Vnitřní řád domova mládeže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní řád domova mládeže"

Transkript

1 1 Vnitřní řád domova mládeže 1. Základní ustanovení SOŠ Nové Město na Moravě Bělisko 295, Nové Město na Moravě Domov mládeže/dále jen DM/ je součástí SOŠ Nové Město na Moravě. Je školským výchovným a ubytovacím zařízením, které zajišťuje výchovu mimo vyučování a poskytuje základní péči v době mimo vyučování. Činnost, organizace a provoz domova mládeže se řídí především vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, její novelou 436/201 Sb. a zákonem č. 561/2004 Sb. školským zákonem. DM zajišťuje ubytování a stravování v době školního vyučování a vede žáky k plnohodnotnému využití volného času. Provoz je zajišťován v týdenních cyklech. Začíná v 17:00 hodin v den předcházejícímu prvému vyučovacímu dni každého týdne a končí v poslední vyučovací den každého týdne v 14:30 hodin. 1.1 Přijímání do DM - přihlášku na DM podávají zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilí žáci na jeden školní rok, nejpozději do příslušného školního roku. O přijetí nebo nepřijetí na ubytování jsou písemně informováni. Výše úplaty za ubytování je stanovena vyhláškou č. 108/2005 Sb. S přihlédnutím k vybavení domova mládeže a k úrovni poskytovaných služeb. Výše úplaty se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Z důvodu organizace vyučování/konání odborné praxe/ může být žák ubytován v domově mládeže 14 dní, v tomto případě se platí poloviční poplatek za ubytování Propouštění z DM během roku je možné Na základě písemné žádosti rodičů, zákonných zástupců nebo zletilých žáků Z důvodu ukončení studia na SOŠ Ze zdravotních důvodů Z důvodu neplacení záloh na ubytování a stravování ve stanoveném termínu Za opakované porušování vnitřního řádu domova mládeže nebo za závažný přestupek V případě ukončení ubytování v průběhu měsíce se poplatek za ubytování nevrací ani nekrátí. 2. Práva a povinnosti žáka 2.1 Práva žáka Využívat vybavení DM, které je určené žákům pokoje, společenské místnosti, kuchyňka, sportoviště hřiště, tělocvična, posilovna Vyjadřovat svobodně a adekvátní formou svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají Zúčastňovat se činností na DM a podílet se na organizaci akcí Má právo na plnohodnotné využití svého volného času na DM, zájmová činnost na DM je dobrovolná Právo být ochráněn před fyzickým a psychickým násilím Možnost založení žákovské samosprávy a právo být volen do žákovské samosprávy 1

