6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO LASERY MONTÁŽ... 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 7 7 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO LASERY... 8 8 MONTÁŽ... 9"

Transkript

1 1 OBLAST POUŽITÍ POPIS (OBR. A) SEZNAM OBSAHU BALENÍ SYMBOLY OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE Pracovní oblast Elektrická bezpečnost Osobní bezpečnost Pouívání elektrických nástrojů a péče o ně Servis SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO LASERY MONTÁŽ INSTALACE STOJANU (obr. 5-9) NASAZENÍ KOL NA STOJAN NASAZENÍ STOLNÍ PILY NA STOJAN NASAZENÍ ZADNÍHO ROZÍŘENÍ STOLU (obr. 14) NASAZENÍ POSTRANNÍCH ROZÍŘENÍ (obr. 18) NASAZENÍ SEŘIZOVACÍCH KOL (obr. 20) NASAZENÍ ROZVÍRACÍHO KLÍNU A SESTAVY LASERU NASAZENÍ A SNÍMÁNÍ KRYTU PILOVÉHO KOTOUČE (obr. 25) NASAZENÍ SVOREK PŘÍTLAČNÉ TYČKY (obr. 27) SEŘÍZENÍ ČÁRY LASERU (obr. 28) PŘED PRVNÍM POUITÍM NÁSTROJE OBSLUHA ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ (obr. 31) NADPROUDOVÝ VYPÍNAČ (obr.32) NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU (obr. 33) POUITÍ PODÉLNÉHO VODÍTKA PRO ŘEZÁNÍ NASTAVENÉ ÍŘKY... (obr. 34a, b & c) Copyright 2008 VARO stránka 1

2 10.5 POWX220 CS POUŽITÍ POKOSNÍKU (obr. 35) NASTAVENÍ ÚHLU PILOVÉHO KOTOUČE (obr. 36) PROVÁDĚNÍ PODÉLNÝCH ŘEZŮ (obr. 37) ŘEZÁNÍ ÚZKÉHO OBROBKU ŘEZÁNÍ MIMOŘÁDNĚ ÚZKÉHO OBROBKU ŘEZÁNÍ NAKOSO PROVÁDĚNÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ ČITĚNÍ A ÚDRBA Čitění ÚDRŽBA VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE VÝMĚNA BATERIÍ LASERU (obr. 41) TECHNICKÉ ÚDAJE SERVISNÍ ODDĚLENÍ USKLADNĚNÍ ZÁRUKA IVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROHLÁENÍ O SHODĚ Copyright 2008 VARO stránka 2

3 STOLNÍ PILA 1500 W POWX220 POWX220 CS 1 OBLAST POUŽITÍ Stolní pila je určena k řezání dřeva a plastů přiměřených velikosti stroje. Nástroj není určen ke komerčnímu vyuití. UPOZORNĚNÍ! Ne začnete zařízení pouívat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Vá elektrický nástroj by se měl předávat dalím osobám jen s těmito pokyny. 2 POPIS (OBR. A) 1. Deska stolu 2. Hlavní vypínač 3. Ochrana proti přetíení 4. Rozvírací klín 5. Hlavní vypínač laseru 6. Stavěcí roub laseru (x 2) 7. Upevňovací roub sestavy laseru (x 2) 8. Šroub krytu sestavy laseru 9. Stolová vložka 10. Podélné vodítko 11. Jisticí páčka podélného vodítka 12. Měrka podélného vodítka 13. Pokosník 14. Kryt čepele 15. Tryska odsavače prachu 16. Kolečko nastavení pilového kotouče 17. Zámek čepele 18. Kolečko nastavení pilového kotouče 19. Ručka úhlu pilového kotouče 20. Zadní rozíření 21. Boční rozíření (x 2) 22. Zámek bočního rozíření (x 4) 23. Noha stojanu (x 4) 24. Opěra zadního rozíření (x 2) 25. Držák kola (x 2) 26. Kola a náprava 27. Gumová patka (x 4) 28. Středová vzpěra (x 4) 29. Krátká horní vzpěra (x 2) 30. Dlouhá horní vzpěra (x 2) 31. Přítlačná tyčka 32. Pilový kotouč 33. Otevřený klíč na výměnu pilového kotouče (x 2) 34. Inbusový klíč (3 mm) 35. Inbusový klíč (5 mm) 36. Spona přítlačné tyčky (x 2) 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte vekeré balicí materiály Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny) Zkontrolujte úplnost obsahu obalu. Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní ňůře, zástrčce a vekerém přísluenství nevznikly během přepravy kody. Ulote si balicí materiály na co nejdelí dobu, nejlépe a do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu. VAROVÁNÍ Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí uduení! Součástí dodávky stolní pily POW X220 je následující přísluenství: Podélné vodítko Pokosník Pilový kotouč: 255X15.9X2.8MM 40 zubů (nasazený) 2 x otevřený klíč (na výměnu pilového kotouče) 2 x inbusový klíč Přítlačná tyčka Copyright 2008 VARO stránka 3

4 ROZBALOVÁNÍ Stolní pila se dodává částečně rozebraná na následující díly: Deska stolu a tělo pily s namontovaným pilovým kotoučem s karbidovými břitovými destičkami (2a) Podélné vodítko (2b) Saně a zámek podélného vodítka (nezobrazeno baleno zvláť) Pokosník (2c) Kryt pilového kotouče (2d) Sestava rozvíracího klínu a laseru (2e) Přítlačná tyčka (2f) Zadní rozíření (2g) 2 x postranní rozíření (2h) 4 x opěrné nohy s nasazenými gumovými patkami (2i) 2 x krátká horní výztuha a 2 x dlouhá horní výztuha (2j) 4 x středové výztuhy (2k) 2x opěra zadního rozíření (2l) Náprava kol, 2 x kolo a 2x držák kola (2 m) 2 x páka na kola každá s hvězdicovou podlokou a krycí maticí (2 n) Upevňovací prvky podle zobrazení na (2o) 4 x zámek postranního rozíření (postranní rozíření) 32 x vratový šroub s plochou podložkou, pružinovou podložkou a maticí (sestava stojanu) 4 x šroub M6 x 16 mm se 2 plochými podložkami, pružinovou podložkou a maticí (od desky stolu ke stojanu) 4 x šroub M6 x 16 mm se 2 plochými podložkami, pružinovou podložkou a maticí (od držáku kola k noze) Upevňovací prvky podle zobrazení na (2p) 3 x šroub M6 x 12 mm s plochou podložkou a pruinovou podlokou (zadní rozíření k desce stolu) 2 x černý roub s kříovou hlavou s plochou podlokou a pruinovou podlokou (opěry zadního rozíření k desce stolu) Upevňovací prvky podle zobrazení na (2q) 2 x černý roub s kříovou hlavou se 2 plochými podložkami, pružinovou podložkou a maticí (opěry zadního rozíření k zadnímu rozíření) 2 x pojistný kroužek (kola k nápravě) Upevňovací prvky podle zobrazení na (2r) 2 x spona přítlačné tyčky a 4 x roub 3,2 mm x 10 mm (baleno zvláť) 4 x stavěcí roub a 3 mm inbusový klíč (postranní rozíření) (není zobrazeno) 2 x klíč na výměnu pilového kotouče (2s) 2 x inbusové klíče (2s) Stolní desku a těleso pily otočte dnem vzhůru a umístěte na kartonovou podloku, abyste ochránili povrch stolu. Odmontujte 4 šrouby jisticí základovou desku a základovou desku sejměte. Vyjměte karton a polystyrénovou pěnu pouívanou nad motorem a kotoučem a pod nimi na ochraně během přepravy. Vraťte na místo základovou desku a 4 rouby. Jestlie některé díly chybí nebo jsou pokozeny, obraťte se na svého obchodníka. Copyright 2008 VARO stránka 4

