Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009

2 O b s a h: - Základní údaje o škole... str Cíle základního vzdělávání, vzdělávací program Organizace šk. roku 2008/2009 na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích Zpráva o rozmístění tříd a stavu zaměstnanců školy k Plán na šk. rok 2008/ vyučování výchovná část materiální zabezpečení Začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzděl. programů Dopravní výchova Enviromentální výchova Učební plán - I. stupeň - pro vzděl. program ŠVP ZV Učební plán - I. stupeň - pro vzděl. program Základní škola Učební plán - II. stupeň - pro vzděl program ŠVP ZV Učební plán - II. stupeň - pro vzděl. program Základní škola Volitelné předměty ve šk. roce 2008/ Spolupráce s rodiči a se zřizovatelem Školská rada Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán práce met.sdruž.na šk. rok 2008/ Předmětové komise úkoly Zájmové útvary Plán vycházek a exkurzí pro roč Plán exkurzí a vycházek - II. stupeň Plán besed 2008/ II. stupeň Plán soutěží na šk. rok 2008/2009 II. stupeň Koncepce rozvoje výchovné a vzdělávací práce v letech Kontrolní činnost Přehled o žácích Rozdělení pedag. a organ. funkcí Odborná kvalifikace I. st Odborná kvalifikace II. st Aprobovanost předmětů - II. st Přehled porad a schůzí Zvonění přestávky Přílohy - Seznam zaměstnanců školy - Rozvrh hodin (I. a II. stupeň), dozory - Celoroční plán ŠD na šk. rok 2008/ Řád školní družiny - Školní řád - Klasifikační řád - Rozdělení úkolů vedení školy - Režim školy povinnosti učitelů - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a škol. zař. - Metod. pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

3 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Na Brněnce 1/ Ivančice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Ivančice Sídlo: Palackého náměstí 6/ Ivančice Právní forma: obec IČO: Ředitel školy: Mgr. Otmar Němec Škola sdružuje: 1. Základní škola 2. Školní družina Telefon: Fax: Webové str. školy:

4 Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vzdělávací program Na Základní škole T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okr. Brno-venkov bude ve školním roce 2008/2009 vyučováno v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2. Ve své práci bude škola vycházet z učebních plánů a učebních osnov zpracovaného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (1., 2., 6., a 7. ročník) a z učebních plánů a osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávací program Základní škola (ostatní ročníky)

5 Organizace školního roku na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne na základní škole v pondělí 1. září Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadají na 23. února 1. března Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2009/20010 začne v úterý 1. září

6 Zpráva o umístění tříd a stavu zaměstnanců školy k Všechny třídy i dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v naší školní budově. Ve školním roce bude výuka probíhat celkem v 21 třídách: I. stupeň - 10 tříd II. stupeň tříd Výuku na ZŠ T. G. Masaryka zajišťuje celkem 31 učitelů včetně ředitele a zástupkyně ředitele školy ( 1 učitel vyučuje na snížený úvazek ). Ve ŠD budou pracovat 2 vychovatelky. Ekonomické práce a administrativu zajišťuje 1 pracovnice. Úklid a službu na vrátnici školy provádí 7 správních zaměstnanců včetně školníka ( jedna pracovnice na poloviční úvazek). Stravování žáků a učitelů je zajištěno ve stravovacím zařízení Na Brněnce l

