VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PROJEKT ZASTŘEŠENÍ VÝSTAVNÍ HALY DESIGN OF EXHIBITION HALL ROOF DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. PETR NĚMEC doc. Ing. MILOŠ ZICH, Ph.D. BRNO 2013

2

3

4 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na návrh vybraných železobetonových prvků pro zastřešení výstavní haly (předem předpjatá vaznice, předem předpjatý vazník, železobetonové sloupy, železobetonové základové patky a dodatečně předpjaté vazníky). Tato práce obsahuje výpočet zatížení (vlastní tíha, ostatní stálé zatížení, zatížení větrem, zatížení sněhem a provozní zatížení) návrh a posouzení vybraných železobetonových částí a výkresovou dokumentaci. Klíčová slova Výstavní hala, zatěžovací stavy, kombinace zatěžovacích stavů, vnitřní síly, ztráty předpětí, předem předpjatá vaznice, předem předpjatý vazník, železobetonový sloup, železobetonová patka, dodatečně předpjaté vazníky, sedání, předpětí, předpínací lana a kabely, návrh a posouzení, výkresová dokumentace. Abstract The Diploma s thesis is focused on the design of selected parts of reinforced concrete exhibition hall (prestressed concrete purlin, prestressed concrete girder, reinforced concrete column, reinforced concrete footing, post-tensioned concrete girders). The load calculation (the self weight, the permanent load, the wind load, the snow load and imposed load), the design and the review of selected reinforced concrete items and the drawing documentation are included in this thesis. Key words Exhibition hall, load cases, combination of the load cases, internal forces, loss of prestress, prestressed concrete purlin, prestressed concrete girder, reinforced concrete column, reinforced concrete footing, post-tensioned concrete girders, subsidence, prestressing, prestressing wires and tendons, design and review, drawing documentation.

5 Bibliografická citace VŠKP NĚMEC, Petr. Projekt zastřešení výstavní haly. Brno, s., 309 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.

6

7 Poděkování: Rád bych poděkoval panu doc. Ing. Miloši Zichovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Stejně tak mu děkuji i za vstřícný přístup a množství času, který mi věnoval. Dále děkuji panu doc. Ing. Janu Masopustovi, CSc. za rady ohledně založení objektu, a v neposlední řadě také děkuji svým rodičům za podporu při studiu.

8 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ A1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Bc. PETR NĚMEC DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013

9 OBSAH OBSAH 1 ÚVOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU FUNKCE A TVAR BUDOVY KONSTRUKČNÍ SYSTÉM ZAKLÁDÁNÍ ZATÍŽENÍ KOMBINACE ZATÍŽENÍ MATERIÁL BETON BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ POVRCHOVÉ ÚPRAVY POSTUP VÝSTAVBY VARIANTA A VARIANTA B POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM POUŽITÝCH NOREM SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY WEBOVÉ STRÁNKY POUŽITÉ PROGRAMY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

