2 Materiály, krytí výztuže betonem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Materiály, krytí výztuže betonem"

Transkript

1 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/95 (C100/115). Třídy betonu (označují se písmenem C a poměrem charakteristické pevností v tlaku válcové f ck ke krychelné f ck, cube ); jejich charakteristické vlastnosti jsou uvedeny v tab Pracovní diagramy betonů jsou patrné z obr. 2.1a, b, c, d. Betony vyšších tříd jsou křehčí a nemají tak výrazné plastické chování jako betony stávajících tříd, proto je nutné upravovat vztahy pro jejich charakteristické pevnosti v závislosti na charakteristické pevnosti v tlaku. 12 Tab. 2.1 Pevnostní třídy obyčejných hutných betonů, jejich pevnostní a deformační charakteristiky Třídy betonu f ck [MPa] f ck,cube Vztah [MPa] f cm [MPa] f cm = f ck + 8 (2/3) f ctm = 0,3 f ck C50/60 f ctm 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 f [MPa] ctm = 2,12 ln [l + (f cm / 10)] C50/60 f ctk; 0,05 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 f ctk; 0,05 = 0,7f ctm [MPa] f ctk; 0,95 [MPa] E cm [GPa] c1 [ o / oo ] cu [ o / oo ] c2 [ o / oo ] cu2 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6, (0,05 kvantil) f ctk; 0,95 = 1,3f ctm (0,95 kvantil) E cm = 22 (f cm / 10) 0,3 (f ck v MPa) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,45 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 obr. 2.1a 3,50 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 obr. 2.1a 2,00 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 obr. 2.1b [ o / oo ] 3,50 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 obr. 2.1b n 2,00 1,75 1,6 1,45 1,4 1,4 c3 [ o / oo ] cu3 [ o / oo ] 1,75 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 obr. 2.1c 3,50 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 obr. 2.1c

2 Návrhové hodnoty pevnosti betonu jsou udány následovně: a) návrhová pevnost betonu v tlaku f cd f cd = cc f ck / c (2.1) kde c je součinitel spolehlivosti betonu; cc součinitel uvažující dlouhodobé účinky na tlakovou pevnost betonu a nepříznivé účinky ze způsobu zatížení; cc lze uvažovat v rozmezí 0,8 až 1,0 podle Národní přílohy; doporučená hodnota cc = 1,0 platí v ČR pro pozemní stavby. b) návrhová pevnost betonu v tahu f ctd f ctd = ct f ctk 0,05 / c (2.2) kde c je součinitel spolehlivosti betonu; ct součinitel uvažující dlouhodobé účinky na tahovou pevnost betonu a nepříznivé účinky způsobu zatížení; uvažuje se podle Národní přílohy, doporučená hodnota cc = 1,0 platí v ČR pro pozemní stavby. Doporučené hodnoty c v mezních stavech únosnosti jsou: pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci c = 1,5, pro mimořádnou návrhovou situaci c = 1,2. Doporučená hodnota c v mezních stavech použitelnosti je c = 1,0. Menší hodnoty c lze připustit pouze při splnění zvláštních podmínek (kontrola jakosti výroby atd.). Obr. 2.1a) Schéma pracovního diagramu betonu v tlaku pro výpočet účinků zatížení 2.1b) Návrhový parabolicko-rektangulární pracovní diagram betonu v tlaku 2.1c) Návrhový bilineární pracovní diagram betonu v tlaku 2.1d) Rovnoměrné rozdělení napětí v tlačené oblasti betonu MSÚ 13

3 Pevnost betonu v tlaku f cm (t) ve stáří t dní závisí na druhu použitého cementu, teplotě a ošetřování betonu. Pro průměrnou teplotu 20 C a normové podmínky ošetřování je f cm (t) = cc (t) f cm (2.5) kde cc t 28 exp s 1 t 1/ 2 (2.6) kde s je koeficient závislý na druhu cementu = 0,20 pro rychle tuhnoucí vysokopevnostní cement (R); = 0,25 pro normální a rychle tuhnoucí cementy (N); = 0,38 pro pomalu tuhnoucí cementy (S); f cm průměrná pevnost betonu v tlaku podle tab Pevnost betonu v tahu f ctm (t) ve stáří t dní je značně závislá na ošetřování betonu, jeho vysychání a rozměrech prvku. Přibližně lze uvažovat f ctm (t) = cc (t) f ctm (2.7) kde = 1 pro t 28 dní; = 2/3 pro t 28 dní. f ctm průměrná pevnost betonu v tahu podle tab Pružné deformace betonu závisejí na jeho složení, zejména kamenivu. Přibližné hodnoty 28 denního modulu pružnosti betonu E cm (sečnového modulu při napětí c = 0,4 f cm ) pro křemenné kamenivo jsou uvedeny v tab Pro vápencové a pískovcové kamenivo by měly být hodnoty sníženy o 10 % a 30 %, resp. pro čedičové kamenivo naopak zvýšeny o 20 %. Pokud jsou konstrukce citlivé na přetvoření, doporučuje se hodnotu modulu pružnosti předepisovat ve specifikaci betonu. Modul pružnosti betonu E cm (t) ve stáří t dní lze stanovit ze vztahu E cm (t) = (f cm (t) / f cm ) 0,3 E cm (2.8) Pevnost betonu v tahu za ohybu f ctm,fl pro vyztužené prvky závisí na průměrné hodnotě dostředné pevnosti betonu v tahu a na výšce příčného průřezu ctm,fl ctm ctm f =max 1,6 h/1000 f ; f (2.9) kde h je celková výška příčného průřezu prvku v mm. Pevnost betonu v dostředném tahu f ct lze přibližně stanovit z pevnosti betonu v příčném tahu f ct,sp ze vztahu: f ct = 0,9 f ct,sp (2.10) Konečnou hodnotu součinitele dotvarování (, t 0 ) lze určit, pokud není vyžadována větší přesnost, za předpokladu, že v okamžiku začátku zatěžování je c 0,45 f ck (t 0 ) lineární do- 14

