Pardubický kraj Krajský úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pardubický kraj Krajský úřad"

Transkript

1 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice dodávka mobilního podia 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Pardubický kraj Právní forma: Veřejnoprávní korporace Sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice IČ: DIČ: CZ Jednající: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menšl, vedoucí oddělení veřejných zakázek Tel: profil zadavatele: systémové č. zakázky: P13V Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v souladu s 98 odst. 5 a 38 zákona. Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního pódia pro potřeby pardubického zámku. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění. Zadavatel pro dostatečně přesný a srozumitelný popis předmětu veřejné zakázky používá ve specifikaci obecné fotografie požadovaného plnění a umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy a je v celém rozsahu dostupná na profilu zadavatele.

2 4. Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 5. Doba a místo plnění veřejné zakázky Požadovaná doba plnění: do 4 týdnů od výzvy zadavatele k plnění, zadavatel prohlašuje, že výzva bude učiněna nejpozději do Místem plnění veřejné zakázky: areál zámku Pardubice 6. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do do 9:00 hodin. Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí Pardubice Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do hod., ve dnech Út a Čt v době od 7.00 do hod., v Pá v době od 7.00 do hod. na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje Podatelna (prostory Czech POINT) Komenského náměstí Pardubice Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: Neotevírat veřejná zakázka a Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice dodávka mobilního podia. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné odeslat oznámení dle 71 odst. 6 a 7 zákona. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 9:00 hodin na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, č. dveří Požadavky na kvalifikaci dodavatelů Kvalifikovaný pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a), b) zákona, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 1 písm. a) zákona. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů a způsob jejího prokazování pro účely podání nabídky i pro uzavření smlouvy jsou blíže uvedeny v zadávací dokumentaci. 8. Zadávací lhůta Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. V Pardubicích dne PhDr. Jana Haniková pověřená hejtmanem Pardubického kraje schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne , R/786 /13

3 Příloha: Zadávací dokumentace

4 Příloha výzvy Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) k veřejné zakázce na dodávky Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice dodávka mobilního podia v rámci projektu Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice 1 -

5 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního pódia pro potřeby pardubického zámku. Součástí dodávky jsou dále kabelové rozvody; elektroinstalace a osvětlení mobilního podia; sklápěcí lavice s opěradly; nadstavba podia pro tahy, světla, střechu a výkryty.. Zadavatel zdůrazňuje, že souběhy a křížení kabelů musí splňovat požadavky stanovené normou ČSN , nosnost podlahy musí být min. 5 kn/m 2. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace návrh smlouvy. 1.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1 Předpokládaná doba plnění Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Předpokládaný termín dodání: do 4 týdnů od výzvy zadavatele k plnění, zadavatel prohlašuje, že výzva bude učiněna nejpozději do Místo plnění veřejné zakázky areál zámku Pardubice 3 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dodavatel musí prokázat kvalifikaci dle 50 odst. 1 písm. a) až d) zákona. Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené pod body budou zadavatelem požadovány pouze po uchazeči, se kterým bude uzavírána smlouva dle 82 zákona, a to v originále nebo úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce Podle 62 odst. 3 zákona uchazeč prokáže splnění veškerých kvalifikačních předpokladů pro účely podání nabídky předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že splňuje zadavatelem níže požadované kvalifikační předpoklady ( ). Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této ZD. 2 -

6 3.2. Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až h) j), k) zákona způsobem dle 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění požadavku dle 53 odst. 3 písm. d) vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této ZD Profesní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokazuje profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a), b) zákona. Dodavatel tak předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence; doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky Ekonomická a finanční způsobilost Dodavatel v souladu s 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu požadavků vyplývajících z obchodních podmínek. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této ZD Technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 1 zákona rozsah požadovaných informací a dokladů: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 písm. a) zákona dodavatel doloží seznam významných dodávek (referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu doloží alespoň 1 dodávku obdobného plnění (mobilní podium), které realizoval (zahájil a ukončil, zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil a provedl v požadovaném rozsahu ve lhůtě) v posledních 3 letech ode dne podání nabídky. Referenční dodávka musí být v rozsahu minimálně ,- Kč bez DPH Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením 51 odst. 4 zákona. V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 5 a 6 zákona. 3 -

