Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování"

Transkript

1 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi, který má téměř univerzální použití. Vyznačuje se velkou odolností vůči atmosférickým vlivům i požáru, má poměrně dobré tepelně i zvukově izolační schopnosti a je velmi dobře tvarovatelné při použití tradičních starých technik bez potřeby náročné mechanizace. Je dobře recyklovatelné. Z mechanických vlastností se vyznačuje dobrou pevností v tlaku, avšak malou odolností vůči tahovým namáháním. Všechny uvedené vlastnosti ovšem záleží na typu zdiva a jejich konkrétní hodnoty mohou být velmi proměnné. Z hlediska navrhování zděných konstrukcí je nejdůležitější sledovanou vlastností zdiva jako stavebního materiálu jeho pevnost v tlaku. Nejvyšší pevnost v tlaku má zdivo ve směru kolmém k ložným spárám. Návrhová pevnost zdiva v tlaku kolmo k ložným spárám se pohybuje v rozmezí od cca 0,1 MPa (např. zdivo z nepálených cihel, tzv. vepřovic) do cca 5 MPa (např. zdivo z lícovek o pevnosti v tlaku 80 MPa vyzděných na cementovou maltu o pevnosti v tlaku 15 MPa). Výsledná návrhová pevnost zdiva v tlaku je ve srovnání s průměrnou pevností v tlaku jeho složek (zdicích prvků, malty), jak lze vidět na výše uvedeném příkladu, značně nižší! Nezaměňujme proto průměrnou pevnost zdicího prvku a charakteristickou či návrhovou pevnost zdiva. Pevnost v tlaku ve směru rovnoběžném s ložnými spárami se pohybuje v závislosti na tvaru zdicích prvků (cihel) a jejich dutin v rozmezí od cca 0,85násobku (zdivo z plných betonových bloků) do cca 0,1násobku (zdivo ze svisle děrovaných keramických cihel) pevnosti v tlaku ve směru kolmém k ložným spárám. Pevnost zdiva v tahu (pevnost zdiva v ohybu) je jen zlomkem jeho pevnosti v tlaku a je ve většině případů limitována pevností malty v tahu, resp. její soudržností se zdicím prvkem. Způsob konstruování zděné stavby a jednotlivých zděných prvků je proto třeba volit tak, aby zatížení vyvozovalo ve zděných prvcích převážně tlaková namáhání průřezů a aby tahová namáhání ve zdivu pokud možno vůbec nevznikala anebo jen v omezené míře. Z hlediska trvanlivosti zděné konstrukce a zamezení vzniku nežádoucích trhlin ve zdivu je třeba věnovat pozornost i přetvárným vlastnostem zdiva a jeho objemovým změnám, vyvolaným změnami teploty a vlhkosti okolního prostředí. Trvanlivost zdiva je též ovlivněna povrchovými úpravami zdiva (obkladem, omítkou nebo jen vyspárováním). 2.2 Zdicí prvky Klasifikace zdicích prvků Podle Eurokódu 6 [8] se pro potřeby navrhování nosného zdiva zdicí prvky klasifikují dvěma způsoby, a to podle úrovně kontroly výroby a podle způsobu a relativního objemu děrování. Podle úrovně kontroly výroby se zdicí prvky zařazují do kategorie I nebo kategorie II. 11