4 tvarování přímo z grafů uvedených na obr. 2.2, a to v závislosti na stáří betonu v době zatížení t 0, jmenovitém rozměru příčného průřezu h 0 (průřezová plocha A c podělená polovičním obvodem u / 2) a třídě betonu. Poměrné přetvoření vyvolané dotvarováním betonu cc (, t 0 ) v čase t = při c = konst. je dáno vztahem cc (, t 0 ) = (, t 0 ) / ( c / E cm (t 0 )) (2.11) kde E cm (t 0 ) je modul pružnosti betonu v čase (t 0 ). Pokud c 0, 45 f ck (t 0 ), je třeba uvažovat nelineární dotvarování. Pak k (, t 0 ) = (, t 0 ) exp (1,5 ( k 0,45)) (2.12) kde k je poměr napětí v tlaku c a f ck (t 0 ) charakteristické pevnosti betonu v tlaku v okamžiku zatížení. Přesnější výpočet dotvarování je uveden v příloze B normy ČSN EN [11]. Obr. 2.2 Stanovení součinitele dotvarování (, t 0 ) pro beton v běžném prostředí (v obr. 2.2c) (průsečík přímek 4 a 5 může vycházet i nad přímkou 1) 15

5 Při stanovení hodnoty poměrného smrštění betonu ( cs ) se přihlíží k účinku vysychání betonu ( cd ) a k účinku chemického (autogenního) smršťování ( ca ), tedy cs = cd + ca (2.13) Konečná hodnota smrštění vyvozeného vysycháním betonu je cd (, t s ) = cd,0 k h (2.14) kde cd,0 je jmenovitá hodnota smršťování vyvozeného vysycháním, závislá na třídě betonu a relativní vlhkosti obklopujícího prostředí udaná v tab. 2.2; vztahy pro určení cd, bez použití tabulek jsou uvedeny v Příloze B normy ČSN EN [11]; k h součinitel závislý na jmenovitém rozměru h 0 ; např. při h 0 = 0,1 m je k h = 1,0, při h 0 = 0,2 m je k h = 0,85, při h 0 = 0,3 m je k h = 0,75, h 0 0,5 m k h = 0,70; jmenovitý rozměr příčného průřezu prvku (2A c / u). h 0 Tab. 2.2 Jmenovité hodnoty neomezeného poměrného smrštění cd,0 [ o / oo ] vysýcháním (střední hodnota, variační součinitel cca 30 %) pro beton s cementem CEM třídy N f ck / f ck,cube MPa] Relativní vlhkost [%] /25 0,62 0,58 0,49 0,30 0, /50 0,48 0,46 0,38 0,24 0, /75 0,38 0,36 0,30 0,19 0, /95 0,30 0,28 0,24 0,15 0, /105 0,27 0,25 0,21 0,13 0,07 0 Hodnotu poměrného smršťování cd (t) vyvozeného vysycháním v časovém intervalu (t, t s ) lze stanovit ze vztahu cd (t) = ds (t, t s ) cd,, (2.15) kde tt, ds s t t s 3 s 0,04 0 tt h (2.16) t je stáří betonu v uvažovaném okamžiku; t s stáří betonu na začátku vysychání (obvykle konec ošetřování betonu); jmenovitý rozměr příčného průřezu prvku (2A c / u). h 0 Hodnotu autogenního smršťování betonu stáří t dnů lze stanovit ze vztahu ca (t) = as (t) ca () (2.17) kde ca () = 2,5 (f ck 10) 10-6 (2.18) as (t) = (1 exp (-0,2 t 0,5 ) (2.19) 16

6 2.2 Betonářská výztuž Ustanovení uvedená v ČSN EN předpokládají použití svařitelné betonářské výztuže ve tvaru tyčí, vyrovnaných svitků a svařovaných sítí s žebírkovým povrchem. Značka betonářské oceli je tvořena prvním písmenem udávajícím skupinu ocelí (betonářská ocel B), dále následuje číslo udávající charakteristickou (dříve normovou) hodnotu meze kluzu v MPa, dále následuje písmeno udávající třídu tažnosti A, B, C viz dále. Výrobky se třídí podle značky, jmenovitého průměru, charakteristiky povrchu a svařitelnosti. Pro navrhování betonových konstrukcí podle ČSN EN jsou u betonářské výztuže důležité následující charakteristické vlastnosti: Mez kluzu kterou výrobci udávají hodnotou R e. Při navrhování betonových konstrukcí používáme však charakteristickou mez kluzu f yk (podle dřívějšího označení normovou mez kluzu R sn ). U meze kluzu je charakteristická (normová) hodnota udána 5% kvantilem. Neexistuje přímý vztah mezi f yk a hodnotou R e. Metody hodnocení a ověřování meze kluzu R e uvedené v hutních normách poskytují dostačující ověření i pro hodnotu f yk (dříve R sn ); lze tedy uvažovat f yk = R e. Maximální skutečná tahová pevnost f y,max nesmí pak přesáhnout hodnotu 1,3 f yk. Mez kluzu f yk je základní hodnota, ze které vycházíme při navrhování. Tažnost je nově podle EN dána charakteristickými hodnotami uk a (f t / f y ) k. Hodnota uk udává poměrné celkové prodloužení při největším tahovém napětí, dosaženém při trhací zkoušce výztuže; hodnota (f t / f y ) k udává charakteristickou hodnotu poměru meze pevností a meze kluzu, které byly dosaženy při trhací zkoušce; charakteristické hodnoty zde představuje 10% kvantil. Podle tažnosti se ocel zařazuje do tříd, které jsou označovány písmenem (A normální, B vysoká, C velmi vysoká) a pro tyto třídy jsou pak požadovány charakteristické hodnoty uk a (f t / f y ) k. Použití ocelí s třídou tažnosti C je zamýšleno zejména pro konstrukce v seismických oblastech. Ohýbatelnost je charakterizována chováním výrobku při zkoušce ohybem. Ohýbatelnost je důležitá z hlediska předepsaných minimálních hodnot vnitřních průměrů zakřivení betonářské výztuže v normách pro navrhování betonových konstrukcí. Soudržnost betonářské výztuže s betonem závisí především na geometrii povrchu vložky. ČSN EN předpokládá používání pouze vložek s žebírkovým povrchem. U žebírkových vložek je podle EN soudržnost závislá na vztažné ploše žebírek f R, kterou lze stanovit z geometrie žebírek. Tolerance bývají udávány v % mezní úchylky hmotnosti; jsou nutné z hlediska dodržení požadované spolehlivosti navrhovaných betonových konstrukcí. Svařitelnost podle ČSN EN je předpokládána; povolené postupy svařování jsou uvedeny v této normě s odvoláním na ČSN EN ISO [17]. Vzhledem k tomu, že při schvalování ČSN EN 10080[15] nebylo dosaženo konsenzu týkajícího se požadovaných číselných hodnot uvedených vlastností, jsou požadavky na vlastnosti betonářské výztuže, které lze použít při navrhování podle ČSN EN , uvedeny v normativní Příloze C normy ČSN EN [11] viz tab

