Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy vydává ředitel SŠ-COPTH tento Školní řád. Jeho ustanovení se týkají všech žáků SŠ-COPTH včetně míst výkonu v Praze 9, Pod Balkánem 599, v Praze 9, Českobrodská 32a a v Praze 9, Poděbradská 12 (dále již pouze školy) a to jak v teoretické, tak i v praktické výuce. Žáci jsou povinni se prokazatelně seznámit s jeho obsahem a dodržovat jej. II. Práva žáka Každý má právo na vzdělání, občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách (Ústava ČR). Právo studovat na střední škole mají žáci podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může žák nebo jeho zákonný zástupce podat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím ředitele školy odvolání k odboru správních činností ve školství Magistrátu hl. m. Prahy, Praha 1, Jungmannova 29/35. Každý žák má dále právo: - Na zajištění vzdělávání v souladu s platnými učebními plány, učebními dokumenty, vzdělávacími programy a dalšími dokumenty schválenými MŠMT ČR. - Požádat v průběhu studia o změnu oboru vzdělání, o přestup na jinou střední školu, o přerušení či zanechání studia a to za podmínek stanovených platnou právní normou (vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.). - Aby škola vytvářela podmínky pro rozvíjení mimořádného nadání a talentu žáka. Mimořádně nadaným a talentovaným žákům školy a dále i z jiných závažných důvodů ( 18 zákona č. 561/2004 Sb.), může ředitel v odůvodněných případech povolit studium podle individuálního vzdělávacího plánu. - Na uvolnění od účasti na výuce pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce (u nezletilých) a z důvodů uvedených ve vyhlášce MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. - V případě pochybnosti o správnosti své klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí do tří dnů, kdy se dozvěděl o výsledku klasifikace, požádat ředitele školy o přezkoušení. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení a klasifikace. Přezkoušet žáka nelze, byl-li žák v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadána, již komisionálně zkoušen (až na výjimky uvedené v zákoně o středních školách).

2 Používat při ověřování znalostí a dovedností povolené technické pomůcky dle rozhodnutí příslušného vyučujícího učitele. - Aby při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním škola soustavně vytvářela podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontrolovala jejich dodržování. - Obrátit se na výchovného poradce školy o pomoc při řešení svých výchovných a výukových problémů i v otázkách dalšího studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách. - Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Na informace mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. - Volit a být volen do Školské rady, je-li zletilý. III. Povinnosti žáků při výuce a při činnostech organizovaných školou 1) Žáci jsou povinni chovat se ukázněně a dodržovat pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy a spolužákům a plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, zejména v době vyučování. 2) Žáci jsou povinni dodržovat pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy a chovat se tak, aby neohrozili zdraví a bezpečnost vlastní i ostatních spolužáků a pracovníků školy. 3) Žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce i při mimoškolních aktivitách organizovaných školou dle poučení při vstupních a periodických školeních. 4) Pokud dojde k úrazu žáka v prostorách školy nebo při činnostech školou organizovaných, je žák povinen neprodleně tento úraz nahlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli, učiteli vykonávající pedagogický dozor nebo dalšímu pedagogickému pracovníkovi. 5) Žákům je zakázáno ve všech prostorách školy (vnitřních i venkovních) kouření, požívání alkoholických nápojů a dalších návykových látek. Žáci jsou také povinni dodržovat na veřejných prostranstvích a tedy i v ulicích přilehlých k objektům školy Obecně závaznou vyhlášku hl. m. Prahy č. 8/2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě). Podle této vyhlášky je znečištěním ulice odhození odpadků včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin, ale také plivání. Nedodržování této vyhlášky může být Městskou policií sankcionováno podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. 6) Žákům je rovněž zakázáno nošení, držení a distribuce návykových látek v areálu školy. 7) Žáci jsou povinni chodit čistě a vhodně oblečeni (v praktickém vyučování používat předepsané oblečení, obuv a ochranné pomůcky). 8) Žáci jsou povinni se přezouvat a odkládat obuv do míst k tomuto účelu vyhrazeným. V případě praktického vyučování určuje předepsanou obuv zástupce ředitele pro praktické vyučování. V případě teoretického vyučování se vyžaduje vhodná domácí hygienická obuv, s výjimkou tělesné výchovy, kde jsou nutné přezůvky. 9) Žákům je zakázáno nosit do školy předměty cenné a pro výuku nepotřebné, jakož i věci životu a zdraví nebezpečné (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.). 10) Žáci jsou povinni udržovat ve všech prostorách školy pořádek a čistotu.

