VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY"

Transkript

1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1. změny (platný od 26. října 2010)

2 OBSAH ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČL. 1 PŮSOBNOST... 3 ČÁST II VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU... 3 ČL. 2 POSTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁTORŮ... 3 ČL. 3 VYHLÁŠENÍ VOLEB AKADEMICKÉHO SENÁTU... 4 ČL. 4 VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY AKADEMICKÉHO SENÁTU... 4 ČL. 5 ORGANIZACE VOLEB AKADEMICKÉHO SENÁTU... 5 ČL. 6 PLATNOST VOLEB... 5 ČL. 7 MANDÁT SENÁTORA A NÁHRADNÍKA... 6 ČL. 8 PRÁVA A POVINNOSTI SENÁTORA... 6 ČL. 9 ODVOLÁNÍ SENÁTORA... 7 ČL. 10 DOPLŇOVACÍ VOLBY... 7 ČÁST III JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU... 8 ČL. 11 ZRUŠEN... 8 ČL. 12 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU... 8 ČL. 13 SLOŽENÍ A ORGÁNY AKADEMICKÉHO SENÁTU... 8 ČL. 14 PRAVIDLA JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU... 9 ČL. 15 ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČL. 16 HLASOVÁNÍ V AKADEMICKÉM SENÁTU ČÁST IV VOLEBNÍ ŘÁD KANDIDÁTA NA DĚKANA ČL. 17 ORGANIZACE VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA ČL. 18 PRŮBĚH VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA ČL. 19 ODVOLÁNÍ DĚKANA ČÁST V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČL. 20 PLATNOST A ÚČINNOST

3 Akademický senát Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany se usnesl na tomto vnitřním předpisu: ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost (1) Tento volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany (dále jen řád ) je ve smyslu 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen zákon ) vnitřním předpisem Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany (dále jen fakulta ) uvedeným v čl. 9 odst. 1 písm. b) Statutu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany (dále jen statut ). (2) Řád upravuje volby členů Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany (dále jen akademický senát ), práva a povinnosti člena akademického senátu (dále jen senátor ), pravidla jednání akademického senátu a volby kandidáta na děkana. ČÁST II VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Čl. 2 Postavení a funkční období senátorů (1) Akademický senát je samosprávným akademickým orgánem fakulty a je tvořen volenými zástupci akademické obce fakulty. Právo volit a být zvolen mají pouze členové akademické obce fakulty. (2) Funkční období senátorů je tříleté. (3) Akademický senát se může usnést na zkrácení funkčního období všech senátorů. (4) Funkční období všech senátorů skončí, jestliže akademický senát nekoná. Pojem nekoná vyjadřuje stav, kdy akademický senát po dobu šesti měsíců nepřijme usnesení k návrhu podanému podle 27 zákona, přičemž tato lhůta běží od data podání návrhu předsednictvu akademického senátu. 3

4 Čl. 3 Vyhlášení voleb akademického senátu (1) Volby do akademického senátu jsou přímé a s tajným hlasováním. Akademičtí pracovníci volí senátory z volebního obvodu akademických pracovníků. Studenti volí senátory z volebního obvodu studentů. Ve volebních obvodech se volí ve volebních okrscích. (2) Akademický senát má 20 senátorů, z toho je 13 senátorů z obvodu akademických pracovníků a 7 senátorů z obvodu studentů. (3) Volby do akademického senátu vyhlašuje akademický senát usnesením nejpozději 60 dní před uplynutím funkčního období senátorů a organizuje je prostřednictvím koordinační volební komise a volebních komisí zřízených pro jednotlivé volební obvody. Termín voleb se stanovuje tak, aby včetně lhůt podle čl. 6 proběhly před koncem funkčního období senátorů. (4) Usnesení o vyhlášení voleb do akademického senátu musí obsahovat zejména: a) stanovení volebních okrsků v každém volebním obvodu a počty jim připadajících mandátů senátora, b) složení komisí zřízených dle čl. 4, c) způsob a lhůtu podávání návrhů kandidátů na senátory, d) den konání voleb a dny případného opakování voleb, e) popis hlasovacích lístků a způsob jejich úpravy při volbě. (5) V případě, že akademický senát do 60 dní před uplynutím funkčního období akademického senátu volby nevyhlásí nebo v případě, že akademický senát po dobu šesti měsíců nekoná dle čl. 2 odst. 4, vyhlásí do 30 dnů a organizuje volby děkan, který v mezidobí od ukončení funkčního období akademického senátu do ustavujícího zasedání nového akademického senátu také převezme příslušné pravomoci akademického senátu vymezené v čl. 3, 4 a čl. 21 odst. 2 a 3 statutu. Čl. 4 Volební komise pro volby akademického senátu (1) Akademický senát jmenuje z členů akademické obce fakulty koordinační volební komisi pro volby akademického senátu a volební komise ve volebních obvodech. (2) Koordinační volební komise pro volby akademického senátu koordinuje činnost volebních komisí ve volebních obvodech a zveřejňuje zprávu o výsledcích voleb. (3) Volební komise jsou zodpovědné za přípravu a provedení voleb, shromažďování návrhů na kandidáty, zajištění regulérního průběhu voleb a dodržení tohoto řádu. Volební komise zpracovává výsledky voleb ve svém volebním obvodu a předá je v den konání voleb koordinační volební komisi. 4

