8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton"

Transkript

1 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je předpjatý beton zahrnován pod společný název konstrukční beton. Ten obsahuje veškerý beton, který má nosnou funkci, a může být nevyztužen, slabě vyztužen, běžně vyztužen betonářskou výztuží nebo předepnut. Protože stupeň (velikost) předpětí může být různý (od malého předpětí, kde hlavní tahy přenáší betonářská výztuž až do plného předpětí, kde nosná betonářská výztuž prakticky nemusí být), hranice mezi předpjatým betonem a železobetonem neexistuje; proto současné předpisy jsou přirozeně společné a platí pro železobeton s předpětím. Předpětí představuje do jisté míry jeden ze zatěžovacích stavů železobetonové konstrukce. Při návrhu a posouzení předpjatých konstrukcí je třeba rozlišovat, jak předpětí působí. U předem předpjatých konstrukcí, kde je soudržnost předpínacích lan nebo drátů zajištěna pouze soudržností, je hlavní rozdíl proti železobetonovým konstrukcím v tom, že v nezatíženém prvku (kdy napětí v betonu je nulové) je v předpjaté výztuži již určitý tah, který se pak mění vlivem působení konstrukce při různých stavech zatížení. U dodatečně předpjatého betonu se soudržnou předpjatou výztuží je předpětí vneseno do zatvrdlého betonu a pak teprve je aktivována soudržnost mezi předpínací výztuží a betonem. U konstrukcí s nesoudržnou výztuží uvnitř betonu (např. monostrandy) nebo u předpínání vnějšími kabely je působení předpětí nejvíce odděleno a nejjasněji je vidět, že působí jako další zatížení v interakci s ostatními zatěžovacími stavy. U předpětí je třeba navíc uvažovat jeho pokles během napínání a výstavby (tzv. krátkodobé ztráty předpětí) a během celé životnosti díla (dlouhodobé ztráty předpětí). Protože předpínací síla je zavedena do konstrukce s poměrně vysokou spolehlivostí, jsou i součinitele v metodě mezních stavů poměrně blízké jednotce (dílčí součinitel spolehlivosti předpětí ČSN EN , čl [11] je ve většině případů roven 1, mimo posuzování ztráty stability tvaru, únavy a lokálních účinků). Pro předpjaté konstrukce tedy platí stejná norma jako pro železobetonové konstrukce (ČSN EN [11], pro mosty s navazující ČSN EN ), kde je však třeba respektovat určité změny proti železobetonovým konstrukcím bez předpětí, plynoucí z toho, že předpjaté konstrukce jsou navíc vždy namáhány normálovou silou. Tu je třeba respektovat při návrhu podepření konstrukcí (umožnění stlačení betonu), při smyku (vliv normálové síly na únosnost) a v dalších případech. Navíc je třeba u předpjatých konstrukcí posuzovat místa, zatížená předpětím, která se v běžných konstrukcích bez předpětí nevyskytují (např. lokální zatížení v podkotevních oblastech, roznos předpínací síly do průřezu, posouzení kotevních délek apod.). 8.2 Zatížení Výpočet zatížení a jejich kombinací představuje v nové koncepci eurokódů jednu z nejkomplikovanějších částí. Platí základní norma ČSN EN 1990 [1], dále pak ČSN EN [2], kde jsou definována stálá zatížení a užitná zatížení pro pozemní stavby. Zatížení se uvažují v kombinacích, u předpjatých konstrukcí navíc přistupuje zatížení předpětím. (Podle ČSN EN 1990 [1], čl (6) se předpětí uvažuje jako stálé zatížení.) Je třeba roz- 202

2 lišovat předpětí od silového působení (např. předpínací jednotky) a předpětí od vynucených deformací (pokles podpory na staticky neurčité soustavě). Kombinace pro mezní stavy únosnosti (MSÚ) a mezní stavy použitelnosti (MSP) jsou uvedeny v ČSN EN 1990 [1], čl. 6.4 a 6.5. Kombinační součinitele jsou pak uvedeny v příloze A1 (ČSN EN 1990 [1]). Je důležité upozornit na kombinace zatížení pro betonové konstrukce. Tam, kde stálé zatížení tvoří velký podíl celkového zatížení, je vhodné použít kombinaci podle vztahu (6.10b) (ČSN EN 1990 [1]), kde se vyskytuje redukční součinitel uvažovaný hodnotou 0,85 (podle tab. A1.2 (B)). 8.3 Mezní stavy Předpjaté konstrukce se posuzují podobně jako ostatní konstrukce na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti. Posouzením mezních stavů únosnosti (MSÚ) se ověří bezpečnost konstrukce a posouzením mezních stavů použitelnosti (MSP) se ověřuje její funkčnost, komfort užívání a vzhledové parametry. Do MSÚ patří též posouzení na únavu a na účinky mimořádných zatížení, jako např. zemětřesení, kde se připouští určité poškození. Do MSP patří kritéria zaručující její trvanlivost a životnost po dobu předpokládanou návrhem. Pro budovy a běžné stavby z betonu se obvykle požaduje životnost 50 let (pro ČR 80 let ČSN EN 1990 [1], NAD, tab. 2.1.CZ), pro mosty a jiné významnější konstrukce pak 100 let. Posuzování konstrukcí podle mezních stavů vychází z metodiky dílčích součinitelů bezpečnosti, které jsou specifikovány v ČSN EN 1990 [1] a v navazujících návrhových normách. Připouští se i navrhování na základě výsledků zkoušek ČSN EN 1990 [1], Příloha D Kritéria mezních stavů únosnosti Podmínka spolehlivosti pro konstrukce a jejich části je definována vztahem (8.1) viz vztah (6.8) ČSN EN 1990 [1]). E d R (8.1) d kde E d je návrhová hodnota účinků zatížení (např. vnitřní síla nebo jejich kombinace); R d návrhová hodnota příslušné únosnosti. Účinky zatížení se stanoví formou vhodné kombinace stálých a proměnných zatížení. Únosnost konstrukce nebo prvku se stanovuje u betonových konstrukcí za předpokladu nelineárního působení materiálů (plasticity), popř. za nelineárního působení konstrukcí (např. účinky 2. řádu u štíhlých konstrukcí nebo geometricky nelineárního působení u složitých tenkostěnných systémů). Přípustné hodnoty pro parametry materiálů pevnosti, moduly pružnosti apod. udávají další předpisy ČSN EN [1], ČSN EN , ČSN EN [16]. Parametry předpínací oceli jsou dány pro použití návrhu podle ČSN EN [11] základními hodnotami f pk, f p,01k a uk (charakteristická pevnost v tahu, smluvní mez kluzu 0,1% a protažení při mezním zatížení). Použité oceli musí odpovídat ČSN EN , nebo musí mít evropské technické schválení. V praxi dodávají předpínání konstrukcí specializované společnosti, které by měly garantovat kvalitu používané oceli spolu s použitým předpínacím systémem, kde je řada dalších komponentů, ovlivňujících spolehlivost funkce předpětí v konstrukcích. Přípustné údaje související s napínáním jsou obsahem jejich firemních materiálů. Další poznámky k předpínací oceli jsou uvedeny v ČSN EN [11] v čl. 3.3 a k předpínacímu zařízení v čl