7 4 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD. 4.2 Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 5 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1 Nabídková cena Cena včetně DPH uvedená v nabídce (smlouvě) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu díla. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu uchazeč uvede v krycím listu (příloha č. 4 této ZD) a v návrhu smlouvy (příloha č. 1 této ZD). 6 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 6.1. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle následujících bodů: - Krycí list nabídky s uvedením nabídkové ceny (odpovídá ceně ve smlouvě) a dalších údajů. - Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení (příloha č. 2 zadávací dokumentace). - Doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče. Uchazeč doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy doplní uchazeč. - Seznam a prohlášení dle 68 odst. 3 písm. a), b), c) zákona. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD. Zájemce je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady však nemají vliv na hodnocení nabídky. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: - všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, - všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 4 -

8 7 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 7.1 Kritéria hodnocení Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 7.2 Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 79 zákona. Zadavatel seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. 8 Další ustanovení 8.1. Zadavatel si dle 60 odst. 2 zákona vyhrazuje oznámit vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace uveřejněním rozhodnutí na profilu zadavatele Zadavatel si dle 76 odst. 6 zákona vyhrazuje oznámit vyloučení uchazeče při posuzování nabídek uveřejněním rozhodnutí na profilu zadavatele Zadavatel si dle 81 odst. 4 zákona vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů na profilu zadavatele Jakákoliv čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 9 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nedílnou součástí ZD jsou následující přílohy: 1. Návrh smlouvy 2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (bude vloženo do nabídky) 3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti 4. Krycí list 5. Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 zákona 5 -

9 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Smlouva č. (doplní zadavatel) Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice dodávka mobilního podia uzavřená podle 262 odst. 1 a 269 odst. 2 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí Pardubice IČ: DIČ: CZ jednající: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění: (doplní zadavatel) Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: (doplní zadavatel) Bankovní spojení: (doplní zadavatel) 2. Dodavatel: (doplní uchazeč obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání) zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v (doplní uchazeč), spis. zn. (doplní uchazeč) IČ: (doplní uchazeč) DIČ: (doplní uchazeč) Jednající: (doplní uchazeč) Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění: (doplní uchazeč) Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: (doplní uchazeč) Bankovní spojení: (doplní uchazeč) č. účtu (doplní uchazeč) uzavírají smlouvu v rámci projektu Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice (dále jen smlouva ), kterou se dodavatel zavazuje dodat vybavení specifikované v článku I. smlouvy a v jejích přílohách. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy za řádné a včasné dodání, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele předložená v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice dodávka mobilního podia realizovaného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, systémové číslo zakázky (P13V****doplní zadavatel). 1

10 Článek I. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je dodávka mobilního pódia pro sezónní kulturní a společenské akce (dále jako předmět smlouvy ) v rámci projektu Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice včetně zaškolení zaměstnanců Východočeského muzea Pardubice. 2. Předmět smlouvy bude realizován v rozsahu dle přílohy č. 2 - výkazu výměr a přílohy č. 3 - specifikace předmětu plnění a zahrnuje rovněž veškeré případné montážní práce vč. dopravy nutné k řádnému splnění smlouvy. Článek II. Cena 1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu smlouvy činí dle dohody smluvních stran: cena bez DPH (doplní uchazeč),-- Kč DPH 21 % (doplní uchazeč),-- Kč cena celkem včetně DPH (doplní uchazeč),-- Kč. 2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. této smlouvy a v jejích přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. 3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky). 4. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Článek III. Termín plnění, místo plnění 1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 4 týdnů ode dne písemné výzvy objednatele k plnění. Objednatel prohlašuje, že výzva bude učiněna nejpozději do Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu této smlouvy na místo plnění. 3. Místem splnění předmětu smlouvy je areál zámku Pardubice. 4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, či instalaci a uvedení do provozu. 5. Převzetí předmětu smlouvy jinými než dle této smlouvy oprávněnými osobami, nebude považováno za řádné. 2