7 Tab. 2.3 Požadované vlastnosti betonářské výztuže (označení viz obr. 2.3) Výrobek Tyče a vyrovnané Kvantil Svařované sítě svitky [%] Třída tažnosti A B C A B C Charakteristická mez kluzu f yk, popř. f 0,2k [MPa] 400 až 600 5,0 Minimální hodnota 1,05 1,08 1,15 1,15 1,05 1,08 k = (f t / f y ) k 1,35 1,35 10 Charakteristická hodnota uk [%] 2,5 5,0 7,5 2,5 5,0 7,5 10 Rozmezí únavového napětí (pro N cyklů s horní 150 MPa 100 MPa 10 1) mezí f yk Ohýbatelnost zkouška ohybem 3) Pevnost svaru ve střihu 0,3 A 2) f yk minimum Vložka Soudržnost: [mm] minimální 5 6 0,035 vztažná plocha 6,5 12 žebírek f 0,040 R,min 12 0,056 5,0 Max. odchylka hmotnosti, jednotlivá vložka [%] Poznámky: Vložka mm 8 8 6,0 4,5 1) Hodnota viz národní příloha; doporučená hodnota = 0,6. 2) A je průřezová plocha drátu. 3) Zkouška zpětným ohybem podle ČSN EN 10080, průměr trnu podle ČSN EN ,0 Obr. 2.3 Pracovní diagramy betonářské oceli: a) za tepla válcovaná, b) za studena tvářená 18

8 Pro výztuže vyráběné v ČR a použitelné při navrhování podle ČSN EN 1992 byla vydána norma ČSN [16], navazující na normu ČSN EN [15]. Přehled betonářských ocelí vyráběných v ČR podle ČSN je uveden v tab Tab. 2.4 Přehled betonářských ocelí vyráběných v ČR Základní mechanické vlastnosti Mez únavy 2) 1) 1) 2σ Značka Číslo R e R m / R e A a 2σ a gt σ oceli oceli min min min max d 28 d > 28 mm mm MPa % MPa MPa MPa B420B ,08 5, B500A ,05 2, B500B 3) ,08 5, B550A ,05 2, B550B ,08 5, Poznámky: 1) Pro jmenovité průměry d 5,5 mm platí pro materiál s normální tažností A poměr R m /R e = 1,03 a A gt = 2,0 %; pro materiál se zvýšenou tažností B je R m / R e = 1,05 a A gt = 4,0 %. 2) Pro svařované sítě se hodnota 2 σ a snižuje na 100 MPa, požaduje-li se u nich stanovení meze únavy. 3) Údaje pro B500B platí i pro V normě ČSN jsou uvedeny též některé výztuže vyráběné v zahraničí a dovážené do ČR (např. v Německu, Rakousku apod.), které je možno použít při navrhování podle ČSN EN Dovážené výztuže, které nejsou v ČSN uvedeny je nutno prověřit, zda vyhovují normativní Příloze C normy ČSN EN viz tab Modul pružnosti betonářské výztuže E s se uvažuje 200 MPa. Návrhový pracovní diagram betonářské oceli je založen na idealizovaném pracovním diagramu podle obr. 2.4; návrhový diagram lze pak předpokládat: a) se stoupající větví s návrhovým mezním poměrným přetvořením ud a maximálním napětím k f yk / S při poměrném přetvoření uk, kde k = (f t / f y ) k ; b) s vodorovnou větví bez omezení poměrného přetvoření, kde S je součinitel spolehlivosti výztuže, s se uvažuje pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci S = 1,15, pro mimořádnou návrhovou situaci S = 1,0; ud návrhové mezní poměrné přetvoření oceli uvedené v národní příloze; doporučená hodnota ud = 0,9 uk. 19

9 Obr. 2.4 Pracovní diagram betonářské výztuže (pro tah i tlak): A idealizovaný, B návrhový 2.3 Předpínací výztuž Ustanovení uvedená ČSN EN [11] předpokládají použití předpínací výztuže ve tvaru drátů, tyčí a lan. Základní norma pro předpínací výztuž je EN (dosud jako pren). Značka předpínací oceli se podle ČSN EN udává písmenem udávajícím skupinu oceli (předpínací výztuž Y) a pak následuje číslo udávající jmenovitou pevnost oceli v tahu v MPa a dále označení výrobku. Výrobky (předpínací drát, pramence, předpínací tyče) se podle ČSN EN třídí s přihlédnutím k: mezi pevnosti, která je vyjádřena charakteristickou hodnotou smluvní meze kluzu 0,1 %, tj. f p0,1k (napětí při trvalém protažení 0,1 %); charakteristické hodnotě poměru pevnosti v tahu a smuvní meze kluzu (f pk / f p0,1k ); charakteristické hodnotě poměrného protažení při maximálním zatížení ( uk ); třídě relaxačního chování (třída 1 dráty a lana běžné, třída 2 dráty a lana s nízkou relaxací, třída 3 tyče); rozměru; charakteristice povrchu. Pracovní diagram typické předpínací oceli je uveden na obr Obr. 2.5 Pracovní diagram pro předpínací oceli (hodnoty pro tahové napětí a přetvoření) 20