3 8.3.2 Kritéria mezních stavů použitelnosti Pro MSP jsou opět stanoveny příslušné kombinace zatížení podle ČSN EN 1990 [1] a navazujících dokumentů. Pro účinky těchto zatížení se stanoví odezva předpjaté konstrukce. V běžných případech lze použít lineární pružnou analýzu pro stanovení vnitřních sil a napětí v průřezech konstrukce. U velmi tenkostěnných konstrukcí (např. skořepiny), kde může dojít k větším deformacím, lze doporučit nelineární analýzu. Pro stanovení deformací i u běžných konstrukcí je nutné započítat vliv trhlin (u částečně předpjatých nebo železobetonových konstrukcí) a dále uvažovat časově závislé jevy, jako je dotvarování a smršťování betonu a vliv relaxace napětí v předpínací výztuži. U předpjatých betonových konstrukcí se sledují 4 základní kritéria MSP: a) napětí v betonu a ve výztuži; b) šířka trhlin v betonu; c) deformace konstrukcí a prvků; d) limity kmitání při dynamickém zatížení. Limitní hodnoty, které jsou přípustné, jsou dány pro body a) a b) v ČSN EN [11]. Limitní hodnoty pro deformace a kmitání jsou stanoveny poměrně méně určitě. Principy ověření definuje obecně ČSN EN 1990 [1], odst. A1.4.3 a A Zjednodušeně lze předpokládat pro předpjaté konstrukce limity napětí v betonu v tlaku v MSP hodnotami 0,6 f ck pro charakteristické kombinace zatížení a 0,45 f ck pro kvazi stálé kombinace zatížení (pak lze uvažovat i lineární dotvarování betonu) (ČSN EN [11], čl. 7.2). V betonářské výztuži se připouští napětí 0,8 f yk, pokud je zatížení vyvoláno mechanickým zatížením; pokud je vyvoláno vneseným přetvořením, připouští se až f yk. V předpínací výztuži může během provozu konstrukce tahové napětí dosahovat až 0,75 f pk (ČSN EN [11], čl. 7.2). Šířka trhlin je pro předpjaté konstrukce limitována doporučenými údaji v tab. 7.1N. Pro předpjaté konstrukce se posuzuje šířka trhlin pro častou kombinaci zatížení. Dekomprese znamená, že se předpokládá, že při časté kombinaci zatížení je soudržná předpínací výztuž min. 25 mm v tlačeném betonu. U konstrukcí se všemi kabely vnějšími se postupuje jako u železobetonové konstrukce. V ČR se pro mosty požaduje, aby při dekompresi byl celý průřez tlačen. Deformace konstrukcí jsou limitovány obecnými texty v ČSN EN [11] čl , které definují nutnost zajištění funkčnosti a vzhledu konstrukce. Dále se správně zdůrazňuje nutnost přihlédnout k povaze konstrukce a k její interakci s dalším vybavením budovy (příčky, obklady, technická zařízení a povrchy). Taková kritéria je nutné projednat a nechat schválit během projektování investorem a dodavateli ostatních konstrukcí. Čl odst. (4) uvádí údaje o limitu průhybu 1/250 rozpětí při kvazi stálém zatížení a limit nárůstu průhybu 1/500 rozpětí při kvazi stálém zatížení od zabudování prvku viz odst. (5). Tyto hodnoty je nutné považovat za velmi orientační, pro riziko porušení nenosných částí budov nemusí být dostačující. Pro kmitání nejsou v ČSN EN 1990 [1] a ČSN EN [11] stanovena konkrétní kritéria. 204

4 Pro mosty čl odst. 3, 4, 5 a 6 z ČSN EN [11] neplatí. Pro kmitání nejsou v ČSN EN 1990 [1] ani ČSN EN [11] stanovena konkrétní kritéria. Požadavky na trvanlivost jsou specifikovány obecně v kap. 4 (ČSN EN [11]) i pro předpjaté konstrukce. Minimální krycí vrstvy betonu pro předpjatou výztuž jsou stanoveny v tab. 4.5N čl Návrh a posouzení předpjatých konstrukcí Návrh předpjatého prvku vychází z mezních stavů použitelnosti. Po stanovení geometrického tvaru prvku (deska, nosník) se navrhuje předpětí. Geometrický tvar průřezu zejména výška nosníku, resp. tloušťka desky, musí být navržena s ohledem na deformace (průhyby) prvku. V současné době se navrhuje řada desek a nosníků příliš štíhlých, což vede k problémům dlouhodobých nárůstů průhybů od dotvarování betonu a od opakovaného zatížení. Vyšší průřezy pak zároveň umožňují efektivnější vedení předpínací výztuže a nakonec úspornější konstrukce. Dále je třeba se rozhodnout, zda bude předpětí plné, nebo částečné. Pro konstrukce pozemních staveb obvykle postačuje částečné předpětí, protože nebývají vystaveny agresivnímu prostředí, nebo se nepožaduje vodotěsnost konstrukcí. Rovněž nebývají montovány ze segmentů, kde by existovaly spáry bez betonářské výztuže, pro něž se požaduje ponechání tlakové rezervy. Částečné předpětí se často navrhuje tak, že obvykle pro stálá zatížení se požaduje, aby napětí v betonu v tahu nepřekračovalo pevnost betonu v tahu a pro plné zatížení (charakteristickou kombinaci) se požaduje splnění kritéria šířky trhlin Návrh předpětí Návrh předpětí se dá provádět několika způsoby. Jeden z nich vychází z nejvíce namáhaného průřezu, kde se stanoví předpínací síla z podmínky např. nulového napětí v krajních vláknech průřezu pro daný zatěžovací stav. Protože se neví, kolik výztuže bude třeba, odhadne se poloha předpínací výztuže a samozřejmě i velikost ztrát předpětí. Pak se návrh konstrukčně upraví, stanoví se dráhy předpínací výztuže a přistoupí se k posouzení návrhu. Při napínání je možné v předpínací výztuži dosáhnout větších napětí než později při provozu. Limitní hodnoty udává ČSN EN [11], čl (menší z hodnot 0,8 f pk, a 0,9 f p0,1k ). Jiný způsob návrhu může spočívat v odhadu předpínací výztuže ze zkušenosti (to je vhodné např. u předpjatých deskových stropů, kde je konstrukce mnohokrát staticky neurčitá). Pak se stanoví dráhy předpínací výztuže a navržená konstrukce se posuzuje. Tento způsob je vhodný pro částečně předpjaté konstrukce, kde se předpokládá, že předpínací výztuž nepostačuje k dosažení potřebné únosnosti konstrukce a bude se doplňovat nosná betonářská výztuž, která bude využita jednak k přenosu zatížení a též k omezení šířky trhlin Posouzení konstrukce na ohyb MSP Posouzení konstrukce na ohyb v MSP je základním posouzením, které poskytne informaci, zda navržená konstrukce je reálná. Známe-li velikost předpětí a dráhy předpětí, lze začít počítat krátkodobé a dlouhodobé ztráty předpětí. Pak se určí napětí v betonu, betonářské výztuži a předpínací výztuži a porovná se s přípustnými hodnotami (viz kap ). Příslušná napětí se počítají za předpokladu pružného působení konstrukce, kde v průřezech je započten vliv 205

