RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ"

Transkript

1 Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ust a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník, obč. zák nebo o.z. ) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), (dále jen Smlouva ), mezi níže uvedenými smluvními stranami Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ zastoupená: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva IČO: DIČ: CZ , plátce DPH Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 číslo účtu: /0800 OR: zapsaný dne u MS Praha, sp. zn.: Rg.: B 847 (dále jen Objednatel ) a Zhotovitel: se sídlem/ místem podnikání: zastoupený: IČO: DIČ: Bankovní spojení: číslo účtu: OR: (dále jen Zhotovitel ), plátce DPH (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen Smluvní strany nebo jednotlivě též jen Smluvní strana ) 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Objednatel dne zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na provádění oprav hřídelí točivých strojů a renovace motorů a dílů převodových skříní s názvem veřejné zakázky Opravy hřídelí točivých strojů (dále jen Zadávací řízení a Veřejná zakázka ). 1.2 Nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění Veřejné zakázky. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu. 1/10

2 2. PŘEDMĚT SMLOUVY - DÍLO 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provádět na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele opravy a úpravy hřídelí točivých strojů dle schválené výkresové dokumentace a renovace motorů a dílů převodových skříní včetně defektoskopických zkoušek(dále též Dílo ), a to zejména v tomto rozsahu: Renovace hřídele kotvy SMD 16 Ab Renovace - hřídel rotoru TM TE 023 Renovace hřídele rotoru TM -60- muzeum Renovace - hřídel rotoru TM TE 022 Renovace hřídele TE 026 Renovace levé části převodové skříně Renovace ložiskového štítu TE022 - přední YUGO Renovace ložiskového štítu TE022 - přední CZ Renovace ložiskového štítu TE022 - zadní YUGO Renovace pouzdra ložiska TE 022 CZ - přední Renovace ložiskového štítu TE023 - přední Renovace ložiskového štítu TE023 - zadní Renovace náboje s diskem KT8D5 Renovace náboje s diskem T3 Renovace náboje s diskem T6 Renovace nábojů brzdy TE 022, 023 Renovace nábojů brzdy TE 022, 023 Renovace nábojů brzdy TE 026 Renovace nalévacího otvoru PS T3 Renovace nalévacího otvoru PS T6A5 Renovace pravé části převodové skříně Renovace unašeče PS Defektoskopická zkouška po každé opravě hřídele Za podmínek uvedených v této Smlouvě bude Objednatel dle svých potřeb objednávat výše uvedené opravy a Zhotovitel bude opravy provádět dle pokynů Objednatele a v souladu s ustanoveními této Smlouvy a příslušných dílčích objednávek Objednatele, obecně závazných právních předpisů a technických norem Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, k jehož poskytnutí, se zavazuje touto Smlouvou, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci obdržené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění smlouvy včetně doby trvání této Smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového Díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazek založený touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení Objednatel je povinen za řádně provedené Dílo hradit Zhotoviteli cenu ve výši stanovené v souladu s touto Smlouvou a podmínkami příslušných dílčích objednávek. 2/10