10 Požadované hodnoty lze stanovit z hodnot uvedených v EN 10138; tato norma uvádí maximální sílu F m a charakteristickou hodnotu zkušební síly F p0,1 při trvalém protažení 0,1 %, obě hodnoty jsou založeny na sledování dlouhodobé úrovně kvality výroby. Při navrhování betonových konstrukcí používáme však charakteristickou zkušební mez f p0,1k a charakteristickou tahovou pevnost f pk, založenou pouze na výztuži použité v konstrukci. Neexistuje přímý vztah mezi soubory těchto dvou hodnot. Charakteristické hodnoty zkušební síly F p0,1k podělené průřezovou plochou označenou v EN jako S n, spolu s metodami zkoušení a ověřování, poskytují dostačující ověření i pro hodnotu f p0,1k, která se stanoví jako F p0,1k / S n. Předpínací ocel se nesmí svařovat, pouze lana mohou obsahovat vystřídané svary, které však musí být provedeny před tažením za studena. Návrhový pracovní diagram předpínací oceli je založen na idealizovaném pracovním diagramu s mezí f p0,1k a mezním poměrném přetvoření uk viz obr. 2.6; návrhový pracovní diagram lze pak předpokládat: a) se stoupající větví s návrhovým mezním poměrným přetvořením ud a maximálním napětím odvozeným z hodnoty f pk / S uvažované při mezním poměrném přetvoření uk viz obr. 2.6; b) nebo s vodorovnou větví s návrhovou mezí f p0,1k / S bez omezení poměrného přetvoření; kde S je učinitel spolehlivosti výztuže, s se uvažuje pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci S = 1,15, pro mimořádnou návrhovou situaci S = 1,0; ud návrhové mezní poměrné přetvoření oceli, uvedené v národní příloze; doporučená hodnota ud = 0,9 uk ; pokud nejsou známy přesnější hodnoty, lze uvažovat ud = 0,02 a f p0,1k / f pk = 0,9. Modul pružnosti předpínací výztuže E p pro dráty a tyče je 205 GPa, pro lana 195 GPa. Obr. 2.6 Pracovní diagram předpínací oceli v tahu: A idealizovaný, B návrhový 2.4 Krytí výztuže betonem Betonová krycí vrstva nejmenší vzdálenost mezi povrchem výztuže (včetně třmínků a spon) a povrchem betonu. 21

11 Jmenovitá hodnota tloušťky betonové krycí vrstvy c nom se stanoví jako součet minimální hodnoty krytí c min a přídavku na návrhovou odchylku (přihlížející k možné toleranci tloušťky krycí vrstvy při provádění) c dev, tedy c nom = c min + c dev (2.20) kde c min je minimální hodnota krytí (stanoveného s přihlédnutím k soudržnosti a ke stupni vlivu prostředí); c dev přídavek na návrhovou odchylku. Hodnota c min se stanoví jako největší z hodnot vyhovujících požadavkům soudržnosti a podmínkám prostředí c min = max (c min,b ; c min,dur + c dur, c dur,st c dur,add ; 10 mm) (2.21) kde c min,b je minimální krycí vrstva s přihlédnutím k požadavku soudržnosti; c min,dur minimální krycí vrstva s přihlédnutím k podmínkám prostředí; c dur, přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti; c dur,st redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli; c dur,add redukce minimální krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany (např. povlak výztuže). Dále je třeba zkontrolovat, zda jmenovitá hodnota betonové krycí vrstvy podélné výztuže (viz obr. 2.7) c nom je větší nebo rovna jmenovité hodnotě krycí vrstvy třmínků c nom,sw zvětšené o profil třmínků sw, tedy musí platit c nom c nom,sw + sw. Na výkresech se pak uvádí návrhová hodnota c tloušťky betonové krycí vrstvy výztuže nejbližší k povrchu betonu, a to s ohledem na výšku vyráběných distančních podložek. Návrhovou hodnotu c je třeba zkotrolovat i z hlediska požární odolnosti, musí platit a a min obr. 2.7 (viz ČSN EN [12]). Obr. 2.7 Tloušťka betonové krycí vrstvy Minimální hodnota c min,b krycí vrstvy s přihlédnutím k soudržnosti se uvažuje pro betonářskou výztuž c min,b nebo n, c min,b, ( + 5 mm) nebo ( n + 5 mm) při d g 32 mm, (2.22a) (2.22b) kde je průměr výztužného prutu, n náhradní průměr skupinové vložky; d g největší jmenovitý rozměr zrna kameniva; 22

12 pro předem předpínané vložky: průměr kruhového kanálku; u obdélníkového kanálku větší z hodnot: menší rozměr, 0,5 většího rozměru; pro dodatečně předpínané vložky: 1,5 násobek průměru lana nebo hladkého drátu, 2,5 násobek průměru drátu s vtisky, maximální hodnota je 80 mm. Minimální hodnota c min,dur krycí vrstvy se volí s přihlédnutím ke stupňům vlivu prostředí (viz tab. 2.5 a obr. 2.8) a ke klasifikaci konstrukcí. Klasifikace konstrukcí se provádí s přihlédnutím ke konstrukční třídě, která zohledňuje požadovanou životnost, použitou pevnostní třídu betonu, druh konstrukce a případnou zvláštní kontrolu kvality při výrobě. Informativní návrhová životnost je uvedena v tab Pro krytí výztuže u budov a dalších běžných staveb lze uvažovat návrhovou životnost 50 let (viz změna národní přílohy ČSN EN 1990 [1]). Pro návrhovou životnost 50 let se uvažuje třída konstrukce S4 při indikativních pevnostních třídách betonu, uvedených v tab Možné úpravy tříd konstrukce jsou uvedeny v tab Doporučené hodnoty c min,dur pro betonářskou výztuž jsou pak uvedeny v tab. 2.9, pro předpínací výztuž v tab Obr. 2.8 Příklad přiřazení stupňů vlivu prostředí jednotlivým betonovým prvkům v obytné budově 23