7 Plán na školní rok Vedení školy zajistí, aby byly splněny všechny požadavky vyhl. č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky musí být dodržen minimální počet hodin učebního plánu podle vzdělávacích programů pro jednotlivé ročníky, délka vyučovací hodiny je 45 minut, přestávky budou trvat 10 minut, hlavní 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut. I. Vyučování - zajištění všech požadavků na kvalitní vyučovací hodiny ( odbornost, učebnice, osnovy ) VŠ - vypracovat tematické a časové plány všichni uč. - provést opakování učiva probraného v minulém šk. roce všichni uč. - v rámci předm. komisí stanovit požadavky na žáky předs. př. ( učivo, sešity, pomůcky), koordinovat práci členů předm. kom., všichni uč. komise, vyměňovat zkušenosti - pečlivě se připravovat na každou hodinu všichni uč. - důsledně dodržovat délku vyuč. hodiny všichni uč. - věnovat pozornost slabším a problémovým žákům TU, všichni uč. ( individ. přístup), ale také talentům ( soutěže, olympiády - zajistit vyšší účast žáků ) - snažit se o zavádění nových metod a forem ve školní práci využití odb. lit. všichni uč. - uplatňovat mezipředmětové vztahy všichni uč. - diferencovat ve vyučovacích hodinách ( otázka základního učiva ), koordinace v paralelních třídách všichni uč. - připravit pro žáky 5. a 9. ročníků výstupní hodnocení TU 5. a 9. roč. - připravit žáky 5. a 9. roč. k přijímacímu řízení I. st. TU 5. r. II. st. uč.m,čj - věnovat pozornost žákům se specif. vývoj. poruchami ( spolupráce s psycholog. poradnou ) všichni uč. - využívat odborných institucí k dalšímu vzdělávání a tím ke zkvalitňování výuky (semináře a školení NIDV Brno, NIDV Jihlava, PPP Brno, SSŠ Brno) všichni uč. - studovat odbornou literaturu a využívat ji ve vyuč. hod. všichni uč. - připravit plán exkurzí a vycházek TU,všichni uč. - využívat žák. knížek k posílení zájmu o výsledky ve škole, pravidelně kontrolovat ŽK - provádět kontrolu žák. vědomostí a písemností VŠ - sledovat a kontrolovat úroveň kvality pedagogického procesu VŠ TU, všichni uč

8 II. Výchovná část - od prvních dnů školního vyučování vytvářet ve třídách klidné prostředí a správné návyky žáků TU, všichni uč. - provést úvodní proškolení k BOZP, průběžně provádět v průběhu šk. roku TU, uč. předm. - seznámit žáky se školním řádem, vyžadovat jeho plnění TU, všichni uč. - snažit se o to, aby žáci chodili do školy rádi, ale netolerovat přestupky proti škol. řádu TU, všichni uč. - věnovat pozornost problémovým žákům ( snažit se pomoci, důsledně kontrolovat absenci, ihned hlásit záškoláctví ) TU, všichni uč. - vést žáky k vlastenectví a k pokrokovým tradicím ( škola T. G. Masaryka ) TU, všichni uč. - vytvářet správné vztahy žáků k dospělým, mezi sebou, věnovat pozornost společenskému chování TU, uč. Ov, Rv - vytvářet podmínky pro správné výchovné působení školy a rodiny VŠ, TU, výbor SR - vytvářet příznivé podmínky pro práci školy na veřejnosti ( informovanost, spolupráce se škol. komisí ) VŠ - podporovat zájem dětí v oblasti zájmové činnosti ( kroužky při naší škole, SVČ, TJ Slovan ) ved. kroužků - věnovat pozornost volbě povolání u žáků, kteří končí VŠ, vých. por. školní docházku TU, uč. Rv - v rámci třídy rozvíjet činnost třídní žákovské samosprávy TU -.veřejně prospěšnou práci zaměřit na sběr papíru, šípků a léčivých bylin Se, TU - podporovat vztah k přírodě uč. Př, Z, Rv, Ov - podporovat a rozvíjet tělesnou výchovu ( hodiny Tv, zájmová činnost, tělovýchovné soutěže ) uč. Tv - podporovat a rozvíjet estet. cítění žáků ( pořádek ve třídách, výzdoba třídy, výtv. práce, návštěva výstav ) Bub, TU, všichni uč. - vytvářet u žáků správné pracovní návyky, vztah k práci ( Pp, Tp, Rv, Vv ) TU, uč.pč, Rv, Vv - výuku v oblasti výpočetní techniky zajistit tak, aby každý žák při ukončení povinné školní docházky uměl tuto výpoč. techniku uživatelsky ovládat za tímto účelem stanovit prac. pověřeného koordinací v oblasti ICT Ost, Ně ml. - zabezpečit plavecký výcvik žáků 2. a 3 roč. Lud, Vál,Dvo, Vi, - zajistit pobyt dětí na škole v přírodě No, Lou - zabezpečit lyžařský výcvik žáků 7. roč. Chy - s předstihem zajišťovat akce školy VŠ, TU, vš. uč. - v rámci prevence zneužívání návykových látek : - věnovat zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizik. chováním - sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy ( šikanování, vandalismus, patol. hráčství, brutalita aj.) a navrhovat cílená opatření - určit pracovníka pověřeného prováděním a koordinací preventivních aktivit v oblasti návykových látek - zajistit proškolení (specializační studium) pracovníka, Chl, Drá,VŠ,TU, vš.uč. Chl, Drá, vš. uč. Chl, Drá