3 3. DÍLČÍ SMLOUVY 3.1. Jednotlivé zakázky (dílčí smlouvy) na základě této Smlouvy budou Objednatelem zadávány Zhotoviteli v souladu s ustanovením 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, a to následujícím způsobem: (a) (b) (c) Oprávněná osoba Objednatele zašle Zhotoviteli písemnou objednávku (návrh dílčí smlouvy; dále jen Objednávka ), která bude obsahovat zejména tyto náležitosti: - vymezení Předmětu Díla, tj. jednotlivých typů a druhů požadovaných oprav, - termín provedení Díla a místo předání. Oprávněná osoba Zhotovitele doručí Objednateli do 3 pracovních dnů od obdržení Objednávky dle předchozího bodu písemnou akceptaci Objednávky, nebo zdůvodněné odmítnutí akceptace, potvrzení Zhotovitele, podle 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky návrhu dílčí smlouva bude uzavřena okamžikem, kdy Objednateli bude doručena písemná akceptace Objednávky ze strany Zhotovitele Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel bude za odmítnutí Zhotovitele akceptovat Objednávku považovat i nedoručení písemné akceptace Objednávky ve lhůtě dle čl. 3.1 písm. (b) této Smlouvy Plnění podle dílčí smlouvy bude Zhotovitel poskytovat Objednateli v souladu s touto Smlouvou a příslušnou Objednávkou. Při zadávání dílčích zakázek na základě této Smlouvy nesmějí Smluvní strany za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této Smlouvě Zhotovitel je povinen postupovat při plnění kterékoliv dílčí smlouvy v souladu se svou nabídkou podanou na plnění Veřejné zakázky. 4. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 4.1 Zhotovitel převezme hřídele určené k opravě v areálu Objednatele, Sazečská 1, Praha 10, nebudeli v Objednávce stanoveno jinak. 4.2 Objednatel zajistí povolení vjezdu dopravních prostředků Zhotovitele na místo převzetí hřídelí do opravy, předání z opravy a dodávky dílů. Místem předávání je provozovna Objednatele Sazečská 1, Praha 10 nebude-li v Objednávce stanoveno jinak. 4.3 Opravy budou prováděny v provozovně Zhotovitele. 4.4 Zhotovitel je po celou dobu plnění zakázky povinen provádět opravy hřídelí v souladu s platnými zákony, a dalšími souvisejícími předpisy a normami, které jsou pro činnost dle této smlouvy závazné, s veškerou možnou odbornou péčí, vždy zaměstnanci s kvalifikací dle ČSN EN nebo ČSN EN ISO na odpovídajícím strojním a technickém zařízení, dle schválené výkresové dokumentace, kterou předá Objednatel a dodržovat všechny platné normy. Zhotovitel odpovídá za splnění všech odborných a profesních kritérií včetně kvality vykonané servisní činnosti. 4.5 Zhotovitel je povinen provést opravu dle specifikace v Objednávce a dodat díly ve lhůtě max. 5. pracovních dnů od data prokazatelného předání do opravy, nebude-li v Objednávce stanoveno jinak. 4.6 Zhotovitel prohlašuje, že vlastní platný certifikát dle ČSN ISO Zhotovitel prohlašuje, že vlastní platný certifikát dle ČSN EN v certifikační úrovni CL 1 a ČSN EN ISO , vystavený nezávislým certifikačním orgánem, který má svoji činnost akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na: a) proces svařování dle ČSN EN ISO/IEC 17065, SKP nebo podskupiny a /10

