ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2 Smlouva o pronájmu multifunkčních kopírovacích zařízení se servisními službami formou kliku na prozatímní období Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra se sídlem Přípotoční 300/12, Praha 10 IČO: , DIČ: CZ , Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: /0710, zastoupené JUDr. Ladislavem Mácou, ředitelem na straně jedné (dále jen Nájemce ) číslo smlouvy: ZSM-135-_/OVZ-2015 a... s bydlištěm/sídlem/místem podnikání:... rodné číslo/ičo:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném..., oddíl..., vložka..., Bankovní spojení:... číslo účtu:..., Zastoupená:... na straně druhé (dále jen Pronajímatel ) číslo smlouvy:... (obě výše uvedené strany společně dále též jen Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o pronájmu multifunkčních kopírovacích zařízení se servisními službami formou kliku na prozatímní období (dále jen Smlouvu ) dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012, Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ) následujícího znění: Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 2

3 1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 1.1. Nájemce prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené Nájemce má zajišťovat pro Ministerstvo vnitra České republiky a další subjekty podléhající Ministerstvu vnitra České republiky služby spočívající v pronájmu multifunkčních kopírovacích zařízení se servisními službami formou kliku po dobu prozatímního období. Prozatímním obdobím je období do uzavření Rámcové smlouvy připravované Ministerstvem vnitra, nejdéle však na dva roky, počínaje od dne uzavření této Smlouvy Nájemce zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzv. veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-68/OVZ-2015 s názvem Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení uveřejněnou na profilu zadavatele: a na webových stránkách Nabídka Pronajímatele splnila veškeré stanovené požadavky Nájemce uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější Pronajímatel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti pronájmu multifunkčních kopírovacích zařízení a služeb s tím souvisejících a vlastní veškeré oprávnění, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České republice nutná k provedení předmětu smlouvy specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy Pronajímatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1. Předmětem této Smlouvy je pronájem multifunkčních tiskových zařízení tj. kopírovacích strojů a multifunkčních tiskáren (dále jen Zařízení ) formou kliku, tedy včetně zajištění veškerých Služeb s tím souvisejících, tak, jak jsou specifikovány v článku 2.2. této Smlouvy s tím, že v ceně není zahrnut papír, a to v rozsahu specifikovaném touto Smlouvou a jejích příloh a v množství dle této Smlouvy a jejích příloh. Typy Zařízení jsou specifikované v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pronajímatel se touto Smlouvou zavazuje 18 kusů těchto Zařízení dodat a nainstalovat Nájemci, a to ve lhůtě uvedené v této Smlouvě. Další Zařízení mohou být kdykoliv poptána a dodána na základě aktuální potřeby Nájemce až do stanoveného finančního limitu Smlouvy. Seznam míst plnění tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 3

4 2.2. Službami dle této Smlouvy se rozumí: - Pronájem Zařízení - Doprava a instalace Zařízení - Připojení k datové síti dle požadavků provozních techniků, zprovoznění skenerů a základní nastavení - Zaškolení obsluhy - Pojištění Zařízení (pro škody na majetku způsobené Zařízením nájemci) - Zhotovení jednostranné kopie - Dodávky veškerého spotřebního materiálu doporučeného výrobcem (vyjma xerografického papíru) včetně originálních tonerů a náhradních dílů nutných pro provoz Zařízení včetně dopravného tak, aby byla zajištěna jeho nepřetržitá funkčnost. - Veškerý servis a pravidelná údržba (stanovená výrobcem Zařízení) zajišťující nepřetržitou funkčnost Zařízení včetně dopravného. - Odvoz prázdných tonerů Výše uvedené služby jsou v této Smlouvě uváděny jen jako Služby Nájemce se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Pronajímateli potřebnou součinnost uvedenou v této Smlouvě a dále se zavazuje zaplatit Pronajímateli dohodnutou cenu Zařízení musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy. 2.5 Zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2.6 Zařízení musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady2011/65/EU ze dne , o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení, transponované zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2.7 Zařízení musí splňovat normy pro energetický výkon ENERGY STAR stanovené rozhodnutím Evropské komise 2009/347/ES. 2.8 Pronajímatel je povinen dodat Zařízení buď nová, nebo použitá, která však nebudou poruchová (při opakující se stejné závadě 3x během 2 měsíců bude požadována výměna Zařízení). Veškerá Zařízení budou poskytovat kvalitní kopie. 2.9 Finišery u všech požadovaných typů Zařízení musí být jejich součástí. Nesmí se jednat o externí příslušenství. Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 4