11 6. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží. Článek IV. Součásti smlouvy 1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: Příloha č. 1: Obchodní podmínky ze dne Příloha č. 2: Výkaz výměr, který dodavatel uvedl ve své nabídce Příloha č. 3: Specifikace předmětu 2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh. Článek V. Závěrečná ustanovení 1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy. 5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. 8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení. 3

12 9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne (doplní zadavatel) a schválen usnesením číslo (doplní zadavatel). V Pardubicích dne: Za objednatele: Za dodavatele: Pardubický kraj (Doplní uchazeč) JUDr. Martin Netolický, Ph.D. hejtman 4

13 Obchodní podmínky Ustanovení I. Platební a fakturační podmínky Příloha č. 1 smlouvy č. 1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy oběma smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak. Přílohou faktury bude i soupis provedených dodávek, prací a služeb, který bude odpovídat oceněnému výkazu výměr. 2. Faktura bude adresována: Pardubický kraj Komenského náměstí Pardubice 3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod, a bude zde uveden název projektu a jeho registrační číslo. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek. Na dokladech (nebo soupiskách prací) musí být podrobně rozepsány jednotlivé fakturované položky včetně jejich množství a ceny. 4. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Ustanovení II. Způsob provádění díla 1. Dodavatel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby předmět smlouvy odpovídal podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití. 2. Dodavatel je povinen dodat předmět smlouvy ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci plnění předmětu smlouvy především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání předmětu smlouvy bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání předmětu smlouvy nezbytné. 3. Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k plnění předmětu smlouvy a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel. 4. Dodaný předmět smlouvy musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice. 5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět smlouvy realizovat. 5

14 Ustanovení III. Místo plnění 1. Pro účely plnění smlouvy dá objednatel protokolárně dodavateli k dispozici místo plnění za následujících podmínek: a) Dodavatel prověří místo plnění a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. b) Podmínky pro zahájení prací na smluveném díle dohodnou smluvní strany při jednání o předání místa plnění. 2. V průběhu realizace prací je dodavatel povinen udržovat místo plnění v rozumném rozsahu uklizené bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dodavatel uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní z místa plnění jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje proplnění předmětu smlouvy. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály použitými dodavatelem bude dodavatel zacházet dle platných předpisů. 3. Dodavatel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené místo plnění v den předání předmětu smlouvy. Do termínu předání předmětu smlouvy odstraní dodavatel z místa plnění všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely. Ustanovení IV. Průběžná kontrola Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu smlouvy pověřených osob. prostřednictvím Ustanovení V. Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti 1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou. 2. Dodavatel bude odpovídat za jakost a kompletnost dodaného předmětu smlouvy v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět smlouvy bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného předmětu smlouvy a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného předmětu smlouvy nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného předmětu smlouvy nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. 6

15 Ustanovení VI. Záruky, odpovědnost za vady 1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost předmětu smlouvy dodaného podle této smlouvy, zadávací dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. 2. Dodavatel poskytuje objednateli záruku, že předmět smlouvy (a každá jeho část) bude prost jakýchkoliv věcných vad. Předmět smlouvy nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost dodaného předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět smlouvy zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na neinvestiční vybavení vztahují. Dodavatel prohlašuje, že dodaný předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět smlouvy dodaný podle smlouvy bude prost jakýchkoliv vad. 4. Dodavatel odpovídá za vady předmětu smlouvy uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto ustanovení, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy oběma smluvními stranami. 5. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. 6. Dodavatel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby. 7. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady. 8. Neodstraní-li dodavatel vady předmětu smlouvy ve lhůtě podle bodu 2. ustanovení VII. nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu smlouvy nebo po předchozím vyrozumění dodavatele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady dodavatele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Dodavatel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 (třiceti) dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 9. Pokud by objednatel převzal předmět smlouvy, i když nebyl řádně proveden (předmět smlouvy vykazuje vady), počíná záruční doba běžet až řádným dodáním předmětu smlouvy. 10. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být neinvestičního vybavení nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy. 7