3 - 3-11) Žáci jsou povinni dodržovat všechny předpisy platné pro provoz školy, zejména provozní řád odborných učeben a laboratoří, případně dílen. 12) Žáci jsou povinni mít během výuky vypnuté mobilní telefony. IV. Docházka do školy 1) Organizace výuky a) teoretické vyučování 0. vyučovací hodina hodin 1. vyučovací hodina hodin 2. vyučovací hodina hodin hlavní přestávka hodin 3. vyučovací hodina hodin 4. vyučovací hodina hodin 5*. hod. polední přestávka hodin 5. vyučovací hodina hodin 6*. hod. polední přestávka hodin 6. vyučovací hodina hodin 7. vyučovací hodina hodin 8. vyučovací hodina hodin 9. vyučovací hodina hodin 10. vyučovací hodina hodin 11. vyučovací hodina hodin 12. vyučovací hodina hodin 13. vyučovací hodina hodin Polední přestávky pro teoretické vyučování ve škole v ul. Pod Balkánem 599 stanovuje individuálně pro každou třídu zástupce ředitele pro teoretické vyučování pro toto místo výkonu a jsou zakotveny do rozvrhu hodin. b) Praktické vyučování činnost 1. ročníky ročníky výuka hodin hodin přestávka hodin hodin výuka hodin hodin oběd hodin hodin výuka hodin hodin c) Praktické vyučování Poděbradská 12 činnost 1. ročníky ročníky výuka hodin hodin přestávka hodin hodin výuka hodin hodin oběd hodin hodin výuka hodin hodin