4 b) a pro systémy jakosti dle ČSN EN ISO/IEC pro OKEČ nebo podle řady norem EN ISO 9001:2008, včetně procesu svařování dle normy ČSN EN v certifikační úrovni CL 1 a ČSN EN ISO Zhotovitel je povinen do 31. ledna každého kalendářního roku fyzicky Objednateli doložit certifikáty, uvedené v bodech 4.6 a 4.7 této smlouvy. 4.9 Zhotovitel je povinen vykonávat činnost v souladu s předpisem V 4/2, který na vyžádání poskytne Objednatel, zejména dle č ve znění: Pojmem svářečské práce, ve smyslu tohoto předpisu, se rozumí všechny práce související se zhotovením svarových spojů, návarů, úprav povrchů a tvarů součástí DV MHD, při kterých se využívá tepelné energie, včetně tepelného zpracování Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle řady norem EN ISO , jeho zaměstnanci musí mít kvalifikaci k provádění díla dle ČSN EN ISO nebo ČSN EN nebo ČSN EN ISO Svářecí dozor musí odpovídat EN ISO s kvalifikací osoby odborně způsobilé, certifikát musí být vystaven Dopravním vzdělávacím institutem, a.s Zhotovitel se zavazuje provést defektoskopickou zkoušku po každé provedené opravě hřídelí Přejímání z opravy se uskuteční rovněž v areálu Objednatele, Sazečská 1, Praha 10 Hostivař, na základě dodacích listů. Přílohou dodacího listu bude dokumentace o provedených svářečských pracích dle ČSN EN , v certifikační úrovni CL 1 a ČSN EN ISO , prohlášení o provedení svarových spojů, obsahující údaje o kvalifikaci svářečů, použitém základním materiálu, použitém přídavném materiálu, použitých způsobech označování svarů a zajištění kvalifikovaného svářečského dozoru a NDT, spolu s prohlášením svářečského dozoru o jakosti provedených prací, v případě provedení opravy hřídelí točivých strojů protokol o defektoskopické zkoušce. Při přebírání z opravy středisko Objednatele ( odd. Výrobní technologie a odd. Kontrola) provede vstupní přejímku a v případě nekvalitního provedení opravy nebo dodání neshodného výrobku není Objednatel povinen výrobek převzít Objednatel se zavazuje provést vstupní přejímku a Dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není Dílo provedeno bez vad nebo Zhotovitel dodá neshodný výrobek Zhotovitel je oprávněn k plnění této Smlouvy, resp. jednotlivých dílčích smluv, použít jiných třetích osob, než jsou jako jeho subdodavatelé uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy, jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění Smlouvy prostřednictvím subdodavatele provádět činnosti navařování hřídelí Zhotovitel je dle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) v platném znění původcem odpadů vznikajících při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem o odpadech Kontaktní osoby objednatele: ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Tichý, vedoucí odboru Veřejné zakázky, poptávková řízení ve věcech technických: p. Jan Macák, tel. č.: , Kontaktní osoby Zhotovitele: ve věcech technických: p, tel. č.:..., Vlastnické právo k předmětu Díla má od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na předmětu Díla po převzetí hřídelí k opravě nese Zhotovitel, a na Objednatele přechází zpět dnem jejich vrácení Zhotovitel je povinen zajistit předmět Díla pro přepravu v souladu s ustanovením 2097 Občanského zákoníku. 5. CENA 5.1. Cena za Dílo provedené Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou a na základě jednotlivých dílčích smluv bude stanovena vždy na základě skutečně provedeného Díla a výhradně na základě 4/10

5 jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v Příloze 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy, jsou úplné, závazné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné Zhotovitel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají veškeré jeho náklady spojené s provedením Díla podle této Smlouvy, resp. podle dílčích smluv, a to včetně nákladů na dopravu předmětu Díla z/do místa plnění, nákladů na likvidaci odpadů a nebezpečných odpadů, popř. dalších činností a služeb zde nevyjmenovaných K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1. Cena bude uhrazena Objednatelem po řádném dokončení a předání Díla na základě faktur daňových dokladů vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel bude vystavovat faktury daňové doklady (dále faktura) s náležitostmi daňového dokladu za každé jednotlivé dílo na základě poruchového nebo dodacího listu, přejímacího protokolu nebo obdobného dokladu (dále jen Poruchového listu ). Ke každé faktuře musí být připojen Poruchový list odsouhlasený oprávněnou osobou Objednatele. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum uvedený v Poruchovém listu. 6.2 Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude daňový doklad Zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu. Faktura bude obsahovat zejména následující údaje : i. číslo Smlouvy Objednatele, označení případných dodatků Smlouvy, ii. číslo příslušné Objednávky, iii. číslo a název příslušné veřejné zakázky, iiii. specifikace Díla 6.3 Faktura musí být ve dvou vyhotoveních zaslána doporučeně na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v článku 6.2. této Smlouvy, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 6.4 Lhůta pro splatnost faktur byla sjednána v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vystavené faktury Objednateli. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka účtovaná daňovým dokladem odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele. 6.5 Ke změně ceny (nabídkového ceníku) bude možné přikročit nejdříve v roce 2017 (od ) a to za předpokladu, že dojde ke změně ročního indexu cen vyhlášeného ČSÚ o více než ± 3 % nebo v souvislosti s prokazatelnou změnou cen vstupních materiálů a dílů o více než ±5%. Případná změna ceny bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě. Ke změně ceny může dojít maximálně o výši změny ceny ročního indexu cen vyhlášeného ČSÚ nebo o změnu ceny materiálů a dílů. 6.6 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 6.7 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně. 6.8 V případě, že v České republice dojde k zavedení EURO jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočet nabídkové a jednotkové ceny na EURO, a to podle úředně stanoveného 5/10

