AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití"

Transkript

1 AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

2 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 PŘÍPRAVA K POUŽITÍ. 3-4 UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ A UKAZATELŮ BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE POKYNY K PROVOZU PÉČE A ÚDRŽBA. 20 TECHNICKÉ ÚDAJE 20 1

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Definice varovných slov NEBEZPEČ Í Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyvarujete, může způsobit smrt nebo vážné zranění. Použití tohoto varovného slova je omezeno na nejvíce nebezpečné situace. VAR OVÁNÍ Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrt nebo vážné poranění. UPOZ ORNĚN Í Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyvarujete, může způsobit menší či středně závažné zranění nebo poškození výrobku/majetku. Upozorňuje také na nebezpečné činnosti. Blesk se šipkou v trojúhelníku je varovný symbol upozorňující na nebezpečné napětí uvnitř výrobku. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÉREJTE UPOZORNĚNÍ: KE SNÍŽENÍ RIZIKA ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI URČENÉ K OPRAVĚ UŽIVATELI. SERVIS PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI. Vykřičník v trojúhelníku je varovný symbol upozorňující na důležité pokyny k tomuto výrobku. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY Při používání elektrických výrobků vždy dodržujte základní bezpečnostní předpisy, obzvláště v přítomnosti dětí. VAROVÁNÍ Ke snížení nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem nebo vážného poranění: Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento výrobek není určen k používání dětem nebo nemohoucím osobám, pokud nejsou dostatečně hlídány odpovědnou osobou, která zajistí bezpečné používání přístroje. Malé děti je třeba hlídat, aby s výrobkem nezacházely jako s hračkou. Před přemisťováním nebo čistěním výrobku se vždy ujistěte, že je odpojen z elektrické sítě. Uchovávejte napájecí kabel a výrobek mimo ohřívané povrchy. Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody nebo jiných tekutin. Výrobek nevystavujte dešti ani vlhku. Pokud výrobek spadne do vody, okamžitě jej odpojte z elektrické sítě, netahejte za napájecí kabel. Nepokládejte na napájecí kabel jiné předměty v místě, kde je připojen do výrobku, síťový kabel se může roztřepit a pokazit. Nezasunujte/nevyjímejte výrobek do/z elektrické sítě mokrou rukou. Výrobek nepoužívejte, pokud má poškozený nebo přeřezaný napájecí kabel nebo adaptér, pokud jsou vidět dráty, pokud selhává, pokud upadl nebo byl poškozen nebo pokud upadl do vody nebo byl vystaven vodě. Tento výrobek nemá části určené k opravě uživateli. Nepokoušejte se sami výrobek rozmontovat nebo opravit. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte kvalifikovaného opraváře. Nepřetěžujte napájení. Přístroj udržujte mimo silné magnety, zdroje tepla, přímé sluneční světlo nebo nadměrný prach. 2

4 UPOZORNĚNÍ Ke snížení zranění nebo poškození výrobku: Tento výrobek je určen pro použití uvnitř, k neprůmyslovému a nekomerčnímu použití; nepoužívejte jej venku. Výrobek nepřipevňujte ke zdi nebo stropu. Nikdy nedovolte, aby cizí materiály nebo tekutiny vnikly do přístroje. Na přístroj nepokládejte těžké předměty. K zajištění řádné ventilace a řádného provozu nikdy nepřekrývejte nebo neucpávejte štěrbiny a otvory látkou nebo jinými materiály. Přístroj nepoužívejte při teplotě vyšší než 40 stupňů Celsia. Nenechávejte přístroj v blízkosti otevřeného plamene, jako např. ohně, svíčky atd. Manipulace a používání baterií: VAROVÁNÍ: S bateriemi mohou manipulovat pouze dospělí lidé. Neumožněte dětem používat tento výrobek, pokud není kryt prostoru pro baterie bezpečně připevněn k prostoru pro baterie podle všech bezpečnostních pokynů k výrobku. Dodržujte bezpečnostní a uživatelské pokyny výrobce baterií. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nekombinujte nové a použité baterie nebo nekombinujte baterie různého chemického složení nebo velikosti. Baterie vkládejte s ohledem na řádnou polaritu (+/-), jak je označena v prostoru pro baterie. Pochybení při řádném uspořádání polarity baterií může způsobit zranění a/nebo poškodit majetek. Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, odstraňte prázdné nebo vybité baterie. Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Nevystavujte baterie ohni nebo jiným zdrojů žáru. Prázdné/vybité baterie likvidujte nebo recyklujte podle platných zákonů. Podrobné informace vám poskytne místní recyklační či sběrné středisko. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ VYBALENÍ A SESTAVENÍ Opatrně vyjměte z krabice všechny části a ověřte si, že máte všechny nezbytné části z krabice vyjmuty. Z jednotlivých části odstraňte veškeré obalové materiály. Odstraňte popisné štítky, které mohou být připevněny na přední části hlavního přístroje. Neodstraňujte žádné štítky nebo samolepky ze zadní části hlavního přístroje nebo z reproduktorů. Všechny části umístěte na požadované místo. Sytém je určen k používání na rovném, stabilním a plochém povrchu, jako např. na stole, stolku, polici nebo stojanu v blízkosti zásuvky střídavého proudu, mimo přímé sluneční světlo a mimo zdroje nadměrného tepla, prachu, hluku nebo vibrací. Odmotejte napájecí kabel na zadní straně přístroje a natáhněte jej na celou jeho délku. 3