4 - 4-2) Žáci jsou povinni docházet na vyučování včas, podle stanoveného rozvrhu hodin; tzn. tak, aby byli se zahájením vyučování schopni plnit povinnosti vyplývající z vyučovacího procesu. 3) V době výuky mohou žáci opustit areál školy pouze se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka, který zajišťuje přímou výchovnou činnost a dále v době hlavní přestávky a přestávky na oběd. 4) Každá nepřítomnost žáka ve vyučování musí být omluvena písemně. U nezletilých žáků omlouvá nepřítomnost vždy zákonný zástupce, v odůvodněných případech (vyžaduje-li to škola), musí být tato omluva doplněna lékařským potvrzením. Zletilí žáci omlouvají nepřítomnost sami, v odůvodněných případech (vyžaduje-li to škola), musí být tato omluva doplněna lékařským potvrzením. Lékařské potvrzení může škola požadovat pouze pokud nepřítomnost ve vyučování přesáhne tři dny. Omluvenku je žák povinen předat třídnímu učiteli, resp. učiteli odborného výcviku (dále jen učitel o. v. ), nejpozději do 3 pracovních dnů od doby, kdy opět nastoupil do vyučování. V případě nedodržení této podmínky, pokud tomu nebránily jiné objektivní příčiny, bude předmětná nepřítomnost žáka ve vyučování posuzována jako neomluvená. Nepřítomnost žáka v odborném výcviku bude vyhodnocena učitelem o. v., který neprodleně bude informovat třídního učitele v případě neomluvené nepřítomnosti žáka. Pro zaznamenávání a omlouvání nepřítomnosti vydá žákovi na počátku každého školního roku třídní učitel omluvný list opatřený razítkem školy a podpisem třídního učitele a poučí jej o jeho používání. V případě, že žák potřebuje další omluvný list, požádá o jeho vydání třídního učitele. Používání omluvných listů bez originálního razítka školy a podpisu třídního učitele je nepřípustné a záznamy na takovémto omluvném listu nebudou uznávány. 5) Zákonný zástupce nezletilého žáka a zletilí žáci předběžně omlouvají nepřítomnost ve vyučování telefonicky a to nejpozději do tří dnů od dne, kdy tato nepřítomnost započala. Tato omluva však v žádném případě nenahrazuje způsob omlouvání podle odst. 4. 6) Soukromým zájmům, které nesouvisejí s vyučováním, se žáci věnují výhradně v době mimo výuku, výjimky může povolit pouze ředitel. K tomuto účelu se používá předepsaný formulář (vzor příloha č. 4), který obsahuje žádost žáka resp. zákonného zástupce, resp. jednoho z rodičů, vyjádření třídního učitele, učitele o. v. a zástupců ředitele pro teoretické a praktické vyučování. 7) Nesprávný a pozdní způsob omlouvání nepřítomnosti bude posuzován jako neomluvená nepřítomnost a žákovi může být uděleno výchovné opatření následovně: a) důtka třídního učitele nebo učitele odborného výcviku za 1 10 neomluvených hodin b) důtka ředitele školy za neomluvených hodin c) podmíněné vyloučení ze studia za neomluvených hodin d) vyloučení ze studia za 31 a více neomluvených hodin Při neomluvené nepřítomnosti může být žák dále klasifikován známkou z chování: a) uspokojivé - do 10 neomluvených hodin b) neuspokojivé 11 a více neomluvených hodin O snížené známce z chování resp. o výchovných opatřeních podle písm. a) tohoto odstavce rozhoduje ředitel a třídní učitel a informuje o tom pedagogickou radu školy. O snížené známce z chování resp. o výchovných opatřeních podle písm. b), c) a d) rozhoduje ředitel školy na návrh třídního učitele nebo učitele odborného výcviku a obvykle po projednání na pedagogické radě školy.

5 - 5-8) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel, resp. učitel o. v., výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje třídní učitel, resp. učitel o. v. její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel, resp. učitel o. v. formou pohovoru, za přítomnosti výchovného poradce, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván telefonicky nebo dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. V případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky. Provede zápis z pohovoru (vzor-příloha č. 1), do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem nebo zletilým žákem se do zápisu zaznamená. 9) Při počtu neomluvených hodin nad 10 u nezletilých žáků svolává zástupce ředitele pro teoretické vyučování školy výchovnou komisi, které se podle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: zástupce ředitele pro teoretické vyučování školy, zákonný zástupce, třídní učitel resp. učitel o. v., výchovný poradce, ve vybraných případech i zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik rizikového chování, školní psycholog a zástupce Školské rady. Podnět zástupci ředitele pro teoretické vyučování školy ke svolání výchovné komise dává výchovný poradce, který rovněž odpovídá za pozvání zákonných zástupců k tomuto jednání telefonicky nebo dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší (vzor-příloha č. 2). Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. 10) V případě, že neomluvená nepřítomnost nezletilého žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o zanedbání školní docházky (vzor-příloha č. 3) s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Podnět řediteli školy a podklady pro oznámení zajišťuje výchovný poradce. 11) V případě opakovaného zanedbání školní docházky v průběhu školního roku u nezletilých žáků, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, postoupí ředitel školy v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR. Podnět řediteli školy a podklady pro toto oznámení zajišťuje výchovný poradce. Kopii hlášení o zanedbání školní docházky zašle ředitel školy příslušnému obvodnímu úřadu. V. Hodnocení a klasifikace žáků 1) Žáci jsou klasifikování na konci prvního a druhého pololetí každého školního roku. Informativně jsou žáci klasifikováni vždy čtvrtletně. 2) Je-li u žáka během klasifikačního období (t. j. 1. nebo 2. pololetí školního roku) v některém vyučovacím předmětu absence větší než 25% z celkového počtu vyučovacích hodin v daném předmětu, nemusí být žák klasifikován a bude skládat zkoušku v náhradním termínu určeném ředitelem školy.