2 Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na DM řediteli školy, vedoucímu vychovateli a vychovatelům Právo požádat o pomoc nebo radu vychovatele nebo pracovníka školy Právo požádat svého vychovatele o mimořádnou vycházku mimo stanovený termín vycházek Po dohodě s vychovatelem má žák právo na určených místech ložnice mít svou výzdobu Bez poplatku využívat Wi-fi připojení k internet a přenosné elektrické spotřebiče viz kapitola 3 nelze garantovat rychlost a dostupnost připojení k internetu Povinnosti žáka Dodržovat řád DM, režim dne, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl prokazatelně seznámen na počátku školního roku při nástupu na DM písemný doklad s podpisy žáků je součástí dokumentace domova mládeže Respektovat pokyny vychovatelů Podílet se na úpravě a úklidu okolí školy a domova mládeže Vykonávat službu v jídelně dle rozpisu služeb žáků služby stanoví vychovatel. V případě, že určená služba nevykonává zodpovědně své úkoly, může vychovatel rozhodnout, že žáci budou službu opakovat Šetřit zařízení domova mládeže a závadu ihned nahlásit vychovateli. Při úmyslném poškození zařízení a vybavení bude požadována finanční úhrada Ohlásit vychovateli každý úraz a onemocnění, ke kterému došlo v průběhu pobytu na DM Zodpovědně se připravovat na vyučování buď individuálně nebo ve skupinách žáků na pokojích nebo na místech určených vychovatelem např. na společenských místnostech. Žák uznává potřebu svých spolubydlících v klidu se učit, pokud se sám po večerce učí na základě povolení vychovatele, dbá o to, aby nerušil spolubydlící Zúčastňovat se schůzek výchovných skupin Chovat se slušně a obezřetně, neohrožovat svoje zdraví ani zdraví jiných osob Chovat se slušně a zdvořile ke všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy Respektovat a ctít práva a soukromí druhých osob a chovat se ohleduplně ke spolubydlícím a ostatním ubytovaným včetně používání mobilních telefonů a informačních technologií Chránit svůj majetek, ale i majetek jiných osob. Za své osobní věci si žák odpovídá sám. Ztrátu věcí nebo peněz hlásí vychovateli pro případné šetření pojišťovnou Dodržovat základní hygienická pravidla, čistotu a pořádek na pokojích i ve společných prostorách, před odchodem do školy nebo na praxi si uklidit svůj pokoj a věci uložit do skříněk a skříní. Před odjezdem domů obvykle ve čtvrtek provádět předodjezdový úklid Uzamykat pokoje a skříňky s osobními věcmi před odchodem do školy nebo na praxi a během dne, pokud na pokoji není nikdo přítomen Po nástupu na ubytování žák zaplatí vratnou zálohu 100Kč za klíč od pokoje a 20 Kč za klíč od skříňky na osobní věci V prostorách DM se přezouvat do domácí obuvi, obuv na nošení venku si ukládat do botníku v šatně žáků Chovat se slušně na veřejnosti a nenarušovat veřejný pořádek Ohlásit vychovatelům příchod návštěvy na DM návštěvy na DM jsou možné pouze s vědomím vychovatele v prostorách k tomu určených, v žádném případě nevpouštět do budovy cizí osoby bez povolení vychovatelů nebo pracovníků školy Na základě sdělení vychovatele připraví žák svůj pokoj pro ubytování veřejnosti v rámci DČ - své osobní věci si zamkne do svých skříněk a skříně. Sem si také uloží své ložní prádlo 2

3 3 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých žáků Práva zákonných zástupců nezletilých žáků Zákonný zástupce žáka má právo na informace o chování žáka, jeho aktivitách na DM a o průběhu jeho výchovy na domově mládeže Má právo na informace o udělených výchovných opatřeních Po dohodě s vychovatelem a v souladu s vnitřním řádem může upravit podmínky pobytu svého dítěte na DM /odjezdy domů v průběhu týdne, omezení vycházek např. z důvodu neprospěchu ve škole, poskytnutí mimořádných vycházek pro individuální zájmovou činnost pro zájmové aktivity, které neorganizuje DM, vyžadujeme souhlas rodičů nebo zákonných zástupců Právo na informace mají i rodiče zletilých žáků např. podání zprávy v případě dlouhodobé nepřítomnosti na DM nebo o dalších závažných skutečnostech Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků Informovat vychovatele o zdravotních obtížích žáka, o změně zdravotní způsobilosti, popř. dalších důležitých skutečnostech, které by mohly ovlivňovat průběh výchovy Na vyzvání se dostavit k projednávání závažných otázek týkajících se výchovy žáka Oznamovat nepřítomnost žáka na DM telefonicky nebo mailem nejpozději do tří dnů Nahlašovat všechny změny údajů uvedených v přihlášce /změna adresy, telefonního čísla, mailové adresy/ Oznamovat důležité okolnosti, které mají vliv na předpis plateb za ubytování a stravování/změna plátce, ukončení ubytování na DM, vznik podmínek pro snížení úplaty/ Pravidelně a včas platit zálohy za stravu a ubytování na účet školy ve stanoveném termínu, splátka je splatná do 25. dne předchozího měsíce. Před nástupem na ubytování musí být uhrazena stanovená platba za ubytování a stravování. Při nedodržení platebních podmínek bude žákovi ukončeno ubytování na DM Podat písemnou žádost vedoucímu vychovateli při předčasném ukončení ubytování nejpozději 7 dní před ukončením ubytování Práva a povinnosti zletilých žáků Zletilí žáci dodržují ustanovení domovního řádu, se kterým byli prokazatelně seznámeni podpis žáka Vnitřní řád DM určuje jejich práva a povinnosti viz povinnosti uvedené v kapitole 2.2 Oznamují a zdůvodňují svoji nepřítomnost na DM Informují o změně důležitých údajů změna adresy, telefonního čísla a dalších důležitých skutečností Hlásí změnu zdravotní způsobilosti a zdravotní potíže Podávají vedoucímu vychovateli žádost o ukončení ubytování na domově mládeže nejpozději do 7 dnů před ukončením ubytování Na základě sdělení vychovatele připraví svůj pokoj pro ubytování veřejnosti v rámci DČ- své osobní věci si zamkne do svých skříněk a skříně. Sem si také uloží své ložní prádlo Nahlásí vychovateli používání vlastního dopravního prostředku v době pobytu na domově mládeže 3

