smlouvu o dílo na stavební práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "smlouvu o dílo na stavební práce"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ IČ: DIČ: CZ zastoupené: ing. Helenou Kudelovou, starostkou města bankovní spojení: KB č. účtu: /0100 tel. č.: zástupce k jednání ve věcech technických Jiří Skácel, technický dozor stavebníka, tel. č , mob (dále jen objednatel ) a 2. název spol.: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v oddíl, vložka bankovní spojení: č. účtu: odpovědná osoba za vedení stavby - tel. č., mob., (dále jen zhotovitel ) ve smyslu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto smlouvu o dílo na stavební práce

2 I. Předmět díla 1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo s názvem: 3. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan, jehož součástí jsou stavební objekty určené k demolici a to: - F.1. - hlavní objekt třípatrový a půdou - F.2. - objekt skladu dvoupatrový - F.3. - objekt dílen dvoupatrový - F.4. - betonová plocha - F.5. - komín cihelný - F.6. - zpevněné plochy a komunikace (dále také jen dílo ) 2. Dílo představuje odstranění stávajících stavebních objektů, včetně podzemních částí základových nebo sklepních konstrukcí a to do hloubky 1,0 m od stávajícího rostlého terénu a včetně odpojení objektů od podzemních inženýrských sítí. 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci - dokumentaci bouracích prací dle příl. č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., zpracované Ing. Mojmírem Hlupým, Krnovská 23, Bruntál, dále se zavazuje provést dílo dle předpisů upravujících provádění stavebních děl a demolic, dle nabídky zhotovitele ze dne, dle této smlouvy a dle případných dalších pokynů objednatele. 4. K realizaci díla si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb na vlastní náklady projektovou dokumentaci pro realizaci díla. 5. Součástí díla je rovněž pro zhotovitele: - vypracování technologických postupů k provedení demoličních prací prováděných postupným rozebíráním, - vypracování technologických postupů k provedení demoličních prací prováděných pomocí těžké techniky, - zpracování podrobného plánu organizace stavby s ohledem na dopravní zabezpečení stavby, veřejnou dopravu při dodržení podmínek příslušných orgánů a organizací, - zpracování harmonogramu postupu demoličních prací, - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, - třídění odpadů z vybouraných materiálů a hmot, jejich odvoz na skládku, uložení těchto odpadů na skládce přičemž poplatky za skládku vybouraných materiálů a hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných materiálů a hmot, - drcení cihelné a betonové suti vzniklých z demolice stávajících objektů včetně jeho uložení v místě staveniště, s potřebným urovnáním do určených násypů, uložení a rozprostření podrcené stavební sutě v místě demolovaných objektů objektu, kde se předpokládá výškové dorovnání terénu - demontáž technologických zařízení trafostanice a rozvodny NN, demontáž dopravních zařízení výtahů, demontáž vnitřních rozvodů elektřiny, kanalizace, vody, plynoinstalace, případných rozvodů olejového hospodářství a rozvodů stlačeného vzduchu vč. odvozu a likvidace na řádné skládce v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v jeho platném znění,

3 - provedení veškerých činností a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními z hlediska požadavků bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v jejich platném znění a dalších souvisejících právních předpisů, - provedení oplocení staveniště pro bezpečný prostor k provádění demoličních prací vč. označení prostoru z hlediska bezpečnosti práce na staveništi, - rozebrání zpevněných ploch a opěrných zídek z kamene s odvozem a uložením na ploše objednatele, - celkový úklid zahrnující úpravu ploch po rozprostření podrcené stavební suti, vyklizení od zbytků vybouraných matriálů, a to v rozsahu, který umožní užívání ploch a přístup k stávajícím podzemním sítím vodovodu a kanalizace, vč. likvidace a odvozu zařízení staveniště a oplocení - provedení i jiných opatření při demolici objektů a drcení stavební suti, aby bylo omezeno znečisťování okolních staveb a ploch prachem, blátem a hlukem 6. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit celé dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě (viz čl. III), dle příslušné zadávací a projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. 7. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla. 8. V rámci provádění díla zajistí zhotovitel všechna zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provádění díla v návaznosti na údaje v zadávací a projektové dokumentaci, náklady na tuto činnost jsou zahrnuty v ceně díla. 9. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. a tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě kolize nabídky, smlouvy, projektové dokumentace nebo jiných podkladů, je zhotovitel povinen na rozpory včas (před zahájením příslušných činností) upozornit objednatele a vyzvat jej k udělení pokynu při dalším postupu při zhotovování díla; za tím účelem stanoví objednateli přiměřenou lhůtu. V případě nečinnosti objednatele je zhotovitel povinen postupovat tak, aby byly dodrženy všechny právní a technické normy a zhotovování díla co nejvíc odpovídalo požadavkům smlouvy a jejích příloh. 10. Místem plnění předmětu díla jsou pozemky parcelní číslo 667/9, 667/13, 667/7, 667/14, 667/8, 667/9, 667/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem II. Doklady pro uzavření smlouvy 1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady pro zhotovení díla: 3. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan a) projektové dokumentaci - dokumentaci bouracích prací dle příl. č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., zpracované Ing. Mojmírem Hlupým, Krnovská 23, Bruntál, b) soupis prací včetně výkazu výměr c) soupis vedlejších a ostatních nákladů (dále jen zadávací a projektová dokumentace).

