9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách"

Transkript

1 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které působí ve směru žeber. Ustanovení platí pro desky s žebry, u nichž je splněno b r /b s 0,6, viz obr Definice Spřažené chování mezi profilovaným plechem a betonem se musí zajistit jedním ze způsobů naznačených na obr. 31: 1. mechanickým spojením pomocí deformací plechu (vtisky nebo výstupky);. třecím spojením u profilů samosvorného typu; 3. koncovým ukotvením provedeným přivařenými trny nebo jiným typem lokálního spojení mezi betonem a ocelovým plechem; toto lze použít pouze v kombinaci s 1. nebo.; 4. koncovým ukotvením zdeformováním žeber na koncích plechů, pouze v kombinaci s. Jiné způsoby se nevylučují, ale nejsou pokryty touto normou. Protože samotná soudržnost plechu s betonem nebo tření ke spřažení nepostačuje, je vždy nutné experimentální ověření. Desky mohou mít úplné nebo částečné smykové spojení, které bylo definováno dříve u nosníků. 1 mechanické spojení, třecí spojení, 3 koncové ukotvení pomocí trnů přivařených skrz plech, 4 koncové ukotvení zdeformováním žeber Obr. 3. Typické tvary spojení u spřažených desek [obr. 9.1] 87

2 9. Konstrukční ustanovení 9..1 Tloušťka desky a výztuž Normu lze používat, pokud platí, že celková tloušťka spřažené desky h je alespoň 80 mm a tloušťka vrstvy betonu nad horním povrchem žeber plechu h c alespoň 40 mm. Je-li deska součástí spřaženého nosníku, zvětšují se uvedené požadavky na 90 mm, resp. 50 mm. Příčná i podélná výztuž se umísťují do průběžné vrstvy betonu h c. Množství výztuže v každém směru nemá být menší než 80 mm /m a vzdálenosti mezi výztužnými pruty nemají být větší než h nebo 350 mm, přičemž rozhoduje nižší hodnota. 9.. Kamenivo Jmenovitý rozměr kameniva nesmí u plechobetonových desek přesáhnout menší z následujících rozměrů: 0,40 h c, viz obr. 3; b 0 / 3, kde b 0 je střední hodnota šířky žebra (u samosvorných profilů to je nejmenší šířka), viz obr. 3; 31,5 mm. samosvorný profil otevřený profil Obr. 3 Rozměry plechu a desky [obr. 9.] 88

3 9..3 Požadavky na uložení Jsou definovány nejmenší úložné délky podle obr. 33: pro spřažené desky uložené na oceli nebo betonu: l bc = 75 mm a l bs = 50 mm; pro spřažené desky uložené na jiných materiálech: l bc = 100 mm a l bs = 70 mm. Obr. 33 Nejmenší délky uložení [obr. 9.3] 9.3 Zatížení a účinky zatížení Návrhové situace Rozlišuje se stav s čerstvým betonem a stav, kdy deska začíná působit jako spřažená Zatížení profilovaného plechu použitého jako bednění Kromě tíhy čerstvého betonu a ocelového plechu se uvažuje též montážní zatížení (včetně lokálního nahromadění betonu) podle ČSN EN Je-li průhyb uprostřed rozpětí plechu δ způsobený vlastní tíhou plechu a čerstvým betonem menší než 1/10 tloušťky spřažené desky, lze tento tzv. rybníkový efekt při návrhu plechu zanedbat. Je-li tento limit překročen, zohlední se rybníkový efekt tím, že se tloušťka betonu zvětší v celé ploše desky o 0,7δ Zatížení spřažené desky Zatížení se uvažují podle ČSN EN Při posouzení mezního stavu únosnosti se může předpokládat spřažené působení desky pochopitelně jen v případě, že se prokáže schopnost přenesení podélného smyku mezi ocelí a betonem. 9.4 Analýza vnitřních sil a momentů Profilovaný ocelový plech jako bednění Profilovaný plech působící jako bednění se posoudí podle ČSN EN