10 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚVOD Práce byla zadána panem doc. Ing. Milošem Zichem, Ph.D. v rámci řešení diplomové práce. Jedná se o projekt zastřešení výstavní haly. Hlavním požadavkem je prokázat statickým výpočtem návrh a posouzení vybraných železobetonových prvků (střešní vaznice, střešní vazník, sloupy a patky) dle platných norem. V první části této práce byl proveden návrh a posouzení výše zmíněných vybraných prvků výstavní haly. Tato část obsahuje návrh a posouzení předem předpjaté vaznice ručním výpočtem a jeho srovnání s výpočtem provedeným za použití výpočetního programu. Dále je to návrh a posouzení předem předpjatého vazníku, železobetonového sloupu a železobetonové základové patky s ohledem na reálné základové podmínky. V druhé části je řešen opět návrh střešních vazníků a jejich dodatečné předepnutí po zabudování do konstrukce. Zde bylo snahou zmenšit průřez vazníku, a tím i jeho vlastní tíhu a spotřebu materiálu. Porovnání těchto dvou variant návrhu je uvedeno v závěru přílohy B2. Statický výpočet - Dodatečně předpjaté vazníky. 2 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 2.1 FUNKCE A TVAR BUDOVY Jedná se o objekt pro výstavní účely. Stavbu tvoří železobetonový skelet založený na základových patkách. Půdorys je obdélníkový o rozměrech 150,9 x 70,3 m. Výška objektu 14,1 m. Jako součást takovéto stavby bývá často uvnitř skeletu také vybudováno další podlaží či jiné objekty pro sociální a administrativní účely. Avšak tato část nebyla v rámci diplomové práce řešena. 2.2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM Nosnou funkci objektu zajišťují železobetonové základové patky a sloupy betonované na místě a prefabrikované střešní vazníky a vaznice. Patky jsou obdélníkové o rozměrech 2400 x 2400 mm (ZP1) a 1800 x 3000 mm (ZP2). Sloupy jsou vetknuty do základových patek a jejich rozměry jsou 600 x 600 mm u vnějších sloupů (S01) a 600 x1000 mm u sloupů vnitřních (S02). Střešní vazník (V01) je prostě uložen na sloupy. Jeho průřez je ve tvaru I o výšce 2000 mm, šířka spodní pásnice 290 mm, šířka horní pásnice 650 mm a tloušťka stojiny 200 mm. 3

11 TECHNICKÁ ZPRÁVA Střešní vaznice (L01) jsou prostě uloženy na vazníky. Průřez je ve tvaru T, jehož výška je 600 mm. Tloušťka příruby vaznice je 120 mm. Ve variantě B je řešen stejný objekt. Změna se týká pouze střešních vazníků. Ty jsou opět ve tvaru I, ale jejich výška je 1500 mm, šířka spodní a horní pásnice je stejná, tedy 290 a 650 mm. Tloušťka stojiny je 180 mm. Vazníky jsou po osazení na sloupy dodatečně předepnuty, čímž vytvoří spojitý nosník. 3 ZAKLÁDÁNÍ Pro řešení diplomové práce bylo uvažováno s reálným základovým podložím. Stavba se nachází v lokalitě Brno - Pisárky. Mocnost Vrstva 0-1,0 m Navážka - neúnosná zemina 1,0-2,5 m Písek hlinitý - S5 2,5-5,0 m Písek se štěrkem - G4 5,0-10,0 m Jíl neogenní - silně plastický, tuhý - pevný - F8 Po konzultaci s odborníkem bylo zvoleno založení na základových patkách s ohledem na výpočet únosnosti základové půdy a ověřením sedání. Patky jsou v hloubce 1,5 m pod terénem. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 4,5 m pod terénem, čili výrazně neovlivňuje založení objektu. 4 ZATÍŽENÍ Vlastní tíha prvků byla automaticky počítána programem použitým pro výpočet vnitřních sil.tyto výsledky byly ověřeny také ručním výpočtem. Pro stanovení vlastní tíhy byla uvažována objemové tíha ρ c =25 kn/m 3 (železobetonové prvky). Ostatní stálé zatížení tvoří zatížení od střešního pláště, instalační příhradoviny pro trubní vedení vzduchotechniky, elektroinstalace a závěsů pro účely výstavnictví. Hodnoty zmíněných zatížení byly určeny ručním výpočtem a jsou uvedené ve statickém výpočtu u každého návrhu prvku. Prvky konstrukce jsou kromě vlastní tíhy a ostatního stálého zatížení také vystaveny klimatickým účinkům. Navržený objekt spadá do I. sněhové oblasti, kde se charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi s k = 0,67 kn/m 2 ( Dále se objekt nachází ve II. větrové oblasti s výchozí základní rychlostí větru v b,0 = 25 m/s. 4