5 206 předpínací a betonářské výztuže (výpočet na ideálním průřezu). Pokud jsou přípustné trhliny, stanoví se jejich šířka bez výpočtu podle ČSN EN [11], čl nebo výpočtem čl Posouzení se provádí v různých časových stadiích. Pro návrh předpínací síly je rozhodující stadium na konci životnosti konstrukce, kdy je předpětí vlivem dlouhodobých ztrát nejmenší. Je však třeba posuzovat i jiná stadia, např. stadium bezprostředně po napínání, kdy ještě konstrukce není plně zatížena a přitom předpětí je relativně velké. Mohl by hrozit např. vznik trhlin v oblastech, které budou po zatížení v tlaku. Rozhodující stadia musí najít a posoudit projektant, to není předmětem normy Výpočet ztrát předpětí Výpočet ztrát předpětí se liší u konstrukcí dodatečně a předem předpjatých. U dodatečně předpjatých konstrukcí se zpravidla projevují krátkodobé ztráty třením kabelu u stěny kabelových kanálků, ztráta pokluzem v kotvě, ztráta postupným napínáním a část ztráty relaxací napětí v předpínací výztuži. U předem předpjatých konstrukcí se neprojevuje ztráta třením. Pokluz v kotvě bývá eliminován nebo se dá stanovit ještě před betonáží prvku, takže je znám předem. Relaxace napětí předpínací výztuže též proběhne z velké části před zabetonováním prvku. Naopak navíc je zde ztráta pružným zkrácením betonu při transferu předpětí do betonu. Postupné napínání odpadá, neboť se předpokládá vysoká tuhost opěrného zařízení pro předpínání předem. Pokud se tvrdnutí betonu urychluje ohřevem, vzniká ztráta vlivem ohřátí předpjaté výztuže, před spojením s betonem. Dlouhodobé ztráty jsou již u všech předpjatých konstrukcí stejné, a to: dlouhodobá část relaxace napětí v předpínací výztuži, ztráty dotvarováním a smršťováním betonu a ztráty vlivem opakovaného zatížení. Výpočet ztrát je spíše věcí metodiky výpočtu než normových ustanovení, avšak přesto ČSN EN [11] určité články uvádí. Čl uvádí vztah pro ztrátu třením kabelu o stěny kabelových kanálků (5.45). Ta je závislá na součiniteli tření v oblouku a v přímé. Tyto parametry určuje evropské technické schválení příslušného předpínacího systému. Pokud v době projektování není k dispozici uvádí ČSN EN [11] orientační hodnoty součinitelů tření v tab Ztráta pokluzem v kotvě musí být počítána podle údajů o reálném pokluzu, který je parametrem používaného kotevního systému. Ztráta postupným napínáním je dána vztahem (5.44) (ČSN EN [11], čl ), který respektuje počet etap napínání, tj. kolikrát se napínalo, než byly napnuty všechny kabely v průřezu. Ztráty předpětí vlivem relaxace napětí v předpínací oceli lze počítat podle přibližných vztahů podle ČSN EN [11], čl , popř. podle Přílohy D. Dlouhodobé ztráty předpětí lze zjednodušeně počítat podle vztahu (5.46) (ČSN [11], čl ). Tam se uvažuje vliv dotvarování a smršťování betonu a vliv relaxace napětí v předpínací oceli. Celkově lze konstatovat, že výpočet ztrát vychází z empirických vzorců, které dávají výsledky s jistým stupněm přibližnosti. Tak je třeba na výsledky též nahlížet. Při návrhu je třeba

6 uvážit, že odchylky mohou nastat oběma směry, avšak zkušenosti s předpjatými konstrukcemi již za dobu alespoň 50 let ukazují, že ztráty na reálných konstrukcích byly spíše větší, než ty udané výpočtem Posouzení na účinky smykových napětí MSP Smyková napětí nepůsobí osaměle, obvykle jde o interakci smykových a normálových napětí. V takovém případě je nutné zjistit nejnepříznivější namáhání a posoudit zejména tahová napětí, zda nehrozí vznik trhlin. Při dvouosé, popř. trojosé napjatosti je v každém bodě největším tahovým napětím napětí hlavní. Proto v těchto složitějších případech (smyk, kroucení) je nutné určit největší tah, resp. hlavní napětí v tahu a porovnat jej s pevností betonu v tahu. Je-li hlavní tahové napětí menší než pevnost betonu v tahu, lze předpokládat, že trhliny nevzniknou. V opačném případě je třeba navrhnout výztuž, která zajistí, aby šířka trhlin byla menší než přípustné hodnoty pro danou konstrukci. Při dvouosé napjatosti (běžný předpoklad u nosníků) se posoudí i hlavní napětí v tlaku, které musí rovněž splňovat limity pro napětí betonu v tlaku (viz kap ). Při kombinaci hlavních napětí tah tlak je třeba uvážit, že tlakové namáhání v jednom směru má vliv na tahovou pevnost v kolmém směru. Ta je pak nižší než tahová pevnost v jednoosém tahu. Je proto třeba počítat s redukcí tahové pevnosti betonu. Vztahy pro takovou redukci jsou uvedeny v ČSN EN , Příloha QQ Posouzení na ohyb MSÚ Posouzení předpjatých průřezů na ohyb se provádí na základě předpokladů uvedených v ČSN EN [11], čl Předpokládá se rovinnost průřezů i po deformaci, napětí v betonu v tlaku a napětí v oceli se uvažují podle návrhových pracovních diagramů; u soudržných předpínacích vložek se předpokládá dokonalá soudržnost, tahová pevnost betonu se zanedbává. K meznímu stavu dojde, pokud dojde k mezní deformaci u některého z materiálů. U soudržné předpínací výztuže se stanoví základní napětí, tj. napětí odpovídající nulové deformaci okolního betonu, a z poměrné deformace průřezu v úrovni výztuže se stanoví přírůstek napětí v předpínací výztuži v mezním stavu. U nesoudržné předpínací výztuže závisí přírůstek napětí v předpínací výztuži na deformaci celého prvku. Navíc přírůstek napětí je poměrně malý. ČSN EN [11], čl odst. (2). Připouští se stanovit tento přírůstek zjednodušeně hodnotou 100 MPa. U konstrukcí s nesoudržnými kabely lze mezní stav únosnosti posuzovat zjednodušeně tak, že se stanoví účinek od kombinace zatížení, včetně účinků vnější předpínací výztuže, a posoudí se průřezy konstrukce na toto zatížení jako železobetonové, resp. předpjaté se soudržnou výztuží (pokud tam nějaká existuje). Ve vnější předpínací výztuží lze pak uvažovat přírůstek napětí v MSÚ již zmíněných 100 MPa Posouzení na smyk MSÚ Posouzení mezního stavu únosnosti ve smyku vychází z předpokladu, že v konstrukci vznikají trhliny. Základem je model náhradní příhradové konstrukce (ČSN EN [11], čl. 6.2). Předpokládá se, že může dojít k porušení smykem buď v tahu přetržení smykové 207