4 4 4. Zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny a majetku v DM 4.1 Žákům není povoleno: Donášet, přechovávat, distribuovat a užívat návykové látky na domově mládeže a přicházet pod jejich vlivem na DM jedná se o alkoholické nápoje, cigarety/i elektronické/,drogy, vodní dýmky a další zdraví škodlivé látky. Při důvodném podezření, že dochází ke zneužívání a k manipulaci s návykovými látkami, budou o této skutečnosti informováni rodiče žáka, v závažných případech orgán sociálně právní ochrany dětí a policie po dohodě s vedením školy a s metodikem školní prevence negativních jevů V případě důvodného podezření, že žák požil alkoholické nápoje, bude u něj provedena dechová zkouška Při podezření na zneužití návykové látky bude předem požadován souhlas k testu Kouření v areálu školy a na domově mládeže Používat vlastní přenosné elektrické spotřebiče bez platné revizní zprávy /ČSN /, u nových spotřebičů postačuje předložit záruční list výrobku platí pro kulmy, fény, holicí strojky, nabíječky do mobilů a notebooku, prodlužovací šňůry, rádia atd. Na pokojích používat vlastní varné konvice, topinkovače, toustovače, vařiče a ponorné vařiče, kávovary apod. na domově mládeže mohou žáci využívat kuchyňku, která je vybavena elektrickými spotřebiči Přechovávat toxické látky, střelné zbraně, dýky, rozbušky, hořlaviny, petardy, zábavnou pyrotechniku a jiné nebezpečné látky a předměty a manipulovat s nimi Zasahovat do elektrické instalace a elektrických zařízení, manipulovat s ventily u radiátorů, s otevřeným ohněm, svévolně manipulovat a poškozovat hasicí přístroje Poškozovat a zcizovat majetek DM a jiných osob, přemisťovat inventář domova mládeže bez svolení vychovatele Donášet a přechovávat na DM zvířata Vyklánět se z oken DM, vyhazovat odpadky a pokřikovat z oken Chlapcům navštěvovat dívčí ložnice a naopak Vzdálit se z domova mládeže mimo dobu vycházek bez vědomí vychovatele Rušit noční klid v době do 22:hodin do 6:00 hodin Omezovat osobní svobodu a porušovat práva druhých, ponižovat a fyzicky napadat kohokoliv, ohrožovat lidskou důstojnost a zdraví druhých - šikana Zneužívat informační technologie ke znevažování důstojnosti žáků a dospělých, pořizovat zvukové a obrazové záznamy k pronásledování a ponižování kyber šikana Svým chováním projevovat rasismus, násilí, nesnášenlivost, vandalismus, šířit pornografii a podílet se na jiné nezákonné činnosti 4.2 Hygiena a ochrana zdraví Ubytovaný žák dodržuje základní hygienická pravidla, čistotu a pořádek na pokojích, ve svých osobních věcech a ve společných prostorách DM kuchyňka, společenské místnosti a chodby/viz kapitola 2.2 a provozní řád DM Pravidelně si vyměňuje ložní prádlo 1x za 14 dní, pokud používá z různých důvodů prádlo z domova, tak je povinen ho rovněž 1x za 14 dní odvézt domů na vyprání Žák je na domově mládeže vhodně obut/přezůvky/ - viz kapitola 2.2 a slušně oblečen, ke sportovním aktivitám používá sportovní obuv a oblečení 4