2 Zdicí prvky se zařadí do kategorie I, jestliže výsledky výrobcem organizované kontroly výroby prokáží, že průměrná pevnost v tlaku v dodávce nedosáhne předepsané (a deklarované) pevnosti v tlaku s pravděpodobností nejvýše 5 %. Zdicí prvky, u nichž hodnota uvedené pravděpodobnosti je větší než 5 %, se zařadí do kategorie II. Většina zdicích prvků vyráběných v České republice vyhovuje kritériím kategorie I. Kamenné kvádry se uvažují jako zdicí prvky kategorie II. Podle způsobu a poměrného objemu děrování se zdicí prvky zařazují do skupin 1, 2, 3 a 4. Základním třídicím znakem zdicích prvků, uváděným výrobci v katalozích zdicích prvků, je objem všech otvorů v % objemu zdicího prvku, viz tab. 1. Tab. 1 Základní třídicí znak stupeň děrování zdicího prvku Objem všech otvorů v % objemu zdicího prvku (podíl děrování) Skupina 1 (všechny materiály) 25 Zdicí prvky Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Svislé díry nebo dutiny 1) Horizontální díry pálené > 25; 55 25; 70 > 25; 70 vápenopískové > 25; 55 nepoužívá se nepoužívá se betonové > 25; 60 25; 70 > 25; 50 1) Za otvory se považují průběžné díry nebo neprůběžné dutiny. Dalšími (v tab. 1 neuváděnými) doplňujícími charakteristikami pro zatřídění zdicího prvku jsou podle Eurokódu 6 [8] objem jednotlivého otvoru, průřezová plocha jednotlivého otvoru a součet tlouštěk žeber ve vodorovném směru kolmém na líc stěny zdicího prvku. Pevnost v tlaku zdicích prvků Výchozí pevností zdicích prvků v tlaku je průměrná pevnost v tlaku f u, která se určuje pevnostními zkouškami celých zdicích prvků podle ČSN EN [19] a slouží především pro prokázání shody se specifikací. Nejmenší počet zkušebních vzorků zdicích prvků (sada) pro jednu zkoušku je 6. Tlačené plochy zkušebních vzorků se před zatěžováním upraví zabrušováním nebo vrstvou malty tak, aby splnily požadavky rovinnosti a vzájemné rovnoběžnosti a kondicionují se (viz dále). Z hodnot pevností v tlaku jedné sady, stanovených na zkušebním stroji, se vypočte průměrná pevnost v tlaku v MPa. Pro potřeby navrhování se průměrná pevnost v tlaku f u musí přepočítat na normalizovanou pevnost zdicího prvku v tlaku f b. Hodnota průměrné pevnosti se nejprve přepočítá na pevnost v tlaku ve stavu přirozené vlhkosti tak, že se vynásobí jedním z následujících součinitelů η : u zdicích prvků kondicionovaných na vzduchu nebo kondicionovaných pro dosažení 6 % obsahu vlhkosti součinitelem η = 1,0; u zdicích prvků kondicionovaných pro dosažení vysušeného stavu součinitelem η = 0,8; u zdicích prvků kondicionovaných pod vodou součinitelem η = 1,2. Takto upravená hodnota průměrné pevnosti zdicího prvku v tlaku η f u ve stavu přirozené vlhkosti se přepočítá na normalizovanou pevnost zdicího prvku v tlaku f b tak, že se vynásobí součinitelem vlivu tvaru zdicích prvků δ podle tab. 2 v závislosti na šířce a výšce zdicího prvku. 12

3 Tab. 2 Hodnoty součinitele tvaru δ vyjadřující vliv šířky a výšky zdicího prvku Šířka [mm] Výška [mm] ,8 0,85 0,95 1,15 1,30 1,45 1,55 0,70 0,75 0,85 1,00 1,20 1,35 1,45 0,70 0,75 0,90 1,10 1,25 1,35 0,70 0,80 1,00 1,15 1,25 Mezilehlé hodnoty δ se interpolují podle přímky. Jako šířka zdicího prvku se dosazuje menší ze dvou půdorysných rozměrů zdicího prvku. 0,65 0,75 0,95 1,10 1,15 Pro normalizovanou pevnost zdicího prvku tedy platí výsledný vztah: f b = δ η f u (2.1) 2.3 Malty Druhy malt Pro potřeby navrhování zděných prvků podle Eurokódu 6 [8] se malty pro zdění podle svého složení rozdělují na obyčejné malty, malty pro tenké spáry a lehké malty. Dále se podle úrovně spolehlivosti dodržení požadované pevnosti v tlaku rozdělují malty na malty návrhové a malty předpisové. Návrhové malty jsou vyráběny průmyslově a dodávány na stavbu již namíchané v pytlích nebo nádobách s vyznačením pevnosti v tlaku v MPa (např. M5) na obalu. Malty předpisové se vyrábějí až na stavbě z jednotlivých složek podle předepsaného složení (např. 1 : 1 : 5), což je poměr objemových dílů cementu, vápna a písku. Pevnost malty v tlaku Pevnost malty v tlaku se určuje podle ČSN EN [23]. Pro zkoušku se zhotovují 3 trámečky 160 mm x 40 mm x 40 mm, které se při zkoušce pevnosti v tahu za ohybu zlomí, čímž vznikne 6 polovin trámečků, které se pak zkouší v tlaku. Pevnostní třída obyčejné malty pro spáry bez výztuže má být nejméně M1. Pevnostní třída obyčejné malty pro ložné spáry, do nichž se ukládají speciální výztužné prvky, má být nejméně M5. Pevnostní třídy malt pro tenké spáry a lehkých malt mají být nejméně M Výplňový beton Výplňový beton musí splňovat požadavky ČSN EN [13]. Použitý beton má být nejméně třídy C12/15. Výplňový beton je obvykle určen pro zhotovování vyztuženého zdiva. Charakteristické pevnosti v tlaku ƒ ck a charakteristické pevnosti ve smyku ƒ cvk výplňového betonu jsou uvedeny v závislosti na pevnostní třídě v tab. 3 a 4. 13