7 výztuže, nebo v tlaku rozdrcení tlačené diagonály. Únosnost ve smyku je složena z části posouvající síly, kterou přenáší beton, a z části, kterou přenáší výztuž. Součet těchto hodnot nesmí být větší než únosnost tlačené diagonály, která je dána únosností betonu v tlaku. Pokud je posouvající síla od zatížení menší než ta část, co přenáší beton, není třeba navrhovat betonářskou výztuž na smyk. V opačném případě se výztuž na smyk navrhuje podle vztahu (6.8), čl Postup je velmi podobný jako při posuzování železobetonových konstrukcí. Předpětí se projevuje zavedením tlakové normálové síly do výpočtu únosnosti ve smyku ve vztahu (6.2 a, b) popř. (6.4). Při návrhu smykové výztuže se projevuje předpětí snížením úhlu tlačených diagonál (1 cotg 2,5). Jsou-li ve stěnách kabelové kanálky, je třeba pro výpočet smykové únosnosti redukovat plochu stěny. Redukce je rozdílná pro zainjektované kanálky a pro kanálky, kde je vedena volná předpínací výztuž bez soudržnosti. U stropních desek podepřených sloupy se posuzuje protlačení. U předpjatého betonu se postupuje analogicky jako u železobetonu s tím, že se opět respektuje vliv normálové síly od předpětí při stanovení mezní smykové únosnosti průřezu. 8.5 Konstrukční uspořádání předpínací výztuže Pro uspořádání a umístění předpínací výztuže v konstrukcích a prvcích platí všeobecné zásady definované ČSN EN [11], čl. 8.1 a dále speciální článek Tam se definují mezery mezi předpínacími jednotkami, přenos napětí z výztuže do betonu u předem předpjatých prvků a požadavky na kotvení, na spojkování a na deviátory u volného předpětí. 8.6 Závěrečné poznámky Navrhování předpjatých konstrukcí je spíše věc technických znalostí funkce předpjatých konstrukcí, než normových předpisů. Proto principy návrhu zůstávají stejné, jako při použití starších návrhových předpisů. Změny, které přináší nový systém evropských norem, spočívají v největší míře ve výpočtu zatížení. Systém kombinací základních stálých a užitných zatížení je zcela nový a představuje poměrně pracnou a málo přehlednou část statického výpočtu. Při vlastním návrhu a posuzování předpjatých konstrukcí se v mezních stavech použitelnosti (až na výjimky) vychází stejně jako dříve z lineárních pružných výpočtů a platnosti principu superpozice. Kritéria přípustných napětí jsou podobná, pouze hodnoty jsou upravené s ohledem na pravděpodobnostní přístup v teorii mezních stavů. Výpočet šířky trhlin a deformací je též principiálně podobný tomu, co se vždy používalo. Posuzování mezního stavu únosnosti v ohybu je založeno na plastickém působení průřezů, předpoklady výpočtu mezního ohybového momentu jsou stejné jako dříve (kap ) a hodnoty definující pracovní diagramy materiálů jsou upraveny s ohledem na koncepci dílčích součinitelů spolehlivosti. Pro posouzení účinků posouvající síly v MSÚ je přijata metoda ná- 208

8 hradní příhradoviny, která odpovídá koncepci užívané u železobetonových konstrukcí. To je zcela správné sjednocení postupu posouzení, zejména s ohledem na posuzování částečně předpjatých konstrukcí a konstrukcí s vnějšími kabely. Konstrukční zásady jsou někdy odlišné ve srovnání s dříve užívanými předpisy, avšak je třeba zdůraznit význam jejich dodržování s ohledem na řadu dalších i lokálních namáhání konstrukcí, která nejsou ve výpočtech uvažována (nerovnoměrné smršťování, teplotní účinky, koncentrace napětí apod.). 8.7 Příklady Prefabrikovaný předpjatý střešní vazník Navrhněte předpjatý střešní vazník, jehož příčný řez je na obr Dále uvažujte: rozpětí vazníku l = 24,0 m délka vazníku l v = 24,8 m vzdálenost vazníků b = 6,0 m výška budovy h = 10 m Pro zjednodušení uvažujte zatížení od vaznic jako rovnoměrně rozdělené zatížení. Obr. 8.1 Příčný řez vazníkem Při návrhu přihlédněte k normám a literatuře [1], [2], [4], [5], [11], [34]: 209

9 210 Zatížení A Stálé zatížení A.1 Vlastní tíha vazníku Plocha příčného řezu vazníku: A c = 0,39 m 2 (odhad pro h = l/20) Objemová tíha betonu: γ = 25,0 kn/m 3 Vlastní tíha vazníku: g 0,k = A c γ = 0,39 25 = 9,75 kn/m A.2 Ostatní stálé Lehký střešní plášť Vlastní tíha pláště (včetně vaznic): γ p = 0,75 kn/m 2 Vlastní tíha pláště na vazník: g g 0,k = b γ p = 6 0,75 = 4,50 kn/m B Zatížení nahodilé B.1 Užitné zatížení Rovnoměrně rozdělěné zatížení q k = 0,75 kn/m 2 [2] (tab kat. H) na ploše 10 m 2 Uvažujeme zjednodušeně sílu na vazník: F q,k = 7,5 kn Soustředěné zatížení (Qk = 1,0 kn) má vliv na návrh střešního pláště dále neuvažujeme. B.2 Zatížení sněhem Tvarové součinitele pro úhel α = 0: μ = 0,8 Součinitel expozice: C e = 1,0 Tepelný součinitel: C t = 1,0 Charakteristické zatížení (I. obl.) s k = 0,7 kn/m 2 Zatížení sněhem: s = µ C e C t s k = 0,8 1,0 1,0 0,7 = = 0,56 kn/m [4] (4.1) Zatížení sněhem na vazník: s v,k = b s = 6 0,56 = 3,36 kn/m B.3 Zatížení větrem I. větrná oblast v 0 = 22,5 m/s Kategorie terénu IV z 0 = 1 m z min = 10 m Součinitel terénu: k r = 0,23 [5] (5.5) Součinitel drsnosti terénu: c r(z) 0,54 [5] (5.3) Střední rychlost: v m(z) = v 0 c r(z) = 22,5 0,54 = 12,1 m/s [5] (5.2) Základní dynamický tlak větru: q b(z) = 1/2 1,25 v m(z) 2 = 1/2 1,25 12,12 = = 92,1 N/m 2