6 - 6-3) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se v prvním pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v 1. pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 4) Žák, jenž neprospěl na konci druhého pololetí maximálně ze dvou povinných vyučovacích předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Opravné zkoušky jsou komisionální. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit žákovi náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 5) Žák, který se nedostaví k opravné zkoušce je klasifikován stupněm nedostatečný, pokud do tří dnů od termínu konání zkoušky nepředloží omluvenku. Za omluvenku se pro tyto účely nepovažuje potvrzení o běžném lékařském vyšetření, omluva zákonným zástupcem či osobní omluva ( u zletilého žáka ). 6) Žák, který nebude (bez zapříčinění školy) klasifikován nejpozději do 30. září následujícího školního roku, přestává tímto dnem být žákem školy. 7) Komisionální zkoušku podle vyhlášky č. 374/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.13/2005sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři koná žák v případech: a) koná-li opravné zkoušky (podle 69 odst. 7 zákona č.561/2004 Sb.) b) koná-li komisionální přezkoušení (podle 69 odst. 9 zákona č.561/2004 Sb.) Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci a) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín. V případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. Ředitel školy je v souladu se svou kompetencí stanovenou 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. oprávněn nařídit (a to i z podnětu ostatních pedagogických pracovníků) konání kontrolního hodnocení ve formě komisionální zkoušky v případě, že zjistí, že při hodnocení došlo k porušení pravidel obsažených ve školním řádu. 8) Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel a zveřejní je na přístupném místě ve škole. 9) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Případné žádosti o komisionální přezkoušení nezletilých žáků (prostřednictvím zákonných

7 - 7 - zástupců) nebo zletilých žáků se podávají do sekretariátu ředitele do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy pro takovou žádost vznikl důvod. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se vzhledem k použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 výborný b) 2 chvalitebný c) 3 dobrý d) 4 dostatečný e) 5 nedostatečný 10) V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: a) 1 velmi dobré b) 2 uspokojivé c) 3 neuspokojivé 11) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. 12) Zásady pro průběžné hodnocení vycházejí z požadavků školních vzdělávacích programů a spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení s využitím bodového systému a procentuálního vyjádření. Průběžné hodnocení včetně čtvrtletní a pololetní klasifikace bude zaznamenáno do elektronických žákovských knížek. 13) Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu může ředitel školy žákovi povolit na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení nebo na žádost jeho zákonného zástupce /v případě nezletilého žáka/z důvodu jeho speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání nebo z jiných závažných důvodů. V individuálním vzdělávacím plánu je určena zvláštní organizace výuky při zachování obsahu a rozsahu školního vzdělávacího programu. Ředitel školy seznámí žáka (zákonného zástupce) na základě schváleného individuálního vzdělávacího plánu s průběhem vzdělávání, s termíny a formou zkoušek. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se vzhledem k použití klasifikace na vysvědčení hodnotí v souladu s body ) Vzdělávání ve škole je založeno na zásadách rovného přístupu ke vzdělání bez jakékoli diskriminace a na zásadách zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce a na respektu, názorové snášenlivosti a solidarity všech účastníků vzdělávání.