6 směnného kursu. Veškeré platby budou ode dne zavedení EURO, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EURO. 7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ZÁRUKA ZA JAKOST 7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto Smlouvou, resp. příslušnou dílčí smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, a bude prosté jakýchkoliv vad v době předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá též za vady Díla, které vznikly až po jeho předání Objednateli, pokud byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude prosté jakýchkoli vad po dobu záruční doby v délce 24 měsíců běžící ode dne podpisu příslušného dodacího listu a po tuto dobu poskytuje na Dílo záruku za jeho jakost ve smyslu 2619 občanského zákoníku. Uvede-li Zhotovitel v jakýchkoli dokladech záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn písemně vytknout vady Díla kdykoli v průběhu záruční doby uvedené v čl této Smlouvy Vadou se rozumí stav, kdy funkce, jakost, množství nebo provedení Díla není v souladu s podmínkami specifikovanými v ustanoveních této Smlouvy a v příslušné dílčí smlouvě, nebo obecně závazných právních předpisech či technických normách nebo neodpovídá stavu při předání Objednateli Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel na své náklady odstranil veškeré vady Díla provedením opravy, nebo dodal náhradní plnění. Dohodnutá záruční doba se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel nemohl hřídele řádně a v plném rozsahu užívat pro jejich vady Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady Díla neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výtky Objednatele dle čl této Smlouvy, nebudeli v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. V případě výskytu vad, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout značná škoda, je Zhotovitel povinen odstranit oprávněně reklamované vady Díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení písemné výtky Objednatele dle čl této Smlouvy, v níž bude na hrozbu značné škody a na požadavek na okamžité odstranění vady Objednatelem výslovně upozorněn. Nesplní-li Zhotovitel tyto povinnosti včas, Objednatel bude oprávněn provedením odstranění vad formou opravy pověřit náhradního dodavatele, popř. pořídit si náhradní opravu hřídelí sám. Zhotovitel bude povinen nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené na takovou náhradní opravu, a to i v případě, že přesáhnou náklady, které by na odstranění vad opravou nebo dodání náhradní hřídele vynaložil sám Zhotovitel Volba nároku z vad Díla dle čl. 7.6 této Smlouvy náleží Objednateli Zhotovitel neodpovídá za poškození Předmětu Díla živelnou událostí, nebo mechanickým poškozením ze strany Objednatele Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 8. SANKCE 8.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za porušení jakékoli povinnosti uvedené v článku 4. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ a den prodlení s odstraněním porušení. Jedná se zejména o nepřevzetí hřídele k opravě dle bodu 4.1. a nepředání opraveného dílu dle bodu V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním. 8.3 Poruší-li Zhotovitel ustanovení čl této Smlouvy tím, že použije k plnění této Smlouvy, resp. kterékoliv dílčí smlouvy, jiného subdodavatele, než který je uveden v seznamu jeho subdodavatelů dle Přílohy č. 2 této Smlouvy nebo než který bude v souladu s čl této Smlouvy schválen Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení. 8.4 V případě prodlení Zhotovitele s dodržením sjednaného termínu k provedení Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny neprovedeného Díla bez DPH, 6/10

7 a to za každý i započatý den a případ prodlení. 8.5 V případě prodlení Objednatele s platbou ceny za řádné a včas provedené Dílo je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli roční zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, a to za každý započaty den prodlení. 8.6 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné faktury Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. 8.7 Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti započíst úhradu smluvní pokuty proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 8.8 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel oprávněn vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši s tím, že výše smluvní pokuty se k případné náhradě škody nezapočítává. 9. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 9.1 Zhotovitel předložil před podpisem Smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti třetí osobě, která je předmětem této Smlouvy v minimální výši ,- Kč. Toto pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této Smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena. 9.2 Za dále uvedených podmínek je Zhotovitel povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn, po celou dobu plnění této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. Na pokyn Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. 10. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 10.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění Zhotovitel je oprávněn požadovat konkrétní součinnost Objednatele kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být dostatečně specifikována předem Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou smluvní stranu jednat S ohledem na skutečnost, že tato Smlouva zaniká vyčerpáním finančního limitu dle článku 11. bodu 2. níže, zavazuje se Zhotovitel písemně informovat Objednatele o vyčerpání 90 % tohoto finančního limitu (tj. částky ,- Kč) a dále informovat Objednatele o vyčerpání finančního limitu. 11. UKONČENÍ SMLOUVY 11.1 Dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek nebo 7/10