4 9.4. Analýza spřažené desky Desky jsou zpravidla spojité. V mezním stavu únosnosti je několik možných přístupů k návrhu. Bezpečně lze desky navrhnout jako prosté nosníky a u vnitřních podpor umístit minimální výztuž, viz dále. Desky lze také navrhnout na momenty získané pružným výpočtem a upravené tak, že se podporové momenty zredukují až o 30 % a patřičně se zvětší momenty v polích. Plně plastickou analýzu s redistribucí momentů lze použít jen za podmínek vymezených normou. V mezním stavu použitelnosti je přípustný jen pružný výpočet Účinná šířka spřažené desky pro soustředěná a přímková zatížení Soustředěné zatížení nebo zatížení přímkové působící ve směru rozpětí se má uvážit roznesené na šířku b m, měřenou těsně nad žebry desky podle obr. 34. Šířka b m je dána vztahem: b m = b p +(h c + h f ) (9.1) 1 vrstvy podlahy, výztuž Obr. 34 Roznášení soustředěného zatížení [obr. 9.4] U přímkového zatížení kolmého ke směru rozpětí desky lze pro b m použít výraz (9.1), do nějž se za b p dosadí délka soustředěného přímkového zatížení. Není-li poměr h p /h větší než 0,6, lze účinnou šířku desky zjednodušeně určit z výrazů (9.) až (9.4): a) pro ohyb a podélný smyk: pro prostá pole a pro krajní pole spojitých desek p bem bm Lp 1 L = + šířka desky (9.) L 90

5 pro vnitřní pole spojitých desek p bem bm 1, 33Lp 1 L = + L b) pro vertikální smyk: šířka desky (9.3) p bev bm Lp 1 L = + L šířka desky (9.4) kde L p je vzdálenost mezi středem zatížení a bližší podporou; L rozpětí desky. Není-li charakteristická hodnota soustředěného břemen větší než 7,5 kn nebo rovnoměrného zatížení než 5,0 kn/m, lze bez výpočtu použít jmenovitou příčnou výztuž s plochou rovnou nejméně 0, % plochy betonu nad žebry. Výztuž se umístí v délce b em. Nejsou-li předchozí podmínky splněny, postupuje se podle ČSN EN Ověření profilovaného ocelového plechu použitého jako bednění v mezním stavu únosnosti Postupuje se podle ČSN EN Ověření profilovaného ocelového plechu použitého jako bednění v mezním stavu použitelnosti Postupuje se podle ČSN EN Průhyb plechu δ s způsobený vlastní tíhou plechu a tíhou čerstvého betonu (ale bez vlivu montážního zatížení) se v ČR omezuje na hodnotu L/180, kde L je účinné rozpětí mezi podporami (montážní podpory se v tomto kontextu započítávají). 9.7 Ověření spřažené desky v mezním stavu únosnosti Návrhové kritérium Návrhové hodnoty vnitřních sil nesmí v mezním stavu únosnosti přestoupit návrhovou únosnost průřezu desky Ohyb V obvyklém případě úplného smykového spojení lze moment únosnosti v ohybu M Rd s stanovit plastickou teorií, přičemž se návrhová pevnost ocelového plechu uvažuje f yp,d. V oblasti záporných momentů se příspěvek plechu smí uvažovat jen tehdy, je-li plech spojitý. 91

6 Účinek lokálního boulení tlačených částí plechu je prakticky vždy omezen spolupůsobícím betonem; lze ho proto bezpečně uvážit použitím dvojnásobných účinných šířek podle ČSN EN pro stojiny třídy 1. Profilované plechy jsou ale zpravidla tvarované tak, že lze započítat jejich plnou plochu. Při působení kladného momentu mohou nastat dva případy. Prochází-li neutrální osa nad plechem, stanoví se moment únosnosti z napětí, rozdělených podle obr těžišťová osa ocelového profilovaného plechu Obr. 35 Rozdělení napětí při působení kladného momentu, prochází-li neutrální osa nad plechem [obr. 9.5] Prochází-li neutrální osa plechem, dá se počítat i s tlačeným betonem lichoběžníkového žebra, čímž se výpočet komplikuje a neutrální osu je obtížné exaktně stanovit; nejlepší je hledat ji zkusmo z rovnováhy sil. Norma připouští zjednodušený výpočet podle obr. 36, kdy se jako tlačená uvažuje jen průběžná vrstva betonu desky a ocelový profil se, kromě horní pásnice, považuje za tažený. Přibližně platí: M pl,rd = N cf z + M pr Ncf z = h 0,5h c e p + (e p e) A f pe yp,d (9.5) M pr = 1,5M pa 1 A N pe cf f yp,d M pa (9.6) N cf = α f cd h c b, kde M pa je plastický moment únosnosti plechu; α = 0,85; b šířka průřezu. 9