5 4 SYMBOLY V této příručce a/nebo na stroji se pouívají následující symboly:.. Noste bezpečnostní brýle a chrániče sluchu. V praném prostředí pouívejte ochrannou masku. Noste ochranné brýle. 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE Přečtěte si vechna bezpečnostní upozornění a vechny instrukce. Nedodrení upozornění a instrukcí můe vést k zasaení elektrickým proudem, poáru a/nebo vánému úrazu. Uschovejte si upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na baterii. 5.1 Pracovní oblast Udrujte pracovitě čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracovitě zvyují riziko nehody. Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbuném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit. Při práci s elektrickým nástrojem udrujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem. 5.2 Elektrická bezpečnost Vdy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepouívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasaení elektrickým proudem je mení u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek. Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasaení elektrickým proudem je větí, jestlie je vae tělo uzemněné. Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. ňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem. Při práci s elektrickým nástrojem pod irým nebem pouívejte prodluovací kabel vhodný k vnějímu pouití. Pouití kabelu vhodného k vnějímu pouití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem. Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, pouijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem. Copyright 2008 VARO stránka 5

6 5.3 Osobní bezpečnost Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem můe vést k vánému osobnímu zranění. Pouívejte bezpečnostní vybavení. Vdy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protipraný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyadují, omezuje osobní zranění. Vyhýbejte se nahodilému sputění. Před zasunutím zástrčky se ubezpečte, e je vypínač v poloze vypnuto. Noení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyuje riziko nehody. Před nastartováním nástroje odstraňte vekeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje můe způsobit osobní zranění. Nesnate se dosáhnout příli daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umoní mít nástroj pod lepí kontrolou v neočekávaných situacích. Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani biuterii. Udrujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, biuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech. Jsou-li k dispozici mechanismy umoňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné pouívání. Pouití těchto mechanismů sniuje rizika vyvolávaná prachem. 5.4 Pouívání elektrických nástrojů a péče o ně Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůe splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro vá účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, pouije-li se v kontextu, pro který byl zkonstruován. Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit. Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou přísluenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje. Nepouívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje mohou být v rukách nekolených uivatelů nebezpečné. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při pokození dejte elektrický nástroj opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udrované elektrické nástroje. Řezné nástroje udrujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, e by se řádně udrované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají. Pouívejte elektrický nástroj, přísluenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, ji je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, ne pro který je určen, můe vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci. 5.5 Servis Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který pouívá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný. Copyright 2008 VARO stránka 6

7 6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Vyměňte stolovou vloku, je-li opotřebována. Pouívejte pouze pilové kotouče doporučované výrobcem a splňující normu EN Při výměně pilového kotouče dbejte na to, e ířka dráky vyříznuté pilovým kotoučem nesmí být mení a tlouťka těla pilového kotouče nesmí být větí ne tlouťka rozvíracího klínu; Pozorně vybírejte pilový kotouč, aby byl vhodný pro řezaný materiál; Kdy je to třeba, noste vhodné osobní ochranné prostředky. Ty mohou zahrnovat chrániče sluchu, aby se snížilo riziko vyvolané ztráty sluchu, a respirátor, aby se snížilo riziko vdechnutí zdraví nebezpečného prachu. Při manipulaci s pilovými kotouči a drsným materiálem noste rukavice. Kdykoliv to bude moné, přenáejte pilové kotouče v transportním pouzdře. Nepouívejte pilové kotouče vyrobené z rychlořezné oceli (HSS). Kdy se stroj nepouívá, vdy ukládejte přítlačnou tyčku nebo přítlačný blok spolu se strojem. Pouívejte jen pilové kotouče, jejich maximální možná rychlost není menší než maximální vřetenová rychlost stroje a řezaného materiálu; Kdy stroj přepravujete, pouívejte pouze prvky určené k účelu přepravy a nikdy při manipulaci a přepravě nepouívejte kryty. Během přepravy má být horní část pilového kotouče zakryta, například ochranným krytem. Je-li třeba pouít prodluovací kabel, ujistěte se, e je průřez vodiče dostatečný na to, aby zvládl příkon pily. Minimální průřez: 1,0 mm² Po vypnutí motoru nikdy pilový kotouč nezpomalujte tlakem na jeho stranu. Nasazujte pouze řádně nabrouené pilové kotouče, na kterých nejsou praskliny ani deformace. Vadné pilové kotouče je třeba ihned vyměnit. Jestlie vás při práci s pilou někdo vyruí, dokončete nejprve operaci a teprve poté se podívejte jinam. Pravidelně kontrolujte řádné utaení matic, roubů a jiných upevňovacích prvků. Vdy se ujistěte, e je obrobek umístěn na stole. Nikdy nástroj nepouívejte k řezání dílů, které nejsou na stole. Nedávejte ruce do neikovných poloh, ze kterých vám můe ruka nebo ruce sklouznout a dotknout se pilového kotouče. Pracujete-li s dlouhým obrobkem, pouijte dododatečné opory například o pilový stůl, aby vám pilový kotouč nevytrhl obrobek z ruky. Řeete-li kulaté dřevo, pouijte svěrky, které obrobku zabrání točit stolem. V části obrobku, kterou chcete řezat, nesmějí být hřebíky ani jiná cizí tělesa. Nikdy stroj nezatěujte natolik, aby se zpomaloval jeho chod a přehříval se. Nikdy neřezejte několik obrobků současně. Volné třísky, piliny nebo uvázlé kusy dřeva nikdy neodstraňujete, dokud se pilový kotouč otáčí. K nápravě chyb nebo odstranění uvázlých kusů dřeva vdy stroj nejprve vypněte a odpojte jej od sítě! Úpravy, měření a čitění je třeba provádět pouze s vypnutým motorem a když je stroj odpojen od sítě! Všechny kryty a bezpečnostní prvky je třeba vrátit na místo, jakmile s opravami nebo údrbou skončíte. Stroj se smí používat v uzavřeném prostoru pouze ve spojení s vhodným odsáváním. Tato stolní pila musí být připojena k proudové zásuvce na V s proudem min. 10 A. Není-li v těchto pokynech uvedeno jinak, je třeba opravu nebo výměnu pokozených bezpečnostních mechanismů a dílů zadat oprávněnému servisnímu středisku. Pokozené vypínače dejte na výměnu do autorizovaného servisního střediska. Copyright 2008 VARO stránka 7

