvence f 0 s C X (na přesnosti zde nezáleží), místo něj by se připojil proměnný C N a na něm by se nastavila kapacita aby se dosáhlo přesně stejné frekvence f 0 (to lze udělat velmi přesně). Potom platí C X = C N. 7

8 5.4 Porovnání normálů Ulrych a Tesla Zde byl opět stejný problém jako u předchozího měření. Velmi špatně se hledalo maximum. Přesto se nám podařilo najít diferenci mezi kondenzátory poměrně přesně a vyšlo, že C = 14±2 pf. To je pro potřeby praktika dostatečná přesnost. 5.5 Vázané RLC obvody Výsledky měření se přibližně shodují s teorií, pouze u nadkritické křivky by měly být oba vrcholy stejně velké. U nadkritické křivky vyšel stupeň vazby kq = 5, 1 ± 0, 4. U kritické vazby vešel stupeň vazby kq = 1, 07 ± 0, 06 a u podkritické kq = 0, 73 ± 0, 05. Hodnoty Q a U 0 si u všech měření v rámci chyby odpovídají, rozdíl v f 0 se mi nepovedlo vysvětlit. 6 Závěr Indukčnost použité cívky bez jádra vyšla L = 3, 58±0, 01 mh a jakost vyšla Q = 2, 66±0, 02. Po přidání pláště a jádra se indukčnost zvýšila na L = 15, 1 ± 0, 1 mh a jakost klesla na Q = 1, 23 ± 0, 01. Kapacita neznámého kondenzátoru vyšla C X = 380 ± 30 pf. Diference mezi normály Ulrych a Tesla je 14±2 pf, tedy 1,4%. Pro naše měření je to dostatečná přesnost. V posledním měření jsme proměřili vázaný RLC obvod. Naměřená křivka odpovídala teoretické předpovědi s tím rozdílem, že výška peaků křivky vyšla různá. Literatura [1] Štoll, Ivan : Mechanika, Skriptum, Praha: Vydavatelství ČVUT, [2] Zadání 3. úlohy - [cit ] [3] S. Moravec, VOŠ a SPŠE Plzeň - Jednoduché rezonanční obvody, - [cit ] [4] S. Moravec, VOŠ a SPŠE Plzeň - Vázané rezonanční obvody - [cit ] [5] Skripta Fyzika I (Laboratorní cvičení) kolektivu katedry fyziky - str. 11 [cit ] 8

rezonančního obvodu 6. března 2010 Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

rezonančního obvodu 6. března 2010 Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze 3 Měření rezonanční křivky paralelního a vázaného rezonančního obvodu 6. března 200 Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Jméno: Vojtěch Horný Datum měření:.3.200 Pracovní skupina: 2 Ročník a kroužek:

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: VIII Název: Měření impedancí rezonanční metodou Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 11: Sériový a vázaný rezonanční obvod Datum měření: 29. 10. 2015 Skupina: 8, čtvrtek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: Vyhledejte příklad

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 3 : Měření rezonanční křivky sériového a vázaného rezonančního obvodu

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 3 : Měření rezonanční křivky sériového a vázaného rezonančního obvodu Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha č. 3 : Měření rezonanční křivky sériového a vázaného rezonančního obvodu Jméno: Ondřej Ticháček Pracovní skupina: 7 Kruh: ZS 7 Datum měření: 29.4.2013 Klasifikace:

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úloha č. 6 Název: Měření účiníku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 12 dne: 16.října 2009 Odevzdal dne: Možný počet

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: VII Název: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou Pracoval: Pavel Brožek stud.

Více

Cívka. Odpor. Obrázek 1: Ekvivalence mechanických a elektrických kmitů. Abstrakt

Cívka. Odpor. Obrázek 1: Ekvivalence mechanických a elektrických kmitů. Abstrakt Měření rezonanční křivky seriového a vázaného rezonančního obvodu Pružina Setrvačná hmota Tlumení Kondenzátor Cívka Odpor Obrázek : Ekvivalence mechanických a elektrických kmitů Abstrakt RLC obvody mají

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Fyzikální praktikum II

Fyzikální praktikum II Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum II Úloha č. 18 Název úlohy: Přechodové jevy v RLC obvodu Jméno: Ondřej Skácel Obor: FOF Datum měření: 2.11.2015 Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího:

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XVIII Název: Přechodové jevy v RLC obvodu Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 24.10.2008

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou: Pracovní úkol: 1. Sestavte obvod podle obr. 1 a změřte pro obvod v periodickém stavu závislost doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity. (C = 0,5-10 µf, R = 0 Ω). Výsledky měření zpracujte graficky