16 11. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 12. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Ustanovení VII. Zajištění plnění povinností V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách uvedených na jiných místech smlouvy nebo obchodních podmínek, následující: 1. Bude-li dodavatel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy dle čl. III. smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla uvedené v odstavci 1. článku II. smlouvy. 2. Neodstraní-li dodavatel vadu dodávaného předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 3. Pokud dodavatel nepředá objednateli řádně uklizené místo plnění v den předání předmětu smlouvy dle článku III. smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje. 5. Zaplacením smluvní pokuty dodavatelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním dodavatele. 6. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou. 7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 8. Ustanovení těchto obchodních podmínek o smluvních pokutách se nedotýkají nároku na náhradu způsobené škody, tj. objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. Ustanovení VIII. Odstoupení od Smlouvy 1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy dodavatelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když: 8

17 a) Dodavatel přenese v rozporu s bodem 1. ustanovení XI. svá práva nebo povinnosti plynoucí dodavateli ze smlouvy na jiný subjekt. b) I přes opakovaná upozornění objednatele dodavatel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol průběhu plnění předmětu smlouvy nebo jeho částí. c) Dodavatel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. d) Dodavatel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání předmětu smlouvy uvedený v bodu 1. článku III. této smlouvy) stanovených smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak. e) Dodavatel opakovaně neplní předmět smlouvy podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou. f) Dodavatel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň. g) Dodavatel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na zajištění plnění předmětu smlouvy v souladu se smlouvou. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby předmět smlouvy nebo jeho části dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu předmětu smlouvy dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením předmětu smlouvy či jeho části do souladu se smlouvou uhradí dodavatel na účet objednatele do 14 (čtrnácti) dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči dodavateli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které dodavateli účtuje. Pokud si to plnění předmětu smlouvy nebo uvedení předmětu smlouvy nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, dodavatel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní předmět smlouvy nebo jeho část - jestliže tak ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které dodavatel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění dodavatelem dodaného předmětu smlouvy nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu smlouvou. 2. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má dodavatel nárok na zaplacení poměrné části ceny předmětu smlouvy, odpovídající rozsahu dodaného předmětu smlouvy. 3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatelem nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel plněním předmětu smlouvy obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má dodavatel nárok na zaplacení poměrné části ceny předmětu smlouvy 9

18 odpovídající rozsahu uskutečněného plnění. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. Ustanovení IX. Přechod vlastnického práva, péče o neinvestiční vybavení, přechod rizika 1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy, nebezpečí škody na předmětu smlouvy, odpovědnost za předmět smlouvy a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází z dodavatele na objednatele po předání předmětu smlouvy podpisem předávacího protokolu (viz ustanovení X). 2. Vznikne-li na předmětu smlouvy nebo jakékoliv části škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, dodavatel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede předmět smlouvy nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 3. Dodavatel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na předmětu smlouvy či majetku objednatele či třetích osob způsobené dodavatelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. Ustanovení X. Předání a převzetí předmětu smlouvy 1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v článku III. smlouvy. 2. Dodavatel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí a prokazující včasnost takové výzvy nese dodavatel. 3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) dodaný předmět smlouvy. O předání předmětu smlouvy se sepíše protokol o předání, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět smlouvy nebyl dodán řádně, v požadovaném množství a jakosti, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Pokud objednatel požaduje odstranění vad předmětu smlouvy, opakuje se předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítnul předmět smlouvy převzít. 4. Dodávka předmětu smlouvy se považuje za dokončenou v okamžiku podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání předmětu smlouvy je řádné dodání předmětu smlouvy dle článku I. smlouvy. 5. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného předmětu smlouvy a jeho části prokáže dodavatel předáním dokladů potřebných k řádnému užívání předmětu smlouvy nejpozději v rámci předání předmětu smlouvy. Ustanovení XI. Ostatní ujednání 10