12 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dále bylo uvažováno provozní zatížení. Hodnota tohoto zatížení byla stanovena dle platných norem. Provozní zatížení spadá do kategorie H - střechy. Jiná, než zmíněná zatížení, nebyla uvažována. Zatížení na konstrukci bylo stanoveno dle požadavků EC. Konstrukce není vystavena dynamickým účinkům zatížení. Předpokládá se, že nenastane nerovnoměrný pokles podpor. 4.1 KOMBINACE ZATÍŽENÍ Při návrhu byla zatížení rozdělena do jednotlivých zatěžovacích stavů, a dále pak zatřízena do kombinačních rovnic. A to pro kombinaci trvalé a dočasné návrhové situace dle normy ČSN EN Zásady navrhování konstrukcí. Rovnice pro mezní stavy STR a GEO: 5 MATERIÁL 5.1 BETON Pro jednotlivé prvky byly zvoleny betony o různé pevnosti. Pro návrh prvků ve střešní rovině, tedy pro předem předpjatý vazník a předem předpjatou vaznici, byl uvažován beton s předepsanou válcovou/krychelnou pevností 50/60 MPa (C 50/60). Tento beton byl použit ve variantě A i ve variantě B. Pro návrh sloupů byl zvolen beton s předepsanou válcovou/krychelnou pevností 40/50 MPa (C 40/50). Jedná se o části konstrukce, které nejsou vystaveny účinkům agresivního prostředí a jsou tedy zařazeny do kategorie agresivity prostředí XC1. Pro návrh základových patek byl zvolen beton s předepsanou válcovou/krychelnou pevností 30/37 MPa (C 30/37). Základové patky jsou vystaveny zemní vlhkosti a jsou zařazeny do kategorie agresivity prostředí XC BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ Betonářská výztuž je navržena z oceli s označením B500B s charakteristickou mezí kluzu 500 MPa a zařazením do třídy tažnosti B. Tato ocel je použita pro ohybovou i smykovou výztuž. 5

13 TECHNICKÁ ZPRÁVA 5.3 PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ Pro předpětí střešních vaznic je uvažováno použití předpínacích lan Y1770S7-15,2-A o ploše 140 mm 2 a se zaručenou pevností oceli 1770 MPa. Smluvní hodnota meze kluzu je 1520 MPa. Pro předpětí střešních vazníků jsou navržena předpínací lana Y1860S7-15,7-A o ploše 150 mm 2 a se zaručenou pevností oceli 1860 MPa. Smluvní hodnota meze kluzu je 1670 MPa. Tato lana byla použita ve variantě A i ve variantě B. Pro dodatečné předpětí ve variantě B je použito kabelu tvořeného stejnými předpínacími lany (Y1860S7-15,7-A). 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY Na konstrukci nebyly v rámci diplomové práce kladeny žádné speciální požadavky na povrchové úpravy. 7 POSTUP VÝSTAVBY 7.1 VARIANTA A Navrhovaný objekt bude vystavěn na volném prostranství v areálu brněnského výstaviště. V okolí se nachází i jiné budovy, které neovlivní tento objekt během výstavby. V první fázi dojde k úpravě zeminy, především k odvozu přebytečné navážky, která tvoří nejsvrchnější vrstvu základové půdy. Poté se vybetonují základové patky, z nichž bude vyčnívat betonářská výztuž pro napojení výztuže sloupů dle výkresové dokumentace. Po vytvrdnutí betonu základové patky bude na vyčnívající výztuž navázána výztuž sloupů, vytvořeno bednění a následně provedeno vybetonování sloupů. Mezitím budou mimo staveniště vyrobeny střešní dílce. Jedná se o předem předpjaté vazníky, které pak budou uloženy do tzv. "vidliček" vybetonovaných sloupů. Krátce po osazení vazníků, budou na vazníky uloženy vaznice pro zajištění prostorové tuhosti konstrukce. Vazníky budou opatřeny trny, na které se tyto vaznice osadí. V poslední fázi výstavby a montáže nosných prvků budou osazeny základové nosníky a ve stavební jámě proveden zhutněný štěrkový násyp. Tento násyp bude uložen na geotextilii, která zabrání promíchání stávající zeminy se štěrkovým násypem. Poté bude vybetonována podkladní vrstva podlahy a provedena montáž střešního a obvodového pláště. 6