7 1 těžišťová osa ocelového profilovaného plechu plastická neutrální osa profilovaného plechu Obr. 36 Rozdělení napětí při působení kladného momentu, prochází-li neutrální osa plechem [obr. 9.6] Pro záporný moment se hodí příspěvek plechu zanedbat a vycházet při stanovení únosnosti z obr. 37. Obr. 37 Rozdělení napětí při působení záporného momentu [obr. 9.7] Podélný smyk u desek bez koncového kotvení Ustanovení tohoto článku se použijí na spřažené desky s mechanickým nebo třecím zakotvením (typy 1) a ) na obr. 31). Návrhová únosnost při působení podélného smyku se určí tzv. m-k metodou, nebo metodou částečného spojení. Obě metody potřebují některé hodnoty do výpočtů získat experimentálně, což je popsáno v Příloze B normy Podélný smyk u desek s koncovým kotvením Nejsou-li k dispozici výsledky experimentů, je vhodné použít koncové kotvení (typu 3 z obr. 31). V tom případě se podélný smyk dá přisoudit pouze tomuto kotvení a experiment není potřeba. Použijí-li se obvyklé trny, vezme se návrhová únosnost trnu P pb,rd přivařeného skrz ocelový plech jako menší z hodnoty návrhové smykové únosnosti trnu ve smyku podle kap a únosnosti plechu proti roztržení podle následujícího vztahu: P pb,rd = k ϕ d do t f yp,d (9.10) kde k ϕ = 1 + a/d do 6,0 (9.11) 93

8 a kde d do je průměr svarového límečku, který lze vzít jako 1,1d; a vzdálenost od osy trnu k okraji plechu, ne méně než 1,5d do ; t tloušťka plechu Vertikální smyk Únosnost spřažené desky se šířkou rovnou vzdálenosti středů žeber se ve vertikálním smyku V v,rd určí podle ČSN EN kritický obvod zatížená plocha Obr. 38 Kritický obvod při protlačení smykem [obr. 9.8] Protlačení Také smyková únosnost spřažené desky v protlačení V p,rd při působení soustředěného břemene se určí podle ČSN EN , přičemž se kritický obvod určí podle obr Posouzení spřažených desek na mezní stavy použitelnosti Řízení trhlin v betonu Pro nejobvyklejší případ, kdy je spojitá deska navržena jako prostě podepřená a použije-li se v oblasti vnitřních podpor minimální výztuž, jsou požadavky na šířku trhlin splněny. 94

9 9.8. Průhyb Obecně se sečtou průhyby stanovené pro jednotlivé montážní fáze, kdy nejprve působí samotný plech a později spřažená deska. U vnitřního pole spojité desky lze přibližně uvažovat desku konstantního průřezu s momentem setrvačnosti, který je průměrem hodnot v poli a u podpor, a s modulem pružnosti betonu, který je průměrem hodnot pro krátkodobé a dlouhodobé účinky. Příklad 9.1 Plechobetonová spojitá deska 3 x,5 m je zatížena vlastní tíhou, dalším stálým zatížením g z = 1, kn/m a proměnným užitným zatížením q = 3,0 kn/m (charakteristické hodnoty). Profilované plechy jsou vyrobeny z oceli s mezí kluzu f yp = 35 MPa, beton má válcovou pevnost f ck = 5 MPa, výztuž má mez kluzu f sk = 45 MPa. Plechy mají výšku 50 mm, tloušťku 1,3 mm a tvar podle obrázku uvedeného dále. Vrstva betonu nad plechem je 50 mm, celková tloušťka desky je tudíž 100 mm. Deska není během betonování podepírána. Desku posoudíme na oba mezní stavy. Působení samotného plechu (uvažuje se šířka 1m): Zatížení pro mezní stav únosnosti: čerstvý beton = 600 kg/m 3 1,75 kn/m plech 0,15 kn/m celkem g = 1,9 kn/m Montážní zatížení (podle ČSN EN ) v šířce 3 m g k1 = 1,5 kn/m jinde g k = 0,75 kn/m Zatěžovací schéma pro 1 m šířky desky: Moment ve vnitřní podpoře M Ed =,63 kn/m Návrh: plech VSŽ 1003: W a = 4, mm 3 Moment únosnosti (ČSN EN ): f 35 = = 4, = 5,8 10 Nmm = 5,8 knm >,65 knm vyhovuje yp 3 6 Ma pl Wa γ a 1,0 95