5 Čl. 5 Organizace voleb akademického senátu (1) Volební komise sestaví jmenný seznam voličů podle podkladů z jednotlivých pracovišť fakulty a zveřejní jej nejpozději tři týdny přede dnem voleb akademického senátu tak, aby byl v každém volebním okrsku zpřístupněn seznam voličů tohoto okrsku. Požadavky na odstranění případných nesrovnalostí v seznamu voličů lze podávat příslušné volební komisi nejpozději čtvrtý den přede dnem konání voleb. Volební komise může k řešení těchto požadavků přizvat koordinační volební komisi. (2) Návrhy kandidátů na senátora předkládají členové akademické obce fakulty volební komisi svého volebního obvodu nejpozději dva týdny přede dnem konání voleb akademického senátu. Návrhy kandidátů musí být předloženy písemně a musí obsahovat vyjádření o souhlasu navrhované osoby s kandidaturou. Kandidovat nemůže osoba, která je členem volební komise nebo koordinační volební komise. (3) Volební komise zveřejní nejpozději týden přede dnem konání voleb akademického senátu v každém volebním okrsku seznamy kandidátů. (4) Zrušen (5) Nastane-li během voleb akademického senátu situace, kterou tento vnitřní předpis neřeší, rozhodne o jejím řešení usnesením akademický senát. Čl. 6 Platnost voleb (1) Koordinační volební komise vypracuje a zveřejní zprávu s výsledky voleb v první pracovní den následující po dni konání voleb. Zpráva musí obsahovat volební výsledky v jednotlivých volebních okrscích včetně seznamu zvolených senátorů a náhradníků senátora s jejich pořadím. (2) Není-li podána stížnost, nabudou zveřejněné výsledky voleb platnosti čtvrtým dnem po zveřejnění. (3) Každý člen akademické obce fakulty má právo nejpozději do tří dnů po zveřejnění výsledků voleb podat předsedovi koordinační volební komise písemnou stížnost s odůvodněním proti regulérnosti voleb ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán do volebního seznamu. Podáním stížnosti se v uvedeném okrsku pozastaví nabytí platnosti volebních výsledků. (4) Koordinační volební komise do pěti dnů od podání stížnosti rozhodne, zda je stížnost oprávněná. V případě, že došlo k takovému porušení zákona nebo vnitřního předpisu fakulty, které ovlivnilo regulérnost nebo výsledky voleb, prohlásí koordinační volební komise výsledky voleb v daném okrsku za neplatné a vyhlásí v něm opakování voleb. V tomto případě neplatí termíny uvedené v čl. 5. (5) Zprávu s platnými výsledky voleb podepsanou všemi členy koordinační volební komise předá její předseda děkanovi. 5

6 Čl. 7 Mandát senátora a náhradníka (1) Mandát senátora a mandát náhradníka vznikají zvolením. (2) Kandidáti získávají mandát senátora v pořadí podle počtu obdržených hlasů až do naplnění počtu mandátů v daném volebním okrsku. V případě, že více kandidátů obdrželo stejný počet hlasů a jejich počet přesahuje počet nerozdělených mandátů v tomto volebním okrsku, určí pořadí kandidátů volební komise losem. Kandidáti, kteří v témže volebním okrsku obdrželi hlasy a nezískali mandát senátora, získávají mandát náhradníka v pořadí podle počtu obdržených hlasů. V případě, že více náhradníků obdrželo stejný počet hlasů, určí jejich pořadí volební komise losem. (3) Senátor skládá na první schůzi akademického senátu, které se zúčastní, slib předepsaný statutem. Složení slibu potvrdí svým podpisem. (4) Mandát senátora zaniká: a) odepřením složení slibu, b) prohlášením senátora na schůzi akademického senátu, kterým se mandátu vzdává, nebo okamžikem doručení písemného oznámení o vzdání se mandátu předsedovi akademického senátu, c) uplynutím funkčního období senátora, d) ukončením příslušnosti senátora k akademické obci fakulty, e) zánikem fakulty, f) dnem, kdy se senátor ujal funkce rektora, prorektora, děkana nebo proděkana, g) odvoláním (čl. 9). h) Zrušeno (5) Mandát náhradníka platí po celé funkční období senátora, pokud nezanikl. Okamžikem zániku mandátu senátora nabývá tohoto mandátu náhradník, který je první v pořadí podle odst. 2, s výjimkou zániku mandátu podle odst. 4 písm. c) nebo písm. e), pokud s jeho nabytím vysloví souhlas. Čl. 8 Práva a povinnosti senátora (1) Senátor odpovídá za výkon své funkce členům té části akademické obce, za kterou získal mandát. (2) Senátor má právo předkládat návrhy, podněty a připomínky v záležitostech spadajících do působnosti akademického senátu a ostatních akademických orgánů fakulty a požadovat jejich řešení. (3) Senátor má právo hlasovat ve všech záležitostech projednávaných akademickým senátem s výjimkou případu podle čl.18 odst. 3. 6

