OBSAH. Elektronika Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky..."

Transkript

1 OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...10

2 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod. rozsah : Seznam odborné literatury BEZDĚK M.: Elektronika I, učebnice, KOPP, 2003, ISBN LÁNÍČEK R.: Elektronika obvody, součástky, děje, BEN, 1998, ISBN MIKOŠEK M.: Základy elektroniky a výpočetní techniky, učebnice PDF-OSU, 1986 Stručná anotace předmětu Cílem předmětu je poskytnout studentům průřezové poznání v oblasti elektroniky, základní znalosti, potřebné pro další odborné studium elektroniky a výpočetní techniky. Obsahem jsou součástky moderní elektroniky, jednoduché analogové elektronické obvody a základy číslicové techniky se zaměřením na výpočetní techniku. Seznámení se základní vnitřní architekturou PC, vnitřním a vnějším rozhraním, počítačovými periferiemi, sítěmi a multimediálními počítači. Tento povinný předmět je určen studentům třetího z kombinací technická výchova pro získání teoretických základů elektroniky z oblasti základních pojmů a používání elektronických obvodů v běžném životě a výuce. Program přednášek 1 Základní obvody Základní pojmy z elektroniky, obvodové součástky, zdroje a jejich vlastnosti, děliče napětí, dvojpóly, čtyřpóly. 2 Usměrňovače a stabilizátory Usměrňovače, polovodičové diody, jednocestný usměrňovač, dvoucestný usměrňovač, zdvojovače a násobiče napětí, filtrace usměrněného napětí, stabilizátory napětí. 3 Zesilovače a operační zesilovače Rozdělení zesilovačů, základní parametry zesilovače, korekční a výkonové zesilovače, operační zesilovače, použití zesilovačů v praxi 4 Vícevrstvé spínací součástky, oscilátory Tyristor, triak, diak, použití a princip činnosti, vlastnosti oscilátorů, oscilátory RC, LC, řízené krystalem, oscilátory bez zpětné vazby, použití oscilátorů v elektronických obvodech. 5 Základy sdělovací techniky Modulace a demodulace, princip rozhlasového a televizního přenosu, družicový a satelitní přenos, základní princip a použití. 6 Logické elektronické obvody Logické obvody, základní zákony, základní logické členy a jejich realizace, minimalizace logických funkcí, klopné obvody. 7 Úvod do výpočetní techniky 2

3 Rozdělení číslicových počítačů, základní pojmy, počítačové sítě, uživatelské programy pro PC, využití počítačů ve výuce. Program cvičení 1 6 Výpočty a řešení základních elektronických obvodů. Měření na jednoduchých elektronických obvodech. Průběžné zadávání pěti seminárních prací. Požadavky ke zkoušce 1. Povinná účast na cvičeních minimálně 90 % 2. Odevzdání všech zadaných seminárních prací 3. Úspěšné zvládnutí písemky (2 body ze 4) 4. Správná odpověď na dvě vylosované otázky Dne: Zpracoval: Ing. Ladislav RUDOLF, Ph.D. Fakulta PDF, kat. KPV 3

4 ELEKTROTECHNIKA 1 Zkratka předmětu: KPV/ELTR1 Vymezení předmětu: povinně volitelný Hod. rozsah : Seznam odborné literatury VOŽENÍLEK L., ŘEŠÁTKO M.: Základy elektrotechniky, SNTL, 1986 BLAHOVEC A.: Elektrotechnika I, Informatorium, 2002, ISBN BLAHOVEC A.: Elektrotechnika III-příklady a úlohy, Informatorium, 1984, ISBN Stručná anotace předmětu Obsahem je vysvětlení fyzikálních základů elektrotechniky. Jsou probírány: elektrostatika a její technické aplikace, vedení elektrického proudu v různých druzích látek, základy teorie stejnosměrných obvodů. Tento povinně volitelný předmět je doporučen studentům druhého, případně třetího ročníku s kombinací technická výchova pro získání teoretických základů elektrotechniky z oblasti základních pojmů, stejnosměrného proudu a elektrostatiky. Další teoretické oblasti jsou probírány v navazujícím předmětu elektrotechnika 2. Program přednášek, seminářů, cvičení 1 Význam, vývoj a úkoly elektrotechniky Základní pojmy (fyzikální veličiny a jednotky, stavba látek, rozdělení látek podle elektrické vodivosti, elektrický náboj) 2 Stejnosměrný proud (elektrický obvod, zdroje stejnosměrného napětí, galvanické články, akumulátory) Elektrický odpor, výpočet odporu, rezistory, vodivost, závislost odporu vodiče na teplotě, elektrický proud ve vodiči, zadání seminární práce 1 3 Ohmův zákon, úbytek napětí ve vodiči, účinky elektrického proudu na lidský organismus Elektrická práce a elektrický výkon, příkon a výkon, účinnost, zadání seminární práce 2 4 Řazení rezistorů (sériové, paralelní, smíšené), transfigurace rezistorů Joulův-Lenzův zákon, přeměna elektrické energie v teplo, Kirchhoffovy zákony, zadání seminární práce 3 5 Řešení složených elektrických obvodů stejnosměrného proudu, elektrický zdroj a jeho náhradní schéma, děliče napětí (zatížený a nezatížený dělič) Théveninova poučka, řazení elektrických zdrojů (sériové, paralelní, kombinované), zadání seminární práce 4 4

