I. SMLUVNÍ STRANY. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 IČ:

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. SMLUVNÍ STRANY. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 IČ: 710 09 396"

Transkript

1 SMLOUVA O DODÁNÍ A ZHOTOVENÍ IMISNÍHO MONITOROVACÍHO VOZU Tato smlouva o dodání a zhotovení imisního monitorovacího vozu je uzavírána postupem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, v otevřeném zadávacím řízení, mezi těmito smluvními stranami: ZADAVATEL: I. SMLUVNÍ STRANY Název: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 IČ: DIČ: CZ Jednající: RNDr. Petrem Hapalou, ředitelem příspěvkové organizace Bankovní spojení: /0100 Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Jiří Bílek fax: DODAVATEL: Obchodní firma: Se sídlem: IČ: DIČ: Jednající: Bankovní spojení: fax: adresa pro doručování písemností na území ČR: I. ÚČEL SMLOUVY Tato smlouva je uzavírána pro účely řádného splnění předmětu veřejné zakázky na dodávku pod názvem MOBILNÍ MONITORING IMISÍ, kód CZ.1.02/5.1.00/ , který spočívá: CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1

2 1. V dodání imisního monitorovacího vozu, jakožto jednotného technologického celku způsobilého k provádění mobilního monitoringu imisí, jenž bude zhotoven z níže specifikovaných částí: a) z nového a nepoužitého užitkového motorového vozidla N1 v provedení furgon, o nosnosti do 3,5t, se vznětovým motorem, o výkonu min 81 kw, se 6-ti stupňovou převodovkou (jehož bližší podrobná specifikace je provedena v čl. II. odst. 1 Smlouvy, v oddíle III. 2 Zadávací dokumentace a v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen motorové vozidlo furgon). b) z měřící, odběrové, kalibrační a meteorologické techniky vestavěné do motorového vozidla furgon a integrované s ostatními částmi imisního monitorovacího vozu, která je tvořena těmito novými a nepoužitými movitými věcmi: - kontinuálními analyzátory SO2, NO/NO2/NOx, O3, CO a kontinuálním monitorem prašného aerosolu v ovzduší, blíže specifikovanými v Příloze č. 2 Smlouvy a v oddíle III.Zadávací dokumentace - přesnými kalibračními jednotkami pro NO, SO2, CO, 03 blíže specifikovanými v Příloze č. 2 Smlouvy a v oddíle III. Zadávací dokumentace - centrálním generátorem nulového plynu blíže specifikovaným v Příloze č. 2 Smlouvy v oddíle III. Zadávací dokumentace - odběrovým systémem pro imisní monitoring sestávajícím: z kontinuálního monitoru prachových částic specifikovaného v Příloze č. 2 Smlouvy a v odd. III. Zadávací dokumentace, ze samplerů HVS High volume sampler, MVS Středně objemový sekvenční sampler, LVS Nízko objemový sekvenční sampler, blíže specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy a v oddíle III. Zadávací dokumentace - vzorkovačem VOC specifikovaným v Příloze č. 2 a v odd. III. Zadávací dokumentace - meteorologickým systémem pro měření směru a rychlosti větru, teploty, tlaku, vlhkosti, sluneční záře a srážek, blíže specifikovaného v Příloze č. 2 Smlouvy a v oddíle III. Zadávací dokumentace (dále jen technická zařízení) c) z počítačové techniky a jejího programového vybavení vestavěné do motorového vozidla furgon a integrované s ostatními částmi imisního monitorovacího vozu, která je tvořena těmito novými a nepoužitými movitými věcmi a programovým vybavením: - dataloggerem pro sběr dat naměřených nebo odebraných imisních hodnot, jejich ukládání a zobrazování, jehož bližší specifikace je provedena v Příloze CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 2

3 č. 3 Smlouvy a v oddíle III. Zadávací dokumentace, vybaveným zařízením pro online bezdrátový přenos datových souborů z dataloggeru do databázového serveru zadavatele a softwarem umožňujícím provádět ukládání, správu a zobrazování datových soborů, jejichž bližší specifikace je provedena v Příloze č. 3 a v oddíle III. Zadávací dokumentace - komunikačním rozhraním specifikovaným v Příloze č. 3 a v oddíle III. Zadávací dokumentace sloužícím pro online bezdrátový přenos datových souborů naměřených nebo odebraných imisních hodnot v jednotném datovém formátu z dataloggeru do databázového serveru zadavatele, jakož i pro komunikaci a přenos datových souborů mezi jednotlivými Technickými zařízeními, dataloggerem a notebookem umístěným v imisním monitorovacím voze - notebookem specifikovaným v Příloze č. 3 a v oddíle III.ZD vybaveným mobilním připojením k internetu, jenž sloužící k obsluze a interaktivní komunikaci uživatele s jednotlivými Technickými zařízeními a dataloggrem a k vizualizaci výsledků hodnot naměřených nebo odebraných imisí. - programovým vybavením Počítačové techniky specifikovaným v Příloze č. 3 Smlouvy, které z hlediska své funkcionality slouží k řádnému fungování počítačové techniky (operační systém), k výpočetním operacím s datovými soubory naměřených nebo odebraných imisních hodnot, k vizualizaci a správě datových souborů naměřených nebo odebraných imisních hodnot, k elektronické aktivaci a spouštění zvolených Technických zařízení v závislosti na zvoleném druhu měřených nebo odebíraných imisí, k přenosu datových souborů naměřených nebo odebraných imisních hodnot v jednotném datovém formátu z Technických zařízení do Počítačové techniky a databázového serveru zadavatele (dále jen Programové vybavení). - sloužícím k fungování počítačové techniky, k výpočetním operacím, k vizualizaci a správě datových souborů naměřených nebo odebraných imisních hodnot (dále jen Programové vybavení) d) z Bateriové jednotky blíže specifikované v Příloze č. 4 a v oddíle III. ZD, sloužící jako interní zdroj elektrické energie Technických zařízení alespoň na dobu 1 hodiny jejich nepřetržitého provozu, zejména k zahřátí analyzátorů na provozní teplotu, vestavěné do motorového vozidla furgon a integrované s ostatními částmi imisního monitorovacího vozu, která je tvořena těmito novými a nepoužitými movitými věcmi: - baterií (akumulátorů) pro bezúdržbový provoz, - nabíjecím systémem, - inteligentním systémem nabíjení a střídačem 48 V ss/230v AC (dále jen Bateriová jednotka) CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 3