7 (4) Senátor je povinen účastnit se zasedání akademického senátu a jeho dalších orgánů, do kterých byl usnesením akademického senátu delegován, a aktivně přispívat k plnění jejich poslání a úkolů. (5) Nemůže-li se senátor zúčastnit zasedání, je povinen se předem omluvit předsedovi akademického senátu nebo jinému členu předsednictva. Pokud tak senátor ze závažných důvodů nemůže učinit, je povinen se do pěti dnů dodatečně omluvit předsedovi akademického senátu. (6) Zrušen Čl. 9 Odvolání senátora (1) Návrh na odvolání senátora může písemně podat předsedovi akademického senátu nejméně 10 % členů volebního okrsku, ve kterém byl senátor zvolen. (2) Je-li podán návrh na odvolání senátora podle odst. 1, akademický senát v příslušném volebním okrsku vyhlásí odvolací hlasování a jmenuje hlasovací komisi. Hlasovací komise zveřejní nejpozději tři dny přede dnem odvolacího hlasování seznam voličů oprávněných k účasti na odvolacím hlasování a řídí odvolací hlasování. Požadavky na odstranění nesrovnalostí v seznamu oprávněných voličů lze podávat hlasovací komisi nejpozději jeden den přede dnem odvolacího hlasování. (3) Odvolací hlasování je tajné. Koná se nejdříve čtvrtý den a nejpozději 30. kalendářní den po podání návrhu. (4) Návrh na odvolání senátora je přijat, jestliže se odvolacího hlasování zúčastnilo nejméně 30% oprávněných voličů příslušného volebního okrsku a pro odvolání se vyslovila nadpoloviční většina účastníků hlasování. (5) Zanikl-li volební okrsek, který senátora zvolil, může návrh na odvolání senátora písemně podat předsedovi akademického senátu nejméně 10 % členů volebního obvodu, ve kterém byl senátor zvolen. Ve věci návrhu na odvolání senátora podle tohoto odstavce se postupuje přiměřeně podle odstavců 2 až 4. Čl. 10 Doplňovací volby (1) Uprázdní-li se mandát senátora v průběhu jeho funkčního období, připadne náhradníkovi zvolenému v prvním pořadí. Není-li náhradník, vyhlásí akademický senát doplňovací volby. Doplňovací volby se konají do 100 kalendářních dnů ode dne zániku mandátu senátora ve volebním okrsku, ve kterém uprázdněný mandát vznikl. (2) Funkční období senátora, který převzal mandát senátora jako náhradník a senátora zvoleného v doplňovacích volbách trvá do doby, do níž trvalo funkční období senátora, jehož mandát zanikl. (3) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto řádu s tím, že a) lhůty pro zveřejnění seznamu voličů a předkládání návrhů kandidátů mohou být rozhodnutím akademického senátu zkráceny, 7