19 1. Dodavatel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro dodavatele vyplývají ze smlouvy, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti dodavatelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 2. Ustanovení smlouvy o smluvních pokutách se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody, tj. smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 3. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, technických či jiných norem a předpisů, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. 4. Pokud nesplněním některé z povinností dodavatele vzniknou objednateli náklady nebo vůči dodavateli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované dodavatelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a dodavateli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 5. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost místa plnění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením, b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany (např. zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), c) odpovídá za každodenní čistotu místa plnění po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu. 6. Dodavatel vytvoří nezbytné podmínky pro své zaměstnance a pro zaměstnance svých subdodavatelů působící v místě plnění. Náklady na zajištění a vytvoření takovýchto podmínek nese dodavatel. 7. Zaměstnanci dodavatele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně. Dodavatel odpovídá za to, že zaměstnanci dodavatele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a při pobytu a práci v místě plnění budou dodržovat obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. 8. Dodavatel musí kdykoliv učinit všechna rozumná opatření k zamezení jakýchkoliv protiprávních nebo svévolných akcí svých zaměstnanců nebo takového chování mezi nimi a k zabezpečení klidu a ochrany osob a majetku v místě plnění i v jeho okolí. Tato povinnost dodavatele se vztahuje i na zaměstnance jeho subdodavatelů. 9. Objednatel je oprávněn provádět namátkové dechové kontroly (DETALKOL, či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců dodavatele (včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů). 10. Na žádost objednatele je dodavatel povinen neprodleně a na své náklady odvolat z místa plnění své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují 11

20 v souladu s tímto ustanovením nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla podle smlouvy. V takovém případě je dodavatel povinen bez odkladu a na své náklady a riziko nahradit tyto pracovníky novými pracovníky, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané dodavateli smlouvou. 11. Dodavatel plně odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci (včetně zaměstnanců subdodavatelů) při provádění prací a dalších činností v místě plnění budou dodržovat zákaz donášení a požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek a nebudou docházet do místa plnění pod jejich vlivem. 12. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena finanční pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění dodavatele dodavatelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky dodavatele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude dodavatel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 13. Dodavatel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Bude s nimi nakládat v souladu s platnými právními předpisy (např. v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Dále je povinen v souladu s právními předpisy zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Ustanovení XII. Náhrada škody 1. Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli a dodavatel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou dodavatel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím stranám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Ustanovení XIII. Ostatní ustanovení 1. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 2. Dodavatel se zavazuje k uchování této smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, a dalších dokumentů souvisejících s přípravou tohoto projektu v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však 10 let od ukončení projektu. Dodavatel se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost dokladů projektu pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím kontrolu případně audit tohoto projektu poskytnout potřebné informace týkajících se dodavatelských činností v souladu s pravidly ROP NUTS II Severovýchod. 12

21 Projekt: Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb areálu zámku Pardubice Zadávací projektová dokumentace na mobilní pódium v ROZPOČET Projektant: Vypracoval: MURUS, s.r.o. Praha Dagmar Nováková Datum: březen 2013

22 Projekt: Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice Část: Souhrnný rozpočet Projektant: Vypracoval: MURUS, s.r.o. Praha Dagmar Nováková Datum: březen 2013