8 - 8 - VI. Výchovná opatření: Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit ředitel školy nebo třídní učitel Pochvalu nebo jiné ocenění může udělit třídní učitel nebo ředitel zvláště za: - dlouhodobě vynikající studijní výsledky, - výrazný projev školní iniciativy, - dobré výsledky v soutěžích pořádaných školou případně jinou školou v rámci obvodu, Magistrátu hl. m. Prahy, republikových soutěžích apod. - za mimořádnou činnost ve studijní oblasti konanou ve prospěch školy, za čin, který přesahuje povinnosti žáka (za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin). Při porušení povinností stanovených Školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: - napomenutí třídního učitele, - důtku třídního učitele, - důtku ředitele školy. Při jejich ukládání se přihlíží k závažnosti porušení Školního řádu a k opakovanému porušení Školního řádu. Při porušení Školního řádu a neformálním zápisu do třídní knihy bude žákovi uděleno napomenutí třídního učitele. Při opakovaném porušení Školního řádu a zápisu do třídní knihy, pokud se bude jednat o stejný přestupek, bude uložena důtka třídního učitele. Jestliže se stejný přestupek bude opakovat potřetí a jedná-li se o neformální porušení, bude udělena důtka ředitele školy. Při dalších porušeních Školního řádu a závažnějších přestupcích bude přikročeno k udělení výchovného opatření, které má právní důsledky pro žáka ( podmíněné vyloučení, vyloučení žáka ze školy). V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem může ředitel školy podle míry závažnosti porušení svým rozhodnutím udělit tato kázeňská opatření: a) podmíněné vyloučení ze školy, přičemž se v rozhodnutí stanoví zkušební lhůta nejdéle na 1 rok b) vyloučení ze školy Za závažné zaviněné porušení povinností stanovené školním řádem se vždy považují: a) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům či žákům školy b) jakákoliv forma psychického či fyzického nátlaku na žáka školy (šikana) c) krádež ve škole nebo na smluvních pracovištích d) podvod včetně falšování omluvenek a jiných dokladů, které žák předkládá e) poškozování majetku školy f) porušení zákazu přinášení nebezpečných věcí do školy g) porušení zákazu účasti ve výuce či akci školy pod vlivem omamných látek

9 - 9 - Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených Školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební dobu a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených Školním řádem, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení. Stejným způsobem postupuje ředitel školy i v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. VI.a. Prevence šikanování ve škole 1) Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídy nebo skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví obětí. 2) Prevence šikanování ve škole Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Odpovídá za předcházení rizikových jevů a včasné řešení případných projevů. Základem prevence je podpora pozitivních vztahů mezi dětmi navzájem, mezi pedagogy i ve vztahu učitel-žák. Škola vytváří bezpečné prostředí pomocí těchto nástrojů a) podpora solidarity a tolerance b) podpora vědomí sounáležitosti c) podmínky pro zapojení všech žáků do všech aktivit d) spolupráce mezi dětmi, rozvoj jejich vzájemného respektu e) podpora jednání v souladu s právními normami, důraz na právní odpovědnost jedince f) zajištění dohledu pedagogů nad žáky ve škole před vyučováním, mezi vyučovacími hodinami a dle potřeby Pedagogičtí pracovníci vedou systematicky žáky a) k osvojení norem mezilidských vztahů založených na demokracii respektující identitu a individualitu jedince b) k rozvoji pozitivních mezilidských vztahů a úctě k hodnotám a životě druhého člověka

10 Pedagogové vnímají vztahy a atmosféru ve třídních kolektivech jako nedílnou součást svojí práce. 3)Prevence šikanování je součástí Minimálního preventivního programu školy. Program je zaměřen na postupy a metody řešení šikany včetně výchovných opatření. Nedílnou součástí je krizový plán, který stanovuje kompetence jednotlivých osob, eliminuje a zmírňuje škody již vzniklé šikany a specifikuje postupy a způsoby řešení. Rozlišuje, zda je situace řešitelná vlastními silami ve škole (počáteční stadia rizikového chování) nebo stanoví potřebu pomocí specializovaných pracovišť. S krizovým plánem budou žáci i jejich zákonní zástupci prokazatelně seznámení na začátku školního roku. 4)Výchovná opatření Agresorovi nebo agresorům bude při odhalení šikany uděleno výchovné opatření následovně: U počáteční šikany - napomenutí a důtka třídního učitele - snížení známky z chování - převedení do jiné třídy U pokročilé šikany - podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia V mimořádných případech se užijí další opatření: - ředitel školy doporučí dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení v SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt v místně příslušném diagnostickém ústavu - ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu - dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR VII. Zacházení se školním majetkem 1) Žáci jsou povinni zacházet se školním majetkem ohleduplně a chránit jej před poškozením. 2) V případě způsobené škody na tomto majetku jsou žáci, resp. jejich zákonný zástupce povinni tuto škodu nahradit v rozsahu určeném likvidační komisí školy jmenované ředitelem.