8 b) zprávu s výsledky doplňovacích voleb předá předseda koordinační volební komise předsedovi akademického senátu. (4) Doplňovací volby se nekonají v posledních třech měsících před uplynutím funkčního období senátorů. ČÁST III JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Čl. 11 Zrušen Čl. 12 Ustavující zasedání akademického senátu (1) Ustavující zasedání akademického senátu svolá na návrh předsedy koordinační volební komise děkan. (2) Ustavující zasedání akademického senátu se může konat nejdříve první den a nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí předchozího funkčního období senátorů. (3) Ustavující zasedání akademického senátu zahájí a řídí až do zvolení předsedy akademického senátu předseda koordinační volební komise nebo jím pověřený člen koordinační volební komise. Senátoři složí slib senátora před shromážděním senátorů za přítomnosti děkana. (4) Předseda akademického senátu se volí tajným hlasováním zpravidla z řad profesorů a docentů. Návrh na předsedu senátu může podat každý senátor. Volen může být jen ten kandidát, který se svou kandidaturou souhlasí. Před volbou mají navržení kandidáti právo na vystoupení před senátem. Senátoři jim mohou klást dotazy. (5) V případě volby předsedy akademického senátu z více kandidátů se pro volbu použije přiměřeně čl. 18 odst. 7 až 9. (6) Akademický senát zvolí další členy předsednictva ve složení: místopředseda, tajemník a dva členové předsednictva. Studenti mají v předsednictvu jednoho zástupce. Čl. 13 Složení a orgány akademického senátu (1) Předseda akademického senátu řídí činnost a jednání akademického senátu a zastupuje ho navenek v souladu s ustanoveními zákona, vnitřních předpisů fakulty a jednotlivými usneseními akademického senátu. 8

9 (2) Předsednictvo akademického senátu v období mezi zasedáními akademického senátu řeší otázky vyplývající z působnosti akademického senátu. Je zodpovědné za přípravu programu jednotlivých zasedání akademického senátu, za organizační a materiální zajištění zasedání a činnosti akademického senátu a za splnění úkolů, jež mu akademický senát usnesením uloží. (3) Místopředseda akademického senátu zastupuje předsedu akademického senátu na jeho pokyn nebo v jeho nepřítomnosti. Při zastupování předsedy akademického senátu má místopředseda akademického senátu práva a povinnosti předsedy akademického senátu. (4) Tajemník akademického senátu soustřeďuje podkladové materiály pro a ze zasedání akademického senátu, zaznamenává průběh zasedání a připravuje zápis ze zasedání akademického senátu, kontroluje přítomnost senátorů na jednání a na prezenční listině zaznamenává důvody neúčasti omluvivších se senátorů, vede dokumentaci akademického senátu, případně plní další úkoly spojené s činností předsednictva akademického senátu. (5) Akademický senát může jako své pracovní a poradní orgány svým usnesením zřizovat stálé nebo dočasné komise, jejichž členy mohou být kromě senátorů i další členové akademické obce fakulty a se souhlasem děkana i další příslušníci fakulty. Předsedou komise akademického senátu je senátor. (6) Jednat o odvolání předsedy akademického senátu nebo člena předsednictva akademického senátu lze jen na písemný návrh nejméně pěti senátorů. Čl. 14 Pravidla jednání akademického senátu (1) Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná. Veřejnost může být vyloučena jen z důvodu ochrany utajovaných informací. Přítomnost veřejnosti je omezena kapacitou pro ni vyhrazeného prostoru a předsedající má právo v tomto směru její účast omezit. Žádná z osob nemá bez souhlasu akademického senátu právo z prostoru pro veřejnost zasahovat do jednání akademického senátu nebo jednání jinak rušit. (2) Akademický senát stanoví na návrh předsednictva program svého jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů programu. Každý senátor má právo podávat návrhy na změnu nebo doplnění programu jednání. (3) Právo vystoupit v průběhu jednání mají senátoři, rektor nebo jím pověřený prorektor, děkan nebo jím pověřený proděkan a pozvaní hosté. (4) Každý člen akademické obce fakulty má právo písemně, v listinné nebo elektronické formě z účtu vedeného na serveru UO, cestou předsednictva požádat akademický senát o projednání závažné skutečnosti. Součástí žádosti musí být návrh usnesení akademického senátu. Předsednictvo akademického senátu žádost o projednání zařadí do návrhu jednacího pořadu zasedání akademického senátu tak, aby byly splněny lhůty podle odst. 5. Existuje-li ve věci nebezpečí z prodlení, může člen akademické obce fakulty o projednání věci písemně, včetně návrhu usnesení, požádat akademický senát v průběhu jeho zasedání. Akademický senát žádost posoudí a hlasováním rozhodne, zda bude na probíhajícím zasedání o záležitosti jednat. 9