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC

Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC ČENĚK KODEJŠKA LENKA MYSLIVCOVÁ FRANTIŠEK HOŠEK MATYÁŠ ROUHA Gymnázium, Komenského 77, Nový Bydžov Úvod Cílem naší práce bylo prozkoumat různé

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu Úkol : 1. Změřte za pomoci digitálního osciloskopu průběh pilového signálu a zaznamenejte do protokolu : - čas t, po který trvá sestupná

Více

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC Kondenzátor i cívka kladou střídavému proudu odpor, který nazýváme kapacitance

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu 4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 4, 4605 Minulá hodina: Ohmický odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance 3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=10 I tento experiment patří mezi další původní experimenty autora práce. Stejně jako v předešlém experimentu

Více

Obvod střídavého proudu s indukčností

Obvod střídavého proudu s indukčností Obvod střídavého proudu s indukčností Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s indukčností. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

9.1 Přizpůsobení impedancí

9.1 Přizpůsobení impedancí 9.1 Přizpůsobení impedancí Základní teorie Impedančním přizpůsobením rozumíme stav, při kterém v obvodu nedochází k odrazu vln a naopak dochází k maximálnímu přenosu energie ze zdroje do zátěže. Impedančním

Více

Laboratorní cvičení č.11

Laboratorní cvičení č.11 aboratorní cvičení č.11 Název: Měření indukčnosti rezonanční metodou Zadání: Zjistěte velikost indukčnosti předložených cívek sériovou i paralelní rezonační metodou, výsledek porovnejte s údajem zjištěným

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351 dentifikátor materiálu: VY_32_NOVACE_351 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY 2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-1-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 0 Číslo materiálu:

Více

Rezonance v obvodu RLC

Rezonance v obvodu RLC Rezonance v obvodu RLC Úkoly: 1. Prozkoumejte, jak rezonanční frekvence závisí na kapacitě kondenzátoru. 2. Prozkoumejte, jak rezonanční frekvence závisí na parametrech cívky. 3. Zjistěte, jak se při rezonanci

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu ELEKTRONICKÉ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Číslo úlohy: 1 Autor: František Batysta Datum měření: 18. října 2011 Ročník a

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 9 Verze 161010 Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Abstrakt: V úloze si osvojíte práci s jednoduchými elektrickými obvody.

Více

galvanometrem a její zobrazení na osciloskopu

galvanometrem a její zobrazení na osciloskopu Úloha 2: Měření hysterézní smyčky alistickým galvanometrem a její zorazení na osciloskopu FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 26.4.2010 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 5 Ročník

Více

Rezonance v obvodu RLC

Rezonance v obvodu RLC 99 Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, dva kondenzátory na destičkách (černý a stříbrný), dvě cívky na uzavřeném jádře s pohyblivým jhem, rezistor 100 Ω, 7 spojovacích vodičů, 2 krokosvorky,

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. VII Název: Studium kmitů vázaných oscilátorů Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: 27. 2. 2012 Odevzdal

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_352

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_352 dentifikátor materiálu: VY_32_NOVACE_352 Anotace Autor Jazyk Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu. ng. Vadim Starý Čeština

Více

Základním praktikum z laserové techniky

Základním praktikum z laserové techniky Úloha: Základním praktikum z laserové techniky FJFI ČVUT v Praze #6 Nelineární transmise saturovatelných absorbérů Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 30.3.016 Spolupracoval: Obor / Skupina: 1. Úvod Alexandr

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému T. Blecha 1 1

Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému T. Blecha 1 1 Ročník 28 Číslo IV Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému T. Blecha Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň

Více

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie 1 Rezonanční obvod jako zdroj volné energie Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Úvod Dlouho mi vrtalo hlavou, proč Tesla pro svůj vynález přístroje pro bezdrátový přenos energie použil název zesilující vysílač

Více

Úloha 11 Verze Abstrakt: RLC obvody mají široké využití především ve sdělovací technice. Velmi

Úloha 11 Verze Abstrakt: RLC obvody mají široké využití především ve sdělovací technice. Velmi FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 11 Verze 161005 Sériový a vázaný rezonanční obvod Abstrakt: RLC obvody mají široké využití především ve sdělovací technice. Velmi často se používají jako frekvenční

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností střídavého zesilovače Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. Měření vlastností střídavého zesilovače Datum měření: 1. 11. 011 Datum

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 9: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Datum měření: 15. 10. 2015 Skupina: 8, čtvrtek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace:

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině M. Stejskal, K. Záhorová*, J. Řehák** Gymnázium Emila Holuba, Gymnázium J.K.Tyla*, SPŠ Hronov** Abstrakt Zkoumali jsme rezonanční frekvenci závaží na