9 který bude zastávat funkci metodika prevence Drá - seznamovat žáky s vybranými preventivními mater. Chl,Drá,TU,uč.Ov,Rv - spolupracovat se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preventivních akcí - uspořádat pro žáky a učitele přednášky pracovníků sociální a protidrogové prevence VŠ, všichni uč. Mgr. Cupalová paní Borecká prac. Odd. soc. prev

10 III. Materiální zabezpečení - z limitu u SŠ Kuřim zakoupit potřebné učebnice Lud, Bul - zajistit: - nákup potřeb pro zajištění provozu ( čistící prostředky pro Ně,Ve,Bar správní zaměstnance, potřebné věci do tříd, náplně do kopírek, tiskáren, kancelářských potřeb, materiálu potřebného k opravám aj.) - úpravu zbývajících žákovských stolků na stolky polohovatelné Ně - výměnu špatných a nevyhovujících učitelských stolů ve třídách Ně - modernizace nábytku (skříňky) ve dvou třídách - nákup 1 ks digitálního fotoaparátu (Tv) Ně - nákup 2 ks televizorů Ně - nákup 3 ks DVD přehrávače Ně - nákup 1 ks vizualizéru (učebna ciz. jazyků) Ně - nákup digitální kamery Ně - nákup koberců do tříd I. st. Ně - nákup dalších učebních pomůcek pro jednotlivé sbírky Ně, Ve - nákup a výdej osobních ochranných prostředků pro zaměstnance ( dle kolektivní smlouvy ) Ně, Ve - po dohodě s výborem SR zakoupení lyžařské výstroje v ceně ,- Kč Ně, Chy - potřebnou část rozpočtu na opravu didakt. techniky a elektroniky a dalších potřebných oprav Ně, Ve - potřebnou část rozpočtu na pravidelné revize a služby v průběhu roku Ně, Ve - pokračování opravy školního domku Ně, MěÚ - pokračování prací na úpravě sadu Ně, Chl - výměnu vadného nářadí v dílně, modernizaci dílen Ně - nákup nářadí pro práci na školním pozemku Ně - nákup dalšího dílu plošiny pro správní zaměstnance Ně - 9 -

11 Začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů K začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí budeme postupovat podle těchto materiálů: - Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, čj /03-22, - Ochrana člověka za mimořádných událostí dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, čj / Do učebních dokumentů bude tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazena v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku. Na I. stupni začlenění do učiva provedou třídní učitelé, na II. stupni učitelé Ov, Rv, Z, Ch, Př, F. Pro potřebu učitelů je k dispozici metodická příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí, vydaná v březnu 2003 MV-generálním ředitelstvím Hasičského sboru České republiky, brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro I. stupeň), brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro chemii a fyziku), brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí (pro zeměpis)