23 SOUHRNNÝ ROZPOČET příloha č. 2 smlouvy A. Propočet nákladů k projektu*) Název a místo projektu B. Souhrnný rozpočet *) C. Kontrolní sestavení rozpočt.nákladů *) Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice Objednatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice IČ: DIČ: CZ Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez desetinných míst) Náklady zahrn.do plánu invest.výstavby Hlava Náklady a výdaje na: Stavební Technologická Celkem část část Celkové náklady stavby bez DPH DPH 21% I. Projektové a průzkumné práce #HODNOTA! II. Provozní soubory III. Stavební objekty ZRN IV. Stroje,zařízení,nářadí,inventář X. Náklady z investičních prostředků 0 0 XI. Náklady z neinvestičních prostředků 0 0 Celkem #HODNOTA! Cekem bez DPH v tis. Kč 0 Celkem vč. DPH v tis. Kč #HODNOTA! Vypracoval: Projektant: Objednatel: Dagmar Nováková MURUS s.r.o Pardubický kraj Pávovské nám Praha 9 U studánky 2/852 DIČ: CZ Praha 7 Komenského nám Pardubice IČ: IČ: IČ: březen, listopad 2013 DIČ: CZ DIČ: CZ Poznámka: Obchodní názvy výrobků a dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, uvedené v projektu, nejsou závazná; jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší řešení (dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Toto prohlášení platí pro celý rozsah položkového rozpočtu včetně všech profesí. Zpracoval: Dagmar Nováková 3 březen 2013

24 Projekt: Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice Část: Rekapitulace nákladů Projektant: Vypracoval: MURUS, s.r.o. Praha Dagmar Nováková Datum: březen 2013

25 Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb a areálu zámku Pardubice Popis Cena Rekapitulace: Hlava I: Projektové a průzkumné práce Hlava III: Stavební práce Hlava IV: Zařízení, inventář Celkem (bez DPH) DPH 21% Celkem (včetně DPH) Zpracoval: Dagmar Nováková 5 z 15 březen 2013

26 Projekt: Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice Část Hlava I: Projektové a průzkumné práce Projektant: Vypracoval: MURUS, s.r.o. Praha Dagmar Nováková Datum: březen 2013

27 Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb a areálu zámku Pardubice Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Hlava I: Projektové a průzkumné práce VI: Mobilní pódium : Projektové práce P015 Projekt osvětlení pódia + přívody soubor 1,00 0, P016 Realizační projekt pódia soubor 1,00 0, Zpracoval: Dagmar Nováková 7 z 15 březen 2013

28 Projekt: Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice Část Hlava III: Stavební objekty Projektant: Vypracoval: MURUS, s.r.o. Praha Dagmar Nováková Datum: březen 2013