4 Tab. 3 Charakteristická válcová pevnost v tlaku f ck výplňového betonu Pevnostní třída betonu C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/35 nebo vyšší f ck [MPa] Tab. 4 Charakteristická pevnost ve smyku f vck výplňového betonu Pevnostní třída betonu C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/35 nebo vyšší f cvk [MPa] 0,27 0,33 0,39 0, Výztuž pro zděné konstrukce Pro vyztužování zdiva je možno použít buď výztužné pruty a sítě z běžné betonářské oceli nebo speciální předem zhotovenou výztuž. Obvykle se používá továrně zhotovená a povrchově ošetřená proti korozi předem zhotovená výztuž příhradového typu, která se ukládá do ložných spár zdiva. Méně často se předem zhotovená výztuž vkládá do svislých dutin ve zdivu, kde se pak zabetonuje jemnozrnným betonem nebo zalévá cementovou maltou. Přirozeně lze výše uvedené druhy výztuže ve zděné konstrukci i kombinovat. Běžná betonářská výztuž, nejlépe s profilovaným povrchem pro zajištění lepší soudržnosti, se musí ve zděné konstrukci opatřit vždy ochrannou protikorozní vrstvou z výplňového betonu o předepsané tloušťce nebo antikorozní povrchovou úpravou (nátěr, pozinkování apod.), neboť materiál většiny zdicích prvků nezabrání pronikání vlhkosti dovnitř zdiva. Předem zhotovená výztuž MURFOR, používaná v ČR, je chráněna proti korozi povrchovou úpravou, a to buď pozinkováním nebo pozinkováním s epoxidovým povlakem anebo je vyrobena z korozivzdorné oceli. Obr. 1 Předem zhotovená výztuž příhradového typu MURFOR Pro vyztužení obyčejných ložných spár tloušťky 8 až 12 mm se používají předem zhotovené prvky příhradového typu MURFOR RND, délky 3050 mm, kde podélné pruty jsou zhotovené z drátu kruhového průřezu s vtisky 3 mm, 4 mm nebo 5 mm a diagonály jsou z hladkého drátu 2,5 mm nebo 3,75 mm. 14

5 Pro vyztužení tenkých ložných spár tloušťky 3 až 5 mm se používají předem zhotovené prvky příhradového typu MURFOR EFS, délky mm, zhotovené z podélných drátů průřezu 8 x 1,5 mm a diagonál 1,5 mm. Stykování jednotlivých příhradových prvků se provádí přesahem nebo pomocí příložek viz kap. 5. Charakteristická mez kluzu výztuže použité pro předem zhotovenou výztuž příhradového typu MURFOR je pro prvky RND: f yk = 500 MPa pro prvky EFS: průřez 8 x 1,5 mm: f yk = 650 MPa, 1,5 mm (diagonála) f yk = 340 MPa. Modul pružnosti výztuže: E s = 200 GPa. Tažnost drátu kruhového průřezu použitého pro prvky RND je min. 8 % a tažnost drátu průřezu 8 x 1,5 mm je min. 2 %. Další podrobnosti o výztuži MURFOR a o doplňkových výztužných prvcích (stykovacích příložkách, závěsech překladů apod.) jsou uvedeny v Technických podmínkách AS Zdivo Pevnost zdiva v tlaku Pro navrhování potřebujeme znát návrhovou pevnost zdiva f d, kterou získáme z charakteristické pevnosti f k podělením součinitelem podmínek působení materiálu γ M. Charakteristická pevnost v tlaku f k nevyztuženého zdiva při působení tlaku kolmo na ložné spáry se stanoví buď pevnostními zkouškami zděných těles (nízkých stěn) podle ČSN EN [24] nebo ze vzorců podle ustanovení obsažených v Eurokódu 6 [8]. měření svislých přetvoření Obr. 2 Zkušební zděné těleso pro zkoušku zdiva v tlaku 15