5 6 Elektrostatika (elektrické pole, Coulombův zákon, plošná hustota náboje, elektrický potenciál a napětí, vodič v elektrickém poli Dielektrikum v elektrickém poli, elektrická indukce, elektrická pevnost, kapacita, kondenzátory, zadání seminární práce 5 7 Zápočtová písemka a hodnocení Požadavky zápočtu 1 Povinná účast na cvičeních minimálně 90 % 2 Odevzdání všech zadaných seminárních prací 3 Úspěšné zvládnutí zápočtové písemky (5 bodů z 10) Dne: Zpracoval: Ing. Ladislav RUDOLF, Ph.D. Fakulta PDF, kat. KPV 5

6 TECHNOLOGICKÁ PRAKTIKA 6 Zkratka předmětu: KPV/PRAK6 Vymezení předmětu: povinný Hod. rozsah : Seznam odborné literatury VOŽENÍLEK L., ŘEŠÁTKO M.: Základy elektrotechniky, SNTL, 1986 BLAHOVEC A., STAŇKOVÁ V.: Sbírka příkladů a úloh ze základů elektrotechniky, SNTL, 1984 BEZDĚK M.: Elektronika I, učebnice, KOPP, 2003, ISBN LÁNÍČEK R.: Elektronika obvody, součástky, děje, BEN, 1998, ISBN Stručná anotace předmětu Ověření a praktické procvičení teoretických znalostí nabytých v předmětu Elektronika. Základy pájení měkkou pájkou, pistolovou páječkou a mikropájkou. Realizace jednoduchých elektronických obvodů navržených a propočítaných ve cvičeních. Praktické používání základních elektronických měřicích přístrojů a měření obvodových veličin a parametrů vlastních realizovaných zapojení. Seznámení s některými analogovými i digitálními elektronickými stavebnicemi a práce s nimi se zaměřením na jejich využití ve školní praxi. Tento povinný předmět je určen studentům třetího ročníku s kombinací technická výchova pro praktické ověření a procvičení teoretických základů nabytých v předmětech Elektronika a praktické používání základních elektrotechnických měřicích přístrojů a měření základních parametrů elektronických součástek a zařízení ve vlastním zapojení pro používání elektronických zařízení v běžném životě a školní praxi. Program přednášek, seminářů, cvičení 1 Seznámení s náplní učiva a požadavky k udělení zápočtu. Bezpečnostní předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, základy první pomoci při úrazu elektrickým proudem, požární rizika. Provedení písemného záznamu o školení, písemné zpracování základních předpisů. 2 Seminární práce 1: Měření polovodičového PN přechodu, základní teorie, zpracování výsledků. 3 Seminární práce 2: Měření V - A charakteristiky vybrané polovodičové diody, základní teorie, zpracování výsledků. 4 Seminární práce 3: Měření na parametrickém stabilizátoru se zenerovou diodou, základní teorie, zpracování výsledků. 5 Seminární práce 4: Měření na jednocestném a dvoucestném usměrňovači, základní teorie, zpracování výsledků. 6 Seminární práce 5: Měření účinnosti filtračních článků, základní teorie, zpracování výsledků. 6