10 Průhyb od čerstvého betonu: δ = g L 0, 065 M L = EI 384 a = 1, ,065 1, = , = 3,0 mm < = 10 mm 10 rybníkový efekt není nutno uvažovat Trvalé působení plechobetonové desky Zatížení: stálé (beton γ = 300 kg/m 3 + plech) 1,55 kn/m další stálé zatížení 1, kn/m proměnné užitné 3,0 kn/m Zatěžovací schéma pro 1 m šířky desky (návrhové hodnoty): Pružný výpočet : největší moment v poli (stav a): M = 0,08 3,7,5 + 0,101 4,5,5 = 4,70 knm Ed největší moment v podpoře (stav b): M = 0,1 3,7,5 + 0,1167 4,5,5 = 5,59 knm Ed Lze použít redistribuci (o 30 % zmenšit podporové momenty) Po redistribuci: moment v poli: M Ed 5,40 knm v podpoře: M =5,59 0,7=3,91kNm Ed 96

11 Únosnost průřezu (pro šířku 00 mm) v poli: návrhové pevnosti: f 5 0,85 = 0,85 = 14, MPa γ 1,0 f γ ya a ck c 35 = = 35MPa 1,0 VSŽ 1 003: A a = 387 mm N 3 a = = 90,9 10 N 3 90,9 10 x= =3mm(neutrální osa prochází betonem) 00 14, M 3 6 pl, Rd = 90, = 4,8 10 Nmm pro šířku 1 m: M vyhovuje s velkou rezervou pl, Rd = 5 4,8 = 4,1 knm > 5,40 knm Ukazuje se, že desku bylo možné navrhnout jako řetěz prostých polí (moment na prostém nosníku je 0,15 (4,5 + 3,7),5 = 6,40 knm). V podporových průřezech potom postačí navrhnout nominální výztuž (0, %) kladenou na povrch plechů. Plocha výztuže: As =0, =138mm /m. Únosnost podporového 100 průřezu není nutno prokazovat. Spřažení Na 600 mm šířky desky je třeba na konci desky zachytit sílu: V l = N a (M Ed /M pl,rd )=3 90,9 (5,4/4,1) = 61,1 kn Trn průměru 18 mm unese (podle příkladu 6.3) 7,4 kn Únosnost trnu je ale ještě limitována únosností plechu proti roztržení podle (9.10): a Ppb.Rd = 1+ ddo t fyp,d = 1+ 1,1 18 1,3 =18,3 10 N=18,3kN d do 1,1 18 1,0 ( < 7,4 kn, tudíž tato nižší hodnota rozhoduje). 97

12 Protože na 600 mm šířky desky lze kvůli zámkům umístit jen trny, bude únosnost spřažení 18,3 = 36,6 kn < 61,1 kn, což nestačí Hladké plechy VSŽ tedy v tomto případě nevyhovují požadavku ČSN EN Skutečné chování hladkých plechů s koncovým kotvením by proto bylo nutno ověřit zkouškami. Příklad 9. Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obrázku. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je L =,5 m. Deska je během montáže souvisle podepírána. Zatížení desky: stálé g =,5 kn/m, proměnné q 1 = 4 kn/m (charakteristické hodnoty). Materiál desky: beton C0/5, ocel trapézových plechů S35, výztuž průměru 6 mm v každém žebru, mez kluzu výztuže 490 MPa. Posouzení mezního stavu únosnosti Návrhové zatížení q d = 1,35g + 1,5q 1 = 1,35,5 + 1,5 4 = 9,4 kn/m Momenty stanovíme pro pás desky široký 1 m. Za předpokladu plného vyrovnání momentů budou momenty v poli i v podpoře stejné a budou mít hodnotu: M Ed = 9,4,5 /16 = 3,7 knm Únosnost jednoho žebra desky v poli Stanoví se z průběhu napětí odpovídajícího plastickému stavu, který je vykreslen dole. V tlačeném betonu a ve výztuži je dosaženo návrhových pevností obou materiálů. S trapézovým plechem pro jednoduchost nepočítáme. Návrhová pevnost betonu: 0,85 f cd = 0,85 0/1,5 = 11,3 MPa návrhová pevnost výztuže: f sd = 490/1,15 = 46 MPa plocha výztuže: A = π 6 /4 = 8,3 mm 98

13 Poloha neutrální osy: x = 8,3 46/11,3 40 = 4,4 mm Rameno sil v betonu a ve výztuži: r = = 78 mm Moment únosnosti: M pl,rd = 8, = Nmm = 0,94 knm Pro 1 m šířky desky: M pl,rd = 0,94/0,4 = 3,9 knm > 3,7 knm, průřez vyhovuje Únosnost jednoho žebra v podpoře Postupuje se obdobně. Průběh napětí v plasticitě je na obrázku. Poloha neutrální osy (odhadem): rovnováha: x = 14 mm 8,3 46 = , ~ 1656 (splněno) Rameno vnitřních sil r = = 83 mm Moment únosnosti: M pl,rd = 8, = Nmm = 1,0 knm Pro 1 m šířky desky: Příklad 9.3 M pl,rd = 1,0/0,4 = 4,1 knm > 3,7 knm, průřez vyhovuje Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 0,778 mm podle obrázku. Deska je spojitá přes tři pole, rozpětí každého pole je L = 3,6 m. Deska je během montáže uprostřed každého pole podepřena. Údaje o materiálu a zatížení budou uvedeny dále. Charakteristické hodnoty pro použitý trapézový plech jsou následující: 99