6 Při zkoušce pevnosti zdiva v tlaku se zkouší sada nejméně tří těles s rozměry podle obr. 2. Z pevností v tlaku f i stanovených na jednotlivých zkušebních tělesech se vypočítá průměrná pevnost v tlaku f zdiva, ze které se pak vypočítá charakteristická pevnost zdiva v tlaku f k [MPa] jako menší hodnota z následujících dvou: f k = f /1,2 nebo f k = f i,min (2.2) Jestliže je v sadě 5 nebo více vzorků, vypočítá se s použitím metod matematické statistiky jako charakteristická pevnost zdiva v tlaku 5 % kvantil pro konfidenci 95 %. Nejsou-li k dispozici charakteristické pevnosti zdiva ze zkoušek, stanovuje se pevnost v tlaku zdiva ze vzorců. Vyzdění stěny nebo pilíře musí přitom odpovídat požadavkům Eurokódu 6 [8] na provádění (řádná vazba, odpovídající tloušťka spár, vyplnění spár maltou atd.). Postup výpočtu se liší podle druhů zdiva a použité malty: Charakteristická pevnost v tlaku f k nevyztuženého zdiva s obyčejnou maltou anebo maltou s pórovitým kamenivem (lehkou maltou) se podle Eurokódu 6 [8] vypočte ze vztahu: f k = K f b 0,7 f m 0,3 [MPa] (2.3) v němž hodnota f b se neuvažuje větší než 75 MPa a hodnota f m se neuvažuje větší než menší ze dvou hodnot, buď 20 MPa nebo 2f b, tloušťka zdiva je rovna šířce nebo délce zdicího prvku, takže se v celé délce stěny nebo její části nevyskytuje podélná styčná spára a variační koeficient pevnosti v tlaku zdicích prvků není větší než 25 %. Součinitel K se uvažuje podle tab. 5. Pro zdivo vyzděné na obyčejnou maltu, ve kterém se bude vyskytovat v celé délce stěny nebo její části podélná styčná spára, např. tedy pro stěny a pilíře z klasických cihel (290/140/65 mm), z cihel metrického (německého) formátu (240/115/71 mm) a dalších se hodnota součinitele K vynásobí součinitelem 0,8. Tab. 5 Součinitele K při užití obyčejné malty, malty pro tenké spáry a lehké malty Pálené cihly Vápenopískové cihly Zdicí prvek Betonové tvárnice Obyčejná malta Malta pro tenké spáry (0,5 až 3 mm) Lehká malta o hmotnosti [kg/m 3 ] [kg/m 3 ] skupina 1 0,55 0,75 0,30 0,40 skupina 2 0,45 0,70 0,25 0,30 skupina 3 0,35 0,50 0,20 0,25 skupina 4 0,35 0,35 0,20 0,25 skupina 1 0,55 0,80 skupina 2 0,45 0,65 skupina 1 0,55 0,80 0,45 0,45 skupina 2 0,45 0,65 0,45 0,45 skupina 3 0,40 0,50 skupina 4 0,35 Pórobetonové tvárnice skupina 1 0,55 0,80 0,45 0,45 Umělý kámen skupina 1 0,45 0,75 Čistě opracovaný přírodní kámen skupina 1 0,45 Kombinace malta/zdicí prvek se nepoužívá, hodnoty nejsou dány. 16

