Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318"

Transkript

1 Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 OBSAH ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ... 2 Čl.1Předmět a rozsah úpravy... 2 ČÁST DRUHÁ POSKYTOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB... 2 Čl.2 Místo a poskytované služby... 2 Čl.3 Přihlášení k ubytování... 3 Čl.4 Výše úplaty za ubytování... 3 Čl.5 Snížení měsíční úplaty a osvobození od úplaty žáků domova mládeže... 3 Čl.6 Podání žádosti o snížení úplaty a rozhodnutí ředitelky... 4 Čl.7 Ukončení ubytování v domově mládeže... 4 Čl.8 Platební podmínky... 4 Čl.9 Vyúčtování úplaty... 5 ČÁST TŘETÍ PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A STUDENTŮ...5 Čl.10 Práva žáků a studentů... 5 Čl.11 Povinnosti žáků a studentů... 6 Čl.12 Režim dne, vycházky... 7 ČÁST ČTVRTÁ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...7 Čl.13 Zajištění bezpečnosti... 7 ČÁST PÁTÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ...8 Čl.14 Práva zákonných zástupců a rodičů studentů... 8 Čl.15 Povinnosti zákonných zástupců a rodičů studentů...9 Čl.16 Podmínky zacházení s majetkem organizace ze strany žáků a studentů...9 ČÁST ŠESTÁ VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ...10 Čl.17 Pochvaly a jiná ocenění...10 Čl.18 Kázeňská opatření...10 ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...10 Čl.19 Platnost vnitřního řádu...10 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Stanovení měsíční úplaty pro daný školní rok Příloha č. 2 Žádost o snížení úplaty za ubytování Příloha č. 3 Oznámení o ukončení ubytování Příloha č. 4 Přihláška do domova mládeže na daný školní rok 1/14

2 Vnitřní řád domova mládeže ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl.1 Předmět a rozsah úpravy (1) Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních odborných škol a zajišťuje těmto žákům a školní stravování. (2) Domov mládeže vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. (3) Tento řád je vydáván v souladu s 121 a 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. ČÁST DRUHÁ POSKYTOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB Čl.2 Místo a poskytované služby. (4) Domov mládeže při SOU Toužim poskytuje své služby pro žáky středních odborných škol. V případě volné kapacity lze ubytovat ostatní zájemce o sobotách, nedělích a prázdninách po ústní nebo písemné domluvě. (5) Kontakty organizace pro komunikaci: Adresa: SOU Toužim, Domov mládeže Plzeňská 318 Toužim Telefon: Web: (6) Domov mládeže poskytuje celodenní ubytování. (7) Školní jídelna poskytuje celodenní stravování pro ubytované žáky v budově Domova mládeže. (8) Poskytování stravovacích služeb je upraveno Vnitřním řádem školní jídelny. Čl.3 Přihlášení k ubytování. (10) Rozhodnutí o umístění se vydává na základě podané přihlášky (viz Příloha č. 4) zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do stanoveného termínu školským zařízením. Přihláška se podává na každý školní rok. (11) Přihlášení k ubytování lze učinit i v průběhu školního roku. 2/14