14 TECHNICKÁ ZPRÁVA Postup realizace v bodech: - Úprava základové půdy pro založení na patkách - Vytvoření bednění a navázání výztuže základových patek - Vybetonování základových patek - Navázání výztuže sloupů na výztuž ze základových patek (1. pracovní spára) - Vytvoření bednění sloupů a následná betonáž - Osazení vazníků na sloupy - Osazení vaznic na vazníky - Osazení základových nosníků - Betonáž podkladního betonu podlahy - Montáž střešního a obvodového pláště 7.2 VARIANTA B Postup prací v této variantě je obdobný jako ve variantě A až po osazení předpjatých vazníků na vybetonované sloupy. Rozdíl spočívá v tom, že tyto vazníky budou při výrobě opatřeny ocelovými kanálky pro dodatečné předpětí. U každého z vazníků bude na jednom konci vyčnívat kabelový kanálek, který poslouží k propojení kabelových kanálků vyčnívajících z vazníků v pracovní spáře. Tato pracovní spára vznikne po osazení vazníků na sloupy, a to ve "vidličce" vnitřního sloupu (S02). V následující fázi bude tato pracovní spára vybetonována. Poté dojde k osazení střešních vaznic na trny vazníků. Dále se protáhne kanálkem předpínací kabel, a po vytvrdnutí betonu pracovní spáry dojde k předepnutí vazníků. Nejprve bude provedeno předepnutí z jedné strany na předepsanou hodnotu napětí, a pak dopnutí z druhého konce vazníků. Další fáze výstavby postupuje stejným způsobem jako ve variantě A. Postup dodatečného předepnutí v bodech: - Zabetonovaným kanálkem se protáhne předpínací kabel - Tento kabel se zakotví na jednom konci a z druhého se provede předpínání na předepsanou hodnotu napětí - Toto napětí bude podrženo po předepsanou dobu, a poté se kabel zakotví - Dopnutí lana z druhého konce, podržení napětí a zakotvení Při provádění předpětí musí být dodrženy technologické postupy dodavatele předpínacích kabelů, aby se zamezilo ztrátám předpětí, jako je např. pokluz v kotvě. 7

15 TECHNICKÁ ZPRÁVA 8 POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE Na konstrukci nebyly v rámci diplomové práce kladeny žádné speciální požadavky na požární odolnost konstrukce. 9 ZÁVĚR Pro vypracování této práce bylo použito výpočetního programu SCIA ENGINEER. Jednotlivé prvky byly modelovány jako rovinné výseky konstrukce. Výsledky z těchto modelů byly použity s přihlédnutím na výsledky získané zjednodušeným ručním výpočtem. Pro kontrolu a srovnání výsledků byl také vytvořen prostorový model konstrukce. Pro návrh vybraných prvků konstrukce byly rozhodující výsledky z rovinných modelů vytvořených ve výpočetním programu. Zadané prvky jsou v rámci diplomové práce navrženy v souladu se souborem platných norem v České republice. Výsledky statického výpočtu a ověření únosnosti navržených prvků jsou uvedeny ve statickém výpočtu. Výstupem návrhu je dále výkresová dokumentace jednotlivých navržených prvků. 8