29 Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb a areálu zámku Pardubice Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Hlava III: Stavební objekty 0 VI.A: Přívody elektro pro pódia 0 TZ1: Elektroinstalace - všeobecné práce 0 1. HZS.200 Vypnutí, zajištění vedení hod 1,00 0, HZS.300 Drobné montáže hod 10,00 0, HZS.500 Vypracování výrobní dokumentace, revizní zprávy, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu hod 8,00 0, M Přirážka na dopravu, obal. a sklad. výlohy % 4,00 0, M Přesun % 1,00 0, M PPP % 3,00 0,00 0 TZA1: Rozvodnice pódia RP. 0 7 M Rozvodnice domovní IP 54, 42 modulů s průhlednými dveřmi, 300x600x142 mm ks 1,00 0, M Sada pro zamykání ks 1,00 0, M Kabelová průchodka IP 68 M32 ks 1,00 0, M Kabelová průchodka IP 68 M20 ks 12,00 0, M Vypínač ks 1,00 0, M Vypínač ks 9,00 0, M Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, 10A, 30 ma, typ PFL7-10/1N/B/003 ks 9,00 0, M Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, 16A, 30 ma, typ PFL7-16/1N/B/003 ks 3,00 0,00 0 TZA2: Rozvodnice 0 A2. Rozvodnice RP - na parkánu 15 M Skříň oceloplechová prázdná, povrchová, 650x500x200mm ks 1,00 0, M Montážní deska z plného plechu, 650x500mm ks 1,00 0, M Dveřní uzávěr s klíčem ks 1,00 0, M Rozvodnice domovní IP 55, 24 modulů s průhlednými dveřmi, 274x384x138 ks 0,00 1,00 mm 0 19 M Sada pro zamykání ks 1,00 0, M Kabelová průchodka IP 68 M25 ks 2,00 0, M Kabelová průchodka IP 68 M32 ks 1,00 0, M Trojfázový měřič el. energie, přímý do 63A, 400V, ozn. P1 ks 1,00 0, M Proudový chránič 3+N, 80A, 30 ma ks 1,00 0, M Jistič 3P, 63A, char. B, 10kA ks 2,00 0, M Zásuvka nástěnná IP44, 400V, 63A ks 1,00 0,00 0 A3. Rozvodnice RV - na valech 26 M Skříň oceloplechová prázdná, povrchová, IP 65, 800x500x200mm ks 1,00 0, M Montážní deska z plného plechu, 800x500mm ks 1,00 0, M Dveřní uzávěr s klíčem ks 1,00 0, M Rozvodnice domovní IP 55, 24 modulů s průhlednými dveřmi, 274x384x138 ks 0,00 1,00 mm 0 30 M Sada pro zamykání ks 1,00 0, M Kabelová průchodka IP 68 M20 ks 2,00 0, M Kabelová průchodka IP 68 M25 ks 2,00 0, M Kabelová průchodka IP 68 M32 ks 1,00 0, M Proudový chránič 3+N, 80A, 30 ma ks 1,00 0, M Jistič, 1P, 16A, char. B, 10kA ks 2,00 0, M Jistič, 3P, 32A, char. B, 10kA ks 1,00 0, M Jistič, 3P, 63A, char. B, 10kA ks 1,00 0, M Zásuvka jednonásobná 2P+PE s víčkem, na omítku, plast bílý, IP44 ks 2,00 0, M Zásuvka nástěnná IP44, 400V, 32A ks 1,00 0, M Zásuvka nástěnná IP44, 400V, 63A ks 1,00 0,00 0 TZB: Montáž elektroinstalace Ukončení kabelů do P21 ks 48,00 0, Ukončení kabelů do P36 ks 10,00 0, Montáž zásuvky ks 15,00 0, Montáž zásuvky ks 4,00 0, Montáž rozvodnice do 50kg ks 1,00 0, Montáž kabelů m 20,00 0, Montáž kabelů volně uložených m 381,00 0, M Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 20,00 0, M Silový kabel CYKY-J 3x2,5 m 20,00 0, M Šňůra H07RN-F 3G1,5 m 150,00 0, M Šňůra H07RN-F 5G16 m 150,00 0, M Světlomet venkovní LED 36W, 230V ks 2,00 0, M Světlomet venkovní LED 32W, 230V ks 7,00 0,00 0 Zpracoval: Dagmar Nováková 9 z 15 březen 2013

30 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 54 M Montáž svítidla ks 9,00 0, M Venkovní osvětlení LED 32W, 230 V ks 6,00 0, M Venkovní osvětlení LED 36W, 230 V ks 3,00 0, M Zásuvka jednonásobná 2P+PE s víčkem, na omítku - Al, IP44, ks 15,00 0, M Vidlice dvojpólová s ochranným kontaktem, s přímým vývodem, IP65, 230V, 16A, ks 9,00 0, M Vidlice průmyslová IP67, 400V, 63A ks 1,00 0, M Zásuvka průmyslová s blokovaným vypínačem, IP67, 400V, 63A, ks 4,00 0, M Podružný materiál (z nosného mat.) % 3,00 0,00 0 Sloupek rozvaděče 0 65 Sloupek z pohledového betonu vč. nátěru kus 1,00 0,00 0 Zpracoval: Dagmar Nováková 10 z 15 březen 2013

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje nadlimitní veřejnou

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č.j.24466/2015 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 a 98 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický

Více

Pardubický kraj. Servis kopírovacích a multifunkčních zařízení

Pardubický kraj. Servis kopírovacích a multifunkčních zařízení Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 76105/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ nebo zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 13458/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Název: Zadavatel Název: Sídlo: Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka lékařské technologie a drobné lékařské

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Dodání výpočetní techniky, fotoaparátu, objektivů a další techniky 2012/0015 pro projekt DF12P010VV009 uzavřená podle 409 a násl.zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo:

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

Pardubický kraj. Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA

Pardubický kraj. Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace dle ust. 38 a 98 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku)

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily

Více