10 Součinitel expozice: c e(z) = / ln (z/z 0 ) = / ln (10/1) = 4,0 Maximální dynamický tlak větru: q p(z) = q b(z) c e(z) = 92,1 4,0 = = 372,1 N/m 2 [5] (5.6 a 5.7) Součinitel vnějšího tlaku: c pe = 0,56 [5] (tab. 5.2) Součinitel c pe nahrazen váženým průměrem podle zatěžovacích oblastí F, H, I. ( 1,8 2,4 0,7 9,6 0,2 12) /24 = 0,56 Zatížení větrem: w = c pe q p(z) = 0,56 372,1 0,001 = = 0,21 kn/m 2 [4] (5.8) Zatížení větrem na vazník: w v,k = b w = 6 ( 0,21) = 1,25 kn/m Výpočet vnitřních sil a kombinace zatížení pro návrh předpínací výztuže Návrh výztuže bude proveden na moment uprostřed pole, velikost ztrát předpětí pro návrh odhadnuta. A Výpočet vnitřních sil Vlastní tíha vazníku Mg 0,k = 1/8 g 0,k l 2 = 1/8 9, = 702,0 knm Vlastní tíha pláště M(g g 0 ) k = 1/8 (g g 0 ) l 2 = 1/8 4, = 324,0 knm Užitné zatížení Mq k = 1/4 Fq k l = 1/4 7,5 24 = 45,0 knm Zatížení sněhem Ms k = 1/8 s v,k l 2 = 1/8 3, = 241,9 knm Zatížení větrem Mw k = 1/8 w v,k l 2 = 1/8 ( 1, ) = 90,0 knm B Kombinace zatížení MSP charakteristické kombinace (bez předpětí) [1] (1.19) B.1 Fáze 1 vnesení předpětí ΣG k,j + P k + Q k,1 + Σψ 0,i Q k,i = 702,0 knm B.2 Fáze 2 uvedení do provozu ΣG k,j + P k + Q k,1 + Σψ 0,i Q k,i = = 936,0 knm B.3 Fáze 3 konec životnosti ΣG k,j + P k + Q k,1 + Σψ 0,i Q k,i = ,9 + 1,0 45 = 1312,9 knm [1] (tab. 1.6N) Je zřejmé, že pro návrh předpětí budou rozhodující fáze F1 a F3. 211

11 Návrh konstrukce A Materiály A.1 Beton Nosnou konstrukci navrhneme z betonu C35/45. f ck = 35,0 MPa f ctm = 3,2 MPa f ctk,0,05 = 2,2 MPa α cc = 1 γ c = 1,5 f ctd = α cc f ctk,0,05 / γ c = 1,0 2,2 / 1,5 = 1,5 MPa f cd = α cc f ck / γ c = 1,0 35 / 1,5 = 23,3 MPa 0,45f ck = 15,8 MPa 0,6f ck = 21,0 MPa A.2 Betonářská výztuž Jako betonářskou výztuž použijeme ocel B500B ( R). f yk = 500,0 MPa γ s = 1,15 f yd = f yk / γ s = 500 / 1,15 = 434,8 MPa A.3 Předpínací výztuž Jako předpínací výztuž použijeme lana 15 mm (0,6") (VSL). f p0,1,k = 1640 MPa f pk = 1860 MPa f pd = 1426 MPa σ nap1 = min (0,8 f pk ; 0,9 f p0,1,k ) = min (0,8 1860; 0,9 1640) = 1476 MPa [11] (5.41) σ nap = 1395 MPa Vzhledem k malým okamžitým ztrátám předpětí při předpínání předem a potřebě omezení napětí ve výztuži v mezním stavu použitelnosti snížíme předpínací napětí na 0,75 f pk. B Krytí C nom = 20 mm pro betonářskou výztuž C nom = 30 mm pro předpínací výztuž Volím krytí pro betonářskou výztuž c nom = 25 mm. [11] (tab. 4.3N, 4.4N, 4.5N) 212

12 C Návrh předpínací výztuže (MSP omezení napětí) C.1 Uprostřed pole na konci životnosti Výška vazníku: h= 1,2 m Moment setrvačnosti vazníku: Ic= 0,0624 m 4 Vdálenost těžiště od dolních vláken: e d = 0,643 m Typ výztuže A1 A2 A3 Vzdálenost od dolních vláken [m] 0,057 0,157 0,257 Předpínací síla A pi n pi σ nap [MN] 0,664 0,664 0,664 Plocha lana A pi [mm 2 ] Počet lan n pi Čas posudku Konec životnosti Uvažované ztráty předpětí 25 % Typ výztuže Typ A1 Typ A2 Typ A3 Excentricita e p [m] 0,586 0,486 0,386 Předpínací síla N [MN] 0,498 0,498 0,498 Vliv normálové síly N/A [MPa] -1,277-1,277-1,277 Moment od př. síly M p = N e [MNm] -0,292-0,242-0,192 Vliv momentu horní vl. M p e h / I c [MPa] 2,608 2,163 1,718 Vliv momentu dolní vl. M p e d / I c [MPa] -3,010-2,497-1,983 Celkem horní vlákna [MPa] 1,330 0,885 0,440 Celkem dolní vlákna [MPa] -4,288-3,774-3,260 M max Napětí horní vlákna Napětí dolní vlákna Celkem horní vlákna Celkem dolní vlákna 1,3129 MNm M max e h / I c 11,728 MPa M max e d / I c 13,539 MPa 9,072 MPa 2,217 MPa C.2 Při předpětí v místě plné aktivace Čas posudku Aktivace předpětí Uvažované ztráty předpětí 10 % Typ výztuže Typ A1 Typ A2 Typ A3 Excentricita e p [m] 0,586 0,486 0,386 Předpínací síla N [MN] 0,598 0,598 0,598 Vliv normálové síly N/A [MPa] -1,533-1,533-1,533 Moment od př. síly M p = N e [MNm] -0,350-0,291-0,

13 Čas posudku Aktivace předpětí Vliv momentu horní vl. M p e h / I c [MPa] 3,129 2,595 2,061 Vliv momentu dolní vl. M p e d / I c [MPa] -3,612-2,996-2,379 Celkem horní vlákna [MPa] 1,596 1,062 0,528 Celkem dolní vlákna [MPa] -5,145-4,529-3,912 M min Napětí horní vlákna M min e h / I c Napětí dolní vlákna M min e d / I c Celkem horní vlákna Celkem dolní vlákna 0,0000 MNm 0,000 MPa 0,000 MPa 3,187 MPa 13,586 MPa M min = 0 je předpoklad na straně bezpečnosti, ve skutečnosti již působí v místě plné aktivace předpětí moment od vlastní tíhy, v praxi by bylo vhodné navrhnout separaci lan. Výpočet vnitřních sil a kombinací zatížení pro posouzení konstrukce A Výpočet ztrát předpětí A.1 Okamžité ztráty Ztráty vyvozené okamžitou deformací betonu E p = MPa A p = 0,00135 m 2 E cm = MPa A c = 0,39 m 2 e p = 0,486 m excentricita předpínací výztuže I c = 0,0624 m 4 ν = A p E p / (A c E cm ) = 0, / (0, ) = 0, [34] (4.26) ψ = ν (1 + A c e 2 p / I c ) = 0,0202 (1 + 0,39 0,4862 / 0,0624) = 0, [34] (4.36) σ p = 1395 MPa σ pe = σ p ψ / (1 + ψ) = ,0499 / (1 + 0,0499) = = 66,4 MPa ztráta deformací betonu [34] (4.29b) Ztrátu vyvozenou relaxací předem napínaných vložek v době, která uplyne mezi předpětím vložek a předepnutím betonu, stejně jako ztrátu způsobenou protažením v důsledku tepelného ošetřování betonu, vzhledem k jejich celkovému vlivu zanedbáme. 214