8 Tento elektrický nástroj vyhovuje přísluným bezpečnostním předpisům. Opravy musí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář v autorizovaném servisním středisku a s pouitím originálních náhradních dílů. Nebudou-li tyto podmínky plněny, můe uivatel utrpět úraz. lábkování či drákování by se nemělo provádět, ani by byl nad stolní pilou vhodný kryt, například tunelová stříka. Pila se nesmí používat k obráení (výřezům). VAROVÁNÍ Je-li to třeba, pouijte přítlačnou tyčku. Při rozřezávání úzké tyčky vdy pouívejte přítlačnou tyčku nebo přítlačný blok. V části tohoto návodu věnované rozřezávání se pouití přítlačné tyčky popisuje podrobně. Při kadé operaci včetně prořezávání pouívejte kryt pilového kotouče a rozvírací klín. Prořezávání znamená, e kotouč projde úplně obrobkem, ať jde o podélné rozřezávání nebo řezání napříč. Obrobek vdy drte pevně proti pokosníku nebo podélnému vodítku. Nikdy ádnou operaci neprovádějte z ruky. K umístění a vedení obrobku pouijte vdy buď pokosník nebo podélné vodítko. Nikdy nestůjte ani nemějte část svého těla v dráze pilového kotouče. Udrujte ruce mimo dráhu pilového kotouče. Při řezání napříč odsuňte podélné vodítko z cesty řezu. Obrobek podávejte pilovému kotouči vdy jen PROTI směru otáčení. Při řezání napříč nikdy vodítko nepouívejte jako měrku. 7 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO LASERY Varování! Laserový paprsek můe způsobit váné pokození očí. Nikdy se na laserový paprsek nedívejte ani nehleďte upřeně do laserového paprsku. Dodrujte prosím vechna bezpečnostní pravidla: Laser je třeba používat a udržovat v souladu s pokyny výrobce. Nikdy paprskem nemiřte na osobu nebo předmět kromě samotného obrobku. Laserovým paprskem se nesmí úmyslně mířit na osoby a je třeba zabránit kontaktu s lidským okem po dobu delí ne 0,25 vteřiny. Vždy se ujistěte, e laserový paprsek míří na masivní obrobek bez odrazných ploch; přijatelné je dřevo nebo povrchy potaené hrubou vrstvou. Pro pouití laseru se nehodí jasně zářivý a odrazivý ocelový plech, protoe odrazná plocha by mohla paprsek nasměrovat zpět na pracovníka obsluhy. Nezaměňuje sestavu laseru za jiný typ. Opravy musí provádět výrobce laseru nebo jeho oprávněný zástupce. Tento laser je ve shodě s třídou 2 podle EN :2001. V jednotce nejsou servisovatelné díly. Pouzdro neotevírejte z libovolného důvodu. Pokodí-li se jednotka, zadejte opravu škody autorizovanému opraváři. Třída laseru: třída 2 Vlnová délka laseru: 650 nm Výkon laseru: 1 mw Copyright 2008 VARO stránka 8

9 8 MONTÁŽ 8.1 INSTALACE STOJANU (obr. 5-9) POWX220 CS POZOR! Vytáhněte síťovou ňůru ze zásuvky dříve, ne budete na stolní pile provádět údrbu, přestavbu nebo montání činnosti! (obr. 4) Při instalaci stojanu se doporučuje utahovat rouby jen lehce do chvíle, kdy bude stojan zcela smontován. POZNÁMKA: Nohy stojanu (23) nejsou stejné. Dvě nohy mají směrem dolů o dva otvory navíc. Tyto otvory se používají k upevnění dráků kol (25). Zajistěte, abyste pouili obě tyto nohy s více otvory na správné straně stojanu. (Jako reference použijte fotografiii nainstalované stolní pily). (obr. 5) Pouijte čtyři vratové rouby, ploché podloky, pruinové podloky a matice k nasazení středové rozpěry (28) mezi obě nohy stojanu (23). Druhou středovou rozpěru (28) připojte k druhému páru nohou stojanu (23). Pouijte osm vratových roubů, ploché podloky, pruinové podloky a matice k nasazení zbývajících dvou středových rozpěr (28). (obr. 6) Pouijte čtyři vratové rouby, ploché podloky, pruinové podloky a matice k připevnění každé dlouhé horní rozpěry (30) k horní části stojanu. (obr. 7) Pouijte čtyři vratové rouby, ploché podloky, pruinové podloky a matice k připevnění kadé krátké horní rozpěry (29) k horní části stojanu. (obr. 8) Částečně utáhněte vechny rouby a postavte stojan na nohy. (obr. 9) 8.2 NASAZENÍ KOL NA STOJAN Připevněte dráky kol (25) k nohám stojanu (23) pomocí roubů M6 x 16mm s podložkami a maticemi. (obr. 10) Nasuňte kola na nápravu (26) a namontujte nápravu mezi dráky kol (25). (obr. 11) K zajitění kol přidejte na každý konec osy pojistný kroužek. (fig 12) 8.3 NASAZENÍ STOLNÍ PILY NA STOJAN Přesvědčte se, e je pilový kotouč úplně zataen do horního dílu stolu. Polote stolní pilu nohama vzhůru na chráněný povrch (vnitřek přepravního kartonu), aby se nepoškodila desku stolu. Otočte stojan nohama vzhůru a umístěte jej tak, aby se otvory ve stojanu kryly s otvory v základně stolní pily. Upevněte stolní pilu ke stojanu čtyřmi inbusovými rouby s plochými podlokami, pružinovými podložkami a maticemi. Pevně utáhněte vechny šrouby. Nyní postavte stolní pilu rovně do normální pracovní polohy. 8.4 NASAZENÍ ZADNÍHO ROZÍŘENÍ STOLU (obr. 14) Použijte 3 šrouby M6 x 12 mm každý s plochou podložkou a pružinovou podložkou k připevnění zadního rozíření (20) k desce stolu (1). Použijte 2 černé rouby s kříovou hlavou s odpovídajícími podložkami k upevnění opor zadních rozíření (24) k zadnímu rozíření (20). (obr. 15) Pouijte 2 černé rouby s kříovou hlavou s odpovídajícími podložkami a maticemi k upevnění opor zadních rozíření (24) k desce stolu (1). (obr. 16) Utáhněte rouby, abyste roziřovací stůl zajistili. (obr. 17) Copyright 2008 VARO stránka 9