5 ZDROJ ELEKTŘINY PŘÍPRAVA K POUŽITÍ Tento systém je navržen k provozu pouze při střídavém proudu 230 V 50 Hz v domácnostech. Připojení systému k jiném zdroji elektrické energie může způsobit poškození systému a takovéto poškození není součástí záruky. Zástrčka napájení je používána rozpojovací zařízení, měla by být lehce dostupná a ovladatelná. English AC outlet AC plug translation Zásuvka střídavého proudu Zástrčka střídavého proudu POZNÁMKA: Systém má zástrčku pro střídavý proud, kterou je možné zasunout pouze do příslušné zásuvky střídavého proudu. Jedná se o bezpečnostní prvek, který má snížit nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Pokud se zástrčka do vaší zásuvky nehodí, měli byste nechat zásuvku vyměnit kvalifikovaným oprávněným elektrikářem. K zasunutí zástrčky do zásuvky nepoužívejte adaptér. Adaptér ruší bezpečnostní prvek a může vás vystavit zasažení elektrickým proudem. 4

6 UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ A UKAZATELŮ VRCHNÍ ČÁST PŘEDNÍ ČÁST 5

7 UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ A UKAZATELŮ ZADNÍ ČÁST SPODNÍ ČÁST 6

8 UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ A UKAZATELŮ LCD DISPLEJ 1.) STANDBY/FUNKCE 2.) HLASITOST + /HLASITOST - 3.) REŽIM 4.) HRANÍ/PAUZA 5.) PAMĚT NAHORU/PAMĚŤ DOLU 6.) BUDÍK 1/BUDÍK 2 7.) AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 8.) Konektor pro ipod 9.) LADIT/PŘESKOČIT DOPŘEDU 10.) DOČASNÉ VYPNUTÍ 11.) LADIT/PŘESKOČIT DOZADU 12.) DISPLEJ 13.) VIDEO Výstup 14.) AUX vstup 15.) FM ANT 16.) Vstup pro napájení střídavým proudem 17.) SUBWOOFER výstup 18.) Prostor pro baterie 19.) Zobrazení dne v týdnu 20.) Ukazatel PM (odpoledne) (při nastavení po 12 h) 21.) Zobrazení času 22.) Zobrazení ipod/aux/fm Frekvence/AM Frekvence /Režim data 23.) Ukazatel funkce dočasného vypnutí 24.) Ukazatel funkce budíku 25.) Ukazatel režimu buzení 7

9 UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ A UKAZATELŮ 1.) STANDBY/FUNKCE 2.) STOP 3.) HRANÍ/PAUZA 4.) REŽIM 5.) DOČASNÉ VYPNUTÍ 6.) IPOD NAHORU 7.) VSTUP 8.) LADIT/PŘESKOČIT DOPŘEDU 9.) LADIT/PŘESKOČIT DOZADU 10.) IPOD DOLU 11.) STEREO 12.) PAMĚŤ NAHORU 13.) AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 14.) PAMĚŤ DOLŮ 15.) BUDÍK VYPNOUT/ZAPNOUT 16.) VYPNOUT ZVUK 17.) HLASITOST + 18.) HLASITOST - Dálkový ovladač 8