5 5 Ke konzumaci jídla je určena jídelna a vybavená kuchyňka na DM, v kuchyňce si mohou žáci připravovat a ohřívat jídlo vždy po dohodě a vědomím vychovatele. Umývají a uklízí po sobě použité nádobí Jídlo, které podléhá zkáze, si žáci ukládají do lednice na vychovatelně nebo na kuchyňce, trvanlivé potraviny si mohou ukládat ve skříňkách na pokoji Z jídelny a kuchyňky neodnášejí nádobí na pokoje, vypůjčené nádobí z kuchyňky vrací umyté zpět do skříněk Žák přijíždí na DM zdráv, hlásí případný úraz, který se stal v době, kdy nebyl na DM. Žák nebo rodiče nahlásí vychovateli léky, které užívá krátkodobě nebo dlouhodobě a pravidelně V případě jakéhokoliv onemocnění ubytovaný odjíždí domů, v době nemoci žák nemůže zůstat na DM z důvodu ochrany zdraví ostatních žáků Žák hlásí vychovateli každý odchod a odjezd k lékaři v průběhu dne 5. Školní stravování Stravování na domově mládeže se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. Škola zajišťuje pro ubytované žáky celodenní stravování ve školní jídelně dle platných směrnic pro stravování Stravu si žák, popř. rodiče odhlašují sami a předem nejpozději do 13 hodin předchozího dne telefonicky nebo osobně u vedoucí stravování, na terminálu nebo přes internetové stránky Žáci, popř. rodiče žáků si odhlašují stravu při odjezdu domů nebo z důvodu nepřítomnosti na DM Strava, která není odhlášena, propadá Pokud žák neodebere stravu, je povinen ji odčipovat Strava pro ubytované žáky se vydává v určených časech V jídelně žáci udržují čistotu a pořádek a dbají pokynů pedagogického dozoru Z řad ubytovaných žáků je stanovena služba v jídelně úklid jídelny při odpolední svačině a večeři 6. Rozpis denních činností - režim dne na domově mládeže Pondělí pátek: o 5:45-6:00 budíček pro odborný výcvik, osobní hygiena a úklid ložnic, snídaně, odjezd na odborný výcvik do Petrovic městskou dopravou nebo školním svozem od 6:30 hodin o 6:45-7:00 budíček pro teoretickou výuku, osobní hygiena, úklid ložnic, výdej snídaně do 7:30 hodin o 7:35 - začátek výuky dle platného rozvrhu o 9:15-9:30 Výdej dopolední svačiny o 12:15-13:30 Výdej obědů dle rozpisu o 15: 10 - ukončení výuky o 15:30-16:00 výdej odpolední svačiny o 16:00 - studijní doba teoretická výuka a studijní obory Odpolední zájmová činnost, vycházky dle domluvy odborný výcvik o 18:00-18:30 - večeře o 18:30-21:00 - Zájmová činnost a vycházky o 21:00 22:00 osobní hygiena, příprava na večerku a kontrola přítomnosti žáků na pokojích o 22:00-5:45 večerka a noční klid 5

