Smlouva o dílo Číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo Číslo"

Transkript

1 Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, Chomutov IČ: DIČ: CZ zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle, vložka zast. ve věcech smluvních p. Josefem Tvrdým předsedou představenstva a p. Františkem Česalem členem představenstva, ve věcech technických.. Bankovní spojení: ČSOB, a.s., filiálka Chomutov Číslo účtu: /0300 (dále jen objednatel ) Zhotovitel: IČ: DIČ: zapsaná v obchodním rejstříku.soudu v., vložka.., oddíl. zast. ve věcech smluvních. ve věcech technických. Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen zhotovitel ) Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy 1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy překontroloval následující podklady a dokumenty zabezpečované objednatelem: a) Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vyhotovenou projektantem se sídlem v členění na: architektonicko-stavební řešení b).

2 2. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě stavby a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před započetím stavby se správci uvedených sítí. Článek 3 Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, a to. 2. Předmět díla je obsažen v dokumentaci pro stavební povolení ze dne.. Popis díla je uveden v technické zprávě k této dokumentaci. Projektová dokumentace včetně technické zprávy je součástí smlouvy. Profily oken a lodžiových dveří musí být vyrobeny z čistého materiálu neměkčeného polvinylchloridu (PVC-U), vyhovujícího požadavkům dle bodů evropské normy ČSN EN Mohou být použity jen ty přísady a pigmenty, které jsou potřebné pro výrobu trvanlivých profilů s příslušnou povrchovou úpravou. Okna musí dosahovat vodotěsnosti dle evropské normy ČSN EN Veškeré součásti díla budou zhotovitelem dodány najednou, tedy k jednomu času plnění. 4. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce. Konkrétně se jedná o vybudování zařízení staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných stavbou. 5. Součástí plnění zhotovitele je i provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, a to jak v podobě komplexního vyzkoušení technologické části díla, tak i individuálních zkoušek, a to včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se na uvedené části díla. Článek 4 Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu jeho stavební a technologické části do... Článek 5 Cena díla 1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla podle čl. 3 činí. Kč bez DPH (slovy: korun českých). 2. Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost, geodetické práce a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele. Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací. 3. Pokud jde o vliv inflace na dohodnutou cenu, dohodnutá cena se změní v případě, kdy v indexu ceny stavebních prací oddíl 45 SKP, který vydává Český statistický úřad, vzroste index o více než 15 % v příslušném roce provádění díla. Na cenu díla prováděného v době uzavření této smlouvy nemá růst uvedeného indexu vliv. Cena díla prováděného v následujícím roce

3 se navýší o tolik procent, o kolik procent index převýší 15 %, a to podle váženého aritmetického průměru jednotlivých měsíčních plateb. Váhou pro tento aritmetický průměr bude průměrné měsíční zvýšení indexu nad 15 % v příslušném roce. Uvedený index se však netýká těch částí díla, u nichž bude zhotovitel v prodlení oproti dohodnutým časům dílčího plnění obsaženým v příloze k této smlouvě. 4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu v podobě daňového dokladu. Tento doklad musí mít náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty, musí obsahovat přesné aktuální označení objednatele a zhotovitele, jejich bankovní spojení, datum splatnosti, celkovou fakturovanou částku. 5. Jedná se o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle 92a zákona č.235/2004 ve znění pozdějších předpisů (Zákon o dani z přidané hodnoty). Faktury v tomto režimu musí být doručeny objednateli nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po měsíci DUZP (data uskutečnitelného zdanitelného plnění). 6. Jestliže, faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn tento doklad doporučeně či poslem proti potvrzení vrátit zhotoviteli. Toto vrácení se však musí stát do data splatnosti uvedených dokumentů. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými náležitostmi. Tento nový doklad je splatný rovněž do 14 dnů od jeho doručení objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti není objednatel v prodlení s placením faktury. 7. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením částek uvedených na těchto dokladech. Za den platby se považuje den, ke kterému je platba připsána na účet zhotovitele. 8. Pokud došlo k prodlení s předáním díla objednateli, je zhotovitel povinen od konečné ceny díla odečíst poskytnutou slevu z ceny díla sjednanou v čl. 10 bod 1. písm. a) a to za každý kalendářní den prodlení. Sleva z ceny se vypočítává z celkové ceny díla bez DPH. Není-li sleva z ceny díla, na kterou vznikl objednateli nárok dle čl. 10 bod 1. písm. a) smlouvy z ceny díla odečtena, je objednatel oprávněn konečnou fakturu zhotoviteli vrátit se všemi důsledky z toho plynoucími ve smyslu bodu 5. tohoto článku. Článek 6 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 1. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých konstrukcí tři pracovní dny předem, a to formou zápisu do stavebního deníku. 2. Kladné či záporné stanovisko se zakrytím díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku. 3. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 4. V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla a nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na odkrytí nese objednatel. 5. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele. Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele jím písemně zmocněnou osobou. Jméno a ostatní ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba změní, je objednatel neprodleně povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis ve stavebním deníku změnit. 6. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní dny svolá objednatel (periodické zápisem ve stavebním deníku a operativní telefonicky a zápisem ve stavebním deníku