12 Dopravní výchova V rámci vzdělávacího programu školy bude věnována trvalá pozornost tématům dopravní výchovy a úkolům, které vyplývají z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která byla schválena usnesením vlády č. 394 dne 28. dubna 2004 a následných usnesení. Zároveň bude věnována pozornost vzdělávání učitelů v oblasti dopravní výchovy. V rámci plnění úkolů v oblasti dopravní výchovy proběhnou na škole soutěže a besedy zaměřené na bezpečnost dětí v silničním provozu. I.stupeň - výchovně dopravní akce pro 4. roč. dopravní hřiště Oslavany - soutěž v jízdě na koloběžkách (2. roč.) - dopravní soutěž Mladý cyklista (3.-5. roč.) II. stupeň - dopravní soutěž mladých cyklistů (pravidla silničního provozu, jízda zručnosti, jízda podle pravidel silničního provozu, oprava a údržba jízdního kola, první pomoc při úrazu) - školní kolo - okrskové kolo dopravní soutěže v Oslavanech

13 Enviromentální výchova Enviromentální výchova vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Vede je k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Při realizaci vzdělávacího programu Základní škola prolíná enviromentální výuka většinou vyučovacích předmětů. Ve výuce podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je do jednotlivých vzdělávacích oblastí a do jednotlivých předmětů zařazována formou integrace průřezového tématu Enviromentální výchova. Plnění enviromentálního vzdělávání a výchovy na škole: - žáci I. i II. stupně se zúčastní řady vycházek do přírody, při nichž budou pozorovat přírodu v různých ročních obdobích, poznávat rostliny a živočichy, budou se učit správně se chovat v přírodě, - kladný vztah k přírodě a k živočichům budou žáci získávat ve výuce předmětu Pracovní činnosti, - žáci 5. ročníků se zúčastní Školy v přírodě (zaměření na envir. výchovu), - žáci 6. ročníků budou besedovat o životním prostředí v našem městě a okolí s vedoucím odboru životního prostředí Ing. Halúzkou, - žáci 8. a 9. ročníků navštíví čistírnu odpadních vod v Ivančicích

14 Učební plán - I. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2008/2009 v 1. a 2. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disponibilní hodiny Celková povinná dotace dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem

15 Učební plán - I. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Základní škola č.j /96 2. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2008/2009 ve ročníku. Ročník Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná čas dotace hodiny dotace Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 v 2. až 4. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/08 v 5. ročníku Český jazyk 7 Cizí jazyk 4 Platí pro žáky všech ročníků Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Celkem

16 Učební plán - II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2008/2009 v 6. a 7. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná dotace hodiny čas. dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelný předmět Celkem

17 Učební plán - II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice - pro vzdělávací program Základní škola, čj /96-2, s účinností od Podle tohoto učebního plánu se bude vyučovat ve škol. roce 2008/2009 v 8. a 9. ročníku. Předmět Ročník Týdenní časová dotace Minimální časová Disp. Celková povinná dotace hodiny čas. dotace Platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2007/2008 v 7. až 9. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky všech ročníků Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem

18 Volitelné předměty ve šk. roce 2008/ ročník ( 2 hodiny ) - Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Milana Drápalová - Německý jazyk Mgr. Leona Bubeníková - Práce s internetem Mgr. Otmar Němec - Domácnost Mgr. M. Chlachulová - Výpočetní technika Ing. Ivan Ostružka 8. ročník ( 2 hodiny ) - Počítačová grafika Ing. Ivan Ostružka - Konverzace v anglickém jazyce Jan Vala DiS - Německý jazyk PhDr. Zdena Lašová - Seminář z dějepisu Mgr. Eva Coufalová - Tvorba webových stránek Mgr. Otmar Němec 9. ročník ( 2 hodiny ) - Informatika Ing. Ivan Ostružka - Tvorba webových stránek Mgr. Otmar Němec - Konverzace v anglickém jazyce Jan Vala DiS - Seminář a praktikum z chemie RNDr. Hana Kabelková - Seminář z matematiky Mgr. Dana Sedlářová