16 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 10.1 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM [1] ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí, 2002 [2] ČSN EN : Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 2004 [3] ČSN EN : Obecná zatížení Zatížení sněhem, 2006 [4] ČSN EN : Obecná zatížení Zatížení větrem, 2007 [5] ČSN EN : Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 10.2 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] NAVRÁTIL, Jaroslav. Předpjaté betonové konstrukce. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 186 s. ISBN [2] NAVRÁTIL, Jaroslav a Miloš ZICH. Předpjatý beton: Průvodce předmětem BL11, Modul P01. Brno, [3] PROCHÁZKA, Jaroslav, Petr ŠTĚPÁNEK, Jiří KRÁTKÝ, Alena KOHOUTOVÁ a Jitka VAŠKOVÁ. Navrhování betonových konstrukcí 1: Prvky z prostého a železového betonu. 3. vyd. Praha: ČBS Servis, 2007, 316 s. ISBN [4] PROCHÁZKA, Jaroslav, et al. Navrhování betonových konstrukcí podle norem ČSN EN 1992 (Eurokódu 2) : Část 1: Železový beton, požár, ustanovení pro betonové mosty. 4. vydání. Praha : Ediční středisko ČVUT v Praze, s. ISBN [5] ZICH, Miloš. Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů. Praha: Dashöfer, 2010, 145 s. ISBN [6] ČÍRTEK, Ladislav. Prvky betonových konstrukcí : Navrhování jednoduchých prvků. Brno : [s.n.], s. [7] ČÍRTEK, Ladislav. Betonové konstrukce I : Betonové konstrukce prutové. Brno : [s.n.], s. [8] PROCHÁZKA, Jaroslav. Navrhování betonových konstrukcí: příručka k ČSN EN a ČSN EN vyd. Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010, 330 s. Technická knižnice (ČKAIT). ISBN

17 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ [9] Manual : Basic Reference Guide [online]. [s.l.] : SCIA Group, 2008 [cit ]. Dostupné z WWW: < ce_guide_enu.pdf> WEBOVÉ STRÁNKY [1] TERZIJSKI, Ivailo. Podklady pro studenty [online], [cit ]. Popp. Dostupné z WWW: < [2] ŠIMŮNEK, Petr. Podklady a doplňkové informace ke cvičením: [online]. [cit ]. Betonové konstrukce. Dostupné z WWW: < [3] HANZLOVÁ, Hana. Výuka : Pomůcky pro jednotlivé předměty [online]. [cit ]. České vysoké učení technické v Praze. Dostupné z WWW: < [4] Osobní stránka. HEJNIC, Filip. [online] [cit ]. Dostupné z: [5] VSL Systémy Česká republika. VSL SYSTÉMY (CZ) S.R.O. [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] Hala P. VELETRHY BRNO [online]. [cit ]. Dostupné z: POUŽITÉ PROGRAMY [1] Scia Engineer NEMETSCHEK Scia [2] Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft [3] AutoCAD 2009 Autodesk [4] RECOC RECOC s.r.o. 10

18 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ A průřezová plocha A c A p A s A s,min A sw průřezová plocha betonu průřezová plocha předpínacích vložek, popř. předpínací vložky průřezová plocha betonářské výztuže minimální průřezová plocha betonářské výztuže průřezová plocha smykové výztuže E c, E c(28) tečnový modul pružnosti obyčejného betonu při napětí σ c = 0 a ve stáří 28 dní E c,eff E cd E cm E c (t) E p E s g d g k I L M M Ed N N Ed P P 0 V V Ed a b b w d d g e f c f cd účinný modul pružnosti betonu návrhová hodnota modulu pružnosti betonu sečnový modul pružnosti betonu tečnový modul pružnosti obyčejného betonu při napětí σ c = 0 a v okamžiku t návrhová hodnota modulu pružnosti předpínací oceli návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli návrhová hodnota zatížení charakteristická hodnota zatížení moment setrvačnosti průřezu délka ohybový moment návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu normálová síla návrhová hodnota působící normálové síly (tah nebo tlak) předpínací síla počáteční síla na aktivním konci předpínací vložky ihned po napnutí posouvající síla návrhová hodnota posouvající síly vzdálenost celková šířka průřezu, popř. skutečná šířka příruby průřezu T nebo L šířka stojiny průřezu T, I nebo L účinná výška průřezu největší jmenovitý rozměr zrna kameniva výstřednost; excentricita pevnost betonu v tlaku návrhová pevnost betonu v tlaku 11