10 BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE Do dálkového ovladače je třeba 3V lithiová knoflíková baterie CR2025", která je zahrnuta. K prodloužení životnosti původní baterie jsme mezi lithiovou baterii a svorky baterie vložili malý průhledný plastový štítek. Před používání dálkového ovladače je třeba tento štítek odstranit. K odstranění štítku jím zatáhněte ve směru šipky podle nákresu. Jakmile je fungování dálkového ovladače nestále nebo neuspokojivé, nahraďte starou baterii novou. 1.) Stáhněte držák baterie z krytu dálkového ovladače. 2.) Vložte jednu 3V baterii CR2025 do držáku baterie, ujistěte se, že polarita je správná (+ a strana baterie). Špatná polarita může přístroj poškodit a dálkový ovladač nebude fungovat. UPOZORNĚNÍ: Pokud není baterie správně nahrazena, existuje nebezpečí výbuchu. Nahrazujte baterii pouze baterií stejného nebo odpovídajícího typu. 3.) Nasaďte držák baterie zpět na dálkový ovladač. Poznámka: Pokud přístroj po delší dobu nepoužíváte, baterii vyjměte, abyste předešli poškození nebo poranění při možném vytečení baterie. Používejte pouze uvedenou velikost a typ baterie. 9

11 POKYNY K PROVOZU Ujistěte se, že síťový kabel pro střídavý proud tohoto přístroje je řádně připojen k zásuvce střídavého proudu 230V 50Hz. Ujistěte se, že minimální prostor pro ventilaci kolem celého přístroje činí 10 cm. 1) Nastavení času a data Při prvním připojení systému do zásuvky střídavého proudu je na obrazovce displeje zobrazen čas 12:00 & datum ) V režimu STANDBY stlačením a přidržením tlačítka REŽIM na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači vstoupíte do režimu nastavení času. Na displeji se zobrazí a bude blikat 12 H, což označuje, že hodiny jsou nastaveny na 12hodinový formát času. 2) Jedním stlačením tlačítka LADIT/PŘESKOČIT na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači změníte formát hodin na 24hodinový formát. Displej bude místo 12H zobrazovat 24H. 3) Stlačením tlačítka REŽIM volbu potvrďte. Začne blikat číselný znak pro hodiny 0. Pro nastavení hodin mačkejte tlačítko LADIT/PŘESKOČIT na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači. Stlačením tlačítka REŽIM volbu potvrďte. 10

12 POKYNY K PROVOZU 4) Jakmile je potvrzena hodina, začne blikat číselný znak pro minuty 00. Pro nastavení minut mačkejte tlačítko LADIT/PŘESKOČIT na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači. Stlačením tlačítka REŽIM volbu potvrďte. 5) Po nastavení minut začne blikat den v týdnu MON (pondělí). Pro nastavení dne v týdnu mačkejte tlačítko LADIT/PŘESKOČIT na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači. Stlačením tlačítka REŽIM volbu potvrďte. 6) Po nastavení dne v týdnu začne v rámečku pro datum blikat 1 pro nastavení měsíce. Pro nastavení měsíce mačkejte tlačítko LADIT/PŘESKOČIT na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači. Stlačením tlačítka REŽIM volbu potvrďte. 7) V rámečku pro datum začne blikat 01 pro nastavení dne v měsíci. Pro nastavení dne mačkejte tlačítko LADIT/PŘESKOČIT na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači. Stlačením tlačítka REŽIM volbu potvrďte. Úpravy při přestupném roce O půlnoci v 12:00 dne v přestupném roce zobrazí kalendář datum Datum přesuňte zpět na 02-28, protože hodinový systém neobsahuje datum