14 [mm] P P P mez kluzu f yp,k = 30 MPa tloušťka t s = 0,778 mm účinná plocha A p = 955 mm /m moment setrvačnosti I p = 33, mm 4 /m (pro plnou plochu) kladný moment únosnosti = 3,41 knm/m M + a,rk záporný moment únosnosti M a,rk =,86 knm/m únosnost v podpoře pevnost pro vodorovný smyk R w,k = 34,0 kn/m τ u,rk = 0,306 MPa Betonová deska: tloušťka h t = 10 mm srovnaná tloušťka h red = 103,5 mm tloušťka vrstvy nad plechem h c = 75 mm účinná tloušťka d p = 101 mm C5/30 f ck = 5 MPa E cm = MPa Tvar plechu je na dalším obrázku. Na stojině plechu jsou výlisky, zlepšující spolupůsobení plechu s betonem. 100

15 V montážním stavu plech působí jako bednění a nese svoji vlastní tíhu, tíhu čerstvého betonu a montážní zatížení. V definitivním stavu nese deska svoji vlastní tíhu, vrstvy podlahy a užitné zatížení. Dále se uvádějí charakteristické hodnoty jednotlivých zatížení: Montážní stav: vlastní tíha plechu g p = 0,09 kn/m tíha čerstvého betonu g c =,6 kn/m rovnoměrné montážní zatížení q 1 = 0,75 kn/m soustředěné montážní zatížení q = 1,5 kn/m (podle ČSN EN ) Definitivní stav: vlastní tíha desky g 1 =,5 + 0,09 =,6 kn/m vrstvy podlahy g = 1, kn/m užitné zatížení (hotel) q = 5,0 kn/m Posouzení plechu ve funkci bednění Postupuje se podle ČSN EN a) Mezní stav únosnosti Největší kladný moment v prvním poli pro zatížení rozmístěná podle obrázku: M = γ M + γ M Ed G g Q q M M M = + = g g g p c,,,,,, = 0,81 knm/m M + = q,,, = 0,46 knm/m M + = 135, 081, + 15, 046, = 1,78 knm/m Ed 101

16 Největší záporný moment v první vnitřní podpoře: M = γ M + γ M = 135, 101, + 15, 055, =,18 knm/m Ed G g Q q Největší podporová reakce v první vnitřní podpoře: FEd = γg FG + γq Fq = 1, 35 5, , 5 3,15 = 1,5 kn/m (Poznámka: M, Kontrola momentů: Kladný ohyb g M, F q g a F q byly stanoveny počítačem) M Záporný ohyb M + + Rk = = Rd γ M0 3, 41 1, 0 = 3,41 knm/m > M + Ed =1,78 knm/m vyhovuje M Rd M 86, Rk = = = γ 10, M0 Podporová reakce: R R 34, 0 Rk = = = Rd γ 10, M1,86 knm/m > M =,18 knm/m vyhovuje Ed 34,0 kn/m > F Ed = 1,5 kn/m vyhovuje Interakce momentu a podporové reakce v první vnitřní podpoře: M M F Ed Ed + Rd Rw,Rd 1, 5 18, 15, + = 113, < 15, 86, 340, vyhovuje 10