11 VIII. Povinnosti třídní služby Třídní službu stanoví třídní učitel na každý vyučovací týden v počtu 2 žáků, jejichž jména jsou uvedena na příslušném místě v třídní knize. Mezi povinnosti třídní služby patří zejména: 1) Po příchodu vyučujícího hlásit jména nepřítomných žáků. 2) Hlásit případnou nepřítomnost vyučujícího nejpozději do 10 minut po začátku vyučovací hodiny ZŘTV. 3) Dbát o stálou čistotu tabule. 4) Podle pokynů vyučujícího zajistit příslušné učební pomůcky. 5) Hlásit vyučujícímu zjištěné závady na majetku příslušné učebny. 6) Po skončení vyučování uvést učebnu do náležitého pořádku a učebnu opustit až na pokyn příslušného vyučujícího. Tento Školní řád nabývá účinnosti od Mgr. Josef Ležal v. r. ředitel SŠ-COPTH Přílohy č. 1 Záznam z pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka ve vyučování č. 2 Zápis z výchovné komise č. 3 Oznámení o zanedbání školní docházky č. 4 Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání Příloha č. 1 Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu (příloha Školního řádu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč (déle jen střední škola

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25.

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25. Škola Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Školní řád Matičního gymnázia, Ostrava Č.j.: Účinnost od: 1. března 2015 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: Školní řád pro žáky Matičního gymnázia,

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2015 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly se sídlem 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Leden 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2013 Jiřina Krystýnková, ředitelka školy Jiřina Krystýnková,

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2. Školní řád. ( ú p l n é z n ě n í k e d n i 1. 2. 2 0 1 6 )

O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2. Školní řád. ( ú p l n é z n ě n í k e d n i 1. 2. 2 0 1 6 ) Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2 Školní řád ( ú p l n é z n ě n í k e

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 831 / 2014 / 1314 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy Otrokovice. část I.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy Otrokovice. část I. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Otrokovice Školní řád Základní umělecké školy Otrokovice vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Školní řád Ing.

Více

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice (dále jen školní řád) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Škola Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Č.j.: 07291007/ŘŠ Účinnost od: 29.10.2007. Změny:

Škola Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Č.j.: 07291007/ŘŠ Účinnost od: 29.10.2007. Změny: Příloha č.2 Škola Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Č.j.: 07291007/ŘŠ Účinnost od: 29.10.2007 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002-14

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Více

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy : Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace, č.345, 739 92 Návsí I. Práva žáků Žák má

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Článek 1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou vychází z posouzení

Více

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Č.j.: 17/2012 Vypracoval: Mgr. Dana Nováková,

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád Školní řád Školní řád Integrované střední školy, Rakovník, Na Jirkově 2309 je určen pro vnitřní potřebu školy a je pro všechny subjekty zúčastněné na výchovném procesu závazný. Všichni zúčastnění jsou

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 1 Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4

Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4 Š k o l n í ř á d p l a t n ý p r o š k o l n í r o k 201 3 / 1 4 (respektuje Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jeho novelu, tj. Zákon č. 49/2009

Více

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Školní řád V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitelka Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen škola) tento Školní řád: ČÁST PRVNÍ Obecná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery,kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Na základě 30 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vydává ředitel školy tento školní řád GPJP.

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Školní řád HLUČÍN 2013 OBSAH 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 3 1.1 Práva žáků a zákonných zástupců žáků 3 1.2 Povinnosti žáků

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Základní škola Budišov - příspěvková organizace 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Směrnice č. 1/2015 č. j.: ZŠ 111/2015 1. Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Školní rok: 2012 / 2013 Š K O L N Í Ř Á D 1. Docházka do školy 2. Chování žáka 3. Práva žáků 4. Zacházení se školním majetkem 5. Další pravidla vnitřního

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu.

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání podle školského zákona, b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více