14 A.2 Časově závislé ztráty Použijeme zjednodušený způsob vyčíslení všech časově závislých ztrát (smršťování, dotvarování, relaxace) v čase t = 50 let uprostřed pole. t = hod 50 let ε cs = 0,00035 poměrné přetvoření od smršťování [11] (tab. 3.2N, 3.3N, N, 3.8N) ρ 1000 = 2,50% hodnota relaxační ztráty, 1000 h 20 C podle VSL třída 2 σ p,r / σ pi = 0,040 [11] (3.29) σ p,r = 53,69 MPa změna předpětí od relaxace φ(,t 0 ) = 2,7 součinitel dotvarování [11] (obr. 3.1N) e pd = 0,157 m σ ch = 6,509 MPa σ cd = 0,741 MPa lσ c, QP l = 1,496 MPa vzdálenost těžiště předpětí od spodního líce prvku napětí v betonu od kvazi stálých zatížení horní vlákna napětí v betonu od kvazi stálých zatížení spodní vlákna napětí v betonu přiléhající předpínací výztuži od kvazistálých zatížení σ p,c+s+r = 117,2 MPa dlouhodobé ztráty v t = 50 let [11] (5.46) B Stanovení kritického podporového" průřezu na ohyb (plná aktivace P) ŘEZ A f ctm (t) = 3,200 MPa f ctd (t) = 0,7 f ctm (t) / γ c = 0,7 3,2 / 1,5 = 1,493 MPa [11] ( ) η p1 = 2,7 η 1 = 0,7 f bpt = f ctd (t) η p1 η 1 = 1,493 2,7 0,7 = 2,822 MPa [11] (8.15) α 1 = 1,25 α 2 = 0,25 l pt = α 1 α 2 ϕ p σ p / f bpt = 1,25 0, / 2,882 = 2471 mm přenášecí délka [11] (8.16) l pt1 = 0,8 l pt = 0, ,001 = 1,977 m návrhová přenášecí délka [11] (8.17) X A = 1,977 m poloha řezu A od kraje vazníku Vzhledem k tomu, že nenavrhujeme přesné podmínky a časový průběh výroby, použijeme pro hodnotu f ctm (t) bezpečný odhad f ctm. 215

15 C Výpočet vnitřních sil Vlastní tíha vazníku Mg 0,k,A = 1/2 g 0,k X A (l v X A ) = 1/2 9,75 1,977 (24,8 1,977) Mg 0,k,A = 220,0 knm moment v řezu A Vg 0,k = 1/2 g 0,k l = 1/2 9,75 24 Vg 0,k = 117,0 kn Vlastní tíha pláště V(g g 0 ),k = 1/2 (g g 0 ) l = 1/2 4,5 24 V(g g 0 ),k = 54,0 kn Užitné zatížení Vq,k = Fq,k = 7,5 kn Zatížení sněhem Vs,k = 1/2 s v,k l = 1/2 3,36 24 Vs,k = 40,3 kn posouvající síla v podpoře posouvající síla v podpoře posouvající síla v podpoře posouvající síla v podpoře Zatížení předpětím Mp k,a = (σ p σ pe ) A p e p = ( ,3) 0,0135 0, Mp k,a = 871,7 knm moment v řezu A F1 předpětí Mp k,pole = (σ p σ pe σ p,c + s + r ) A p e p = ( ,3 117,2) 0,0135 0, Mp k,pole = 794,8 knm moment uprostřed pole F3 konec životnosti N p,k,f1 = (σ p σ pe ) A p = ( ,3) 0, N p,k,f1 = 1793,7 kn normálová síla F1 předpětí N p,k,f3 = (σ p σ pe σ p,c+s+r ) A p = ( ,3 117,2) 0, N p,k,f3 = 1635,5 kn normálová síla F3 konec životnosti D Kombinace zatížení D.1 MSÚ ohybový moment v řezu A F1 vnesení předpětí Σ γ G,j G k,j + γ p P k + γ Q,1 ψ 0,1 Q k,1 + Σ γ Q,i ψ 0,i Q k,i = 651,8 knm Σξ j γ G,j G k,j + γ p P k + γ Q,1 Q k,1 + Σ γ Q,i ψ 0,i Q k,i = 651,8 knm D.2 MSÚ ohybový moment uprostřed pole F3 konec životnosti Σ γ G,j G k,j + γ p P k + γ Q,1 ψ 0,1 Q k,1 + Σ γ Q,i ψ 0,i Q k,i = = 1,35 ( ) 1,0 794,8 + 1,5 241,9 + 1,5 1,0 45 = 1020,6 knm [1] 216

16 Σ ξ j γ G,j G k,j + γ p P k + γ Q,1 Q k,1 + Σ γ Q,i ψ 0,i Q k,i = = 1,35 0,85 ( ) 1,0 794,8 + 1,5 241,9 + 1,5 1,0 45 = 812,9 knm D.3 MSÚ posouvající síla v podpoře F3 konec životnosti Σ γ G,j G k,j + γ p P k + γ Q,1 ψ 0,1 Q k,1 + Σ γ Q,i ψ 0,i Q k,i = = 1,35 ( ) + 1, ,5 1,0 7,5 = 302,6 kn Σ ξ j γ G,j G k,j + γ p P k + γ Q,1 Q k,1 + Σ γ Q,i ψ 0,i Q k,i = = 1,35 0,85 ( ) + 1, ,5 1,0 7,5 = 268,0 kn D.4 MSÚ normálová síla v F1 vnesení předpětí Σ γ G,j G k,j + γ p P k + γ Q,1 ψ 0,1 Q k,1 + Σ γ Q,i ψ 0,i Q k,i = 1,0 ( 1793,8) = 1793,7 kn Σ ξ j γ G,j G k,j + γ p P k + γ Q,1 Q k,1 + Σ γ Q,i ψ 0,i Q k,i = 1,0 ( 1793,8) = 1793,7 kn D.5 MSÚ normálová síla v F3 konec životnosti Σ γ G,j G k,j + γ p P k + γ Q,1 ψ 0,1 Q k,1 + Σ γ Q,i ψ 0,i Q k,i = 1,0 ( 1635,6) = 1635,5 kn Σ ξ j γ G,j G k,j + γ p P k + γ Q,1 Q k,1 + Σ γ Q,i ψ 0,i Q k,i = 1,0 ( 1635,6) = 1635,5 kn D.6 MSP ohybový moment v řezu A F1 vnesení předpětí Σ G k,j + P k + Q k,1 + Σ ψ 0,i Q k,i = ,05 = 695,3 knm D.7 MSP ohybový moment uprostřed pole F3 konec životnosti Σ G k,j + P k + Q k,1 + Σ ψ 0,i Q k,i = ,95 794, ,9 + 1,0 45 = 557,8 knm D.8 MSP posouvající síla v podpoře F3 konec životnosti Σ G k,j + P k + Q k,1 + Σ ψ 0,i Q k,i = ,5 + 40,3 = 218,8 kn D.9 MSP normálová síla F1 vnesení předpětí Σ G k,j + P k + Q k,1 + Σ ψ 0,i Q k,i = 1,05 ( 1793,8) = 1883,4 kn D.10 MSP normálová síla F3 konec životnosti Σ G k,j + P k + Q k,1 + Σ ψ 0,i Q k,i = 0,95 ( 1635,6) = 1553,7 kn V kombinacích MSP je u vnitřních sil od předpětí zahrnut vliv možných odchylek předpětí podle [5] (5.47 a 5.48), součiniteli r sup = 1,05 ve fázi F1 a r inf = 0,95 ve fázi F3. Posouzení konstrukce A Mezní stav použitelnosti A.1 Omezení normálových napětí uprostřed pole ve fázi F3 σ c,h = N / A c M e h / I c = 1553,8 0,001 / 0,39 558,5 0,001 (1,2 0,643) / 0,0624 = 8,97 MPa σ c,h = 8,97 < 0,45 f ck = 15,8 MPa vyhovuje 217