10 8.5 NASAZENÍ POSTRANNÍCH ROZÍŘENÍ (obr. 18) Posuňte tyče bočního rozíření (21) do desky stolu (1). POZNÁMKA: boční rozíření s manipulačními úchopy na dolní straně rozíření sahá na protilehlé straně stolní pily ke kolům. Zajistěte boční rozíření na místě stavěcími rouby a utáhněte dodávaným inbusovým klíčem. Přidejte 4 zámky (22) bočního rozíření. (obr. 19) 8.6 NASAZENÍ SEŘIZOVACÍCH KOL (obr. 20) Zajistěte kolečko pro nastavení výky pilového kotouče (16) na místě hvězdicovou podložkou a krycí maticí. Zajistěte kolečko pro nastavení úhlu pilového kotouče (18) na místě hvězdicovou podlokou a krycí maticí. (obr. 21) 8.7 NASAZENÍ ROZVÍRACÍHO KLÍNU A SESTAVY LASERU Odmontujte 4 šrouby jisticí stolovou vloku (9) a stolovou vloku sejměte. (obr. 22) Uvolněte zámek pilového kotouče (17) a otáčejte kolečkem pro nastavení výky pilového kotouče (16), dokud kotouč nedosáhne maximální výky. (obr. 23) Utáhněte zámek pilového kotouče (17). (obr. 24) S pouitím dodaného inbusového klíče povolte dva inbusové klíče na svorce rozvíracího klínu a vlote rozvírací klín mezi obě kovové desky, které tvoří tuto svorku. Seřiďte polohu rozvíracího klínu tak, aby byla mezera mezi klínem a zuby pilového kotouče rovnoměrná po celém oblouku pilového kotouče a aby nebyla irí ne 5 mm. Utáhněte oba inbusové rouby a zajistěte tak rozvírací klín na místě. Vraťte na místo stolovou vloku (9). 8.8 NASAZENÍ A SNÍMÁNÍ KRYTU PILOVÉHO KOTOUČE (obr. 25) Chcete-li sejmout kryt (14), odmontujte matici a šroub a pak odklopte kryt. Chcete-li kryt (14) vrátit na místo, nasaďte jej přes rozvírací klín (4) tak, aby se kryl otvor v krytu s otvorem v rozvíracím klínu. Vlote roub a nasaďte matici. Utáhněte matici dostatečně na to, aby se kryt dotýkal desky stolu (1), ale zvedal se při přistrčení obrobku k pilovému kotouči. POZNÁMKA. Kryt pilového kotouče (14) by se měl po rozříznutí obrobku vrátit do klidové polohy. POZOR! Kryt pilového kotouče (14) musí být trvale na místě, aby bránil kontaktu s pilovým kotoučem. Zatímco obrobek prochází pilou, měl by se kryt zvednout a dret se nad obrobkem. K trysce odsavače prachu (15) lze připojit vhodný průmyslový nebo domácí vysavač. (obr. 26) 8.9 NASAZENÍ SVOREK PŘÍTLAČNÉ TYČKY (obr. 27) Pouijte čtyři rouby 3,2 mm x 10 mm, které jsou součástí dodávky, k připevnění svorek přítlačné tyčky k levé straně stolní pily. Vsuňte přítlačnou tyčku do svorek. POZNÁMKA. Po pouití vdy přítlačnou tyčku vraťte na místo jejího uloení SEŘÍZENÍ ČÁRY LASERU (obr. 28) K seřízení paprsku laseru vezměte kus hranatého dřeva s přiblinými rozměry 100 mm na ířku a 300 mm na délku. Nakreslete čáru souběnou s dlouhým okrajem vzdálenou od okraje cca 10 mm. Nastavte pokosník (13) na 0 (v pravém úhlu k pilovému kotouči) a krátký okraj dřeva přitlačujte k pokosníku. Copyright 2008 VARO stránka 10

11 Udrujte dřevo pomocí pokosníku souběně s pilovým kotoučem a pohybujte jím tak, aby se zuby kotouče dotkly vyznačené čáry. Laser zapněte hlavním vypínačem laseru (5). K seřízení čáry laseru nejprve povolte oba stavěcí rouby (6) laseru. (obr. 29) Sestavou laseru otáčejte a pohybujte jí ze strany na stranu, dokud se čára laseru nekryje s čárou vyznačenou na kusu dřeva. (obr. 30) POZNÁMKA. Můete čáru laseru seřídit tak, aby přiléhala ke straně řezu nebo aby byla na řez vystředěna v závislosti na tom, jakým způsobem chcete čáru laseru při řezání používat. Utáhněte stavěcí rouby (6) laseru. Zkontrolujte seřízení a podle potřeby je zopakujte. 9 PŘED PRVNÍM POUITÍM NÁSTROJE Stroj není určen pro řezání palivového dřeva. Stroj se má pouívat jen k účelu, ke kterému je určen. Jakékoliv jiné než uvedené používání se považuje za nedovolené použití. Za škody a/nebo úrazy libovolného druhu vyplývající z podobného nedovoleného použití se bude odpovídat uživatel / pracovník obsluhy, nikoliv výrobce. Stroj musí být provozován jen s odpovídajícími pilovými kotouči a to včetně kotoučů TCT. V tomto stroji je zakázáno pouívat vysokorychlostní ocelové kotouče. Stroj je třeba seřídit tak, e výka nejvyího hrotu kotouče je právě nad obrobkem. Vechny kryty a bezpečnostní mechanismy je třeba řádně nasadit na stroj a teprve potom se stroj smí spustit. Pilový kotouč se musí volně otáčet. Při práci se dřevem, které bylo ji dříve zpracováváno, dávejte pozor na cizí tělesa, např. hřebíky nebo rouby atd. Taková cizí tělesa odstraňte. Ne stisknete hlavní vypínač, ujistěte se, e je řezací kotouč správně nasazen a e se pohyblivé části stroje pohybují bez potíí. VAROVÁNÍ. V případě pochyb přizvěte odborníka z autorizovaného servisního střediska, aby vám s nastavením stolní pily pomohl. Hádat, jaký je správný postup, je příli nebezpečné. 10 OBSLUHA 10.1 ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ (obr. 31) Chcete-li stroj zapnout, stiskněte zelené tlačítko. Chcete-li stroj vypnout, stiskněte červené tlačítko NADPROUDOVÝ VYPÍNAČ (obr.32) Je-li motor přetíen následkem nesprávného postupu, jakým je například snaha provést na jeden průchod příli velký řez, vyskočí částečně nadproudový vypínač umístěný napravo od hlavního vypínače. Zjistěte příčinu přetíení, odstraňte ji a ujistěte se, e kolem pilového kotouče nezůstal ádný dříve řezaný materiál. Počkejte několik minut a stiskněte střední část nadproudového vypínače; tím stroj resetujete. Chcete-li stroj opět zapnout, stiskněte zelené spoutěcí tlačítko. Copyright 2008 VARO stránka 11

12 10.3 NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU (obr. 33) VAROVÁNÍ. Před nastavováním výky pilového kotouče je třeba povolit zámek kotouče (17); po dosažení požadovaného nastavení se zámek znovu utáhne. Nastavte pilový kotouč na poadovanou hloubku řezu otáčením kolečka pro nastavení výky kotouče (16). Otáčením kolečka proti směru pohybu hodinových ručiček zvětujete hloubku řezu. Otáčením kolečka ve směru pohybu hodinových ručiček zmenujete hloubku řezu POUITÍ PODÉLNÉHO VODÍTKA PRO ŘEZÁNÍ NASTAVENÉ ÍŘKY (obr. 34a, b & c) Při podélném řezání pouívejte podélné vodítko. Podélné vodítko (10) lze připevnit na obě strany desky stolu (1). Při změně pouívání podélného vodítka z jedné strany na druhou je třeba vodítko vyjmout z kluzné dráhy a umístit je na druhou stranu dráhy. Vodítko lze rovně otočit o 90, take je jeho krátká strana svislá. To usnadňuje kontrolu nad podáváním tenkého obrobku, např. překliky. Zvedněte jisticí páčku podélného vodítka (11) a posuňte vodítko do poadované polohy. Jisticí páčku podélného vodítka znovu upevněte (11) POUŽITÍ POKOSNÍKU (obr. 35) Vsuňte pokosník (13) do těrbiny v desce stolu (1). Povolte knoflík na pokosníku. Otáčejte pokosníkem a zvolte poadovaný úhel. Knoflík utáhněte. Povolte oba knoflíky jistící podélné vodítko, nastavte délku vodítka podle potřeby a oba knoflíky znovu utáhněte NASTAVENÍ ÚHLU PILOVÉHO KOTOUČE (obr. 36) Uvolněte zámek pilového kotouče (17) a otáčejte kolečkem pro nastavení úhlu pilového kotouče (18), dokud ručička neukáe na poadovaný úhel na stupnici. Ručičku ukazující úhel pilového kotouče (19) lze nastavit při kontrole přesnosti úhlu pilového kotouče. Odpojte stroj od napětí a přilote k pilovému kotouči rýsovací trojúhelník. Nastavte kolečko pro nastavení úhlu pilového kotouče tak, aby byl pilový kotouč souběný s trojúhelníkem a potom ručičku posuňte na úhlové stupnici na PROVÁDĚNÍ PODÉLNÝCH ŘEZŮ (obr. 37) DŮLEITÉ: Po kadém novém nastavování je vhodné provést zkuební řez a zkontrolovat nastavené hodnoty. Po zapnutí pily vyčkejte, dokud kotouč nedosáhne své maximální otáčecí rychlosti a teprve potom začněte s řezáním. Při zahajování řezu buďte zvlátě opatrní. Podélné řezy vyadují proříznutí obrobku po celé jeho délce. Jedna strana obrobku přiléhá k podélnému vodítku, rovná strana spočívá na desce stolu. Pilový kotouč musí být vdy provozuschopný a krýt obrobek. Při provádění podélných řezů musíte vdy stát na jedné straně od čáry řezu. Nastavte vodítko na poadovanou ířku, vyuijte přitom čáru laseru. Zapněte pilu. Polote obě ruce s prsty u sebe rovně na obrobek a posunujte obrobek podél vodítka do pilového kotouče. Veďte obrobek ze strany levou rukou, dokud nedosáhnete předního okraje krytu kotouče. Vdy dotlačte obrobek a na konec rozvíracího klínu. Odřezky nechávejte leet na pilovém stole, dokud se kotouč znovu nezastaví. Dlouhý obrobek zajistěte proti prohybu po ukončení řezání (např. válečkovým stolkem nebo podobným zařízením). Copyright 2008 VARO stránka 12