3 (12) Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák bude o umístění nebo neumístění ústně vyrozuměn ve stanoveném termínu při předání přihlášky na DM. (13) Při umísťování žáka se přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu, volné kapacitě. (14) Rozhodnutí ředitele o umístění či neumístění v domově mládeže nepodléhá správnímu řízení. Čl.4 Výše úplaty za ubytování. (15) Školské služby se poskytují za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost daného školského zařízení. (16) Úplata za ubytování (dále jen úplata) je stanovena za kalendářní měsíc, který je úhrnem všech kalendářních dnů, tj. včetně sobot, nedělí a státních svátků. (17) Výši úplaty stanoví příloha tohoto a je platná s výhradou možné změny vždy pro celý školní rok. (18) V souladu s 5 vyhlášky č. 108/2005 Sb., ve znění pozdějších změn, a podle čl. 1 odst. 4 vyhlášky č. 436/2010 Sb., se výše úplaty nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. (19) Možnosti a podmínky snížení úplaty za ubytování stanoví Čl.5. Čl.5 Snížení měsíční úplaty žáků domova mládeže. (20) Na žádost plátce bude úplata za ubytování žáka přiměřeně snížena, pokud v průběhu školního roku z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, nebude žák opakovaně v domově ubytován (překážka na straně školy). Úplata bude tedy snížena za druhou a každou další absenci v trvání nejméně tří pracovních dnů, způsobenou organizací vyučování ve škole. Zpětně nelze uplatňovat. (21) U žáků, kterým se pravidelně střídá období teoretické výuky a praktického vyučování po týdnu, bude stanovena na žádost výše úplaty na polovinu měsíční úplaty za ubytování ode dne nástupu k ubytování (viz Příloha č. 1, 2 ). (22) U žáka přijatého k ubytování v průběhu školního roku se měsíční úplata snižuje o kalendářní dny v měsíci, po které žák nebyl ubytován před nástupem k ubytování. Rozhodným dnem je den nástupu k ubytování, popř. jiná závazná dohoda. Případný další odklad nástupu k ubytování, např. nemoc apod., není důvodem ke snížení úplaty. (23) Při ukončení ubytování v průběhu školního roku z důvodu organizace vyučování ve škole se za poslední pobytový měsíc stanoví výše úplaty poměrně ke dni ukončení ubytování. (24) Úplata bude snížena plátci, který požádá s doložením o snížení úplaty za ubytování na základě platných právních předpisů, např. zákona č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. (25) Vzor žádosti obsahuje příloha tohoto (viz Příloha č. 2). 3/14

4 Čl.6 Podání žádosti o snížení úplaty a rozhodnutí ředitele. (26) O snížení měsíční úplaty musí plátce požádat písemně (viz Příloha č. 2) a v případech uvedených v Čl.5 doložit dalšími doklady a potvrzeními. (27) Termín podání žádosti o snížení úplaty s příslušnými doklady je nejpozději do konce měsíce, na který je nárok uplatňován. Doklady k žádosti o snížení úplaty podle Čl.5 odst. (24) je třeba podávat - obnovovat před ukončením platnosti rozhodnutí. (28) Po prokázání skutečnosti opravňující ke snížení úplaty za ubytování v domově mládeže vydá ředitel rozhodnutí o její snížení v rámci správního řízení, ve kterém uvede i dobu platnosti tohoto rozhodnutí. Čl.7 Ukončení ubytování v domově mládeže. (29) Nárok na ubytování končí: a) dnem následujícím po dni ukončení nebo přerušení studia, b) dnem, ke kterému byl žák vyloučen z DM, c) nebo dnem, který je uveden na písemné žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka podané nejméně 10 dnů před datem ukončení ubytování. (30) O ukončení ubytování je sepsáno oznámení (viz Příloha č. 3), ve kterém potvrzují odpovědní zaměstnanci DM, že žák, resp. zákonný zástupce, nemá žádné závazky (včetně způsobených škod) vůči domovu mládeže. (31) Datum ukončení ubytování v domově mládeže je den, kdy žák řádně předal všechny prostředky, jemu svěřené k užívání (inventář pokoje, ložní prádlo, jiný zapůjčený inventář, klíče a čip). Čl.8 Platební podmínky. (32) Úplatu hradí zákonný zástupce žáka nebo studenta nebo zletilý žák (dále jen plátce). (33) Úhrada stravovacích a ubytovacích služeb probíhá výhradně předem bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet organizace u ČSOB. Číslo účtu: /0300 Variabilní symbol: přidělený kód pro každého žáka. (34) Nesplňuje-li platba tyto podmínky a v důsledku špatného zadání údajů v příkazu k úhradě, nebude možné platbu na účtu DM identifikovat. Jedná se o porušení platebních podmínek. (35) Úplata se hradí v plné výši, i když žák nastoupí k ubytování v průběhu měsíce anebo bude žádat o snížení úplaty podle Čl.6, nebude-li rozhodnuto na základě písemné žádosti žadatele o ubytování jinak ještě před nástupem k ubytování. 4/14