10 (5) Materiály (dokumenty) k záležitostem, o nichž má akademický senát na svém zasedání rozhodnout nebo je schválit podle čl. 21 odst. 2 a 3 statutu, je třeba předložit předsednictvu akademického senátu nejméně deset dnů a jeho cestou senátorům nejméně týden před termínem zasedání akademického senátu. Předsednictvo akademického senátu může v odůvodněných případech, s výjimkou záležitostí podle čl. 21 odst. 2 statutu, uvedené lhůty zkrátit. (6) O zasedání akademického senátu se pořizuje zápis, v němž se uvede pořad zasedání, jaké návrhy byly podány a přehled výsledků hlasování. Součástí zápisu jsou úplné texty předložených písemných návrhů, přijatých usnesení a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání. (7) Zápis po jeho projednání v předsednictvu akademického senátu podepisuje osoba, která zasedání akademického senátu řídila (předsedající). (8) Výsledky zasedání akademického senátu se zveřejňují na nástěnce akademického senátu a prostřednictvím elektronického informačního systému UO nejpozději do čtrnácti dnů po konání zasedání akademického senátu. (9) Dokumentaci akademického senátu předávají předseda a tajemník akademického senátu nově zvolenému předsednictvu akademického senátu. Čl. 15 Zasedání akademického senátu (1) Akademický senát zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za semestr. Termíny řádných zasedání v kalendářním roce stanovuje předsednictvo akademického senátu. (2) Mimořádné zasedání akademického senátu svolává jeho předseda na základě rozhodnutí předsednictva akademického senátu nebo na základě písemné žádosti: a) nejméně jedné pětiny všech senátorů, b) rektora, zastupujícího prorektora, děkana, případně zastupujícího proděkana, c) nejméně jedné desetiny členů akademické obce volebního obvodu, d) akademického senátu UO. (3) Žádost o mimořádné zasedání akademického senátu musí být předsedovi akademického senátu předložena písemně. Předseda akademického senátu svolá mimořádné zasedání tak, aby se konalo nejpozději do jednoho týdne po předložení písemné žádosti. (4) Zasedání akademického senátu zahájí předsedající ve stanovenou dobu, je-li přítomna nadpoloviční většina všech senátorů, případně do 15 minut po stanovené době, jakmile je přítomna nadpoloviční většina všech senátorů. Po marném uplynutí této lhůty předsedající prohlásí zasedání za zmařené a nově svolá zasedání akademického senátu tak, aby se konalo do jednoho týdne. (5) Ztratí-li akademický senát během zasedání schopnost přijímat usnesení (čl. 16 odst. 1), předsedající zasedání přeruší a svolá jeho pokračování tak, aby se konalo do jednoho týdne. 10

11 Čl. 16 Hlasování v akademickém senátu (1) Akademický senát je způsobilý se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech senátorů. (2) K přijetí předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných senátorů, nestanoví-li zákon nebo řád jinak. (3) K přijetí návrhu na kandidáta na děkana, na zvolení předsedy akademického senátu a ve věcech podle čl. 21 odst. 2 písm. a) a b) statutu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů. (4) K přijetí návrhu na odvolání děkana, na odvolání předsedy akademického senátu a na zkrácení funkčního období všech senátorů se musí souhlasně vyslovit nejméně tři pětiny všech senátorů. (5) O každém návrhu usnesení k projednávané věci se akademický senát usnáší hlasováním. Je-li návrhů usnesení k věci více, hlasuje se o nich v opačném pořadí, než v jakém byly předkládány. Předsedající vyhlásí výsledek hlasování. (6) Hlasování může být podle rozhodnutí akademického senátu tajné (hlasovacími lístky) nebo veřejné. Ve věci volby kandidáta na děkana a předsedy akademického senátu nebo jejich odvolání je přípustné pouze tajné hlasování. Před tajným hlasováním, není-li volební komise, zvolí senát dva senátory do funkce skrutátorů. (7) V případech, kdy je to nutné z časových důvodů nebo vzhledem k relativní jednoduchosti a jednoznačnosti dokumentace a požadovaného rozhodnutí, může předseda akademického senátu mimo zasedání akademického senátu písemně předložit ostatním senátorům návrh usnesení, které má být přijato (dále jen hlasování per rollam ). Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu, během níž mají senátoři písemně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Pokud se některý ze senátorů ve stanovené lhůtě k návrhu usnesení písemně nevyjádří, má se za to, že s návrhem usnesení nesouhlasí. K přijetí usnesení hlasováním per rollam je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů. Výsledek hlasování per rollam oznámí předseda senátu všem senátorům nejpozději na nejbližším zasedání akademického senátu. Hlasování per rollam o témže návrhu je přípustné pouze jednou. O hlasování per rollam se pořizuje zápis, který podepisuje předseda senátu. Hlasování per rollam je vyloučeno zejména pro návrhy ve věcech uvedených v ustanoveních čl. 21 odst. 2 a 3 písm. a) až b) statutu. 11