13 Tab. 2.5 Stupně vlivu prostředí vzhledem k podmínkám prostředí podle ČSN EN [13] Označení prostředí Popis prostředí Informativní příklady prostředí 1. Bez rizika poškození X0 Beton bez výztuže nebo s výztuží v suchém prostředí Beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu 2. Koroze způsobená karbonatací XC1 Suché, stále mokré Beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu, beton trvale ponořený ve vodě XC2 Mokré, občas suché Povrchy betonů vystavené dlouhodobému působení vody; většina základů XC3 Středně vlhké Beton uvnitř budov se střední nebo velkou vlhkostí vzduchu; venkovní beton chráněný proti dešti XC4 Střídavě mokré a suché Povrchy betonů ve styku s vodou, ne však ve stupni vlivu prostředí XC2 3. Koroze způsobená chloridy XD1 Středně vlhké Povrchy betonů vystavené chloridům rozptýleným ve vzduchu XD2 Mokré, zřídka suché Plavecké bazény; betonové součásti vystavené působení průmyslových vod obsahujících chloridy XD3 Střídavě mokré a suché Části mostů vystavené postřiku obsahujícímu chloridy; vozovky; desky parkovišť 4. Koroze způsobená chloridy z mořské vody Vystavené slanému vzduchu, XS1 ale ne ve styku s mořskou Stavby na mořském pobřeží nebo v jeho blízkosti vodou XS2 Trvale ponořené Části staveb na moři XS3 Smáčené a ostřikované přílivem Části staveb na moři 5. Poškození betonu střídavé působení mrazu a rozmrzávání Mírně nasycen vodou, XF1 bez rozmrazovacích prostředků Svislé betonové povrchy vystavené dešti a mrazu XF2 XF3 XF4 Mírně nasycen vodou, s rozmrazovacími prostředky Značně nasycen vodou, bez rozmrazovacích prostředků Značně nasycen vodou, s rozmrazovacími prostředky Svislé betonové povrchy konstrukcí pozemních komunikací vystavené mrazu a rozmrazovacím prostředkům rozptýleným ve vzduchu Vodorovné betonové povrchy vystavené dešti a mrazu Vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím prostředkům; betonové povrchy vystavené přímému ostřiku rozmrazovacími prostředky a mrazu; omývaná část staveb na moři vystavená mrazu 6. Poškození betonu chemické napadení XA1 Slabě agresivní prostředí Přírodní zemina a spodní voda XA2 Středně agresivní prostředí Přírodní zemina a spodní voda XA3 Vysoce agresivní prostředí Přírodní zemina a spodní voda 24

14 Tab. 2.6 Informativní návrhové životnosti podle ČSN EN 1990[1] Kategorie návrhové Informativní návrhová životnost životnosti (v letech) Příklady 1 10 dočasné konstrukce 1) 2 10 až 25 vyměnitelné části konstrukce 3 15 až 30 zemědělské a obdobné stavby 4 50 budovy a další běžné stavby monumentální stavby, mosty Poznámka: 1) Konstrukce nebo jejich části, které mohou být demontovány s předpokladem dalšího použití, se nemají považovat za dočasné. Tab. 2.7 Indikativní pevnostní třídy Koroze Indikativní pevnostní třída Poškození betonu Indikativní pevnostní třída [ČSN EN [11] Tabulka E.1 CZ] Stupně vlivu prostředí podle tab. 2.5 koroze vyvolaná karbonatací koroze vyvolaná chloridy XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 bez střídavé působení mrazu a rozmrzávání chemické napadení rizika X0 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 C12/15 C25/30 C25/30 1) C25/30 1) C30/37 1) C25/30 C30/37 C35/45 Poznámka: 1) Beton musí být provzdušněn (provzdušnění min. 4 %), lze použít též neprovzdušněný beton o 1 třídu vyšší. Tab. 2.8 Doporučená úprava tříd konstrukce [ČSN EN [11] Tabulka 4.3CZ] (pro návrhovou životnost 50 let je třída konstrukce S4) Kritérium Návrhová životnost 100 let Třída konstrukce Stupeň vlivu prostředí podle tab. 2.5 X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 zvětšit třídu o 2 Pevnostní třída 1) C20/25 Deskové konstrukce (poloha výztuže není ovlivněna výrobním postupem) Zajištěna zvláštní kontrola kvality výroby betonu zvětšit třídu o 2 C25/30 zvětšit třídu o 2 C30/37 zvětšit třídu o 2 C35/45 zvětšit třídu o 2 C40/50 zvětšit třídu o 2 C40/50 zvětšit třídu o 2 C40/50 zvětšit třídu o 2 C45/55 25

15 Poznámka k tab. 2.8: Pevnostní třída a poměr w/c se považují za související hodnoty; pro výrobu málo propustného betonu lze použít zvláštní složení (druh cementu, hodnota w/c, jemné plnivo) viz ČSN EN Tab. 2.9 Minimální hodnoty krytí c min,dur požadované z hlediska trvanlivosti pro betonářskou výztuž [ČSN EN [11]] Požadavek prostředí pro c min,dur [mm] Konstrukční Stupeň prostředí podle tab. 2.5 třída X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS Tab Minimální hodnoty krytí c min,dur požadované z hlediska trvanlivosti pro předpínací výztuž [ČSN EN [11]] Požadavek prostředí pro c min,dur [mm] Konstrukční Stupeň prostředí podle tab. 2.5 třída X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS Hodnoty c dur,, c dur,st, c dur,add se obvykle uvažují rovny 0. Určení přídavku na návrhovou odchylku c dev Při návrhu nominální tloušťky krycí vrstvy c nom je třeba přihlédnout k možné toleranci krytí uvedeného v normě pro provádění. Pro pozemní stavby je hodnota této tolerance c dev udána v normě ČSN EN doporučenou hodnotou 10 mm. Podle čl. NA 2.24 ČSN EN lze u pozemních staveb uvažovat c dev = 5 mm, avšak za předpokladu řádné a na dodavateli nezávislé kontroly precizního uložení výztuže. Splnění precizního uložení výztuže lze zajistit splněním požadavků na fixaci výztuže, uvedených v tab Dále distanční tělíska musí mít certifikát s garantovanou dostatečnou pevností (doporučuje se test celistvosti na min. 2,5násobek hmotnosti armatury). U desek vzájemné umístění distančních prvků pro zajištění spodní vrstvy a polohy horní vrstvy výztuže musí respektovat tuhost spodní výztuže. Bednění musí být rovinné, tělíska se nesmí zabořit do bednění. 26