5 (36) Termín splatnosti je vždy do 20. dne předchozího kalendářního měsíce. I když žák nastoupí v průběhu měsíce, je úplata splatná v plné výši do konce tohoto měsíce. (37) Plátce může uhradit i několik úplat jednou platbou. (38) Jestliže plátce neuhradí úplatu, může být podle 35 odst.1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, rozhodnuto o okamžitém ukončení ubytování. Toto nepodléhá správnímu řízení. (39) Celkovou výši zálohy si stanovuje škola. Čl.9 Vyúčtování úplaty. (40) S vyúčtováním úplaty za ubytování a další služby bude plátce seznámen: a) za období září prosinec do konce ledna následujícího roku, za období leden březen do konce dubna, za období duben červen do 10. července. (41) Vyúčtování obsahuje údaje o: a) příjmech na účtu DM od plátce, b) výdajích za ubytování a dalších náhradách za poskytnuté služby dle tohoto vnitřního řádu včetně příloh, c) rozdílu (přeplatky, nedoplatky), d) způsobu vyrovnání rozdílu. (42) Informaci o nedoplatku či neuhrazení zálohy obdrží plátce písemně s uvedením dlužné částky. ČÁST TŘETÍ PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ /konkrétně na podmínky DM. Čl.10 Práva žáků. (1) Používat přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení domova, které je určeno pro žáky. (2) Podílet se na organizaci života žáků v DM a účastnit se všech besed pořádaných skupinovými vychovateli DM. (3) Účelné a funkční vybavení přiděleného pokoje. Výměnu ložního prádla vždy po 14 pracovních dnech. (4) Podávat připomínky ke všem otázkám života v DM vychovateli. (5) Odjíždět domů i během týdne, avšak pouze na písemnou žádost rodičů, třídního učitele učitele odborného výcviku nebo může být žadatelem žák - student starší 18 let. (6) Pobývat v DM od hod. v den bezprostředně předcházející 1. dnu vyučování / neděle / až do 7.30 hod. v posledním dnu vyučovacím před dnem volna./ pátek /. 5/14

6 Čl.11 Povinnosti žáků. (1) Svědomitě se připravovat na vyučování. (2) Dodržovat vnitřní řád domova mládeže a řídit se pokyny vychovatelů DM. (3) Udržovat čistotu a pořádek ve své ložnici (kterou si sami uklízí), v osobních věcech i ve společných prostorách domova mládeže a jeho okolí. (4) Provádět práce a služby pro kolektiv určené vychovatelem (např. drobné úklidové práce v prostorách DM a jeho okolí apod). (5) Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i svých spolubydlících a dodržovat protipožární předpisy. (6) Chránit zařízení domova před poškozením a šetřit elektrickou energií, vodou. (7) Okamžitě hlásit veškeré zjištěné závady inventáře a zařízení skupinovému vychovateli DM. (8) Neprodleně hlásit skupinovému vychovateli DM ztráty či poškození osobních věcí. (9) Žák je povinen podrobit se dočasnému odebrání věcí, pokud žák tyto věci používá bez souhlasu vychovatele nebo s nimi nakládá v rozporu s tímto vnitřním řádem /elektrospotřebič/. (10) Řádně uzavřít okno a uzamknout dveře pokoje při jeho opuštění. Za ztráty a poškození osobních věcí žáků v případě nezabezpečeného pokoje nedojde k plnění ze strany pojišťovny. (11) Dodržovat zásady slušného chování. (12) V DM se přezouvat a chodit slušně a čistě oblečen. K uložení obuvi venkovní i sportovní používat botník. (13) Oznámit vychovateli ve službě každý úraz a nahlásit onemocnění. V případě, že žák onemocní doma, jde k lékaři v místě bydliště a nejezdí na DM. Je však nutno podat na DM zprávu nejpozději do 12 hodin od plánovaného příjezdu žáka. (14) Přicházet do DM vždy včas, zcela střízlivý slušně upraven. Během pobytu v DM se vyvarovat požívání alkoholu, omamných látek a kouření /elektronická cigareta/. (15) Při odjezdu k rodičům je žák povinen si převzít odjezdovou knížku. (16) Při každém vstupu do budovy se bez vyzvání nahlásit příchod ve vychovatelně.. (17) Při odchodu na vycházku odevzdat klíče od pokoje. (18) Opustit budovu DM nejpozději do hodin v poslední vyučovací den před dnem pracovního klidu, případně prázdnin. (19) Používat takové spoje, aby příchod do budovy byl možný do hod. Výjimku z tohoto ustanovení na základě žádosti žáka a zákonného zástupce povoluje ředitel školy. 6/14