7 Charakteristická pevnost v tlaku f k nevyztuženého zdiva s maltou pro tenké spáry tloušťky 0,5 až 3 mm z pálených cihel skupiny 1 a 4, vápenopískových cihel, betonových tvárnic a přesných pískových pórobetonových tvárnic skupiny 1 se vypočte ze vztahu: f k = K f b 0,85 [MPa] (2.4) za předpokladu, že: rozměrové tolerance zdicích prvků umožňují vyzdívat tyto prvky na malty pro tenké spáry, normalizovaná pevnost v tlaku zdicích prvků f b se uvažuje nejvýše 50 MPa, pevnost v tlaku malty pro tenké spáry není větší než 10 MPa, tloušťka stěny se rovná šířce nebo délce zdicích prvků a v celé délce nebo části délky stěny nebo pilíře není podélná maltová spára. Charakteristická pevnost v tlaku f k nevyztuženého zdiva s maltou pro tenké spáry tloušťky 0,5 až 3 mm z pálených cihel skupiny 2 a 3 se vypočte ze vztahu: f k = K f b 0,7 [MPa] (2.5) Pevnost zdiva v tlaku f h ve směru rovnoběžném s ložnými spárami je až na výjimky (některé druhy kamenného zdiva) vždy menší, než pevnost f ve směru kolmém k ložným spárám. Ze závěrů výzkumu provedeného na zahraničním výzkumném pracovišti [51] a ojediněle provedených zkoušek v Česku vychází u zdiva ze zdicích prvků skupin 1 až 3 s maltou vyplněnými styčnými spárami poměr pevností zdiva f h /f vždy menší než jedna, avšak s velkým rozptylem hodnot. Zatímco u zdiva z plných betonových bloků se blíží téměř k jedničce (0,85 0,9), u zdiva ze zdicích prvků silně oslabených svislými otvory má poměr f h /f hodnotu 0,1 0,15. Současný trend nemaltovat styčné spáry (spára na sucho upravena na pero a drážku) a pro zvýšení tepelného odporu vylehčovat maximálně svislými otvory zdicí prvky znamená, že pevnost takového zdiva v tlaku f h je velmi malá. Pro pevnost zdiva v tlaku f h ve směru rovnoběžném s ložnými spárami nebyl zatím stanoven jednotný normou definovaný postup zkoušky a vzhledem k velkému množství různě tvarovaných a dutinami různě oslabených zdicích prvků ani žádný vzorec pro výpočet. Pevnost zdiva ve smyku Pevnost zdiva ve smyku je závislá na pevnosti malty v tahu, soudržnosti malty se zdicím prvkem, na pevnosti zdicího prvku ve smyku, na pevnosti zdicího prvku v tlaku ve směru působící smykové síly (pevnost ve směru smykové síly je obvykle značně menší, než ve značce zdicího prvku uváděná pevnost v tlaku kolmo k ložným spárám) a na velikosti tlakového napětí od zatížení působícího kolmo ke smykové ploše (viz obr. 3). σ d tlakové napětí od návrhového zatížení smykové síly Obr. 3 Vnitřní síly při smykovém namáhání 17

8 Charakteristická pevnost ve smyku nevyztuženého zdiva se stanoví buď pevnostními zkouškami zděných těles podle ČSN EN [26] a ČSN EN [27] nebo se pro zdivo na obyčejnou maltu určí podle tab. 6, přičemž se přihlíží k tomu, zda ve vyšetřovaném průřezu působí normálové napětí v tlaku. Jestliže se použijí hodnoty z tab. 6 a všechny spáry ve zdivu jsou vyplněny maltou, charakteristická pevnost ve smyku zdiva na obyčejnou maltu se uvažuje rovna nejmenší hodnotě z následujících dvou: ƒ vk = ƒ vk0 + 0,4 σ d nebo ƒ vk = 0,065ƒ b, ale ne méně než ƒ vk0, (2.6) kde ƒ vk0 je počáteční charakteristická pevnost ve smyku při normálovém napětí rovném 0 podle tab. 6; σ d návrhové napětí v tlaku působící kolmo na průřez, v němž působí napětí ve smyku; ƒ b normalizovaná pevnost v tlaku zdicích prvků podle (2.1) pro směr tlaku působícího kolmo na ložnou plochu zdicího prvku. Jestliže však ve zdivu nejsou vyplněny příčné styčné spáry maltou a boční plochy zdicích prvků v těchto spárách těsně přiléhají, charakteristická pevnost ve smyku zdiva na obyčejnou maltu se uvažuje rovna nejmenší hodnotě z následujících dvou: ƒ vk = 0,5ƒ vk0 + 0,4σ d nebo ƒ vk = 0,045ƒ b, ale ne méně než ƒ vk0. Tab. 6 Počáteční pevnosti ve smyku f vk0 nevyztuženého zdiva f vko [Mpa] Zdicí prvky Malta pro Obyčejná malta pevnostní třídy tenké spáry Pálené cihly Vápenopískové cihly M10 M20 M2,5 M9 M1 M2 M10 M20 M2,5 M9 M1 M2 0,30 0,20 0,10 0,20 0,15 0,10 Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem M10 M20 0,20 Pórobetonové tvárnice M2,5 M9 0,15 Kamenné kvádry z přírodního a umělého kamene M1 M2 0,10 (2.7) Lehká malta 0,30 0,15 0,40 0,15 0,30 0,15 Poznámka: V ČR podle [8], Národní přílohy čl. NA.2.9 platí pro stanovení charakteristické hodnoty pevnosti zdiva ve smyku horní mez hodnoty f vk = 0,065 f b pro vztah (2.6) a f vk = 0,045 f b pro vztah (2.7) za předpokladu, že použitá obyčejná malta podle normy [12] neobsahuje žádné přísady. 18