13 K vedení obrobku pouijte přítlačnou tyčku (31), dostane-li se vaše ruka do vzdálenosti 125 mm (5) od pilového kotouče. Po pouití přítlačné tyčky (31) ji vraťte do dráku (36) ŘEZÁNÍ ÚZKÉHO OBROBKU Podélné řezy v obrobku mením ne 125 mm (5) na ířku je třeba vdy provádět pomocí přítlačné tyčky (31). VAROVÁNÍ. Opotřebované nebo pokozené přítlačné tyčky je třeba ihned vyměnit ŘEZÁNÍ MIMOŘÁDNĚ ÚZKÉHO OBROBKU Podélné řezy v mimořádně úzkém obrobku o ířce 30 mm nebo méně je třeba vdy provádět pomocí přítlačné tyčky. Přítlačný blok není součástí dodávky. (Vyrobte si jej nebo si vhodný zakupte od specializovaného obchodníka). VAROVÁNÍ. Opotřebované přítlačné bloky je třeba neprodleně vyměnit ŘEZÁNÍ NAKOSO Při řezání nakoso vdy pouívejte vodítko. Nastavte pilový kotouč na poadovaný úhel. Nastavte vodítko na poadovanou ířku a výku obrobku, vyuijte přitom čáru laseru. Proveďte řez v souladu s ířkou obrobku PROVÁDĚNÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ VAROVÁNÍ. Při příčném řezání nepouívejte podélné vodítko (10) jako podélný doraz, protoe by se mohl odříznutý kus vzpříčit mezi vodítkem a kotoučem a způsobit zpětný ráz. Zasuňte pokosník (13) do jedné ze dvou těrbin ve stole pily a nastavte jej na poadovaný úhel. Chcete-li do úhlu nastavit i pilový kotouč, pouijte těrbinu, abyste zabránili kontaktu mezi rukou a pokosníkem na jedné straně a kotoučem na straně druhé. Paralelní pravítko nastavte na nejvhodnějí délku. Obrobek pevně přilote k pokosníku. Zapněte pilu. Tlačte pokosník a obrobek k pilovému kotouči a proveďte řez. DŮLEITÉ: Vdy drte naváděnou část obrobku. Nikdy nedrte část obrobku, která se odřezává. Vdy tlačte pokosník dostatečně daleko dopředu, aby byl obrobek proříznut zcela. Znovu pilu vypněte. S odklízením odřezků vyčkejte na zastavení pilového kotouče. Copyright 2008 VARO stránka 13

14 11 ČITĚNÍ A ÚDRBA POWX220 CS Pozor! Ne začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě Čitění Udrujte čisté větrací otvory stroje, abyste předeli přehřátí motoru. Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po kadém pouití. Udrujte větrací otvory prosté prachu a nečistot. Jestlie nečistota nepovoluje, pouijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s přídavkem mýdla ÚDRŽBA Nikdy nepouívejte rozpoutědla, jakými je benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpoutědla mohou pokodit plastové díly. Pozor! Ne začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě. Vždy zkontrolujte, že je zařízení vypnuto VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE Pozor! Ne začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě. (obr. 38) Vdy zkontrolujte, e je zařízení vypnuto. Při manipulaci s pilovým kotoučem nebo jeho nasazování noste pracovní rukavice. Uvolněte zámek pilového kotouče (17) a otáčejte kolečkem pro nastavení výky pilového kotouče (16), dokud kotouč nedosáhne maximální výky. (obr. 39) Sejměte kryt pilového kotouče (14). Vyjměte stolovou vloku (9). Vyjměte rozvírací klín (4). Přidrte vřeteno jedním z klíčů určených k výměně pilových kotoučů (33). Druhý klíč určený k výměně pilových kotoučů (33) pouijte k uvolnění roubu přidrujícího kotouč otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček (pravý závit). Stáhněte pilový kotouč z vnitřní příruby a vyzvedněte jej ven. (obr. 40) Před nasazením nového pilového kotouče přírubu pečlivě očistěte. Proveďte vloení a zajitění pilového kotouče v opačném pořadí výe uvedených operací. POZOR! Poznamenejte si směr otáčení kotouče. Řezná hrana zubů musí být otočena do směru provozu, tj. dopředu (viz ipku na pilovém kotouči). Nasaďte zpátky na místo rozvírací klín a kryt pilového kotouče a upravte jejich polohu. Ne začnete pilu znovu pouívat, zkontrolujte funkčnost vekerých bezpečnostních mechanismů. DŮLEITÉ: po výměně pilového kotouče se ujistěte o hladkém chodu kotouče tak, e jej protočíte rukou. Zapojte stroj do síťové zásuvky a ne pouijete pilu k řezání, nechte ji nejprve běet naprázdno. Copyright 2008 VARO stránka 14