7 (21) Po ukončení studia vykonáním závěrečné zkoušky nejpozději však následující den ukončit pobyt v domově mládeže. (22) Žáci mají povinnost dodržovat stanovený režim dne. Studium může být nařízeno vychovatelem i v době osobního volna. Čl.12 Režim dne. (1) Stanovený režim dne je základním pravidlem, jehož dodržování je nutné pro bezkonfliktní a ohleduplné soužití na pokojích, ve skupinách a v celém školském zařízení. (2) Časový harmonogram režimu dne: 6, 00 6, 30 Budíček dle potřeby žáků 6, 30 7, 00 Snídaně 11, 30 13, 00 Oběd 18, 15-18, 45 Večeře (3) Povolení studia po večerce je v kompetenci skupinového vychovatele, ale nesmí být narušen noční klid. Vycházky. (1) Denní vycházky uděluje vychovatel na základě osobní žádosti žáka. (2) Příčinou omezení vycházky může být zejména: a) zhoršení školních výsledků b) na základě žádosti rodičů c) opakovaná porušování Vnitřního řádu DM d) udělené kázeňské opatření ČÁST ČTVRTÁ BEZPEČNOSTÍ A ZDRAVOTNÍ PŘEDPISY Čl.13 Zajištění bezpečnosti. Žákům není dovoleno: (1) Požívání alkoholických nápojů, přechovávání alkoholických nápojů v prostorách DM, včetně obalů od alkoholu. (2) Kouření v budovách, v areálu a před budovami DM, jakož i na všech akcích, pořádaných domovem mládeže. Pouze na vymezeném místě před DM. (3) Používat vlastní elektrospotřebiče se zapojením na síť. Výjimku tvoří holící strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, budíky, rádia, nabíječky baterií, osobní počítače, (Všechny uvedené spotřebiče musí mít provedenou revizi odbornou firmou dle 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Spotřebiče bez provedené revize není možné používat ani přechovávat v DM.) 7/14

8 (4) Užívání všech shora uvedených spotřebičů musí být povoleno vychovatelem. (5) Zasahovat do elektroinstalace všeho druhu. (6) Přechovávat v DM zbraně, náboje, výbušniny, toxické a návykové látky a žíraviny. (7) Svévolně přemísťovat inventář domova mládeže a bez souhlasu vychovatele umísťovat vlastní výzdobu pokoje. (8) Odcházet z pokoje bez jeho řádného uzamčení. (9) Přechovávat na ložnici či u sebe větší finanční hotovost nebo cenné věci. (10) Vstupovat do oddělení vymezených žákům opačného pohlaví. (11) Znečišťovat prostory DM, vyhazovat odpadky z oken. (12) Vyklánět se z oken a otevírat okna dokořán. (13) Používat služební telefon k soukromým účelům. (14) Používat soukromé dopravní prostředky v době pobytu na DM (např. při vycházkách apod.). Parkovat soukromé dopravní prostředky (bicykly, motocykly, automobily) ve vymezeném prostoru DM. (15) Odjíždět mimo Toužim a odcházet na vycházku bez vědomí vychovatele. (16) Žák nesmí tolerovat vůči své osobě i vůči jiným osobám jakoukoliv formu útisku, diskriminace a násilí. Každý svědek takovéhoto jednání je povinen ohlásit je neprodleně vychovateli nebo jinému pracovníkovi domova mládeže. (17) Žáci a pracovníci DM a ŠJ jsou povinni chovat se vzájemně ohleduplně s respektováním důstojnosti a práv jiných osob a plně dodržovat tento vnitřní řád. (18) Na základě metodického pokynu MŠMT č.j / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, se zakazuje ubytovaným žákům a studentům nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek(1) v areálu domova mládeže s tím, že porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu domova mládeže. (1)Návykovou látkou se rozumí alkohol, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti anebo jeho sociální chování, 130 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. ČÁST PÁTÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A RODIČŮ ŽÁKŮ. Čl.14 Práva zákonných zástupců a rodičů. (1) Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo kontrolovat četnost vycházek žáka v odjezdové knížce. (2) Zákonní zástupci žáka mají právo být informováni průběžně o chování žáka: 8/14