17 σ c,d = N / A c + M e d / I c = 1553,8 0,001 / 0, ,5 0,001 0,643 / 0,0624 = = 1,77 MPa σ c,d = 1,77 < f ctm = 3,2 MPa vyhovuje A.2 Omezení normálových napětí v řezu A ve fázi F1 σ c,h = N / A c M e h / I c = 1883,5 0,001 / 0,39 ( 694,6) 0,001 (1,2 0,643) / 0,0624 = 1,38 MPa σ c,h = 1,38 < f ctm = 3,2 MPa vyhovuje σ c,d = N / A c + M. e d / I c = 1883,5 0,001 / 0,39 + ( 694,6) 0,001 0,643 / 0,0624 = 12,00 MPa σ c,d = 12,00 < 0,45 f ck = 15,8 MPa vyhovuje A.3 Omezení trhlin od normálových napětí Vzhledem k tomu, že není v žádném průřezu a v žádné fázi překročena pevnost betonu v tahu (prvek je navržen jako omezeně předpjatý), nevzniknou od normálových napětí v konstrukci trhliny. A.4 Kontrola hlavních napětí ve fázi F3 Vzhledem k tomu, že je vazník navržen jako nosník konstantního průřezu, bude největší hlavní napětí nad podporou v těžišti průřezu (σ x = 0). b = 0,2 m I c = 0,0624 m 4 S = 0,225 0,6 (0,557 0,225 / 2) + (0,557 0,225) 0,2 (0,557 0,225) / 2 = 0,07103 m 3 statický moment V k = 218,8 kn τ xy =σ 1 = S V k / (b I c ) = 0, ,8 / (0,2 0, ) = 1,246 MPa < f ctk,0,05 = 2,2 MPa σ 2 = 1,246 MPa vyhovuje Vzhledem k tomu, že ve F1 je podstatně menší posouvající síla, postačí kontrola ve fázi F3. A.5 Omezení průhybu Průhyb byl vypočten pro fázi F3 pomocí programu NEXIS 32, uvažováním ekvivalentního zatížení od předpětí a použitím účinného modulu pružnosti E c,eff = E cm / (1+φ (,t 0 )). E c,eff = 9189 MPa u max = 36,5 mm < l / 250= 96 mm vyhovuje 218

18 B Mezní stav únosnosti B.1 Mezní ohybová únosnost uprostřed pole ve fázi F3 Únosnost vypočítáme pomocí metody mezních přetvoření bez uvažování betonářské výztuže. Vzhledem k velikosti základního napětí předpokládáme ve všech vrstvách předpínací výztuže dosažení napětí na plastické větvi pracovního diagramu. σ 0 p = σ nap = 1395 MPa základní napětí předpínací výztuže ε 0 p = σ 0 p / E p = 1395 / = 0,00705 přetvoření předpínací výztuže při základním napětí F p = (f pd σ 0 p) A p = ( ) σ 0 p 0, = 42 kn zbytková únosnost předpínací výztuže N 0 pp = σ 0 p A p = , = 1883 kn základní předpínací síla M 0 pp= N 0 pp e p = ,486 = 915,3 knm moment dekomprese F c = N 0 pp + F p = = 1925 kn síla v tlačeném betonu Předpokládáme mezní přetvoření tlačeného betonu ε cu. ε cu = 0,00350 x 1 = F c / (0,8 0,6 f cd ) = 1841 / (0,8 0,6 23,3 1000) = 0,172 m vzdálenost neutrální osy od horních vláken Kontrola přetvoření předpínací výztuže ε um = (h x 1 0,057) ε cu / x 1 = (1,2 0,164 0,057) 0,0035 / 0,164 = 0,01977 ε um = ε um + ε 0 p = 0, ,00705 = 0,02682 celkové přetvoření předpínací výztuže v MSÚ ε um > ε ud = 0,02 Předpoklad se neověřil, v MSÚ dojde k porušení předpínací výztuže; je třeba stanovit novou polohu neutrální osy iterací pro podmínku velikosti síly v tlačeném betonu a maximálního přetvoření předpínací výztuže. x 1 = 0,201 m vzdálenost neutrální osy od horních vláken Sílu kterou působí tlačený beton získáme součtem síly od zplastizovaného betonu (překročí přetvoření 0,175 %) a síly vyjádřené pomocí integrace průběhu napětí v elastické části betonu. Polohu neutrální osy získáme iterací x 1 dokud nebude síla v talšeném betonu odpovídat F c. Veličiny ZU a KU označují začátek a konec úseku (měřeno od horního okraje nosníku). poloha [m] přetvoření [ ] A j [m 2 ] ZU KU ZU KU F ci [kn] úsek 1 0, ,000 0,075 0, , ,3 úsek 2 0, ,075 0,201 0, , ,8 Σ 1926,2 = 1925,2 219