19 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ f ck f cm f ctk f ctm f p f pk f p0,1 f p0,1k f 0,2k f y f yd f yk f ywd h i l charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu pevnost předpínací oceli v tahu charakteristická pevnost předpínací oceli v tahu smluvní mez kluzu 0,1 % předpínací oceli charakteristická smluvní mez kluzu 0,1 % předpínací oceli charakteristická smluvní mez kluzu 0,2 % betonářské výztuže mez kluzu betonářské výztuže návrhová mez kluzu betonářské výztuže charakteristická mez kluzu betonářské výztuže návrhová mez kluzu betonářské smykové výztuže výška průřezu poloměr setrvačnosti (nebo L) délka; rozpětí 1/r křivost ohybové čáry v určitém průřezu t uvažovaný časový okamžik t 0 u x x,y,z z C P S cu stáří betonu v okamžiku zatížení obvod betonového průřezu o ploše A c vzdálenost neutrální osy od nejvíce tlačeného okraje souřadnice rameno vnitřních sil úhel; poměr dílčí součinitel dílčí součinitel betonu dílčí součinitel zatížení od předpětí P dílčí součinitel betonářské nebo předpínací oceli redukční součinitel; rozdělovací součinitel mezní poměrné stlačení betonu úhel štíhlostní poměr součinitel tření předpínací vložky o stěny kanálků (trubek) Poissonův součinitel objemová hmotnost v kg/m 3 12

20 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 1000 hodnota ztráty relaxací (v %) 1000 hodin po napnutí při průměrné teplotě 20 C l w c cp cu stupeň vyztužení podélnou výztuží stupeň vyztužení smykovou výztuží tlakové napětí v betonu tlakové napětí v betonu vyvozené osovým zatížením nebo předpětím tlakové napětí v betonu při mezním poměrném stlačení cu průměr prutu betonářské výztuže nebo kanálku pro přepínací vložku (t, t 0 ) součinitel dotvarování, kterým se definuje dotvarování mezi okamžiky t a t 0, vztažený k pružné deformaci betonu ve stáří 28 dní (, t 0 ) konečná hodnota součinitele dotvarování součinitele, kterými se definují reprezentativní hodnoty proměnného zatížení 0 pro kombinační hodnoty 1 pro časté hodnoty 2 pro kvazistálé hodnoty 13

21 STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE: A. TEXTOVÁ ČÁST A1. Technická zpráva B. PŘÍLOHY B1. Statický výpočet - Varianta A: Zastřešení výstavní haly B2. Statický výpočet - Varianta B: Dodatečně předpjaté vazníky B3. Výkresová dokumentace - Výkresy tvaru B Půdorys založení 1:200 B Půdorys 1.NP 1:200 B Půdorys zastřešení 1:200 B4. Výkresová dokumentace - Varianta A: Zastřešení výstavní haly B Výkres tvaru a výztuže předem předpjaté vaznice - L01 1:25 B Výkres tvaru předem předpjatého vazníku - V01 1:50 B Výztuž předem předpjatého vazníku - V01 1:50 B Výztuž železobetonového sloupu - S01 1:50 B Výztuž železobetonového sloupu - S02 1:50 B Výztuž železobetonové základové patky - ZP1 1:25 B Výztuž železobetonové základové patky - ZP2 1:25 B5. Výkresová dokumentace - Varianta B: Dodatečně předpjaté vazníky B Výkres tvaru dodatečně předpjatých vazníků 1:50 B Výztuž dodatečně předpjatých vazníků 1:50 B6. Opláštění a skladba podlahy - Vybrané konstrukční detaily B Napojení obvodového pláště na základový nosník 1:10 B Detail napojení obvodového a střešního pláště 1:10 B Řešení externího rohu v obvodovém plášti 1:10 B Detail kotvení střešních panelů 1:10 B Způsob řešení prostupů střešním pláštěm - úžlabí s vpustí 1:10 B Skladba podlahy na terénu 1:10