4 2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané zadávací a projektové dokumentaci. III. Vymezení lhůt plnění díla 1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. 2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do od dohodnutého dne zahájení prací na díle. 3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to včetně celkového úklidu. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí demolice do stavu podle projektu nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch, které nejsou projektem řešeny). 4. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění: a) při podstatném zvýšení prací a dodávek; b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele; c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období. IV. Cena díla 1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran. 2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla činí bez daně z přidané hodnoty,- Kč (slovy: korun českých). Cena je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele, která tvoří přílohou č. a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 3. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá k dohodnuté ceně uvedené v předchozím odstavci daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu. 4. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako konečná a změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci. 5. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště. Součástí sjednané ceny jsou náklady na zajištění potřebných opatření z hlediska právních předpisů v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 6. Právo na cenu díla vznikne zhotoviteli až převzetím celého dokončeného díla objednatelem, ledaže by objednatel přebíral jeho jednotlivé dokončené části.

5 7. Neprovede-li zhotovitel na základě pokynu objednatele určité práce, nebo použije jiný a levnější materiál, jehož cenu stanoví zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla odpovídající rozdílu cen položkového rozpočtu a ceny neprovedené práce (levnějšího materiálu); v tomto případě se předchozí odstavec neuplatní. 8. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v zadávací a prováděcí projektové dokumentaci (vícepráce), bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. k této smlouvy a její nedílnou součástí. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude vždy postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. V. Platební podmínky Zhotovitel a objednatel se dohodli, že objednatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat. 1. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených prací na díle. Zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací včetně ocenění, který musí být v cenách sjednaných v této smlouvě o dílo a zároveň v elektronické podobě poskytne přehled, v němž bude uveden položkový rozpočet, jeho čerpání k té které části díla a zbytek nevyčerpaných prostředků k té které položce. Součet čerpání té které části díla musí odpovídat té které fakturované částce. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení. 3. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu a tuto doručí objednateli nejpozději do 15tého dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 5. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb. v platném znění), a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není registrováno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 109a zákona o DPH. Tento bod neplatí v případě plnění podléhajícím režimu přenesené daňové povinnosti. 6. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla. 7. Zbylých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1) objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2) na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky a 3) po vyklizení, úklidu staveniště a míst dotčených stavbou a dodaným souhlasným písemným protokolem vlastníků a správců objektů 8. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 30 dnů od jejího od jejího doručení objednateli.

6 9. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Od této částky budou odečteny slevy z ceny díla (např. pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy) 10. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury). 11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny. 12. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě tří dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu. 2. Zhotovitel umístí na své náklady na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje: - název zhotovovaného díla - název zhotovitele - termín stavby zahájení a ukončení - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího - bezpečnostní tabulky pro dodržování předpisů BOZP na staveništi - oznámení o zahájení prací na OIP 3. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku a dále prostřednictvím elektronické cesty osobě pověřené zastupováním objednatele v technických věcech na stavbě, tj. technickému dozoru stavebníka. 4. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku. 5. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí a následného zakrytí objednatel.

7 6. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad se zadávací a projektovou dokumentací, smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu 8. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů jsou uvedeny v příloze č. k této smlouvě tvořící její součást a tato příloha bude sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu se zadávací dokumentací. 9. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem dle přílohy č.. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel dle přílohy č.. Náhrada nákladů těchto činností je obsažena v dohodnuté ceně za dílo. 10. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. 11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí nebo jinak účelně zabezpečí proti vstupu cizích osob. Náhrada uvedených nákladů je obsažena v dohodnuté ceně za dílo. 12. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod. Náhrada uvedených nákladů je obsažena v dohodnuté ceně za dílo. 13. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na pozemních komunikacích a nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci své stavební činnosti. Náhrada nákladů za tyto činnosti je obsažena v dohodnuté ceně za dílo. 14. Zhotovitel se zavazuje k spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace díla, která je dána povinnostmi zhotovitele a stavbyvedoucího podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v jeho platném znění, dále dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jeho platném znění a dalších souvisejících právních předpisů. 15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště, vjezdů ze staveniště na pozemní komunikace (silnice II/445 a MK spojka Jesenická Palackého a MK Střelniční/Palackého) 16. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 17. Zhotovitel je povinen, na své náklady, zajistit ostrahu staveniště.