15 11.4 VÝMĚNA BATERIÍ LASERU (obr. 41) POWX220 CS VAROVÁNÍ. Před seřizováním nebo údrbou stroje nebo před výměnou pilového kotouče vdy stroj vypněte a odpojte jej ze síťové zásuvky. Nastavte výku pilového kotouče na maximum. (obr. 42) Sejměte kryt pilového kotouče (14). Odmontujte roub krytu sestavy laseru (8) a vyjměte obě knoflíkové baterie. Vyměňte obě baterie za nové stejného typu (nebo stejných hodnot) a dejte si přitom pozor, aby byly vloeny stejně jako baterie původní. Vraťte na místo kryt přihrádky baterie a sestavu laseru připojte znovu k rozvíracímu klínu. Zkontrolujte čáru záření laseru a v případě potřeby ji upravte. 12 TECHNICKÉ ÚDAJE Napětí / Kmitočet 230V / 50Hz Příkon 1500W Rychlost při chodu naprázdno 4500 ot/min Max. řezací kapacita při 90 : 80 mm Max. řezací kapacita při 45 : 55 mm Rozměry čepele (průměr x otvor x tlouťka) Ø 250 mm x Ø 15,9 mm x 2,8 mm Kapacita nakoso: 0 45 Tryska odsavače prachu: Ø 30 mm Rozměry stolu: Bez rozkládacích stolů: 720 mm x 520 mm S rozkládacími stoly (na maximum): 1160 mm x 705 mm Stupeň krytí - třída I Netto hmotnost: 36,5 kg HLUKOVÉ ZATÍŽENÍ Hodnoty hlukových emisí se měří podle přísluné normy. Úroveň akustického tlaku LpA 99,3 db(a) Úroveň akustického výkonu LwA 112,3 db(a) Vibrace POZOR! Hladina akustického výkonu můe přesáhnout 85 db(a), v takovém případě je třeba si nasadit individuální chránič sluchu. 1,16 m/s 13 SERVISNÍ ODDĚLENÍ Pokozené vypínače je třeba nechat vyměnit v naem poprodejním servisním oddělení. Je-li pokozen spojovací kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej nahradit speciálním spojovacím kabelem, který je k dispozici v naem servisním oddělení. Výměnu spojovacího kabelu by mělo provést nae servisní oddělení (viz poslední stránku) nebo kvalifikovaný specialista (kvalifikovaný elektrikář). Copyright 2008 VARO stránka 15

16 14 USKLADNĚNÍ Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho přísluenství. Ulote jej mimo dosah dětí do stabilní a bezpečné polohy na chladném a suchém místě; vyhýbejte se příli vysokým i příli nízkým teplotám. Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Je-li to možné, uchovávejte jej v temnu. Neukládejte jej v plastikových pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost. 15 ZÁRUKA V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem. Tato záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady. Nevztahuje se na díly vadné následkem běného opotřebení, jako jsou loiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo přísluenství jako jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd., a dále na závady nebo poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami. Záruka se nevztahuje ani na přepravní náklady. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, e výrobek nebyl správně udrován (pravidelné čitění větracích otvorů, pravidelná výměna uhlíkových kartáčků, atd.). Uschovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu. Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uloení zařízení, pokud se tento poadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení. 16 IVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pouité zařízení nelikvidujte spolu s běným domovním odpadem, ale řiďte se předpisy vydanými s ohledem na ochranu ivotního prostředí. Pouitý motorový olej likvidujte způsobem slučitelným s péčí o ivotní prostředí. V kanystru jej předejte k recyklaci do vyhrazeného střediska pro likvidaci tohoto druhu odpadu. Nevyhazujte jej do odpadu ani jej nevylévejte na zem. Copyright 2008 VARO stránka 16

17 17 PROHLÁENÍ O SHODĚ POWX220 CS VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že Typ zařízení : Stolní pila 1500 W Značka : POWERplus Číslo poloky : POWX220 je ve shodě se základními poadavky a ostatními relevantními ustanoveními přísluných evropských směrnic zaloených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohláení. Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků): 2006/95/ES směrnice o nízkém napětí 2004/108/ES směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 98/37/ES směrnice o strojním zařízení 2000/14/ES směrnice o hluku ve vnějím prostoru LwA = 112dB(A) Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky: EN : 2000 EN : 2002 EN : 2006 EN : 1997 EN : 2006 EN : 2000 Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti. Philippe Vankerkhove Ředitel pro certifikaci Datum : 04/06/2008 Copyright 2008 VARO stránka 17

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připevnění brusného papíru... 6 7.2 Vývod prachu... 6 7.3 Přídavná rukojeť...

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připevnění brusného papíru... 6 7.2 Vývod prachu... 6 7.3 Přídavná rukojeť... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW162X CS 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 SYMBOLY...3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW162X CS 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 SYMBOLY...3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 SYMBOLY...3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...3 5.1 Pracovní oblast...3 5.2 Elektrická bezpečnost...4 5.3 Osobní bezpečnost...4

Více

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 4.1 Pracovní oblast 3 4.2 Elektrická bezpečnost 3 4.3 Osobní

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

6 ZVLÁTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ÚHLOVOU BRUSKOU... 6 7 PROVOZNÍ POKYNY PRO PRAVOÚHLÉ BRUSKY... 7

6 ZVLÁTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ÚHLOVOU BRUSKOU... 6 7 PROVOZNÍ POKYNY PRO PRAVOÚHLÉ BRUSKY... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE.

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

POW5633 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3

POW5633 CS 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní bezpečnost... 4

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

9 6 5 3 4 2 1 7 8 Fig. 1

9 6 5 3 4 2 1 7 8 Fig. 1 9 6 3 5 4 2 1 7 8 Fig. 1 10 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 8 17 9 12 14 13 16 15 11 10 18 8 Fig A Copyright 2015 VARO www.varo.com

POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 8 17 9 12 14 13 16 15 11 10 18 8 Fig A Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 12 8 9 14 17 13 16 11 10 15 Fig A 18 8 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 Fig 1 Fig 2 2 1 Fig 4 Fig 3 4 5 Fig 5 Fig 6a Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 Fig 6b

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

POWX0360 2 3 4 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com

POWX0360 2 3 4 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 4 2 3 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 FIG. 1 FIG. 2 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360

Více

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

POW 462 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW 462 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TRAVNÍ VYÍNAČE... 5 7 MONTÁŽNÍ POKYNY... 6. 7.1 Bezpečnostní kryt... 6 7.2 Pomocná rukojeť... 6 7.3 Trubka...

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TRAVNÍ VYÍNAČE... 5 7 MONTÁŽNÍ POKYNY... 6. 7.1 Bezpečnostní kryt... 6 7.2 Pomocná rukojeť... 6 7.3 Trubka... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ BRUSKY 5 7 PROVOZ... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ BRUSKY 5 7 PROVOZ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX05201 16 18 5 2 6 1 8 12 3 9 13 14 10 11

POWX05201 16 18 5 2 6 1 8 12 3 9 13 14 10 11 POWX05201 16 18 5 2 6 12 1 8 3 13 14 10 9 11 Fig. 1 Fig. 2 5 4 17 2 18 12 7 10 Fig. 3 18 5 8 1 6 11 10 9 Fig. 4 18 17 16 7 Fig. 5 5 11 15 9 8 6 10 POWX05201 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (Obr. A)...