13 POKYNY K PROVOZU Ⅱ) NASTAVENÍ BUDÍKU 1/2 Režim budíku je možné nastavit pouze v režimu Standby. A. Nastavení budíku 1 1) Když je přístroj v režimu STANDBY, stlačte a přidržte po dobu 2 s tlačítko BUDÍK 1 na horní části přístroje a číselný znak pro hodiny 12 začne blikat. Stlačením tlačítka LADIT/PŘESKOČIT nastavte hodiny. Stlačením tlačítka BUDÍK 1 volbu potvrďte. 2) Jakmile začne blikat číselný znak pro minuty 00, stlačením LADIT/PŘESKOČIT nastavte minuty. Stlačením tlačítka BUDÍK 1 volbu potvrďte. 3) Jakmile začne blikat proužek zobrazení data, stlačením LADIT/PŘESKOČIT zvolte následující režim buzení. REŽIM KAŽDÝ DEN (na displeji se zobrazí VŠECHNY dny) budík se zapne během všech sedmi dnů v týdnu; REŽIM VŠEDNÍ DNY (na displeji se zobrazí MON - FRI (PO PÁ)) budík se zapne pouze od pondělí do pátku; REŽIM VÍKENDOVÉ DNY (na displeji se zobrazí SUN & SAT (SO NE)) budík se zapne pouze v sobotu a v neděli. Stlačením tlačítka BUDÍK 1 volbu potvrďte. 12

14 POKYNY K PROVOZU 4) Jakmile začne blikat režim způsobu buzení, mačkáním tlačítka LADIT/PŘESKOČIT zvolte z následujících možností: a: Buzení Rozhlasovým vysíláním AM - Před nastavením funkce buzení je třeba předem naladit požadovanou rádiovou stanici v režimu rádio AM. b: Buzení Rozhlasovým vysíláním FM - Před nastavením funkce buzení je třeba předem naladit požadovanou rádiovou stanici v režimu rádio FM. c: Buzení spuštěním ipod. d: Buzení zvoněním. B. Nastavení budíku 2 Stlačte a přidržte po dobu 2 s tlačítko BUDÍK 2 na horní části přístroje a opakujte kroky 1), 2), 3) & 4) v Nastavení budíku 1 k nastavení BUDÍKU 2. Stlačením tlačítka BUDÍK 2 volbu potvrďte. 13

15 POKYNY K PROVOZU C. Funkce dočasné vypnutí Když je budík ZAPNUTÝ, je možné stlačením tlačítka DOČASNÉ VYPNUTNÍ na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači budík přechodně vypnout, budík se opět zapne po 8 minutách. Funkce DOČASNÉ VYPNUTÍ funguje po stlačení tlačítka DOČASNÉ VYPNUTNÍ neustále. Tato funkce se vypne stlačením tlačítek BUDÍK 1/ BUDÍK 2.. D. Funkce automatické vypnutí Stlačením tlačítka AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači se zobrazí číselný znak 120 (minut) a zapne se ukazatel automatického vypnutí. Opakovaným stlačením tlačítka AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ změníte a nastavíte dobu vypnutí ze120 na 90, 60, 30, 20, 10 nebo 5 (minut). Zvolení -- znamená, že funkce se automatické vypnutí nezapne. Ⅲ) Poslouchání ipod a rádia/nabíjení ipod DŮLEŽITÉ! Aby nedocházelo k nechtěnému zkreslování během přehrávání z ipod, doporučuje se nastavení EQ v vašem ipod do polohy Off. V ipod jděte do nabídky Hlavní menu, zvolte Menu nastavení, zvolte Nastavení EQ a ujistěte se, že funkce EQ je v poloze Off (Main Menu > Settings Menu > EQ Setting > Zvolit Off ). Poznámka: Součástí systému je také jeden plochý adapter bez otvorů. Slouží jako kryt proti prachu a je možné jej nasadit na dokovací stanici, pokud k ní ipod nebude po delší dobu připojen. Pře použitím kryt proti prachu odstraňte. A. POSLECH ipod 1) Stlačením tlačítka STAND BY/SOURCE na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači přístroj zapnete. Opakovaným stlačením tlačítka POWER/ SOURCE zvolte funkci ipod. 2) Slovo ipod bude blikat v pravém rohu rámečku displeje, označuje režim ipod. 14