7 7 Seminární práce 6: Měření na teplotně závislém odporu (termistoru), základní teorie, zpracování výsledků. 8 Seminární práce 7: Měření charakteristik vybraného bipolárního tranzistoru, základní teorie, zpracování výsledků. 9 Seminární práce 8: Měření charakteristik a určení h-parametrů bipolárního tranzistoru, základní teorie, zpracování výsledků. 10 Seminární práce 9: Zapojení stavebnice rozhlasového přijímače, základní teorie, ověření funkčnosti přijímače. 11 Seminární práce 10: Měření na integrovaném obvodu MH 7400, základní teorie, zpracování výsledků. 12 Seminární práce 11: Zapojení elektronických obvodů s logickými členy, základní teorie, ověření funkce. 13 Uzavření a vyhodnocení seminárních prací a posouzení splněných povinností k udělení zápočtu (při splnění všech studijních podmínek může být udělen zápočet) Požadavky zápočtu 1 Povinná účast na cvičeních minimálně 90 % (12 účastí ze 13) 2 Odevzdání zadaných seminárních prací (seminární práce obsahuje teorii zadané problematiky, původní výsledky měření, tabulky, grafy, vyhodnocení) 3 Ústní pohovor k některému tématu seminární práce (student náhodně vybere jednu seminární práci, kterou teoreticky vysvětlí) Dne: Zpracoval: Ing. Ladislav RUDOLF, Ph.D. Fakulta PDF, kat. KPV 7

8 TECHNICKÁ MATEMATIKA 1 Zkratka předmětu: KPV/TMAT1 Vymezení předmětu: povinně volitelný Hod. rozsah : Seznam odborné literatury JIRÁSEK F. a kolektiv: Sbírka úloh z matematiky, 1. část, PROMETHEUS, 2002, ISBN JIRÁSEK F. a kolektiv: Sbírka úloh z matematiky, 2. část, PROMETHEUS, 1999, ISBN BLAHOVEC A., STAŇKOVÁ V.: Sbírka příkladů a úloh ze základů elektrotechniky, SNTL, 1984 BROŽKOVÁ A.: Cvičení z matematické analýzy, 1. díl, Ostrava: OSU, 2001, ISBN PETÁKOVÁ J.: Matematika, PROMETHEUS, 2001, ISBN Stručná anotace předmětu Tento povinně volitelný předmět je doporučen studentům prvního ročníku v letním semestru s kombinací technická výchova pro doplnění znalostí z matematiky a jejími aplikacemi v technice. Předmět vhodně rozvíjí učební látku z matematicko - fyzikálního praktika. Program cvičení 1 Seznámení s náplní učiva v jednotlivých cvičeních a podmínek k udělení zápočtu, úvod do teorie komplexních čísel. 2 Algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla, operace s komplexními čísly. 3 Aplikace komplexních čísel na příkladech v oblasti elektrotechniky. Seminární práce 1: Komplexní čísla. 4 Matice a determinanty, základní teorie a metody výpočtu. 5 Aplikace teorie matic a determinantů na technických příkladech. Seminární práce 2: Matice a determinanty. 6 Limita funkce, základní teorie, procvičování na příkladech. 7 Derivace funkce, základní teorie, derivační vzorce, jednoduché příklady na derivace. 8 Derivace součtu (rozdílu), násobku a podílu dvou funkcí. Seminární práce 3: Limita a derivace funkce. 9 Neurčitý integrál, základní teorie, integrační vzorce, jednoduché příklady přímá integrace. 8

9 10 Integrační metody substituční, per partes. Jednoduché příklady na integrační metody. Seminární práce 4: Neurčitý integrál. 11 Určitý integrál, základní teorie a vlastnosti. Jednoduché příklady s použitím určitého integrálu. 12 Užití určitého integrálu na příkladech. Seminární práce 5: Určitý integrál. 13 Závěrečný zápočtový test znalostí, odevzdání programů a posouzení splněných povinností k udělení zápočtu. (při splnění všech studijních podmínek může být udělen zápočet) Požadavky zápočtu 1 Účast na cvičeních minimálně 70 % (9 účastí ze 13) 2 Odevzdání všech zadaných programů (program obsahuje 5 vypočtených příkladů z učiva příslušného cvičení, příklady si student z literatury vybírá sám) 3 Úspěšné zvládnutí závěrečného zápočtového testu (5 příkladů po 1 bodu, student musí získat alespoň 2,5 bodu) Dne: Zpracoval: Ing. Ladislav RUDOLF, Ph.D. Fakulta PDF, kat. KPV 9