Více

POWX1310 2 16 4 1 11 8 6 9 15 10 3 14 7 15 5 12 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com

POWX1310 2 16 4 1 11 8 6 9 15 10 3 14 7 15 5 12 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com 2 POWX1310 16 4 1 15 8 10 14 6 3 11 9 7 15 12 5 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 POPIS (OBR. A) 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 3.1 Pracovní oblast 3.2 Elektrická bezpečnost 3.3 Osobní bezpečnost 3.4 Používání elektrických nářadí a péče o ně

Více

11.1 Čištění... 138 11.2 Výměna uhlíkových kartáčků... 139 11.3 Údržba... 139

11.1 Čištění... 138 11.2 Výměna uhlíkových kartáčků... 139 11.3 Údržba... 139 1 OBLAST POUŽITÍ... 133 2 POPIS (OBR. A)... 133 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 133 4 SYMBOLY... 134 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 134 5.1 Pracovní oblast... 134 5.2 Elektrická

Více

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

POW1880. Fig A. Fig 1. Fig 2 Fig 3 Fig 4

POW1880. Fig A. Fig 1. Fig 2 Fig 3 Fig 4 9 2 1 POW1880 3 6 8 7 Fig A 4 5 Fig 1 2 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Copyright 2015 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ

Více

POWX1723 6 8 3 4 2 11 5 7 10 1 12 9 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX1723 6 8 3 4 2 11 5 7 10 1 12 9 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX1723 8 6 3 4 2 5 11 7 10 1 9 12 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com Fig 1 POWX1723 5 Fig 2 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX1723 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU

Více

POWX1721 10 3 1 6 4 2 11-7 5 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX1721 10 3 1 6 4 2 11-7 5 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com 10 POWX1721 3 1 6 4 2-7 5 11 8 12 9 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ

Více

POWX0396 Fig A 3 5 9 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10

POWX0396 Fig A 3 5 9 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10 POWX0396 Fig A 3 9 5 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10 Fig 1 Fig 2 10 1 8 2 2 Fig 3 3 11 9 POWX0396 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW X134 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3

POW X134 CZ 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 1.1 HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 1.1.1.Pracovní prostředí 1.1.2 Elektrická bezpečnost 1.1.3.Osobní bezpečnost 1.1.4 Správné použití nářadí 1.2 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Více

POWXG1065 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY...

POWXG1065 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY... POWXG1065 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY... 4 5.1 Upozornění týkající se bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením...

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5521 CS 1 SYMBOLY... 2 2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

KRT706205 Fig. 1 Copyright 2015 VARO www.varo.com

KRT706205 Fig. 1 Copyright 2015 VARO www.varo.com KRT706205 Fig. 1 Copyright 2015 VARO www.varo.com A KRT706205 B C Copyright 2015 VARO www.varo.com D KRT706205 E Copyright 2015 VARO www.varo.com KRT706205 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS FIG. 1... 2

Více

POWXG9417. Copyright 2010 VARO Page 1 www.varo.com

POWXG9417. Copyright 2010 VARO Page 1 www.varo.com POWXG9417 6 4 5 1 3 2 Copyright 2010 VARO Page 1 www.varo.com POWXG9417 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 7 MONTÁŽ... 6

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Fig A 10 1 6 11 5 5 7 2 4 9 8 3

Fig A 10 1 6 11 5 5 7 2 4 9 8 3 Fig A 10 1 11 6 5 4 7 2 8 9 3 Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7a Fig 7B Fig 7C Fig 7d Fig 8 Fig 9a Fig 9b Fig 9c Fig 9D Fig 10 Fig 11 Fig 12a Fig 12B Fig 13A Fig 13b Fig 13c Fig 14a Fig 14b 1 OBLAST

Více

FIG. 1 POWXG8020LI. Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com

FIG. 1 POWXG8020LI. Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com FIG. 1 POWXG8020LI 4 7 3 2 1 Copyright 2014 VARO P a g e 1 www.varo.com POWXG8020LI 9 10 11 5 6 Copyright 2014 VARO P a g e 2 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. 1)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

Více

POWX0650 3 4 5 6 2 1 8 7 9 10 11 12 18 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX0650 3 4 5 6 2 1 8 7 9 10 11 12 18 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0650 2 3 4 5 6 1 8 7 9 10 11 12 18 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0650 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 ( 14mm) Fig. 5 ( 24mm) Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0650 Fig. 6 ( 34mm)

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NÁSTROJE... 7

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NÁSTROJE... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. 1)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

6 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ÚHLOVOU BRUSKOU... 6 7 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY... 6

6 ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ÚHLOVOU BRUSKOU... 6 7 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWXQ5271 2 1 3 5 4 12 11 6 7 13 10 9 8 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ5271 2 1 3 5 4 12 11 6 7 13 10 9 8 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWXQ5271 2 1 3 5 4 12 11 13 6 7 9 10 8 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ

Více

POWX0910 4 2 3 1 1 5 6 10 7 9 8 15 12 13 11 14 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX0910 4 2 3 1 1 5 6 10 7 9 8 15 12 13 11 14 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com 2 3 4 POWX0910 1 1 5 10 6 7 9 12 8 15 13 11 Fig A 14 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0910 5 6 Fig 1 4 3 10 Fig 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0910 a b Fig 3 Fig 4 Copyright 2014 VARO www.varo.com

Více

5.1 Pracovní oblast... 4. 5.2 Elektrická bezpečnost... 5. 5.3 Osobní bezpečnost... 5. 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně...

5.1 Pracovní oblast... 4. 5.2 Elektrická bezpečnost... 5. 5.3 Osobní bezpečnost... 5. 5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 4 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 5

Více

POW751 CS 1 POPIS (FIG A)... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW751 CS 1 POPIS (FIG A)... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 POPIS (FIG A)... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní bezpečnost...

Více

POWX1186. Fig 1. Fig 2

POWX1186. Fig 1. Fig 2 POWX1186 2 1 3 8 5 4 6 Fig 1 7 1 Fig 2 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1186 3 2 180 1 2 180 1 Fig 3 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1186 3 8 Fig 4 7 6 Fig 5 Copyright 2015 VARO www.varo.com 1

Více

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PONORNÉ PILY... 6 7 PŘÍČINY A OCHRANA OBSLUHY PŘED ZPĚTNÝM VRHEM... 6 8 SEŘIZOVÁNÍ... 7

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PONORNÉ PILY... 6 7 PŘÍČINY A OCHRANA OBSLUHY PŘED ZPĚTNÝM VRHEM... 6 8 SEŘIZOVÁNÍ... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW686 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW686 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 4 4.2 Elektrická bezpečnost... 4 4.3 Osobní bezpečnost...

Více

Copyright 2009 VARO Page 1 www.varo.com

Copyright 2009 VARO Page 1 www.varo.com 1 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 2 INSTALACE... 3 3 ÚDRŽBA... 4 4 TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5 ZÁRUKA... 5 6 IVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 7 PROHLÁENÍ O SHODĚ POW900... 6 8 PROHLÁENÍ O SHODĚ POW901... 7 9 PROHLÁENÍ

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

POW5535 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POW5535 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5535 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5535 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5535 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5535 Copyright 2009 VARO www.varo.com POW5535 Copyright 2009 VARO www.varo.com

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

6.1 Všeobecné informace... 8. 6.2 Přestavba kombinované pily... 8. 6.2.1 Přestavba pily do pokosového režimu... 8

6.1 Všeobecné informace... 8. 6.2 Přestavba kombinované pily... 8. 6.2.1 Přestavba pily do pokosového režimu... 8 1 POPIS... 3 2 SOUČÁSTI DODÁVKY... 3 3 PŘEDEPSANÉ POUŽITÍ... 3 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 4 5 TECHNICKÉ ÚDAJE... 7 6 PŘED UVEDENÍM STROJE DO PROVOZU (OBR. 1-3)... 8 6.1 Všeobecné informace... 8 6.2 Přestavba

Více

POWXG1005 3 2 4 1 7 5 13 11 6 9 8 12 10 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXG1005 3 2 4 1 7 5 13 11 6 9 8 12 10 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWXG1005 2 3 4 1 7 9 8 6 5 13 11 12 10 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWXG1005 15 4 5 15 7 a 6 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWXG1005 13 10 14 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWXG1005 Copyright

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Fig. 2-1 Fig. 2-2. Fig. 2-3 Fig. 2-4. Fig. 2-5. Fig. 3-1 Fig. 3-2

Fig. 2-1 Fig. 2-2. Fig. 2-3 Fig. 2-4. Fig. 2-5. Fig. 3-1 Fig. 3-2 6 19 18 4 15 8 7 3 14 13 1 2 16 10 11 17 9 19 6 5 12 14 2 10 16 9 Fig. 2-1 Fig. 2-2 Fig. 2-3 Fig. 2-4 Fig. 2-5 Fig. 3-1 Fig. 3-2 Fig. 3-3 Fig. 3-4 Fig. 4-1 Fig. 4-2 Fig. 4-3 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 7 Fig.