9 Pro zdivo na maltu pro tenké spáry se uvažují hodnoty ƒ vk podle vztahů (2.6) nebo (2.7) (včetně příslušných omezení) s hodnotami uvedenými v tabulce 6 pro zdivo z pálených zdicích prvků stejné skupiny na maltu M10 až M20. Únosnost ve smyku ve svislém směru v průřezu, který je veden stykem dvou stěn, lze pro určitý projekt stanovit z vhodných zatěžovacích zkoušek nebo vyhodnocením údajů z databáze. Jestliže nejsou žádné výsledky zkoušek k dispozici, lze za charakteristickou hodnotu pevnosti ve smyku považovat hodnotu f vk0, kde hodnota f vk0 je pevností ve smyku bez přitížení podle výše uvedených údajů (viz tab. 6) za předpokladu, že spojení stěn je provedeno podle konstrukčních zásad, buď vazbou zdiva nebo pomocí spon či procházející výztuže. Pevnost zdiva v ohybu Rozlišuje se charakteristická pevnost zdiva v ohybu ƒ xk1 v rovině porušení rovnoběžné s ložnými spárami (viz schéma na obr. 4a) a charakteristická pevnost zdiva v ohybu ƒ xk2 v rovině porušení kolmé k ložným spárám (viz schéma na obr. 4b). Pevnost zdiva v ohybu ƒ xk1 se má používat jenom pro výpočet stěn namáhaných dominantním nahodilým zatížením (např. zatížením větrem) působícím kolmo na jejich povrch; nemá se uvažovat jako jediná pevnost v případech, kde by porušení stěny vedlo k rozsáhlejšímu zřícení nebo úplné ztrátě stability celé konstrukce, ani ve výpočtu zděných prvků namáhaných seismickým zatížením. a) Rovina porušení rovnoběžná s ložnými b) Rovina porušení kolmá k ložným spárami, kdy rozhoduje o porušení spárám, kdy rozhoduje o porušení pevnost ƒ xk1 pevnost f xk2 Obr. 4 Druhy porušení zdiva v ohybu Charakteristické pevnosti v ohybu nevyztuženého zdiva se stanoví pevnostními zkouškami zděných těles podle ČSN EN [28]. V případě, že nejsou k dispozici hodnoty pevnosti v tahu za ohybu zdiva s obyčejnou maltou, s maltou pro tenké spáry a s lehkou maltou ze zkoušky, lze příslušné hodnoty převzít z dále uvedených tab. 7 a 8 za předpokladu, že se použije malta pro tenké spáry a malta lehká třídy M5 nebo pevnější. 19

10 Pro zdivo z pórobetonových tvárnic a malty pro tenké spáry platí hodnoty f xk1 a f xk2 z tab. 7 a tab. 8 nebo hodnoty vypočtené z těchto vztahů: f xk1 = 0,035 f b pro zdivo s maltou ve svislých spárách nebo bez ní; f xk2 = 0,035 f b pro zdivo s maltou ve svislých spárách nebo = 0,025 f b pro zdivo bez malty ve svislých spárách. Tab. 7 Hodnoty f xk1, pro rovinu porušení rovnoběžnou s ložnými spárami Zdicí prvky Obyčejná malta f xk1 [MPa] Malta pro tenké spáry Lehká malta f m < 5 MPa f m 5 MPa Pálené 0,10 0,10 0,15 0,10 Vápenopískové 0,05 0,10 0,20 nepoužívá se Betonové s hutným nebo pórovitým kamenivem 0,05 0,10 0,20 nepoužívá se Pórobetonové 0,05 0,10 0,15 0,10 Z umělého kamene 0,05 0,10 nepoužívá se nepoužívá se Z opracovaného přírodního kamene 0,05 0,10 0,15 nepoužívá se Tab. 8 Hodnoty f xk2, pro rovinu porušení kolmou na ložné spáry f xk2 [MPa] Zdicí prvky Obyčejná malta Malta pro tenké spáry Lehká malta f m < 5 MPa f m 5 MPa Pálené 0,20 0,40 0,15 0,10 Vápenopískové 0,20 0,40 0,30 nepoužívá se Betonové s hutným nebo pórovitým kamenivem 0,20 0,40 0,30 nepoužívá se Pórobetonové ρ d < 400 kg/m3 0,20 0,20 0,20 0,15 ρ d 400 kg/m 3 0,20 0,40 0,30 0,15 Z umělého kamene 0,20 0,40 nepoužívá se nepoužívá se Z opracovaného přírodního kamene 0,20 0,40 0,15 nepoužívá se Přetvárné vlastnosti a objemové změny zdiva Zdivo v důsledku svého složení není lineárně pružný materiál. Obecný průběh vztahu mezi napětím v tlaku σ a poměrným přetvořením (stlačením) ε je znázorněn na obr. 5, křivce a). Tato křivka je konvexní vzhledem k ose ε a skládá se ze dvou větví. První větev (vzestupná) je omezena body se souřadnicemi [σ = 0, ε = 0; σ = f; ε = ε m1 ]. Druhá sestupná větev zobrazuje působení materiálu v plastické oblasti. Uvedený průběh přísluší zdivu ze zdicích prvků skupiny 1 na vápennou maltu. Porušení zdiva ze zdicích prvků s velkými otvory (ze skupiny 2, 3 nebo 4) bývá křehké a pracovní diagram tohoto zdiva může mít jen velmi krátkou druhou větev, vyjadřující malou plasticitu materiálu. Podobně zkracuje druhou větev použití malty o vyšší pevnosti v tlaku (cementová malta). 20