4 Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu a jsou pro obě strany závazné. Zápisy z kontrolních dnů nemění smlouvu. pokud nebude výslovně dohodnuto, že se jedná o doplnění nebo změnu této smlouvy mohou pouze vyvolat jednání o dodatku smlouvy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. 7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných předpisů, zabezpečí na své náklady tyto úkony rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s právními předpisy (zák. č. 185/2001 Sb., vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). 9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na své náklady prostor staveniště zabezpečit tak, aby nedošlo nebezpečí ohrožení zdraví nebo života třetích osob. 10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště. Na staveniště nesmí být umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. 11. Objednatel se zavazuje určit místo provizorního zdroje napojení el. energie a vody. Tato místa budou uvedena ve stavebním deníku v den předání a převzetí staveniště. 12. Vyžadují-li to zákonná ustanovení, je objednatel povinen zpracovat Plán BOZP v souladu s přílohou č.5 k nařízení vlády č.591/ Zhotovitel je povinen Plán BOZP přijmout a řídit se jeho obsahem. 14. Zhotovitel je povinen k této smlouvě přiložit čestné prohlášení, ve kterém se zaváže, že v průběhu realizace díla neporuší podmínky ustanovení zákona 309/2006 Sb. zejména ustanovení 14 odst. 1 a 14 odst. 6a. V případě nepřiložení čestného prohlášení, nebo nedodržením ustanovení zákona je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady, které tímto objednateli vzniknou (náklady na koordinátora BOZP, sankce a pokuty ze strany státních orgánů, apod.). 15. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo vlastními zaměstnanci. V případě, že použije subdodavatele, musí být jejich seznam nedílnou přílohou této smlouvy a objednatel určí na stavbu koordinátora BOZP. Jméno koordinátora bude zapsáno při předání staveniště do stavebního deníku. Článek 7 Vedení stavebního deníku 1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. 2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 3. Úvodní listy obsahují : a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby e) seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků

5 f) přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: , DIČ: CZ Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Místo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele. 5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se však netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností. 7. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště k započetí díla písemným záznamem ve stavebním deníku o předání a převzetí staveniště včetně předání ověřené kopie projektové dokumentace s barevným řešením objektu. Staveniště musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob. K převzetí staveniště je objednatel povinen písemně zhotovitele vyzvat tak, aby výzva mu byl najisto doručena. Zhotovitel je povinen staveniště převzít v termínu stanoveném výzvou objednatele, nejpozději však do 15 dnů ode dne převzetí výzvy. 8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je povinen se k tomuto upozornění objednatel bez zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže nevhodné pokyny nebo vady v projektové dokumentaci budou znamenat nemožnost provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je objednatel povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění díla mohlo být pokračováno řádně. K tomu se musí formou zvláštního zápisu objednatel zavázat s uvedením termínu, kdy svoje spolupůsobení vůči zhotoviteli splní. Po dobu odstraňování závadného stavu v důsledku upozornění objednatele zhotovitelem, není zhotovitel v prodlení a není v prodlení ani po dobu, kdy je se svým spolupůsobením v prodlení objednatel. Jestliže objednatel trvá na tom, aby dílo bylo zhotovováno ve smyslu původních pokynů či dokumentace, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle a po tuto dobu není v prodlení. Následně je vyvoláno jednání statutárních zástupců objednatele a zhotovitele za účelem dohody o řešení vzniklé situace. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele. Článek 8 Předávání a přejímání díla 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, čímž vzniká právo na zaplacení sjednané ceny díla. Dílo se pokládá za řádně ukončené jen v případě, že nemá žádné vady ani nedodělky. Jestliže bude mít dílo při převzetí jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednavatelem ani užívání nebrání, může objednatel takové dílo převzít, avšak povinnost zhotovitele provést dílo nezaniká, pouze se mění obsah této povinnosti, který odpovídá nárokům objednatele vzniklých z vadného plnění. 2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména : a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části b) identifikační údaje o díle i jeho části c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá d) soupis příloh e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle příslušné projektové dokumentace.

6 Článek 9 Odpovědnost zhotovitele za vady 1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci k této smlouvě a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě smlouvy a dokumentace. Tyto vlastnosti bude mít dílo po dobu. měsíců ode dne předání a převzetí objednateli. 2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci technologických zařízení. 3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Má-li dílo vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. Pokud objednatel dílo převezme, může tak učinit s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo za zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Vady zjevné je objednatel povinen uplatnit při předání a převzetí díla a to buď tím, že dílo pro uvedené vady nepřevezme, nebo v případě převzetí díla v rámci protokolu nebo zápisu o převzetí díla s výhradami. 4. Vady skryté zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou ve formě doporučené listovní zásilky a to bez zbytečného odkladu. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují a současně navrhnout termín, ve kterém má být reklamovaná vada bezplatně odstraněna. Zhotovitel je povinen se k reklamaci objednatele písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne jejího obdržení a takové vyjádření zaslat objednateli ve formě doporučené listovní zásilky. Pokud zhotovitel odmítne reklamované vady uznat a bezplatně je odstranit v objednatelem navrženém termínu, nebo v jinak dohodnutém termínu, nebo pokud na reklamaci ve stanovené lhůtě nereaguje, je objednatel v důsledku povinnosti předcházet škodám oprávněn odstranit uplatněné vady prostřednictvím jiného zhotovitele, který splňuje odborné požadavky.a na zhotoviteli požadovat úhradu vynaložených nákladů. Vynaložené náklady je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Ode dne obdržení písemné reklamace zhotovitelem do dne odstranění reklamované vady neběží záruční doba. 5. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady; b) v případě, že se objednatel rozhodne vadu odstranit na své náklady z důvodů uvedených v tomto článku, může z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat důvodně vynaložené náklady na odstranění vady. c) v případě, že bude ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy z hlediska kvality díla se považuje: - zhotovitel nedodržuje sjednaný nebo příslušnými normami předepsaný technologický postup nutný k řádnému zhotovení díla - zhotovitel je v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 dnů - zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 30 dnů d) v případě, že se zhotovitel zaváže k bezplatnému odstranění reklamované vady či k provedení nedodělku a bude v prodlení s opravou vady nebo s dokončením nedodělku více než deset dnů, má objednatel rovněž právo od smlouvy odstoupit. Článek 10 Smluvní pokuty a slevy 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla v těchto případech: a) v případě prodlení s dokončením díla slevu ve výši 0,2 % za každý den prodlení z celkově dohodnuté ceny díla (cena bez DPH); b) slevu z ceny dle bodu a) je povinen zhotovitel odečíst z celkově dohodnuté ceny díla bez DPH v konečné faktuře dle bodu 8. čl. 5 smlouvy 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč při prodlení s odstraněním vady reklamované v záruční době, k níž se zhotovitel zavázal v určitém termínu, a to za každou jednotlivou vadu a den prodlení. 3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli tyto smluví pokuty : a) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH denně za prodlení se zaplacením faktury; b) smluvní pokutu ve výši Kč denně v případě prodlení s předáním staveniště ve lhůtě uvedené ve výzvě dle čl.7 bod Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč denně v případě prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 bod 4. smlouvy.