12 ČÁST IV VOLEBNÍ ŘÁD KANDIDÁTA NA DĚKANA Čl. 17 Organizace volby kandidáta na děkana (1) Akademický senát se usnáší o návrhu na děkana. Návrh senátu předkládá předseda akademického senátu rektorovi. (2) Kandidátem na děkana je zpravidla profesor nebo docent, příslušník akademické obce fakulty, jehož způsobilost, zkušenosti a mravní vlastnosti poskytují záruku, že bude funkci řádně vykonávat. (3) Volbu kandidáta na děkana vyhlašuje akademický senát svým usnesením minimálně dva měsíce před ukončením funkčního období stávajícího děkana. Termín volby stanoví akademický senát tak, aby se konala nejméně měsíc před ukončením funkčního období stávajícího děkana. (4) Usnesení o vyhlášení voleb kandidáta na děkana zveřejní akademický senát na úřední desce UO, na nástěnce akademického senátu a v elektronickém informačním systému UO. (5) Usnesení o vyhlášení voleb kandidáta na děkana musí obsahovat zejména: a) složení volební komise včetně jejího předsedy, b) den konání volby, c) termín a způsob podávání návrhů kandidátů. (6) Pro volbu kandidáta na děkana ustavuje akademický senát volební komisi, jejímž členem nemůže být osoba, navržená na kandidáta na děkana. Volební komise shromáždí návrhy, každou navrženou osobu seznámí s návrhem a vyžádá si její stanovisko k návrhu. (7) Návrh na kandidáta na děkana může podat každý člen akademické obce fakulty. Návrhy se předkládají dvojmo, písemně předsedovi volební komise. Převzetí návrhu předseda volební komise potvrdí na druhém výtisku návrhu a návrh neprodleně zveřejní. Volena může být jen osoba, která souhlasí s kandidaturou. Vyslovením souhlasu s návrhem se navržená osoba stává uchazečem. (8) Uchazeč má právo vystoupit před akademickým senátem se svým prohlášením (programem). Volební komise stanoví uchazečům stejnou dobu vystoupení, s níž uchazeče předem seznámí. Pořadí vystoupení uchazečů určí volební komise losem. Senátoři a se souhlasem akademického senátu i akademická veřejnost fakulty mohou uchazečům pokládat dotazy. 12

13 Čl. 18 Průběh volby kandidáta na děkana (1) Volba kandidáta na děkana probíhá na zasedání akademického senátu a řídí ji předseda volební komise. (2) Nastane-li během volby kandidáta na děkana situace, kterou není možné řešit na základě řádu, je způsob jejího řešení v pravomoci akademického senátu. (3) Senátor, který se uchází o zvolení kandidátem na děkana, ztrácí v kolech volby, ve kterých může být volen, práva senátora a nemůže se zúčastnit kladení dotazů ani hlasování. (4) Senátor hlasuje vložením hlasovacího lístku s příjmením uchazeče, kterého volí, do volební schránky. Chce-li se senátor zdržet hlasování, vloží do schránky prázdný hlasovací lístek. (5) Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro uchazeče v tajném hlasování vyslovila nadpoloviční většina všech senátorů. (6) Je-li navržen jediný uchazeč a nebyl-li návrh schválen, ale vyslovily se pro něj alespoň dvě pětiny všech senátorů, koná se týž den doplňkové kolo voleb. Pokud nebyl návrh schválen ani v doplňkovém kole, vyhlásí akademický senát neprodleně nové volby podle čl. 17 a stanoví jejich termín tak, aby se konaly do dvou týdnů od data voleb, ve kterém nebyl uchazeč zvolen. (7) V případě, že je více uchazečů, probíhá volba kandidáta na děkana ve volebních kolech, mezi nimiž je přestávka. Před volbou v každém kole mohou senátoři a se souhlasem akademického senátu i akademická veřejnost klást uchazečům dotazy. (8) Není-li žádný uchazeč zvolen, vyřadí se pro další kolo ti uchazeči, kteří neobdrželi žádný hlas, a nejsou-li takoví, vyřadí se uchazeč, který obdržel nejmenší počet hlasů. Je-li více uchazečů s nejmenším počtem hlasů, uskuteční se mezi nimi doplňkové vyřazovací kolo, které se opakuje až do rozhodnutí o vyřazení. Vyřazování končí při dvou uchazečích. (9) V případě, že potřebnou nadpoloviční většinu všech senátorů nezíská žádný z posledních dvou uchazečů, uskuteční se týž den doplňkové kolo volby z těchto dvou uchazečů. Pokud ani v doplňkovém kole volby nedojde k rozhodnutí, volby kandidáta na děkana se opakují nejpozději do pěti dnů při účasti všech uchazečů, kteří s nominací do voleb souhlasili. Jestliže ani při těchto opakovaných volbách žádný z uchazečů není zvolen, vyhlásí akademický senát neprodleně nové volby podle čl. 17 a stanoví jejich termín tak, aby se konaly do dvou týdnů od data opakovaných voleb. Čl. 19 Odvolání děkana (1) Akademický senát může navrhnout odvolání děkana, zjistí-li se, že jeho způsobilost a mravní vlastnosti neodpovídají požadavkům obecně považovaným za závazné pro jím zastávanou funkci. Jednat o odvolání děkana může akademickému senátu písemně navrhnout předsednictvo akademického senátu nebo nejméně jedna pětina senátorů. 13