11 Obr. 5 Pracovní diagram zdiva v tlaku a) obecný, b) idealizovaný, c) návrhový Ve výpočtech zděných prvků se vychází z parabolicko-rektangulárního průběhu podle křivky b) na obr. 5 pro charakteristické hodnoty pevností a křivky c) pro návrhové hodnoty pevností. Ve výpočtech MSÚ se obvykle používá ještě více zjednodušený vztah závislosti σ ε, který vede k předpokladu obdélníkového průběhu rozdělení napětí. Modul pružnosti nevyztuženého zdiva Modul pružnosti zdiva E se stanovuje při zkoušce v tlaku zdiva jako průměrná hodnota sečnových modulů pružnosti zdiva jednotlivých vzorků zdiva. Sečnový modul pružnosti každého zkušebního tělesa se vypočítá z průměrné hodnoty poměrných přetvoření ve čtyřech měřených místech tělesa pro napětí rovné jedné třetině pevnosti v tlaku, viz obr. 5. Pokud se krátkodobý sečnový modul pružnosti E nevyztuženého zdiva nestanoví ze zkoušky zdiva v tlaku, lze použít vztah: E = K E f k (2.8) kde K E je součinitel, jehož hodnoty v závislosti na druhu použitých zdicích prvků stanovuje Národní příloha normy [8]. V ČR je doporučeno použít pro stanovení krátkodobého sečnového modulu pružnosti E = K E f k zdiva ze zdicích prvků pálených, vápenopískových, betonových tvárnic s hutným kamenivem a přírodního kamene hodnotu součinitele K = E Hodnota součinitele K E = 700 se doporučuje pro zdivo z tvárnic pórobetonových a tvárnic s pórovitým kamenivem. Modul pružnosti nevyztuženého zdiva ve smyku Modul pružnosti nevyztuženého zdiva ve smyku se rovná 0,4 násobku modulu E. Dotvarování, smršťování, teplotní roztažnost a vlhkostní roztažnost zdiva Dotvarování, smršťování, teplotní roztažnost a vlhkostní roztažnost zdiva závisí na použitém materiálu zdicího prvku. Informativní intervaly hodnot deformačních vlastností (dotvarování, smršťování, teplotní a vlhkostní roztažnosti) zdiva na obyčejnou maltu jsou uvedeny v tab. 9. Doporučuje se mít na zřeteli, že v tabulce uváděné hodnoty mají velký rozptyl a ve skutečných konstrukcích mohou být proto hodnoty i překročeny nebo podkročeny. 21