8 odstoupením či výpovědí od smlouvy v případech uvedených v zákoně či této smlouvě Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat jménem či za účastníky této Smlouvy a je uzavírána na dobu 4 let. Tato Smlouva zaniká uplynutím doby, tj. 4 let nebo vyčerpáním finančnímu limitu odpovídajícího předpokládané hodnotě veřejné zakázky ze strany Objednatele, tj ,-- Kč bez DPH, pokud dojde k jeho vyčerpání před uplynutím výše uvedené doby Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v každém případě bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech: poruší-li zhotovitel některou z povinností dle čl. 4. této Smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat, pokud Zhotovitel v rozporu s ustanovením čl této Smlouvy použije k plnění této Smlouvy, resp. kterékoliv dílčí smlouvy jiného subdodavatele, než který je uveden v seznamu jeho subdodavatelů dle Přílohy č. 2 této Smlouvy nebo než který byl v souladu s čl této Smlouvy schválen Objednatelem, bude-li Zhotovitel plnit závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, vstoupí-li Zhotovitel do likvidace, pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení Zhotoviteli Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel je vždy oprávněn zvolit, zda odstoupí od Smlouvy jako celku nebo zda odstoupí pouze ohledně dílčího plnění, s nímž je Zhotovitel v prodlení Odstoupením zanikají ke dni odstoupení práva a povinnosti stran z této Smlouvy ohledně části závazku nesplněné k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část závazku a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po ukončení Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách a náhradě škody Tuto smlouvu je možné ukončit výpovědí i bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení druhé smluvní straně. 12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 12.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) ani za důvěrné údaje či sdělení ve smyslu ustanovení 1730 občanského zákoníku a uděluje proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek 12.2 Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva (včetně případných příloh a dodatků) může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách které jsou veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Druhá smluvní strana dále bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Zhotovitel vůči Objednateli z titulu této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávky v rozporu s tímto ustanovením, pak se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém 8/10

9 případě oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího. Toto omezení zůstává platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel zastaví pohledávky v rozporu s tímto ustanovením, pak se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího. 13. SOUDNÍ DOLOŽKA, VOLBA PRÁVA 13.1 Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a plnění veřejné zakázky se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 14.1 Právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a ZVZ Tato smlouva je uzavírána na dobu 4 let Tuto smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku ke smlouvě, není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Příloha č. 1 - Jednotkový ceník Příloha č. 2 Seznam subdodavatelů Za objednatele : Za zhotovitele : V Praze dne:... V dne:... Ing. Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bc. Magdalena Češková místopředsedkyně představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 9/10

10 Příloha č. 1 Jednotkový ceník [uchazeč vloží jednotkový ceník] Příloha č. 2 Seznam subdodavatelů [uchazeč vloží údaje o svých subdodavatelích] 10/10

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla účinné od 1.6.2014

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla účinné od 1.6.2014 Všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla účinné od 1.6.2014 I. Základní ustanovení: 1. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla, (dále jen obchodní podmínky ) jsou nedílnou součástí

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel")

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUÍ1SP00SAFCS OSLO SMLOUVY(DODATKU) laržby řkr. odb. i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou,

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015 č.j.: 791/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 742 ze dne 07.10.2015 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 - havarijní oprava hydroizolace suterenu kuchyně Rada městské

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Klášterec nad Ohří se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 00261939 Zastoupeno: Ing. Kateřinou Mazánkovou,

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky.

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky. PREAMBULE Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 část A (dále též zadávací řízení ),

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 uzavřená podle 261 odst.2 a 536 a násl. zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obch.Z. ) I/ Účastníci smlouvy : 1. RCS Kladno, s. r.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více