14 Předseda akademického senátu tuto skutečnost neprodleně oznámí děkanovi a svolá k této záležitosti mimořádné zasedání akademického senátu. (2) O návrhu na odvolání děkana se akademický senát usnáší tajným hlasováním. Senátor hlasuje vložením hlasovacího lístku se slovem odvolat nebo neodvolat do hlasovací schránky. Chce-li se senátor zdržet hlasování, vloží do schránky prázdný lístek. (3) S návrhem na odvolání děkana je akademickým senátem vysloven souhlas, hlasují-li pro odvolání nejméně tři pětiny všech senátorů. Akademickým senátem schválený návrh na odvolání děkana předloží předseda akademického senátu rektorovi. ČÁST V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 20 Platnost a účinnost (1) Tento řád byl schválen podle 27 odst. 1 písm. b) zákona dne 20. května 2008 Akademickým senátem Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. (2) Tento řád nabývá platnosti podle 9 odst. 1 písm. b) zákona dnem schválení akademickým senátem Univerzity obrany a účinnosti dnem Týmž dnem se zrušuje Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany schválený dne 11. května 2006 Aakademickým senátem Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. plk. prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc. děkan FVT o. z. doc. Ing. Zbyněk RŮŽIČKA, CSc. předseda Akademického senátu FVT *** Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 18 června *** Návrh 1. změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany dne 6. října

15 1. změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 26. října změna Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 26. října

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife F a kulta vojenského lea d e rshipu U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 195041/2017-2994 VNITŘNÍ PŘEDPIS FAKULTY VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Část PRVNÍ

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty vojenského leadershipu

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty vojenského leadershipu Ev.č. 120/6/14/2014-2994 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenského leadershipu V Brně dne 2. 2. 2011 Výtisk jediný Počet listů: 18 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty vojenského leadershipu ve

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny Obsah: Čl.1 Úvodní ustanovení... 2 Část I... 2 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO

Více

Ve znění 1. a 2. změny

Ve znění 1. a 2. změny VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Ve znění 1. a 2. změny Hradec Králové 2010 Obsah: Úvodní ustanovení... 3 ČÁST I... 3 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FVZ... 3

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Brno 2018 Obsah ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 26. 10. 2017 Účinnost: 26. 10. 2017 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 21. 8. 2017 Účinnost: 21. 8. 2017 VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle 9 odst. 1 písm.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017; č.j. 11788/2017-591 Článek 1 Úvodní ustanovení Akademický senát Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Brno 2017 Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení... 2 Čl. 2 Orgány vědecké rady... 2 Čl. 3 Tajemník... 3 Čl. 4 Zasedání vědecké rady...

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty N Á V R H JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Předmět úpravy Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Ústí nad Labem, únor 2018 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně. JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně. JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 20. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. května 2017

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále VJŘ AS FNH VŠE)

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále VJŘ AS FNH VŠE) Akademický senát Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle 27 odst. 1 písm. b), 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Verze schválená AS PF UK dne 25. května 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc.

Více

J E D N A C Í Ř Á D AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

J E D N A C Í Ř Á D AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dne. Jednací řád Akademického

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Verze pro předložení AS PF UK dne 6. dubna 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 27.02.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Univerzita Karlova v Praze VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze způsob usnášení, usnáší se AS AMU aklamací. Na návrh kteréhokoli člena se však AS AMU může usnést na tajném hlasování k jakékoli otázce. K přijetí návrhu o tajném způsobu hlasování stačí nadpoloviční většina

Více

Volební a jednací řád

Volební a jednací řád Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Volební a jednací řád Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Článek 1 Systém voleb a zastoupení akademické obce

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC

Více

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

S T A T U T SPRÁVNÍ RADY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Podle 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., schvaluji dne července 2017 pod čj. MSMT-16896/2017

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: Jednací řád akademického senátu Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno:

Více

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze komory jsou voleni z řad akademických pracovníků AMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů AMU. Pedagogická komora má 9 členů, studentská komora má 6 členů. Za každou fakultu se volí 3

Více

Jednací řád akademického senátu fakulty

Jednací řád akademického senátu fakulty Č. j.: MENDELU 8592/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Jednací řád akademického senátu fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

Článek 1 Postavení a složení Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Článek 1 Postavení a složení Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s par. 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Článek 1 Úvodní