7 5. Zaplacením smluvní pokuty nebo poskytnutím slevy z ceny není dotčeno právo věřitele na náhradu škody. 6. Smluvní pokutu uhradí povinná strana na základě písemné výzvy strany oprávněné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se jí tato výzva dostala do dispozice. Výzva se zasílá jako doporučená listovní zásilka. Článek 11 Ukončení smluvního vztahu 1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, k ústní či jinak učiněné dohodě se nepřihlíží.. 2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případě porušení povinnosti stanovené kogentně občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.. 3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Písemný úkon takto označený musí smluvní strana, která je od smlouvy oprávněna odstoupit, zaslat druhé smluvní straně jako doporučenou listovní zásilku. Po doručení odstoupení druhé smluvní straně se tato dotčená smluvní strana musí k odstoupení písemně vyjádřit. Jestliže druhá smluvní strana souhlasí s tím, že smluvní závazek zanikl odstoupením, tuto skutečnost písemně druhé smluvní straně potvrdí. 4. V případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, působí odstoupení již doručením dopisu o odstoupení. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků : a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli ve lhůtě stanovené ve výzvě delší ne 30 dnů b) prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace prováděcího projektu delší než 30 dnů c) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele delší než 30 dnů d) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla delší než 30 dnů e) nedodržení sjednaného, nebo přísl. normami předepsaného technologického postupu nutného k řádnému provedení díla f) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 30 dnů g) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve sjednaném termínu delším než 30 dnů 5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště. Článek 12 Závěrečné ustanovení 1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy. 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, čímž vzniká právo na zaplacení sjednané ceny díla. Dílo se pokládá za řádně ukončené jen v případě, že nemá žádné vady ani nedodělky. 2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména :

8 a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části b) identifikační údaje o díle i jeho části c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá d) soupis příloh e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle příslušné projektové dokumentace. Přílohy: V Chomutově dne: Za objednavatele: Za zhotovitele: předseda představenstva člen představenstva pan Josef Tvrdý pan František Česal

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO. Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava. Článek I. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO. Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava. Článek I. Smluvní strany 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O DÍLO Zakázka: Stavební úpravy objektu Rybářská 70, Opava Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezi těmito smluvními stranami: I. Smluvní strany 1... sídlo: zapsána v vedeném, oddíl _, vložka IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012 Příloha č. 14 k usnesení Rady města Stříbra 4 č. z 32. schůze konané dne 02.05.2012 obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen OP ) které ve smyslu ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

SMLOUVA O DÍLO EXPOZICE 07 GEO

SMLOUVA O DÍLO EXPOZICE 07 GEO SMLOUVA O DÍLO č. 2012XXXX (dále jen smlouva ) k veřejné zakázce s názvem: EXPOZICE 07 GEO v rámci projektu SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC (dále jen SLCL ), reg. č. CZ.1.05/3.2.00/09.0158, v rámci Operačního

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 536 a násl. ObchZ Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství jednotek vlastníků pro dům ul. Jiráskova 4166 4168, Chomutov IČ: 27283470 zast. ve věcech smluvních

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 Statutární město Karlovy Vary S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 5 DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace se sídlem: Polní 378 IČO: 71175237 DIČ: CZ71175237 bankovní spojení: KB Mariánské

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany 1. 2. podle 536 a následujících SMLOUVA O DÍLO zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany Zhotovitel: Stavební firma RUKO s.r.o. Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 15000

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více