17 Všechny požadavky ČSN EN jsou splněny, plech jako bednění z pevnostního hlediska vyhovuje. b) Mezní stav použitelnosti Nejprve se zkontroluje, zda je plech v mezním stavu použitelnosti plně účinný, tzn. zda nedojde při zatížení čerstvým betonem k jeho lokálnímu boulení, což by mělo za následek nutnost přepočítat I p uvedený v úvodu příkladu pro plný průřez. Postupuje se podle ČSN EN Největší kladný moment v mezním stavu použitelnosti: M sls = 0,078 0,09 1,8 + 0,094,6 1,8 = 0,81 knm/m Vyvolá největší tlakové napětí v horní pásnici: σ M 081, 10 = = ( 45 19) = 63,8 MPa 6 sls com z 4 I 33, 0 10 p fy b / t λ = = p σ cr 8, 4ε k σ ε = = = 1,9 σ 63, 8 com Po dosazení pro rovnoměrný tlak k σ = 4 a pásnici šířky b = 30 mm a tloušťky t = 0,778 mm bude: λ = p 30 / 0, 778 = 0,36 < 0,673 8, 4 1, 9 4, 0 Pro tuto stěnovou štíhlost je podle ČSN EN součinitel boulení ρ = 10,. Plech tedy neboulí a hodnota I p se může použít. Průhyb δ s způsobený čerstvým betonem a vlastní tíhou plechu se vypočítá superpozicí ze dvou případů: prosté pole δ s = (5/384) (g p + g c ) L 4 /EI p = (5/384) (0,09 +,6) / = 5,3 mm vliv momentu v první vnitřní podpoře M 1 = 0,079 (0,09 +,6) 1,8 = 0,38 knm δ s = 0,065 (ML /EI p ) = 0,065 (0, / ) = 1,1 mm Výsledný průhyb v prvním poli: L 1800 δ s = 5,3 1,1 = 4, mm < δ s,max = = =10 mm vyhovuje

18 Výsledný průhyb δ s je současně menší než 1/10 tloušťky desky a proto se nemusí do výpočtu zahrnout ani tzv. rybníkový efekt. Protože plech vyhovuje pro oba mezní stavy, lze ho jako bednění použít. Posouzení spřažené desky v definitivním stavu a) Mezní stav únosnosti Spojitá deska se zjednodušeně může posoudit jako řetěz prostých polí podle obrázku q g 1 +g M Ed γ γ G 1 Q = [ ( ) ] g + g + q L M = [, (,, ),, ], = 0,46 knm/m Ed 8 Pro kladný moment se najde poloha neutrální osy průřezu (uvažujeme s šířkou 1 m) pro rozdělení napětí podle obrázku: 0,85 f cd d p x pl - N c,f z M pl,rd Těžišťová osa trapézového plechu + f yp,d N p Návrhové pevnosti jsou: pro plech: f yp,d fyp,k 30 = = = 30 MPa γ 10, M0 pro beton: f cd f ck = = = 16,7 MPa, γ C

19 Z rovnováhy sil N p a N cf plyne: x pl = A p f yp,d 085, b f cd Po dosazení x pl = = 1,6 mm 0, ,7 Pro úplné smykové spojení mezi plechem a betonem je moment únosnosti: ( ) M = A f d x / = (101 1,6/) = 7, Nmm = pl,rd p yd p pl = 7,5 knm > 0,46 knm, což by bylo dostačující Nyní posoudíme přenos podélného smyku, protože se (alespoň v části desky) zřejmě bude jednat o částečné spojení: Smykové rozpětí L x odpovídající úplnému spojení se určí ze vztahu (9.8) ČSN EN : neboli N = τ b L N c u,rd x cf L x N cf = = b τ u,rd A p f b τ yd u,rd Návrhová pevnost ve smyku τ u,rd τ u,rk = =, γ, Vs = 0,45 MPa 15 Po dosazení L x = = 1 47 mm , 45 To znamená, že teprve ve vzdálenosti 147 mm od podpory nastává úplné smykové spojení. Na kraji desky jde tudíž pouze o částečné spojení. Podle čl (7) ČSN EN nesmí v tomto případě pro jakýkoli průřez v úseku částečného spojení být návrhový ohybový moment M Ed větší než návrhový moment únosnosti M Rd. Na obrázku na další stránce je prokázáno, že je tato podmínka splněna. 105

20 Pracuje se přitom s následujícími hodnotami: Únosnost samotného ocelového plechu M a,rd = W a f yd = = 4,06 knm/m W a = I p /6 = /6 = 169 mm 3 /m Moment ve vzdálenosti L x od podpory M Ed = 0,5 1,63 3,6 1,47 1,63 1,47 / = 18,5 knm/m Vertikální smyk u podpory: V Ed γ g + g + γ q L G 1 Q = [ ( ) ] V Ed = [, (,, ),, ], =,7 kn/m Návrhová smyková únosnost pro vertikální smyk podle čl. 6.. ČSN EN : nejméně ale V C k f k b d 13 / = ( 100 ρ ) + σ v,rd Rd,c I ck 1 cp w p V = ( v + k σ ) b d Po dosazení: v,rd,min min 1 cp w p C Rd,c 018, 018, = = = 01, γ 15, C 106