19 Ramena vnitřních sil z c1 = 0,163 m z c2 = 0,084 m z c3 = 0,932 m M R,zb = Σ F ci z ci + F p z p = 0, ,9 + 0, , = 283,5 knm M R,d = M R,zb + M 0 pp =283, ,3 = 1198,8 knm > M Sd =1020,6 knm vyhovuje Vzhledem k tomu, že ve fázi F1 je absolutní hodnota maximálního momentu v MSÚ menší než MSP, není třeba posudek na MSÚ ve fázi F1 provádět. B.2 Mezní smyková únosnost ve fázi F3 Posoudíme pomocí vztahu [11] (6.4) pro předpjaté prosté nosníky bez smykové výztuže, poté navrhneme konstrukční smykovou výztuž. Podle [11] kap posoudíme v řezu vzdáleném 0,643 od líce uložení. l x = 1,043 m vzdálenost posuzovaného řezu od konce vazníku l pt2 = 1,2 l pt = 1,2 2,471 = 2,966 m horní hraniční hodnota přenášecí délky [11] (kap. 8.18) a l = l x / l pt2 = 1,043 / 2,966 = 0,35170 V Sdx = V Sd (12 0,843)/ 12 = 302,6 0,92975 = 281,3 kn návrhová posouvající síla σ cp = 1/3 N Sd /A c = 0,5 1,636 / 0,39 = 1,4 MPa napětí betonu v tlaku v těžišťové ose od normální síly Vzhledem k tomu, že posuzovaný řez je ve třetině přenášecí délky a vzhledem k vzdálenosti předpínací výztuže a těžiště průřezu, použijeme místo plné hodnoty normálové síly bezpečný odhad N sd / 3. / ,0624 0,2 / 0, ,47 2 0,3517 1, 4 1, 47 0,5 VRd,c lcb S fctd al cp fctd 297, 2 kn VSdx = 281,3 knm vyhovuje Dále by bylo třeba navrhnout konstrukční betonářskou výztuž, případně výztuž pro manipulaci s prefabrikátem, posoudit kotvení a roznos napětí v koncové oblasti a splnit konstrukční zásady. 220

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 33PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 2. část návrh předpětí Obsah: Navrhování

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. 3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. 3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. Konstrukční prvky Výrobky válcované za tepla: Předvalky Tyče (délka 15-18 m)

Více

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu Řešený příklad se zabývá předem předpjatým vazníkem T průřezu. Důraz je kladen na pochopení specifik předpjatého betonu. Kurzivou jsou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PROJEKT ZASTŘEŠENÍ

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990 Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990 Zatížení konstrukcí obecná Podle EN-1991-1-1 Přednášející: prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. VUT Brno, Fakulta Stavební Zásady navrhování konstrukcí

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP- 144 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK Technické podmínky Schváleno MD-OSI č.j. 224/10-910-IPK/1 ze dne 16.3.2010,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 OSNOVA 1. Co je to mezní stav použitelnosti (MSP)?

Více

Uložení nosných konstrukcí

Uložení nosných konstrukcí Ministerstvo dopravy České Republiky Obor pozemních komunikací TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 58/06-120-RS/1 ze dne 24.1.2006 s účinností

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení. Teorie - základy. Pružiny jsou konstrukční součásti určené k zachycení a akumulaci mechanické energie, pracující na principu pružné deformace materiálu. Pružiny patří mezi nejvíce zatížené strojní součásti

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Předpjatý beton Přednáška 10

Předpjatý beton Přednáška 10 Předpjatý beton Přednáška 10 Obsah Analýza kotevní oblasti: Kotvení pomocí kotev namáhání kotevních oblastí, výpočetní model a posouzení oblastí pod kotvami. vyztužení kotevní oblasti. Kotvení soudržností

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI 19. Betonářské dny (2012) Sborník Sekce: Výzkum a technologie 2 ISBN 978-80-87158-32-6 EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI David Horák 1 Hlavní autor

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí Ing. Ladislav Čírtek, CSc. ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY S PŘEDPJATOU OCELOVOU BANDÁŽÍ RC COLUMNS WITH PRESTRESSED STEEL BANDAGE

Více

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1)

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1) h 3 0-5 0 h h Pomůcka 1 Pomůcka 1 P1.1) Návrh rozměrů průřezu vazníku Návrh výšky h: Návrh šířky b: 1 h 15 1 až 18 l (hrubší odhad) h M (přesnější odhad) br b 1 1 až h 3 3,5 (v rozmezí 250mm až 450 mm)

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

5 Železobetonové sloupy a stěny

5 Železobetonové sloupy a stěny 5 Železobetonové sloupy a stěny 5.1 Úvod Z hlediska navrhování tlačenýh prvků (např. sloup, stěna, pilota, oblouk) rozlišujeme prvky masivní a štíhlé. U štíhlýh tlačenýh prvků a konstrukí je nutno respektovat

Více

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA PD pro provedení stavby 7-3/13 A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK objekt: SO01 Přístavby vypracoval: ing. Robin Kulhánek kontroloval: ing.

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 telefon: +420 241 442 078. Stav dokumentace: 09-2015

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 telefon: +420 241 442 078. Stav dokumentace: 09-2015 Teorie RTbalken Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem RIB. RIB si vyhrazuje právo

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38 STANDARDNÍ VÝROBNÍ PROGRAM: I-OSB nosníky z programu standardní výroby Vám můžeme nabídnout k okamžité expedici v závislosti dle počtu objednaných kusů a skladových zásob. V tomto programu naleznete sortiment

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

A2.1 Rozsah platnosti

A2.1 Rozsah platnosti Příloha A2 Použití pro mosty A2.1 Rozsah platnosti A2.1.1 Všeobecně Příloha A2 uvádí pravidla pro kombinace zatížení a doporučuje návrhové hodnoty zatížení pro mosty pozemních komunikací, pro lávky pro

Více

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 Obsah 1. POPIS APLIKACE... 3 1.1. Pracovní prostředí programu... 3 1.2. Práce se soubory... 4 1.3. Základní nástrojová lišta... 4 2. ZADÁVANÍ HODNOT VSTUPNÍCH

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. LADISLAV KLUSÁČEK, CSC. MODUL M02 NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. LADISLAV KLUSÁČEK, CSC. MODUL M02 NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. LADISLAV KLUSÁČEK, CSC. BETONOVÉ MOSTY I MODUL M02 NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

Předpjatý beton Přednáška 7

Předpjatý beton Přednáška 7 Předpjatý beton Přednáška 7 Obsah Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení Odolnost proti vzniku trhlin Návrh předpětí Realizovatelná plocha předpětí Přípustná zóna poloha kabelu a tlakové

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Je-li F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 David SEKANINA 1, Radim ČAJKA 2 INTERAKCE PŘEDPJATÝCH PODLAH A PODLOŽÍ

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti Skutečný

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES OPRAVA A ZESÍLENÍ

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich mezní stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce, při nichž může být ohrožena bezpečnost lidí. 6. Navrhování

Více

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. (1) Ing. Daniel Makovička (2) (1) České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

VI. Zatížení mimořádná

VI. Zatížení mimořádná VI. Zatížení mimořádná 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-7 uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Posouzení piloty Vstupní data

Posouzení piloty Vstupní data Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý

Více

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 4. přednáška OCELOVÉ KOSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger VZPĚRÁ ÚOSOST TLAČEÝCH PRUTŮ 1) Centrický tlak - Vzpěrná únosnost

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU:

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: PŘÍKLADY PŮSOBENÍ A VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU: Vykreslete zatížení zadaných prutů od vlastní tíhy, jsou-li rozměry průřezu b,h [m], objemová hmotnost ρ [kg.m -3 ] a tíhové zrychlení a g [m.s -2 ]

Více