16 POKYNY K PROVOZU 3) Stlačením tlačítka HRANÍ/PAUZA na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači ovládejte funkci hraní nebo pauza. 4) Stlačením tlačítka LADIT/PŘESKOČIT na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači zvolte předešlou nebo další skladbu. 5) Stlačením tlačítek HLASITOST +/HLASITOST na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači upravujte hladinu HLASITOSTI přístroje podle vašich požadavků. Ovládání menu ipod pouze DÁLKOVÝM OVLADAČEM Na dálkovém ovladači stlačte tlačítko REŽIM, ipod se přepne na předešlé menu. Stlačením tlačítek IPOD NAHORU/IPOD DOLU na dálkovém ovladači zvolte směr nahoru nebo dolu na menu ipod. Stlačením tlačítka VSTUP vstupte do vybraného menu. B. POSLECH FM RÁDIA POZNÁMKA: Rozmotejte a natáhněte anténu pro příjem FM na její celou délku. Může být nutné upravit směr drátové antény, dokud nenaleznete nejlepší polohu pro příjem vašich oblíbených FM stanic. 1) Stlačením tlačítka STAND BY/SOURCE na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači přístroj zapnete. Opakovaným stlačením tlačítka POWER/ SOURCE zvolte funkci FM. 2) Frekvence FM se zobrazí v pravém rohu rámečku displeje, označuje režim Rádio FM. 3) Následujícím způsobem nalaďte požadovanou frekvenci: a) Automatické ladění i) Přidržením a stlačením po dobu 2 s tlačítko LADIT/PŘESKOČIT na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači se spustí automatické ladění. ii) Tuner začne vyhledávat frekvenci následující stanice se silným signálem a na této stanici se zastaví. Postup opakujte, dokud se tuner nezastaví na požadované stanici. 15

17 POKYNY K PROVOZU b) Manuální ladění Opakovaně mačkejte LADIT/PŘESKOČIT na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví vámi požadovaná stanice. 4) Uložení stanic FM v paměti tuneru Tento přístroj umožňuje uložení 20 stanic v paměti tuneru. Můžete si v paměti tuneru uložit až 10 stanic FM a 10 stanic AM k okamžitému vyvolání. Postup uložení stanice do paměti je následující: a) Uložení kanálu FM i) Proveďte krok 3) a) ii) v části POSLECH FM RÁDIA a vyberte první stanici, kterou chcete uložit a frekvence FM začne blikat v rámečku v pravém horním rohu displeje. Na příklad: FM 106,2 MHz. ii) Stlačte tlačítko REŽIM na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači, pořadové číslo ukládaného kanálu 01 začne blikat na displeji. iii) Mačkáním tlačítek PAMĚŤ NAHORU/DOLU na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači zvolte pořadové číslo ukládaného kanálu (CH01 až CH10). iv) Potvrďte stlačením tlačítka REŽIM na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači. v) Opakujte kroky i) až iv), dokud nemáte uloženo až 10 stanic. Stlačte tlačítka PAMĚŤ+/- na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači k poslechu uložených kanálů FM CH01 - CH10 v režimu FM. Poznámka: Uložené stanice se vymažou, pokud dojde k přerušení dodávky elektrického proudu a záložní baterie nejsou vloženy. C. POSELECH AM RÁDIO 1) Stlačením tlačítka STAND BY/SOURCE na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači přístroj zapnete. Opakovaným stlačením tlačítka POWER/ SOURCE zvolte funkci AM. 16

18 POKYNY K PROVOZU 2) Frekvence AM se zobrazí v rámečku v pravém horním rohu displeje, označuje režim Rádio AM. 3) Pro uložení a poslech kanálů AM, postupujte podle části POSLECH FM RÁDIA, kroky 3) & 4). D. NABÍJENÍ ipod Když je ipod připojen k přístroji, automaticky se nabíjí v režimu STANDBY, v režimu ipod, v režimu FM nebo v režimu AUX. Poznámka: Pro lepší příjem AM se ipod nenabíjí během režimu AM. IV) DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ VSTUP Připojte konektory Audio výstup vašeho doplňkového zdroje zvuku (TV, VCR, DVD přehrávač, kazetový přehrávač, přehrávač mini disků, atd.) do konektoru AUX IN na zadní části přístroje. Funkce doplňkového zařízení se aktivuje pouze v případě, že je konektor aux in opatřen spojovacím kabelem. Poznámka: Spojovací kabel není zahrnut. 1) Stlačením tlačítka POWER/SOURCE na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači zvolte funkci Aux. AUX se zobrazí v rámečku v pravém horním rohu displeje a označuje funkci vstupu do režimu AUX. 2) Zapněte doplňkové zařízení a ovládejte je běžným způsobem. Zvuk z doplňkového zařízení bude vycházet ze sluchátek tohoto systému. 3) Nastavte hladinu HLASITOSTI tohoto systému podle vašich požadavků. 17