9 a) zápisem v odjezdové knížce b) telefonicky c) elektronickou poštou, pokud poskytnou adresu d) písemně (výchovná opatření, ) (3) Zákonní zástupci žáků mají právo navštívit žáka v domově mládeže a po dohodě s vychovatelem můžou navštívit pokoj žáka. (4) Žák který hrubým způsobem nebo opakovaně narušuje průběh poskytování školských služeb, může vychovatel DM vykázat na nezbytně nutnou dobu z poskytování školských služeb. Zákonný zástupce si žáka odveze. (5) DM může na dobu nezbytně nutnou odejmout žákovi věc, pokud ji žák užívá nebo s ní nakládá v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s tímto vnitřním řádem. O odnětí věci sepíše vychovatel DM záznam, který se ukládá do osobního spisu žáka. Čl.15 Povinnosti zákonných zástupců a rodičů. (1) Zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče žáků zletilých jsou povinni hradit náklady ubytování a stravování vždy do 20. dne předchozího měsíce. (2) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni kontrolovat zápisy v odjezdové knížce a potvrdit v ní každý odjezd žáka z bydliště do domova mládeže. (3) Zákonní zástupci nezletilého žáka i rodiče zletilého žáka jsou povinni uhradit případné škody, které žák během pobytu v DM způsobí. (4) Zákonní zástupci žáka jsou povinni spolupracovat s pedagogickými pracovníky domova mládeže při výchově žáků a na výzvu se osobně dostavit k jednání do domova mládeže. (5) v případě nemoci - vysoká horečka,velká nevolnost, infekční choroba, úraz aj.-po dohodě se skupinovým vychovatelem musí zajistit odvoz syna/dcery z DM. (6) Zákonní zástupci žáků a rodiče svým podpisem přihlášky k ubytování na domově mládeže potvrzují, že se seznámili s úplným zněním tohoto vnitřního řádu včetně příloh umístěných na stránkách Čl.16 Podmínky zacházení s majetkem organizace ze strany žáků. (1) Žáci jsou povinni chovat se k veškerému majetku organizace s maximální ohleduplností a nepoškozovat jej. (2) Pokud dojde k poškození majetku organizace, je každý žák, povinen neprodleně škodu oznámit vychovateli, případně jinému pracovníkovi. (3) V případě, že hrozí organizaci škoda na majetku, je povinností ubytovaného žáka učinit vše pro její odvrácení. (4) Náklady způsobené škody je žák, povinen uhradit v plné výši. V případě neúmyslného způsobení neprodleně nahlášené škody, bude míra spoluúčasti individuálně stanovena. 9/14

10 (5) Žáci přebírají do své péče na počátku pobytu svůj pokoj a toto převzetí jsou povinni podepsat. V zápise o převzetí musí být uvedeny všechny závady, které se ke dni předání na pokoji vyskytují konkrétně od prahu a dveří až po okno a parapet. Tímto zápisem jsou chráněny obě strany před materiální újmou. (6) Při ukončení pobytu předává žák pokoj zpět vychovateli a veškeré škody na vybavení a malbě pokoje, které vznikly během jeho pobytu je povinen uhradit. (7) Zákonní zástupci žáků jsou informováni o chování žáka, o případných škodách, které žák způsobil a o způsobu a termínu jejich úhrady. Je sepsán protokol o škodě, který žák svým podpisem stvrdí o celkové škodě. ČÁST ŠESTÁ VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Čl.17 Pochvaly a jiná ocenění (1) Za vzorné chování, píli a snahu může být udělena pochvala: a) pochvala udělená vychovatelem, b) pochvala udělená ředitelem. c) povolení druhé vycházky s návratem do hod. (je v kompetenci vychovatele, ale nesmí být narušen noční klid). Čl.18 Kázeňská opatření (ve správním řízení) a) podmínečné ukončení ubytování ( zkušební doba 1 až 6 měsíců ) b) ukončení ubytování v domově mládeže Pozn.: Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům DM a ŠJ se vždy považují za závažné zaviněné porušení tohoto vnitřního řádu. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel SOU na písemný návrh vychovatele do dvou měsíců ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl.19 Platnost vnitřního řádu (1) Součástí vnitřního řádu je Příloha č. 1 se stanovením cen za ubytování pro dané období. (2) Změny vnitřního řádu domova mládeže jsou vedeny v dodatcích (3) Nabytím účinnosti tohoto vnitřního řádu pozbývají platnosti všechny předcházející verze Vnitřních řádů domova mládeže. 10/14