12 Tab. 9 Informativní hodnoty deformačních vlastností nevyztuženého zdiva Druh zdicího prvku Konečná hodnota součinitele dotvarování 1) Konečná hodnota vlhkostní roztažnosti nebo smrštění 2) Součinitel teplotní roztažnosti Φ [mm/m] 10-6 /K Pálené prvky 0,5 až 1,5-0,2 až +1,0 4 až 8 Vápenopískové cihly 1,0 až 2,0-0,4 až -0,1 7 až 11 Betonové tvárnice s hutným kamenivem a umělý kámen 1,0 až 2,0-0,6 až -0,1 6 až 12 Betonové tvárnice s lehkým kamenivem 1,0 až 3,0-1,0 až -0,2 6 až 12 Pórobetonové tvárnice 0,5 až 1,5-0,4 až +0,2 7 až 9 Přírodní magmatické 5 až 9 kamenné sedimenty 3) -0,4 až +0,7 2 až 7 kvádry metamorfované 1 až 18 1) Konečná hodnota součinitele dotvarování Φ = ε /ε el, kde ε je konečná hodnota poměrného přetvoření vlivem dotvarování a ε el = σ/e. 2) Konečná hodnota vlhkostní roztažnosti má znaménko plus, konečná hodnota smrštění má znaménko minus. 3) Obvykle jsou hodnoty velmi malé. 22

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F.

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F. Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 % Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Na vyztužování betonových konstrukcí používáme: a) výztuž betonářskou definovanou jako vyztuž nevyvozující předpětí v betonu. Vyrábí se v různých tvarech

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 26.03.2014 Identifikační č.: 02 02 01 0100 1 0000006 1180 SikaGrout -318 SikaGrout -318 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -318 je

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí Ing. Ladislav Čírtek, CSc. ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY S PŘEDPJATOU OCELOVOU BANDÁŽÍ RC COLUMNS WITH PRESTRESSED STEEL BANDAGE

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená příčka z lícových plných betonových cihel klasického (českého) ormátu od DRUŽSTVA CEMENTÁŘŮ

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Hliníkové konstrukce požární návrh

Hliníkové konstrukce požární návrh Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1 2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti Skutečný

Více

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5.1 Úvod Při navrhování konstrukcí z nevyztuženého zdiva se často dostáváme do situace, kdy zděný konstrukční prvek (stěna, pilíř) je namáhán zatížením, vyvolávajícím

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

Stavební lepidlo pro:

Stavební lepidlo pro: Technický list Vydání 23/12/2008 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000006 2-komponentní stavební lepidlo Popis výrobku Použití Tixotropní, 2 - komponentní stavební lepidlo na epoxidové bázi, v kartuši.

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 21 Desky

Více

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA Přednáška 3 letní semestr 2016 17 Výpočtový model musí vystihnout chování konstrukce s odpovídající přesností vlastnosti materiálu

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01 Struktura a vlastnosti stavebních látek STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 Obsah 1. POPIS APLIKACE... 3 1.1. Pracovní prostředí programu... 3 1.2. Práce se soubory... 4 1.3. Základní nástrojová lišta... 4 2. ZADÁVANÍ HODNOT VSTUPNÍCH

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Platnost od 5. 11. 2018 TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL www.hebel.cz TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Tvárnice Hebel expediční a technické údaje Tloušťka zdiva* Značka Rozměry d v š Obj.

Více

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9.1 Norma ČSN EN 1996-1-2 Evropská norma pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru EN 1996-1-2 nahrazující předběžnou normu ENV 1996-1-2:1995

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Ochrana a oprava. betonových konstrukcí. ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504

Ochrana a oprava. betonových konstrukcí. ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504 Ochrana a oprava betonových konstrukcí ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504 MAPEI má od ledna 2008 certifikované Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí, už v lednu 2009 bylo zavedeno

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. 3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. Konstrukční prvky Výrobky válcované za tepla: Předvalky Tyče (délka 15-18 m)

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Platnost od 12. 2. 2018 TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL www.hebel.cz TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Tvárnice Hebel expediční a technické údaje Tloušťka zdiva* Značka Rozměry d v š Obj.

Více

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. COBRATEX TRUBKA COBRAPEX trubka s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného

Více

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk, působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím výrobku se seznamte s bezpečnostními pokyny, uvedenými v bezpečnostním listu, nebo na konci tohoto dokumentu.

NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím výrobku se seznamte s bezpečnostními pokyny, uvedenými v bezpečnostním listu, nebo na konci tohoto dokumentu. Strana 1 ze 6 Tenkovrstvé lepidlo Tytan Professional tenkovrstvé lepidlo je určeno pro stavbu obvodových a příčkových zdí z broušených cihel a pórobetonu s rozměrovou odchylkou do 3 mm na běžný metr. Tenkovrstvé

Více