19 Spolupráce s rodiči a se zřizovatelem Školská rada Zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Školská rada je tříčlenná a tvoří ji zástupce rodičů (MUDr. Václav Hándl zástupce předsedkyně školské rady), zástupce zřizovatele (Ing. Ivana Krejčová zapisovatelka) a zástupce školy RNDr. Jaroslava Bulvová (předsedkyně školské rady). Vzhledem k tříletému funkčnímu období proběhnou před koncem roku 2008 nové volby do Školské rady. Školská rada: - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, - projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, - projednává inspekční zprávy České školní inspekce, - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Schůzky školské rady ve škol. roce 2008/2009: září, duben

20 Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů - prostřednictvím výboru SR vytvářet dobré podmínky pro spolupráci s rodiči, - schůzky řed. školy s výborem SR každý měsíc ( první nebo druhé úterý v měsíci ), - zorganizovat plénum rodičů ( říjen 2008 ), - na schůzi rodičů podat zprávu o škole ( řed. šk. ), - podat zprávu o hospodaření SR, stanovit příspěvky rodičů, - na třídních schůzkách informovat rodiče o prospěchu a chování žáků, - jakékoli závažné skutečnosti ( prospěch, chování, zdrav. stav ) ihned sdělit rodičům - projednat s výborem SR pomoc škole ( odměny za soutěže, sběry, nákup lyžařské výstroje aj. )

21 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Formou: a) studia na vysoké škole (získání kvalifikace J. Vala) b) studia k výkonu specializovaných činností (M. Drápalová) e) jedno a vícedenních seminářů pořádaných PF MU, NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) Brno a Jihlava, CDVU Brno, PPP Brno, SSŠ Brno a dalšími vzdělávacími institucemi g) MS - I. stupeň PK - II. stupeň h) studia odborné literatury ch) vzájemných hospitací Plán DVPP na šk. r. 2008/ studium jednooborového studia na PF OU v Ostravě informatika její využití ve výuce (5 let) J. Vala DiS. 3. roč. - studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů 1. a 2. semestr Mgr. Milana Drápalová Podle výše přidělených finančních prostředků a na základě nabídky DVPP na rok 2008/2009 budou pedagogičtí pracovníci přihlašováni na kurzy a semináře DVPP

22 Plán práce MS na školní rok 2008/2009 Metodické sdružení učitelů ročníku naplánovalo pro letošní školní rok tyto akce: Září - hodnocení uplynulého roku, sestavení plánu práce MS na šk. rok 2008/ dopravně-výchovná akce pro 4. roč. dopravní hřiště Oslavany Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - závody na koloběžkách pro žáky 2. roč. - soutěž ve šplhu pro žáky roč. - divadelní představení pro žáky roč. v divadle Radost v Brně (Dobrodružství Vikinga Vika) - vánoční projekty v jednotlivých ročnících - Den bez rozvrhu, Vánoční dílny - hodnocení prospěchu a chování za I. pol. - zápis dětí do 1. ročníku - návštěva dětí z MŠ v 1. roč., beseda s učitelkami MŠ - recitační soutěž - soutěž ve vybíjené pro žáky roč. - zahájení práce kroužku Těšíme se do školy - pěvecká soutěž Superstar - matematická soutěž - 2. roč. - Cvrček roč. Klokan - dopravní soutěž roč. Mladý cyklista - okrskové kolo v malé kopané Mc Donalds Cup (4.-5.roč.) - spolupráce s učitelkami MŠ, pohovory o žácích, předávání zkušeností - soutěž v anglickém jazyce pro roč. - soutěž v malé kopané (turnaj Mc Donalds Cup) okresní kolo ( v příp. postupu) - Den dětí sportovní dopoledne s netradičními disciplínami - škola v přírodě, 5. roč. - závěrečné hodnocení úspěšnosti všech akcí MS Žáci 3. a 4. ročníků se v průběhu školního roku zúčastní házenkářské ligy v Ivančicích. Všechny akce a soutěže byly schváleny metodickým sdružením dne Za přípravu odpovídají učitelky I. stupně pověřené organizací akce. Pozornost bude věnována bezpečnosti dětí a jejich estetickému, mravnímu a sportovnímu rozvoji