10 ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Zkratka předmětu: KPV/ZELTE Vymezení předmětu: povinný Hod. rozsah : Seznam odborné literatury VOŽENÍLEK L., ŘEŠÁTKO M.: Základy elektrotechniky, SNTL, 1986 VOŽENÍLEK L., LSTIBŮREK F.: Základy elektrotechniky II, SNTL, 1985 BLAHOVEC A.: Elektrotechnika I, Informatorium, 2002, ISBN BLAHOVEC A.: Elektrotechnika II, Informatorium, 2003, ISBN X BLAHOVEC A.: Elektrotechnika III-příklady a úlohy, Informatorium, 1984, ISBN Stručná anotace předmětu Rozšíření a prohloubení středoškolských znalostí z fyzikálních základů elektřiny a magnetismu. Získání základních elektrotechnických vědomostí nutných pro pochopení činnosti a funkce jednoduchých elektrických zařízení. Bezpečnostní předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, základy první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Požární rizika při používání elektrických zařízení v běžném životě. Používání základních elektrotechnických měřících přístrojů a měření základních parametrů elektrotechnických zařízení ve vlastním zapojení. Tento povinný předmět je určen studentům druhého ročníku oboru vychovatelství se zaměřením na pracovně terapeutické zaměření pro získání teoretických základů elektrotechniky z oblasti základních pojmů a praktické používání základních elektrotechnických měřicích přístrojů a měření základních parametrů elektrotechnických zařízení ve vlastním zapojení pro používání elektrických zařízení v běžném životě a vychovatelské praxi. Program přednášek 1 Základní poznatky o elektřině Elektronová teorie. Stavba atomu, molekula a vazby atomů. Rozdělení látek podle elektrické vodivosti (vodiče, polovodiče, nevodiče. Základní vlastnosti elektřiny. První pomoc při úrazech elektřinou. Elektrické veličiny a jednotky v mezinárodní soustavě SI. Základní elektrotechnické značky. Elektrostatika Elektrické pole. Coulombův zákon a plošná hustota náboje. Působení el. pole na vodič a na dielektrikum. Elektrický potenciál a napětí. Vodič v elektrickém poli. Dielektrikum v el. poli. Elektrická indukce a el. pevnost. Kapacita a kondenzátory. 2 Stejnosměrný proud a elektrický obvod Elektrický obvod, zdroje stejnosměrného napětí, galvanické články, akumulátory. Elektrický odpor, výpočet odporu, rezistory, vodivost, závislost odporu vodiče na teplotě, elektrický proud ve vodiči. Ohmův zákon, úbytek napětí ve vodiči. Účinky elektrického proudu na lidský organismus. Elektrická práce a elektrický výkon, příkon a výkon, účinnost. Řazení rezistorů (sériové, paralelní, smíšené). Joulův-Lenzův zákon. Přeměna elektrické energie v teplo, Kirchhoffovy zákony. Řešení elektrických obvodů stejnosměrného proudu, elektrický zdroj a jeho náhradní schéma, děliče napětí 10