19 POKYNY K PROVOZU V )VIDEO VÝSTUP Pokud je ipod video připojeno k tomuto přístroji, je možné sledovat video na externím displeji připojením konektoru VIDEO OUT k požadovanému displeji videa (spojovací kabel pro video není zahrnut). Poznámky: Ujistěte se, že na Menu nastavení videa v ipod je TV Out nastaveno na ON. V opačném případě se signál videa nebude moci na displeji zobrazit. (Podrobnější pokyny naleznete v Návodu k použití pro ipod video.) VI) SUBWOOFER VÝSTUP Připojte konektory Audio výstup vašeho aktivního subwooferu ke konektoru SUBWOOFER VÝSTUP na zadní části přístroje. Přístroj se stane systémem 2,1 a z externího aktivního subwooferu bude moci znít bas. Poznámka: Spojovací kabely a aktivní subwoofer nejsou zahrnuty. VII) Ovládání jasu displeje V režimu STANDBY nebo v režimu ZAPNUTO stlačením tlačítka DOČASNÉ VYPNUTÍ na horní části přístroje nebo na dálkovém ovladači zvolte tlumenější nebo jasnější displej. 18

20 POKYNY K PROVOZU OPĚTOVNÉ NASTAVENÍ Pokud systém nereaguje, mohl elektrostatický výboj nebo proudový náraz spustit automatické vypnutí interního počítače. Pokud k tomu dojde, jednoduše odpojte přístroj z elektřiny, vyjměte záložní baterie a po minutě jej znovu připojte. Poznámka: Odpojení od elektřiny uzamkne interní počítač po proudovém nárazu, dojde také k vymazání všech nastavení. Po zapnutí bude nutné všechna nastavení provést znovu. Funkce záloha Při přerušení dodávky elektrické energie se vypne zobrazení hodin a uložené rádiové stanice a veškerá nastavení se zruší. K zálohování hodin a uložených stanic vložte dvě baterie velikost AA (nejsou zahrnuty ) do prostoru pro baterie na spodní části přístroje. Zálohové baterie nejsou určeny pro provoz ipod. Ujistěte se, že polarita + a je správná. Špatná instalace může přístroj poškodit. Poznámka: Vždy používejte alkalické baterie a pokud nebude přístroj po delší dobu používán, vždy baterie vyjměte. 19

21 PÉČE A ÚDRŽBA PÉČE O SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE Pokud je skříňka přístroje zaprášená, pouze ji otřete měkkou suchou prachovkou. Nepoužívejte vosk, aerosolové leštící přípravky ve spreji nebo abrazivní čističe. VAROVÁNÍ Nikdy nedovolte, aby se při čistění dostala do přístroje voda nebo jiné tekutiny. Při čistění se ujistěte, že je přístroj odpojen ze zdroje elektrické energie. TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení střídavým proudem: AM: FM: Záloha stejnosměrný proud: Výstupní výkon: Příkon: AC 230 V ~ 50 Hz khz 87,5 108 MHz 3 V (2 BATERIE VELIKOSTI AA ) 2 X 2,5 Wattů RMS 13 W Instrukce k ochraně životního prostředí Po skončení životnosti výrobku jej neodstraňujte do běžného domovního odpadu, odevzdejte jej do sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Podle symbolu na výrobku, v instrukcích k použití nebo na obalu získáte informace o vhodné metodě odstranění. Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Recyklací, recyklací materiálu či jinou formou opětovného využití starých přístrojů významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Na místních úřadech se prosím informujte o místě sběrného střediska. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S * ipod a logo ipod jsou obchodními značkami společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích. TECHNICAL INFORMATION 20

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem Návod k obsluze Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem MRR 605 Popis přístroje 2 Všeobecné bezpečnostní instrukce Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Register your product and get support at DC220. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at DC220. Příručka pro uživatele Register your product and get support at DC220 CS Příručka pro uživatele CS 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny a Přečtěte si tyto pokyny. b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Uţivatelský manuál Model: imm153. Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí "shake and wake"

Uţivatelský manuál Model: imm153. Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí shake and wake Uţivatelský manuál Model: imm153 Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí "shake and wake" OBSAH MANUÁLU Představení.. 2 Začínáme Připojení AC adaptéru.......... 3 Ochrana nábytku........ 3 Vloţení