16 Tab Zajištění polohy výztuže v konstrukčních prvcích [ČSN EN [11] tab. NAD.1] Pokud při výrobě prefabrikátů je uplatněn systém zajištění kvality zahrnující opatření pro zajištění tloušťky betonové krycí vrstvy, pak lze uvažovat 10 mm c dev 5 mm. Při odmítání prvků nesplňujících požadavky na požadovanou tloušťku krycí vrstvy pak lze při návrhu toleranci redukovat a uvažovat 5 mm c dev 0 mm. 27

17 Při betonáži na upravený povrch zeminy se doporučuje minimální tloušťka betonové krycí vrstvy 45 mm, při betonáži na neupravený povrch zeminy pak 75 mm. Postup stanovení krycí vrstvy výztuže je uveden na obr. 2.9 a Start Stupeň vlivu prostředí (tab. 2.5), návrhová životnost (tab. 2.6), navržená třída betonu, max. jmenovitý profil kameniva d g Zvolíme nosné výztuže c min,b při c 5 mm při min, b d g 32 d g 32 mm mm Stanovíme doporučenou třídu betonu s přihlédnutím ke stupni vlivu prostředí (tab. 2.7) Doporučená třída betonu navržená třída betonu ano Stanovení c min,dur a) stanovíme úpravu základní třídy konstrukce S4 s přihlédnutím ke stupni vlivu prostředí v závislosti na: návrhové životnosti, navržené třídě betonu, charakteru konstrukce, popř. zvláštní kontrole výroby (tab. 2.8) b) pro stanovenou třídu konstrukce s přihlédnutím ke stupni vlivu prostředí určíme c min,dur (tab 2.9) ne Doporučená třída betonu navržená třída betonu c min c dur, za předpokladu c c max ( c dur, st min,b, c dur, add min, dur 0, 10 mm) ne Desková konstrukce Vývojový diagram D2 krytí ano c dev 10 mm při splnění čl. NA 2.24 ČSN EN cdev 5 mm (viz tab. 2.11) c nom c min c dev c c nom 28 Konec Obr. 2.9 Vývojový diagram D1 stanovení tloušťky krycí vrstvy železobet. deskových prvků

18 Start Podle vývojového diagramu D1 stanovíme c min pro nosné výztuže Zvolíme sw (třmínkové výztuže) a podle vývojového diagramu D1 stanovíme pro sw hodnotu c min, kterou označíme c min,sw c 10 mm dev při splnění čl. NA 2.24 ČSN EN cdev 5 mm (viz tab. 2.11) c c nom ne min, sw sw cmin cnom cmin,sw cdev ano c min sw c dev c c nom Konec Obr Vývojový diagram D2 stanovení tloušťky krycí vrstvy železobet. tyčových prvků 2.5 Příklady stanovení krycí vrstvy výztuže Deska Stanovte krycí vrstvu výztuže desky (viz obr. 2.11) z betonu C25/30, nacházející se uvnitř obytné budovy. Obr Průřez deskou Krycí vrstva výztuže Předpoklad: = 10 mm c nom = c min + c dev 29

19 c min = max{c min,b ; c min,dur + c dur,γ c dur,st c dur,add ; 10 mm} c min,b : c min,b ; c min,b = 10 mm c min,dur : podle tab. 2.5 uvnitř budovy: třída vlivu prostředí XC1; podle tab. 2.6 obytná budova: životnost 50 let; podle tab. 2.7 požadovaná třída betonu pro prostředí XC1 C16/20 C25/30; podle tab. 2.8 konstrukční třídu S4 (životnost 50 let) lze s ohledem na uvažovanou třídu betonu snížit na S3; podle tab. 2.9 pro XC1 a konstrukční třídu S3: c min,dur = 10 mm; c dur,γ ; c dur,st ; c dur,add uvažujeme rovné nule; c min = max{10; ; 10} = 10 mm Při splnění podmínek uvedených v čl. NA 2.24 ČSN EN [11] lze uvažovat: c dev = 5 mm c nom = c min + c dev = = 15 mm Volíme c = 15 mm Na výkresech bude uvedeno: krytí výztuže 15 mm nutno splnit podmínky uvedené v čl. NA 2.24 ČSN EN [11] Trám Stanovte krycí vrstvu výztuže trámu (viz obr. 2.12) z betonu C30/37, nacházejícího se na volném prostranství. Obr Příčný řez trámem Krycí vrstva výztuže Předpoklad: = 20 mm (podélná výztuž); sw = 6 mm (třmínky) c nom = c min + c dev c min = max{c min,b ; c min,dur + c dur,γ c dur,st c dur,add ; 10 mm} 30

20 v dalším uvažujeme hodnoty c dur,γ ; c dur,st ; c dur,add rovné nule Podélná výztuž c min,b : c min,b ; c min,b = 20 mm c min,dur : podle tab. 2.5 volné prostranství: třída vlivu prostředí XC4, XF1, (XF3 horní povrch trámu); podle tab. 2.6 běžná stavba: životnost 50 let; podle tab. 2.7 požadovaná třída betonu pro prostředí: XC4 C30/37, XF1 C25/30, ( XF3 C30/37) třída betonu C 30/37 vyhoví; podle tab. 2.8 úpravy nepřipadají v úvahu, konstrukce náleží do konstrukční třídy S4 (životnost 50 let); podle tab. 2.9 pro XC4 a konstrukční třídu S4: c min,dur = 30mm; c min = max{20; ; 10} = 30 mm Třmínky c min,b : c min,b sw ; c min,b = 6 mm c min,dur = 30 mm; c min,sw = max{6; ; 10} = 30 mm Kontrola c nin,sw + sw = = 36 mm c nom = 30 mm o krytí rozhodují třmínky Výsledné krytí třmínků při uvažování c dev = 10 mm c c nom = c min,sw + c dev = = 40 mm, volíme c = 40 mm na výkresech bude uvedeno: krytí třmínků 40 mm Vzdálenost povrchu podélné výztuže od povrchu betonu bude c + sw = = 46 mm d 1 = d 2 = ,5 20 = 56 mm; d = h d 1 = 0,500 0,056 = 0,444 m 31