6 Upřesnění denních činností o Provoz domova mládeže probíhá od neděle 17:00 do pátku 14:30 hodin o Příjezd žáků na domov mládeže je neděli od 17:00 hodin do 21:30 hodin, v případě spoje z Brna je možné dohodnout příjezd ve 22:05, pokud žák nemůže cestovat dřívějším spojem. Pokud dojde ke zpoždění spojů nebo k jiným událostem, je vhodné podat zprávu službu konajícímu vychovateli. Po přichodu na DM se žák nahlásí vychovateli a odevzdá podepsanou odjezdovou knížku. o Odjezd žáků domů je v pátek, a to nejpozději do 14:30 hodin. Žák hlásí odjezd vychovateli a obdrží odjezdovou knížku o Žáci mohou odjíždět domů během týdne, odjezd vždy nahlásí vychovateli, odhlásí si stravu nebo si zajistí u vedoucí stravování balíček místo neodebrané stravy o Žáci se připravují na vyučování na svých pokojích nebo po domluvě s vychovatelem i v jiných prostorách domova mládeže nebo školy, a to individuálně nebo v menších skupinách. Žáci učebních oborů, kteří mají odborný výcvik, se mohou v době od 16:00 hodin věnovat zájmové činnosti nebo nahlásit vycházku. V případě potřeby si může ubytovaný žák individuálně přeložit studijní dobu po dohodě s vychovatelem. o Žáci, kteří se neučí, neruší svým chováním přípravu na vyučování ostatních ubytovaných o Vycházky mimo město u nezletilých žáků povolujeme pouze na základě písemného souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. o Neočekávané zdržení na vycházce nebo jinou závažnou skutečnost žák hlásí telefonicky vychovateli. Chování na vycházkách je součástí vstupních informací /viz kapitola 2.2/ o Vycházky jsou každý den po ukončení výuky do 16:00 hodin a dále pak ve stanovenou dobu pro jednotlivé ročníky o Vycházky: 1. ročník do 20:00 hodin, 2. ročník do 20:30 hodin, 3. ročník + nástavbové studium do 21:00 hodin. o Žák má právo požádat o mimořádnou vycházku /viz kapitola 2.1/ o Zájmová činnost je dobrovolná a probíhá dle aktuální nabídky činností. Na zájmovou činnost, která není organizována DM, vyžadujeme u nezletilých žáků písemný souhlas rodičů. o V době od 21 do 22 hodin probíhá příprava na večerku. Žáci jsou na pokojích a probíhá osobní hygiena. S povolením vychovatele mohou žáci sledovat televizní program nebo film na společenské místnosti o Po večerce je na pokojích klid a je zhasnuto. Studium po večerce a sledování filmů na notebooku povoluje vychovatel, který vykonává noční službu. o WI-fi připojení se na pokojích vypíná nejpozději ve 22 hodin o Před odchodem do školy si žáci jsou povinni uklidit svoje pokoje, osobní věci a zamykat pokoj o Ve čtvrtek probíhá předodjezdový úklid o Ranní kontrolu úklidu na pokojích provádí vychovatel po odchodu žáků na OV nebo do školy 6

7 7 6. Výchovná opatření 6.1. Pochvaly mohou být uděleny za vzorné chování a plnění povinností ubytovaného žáka, za práci ve prospěch kolektivu a společensky prospěšnou práci, za reprezentaci školy a za mimořádný a statečný čin Individuální ústní pochvala vychovatele Písemná pochvala vychovatele výchovné skupiny Písemná pochvala vedoucího vychovatele Písemná pochvala ředitele školy Písemná pochvala ředitele školy spojená s udělením věcné odměny 6.2. Kázeňská opatření - se udělují při porušování řádu domova mládeže, a to podle závažnosti a četnosti provinění Napomenutí vychovatele Důtka udělená vedoucím vychovatelem Důtka udělená ředitelem školy Podmínečné vyloučení z domova mládeže se zkušební lhůtou /nejvíce 1 rok/ Vyloučení z domova mládeže 6.3. Vychovatel může udělit alternativní kázeňský postih, jehož formu si stanoví sám a udělí ho v případě, ve kterém předpokládá větší účinnost a výchovný efekt než výchovné opatření stanovené řádem DM 7. Hodnocení přestupků sankční řád 7.1 Udělení napomenutí vychovatele - za méně závažné přestupky proti vnitřnímu řádu DM /2 zápisy vychovatele/ Neplnění povinností ubytovaného žáka uvedených v kapitole 2.2, nedodržování večerky a rušení nočního klidu, rušení spolubydlících ve studijní době, pozdní příchod z vycházek, nerespektování a neuposlechnutí pokynů vychovatele, nevhodné chování vůči zaměstnancům školy, nedovolené opuštění domova mládeže v době mimo vycházky, opakované špatně hodnocení ranního úklidu na pokojích, neprováděný předodjezdový úklid 7.2 Udělení důtky vedoucího vychovatele za opakované porušování pravidel uvedených v bodě 7.1 a za úmyslné poškozování inventáře domova mládeže/ 1 zápis vedoucího vychovatele/ 7.3 Důtka ředitele školy - na návrh vedoucího vychovatele za nevhodné a hrubé chování vůči zaměstnancům školy a spolubydlícím, neustálé porušování nastavených pravidel a řádu DM, poškozování cizích věcí a majetku školy, nekázeň, podvodné jednání 7.4. Podmínečné vyloučení z domova mládeže se zkušební lhůtou. Návrh podává vedoucí vychovatel a uděluje se za závažné přestupky - kouření v prostorách domova mládeže, přechování, distribuce a 7