11 (zatížený a nezatížený dělič). Řazení elektrických zdrojů (sériové, paralelní, kombinované). 3 Základy elektrochemie Vedení elektrického proudu v kapalinách. Faradayovy zákony. Elektrolýza a její využití. Chemické zdroje napětí. Akumulátory. Magnety a magnetické pole Trvalé magnety a magnetické vlastnosti látek. Magnetické pole magnetu. Teorie magnetizmu. Magnetické pole a jeho základní veličiny (póly, mag. tok, mag. indukce, intenzita mag. pole, permeabilita, mag. napětí, mag. odpor), Hopkinsonův zákon, základní řešení mag. obvodů. Hysterézní smyčka. Magnetické chování látek (diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické). 4 Elektromagnetická indukce Elektromagnetické účinky el. proudu. Pohyb vodiče v mag. poli. Pohyb osamoceného vodiče. Vzájemné působení dvou vodičů. Dynamické účinky el. proudu. Indukované napětí. Vlastní indukce. Vzájemná indukce. Indukčnost cívky. Praktické využití elektromagnetické indukce. Ztráty ve feromagnetických materiálech. Hysterezí ztráty. Ztráty vířivými proudy. 5 Střídavý proud Základní veličiny sinusového průběhu, základní pojmy střídavého napětí a proudu kmit, doba kmitu, kmitočet, úhlový kmitočet, okamžitá, maximální a efektivní hodnota, fázový posun účiník). Práce a výkon střídavého el. proudu. Činná a jalová složka. R, L a C v obvodu střídavého proudu. Rezonance (sériová, paralelní). Thomsonův vzorec. Třífázový proud Vznik a základní pojmy třífázového proudu (napětí fázové a sdružené. Spojení vinutí do hvězdy a trojúhelníka. Točivé magnetické pole. Výkon trojfázového proudu. Třífázové el. stroje, přenos a rozvod el. energie. Vliv na životní prostředí. 6 Elektrické stroje Transformátory, Hlavní druhy střídavých a stejnosměrných strojů. Indukční stroje (popis třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko). Synchronní stroje, generátory el. proudu (alternátory, dynama). Stejnosměrné motory (s cizím buzením, derivační, sériové, kompaundní. Použití stejnosměrných strojů v praxi. Program cvičení 1 Výpočty příkladů (výpočet odporu, vodivosti, závislost odporu vodiče na teplotě, práce a výkon elektrického proudu, tepelné účinky elektrického proudu, účinnost elektrického zařízení). Zadání seminární práce 1 2 Řešení obvodů stejnosměrného proudu na příkladech. Zadání seminární práce 2 3 Řešení příkladů na elektrostatické pole. Zadání seminární práce 3 4 Řešení příkladů na magnetické pole. Zadání seminární práce 4 5 Výpočty obvodů napájených střídavým proudem. Zadání seminární práce 5 11

12 6 Praktické měření elektrických obvodů a součástek, zásady správného používání měřících přístrojů (ručičkové, digitální). 7 Opakování probraného učiva a příprava na zkoušku Požadavky ke zkoušce 3. Povinná účast na cvičeních minimálně 90 % 4. Odevzdání všech zadaných seminárních prací 3. Úspěšné zvládnutí písemky (5 bodů z 10) 4. Správná odpověď na dvě vylosované otázky Dne: Zpracoval: Ing. Ladislav RUDOLF, Ph.D. Fakulta PDF, kat. KPV 12

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 Obsah 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 Cíl učebnice...11 1.2 Přehled a rozdělení elektroniky...11 1.3 Vstupní test...12 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 2.1 Základní pojmy z elektroniky...14 2.1.1 Pracovní bod...16 2.2

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 (CVIČENÍ) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu: Elektrotechnika 1

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu: Elektrotechnika

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,

Více

6. část učební plány odborných vzdělávacích předmětů

6. část učební plány odborných vzdělávacích předmětů 6. část učební plány odborných vzdělávacích předmětů INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE... 2 TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 5 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 7 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA... 9 ÚVOD DO AUTOMATIZAČNÍ

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_20

Více

Jiøí Peèek Elektronika v kostce 1999 Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

Plán výuky - fyzika tříletá

Plán výuky - fyzika tříletá Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Plán výuky - fyzika tříletá Tomáš Nečas Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II...

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II... 0 Obsah TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I.... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II.... 6 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA III.... 7 ELEKTROTECHNIKA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 9. Polovodiče usměrňovače, stabilizátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 20/11) (UČEBNÍ MATERIÁLY Prima Macháček M., Rojko M. a kol. kolem nás 1, Scientia Motivace ke studiu fyziky Motivace ke studiu fyziky 4 Vlastnosti látek Rozlišení kapalin a plynů, odlišnosti

Více

Číslo: Anotace: Září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Číslo: Anotace: Září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Elektrický

Více

Jiøí Myslík Elektromagnetické pole základy teorie Kniha je vìnována základùm teorie elektromagnetického pole Je zpracována tak, aby posloužila jak studentùm vysokých, tak i støedních škol a všem zájemcùm

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

Ing. Milan Nechanický. Cvičení. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor 06.43.