23 Předmětové komise Předsedové PK: Český jazyk - M. Mašová Cizí jazyky - Z. Lašová Matematika - D. Sedlářová Chemie fyzika - H. Kabelková Dějepis - E. Coufalová Zeměpis - J. Kocábová Přírodopis - M. Chlachulová Občanská výchova - J. Vavřík Tělesná výchova - T. Chytka Hudební výchova - H. Bílová Výtvarná výchova - L. Bubeníková Rodinná výchova - M. Chlachulová Pracovní činnosti - M. Chlachula Informatika - O. Němec Met. sdružení I. st - H. Ludvová Hlavní úkoly PK: a) koordinovat práci svých členů b) napomáhat méně zkušeným učitelům c) organizovat výměnu zkušeností d) stanovit požadavky na žáky ( učivo, sešity, pomůcky ) e) sestavování společných prověrek f) promýšlet a zavádět nové formy a metody práce g) seznamovat učitele s novinkami v odborné literatuře, s novými pomůckami h) provádět výběr základního učiva i) stálou pozornost věnovat modernizaci vyučování, uplatňovat vědecké poznatky s výchovným využitím

24 Zájmové útvary na ZŠ T. G. Masaryka ve šk. r. 2008/2009 I. stupeň Sportovní hry (1.-2. roč.) Sportovní hry (3.-5. roč.) Dovedné ruce Ruční práce Aerobik začátečníci (1.-2. roč.) Aerobik pokročilí (3.-9. roč.) Dyslektický kroužek (2. roč.) Dyslektický kroužek (3. roč.) Dyslektický kroužek (4. roč.) Angličtina hrou (2. roč.) Angličtina (4. roč.) Zpěvánek Hra na flétnu ml. Hra na flétnu st. Školáček (výp. tech. pro 1. roč.) Školička (výp. tech. pro 2. roč.) Počítače (výp. tech. pro roč.) Internet (výp. tech. pro roč.) J. Štorková Z. Kubíková J. Dvořáková H. Bílová M. Novotná H. Ludvová H. Ludvová V. Válková M. Eibelová M. Eibelová J. Loudová Z. Illková H. Záděrová J. Vařejková H. Záděrová H. Záděrová I. Ostružka I. Ostružka I. Ostružka I. Ostružka II. stupeň Populární zpěv Florbal Sportovní hry (ml. chlapci) Sportovní hry (st. chlapci) Stolní tenis Volejbal Fotografický kroužek Čeština jinak Seminář z čes. jazyka (9. roč.) Výtvarná dílna Informatika (ml. žáci) Informatika (st. žáci) Kurz angličtiny (8. roč.) H. Záděrová J.Kocábová T. Chytka T. Chytka T. Chytka M. Drápalová O. Němec ml. M. Mašová M. Hegerová L. Bubeníková I. Ostružka I. Ostružka J. Vala

25 Plán akcí, vycházek a exkurzí 1. ročník Září: - vycházka do okolí školy (bezpečnost při cestě do školy, přecházení silnice, křižovatky) Říjen: - vycházka do zahrady (Pč) Listopad: - návštěva MěÚ Ivančice Prosinec: - vycházka do města návštěva vánoční výstavy (betlém) Leden: - vycházka do zimní přírody stavění sněhuláků, sáňkování Únor: - návštěva budovy Policie ČR v Ivančicích Březen: - návštěva knihovny v Ivančicích Duben: - zvířata na jaře návštěva statku Květen: - návštěva hasičů v Ivančicích Červen: - školní výlet - vycházka do letní přírody pochodové cvičení