11 V Toužimi dne Ing.Richard Nykodym, v.r. ředitel školy Příloha č.1 Stanovení úplaty za ubytování a stravování na školní rok 2014/ Měsíční úplata za ubytování a stravování 2.250,- Kč (z toho 800,- Kč za ubytování) Úplata zahrnuje: náklady na ubytování ve dvoulůžkových nebo třílůžkových až čtyřlůžkových pokojích, využívání prostor DM. 2. Snížená úplata při uplatnění Čl.5 a) Pro případy uvedené v Čl.5 odst. 2 až 4 se úplata za jeden kalendářní den vypočte jako podíl stanovené měsíční úplaty a počtu kalendářních dnů v daném měsíci. Předpis náhrad za dny, po které nebyl žák ubytován, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. b) Při stanovení snížené úplaty podle Čl.5 odst. 5 bude postupováno dle platných právních předpisů. 3. Náhrada škod na majetku Náhrada škody bude účtována podle skutečně vynaložených nákladů na opravu poškozeného vybavení. Vratná záloha na úhradu způsobené škody na majetku je 500,- Kč. 4. Stravování ve školní jídelně Stravování ve školní jídelně je blíže popsáno ve Vnitřním řádu školní jídelny. Pro využívání stravovací služby je nutné používat čip. Vratná záloha na čip je 100,- Kč. 5. Připojení k internetu Užívání internetu na pokojích je umožněno wifi připojením na DM (zdarma). Žádost o snížení úplaty za ubytování domově mládeže (Vzor) Střední odborné učiliště Toužim Plzeňská Toužim Žádám o osvobození od úplaty za ubytování či její snížení pro žáka jméno:. datum narození:.. Důvod: vymezeného v platné legislativě organizace vyučování ve škole ( 5 odst. 4 vyhlášky č.108/2005 Sb.) Zdůvodněte a uveďte období nepřítomnosti: Svoji žádost dokládám přílohami (uveďte název přílohy, kdo vydal): V. dne. Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce/ zletilého žáka (plátce) Adresa pro odpověď: Příloha č.2 11/14

12 Příloha č.3 Oznámení o ukončení ubytování domově mládeže (Vzor) Střední odborné učiliště Toužim Plzeňská Toužim Žák jméno:. datum narození:.. ukončuje ubytování na DM SOU Toužim ke dni:.. Důvod:. V. dne. Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce/ zletilého žáka (plátce) Adresa pro odpověď: Potvrzuji zpětné převzetí majetku DM a vyrovnání všech závazků mezi ubytovaným žákem a DM. V. dne. Podpis vychovatele:. 12/14

13 Příloha č.4 13/14

14 14/14

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Článek 1 Obecná ustanovení Domov mládeže

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže 1 Vnitřní řád domova mládeže 1. Základní ustanovení SOŠ Nové Město na Moravě Bělisko 295, 59231 Nové Město na Moravě www.sos-nmor.cz Domov mládeže/dále jen DM/ je součástí SOŠ Nové Město na Moravě. Je

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc Vnitřní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň 326 00 Plzeň, Koterovská 85 tel.: 377 418 561-2, fax.: 377 418 555 Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické

Více

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH 1. Domov mládeţe / dále jen DM / je součástí SŠSPaS. Je řízen ředitelem školy a jeho zástupcem v DM. - vedoucí vychovatelkou 2. Činnost a provoz DM se řídí školským

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední škola designu a módy, Prostějov Vápenice 1, 796 01 Prostějov E-mail: info@ssdam.cz www: www.ssdam.cz Telefon/fax: 582 346 711, 582 346 722 IČO: 47922061 Ředitelka: PhDr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Tento provozní řád je vypracován dle ustanovení 7, odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Učitel a vychovatel seznámí žáky s prostředím, ve kterém se pohybují sami a včas jim oznámí

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013

Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013 Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013 1. Údaje o zařízení Název školy: Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát Zřizovatel: Středočeský kraj REDIZO: 600007979 IZO DM: 110016092 IČ:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál.