Více

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Akademický senát Farmaceutické

Více

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Akademický senát Farmaceutické

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ VOLBY

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ VOLBY VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ Akademický senát Fakulty architektury VUT v Brně se dne 9. 6. 2005 podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č.111/1998

Více

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Úvodní ustanovení Základní ustanovení

Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Úvodní ustanovení Základní ustanovení Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (Ve znění účinném od 1. 9. 2017) Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) Jednací řád Akademického senátu Lékařské

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické

Více

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Orgány AS FIS. Článek 4 Ustavující zasedání AS FIS

Článek 1 Všeobecná ustanovení. Článek 2 Vymezení některých pojmů. Článek 3 Orgány AS FIS. Článek 4 Ustavující zasedání AS FIS J E D N A C Í Ř Á D A K A D E M I C K É H O S E N Á T U F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Všeobecná ustanovení (1)

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 7.3.2019 Akademický senát Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze na návrh děkana Technické fakulty

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Volební a jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 26. září 2007. Doc. Ing Petr Konvalinka, CSc

Více

Volební řád Akademického senátu

Volební řád Akademického senátu Volební řád Akademického senátu FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu Fakulty veterinární hygieny

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Záhlaví Schválení AS FSI: 27. 4. 2017 Schválení AS VUT: 30. 5. 2017 Platnost: Účinnost: Odpovědnost: Závaznost:

Více

Jednací řád Akademického senátu

Jednací řád Akademického senátu Vnitřní předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení.

Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. I. část Úvodní ustanovení. Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty. Část I. Jednací řád.

Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty. Část I. Jednací řád. Název: Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 23. 5. 2017

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne

Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne Volební řád Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze ve znění ze dne Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 31. KVĚTNA 2017 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Právní postavení

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne 5. 10. 2017 Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU dne 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Čl. 1 Vyhlášení voleb

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Čl. 1 Vyhlášení voleb UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm.

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 28. června 2017 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického senátu

Více

Volební řád Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU

Volební řád Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU Volební řád Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) platí pro Akademický

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 6. června 2017 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2019 Akademický senát Fakulty lesnické

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. v.r.

Více

Časový harmonogram. voleb kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního managementu. Policejní akademie České republiky v Praze

Časový harmonogram. voleb kandidáta na děkana Fakulty bezpečnostního managementu. Policejní akademie České republiky v Praze Policejní akademie České republiky v Praze Akademický senát FBM PA ČR Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 Č.j. PA 627 7/ČJ 2016 Praha 20 října 2016 Počet listů: 6 Přílohy: 1/1 Časový harmonogram voleb kandidáta

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Řád volby kandidáta na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

J E D N A C Í Ř Á D AK ADEMICK ÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

J E D N A C Í Ř Á D AK ADEMICK ÉHO SENÁTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Ustavení senátu. Článek 3 Předseda a místopředsedové senátu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Ustavení senátu. Článek 3 Předseda a místopředsedové senátu Jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento Jednací řád Akademického senátu Slezské

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Článek 1 Základní ustanovení 1) Jednací řád Akademického senátu Fakulty veterinárního lékařství

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 25. 5. 2017 Volební řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Článek 2 Akademický senát PF JU

Článek 2 Akademický senát PF JU (3) Struktura akademické obce je podrobněji stanovena ve Volebním řádu Akademického senátu PF JU. 4) Členství v akademickém senátu, počet členů akademického senátu, jako i funkční období akademického senátu,

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 19. 9. 2017 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Právní postavení Akademického

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Volební právo. Čl. 3 Volební komise

VOLEBNÍ ŘÁD. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Volební právo. Čl. 3 Volební komise VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva KRUMLOVAN (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném dne 7. 6. 2016 ve smyslu čl. 66

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení (1) Tento řád stanoví zejména počet členů Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů

Více

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Článek 1 Základní ustanovení 1) Volební řád Akademického senátu Fakulty veterinárního lékařství

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Postavení a složení akademického senátu 1.1. Postavení senátu.

Více

Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta Nemčoková. Předsedkyně AS FT TUL. doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. předseda

Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta Nemčoková. Předsedkyně AS FT TUL. doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. předseda Vnitřní předpis Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Název: Jednací řád Akademického senátu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne dd. měsíce 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Akademického senátu

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Jednací řád Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Vnitřní předpisy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty filozofické Univerzity Pardubice VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FILOZOFICKÉ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Článek 1 Základní ustanovení (1) Akademický senát Fakulty filozofické (dále jen senát ) je volen akademickou

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 28. 2. 2018 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Právní postavení Akademického senátu Přírodovědecké

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Bruntál (družstvo dále jen BD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném dne 16. června 2015 ve smyslu

Více