26 Plán akcí, vycházek a exkurzí 2. ročník Září: Říjen: - sledování dopravní situace v okolí školy provoz na silnici, dopravní prostředky, základní značky - vzděl. program SVČ: pořad Červená, zelená, co to asi znamená - návštěva knihovny Listopad: - divadelní představení v divadle Polárka v Brně (Dobrodružství Vikinga Vika) - exkurze do Planetária v Brně Prosinec: - vycházka do města prohlídka betlému, fara, kostel - vycházka do zimní přírody sledování způsobu života volně žijících zvířat, stop, krmení zvěře Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka do zimní přírody hry v přírodě - stavění sněhuláků, sáňkování - vzděl. program SVČ: Etiketa aneb základy slušného chování - návštěva záchranné služby I. pomoci v Ivančicích - návštěva knihovny, beseda o knize - památná místa Ivančic vycházka do historického centra města - vzděl. program SVČ: Zvířata kolem nás domácí zvířata - vycházka do lesa rozpoznávání druhů listnatých a jehličnatých stromů - Majáles - vycházka do letní přírody pozorování života u vody, ve vodě a na louce - vzděl. program SVČ: Vodník ploutvička a jeho rybník - školní výlet - pochodové cvičení

27 Plán akcí, vycházek a exkurzí 3. ročník Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka do města výstava fotografií o historii a současnosti Ivančic - vycházka do města památky, historie a zajímavosti Ivančic - vzděl. program SVČ: Nehoda není náhoda (řešení krizových situací) - vycházka do okolí školy, práce s buzolou, orientace v krajině - divadelní představení v kině Réna divadelní skupina Kamarádi - vycházka do vánočního města, zvyky, tradice, betlém v kostele - vzděl. program SVČ: Kartáček na výletě (ústní hygiena) - vycházka do zimní přírody, stavění sněhuláků, zimní sporty (dle počasí) - návštěva knihovny v Ivančicích měsíc knihy - exkurze do Planetária v Brně - Moravské zemské muzeum výstava Fauna Moravy - vzděl. program SVČ: Cestou necestou, lesem nelesem (výuk. progr. o lese) - koncert skupiny Abrakamuzika, kino Réna - vzděl. program SVČ: Vodník Ploutvička a jeho rybník (koloběh vody a vodní společenství - školní výlet - vycházka do letní přírody pochodové cvičení

28 Plán akcí, vycházek a exkurzí 4. ročník Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka život v lese (park Réna) - přírodniny živé a neživé - třídění - dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech - vycházka do přírody práce s turistickou mapou (rozhledna na Réně) - vzděl. program SVČ Známe naši zemi? - exkurze na MěÚ Ivančice plán města - exkurze na brněnskou radnici - vzděl. program SVČ: Angličtina plná her - prohlídka betléma - vzděl. program SVČ: Vánoční dílny - exkurze do Planetária a do Antroposu - Brno - vycházka památná místa Ivančic sochy, plastiky, busty, sousoší, morový sloup, židovský hřbitov - vzděl. program SVČ: Etiketa aneb základy slušného chování - vycházka do jarní přírody pozorování změn v krajině - vzděl. program SVČ: Velikonoční dílny - vycházka na židovský hřbitov - vycházka do přírody určování plevelů (Kocberky) - vzděl. program SVČ: Toulky ivančickou minulostí - školní výlet - pochodové cvičení

29 Plán akcí, vycházek a exkurzí 5. ročník Září: Říjen: Listopad Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: - vycházka, pozorování změn v přírodě - vycházka historické centrum města Ivančic (Svatováclavské trhy) - návštěva expozice A. Muchy Slovanská epopej v Moravském Krumlově - vzděl. program SVČ: Nehoda není náhoda - exkurze do Planetária v Brně (výukový program o Vesmíru) - vánoční trhy, vánoční výzdoba města, historické památky Ivančic - vzděl. program SVČ: Vánoční dílny - sáňkování, bruslení - exkurze do Technického muzea v Brně - vzděl. program SVČ: Etiketa aneb základy slušného chování - návštěva knihovny v Ivančicích - vzděl. program SVČ: Známí a méně známí ivančičtí rodáci - enviromentální program Růžová planeta - návštěva hradu Špilberk v Brně - exkurze do Jaderné elektrárny v Dukovanech - vzděl. program SVČ: Pleteme z pedigu - škola v přírodě - pochodové cvičení Během školního roku budou zařazovány ve všech ročnících I. stupně dle aktuálních nabídek návštěvy výstav, divadelní představení, filmová představení a další akce

Základní škola T. G Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2015 2016 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... - 2 - Cíle základního vzdělávání,

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy. na školní rok 2010/2011. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2010/2011. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZŠ T. G. Masaryka Ivančice Plán práce školy na školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole...