21 2.5.3 Sloup Stanovte krycí vrstvu výztuže sloupu (viz obr. 2.13) z betonu C25/30, nacházejícího se uvnitř administrativní budovy. Obr Průřez sloupu Krycí vrstva výztuže Předpoklad: = 25 mm (podélná výztuž); sw = 6 mm (třmínky) c nom = c min + c dev c min = max{c min,b ; c min,dur + c dur,γ c dur,st c dur,add ; 10 mm} v dalším uvažujeme hodnoty c dur,γ ; c dur,st ; c dur,add rovné nule Podélná výztuž c min,b : c min,b ; c min,b = 25 mm c min,dur : podle tab. 2.5 uvnitř budovy: třída vlivu prostředí XC1; podle tab. 2.6 administrativní budova: životnost 50 let; podle tab. 2.7 požadovaná třída betonu pro prostředí XC1 C16/20 C25/30; podle tab. 2.8 konstrukční třídu S4 (životnost 50 let) lze s ohledem na uvažovanou třídu betonu snížit na S3; podle tab. 2.9 pro XC1 a konstrukční třídu S3: c min,dur = 10 mm; c min = max{25; ; 10} = 25 mm Třmínky c min,b : c min,b sw ; c min,b = 6 mm c min,dur = 10mm c min,sw = max{6; ; 10} = 10 mm Kontrola c min,sw + sw = = 16 mm c min = 25 mm o krytí rozhoduje podélná výztuž 32

22 Výsledné krytí třmínků při uvažování c dev = 10 mm je c c nom = c min sw + c dev = = 29 mm; volíme c = 30 mm na výkresech bude uvedeno: krytí třmínků 30 mm Vzdálenost povrchu podélné výztuže od povrchu betonu bude c + sw = = 36 mm d 1 = d 2 = ,5 25 = 48 mm; d = h d 1 = 0,400 0,048 = 0,352 m Poznámky: 1) Doporučuje se zkontrolovat vždy tloušťku betonové krycí vrstvy s ohledem na požadovanou požární odolnost, a to podle tabulek uvedených v ČSN EN [12]. S přihlédnutím k požární odolnosti se kontroluje vzdálenost těžiště výztuže od nejbližšího povrchu betonu, jak je uvedeno v kap. 10 této příručky. 2) Krycí vrstvu třmínků se doporučuje zaokrouhlovat na 5 mm s ohledem na vyráběné podložky výztuže. 33

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

Mechanické vlastnosti betonu a oceli

Mechanické vlastnosti betonu a oceli Mechanické vlastnosti betonu a oceli Pracovní diagram betonu Třídy betonu podle EN 1992 Smršťování Dotvarování Pracovní diagram oceli Krycí vrstva betonu Podstata železobetonu Otázky ke zkoušce Program

Více

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu Řešený příklad se zabývá předem předpjatým vazníkem T průřezu. Důraz je kladen na pochopení specifik předpjatého betonu. Kurzivou jsou

Více

Mechanické vlastnosti betonu a oceli

Mechanické vlastnosti betonu a oceli Mechanické vlastnosti betonu a oceli Pracovní diagram betonu Třídy betonu podle EN 1992 Smršťování Dotvarování Pracovní diagram oceli Krycí vrstva betonu Podstata železobetonu Otázky ke zkoušce Program

Více

Dotvarování. Podmínka pro získání zápočtu je věcně správné (výpočty a výkresy) zpracování uvedených cvičení včetně účasti na cvičeních.

Dotvarování. Podmínka pro získání zápočtu je věcně správné (výpočty a výkresy) zpracování uvedených cvičení včetně účasti na cvičeních. Pracovní diagram betonu Třídy betonu podle EN 1992 Smršťování Dotvarování Pracovní diagram a oceli Krycí vrstva betonu Podstata železobetonu e o Otázky ke zkoušce 1.a 2. 1. Výkres tvaru. Předběžné rozměry

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 2 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 2 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 2 přednáška Konstrukční vlastnosti betonu (pevnost, pružnost, přetvárnost), jejich proměnnost a faktory je ovlivňující. Klasifikace betonu a jeho návrhové parametry. Konstrukční

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B7 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Odvození základního vztahu pro smršťování ε, = Δ. + Δ. (1+0,8φ)

Více

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Na vyztužování betonových konstrukcí používáme: a) výztuž betonářskou definovanou jako vyztuž nevyvozující předpětí v betonu. Vyrábí se v různých tvarech

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F.

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F. Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

Evropské normy: CEMENT + BETON

Evropské normy: CEMENT + BETON Evropské normy: CEMENT + BETON Cement Cementy pro obecné použití Požadavky jsou specifikovány v normě ČSN EN 197-1 Cement Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití Jedná

Více

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1)

P1.3) Doplňující údaje k výpočtu krytí předpínací výztuže 1) h 3 0-5 0 h h Pomůcka 1 Pomůcka 1 P1.1) Návrh rozměrů průřezu vazníku Návrh výšky h: Návrh šířky b: 1 h 15 1 až 18 l (hrubší odhad) h M (přesnější odhad) br b 1 1 až h 3 3,5 (v rozmezí 250mm až 450 mm)

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI V předkládaném materiálu jsou užity obrázky z následujících zdrojů: - Foglar a kol.: BEK3, vyjde 2011 - Procházka a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1, ČBS, 2010. - Rukopisné materiály doc. Vaškové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PROJEKT ZASTŘEŠENÍ

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE Třetí aktualizované vydání Změna č. xx Schváleno VŘ DDC č.j.túdc-xxxxx/2002

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH Kapitola 21 MOSTNÍ LOŽISKA A UKONČENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU Třetí - aktualizované vydání změna