8 konzumace drog, alkoholu a jiných omamných, návykových a nebezpečných látek, příchod na DM v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog, návštěvy na pokojích opačného pohlaví, propagace násilí, projevy rasismu, a dalších hnutí směřujících k potlačení práv jedince, šikana, kyber šikana, fyzické útoky, prokázaná krádež na domově mládeže 7.5. Vyloučení z domova mládeže je uděleno za velmi závažné přestupky - hrubé slovní a fyzické útoky vůči ubytovaným žákům nebo zaměstnancům školy a opakované přestupky ve zkušební lhůtě. Návrh na vyloučení podává vedoucí vychovatel řediteli školy 8 8. Závěrečné ustanovení Vnitřní řád DM je platný od a ruší se jím platnost dosavadního vnitřního řádu Příloha: Provozní řád domova mládeže Právní předpisy: Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školských zákon, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 108/2005 Sb., O školských výchovných a ubytovacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Ivo Teplý - ředitel školy. 8

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc Vnitřní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň 326 00 Plzeň, Koterovská 85 tel.: 377 418 561-2, fax.: 377 418 555 Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické

Více

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318

Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 Vnitřní řád domova mládeže SOU Toužim, Plzeňská 318 OBSAH ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ... 2 Čl.1Předmět a rozsah úpravy... 2 ČÁST DRUHÁ POSKYTOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB... 2 Čl.2 Místo a poskytované služby...

Více

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH 1. Domov mládeţe / dále jen DM / je součástí SŠSPaS. Je řízen ředitelem školy a jeho zástupcem v DM. - vedoucí vychovatelkou 2. Činnost a provoz DM se řídí školským

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Článek 1 Obecná ustanovení Domov mládeže

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední škola designu a módy, Prostějov Vápenice 1, 796 01 Prostějov E-mail: info@ssdam.cz www: www.ssdam.cz Telefon/fax: 582 346 711, 582 346 722 IČO: 47922061 Ředitelka: PhDr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Příloha č. 19 VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU 1 Vnitřní směrnice č. 19 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní řád internátu Č.j.: OUKR/1142/2014 Spis. sk.: 18.1. S5 V Křenovicích dne 1. září 2014 Působnost Pedagogičtí

Více

Školní řád Vnitřní řád č. 5

Školní řád Vnitřní řád č. 5 Školní řád Vnitřní řád č. 5 Název organizace: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa:, 792 01 Bruntál Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Tento provozní řád je vypracován dle ustanovení 7, odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013

Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013 Provozní řád domova mládeže Č.j. 4/2013 1. Údaje o zařízení Název školy: Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát Zřizovatel: Středočeský kraj REDIZO: 600007979 IZO DM: 110016092 IČ:

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Učitel a vychovatel seznámí žáky s prostředím, ve kterém se pohybují sami a včas jim oznámí