5 3. MÍSTO A DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 3.1. Místa plnění, tj. místa dodání Zařízení a místa následného poskytování Služeb Jsou uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy, v případě budoucích požadavků na pronájem dalších Zařízení, bude místo plnění určeno na základě požadavků Nájemce Pronajímatel je povinen dodat Zařízení, včetně jeho instalace, Nájemci do dvacetijedna (21) kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy na základě předávacího protokolu, který bude podepsán oběma zúčastněnými stranami v místě plnění.. V případě budoucích požadavků na pronájem dalších Zařízení, bude pronajímatel povinen dodat Zařízení včetně jeho instalace, Nájemci do sedmi (7) pracovních dnů od nahlášení nového požadavku na dispečink pronajímatele (faxem, em nebo telefonem, čas se počítá v pracovní dny v době od 8.00 do hod.). Pronajímatel potvrdí příjem požadavku do dvanácti (12) hodin od nahlášení em na adresu 3.3. Při instalaci Zařízení je nutná přítomnost Odpovědné osoby stanovené za Nájemce. 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Cena Služeb je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Pronajímatele učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí.. Kč bez DPH, DPH.. % ve výši.. Kč a celkem včetně DPH.. Kč. Uvedená cena je za pronájem 18 ks multifunkčních kopírovacích zařízení formou kliku, který v sobě zahrnuje veškeré provozní náklady včetně zajištění veškerých služeb s tím souvisejících v rozsahu specifikovaném touto Smlouvou a jejími přílohami po dobu 24 měsíců. V ceně není zahrnut papír. Uvedená cena je zároveň finančním limitem této Smlouvy. Cena Služeb dle konkrétního typu zařízení je podrobně uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy Cenová tabulka. V průběhu účinnosti Smlouvy se počet pronajímaných zařízení může měnit v závislosti na potřebách nájemce. Cena za pronájem každého dalšího zařízení vychází z Cenové tabulky, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy a bude zahrnuta do finančního limitu této Smlouvy Cena za nájem formou kliku zahrnuje cenu za Služby uvedené v této Smlouvě Cena služeb je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen Faktura ) Fakturu je Pronajímatel oprávněn vystavit 1 x měsíčně na základě skutečného počtu provedených kopií/kliků zjištěného odečtem z počítadla konkrétních Zařízení k poslednímu dni v měsíci dle ceny černobílé/barevné kopie/kliku na daném Zařízení. Pronajímatel vystaví jednu fakturu za všechna poskytnutá Zařízení celkem. Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 5

6 4.4. Originál Faktury bude vystaven Pronajímatelem řádně a včas, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena minimálně v jednom vyhotovení na adresu sídla Nájemce a v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu Přílohou Faktury bude seznam konkrétních Zařízení, na kterých byly tyto kopie provedeny s uvedením přesného počtu barevných/černobílých kopií Platba bude uskutečněna výhradně bankovním převodem Smluvní strany se dohodly, že cena za Služby je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení řádně vystavené Faktury. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a pokud účet uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, splatnost ceny neběží. Nájemce je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že splatnost počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Smluvní strany se dohodly, že na cenu za Služby nebudou poskytovány zálohy Smluvní strany se dohodly, že cena poskytovaných Služeb je stanovena jako cena konečná. Nájemce nebude Pronajímateli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Pronajímatelem Za změnu ceny poskytovaných Služeb se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění Vyúčtování bude prováděno měsíčně. 5. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 5.1. Pronajímatel je povinen poskytovat Služby řádně a včas s vynaložením odborné péče Pronajímatel je povinen dodržet veškeré pokyny a návody týkající se instalace a servisu Zařízení Pronajímatel je povinen při plnění této Smlouvy dodržovat platné právní předpisy a technické normy Pronajímatel je povinen po celou dobu účinnosti této Smlouvy udržovat pojištění pro případ škody způsobené provozní činností Pronajímatele, a to v minimální výši limitu pojistného plnění ,- Kč. Ověřenou kopii dokladu o tomto pojištění předá Pronajímatel Nájemci při podpisu této Smlouvy. 5.5 V případě poruchy Zařízení nebo jeho nefunkčnosti se pronajímatel zavazuje zabezpečit nástup technika k odstranění závady Zařízení do šesti (6) hodin od nahlášení na dispečink pronajímatele (faxem, em nebo telefonem, čas se počítá v pracovní dny v době od hod.) Pronajímatel potvrdí příjem závady do dvou (2) hodin od nahlášení em na adresu Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 6