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

POWX225 6 4 10 5 7 9 8 2 3 1 16 11 12 15 13 14 Fig. A Copyright 2015 VARO www.varo.com

POWX225 6 4 10 5 7 9 8 2 3 1 16 11 12 15 13 14 Fig. A Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX225 4 10 6 5 7 9 8 2 11 1 3 16 12 13 15 14 Fig. A Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX225 b a Fig. 1 6 5 Fig. 2 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX225 6 a 9 b b Fig. 3 8 Fig. 4 Copyright 2015 VARO

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Fig 1 2 1 11 3 12 4 8 9 6

Fig 1 2 1 11 3 12 4 8 9 6 Fig 1 1 2 11 12 3 4 8 9 6 Fig 2 5 7 10 Fig 3 6 14 13 15 Fig 4 Fig 5 Fig 6 3 4 Fig 7 12 Fig 8 11 Fig 9 Fig 10 Fig 11 9 Fig 12 1 16 17 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. 1-2)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

POWX07551T 3 4 2 1 5 6 14 7 8 13 12 10 9 11 15 16 27 17 26 18 19 25 20 24 21 23 FIG. A 22 Copyright 2014 VARO NV www.varo.com

POWX07551T 3 4 2 1 5 6 14 7 8 13 12 10 9 11 15 16 27 17 26 18 19 25 20 24 21 23 FIG. A 22 Copyright 2014 VARO NV www.varo.com POWX07551T 3 4 2 1 5 6 14 7 8 13 12 11 10 9 27 15 16 17 26 25 18 19 20 24 21 FIG. A 23 22 Copyright 2014 VARO NV www.varo.com POWX07551T FIG. B Copyright 2014 VARO NV www.varo.com POWX07551T Fig. 1 Fig.

Více

S110PE S110PEK S111PEK

S110PE S110PEK S111PEK CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie S110PE S110PEK S111PEK Área Empresarial Andalucía - Sector I Calle Sierra de Cazorla nº7 C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN

Více

POWAIR0800. Fig A. Fig 1. Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com

POWAIR0800. Fig A. Fig 1. Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com POWAIR0800 2 4 3 1 Fig A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...3 5 SYMBOLY...3 6 MAZÁNÍ...3

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...4 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 10 HLUK...5 11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6

Více

POWX1335LI 6 1 2 4 3 12 8 10 5 7 9 11 FIG. 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX1335LI 6 1 2 4 3 12 8 10 5 7 9 11 FIG. 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX1335LI 2 1 6 4 3 12 10 8 7 5 9 11 FIG. 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. 1)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W POW XG9002 Upozornění : Před použitím čtěte návod a poté jej uschovejte pro pozdější použití. Obsahuje : - Auto start/stop system - Slednocená čistící

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 5 POKYNY K PROVOZU...3. 5.2.3 Provoz...5 6 ÚDRŽBA...6 7 SKLADOVÁNÍ...6

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 5 POKYNY K PROVOZU...3. 5.2.3 Provoz...5 6 ÚDRŽBA...6 7 SKLADOVÁNÍ...6 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...3 5 POKYNY K PROVOZU...3 5.1 Příprava...3 5.2 Seřízení...4 5.2.1 Seřízení vzoru...4 5.2.2 Seřízení kapaliny (barvy)...4

Více

POW X131 CZ 1 POUŽITÍ... 3 2 POPIS (SESTAVA A)... 3 3 VYBALENÍ A SEZNAM DÍLŮ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA... 3

POW X131 CZ 1 POUŽITÍ... 3 2 POPIS (SESTAVA A)... 3 3 VYBALENÍ A SEZNAM DÍLŮ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA... 3 1 POUŽITÍ... 3 2 POPIS (SESTAVA A)... 3 3 VYBALENÍ A SEZNAM DÍLŮ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA... 3 4.1 Pracovní prastředí... 4 4.2 Manipulace s elektrickým zařízením... 4 4.3 Osobní bezpečnost...

Více

POWLI425 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWLI425 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWLI425 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 6 SVÍTILNA NENÍ URČENA DĚTEM.... 3 7 PROVOZ...

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

POWXG9035 11 10 6 12 5 3 2 15 4 9 1 8

POWXG9035 11 10 6 12 5 3 2 15 4 9 1 8 POWXG9035 11 10 12 6 5 3 2 15 4 9 1 8 13 14 7 17 18 23 19 16 21 22 20 Fig. 1 Fig. 2 2 2 1 1 2 Fig. 3 Fig. 4 3 4 A 2 1 1 Fig. 5 Fig. 6 2 A A 1 3 B Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 POWXG9035 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2

Více

POWX353. 4 Fig A. Fig 1. Fig 2

POWX353. 4 Fig A. Fig 1. Fig 2 5 2 POWX353 7 9 8 1 6 3 4 Fig A Fig 1 Fig 2 Copyright 2012 VARO www.varo.com POWX353 Fig 3 Fig 4 Fig 5 Copyright 2012 VARO www.varo.com POWX353 Fig 6 Fig 7 Copyright 2012 VARO www.varo.com POWX353 Fig

Více

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka Návod k používání aktualizace 2/ 2009 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

POWXG6107 CS 1 POPIS (OBR. 1)... 3 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 3 SYMBOLY... 4 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWXG6107 CS 1 POPIS (OBR. 1)... 3 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 3 SYMBOLY... 4 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 POPIS (OBR. 1)... 3 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 3 SYMBOLY... 4 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 4.1 Pracovní oblast... 4 4.2 Elektrická bezpečnost... 5 4.3 Osobní bezpečnost...

Více

Vrtací bruska Uživatelský manuál

Vrtací bruska Uživatelský manuál Vrtací bruska Uživatelský manuál Důležité! Pečlivě si prosím přečtěte instrukce v tomto manuálu, stejně jako základy bezpečnosti, než přístroj použijete. Tento manuál uchovejte na dostupném místě pro pozdější

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

OKRUŽNÍ PILY. Model GTKS 315 NÁVOD K OBSLUZE. Stolová okružní pila. rrrrr

OKRUŽNÍ PILY. Model GTKS 315 NÁVOD K OBSLUZE. Stolová okružní pila. rrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ZÁRUČNÍ LIST nářadí s.r.o. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Více

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 1. plnící otvor 2. rukojeti 3. přepínač směru otáčení nožového válce 4. tlačítko ochrany motoru 5. spínací tlačítko - I 6. vypínací tlačítko - 0 7. ventilační mřížka

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více