Více

O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2. Školní řád. ( ú p l n é z n ě n í k e d n i 1. 2. 2 0 1 6 )

O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2. Školní řád. ( ú p l n é z n ě n í k e d n i 1. 2. 2 0 1 6 ) Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 O r g a n i z a č n í s m ě r n i c e č. 2 / 2 0 1 2 Školní řád ( ú p l n é z n ě n í k e

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015

Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 Směrnice č. 7 Vnitřní řád školní družiny účinnost Od 1.9. 2015 zpracoval Karolína Ranglová schválil Patrick Schnelly 1 Svobodná základní škola, o.p.s. Sídlo společnosti: Řetouň13, 400 02 Malečov Provozovna

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE pro školní rok 2015/2016 I. Přijímací řízení Přihlášku o přijetí k ubytování (přihlášku) do Domova mládeže (dále jen DM) podávají rodiče nebo zákonní zástupci nebo sami žáci

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Základní škola Budišov - příspěvková organizace 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Směrnice č. 1/2015 č. j.: ZŠ 111/2015 1. Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY V Zahrádkách 230, 270 23 Křivoklát, Tel: 313 558 258, E-mail: zsroztoky@iol.cz ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obsah: Práva a povinnosti žáků Práva žáka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY platný od 1. 9. 2012 Obsah: 1. Účel školního řádu... 4 2.

Více

Pokyny pro ubytované žáky na domově mládeže

Pokyny pro ubytované žáky na domově mládeže Pokyny pro ubytované žáky na domově mládeže Nástup na domov mládeže je v neděli dne 3.9 2017 od 17:00 hodin do 21:00 hodin Zálohu na stravu a ubytování/2500 Kč/ je nutné zaplatit před nástupem na domov

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva žáků 1. Mají právo v určených časech (uvedených v dalším bodě Školního řádu) využívat výpočetní techniku a internet. 2. Mají

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Školní řád HLUČÍN 2013 OBSAH 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 3 1.1 Práva žáků a zákonných zástupců žáků 3 1.2 Povinnosti žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

Základní škola Rakovského v Praze 12

Základní škola Rakovského v Praze 12 Základní škola Rakovského v Praze 12 Š K O L N Í Ř Á D pro škol. rok 2009 2010 Škola je výchovná a vzdělávací instituce, kde se všichni zúčastnění chovají tak, aby mezi nimi nedocházelo k nedorozumění,

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

SVČ Narnie VNITŘNÍ ŘÁD SVČ. Sídlo: Cyrila a Metoděje 390/9, Liberec XI -Růžodol, PSČ 460 01. Zřízená ke dni: 20. 9. 2011

SVČ Narnie VNITŘNÍ ŘÁD SVČ. Sídlo: Cyrila a Metoděje 390/9, Liberec XI -Růžodol, PSČ 460 01. Zřízená ke dni: 20. 9. 2011 SVČ Narnie Název organizace: Středisko volného času Narnie Sídlo: Cyrila a Metoděje 390/9, Liberec XI -Růžodol, PSČ 460 01 Právní forma: školská právnická osoba Zřízená ke dni: 20. 9. 2011 Identifikační

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál.

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál. Vypracoval: Jana Franková ředitel Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace Pedagogickou radou projednáno: Provozní poradou projednáno: Školní 2, Bruntál Organizační směrnice ředitele SVČ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň Školní řád Sportovní a podnikatelská A. Základní povinnosti žáků 1. Začátek vyučování je v 7.50 (7.00) hodin. Žák musí přijít do školy tak, aby byl nejpozději 5 minut před začátkem vyučování v učebně.

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno Dle Zákona č. 258/2000 Sb.: O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah: I. Základní

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného

Více

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. Husova 1126/43, 30100 Plzeň IČ 018 11 193 Školní řád verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Tento školní řád vstupuje v platnost od 1.9.2014. razítko

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak Č. j.: Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD Ř 1.1.3 č.1/11 A10 Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 22. 06. 2015 Školská

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Školní řád Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců,

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více