7 Kontaktní údaje servisního oddělení Pronajímatele: Telefon: Fax: Pronajímatel se zavazuje provést instalaci jiného Zařízení stejných parametrů nejpozději následující den po uplynutí lhůty 24 hodin od nahlášení závady na stávajícím Zařízení na dispečink pronajímatele, pokud nebude stávající Zařízení ve lhůtě 24 hodin od nahlášení závady na dispečink pronajímatele zprovozněno (faxem, mailem nebo telefonem, čas se počítá v pracovní dny v době od do hod.) 6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 6.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran. Seznam Oprávněných osob tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 7. NÁHRADA ŠKODY 7.1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. 8. DŮVĚRNÉ INFORMACE A POVINNOST MLČENLIVOSTI 8.1. Pronajímatel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 7

8 8.2. Smluvní strany se dohodly, že obsah této Smlouvy, včetně všech jejích příloh zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, obsah veškerých dokumentů vyhotovených na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní či s poskytovanými službami, obsah veškerých jednání týkajících se Smlouvy a/nebo poskytovaných služeb, a dále vždy veškeré informace představující obchodní tajemství a informace, které se týkají této Smlouvy a jejího plnění (zejména informace o cenách), anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (např. utajované skutečnosti, osobní údaje), budou považovány za důvěrné informace (dále jen Důvěrné informace ) 8.3. Pronajímatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a zajistit jejich utajení i způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Pronajímatel je zároveň povinen zajistit plnění povinností dle předchozí věty i u svých zaměstnanců, zástupců, subdodavatelů, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly Pronajímatelem poskytnuty Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, není-li výslovně stanoveno jinak V případě, že dojde k neoprávněnému přístupu jakékoliv Důvěrné informaci, jsou Smluvní strany povinny se o této skutečnosti vzájemně informovat a vyvinout veškeré možné úsilí k tomu, aby nadále nedocházelo k neoprávněnému užívání těchto informací Bez ohledu na výše uvedené Pronajímatel uděluje Nájemci souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy na webových stránkách Nájemce s tím, že Nájemce učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Pronajímatele, o kterých to stanoví příslušné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje Pronajímatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny poskytovaných služeb. 9. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 9.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 8

9 9.4. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny. 10. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel započne s plněním této Smlouvy neprodleně po jejím uzavření Tato Smlouva se uzavírá na dobu minimálně 6 měsíců a maximálně 24 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu. Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to formou doporučeného dopisu. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc ode dne doručení výpovědi. Nájemce je oprávněn v průběhu trvání nájmu snížit počet Zařízení, aniž by toto bylo považováno za ukončení nájmu. 11. SANKCE Pronajímatel je oprávněn požadovat na Nájemci úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky s DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena Nájemce je oprávněn požadovat na Pronajímateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty dle čl Této Smlouvy, ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena Nájemce je oprávněn požadovat na Pronajímateli smluvní pokutu za nedodržení podmínek uvedených v čl a 5.6. této Smlouvy ve výši 0,1 % z částky za KLIK za minulých měsíc s DPH, avšak minimálně ve výši 5 000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení V případě nedodržení podmínek uvedených v č a 5.6. této Smlouvy nebude pronajímatel účtovat nájemci poměrnou část měsíčního nájemného za pronájem zařízení, a to za každý i započatý den Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 9

10 11.6. Pronajímatel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující dohodnutou smluvní pokutu. 12. PRÁVO NA ŘEŠENÍ SPORŮ Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání Oprávněných osob nebo pověřených zástupců Podle 89a zákona č. 99/1963 Sb., (občanský soudní řád) se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ Pronajímatel je povinen uchovávat dokumenty související s poskytováním služeb dle této Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány Pronajímatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této Smlouvy ze strany Nájemce a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní Pronajímatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly Pronajímatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny poskytovaných služeb. 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 10