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZD NÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NÁVRH A POSOUZENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MONTOVANÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE NÁKUPNÍHO CENTRA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MONTOVANÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE NÁKUPNÍHO CENTRA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES MONTOVANÁ SKELETOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ ADMINISTRATIVE

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÝ

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NÁVRH A POSOUZENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES OPRAVA A ZESÍLENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES MOST NA RAMPĚ

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES A. TEORETICKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A VARIANTNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE SKLADOVACÍ HALY REINFORCED CONCRETE STORAGE HALLS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE SKLADOVACÍ HALY REINFORCED CONCRETE STORAGE HALLS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF THE APARTMENT BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF THE APARTMENT BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE LOAD-BEARING CONSTRUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE LOAD-BEARING CONSTRUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA BETONOVÉ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONSTRUKCE SILA NA CUKR SUGAR STORAGE TANK

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONSTRUKCE SILA NA CUKR SUGAR STORAGE TANK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES SUGAR STORAGE TANK DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STATICKÉ ŘEŠENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB OBJEKTU PRO LEHKÝ PRMYSLOVÝ PROVOZ

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB OBJEKTU PRO LEHKÝ PRMYSLOVÝ PROVOZ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŽELEZOBETONOVÝ SKELET FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS - 8 -

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŽELEZOBETONOVÝ SKELET FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS - 8 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÝ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ČISTIČKA ODPADNÍCH

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE CEILING OF HOUSE

ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE CEILING OF HOUSE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE TRIBUNY

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A ALTERNATIVNÍ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STATICKÉ ŘEŠENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES POLYFUNKČNÍ

Více

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉ TRIBUNY STEEL STRUCTURE OF FOOTBAL GRANDSTAND

NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉ TRIBUNY STEEL STRUCTURE OF FOOTBAL GRANDSTAND VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 David SEKANINA 1, Radim ČAJKA 2 INTERAKCE PŘEDPJATÝCH PODLAH A PODLOŽÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NÁVRH ŽB KONSTRUKCÍ

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLYFUNKČNÍ DŮM MULTIFUNCTIONAL BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLYFUNKČNÍ DŮM MULTIFUNCTIONAL BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES POLYFUNKČNÍ

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZALOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉ BUDOVY FOUNDATION OF REINFORCED BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZALOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉ BUDOVY FOUNDATION OF REINFORCED BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ZALOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NÁVRH ŽELEZOBETONOVÉ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ODSTRANĚNÍ PILÍŘE

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A ADMINISTRATIVE BUILDING

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A ADMINISTRATIVE BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE REINFORCED CONCRETE SKELETON CONSTRUCTION

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE REINFORCED CONCRETE SKELETON CONSTRUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO SPORTOVNÍ

Více

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES DŘEVĚNÁ ROUBENÁ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES JEZDECKÁ HALA V ESKÉM

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES POLYFUNKČNÍ

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Statický projekt Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Statický projekt Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Statický projekt Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRŮMYSLOVÁ VJEZDOVÁ VRATA ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRŮMYSLOVÁ VJEZDOVÁ VRATA ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGIENEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT

Více

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE HOTELU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE HOTELU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ HALA SPORTS HALL A. ÚVODNÍ LÍSTY FAKULTA STAVEBNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ HALA SPORTS HALL A. ÚVODNÍ LÍSTY FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

OFFSET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OFFSET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OFFSET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES LÁVKA

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště B3607 Stavební inženýrství Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 3608R001

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES OBYTNÝ OBJEKT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A MULTIFUNCTION BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A MULTIFUNCTION BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

Posouzení piloty Vstupní data

Posouzení piloty Vstupní data Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA A ZMĚNA

Více