21 00 00 k = 1+ = 1+ =, 4 d 101 p Asl ρ l = b d w p 0,0 A sl je plocha tažené výztuže v [mm ], v našem případě výztuž nahrazuje ocelový plech, takže A sl = A p b w = 400 mm/m (nejmenší šířka průřezu v tažené oblasti: podle obrázku příčného řezu plechu je na 900 mm šířky plechu 6 pásnic šířky 60 mm, takže b w = /900 = 400 mm) 955 ρl = = 0,04 > 0,0 l ρ =0,0 N Ed σ cp = = 0, nepoužívá se žádné předpětí takže N Ed = 0, Ac k 1 = 0,15 V v, Rd = [0,1,4 (100 0,0 5) 1/3 + 0,15 0] V v,rd = 4,8 kn/m Nejmenší hodnota v = 0, 035 k f = 0, 035, 4 5 = 0,65 min 3 / 1/ 3 / 1 / ck V v,rd,min = (0,65 + 0,15 0) = 6,3 kn/m V v,rd = 4,8 kn/m >,7 knm/m = V Ed vyhovuje Všechna posouzení spřažené desky v mezním stavu únosnosti vyhovují. b) Mezní stav použitelnosti Trhliny v betonu: Protože se deska posuzuje jako řetěz prostých polí, použije se pouze výztuž proti vzniku trhlin, jejíž plocha nad žebrem nemá být menší než 0,4 % průřezové plochy betonu nad žebrem. min A s = 0,004 b h c = 0, = 300 mm /m Pro tento účel postačí 8 po 160 mm. 107

22 Průhyb: Pro výpočty průhybu budeme desku považovat za spojitou a použijeme následující přibližnosti: moment setrvačnosti se započítá průměrem hodnot pro průřez s trhlinami a bez trhlin; pro beton se použije účinný modul pružnosti E c,eff = E cm / = 31000/ = MPa. Poměr modulů n = E a /E c,eff = 10000/15500 = 13,5 Moment setrvačnosti pro průřez s trhlinami (pro šířku b = 1000 mm). Poloha neutrální osy (od horního okraje desky): 1000 x / 13, x = 1000 x / 13, x = 40 mm Ibc = ,0 10 = 5, ,5 6 ( ) mm 4 /m Moment setrvačnosti pro průřez bez trhlin. Poloha neutrální osy (součet středních šířek žeber plechu b 0 = 60 mm): , x = = 59 mm , I bu = ,5 13,5 1 13, ( ) + 13, ,0 10 = 10,5 10 mm / m

23 Průměr z hodnot s trhlinami a bez trhlin I b I + I 5,46 +10,5 I bc bu b = = 10 =8,0 10 mm /m Vyčíslení průhybů: (i) Průhyb od vrstev podlahy: δ c,g 0,0068 g L 0,0068 1, = = 6 E Ib ,0 10 = 0,81 mm (ii) Průhyb od užitného zatížení (nejhorší případ), uplatní se součinitel kombinace ψ 1 = 0,7: q q δ 0,0099 ψ q L 0,0099 0,7 5, c,q = = 6 E Ib ,0 10 (iii) průhyb při odstranění podpor: = 3,46 mm G 1 ' G 1 ' G 1 ' L 36, G = g = 6, = 4,68 kn/m 1 1 δ ' 1 0, G L 0, = = 3 3 c,g1 6 E Ib ,0 10 Celkový průhyb: δc = δ c,g 1 + δc,g + δ c,q = 1,49 + 0,81+ 3, 46 = 1,49 mm = 5,76 mm L 3600 δ c =5,76mm< = =14,4mm vyhovuje

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. 3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Statické tabulky trapézové plechy

Statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky trapézové plechy LTP 20 LTP 45 T-18 B T-35 B T-45 B T-50 B TN-18 B TN-35 B TN-45 B TN-50 B březen 2011 zpracováno programem Lindab Structural Designer v.1.0 Statické tabulky Lindab byly

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk, působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 12. DESKA JEDNOSTRANNĚ VETKNUTÁ - KONZOLA + OSAMĚLÉ BŘEMENO DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice Dokument č. SX014a-CZ-EU Strana 1 z 10 Eurokód Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice V příkladu je navržen rovnoměrně zatížený prostě uložený spřažený stropní nosník. Nosník je zatížen:. vlastní

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení.