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

MUSIC CENTER 5v1. 5 klasických funkcí v 1 přístroji: CD přehrávač Kazetový přehrávač AM/FM rádio s analogovým laděním Gramofon Audio vstup

MUSIC CENTER 5v1. 5 klasických funkcí v 1 přístroji: CD přehrávač Kazetový přehrávač AM/FM rádio s analogovým laděním Gramofon Audio vstup CZ MUSIC CENTER 5v1 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. 5 klasických funkcí v 1 přístroji: CD přehrávač

Více

Návod k použití BMR103B

Návod k použití BMR103B Rádio Návod k použití BMR103B Symboly Následovně jsou zobrazeny symboly, které se používají v souvislosti s tímto přístrojem. Před použitím přístroje se bezpodmínečně seznamte s těmito symboly! Přečtěte

Více

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz Návod k obsluze cz Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz 1. Využi NR280P je určen pro použi jako rádio s budíkem. NR280P je vybaven funkcemi FM rádia, projekčními funkcemi a disponuje vestavěnou lampou. Rovněž

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AE2600. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AE2600. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AE2600 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

CD BOOMBOX s dokovací stanicí pro ipod. Uživatelská příručka Návod k použití

CD BOOMBOX s dokovací stanicí pro ipod. Uživatelská příručka Návod k použití i-sx60 CD BOOMBOX s dokovací stanicí pro ipod Uživatelská příručka Návod k použití UPOZORNĚNÍ Kvůli bezpečnému a náležitému provozu dodržujte následující pokyny. UMÍSTĚNÍ Zařízení nepoužívejte v extrémně

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

HAUSER e l e c t r o n i c

HAUSER e l e c t r o n i c NÁVOD NA POUŽITÍ HAUSER e l e c t r o n i c CD-9530 Nostalgické rádio s CD přehrávačem Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste prokázali zakoupením výrobku typu HAUSER. Tento přístroj je výsledkem nejnovějšího

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM HYUNDAI TELECOM DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM Instalační a uživatelský návod Než začnete s montáží zařízení, důkladně si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. HYU-0001-1 HYUNDAI TELECOM.DOC

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ GF4010 Combat GYRO Návod k použití Abyste se vyhnuli potížím a užili si létání, přečtěte si pečlivě přiložený

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. ČEŠTINA NÁVOD PRO UŽIVATELE STYLOVÁ HUDBA DOKOVACÍ REPRODUKTOR Před použitím vaší sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. ND1520 ND1520-FI.BHUNLLK_2906-CZE.indd

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Register your product and get support at AJ5000 CS Příručka pro uživatele PRESE T A CLOCK SET SET SET TIME HR TU NIN G M IN PR OG SCAN SLEEP C OLO R R ADI O R E P E AT B R I G H T N E S A L A R M S C O

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ANTISTATICKÁ, S NASTAVENÍM TEPLOTY Inteligentní pájecí stanice, která umožňuje používat bezolovnatou technologii pájení. Návod

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

RT231/RT235 3-PÁSMOVÉ PŘENOSNÉ RÁDIO 3-PÁSMOVÉ PRENOSNÉ RÁDIO

RT231/RT235 3-PÁSMOVÉ PŘENOSNÉ RÁDIO 3-PÁSMOVÉ PRENOSNÉ RÁDIO RT231/RT235 CZ 3-PÁSMOVÉ PŘENOSNÉ RÁDIO SK 3-PÁSMOVÉ PRENOSNÉ RÁDIO 3-PÁSMOVÉ PŘENOSNÉ RÁDIO RT231/RT235 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si přečtěte pokyny

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

Safety Angel Návod na použití

Safety Angel Návod na použití Safety Angel Návod na použití I Úvod Přístroj Safety Angel sestává ze základní jednotky a z náramku, který funguje jako alarm proti zrátě a monitoruje i ponoření do vody. Na stránce www.manual-guide.com

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035 Obj. č. 35 23 53 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského DAB+ rádia. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač Návod k obsluze DigitRadio 210 DAB+/DAB-UKW radiopřijímač 2 Obsah Obsah... 2 Popis přístroje... 4 Obsah balení... 5 Bezpečnost přístroje... 6 Umístění přístroje... 8 Zacházení s bateriemi / akumulátory...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více