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 2 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 2 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 2 přednáška Konstrukční vlastnosti betonu (pevnost, pružnost, přetvárnost), jejich proměnnost a faktory je ovlivňující. Klasifikace betonu a jeho návrhové parametry. Konstrukční

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

T A B U L K Y do cvičení betonových konstrukcí

T A B U L K Y do cvičení betonových konstrukcí T A B U L K Y do cvičení betonových konstrukcí OBSAH: DÍLČÍ SOUČINITELÉ 3 SOUČINITELÉ PRO VÝPOČET NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ (MS ROVNOVÁHY - EQU) 3 SOUČINITELÉ PRO VÝPOČET NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ (MS ÚNOSNOSTI -

Více

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 3.2015 Michal Števula ČSN EN 206 rekapitulace 1996 ČSN ENV 206 2001 ČSN EN 206 1 Změna Z3+Z4 beton 2014 ČSN EN 206 2014 ČSN ISO 6784 ZRUŠENA

Více

S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í

S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í WELDING OF R E I N F O R C I N G S T E E L ECONOMICAL SOLUTION J IŘÍ ŠMEJKAL, J AROSLAV PROCHÁZKA Předpisy a podmínky pro vytvoření hospodárného plnohodnotného

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Hliníkové konstrukce požární návrh

Hliníkové konstrukce požární návrh Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1 2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené

Více

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu i ii Výpočet bez chyb. Informace o o projektu? 1.0 1.1 Kapitola vstupních parametrů Volba režimu zatížení, provozních a výrobních parametrů

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 % Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu i ii Výpočet bez chyb. Informace o o projektu? 1.0 1.1 Kapitola vstupních parametrů Volba režimu zatížení, provozních a výrobních parametrů

Více

Betony pro bytovou výstavbu

Betony pro bytovou výstavbu Betony pro bytovou výstavbu Robert Coufal, Vladimir Vesely Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Obsah prezentace Parametry betonu Beton a stavební fyzika Specifikace stupně vlivu prostředí

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

5 Železobetonové sloupy a stěny

5 Železobetonové sloupy a stěny 5 Železobetonové sloupy a stěny 5.1 Úvod Z hlediska navrhování tlačenýh prvků (např. sloup, stěna, pilota, oblouk) rozlišujeme prvky masivní a štíhlé. U štíhlýh tlačenýh prvků a konstrukí je nutno respektovat

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

- Železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích - - TYPOVÁ ŘADA - BRENS (TPD-25292277-2008-1-BRENS) Typová řada BRENS

- Železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích - - TYPOVÁ ŘADA - BRENS (TPD-25292277-2008-1-BRENS) Typová řada BRENS Technické podmínky dodací (TPD-25292277-2008-1-) Typová řada PROKOP RAIL, a.s. TPD 25292277-2008-1- SŽDC 326 00 PLZEŇ 110 00 PRAHA 1 1 Všeobecně Tyto technické podmínky dodací ( dále jen TPD ) platí pro

Více

Předpjatý beton Přednáška 10

Předpjatý beton Přednáška 10 Předpjatý beton Přednáška 10 Obsah Analýza kotevní oblasti: Kotvení pomocí kotev namáhání kotevních oblastí, výpočetní model a posouzení oblastí pod kotvami. vyztužení kotevní oblasti. Kotvení soudržností

Více

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 podle TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 Obsah 1. POPIS APLIKACE... 3 1.1. Pracovní prostředí programu... 3 1.2. Práce se soubory... 4 1.3. Základní nástrojová lišta... 4 2. ZADÁVANÍ HODNOT VSTUPNÍCH

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÝ POSTUP

MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÝ POSTUP PSB-LBC s.r.o. IČO: 25413015 Hlávkova 860 DIČ: CZ25413015 460 14 Liberec 13 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16368 MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÝ

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

Posouzení piloty Vstupní data

Posouzení piloty Vstupní data Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové

Více

Technologie stavby bílé vany

Technologie stavby bílé vany Technologie stavby bílé vany Trendy v izolacích spodní stavby Ne zcela vyhovující spolehlivost, pracnost a komplikovanost povlakových izolací vyžadující technologické přestávky vedly v sedmdesátých letech

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí Ing. Ladislav Čírtek, CSc. ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY S PŘEDPJATOU OCELOVOU BANDÁŽÍ RC COLUMNS WITH PRESTRESSED STEEL BANDAGE

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. 3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. Konstrukční prvky Výrobky válcované za tepla: Předvalky Tyče (délka 15-18 m)

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole

Více

T A B U L K Y. do cvičení betonových konstrukcí

T A B U L K Y. do cvičení betonových konstrukcí T A B U L K Y do cvičení betonových konstrukcí OBSAH: DÍLČÍ SOUČINITELÉ 3 SOUČINITELÉ PRO VÝPOČET NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ (MS ROVNOVÁHY - EQU) 3 SOUČINITELÉ PRO VÝPOČET NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ (MS ÚNOSNOSTI -

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

CENÍK betonů,materiálů a dopravy

CENÍK betonů,materiálů a dopravy HOFMANN BETON s.r.o. Horní ul. telefon: 357 35 Chodov fax: 777 004 475 352 682 246 CENÍK betonů,materiálů a dopravy Uvedené ceny jsou za m 3 bez DPH S1 (vana) S2 (mix) S3 (čerpadlo) S1 (vana) S2 (mix)

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon BETON Beton je kompozitní látka vznikající ztvrdnutím směsi jeho základních složek pojiva (nejčastěji cementu), plniva (kameniva nejčastěji písku a štěrku) a vody. Kromě těchto základních složek obsahuje

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 telefon: +420 241 442 078. Stav dokumentace: 09-2015

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 telefon: +420 241 442 078. Stav dokumentace: 09-2015 Teorie RTbalken Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem RIB. RIB si vyhrazuje právo

Více

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti Seminář RIB Požární odolnost vetknutých sloupů podle Zónové metody Seminář pro pozemní stavitelství, 25/26.6. 2008 Praha/Bratislava Úvod do požární odolnosti Ing. Pavel Marek ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více