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum 1 Úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jan Kotek stud.sk.: 17 dne: 2.3.2012 Odevzdal dne:... možný počet bodů

Více

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Experiment s FM přijímačem TDA7000 Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:23.10.2009 Odevzdaldne: Možný počet bodů

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a 4. Experiment s FM přijímačem TDA7000 (návod ke cvičení z X37LBR) Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se určí

Více

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta RC obvody Vojtěch Beneš žák porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant kondenzátor, kapacita kondenzátoru, nestacionární děj, nabíjení, časová

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru Datum měření: 13. 11. 2009 Cejchování kompenzátorem Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 1 Ročník a kroužek: 2.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-3 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.0093 Název projektu: Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 26, překlad: Vladimír Scholtz (27) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 61: RL OBVOD 2 OTÁZKA 62: LC OBVOD 2 OTÁZKA 63: LC

Více

Pomůcky. Postup měření

Pomůcky. Postup měření Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze ozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Číslo úlohy: 7 Jméno: Vojtěch HONÝ Spolupracoval: Jaroslav Zeman Datum : 5. 10. 2009 Číslo kroužku:

Více

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Obvod střídavého proudu s kapacitou Obvod střídavého proudu s kapacitou Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s kapacitou. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte daná

Více

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A] Pracovní úkol 1. Proměřte závislost magnetické indukce na proudu magnetu. 2. Pomocí kamery změřte ve směru kolmém k magnetickému poli rozštěpení červené spektrální čáry kadmia pro 8-10 hodnot magnetické

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. FYZKA. OČNÍK Příklady na obvody střídavého proudu A. rčete induktanci cívky o indukčnosti 500 H v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. = 500 0 3 H =?. = ω = π f = 57 Ω ívka á induktanci o velikosti

Více

2. Stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro dané kapacity (0,5; 1,0; 2,0; 5,0 µf). I v tomto případě stanovte velikost indukčnosti L.

2. Stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro dané kapacity (0,5; 1,0; 2,0; 5,0 µf). I v tomto případě stanovte velikost indukčnosti L. 1 Pracovní úkoly 1. Sestavte obvod podle obr. 1 a změřte pro obvod v periodickém stavu závislost doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity. (C = 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 µf, R = 20 Ω). Výsledky měření

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. stud. skup. FMUZV (73) dne

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. stud. skup. FMUZV (73) dne Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 6 Název: Měřeníky účiníku Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV (73) dne 2..203 Odevzdal dne: Možný počet

Více

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku)

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku) NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku) Číslo zadání 32 Jméno: Kontakt: Jan Hlídek hlidej1@feld.cvut.cz ( hlidek@centrum.cz ) ZADÁNÍ: Návrh

Více

7. Určete frekvenční charakteristiku zasilovače v zapojení jako dolní propust. U 0 = R 2 U 1 (1)

7. Určete frekvenční charakteristiku zasilovače v zapojení jako dolní propust. U 0 = R 2 U 1 (1) Úkoly 7 Operační zesilovač. Ověřte platnost vztahu pro výstupní napětí zesilovače při zapojení s invertujícím vstupem.. Určete frekvenční charakteristiku zesilovače při zapojení s neinvertujícím vstupem.

Více

Úkol 1) Proměřit transformaci napětí pro cívky 300 a 300 závitů. Stvořit společný graf závislosti U 2 na U 1 pro hodnoty teoretické a naměřené.

Úkol 1) Proměřit transformaci napětí pro cívky 300 a 300 závitů. Stvořit společný graf závislosti U 2 na U 1 pro hodnoty teoretické a naměřené. Laboratorní práce z fyziky Jména autorů: Třída: 9.B Téma: Měření transformačního poměru Školní rok: 13/1 Úkoly: Úkol 1) Proměřit transformaci napětí pro cívky 3 a 3 závitů. Stvořit společný graf závislosti

Více

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC 3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=9 Tímto experimentem ověřujeme známý vztah (3.4.1) pro frekvenci LC oscilátoru, který platí jak pro sériové, tak

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Základní informace o této fyzikální veličině Symbol vlastní indukčnosti je L, základní jednotka henry, symbol

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Studium ultrazvukových vln

Studium ultrazvukových vln Číslo úlohy: 8 Jméno: Vojtěch HORNÝ Spolupracoval: Jaroslav Zeman Datum měření: 12. 10. 2009 Číslo kroužku: pondělí 13:30 Číslo skupiny: 6 Klasifikace: Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Studium ultrazvukových

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F. Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: II Název: Měření odporů Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 28.11.2008 Odevzdal

Více