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál. Vypracoval: Jana Franková ředitel Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace Pedagogickou radou projednáno: Provozní poradou projednáno: Školní 2, Bruntál Organizační směrnice ředitele SVČ

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE pro školní rok 2015/2016 I. Přijímací řízení Přihlášku o přijetí k ubytování (přihlášku) do Domova mládeže (dále jen DM) podávají rodiče nebo zákonní zástupci nebo sami žáci

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85 IČ: 00673552 tel.: 416 808 111 Strana 1 z 11 Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Vážení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 0. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Základní škola Rakovského v Praze 12

Základní škola Rakovského v Praze 12 Základní škola Rakovského v Praze 12 Š K O L N Í Ř Á D pro škol. rok 2009 2010 Škola je výchovná a vzdělávací instituce, kde se všichni zúčastnění chovají tak, aby mezi nimi nedocházelo k nedorozumění,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Vnitřní řád školní družiny čl. 1 Obecná ustanovení školní družiny 1. Školní družina je školské zařízení

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Školní rok: 2012 / 2013 Š K O L N Í Ř Á D 1. Docházka do školy 2. Chování žáka 3. Práva žáků 4. Zacházení se školním majetkem 5. Další pravidla vnitřního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ 43 Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 309 311, mobil 737 034 280 e-mail: skola@zslinecka.cz, web www.zslinecka.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala a schválila

Více

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Řád školní družiny I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola JUDr. Josefa Mareše a mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY SM 20/2015/HOM Pedagogická rada schválila

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Školní řád Ing.

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25.

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25. Škola Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Školní řád Matičního gymnázia, Ostrava Č.j.: Účinnost od: 1. března 2015 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: Školní řád pro žáky Matičního gymnázia,

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí

Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí Vnitřní řád školní družiny ve Strunkovicích nad Blanicí I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků vycházející

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. Příloha č. 1 OS č. 1/2014 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. PRAVIDLA PRO VÝPOČET VRATEK ZA NEODEBRANOU STRAVU

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Školní řád vyšší odborné školy

Školní řád vyšší odborné školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Školní řád vyšší odborné školy Číslo jednací: SZSOs/2610/2015 Působnost: všichni zaměstnanci

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA (dále také jen penzion nebo ubytovatel ) UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA provozovaného: Ing. Mira Anna Barsa IČO: 62290819 DIČ: CZ 6153281398 se sídlem / místem podnikání Velká Hradební 763/39 1. Podmínky

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

Školní řád. Všichni lidé na této škole musí spolu jednat tak, aby byla za všech okolností uznána a nebyla dotčena lidská důstojnost.

Školní řád. Všichni lidé na této škole musí spolu jednat tak, aby byla za všech okolností uznána a nebyla dotčena lidská důstojnost. Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Praha 2, Ječná 27 Školní řád Všichni lidé na této škole musí spolu jednat tak, aby byla za všech okolností uznána

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ16/2015 Vypracovala: Schválila: Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. (dále jen smlouva ) (dále jen "ubytovaný")

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. (dále jen smlouva ) (dále jen ubytovaný) SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ (dále jen smlouva ) Student/ka: příjmení, jméno, titul Datum narození: Státní příslušnost: Číslo OP: cizinci uvedou číslo povolení k pobytu nebo pasu Trvalé bydliště IDStudenta/tky:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/ 206 /2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/ 206 /2015 ŠKOLNÍ ŘÁD 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace Č.j.: 27ms/ 206 /2015 1 Údaje o zařízení: Název školy: 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace Adresa: Dvořákova

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1 Smlouva o ubytování č..... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: Ing. Miroslav Bohušík se sídlem: Fryčovice 736, 73945 Fryčovice, IČ: 73025984,

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.12.2014 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

ředitel: 475 209 498, zástupci ředitele: 475 209 456 E-mail: sekret@spsul.cz, Web: www.spsul.cz

ředitel: 475 209 498, zástupci ředitele: 475 209 456 E-mail: sekret@spsul.cz, Web: www.spsul.cz Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace PSČ 400 01; ústředna, fax: 475 211 212, ředitel: 475 209 498, zástupci ředitele: 475 209 456 E-mail: sekret@spsul.cz, Web: www.spsul.cz

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více