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2010 / 2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2010 / 2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2010 / 2011 Vypracoval: PhDr. Zdena Lašová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Otmar Němec ředitel školy Dne 2.11.2010 1 1. Charakteristika školy Školní minimální

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 Organizace školního roku 2018/2019 Důležité termíny školního roku 2018/2019 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku pondělí 3.9.2018 Podzimní prázdniny pondělí - úterý 29.10., 30.10. 2018 Vánoční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o. Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 20017/2018 Zpracovala: Mgr. Irena Novotná - 1 - OBSAH 1.Úvod 2.Závazné materiály

Více

Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 Organizace školního roku 2017/2018 Důležité termíny školního roku 2017/2018 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku pondělí 4.9.2017 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 26.10., 27.10. 2017 Vánoční

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o. Školní rok 20016/2017 Zpracovala:Mgr.Irena Novotná OBSAH 1.Úvod 2.Cíl minimálního preventivního programu 3.Tematické

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Vypracoval: PhDr. Zdena Lašová školní metodik prevence Schválil:Mgr. Tomáš Chytka ředitel školy Dne :1.9.2011 1 1. Charakteristika školy Školní minimální

Více

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019

Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 Karta procesu Název procesu R10 - Řízení školy R10-FO-01 Vypracoval: Platnost od: Schválil: 1.4.2008 Mgr.Eva Matoušková R10-1 Plán SPoSŠ na školní rok 2018 / 2019 1. Stav na škole k zahájení školního roku

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského, 696 47 Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Název školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, Okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, Okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, Okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov, č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2018/19 V Kunžaku 1. září 2018 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2018 9 tříd a 2 oddělení

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2018/2019

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2018/2019 Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace 555 558 699 e-mail: skola@zsvizina.com Celková kontrolní činnost: PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2018/2019 Všichni vedoucí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1. Školní poradenské pracoviště 2. Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti ŠPP

Více

Roční plán práce 2018/2019

Roční plán práce 2018/2019 Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Roční plán práce 2018/2019 Září 2018 Slavnostní zahájení školního vyučování 3. 9. Týden prevence a průřezových témat, akce jednotlivých tříd Adaptační pobyt žáků 6.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán práce na šk. rok 2008/2009

Plán práce na šk. rok 2008/2009 Základní škola Roštín,768 03 Roštín 148, okr. Kroměříž tel.: 573 368 075 e-mail: zsrostin@rostin.cz bank. spoj.: 27-5995810257/0100 Plán práce na šk. rok 2008/2009 Osnova: Organizační zabezpečení školního

Více

Roční plán EVVO. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace,

Roční plán EVVO. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Základní informace adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019

Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019 Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019 1. Metodická a koordinační činnost získávat odborné informace z oblasti

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Služovice, okres Opava Služovice 134, 747 28 Štěpánkovice IČ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa Pracovní náplň školního psychologa pedagogicko-psychologické poradenství ve škole spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy spolupráci členů školního poradenského

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Chceme poskytnout našim dětem a žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání, atmosféru důvěry a porozumění, motivující prostředí.

Chceme poskytnout našim dětem a žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání, atmosféru důvěry a porozumění, motivující prostředí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT č.j.291/07 Chceme poskytnout našim dětem a žákům bez rozdílu kvalitní vzdělávání, atmosféru důvěry a porozumění, motivující prostředí.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 6 + 4 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Školní preventivní strategie období let

Školní preventivní strategie období let Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Školní preventivní strategie období let 2017-2022 Zpracoval: Mgr. Ladislav Kovář školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019

Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019 Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019 Vedoucí školního poradenského pracoviště Školní psycholog

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více