Ing. Milan Nechanický. Cvičení. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor 06.43. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Milan Nechanický Měření a diagnostika Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Vytvořeno v rámci

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky OBVODY RLC Číslo projektu

Více

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy prakticky rozeznává vlastnosti látek a těles

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Obsah. 1. Úvod...10. 2. Teoretická část...11. 2.1. Příprava učitele na vyučování.11. 2.2. Struktura vyučovací hodiny..13

Obsah. 1. Úvod...10. 2. Teoretická část...11. 2.1. Příprava učitele na vyučování.11. 2.2. Struktura vyučovací hodiny..13 Obsah 1. Úvod...10 2. Teoretická část....11 2.1. Příprava učitele na vyučování.11 2.2. Struktura vyučovací hodiny..13 2.2.1. Pojetí vyučovacího předmětu..14 2.2.2. Výchovně vzdělávací cíle.15 2.2.3. Obsah

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice Autoři: Jan Svatoň, Lenka Štěrbová AJ, Jan Bartoš NJ Název projektu:

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY základní elektronické obvody magnetizmus støídavý proud silnoproud technologie technické kreslení odpor kapacita indukènost dioda tranzistor Jiøí Vlèek Základy elektrotechniky

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Robert Láníèek ELEKTRONIK obvody souèástky dìje V knize jsou probrány základní elektronické obvody Publikace je doplnìna velkým množstvím obrázkù a øadou názornì øešených pøíkladù Pøi øešení pøíkladù se

Více

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika 7.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka, objem, hmotnost, teplota, síla, čas technika

Více

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_2S3_D13_Z_ELMAG_Generator_stridaveho_proudu_trifazova_soustava_PL Člověk a příroda Fyzika

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Technická příprava Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10 Obsah: 0 Informace o projektu 5 Úvod 6 Pokyny ke studiu 7 Literatura 9 Modul 1 MECHANIKA 10 1.1 Úvodní pojmy 10 1.1.1. Soustava fyzikálních veličin s jednotek 11 1.1.2. Skalární a vektorové fyzikální veličiny

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů 2) Základy teorie elektrických obvodů 1 3) Základy teorie elektrických obvodů 2 4) Základy teorie elektrických obvodů 3 5) Základy teorie

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Základní veličiny a jejich jednotky Elektrický náboj Q Coulomb [C] Elektrický proud Amber [A] (the basic unit of S) Hustota proudu J [Am -2 ] Elektrické napětí Volt [V] Elektrický

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Reostat, potenciometr

Reostat, potenciometr Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 egistrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.06 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009 KUFŘÍK ELEKTŘINA EA 49.0009 ELEKTŘINA ELEKTRONIKA Francouzský překlad: Michelle Vadon Český překlad: Jaromír Kekule SEZNAM POMŮCEK Kat. číslo 33005404 3700006 33005306 33005307 3300506038 3300530 3364006083

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Dioda Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus Ročník:

Více

S počítačem za vzděláním

S počítačem za vzděláním S počítačem za vzděláním 1 Informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu S počítačem za vzděláním Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0331 Zkrácený název projektu Slova hýbou, počítače

Více

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu Elektromagnetismus Historie Staré Řecko: Čína: elektrizace třením (elektron = jantar) Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu Hans Christian Oersted objevil souvislost

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) FYZIKA KVARTA Mgr. et Mgr. Martin KONEČNÝ 2 hodiny

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče Vakuum neobsahuje nabité částice; elektrický proud vakuuem neprochází.průchod elektrického proudu vakuem je umožněn vznikem nositelů

Více

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Elektronika Název: VY_32_INOVACE_20_02B_40.Testové otázky 3.Obsah

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 8. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/1 (Prometheus), M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika 8/1

Více

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika 1 Fyzika 1, bakaláři AFY1 BFY1 KFY1 ZS 08/09 Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách Mechanika Při studiu části mechanika se zaměřte na zvládnutí následujících pojmů: Kartézská

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D15_Z_OPAK_E_Stacionarni_magneticke_pole_T Člověk a příroda Fyzika Stacionární

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 20. 3. 2014

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_3_Elektrický proud v polovodičích Ing. Jakub Ulmann 3 Polovodiče Př. 1: Co je to? Př. 2: Co je to? Mikroprocesor

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více