8 VII. Vedení stavebního deníku 1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 3. Úvodní listy obsahují: a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, f) přehled všech provedených zkoušek. 4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně. 5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Má-li být záznamem zhotovitele a reakcí objednatele (jím pověřené osoby) změněna smlouva či její část, může se tak stát jen výslovně; předchozí věta se proto neuplatní. Tímto odstavcem není dotčen článek XI. odst Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. VII. Předání a převzetí díla 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neomezují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele dílo předat a povinnosti objednatele dílo převzít. 3. V případě, kdy budou při předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat

9 (dokončit) dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla; za nedokončené dílo (jeho část) nenáleží zhotoviteli cena za dílo (její část), leda by šlo o případ uvedený v předchozím odstavci. Do doby dokončení díla má objednatel právo na zádržné ve výši 5 % z celkové ceny díla (bez DPH). 4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před předpokládaným předáním díla k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména: a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, c) soupis příloh, d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. 7. Zhotovitel je do 15 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 8. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací objednateli, nejpozději termínech dle čl. III. této smlouvy. VIII. Odpovědnost zhotovitele za vady díla 1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena. 2. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 3. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 30 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí ustanovení 2113 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

10 IX. Odpovědnost za škodu 1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla. 2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 3. Zhotovitel si je plně vědom zvýšeného rizika vzniku škod při realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody. Zhotovitel odpovídá za škody na zdraví, díle a dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel odpovídá i za takovou škodu, kterou způsobí jiné osoby, jež zhotovitel pověří realizací díla nebo jeho částí. 4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla uzavřít platnou pojistnou smlouvu, která se bude po celou dobu realizace díla vztahovat na pojištění škod na zdraví a majetku působených při realizaci díla zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, a to min. ve výši 10,0 mil Kč. Takto uzavřenou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den předání staveniště. X. Smluvní pokuty 1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím že po uplynutí 10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na ,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení. 3. Zhotovitel není oprávněn při realizaci díla používat jiné subdodavatele, než kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za porušení subdodavatelského systému uvedeného v nabídce zhotovitele a to za každé jedno takové porušení a provádění díla jiným subdodavatelem, než který byl uvedený v nabídce zhotovitele (subdodavatelské schéma tvoří přílohu č. této smlouvy o dílo. 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty. 5. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy, schválené technologické postupy demoličních prací a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých) za každý zjištěný případ. 7. V případě, že bude koordinátorem BOZP zjištěno, že zhotovitel nedodržuje bezpečnostní předpisy, při

11 porušování ustanovení dokumentu plánu BOZP a všech jeho součástí zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, dle Sazebníku smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP, který tvoří přílohu č. k této smlouvě. 8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. XI. Ukončení smluvního vztahu 1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy. 2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 3. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy. 4. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje. 5. Objednatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit a odstoupit od smlouvy, a to pro případ, že dotace nebude objednateli poskytnuta. XII. Závěrečná ustanovení 1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka) není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v zadávací dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele. 2. Poskytovatel dotace na tento projekt je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 3. Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správ vstup do objektu a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 4. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. 5. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména: - bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů, - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště, - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a schválených technologických postupů demoličních prací - opakované nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele. - nepředložení pojistné smlouvy podle čl. IX. odst. 4. této smlouvy

12 6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení 7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách 8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 10. Tato smlouva byla schválena Radou města Vrbna pod Pradědem, dne usnesením č. Přílohy: - Přílohu č. 1. této smlouvy tvoří a je její součástí Soupis prací včetně výkazu výměr - Přílohu č. 2. této smlouvy tvoří a je její součástí Soupis vedlejších a ostatních nákladů - Přílohu č. 3. této smlouvy tvoří a je její součástí Nabídka zhotovitele ze dne - Přílohu č. 4. této smlouvy tvoří a je její součástí Seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci díla - Přílohu č. 5. této smlouvy tvoří a je její součástí Časový harmonogram postupu demoličních prací - Přílohu č. 6. této smlouvy tvoří a je její součástí - Seznam a termíny kontrolních dnů - Přílohu č. 7. této smlouvy tvoří a je její součástí - Sazebníku smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP Ve Vrbně pod Pradědem, dne...., dne... za objednatele za zhotovitele Ing. Helena Kudelová starostka města.

13 Příloha č. 7 Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu Plánu BOZP a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil. Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí! Smluvní pokuty budou odstupňovány: 1. první provinění proti BOZP upozornění a výstraha 2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou 3. druhé a další provinění výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinásobku základní částky + vykázání pracovníka-ů (firmy) ze staveniště. Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti BOZP: TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z 16, zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP. Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb. Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb. Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb. Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb. POKUTA 3.000,- Kč 3.000,- Kč 500,- Kč 5.000,- Kč 3.000,- Kč 5.000,-Kč

14 Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.) Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II. Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III. Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III. Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.) Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I. Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.) 1.000,- Kč 2.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 2.000,-Kč 5.000,-Kč 500,- Kč 1.000,-Kč Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka - okamžité opuštění staveniště a pokuta. Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor) 1.000,- Kč 2.000,- Kč 5.000,- Kč 500,- Kč Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti. 500,- až 5.000,- Kč

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO. Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava. Článek I. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO. Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava. Článek I. Smluvní strany 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGP5E Zakázka: SFC víceúčelová hala a hřiště SMLOUVA O DÍLO Článek I. Smluvní strany Objednatel: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník"), jeho platném znění. I. Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 Statutární město Karlovy Vary S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 5 DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 Česká republika Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28 IČ :

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník uzavřená

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Klášterec nad Ohří se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 00261939 Zastoupeno: Ing. Kateřinou Mazánkovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 013 12 774, DIČ: CZ 01312774

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více