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení. 6.3 Vpěrná únosnost prutů 6.3. Tlačené prut stálého průřeu 6.3.. Vpěrná únosnost () Tlačený prut se má posuovat na vpěr podle podmínk: Ed 0, (6.46),Rd Ed je návrhová hodnota tlakové síl;,rd návrhová vpěrná

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Obecné zásady konstrukčního řešení

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2.1 Obecné zásady konstrukčního řešení KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.1 Obecné zásady konstrukčního řešení Skladbu nosné ocelové konstrukce ve smyslu vzájemného uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků v příčném a podélném směru, a to půdorysně a výškově,

Více

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38 STANDARDNÍ VÝROBNÍ PROGRAM: I-OSB nosníky z programu standardní výroby Vám můžeme nabídnout k okamžité expedici v závislosti dle počtu objednaných kusů a skladových zásob. V tomto programu naleznete sortiment

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17 Lenka LAUSOVÁ 1 OSOVĚ ZATÍŽEÉ SLOUPY ZA POŽÁRU AXIALLY LOADED COLUMS DURIG

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA PD pro provedení stavby 7-3/13 A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK objekt: SO01 Přístavby vypracoval: ing. Robin Kulhánek kontroloval: ing.

Více

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY SŠPU Opava Třída: SVB Školní rok: 007/008 PROGRA č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY Zadání: Navrhněte uložení hnaného (výstupního) hřídele jednostupňové převodovky ve valivých ložiscích, která jsou mazána

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu? Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu? Kapitola vstupních parametrů 1. Výběr materiálu a nastavení jednotek 1.1 Jednotky výpočtu 1.2 Materiál SI Units

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí Ing. Ladislav Čírtek, CSc. ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY S PŘEDPJATOU OCELOVOU BANDÁŽÍ RC COLUMNS WITH PRESTRESSED STEEL BANDAGE

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES OPRAVA A ZESÍLENÍ

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Je-li F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PROJEKT ZASTŘEŠENÍ

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc. Schodiště jsou souborem stavebních prvků (schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, podestové nosníky, schodnice a schodišťové stěny), které umožňují komunikační spojení různých výškových úrovní. V budovách

Více

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN Dokument: SX037a-CZ-EU Strana z 8 podle EN 994-- Vypracovali P Schaumann & T Trautmann Datum Leden 006 Kontroloval J Chica, Labein Datum Leden 006 Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich mezní stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce, při nichž může být ohrožena bezpečnost lidí. 6. Navrhování

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY 1.ČÁST NIL 16, 18, 20, 22, NIL EX 16, 18, 20, 22,25 NIL EX R 18, 20, 22, NIL EX Y-G 20,24, NIL EX SM 16,18,20,22,25 Vypracoval: Ing. Antonín Stejskal Datum:

Více

ZALOŽENÍ STAVBY RIVER GARDEN III V PRAZE FOUNDATION DESIGN OF RIVER GARDEN III IN PRAGUE

ZALOŽENÍ STAVBY RIVER GARDEN III V PRAZE FOUNDATION DESIGN OF RIVER GARDEN III IN PRAGUE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEOTECHNIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEOTECHNICS ZALOŽENÍ STAVBY RIVER GARDEN III V PRAZE FOUNDATION

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II CO00 KOVOVÉ KONSTRUKCE II PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah TRAPÉZOVÉ PLECHY...

Více

Řešený příklad: Spřažená stropní deska

Řešený příklad: Spřažená stropní deska Dokument: SX009a-CZ-EU Strana 1 z 1 Název Řešený říklad: Sřažená stroní deska Eurokód EN 1994-1-1, EN 199-1-, EN 199-1-1 & EN 199-1-1 Vyracoval Jonas Gozzi Datum březen 005 Kontroloval Bernt Johansson

Více

29.05.2013. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Obsah presentace

29.05.2013. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Obsah presentace Obsah presentace Obsah Nastavení projektu Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Ing. Lukáš Dlouhý, Nemetschek SCIA CZ, s.r.o. Brno Konference STATIKA 2013 Hotel

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

5 Železobetonové sloupy a stěny

5 Železobetonové sloupy a stěny 5 Železobetonové sloupy a stěny 5.1 Úvod Z hlediska navrhování tlačenýh prvků (např. sloup, stěna, pilota, oblouk) rozlišujeme prvky masivní a štíhlé. U štíhlýh tlačenýh prvků a konstrukí je nutno respektovat

Více

Hliníkové konstrukce požární návrh

Hliníkové konstrukce požární návrh Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1 2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region.

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA BETONOVÉ

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 4. přednáška OCELOVÉ KOSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger VZPĚRÁ ÚOSOST TLAČEÝCH PRUTŮ 1) Centrický tlak - Vzpěrná únosnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VI. Zatížení mimořádná

VI. Zatížení mimořádná VI. Zatížení mimořádná 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-7 uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy

Více

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. 3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. Konstrukční prvky Výrobky válcované za tepla: Předvalky Tyče (délka 15-18 m)

Více