11 14.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za smluvní stranu. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Cenová tabulka Typy zařízení Místa plnění Seznam Oprávněných osob Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ev. č. zadavatele: ZSM-68-2/OVZ-2015 včetně všech jejich příloh. V případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a zněním Zadávací dokumentace, má přednost znění obsažené v této Smlouvě Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Pronajímatel postoupit bez předchozího písemného souhlasu Nájemce. Pronajímatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky za Nájemcem jen dohodou obou Smluvních stran Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do 15 dnů od rozhodné události Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti se řídí českým právem Pronajímatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 11

12 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny Práva a povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany se s ohledem na změny, ke kterým došlo novelizací zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dohodly následujícím způsobem. Kterákoli strana může Smlouvu jednostranně vypovědět v případě, že druhá Smluvní strana v průběhu platnosti smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správce daně došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti neprodleně informovat Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž Nájemce obdrží po třech (3) stejnopisech a Pronajímatel po dvou (2) stejnopisech Smluvní strany prohlašují, že jejím znám celý obsah Smlouvy a její přílohy, Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své vlastnoruční podpisy. Nájemce V Praze dne.. Pronajímatel V dne..... JUDr. Ladislav Máca, ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 12

13 Příloha č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 uzavřená podle 261 odst.2 a 536 a násl. zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obch.Z. ) I/ Účastníci smlouvy : 1. RCS Kladno, s. r.

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. se sídlem /místem podnikání/ bankovní spojení:.

Více

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst.

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ )

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Smlouva č. Č.j. Smlouva č.: Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Příjemce: Zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Sídlo: (dále jen příjemce ) a Navrhovatel: Zastoupený:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb

Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb Příloha Výzvy č. 2 Návrh smlouvy Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb Číslo jednací Dodavatele: Číslo jednací Objednatele: uzavřená podle 1746 odst. (2) a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k ČJ: PPR-30301-7/ČJ-2014-990656 KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Návrh - SMLOUVA O DÍLO

Návrh - SMLOUVA O DÍLO Návrh - SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 1. Město Černošín, IČO: 00259772 se sídlem Černošín, Nám. 1.máje 62, 349 01 Stříbro zastoupené starostou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

na provádění oprav, údržby a dalších servisních úkonů pro zajištění provozuschopnosti kopírovacích strojů a multifunkční kopírovací techniky

na provádění oprav, údržby a dalších servisních úkonů pro zajištění provozuschopnosti kopírovacích strojů a multifunkční kopírovací techniky Rámcová servisní smlouva č. 28/12/200 na provádění oprav, údrž a dalších servisních úkonů pro zajištění provozuschopnosti kopírovacích strojů a multifunkční kopírovací techniky Č.j.: KRPU-117614- /ČJ-2012-0400VZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne VZ1/2016/OKSVV Vinogradová/OKSVV/4183 30. 3. 2016 V Ý Z V A

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne VZ1/2016/OKSVV Vinogradová/OKSVV/4183 30. 3. 2016 V Ý Z V A ODBOR KANCELÁŘ STAROSTKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne VZ1/2016/OKSVV Vinogradová/OKSVV/4183 30. 3. 2016 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o. Příloha č.4 KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT a SGS Czech Republic, s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen jako Smlouva ) Tuto Smlouvu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 násl. zákona č.

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Dodání výpočetní techniky, fotoaparátu, objektivů a další techniky 2012/0015 pro projekt DF12P010VV009 uzavřená podle 409 a násl.zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

Návrh smlouvy o dílo

Návrh smlouvy o dílo Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany: [NÁZEV / JMÉNO A PŘÍJMENÍ] se sídlem / místem podnikání [ ] IČO/DIČ: [ ] zápis ve veřejném rejstříku vedeném [ ] soudem v [ ], sp. zn. [ ] zastoupen [ ] (dále jen zhotovitel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) Číslo zakázky HSUL-2604-04/ÚE-2016 Název zakázky: Výstrojní součástky šaty tmavomodré

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu HSUL-1935-04/ÚE-2015. Nákup mobilních telefonů a příslušenství

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu HSUL-1935-04/ÚE-2015. Nákup mobilních telefonů a příslušenství VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-1935-04/ÚE-2015 Nákup mobilních telefonů a příslušenství Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 19. 5.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP

SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy poskytovatele: SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP kterou uzavřely podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU Příloha č. 2 - Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU uzavřená níže psaného

Více

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo:

Více