4 e) z Elektrické soustavy blíže specifikované v Příloze č. 5 a v oddíle III.ZD, sloužící k bezpečnému a plynulému vedené elektrické energie od Bateriové jednotky nebo externího zdroje elektrické energie k Technickým zařízením a Počítačové technice, vestavěné do motorového vozidla furgon a integrované s ostatními částmi imisního monitorovacího vozu, která je tvořena těmito novými a nepoužitými movitými věcmi: - rozvody elektrické energie, - jističi, - zařízením k měření okamžité spotřeby elektrické energie, - zařízením k regulaci nabíjecího proudu pro akumulátory, - odpočtovým elektroměrem, - soupravou přípojných a prodlužovacích kabelů, - soupravou redukcí k připojení k různým typům el. zásuvek (dále jen elektrická soustava) f) z Autoalarmu a elektronického zabezpečení proti odcizení imisního monitorovacího vozu blíže specifikovaného v Příloze č. 6 a v oddíle III. ZD, včetně automatického zasílání výstražných SMS při neoprávněném vniknutí či manipulaci s imisním monitorovacím vozem a jeho jednotlivými částmi, z nichž je zhotoven. g) z Policového úložného systému upraveného v souladu s pokyny zadavatele a upevněného v užitkové části motorového vozidla furgon, do nějž budou umístěny, vloženy a upevněny Technická zařízení a Počítačová technika ( dále jen Policový úložný systém) h) z Pracovního místa pro obsluhu technických zařízení a počítačové techniky sestávajícího z následujícího nového a nepoužitého vybavení blíže specifikovaného v Příloze č. 7 Smlouvy: vestavěného stolu provedeného z MDF desky - 1ks, polstrované otočné židle - 1 ks, vestavěné příruční skříňky provedené z MDF desky - 1 ks, automatického systému osvětlení v užitkové části interiéru motorového vozidla furgonu a větrání (dále jen vybavení pracoviště obsluhy), které pro zadavatele opatří, s odbornou péčí vestaví, integruje a kompatibilním způsobem implementuje do jednotného funkčního celku sloužícího k mobilnímu monitoringu imisí, dodavatel. 2. V poskytnutí služeb nezbytných pro řádné zhotovení a dodání imisního monitorovacího vozu a jeho uvedení do provozu, spočívajících v: CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 4

5 a) Provedení odborné vestavby, instalace a integrace jednotlivých měřících, odběrových, kalibračních a meteorologických Technických zařízení, Počítačové techniky a jejího programového vybavení, Bateriové jednotky, a Elektrické soustavy, Autoalarmu a elektronického zabezpečení, Policových stojanů a vybavení pracoviště obsluhy do motorového vozidla furgon tak, aby ve své funkční jednotě tvořily zhotovený imisní monitorovací vůz způsobilý k mobilnímu monitoringu ovzduší. b) Provedení kompatibilní implementace Počítačové techniky a jejího programového vybavení s jednotlivými Technickými zařízeními do jednotného, vzájemně funkčně kompatibilního a interaktivního celku, způsobilého k řádnému provozování mobilního monitoringu imisí v souladu s požadavky zadavatele vyjádřenými v Zadávací dokumentaci. c) Uvedení do provozu imisního monitorovací vozu a jeho jednotlivých částí, z nichž je zhotoven. d) Provedení kalibrace měřících technických zařízení vestavěných do imisního monitorovacího vozu prostřednictvím laboratoře Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Praha, jíž bude zjištěna přesnost, správnost a spolehlivost měření jednotlivých meřících technických zařízení ve vztahu k primárnímu standardu. e) Provedení zkušebního provozu imisního monitorovacího vozu a bezplatné odstranění veškerých vad imisního monitorovacího vozu, zjištěných při jeho zkušebním provozu. f) Provedení odborného zaškolení alespoň 8 zaměstnanců zadavatele uskutečněné v délce alespoň 30 hodin celkem, spočívající v teoretickém a praktickém seznámení zaškolovaných osob s veškerými funkcemi motorového vozidla furgon, všech Technických zařízení, Výpočetní techniky a jejího Programového vybavení, zejména se správným způsobem měření, odběru a vyhodnocování výsledků měření a odběrů imisí uskutečňovaných prostřednictvím souboru Technických zařízení, se správným způsobem využívání všech funkcí Technických zařízení, Výpočetní techniky a jejího Programového vybavení, jakož i se správným způsobem obsluhy a údržby motorového vozidla furgon, Technických zařízení, Počítačové techniky a Bateriové jednotky. II. VÝKLAD SMLUVNÍCH POJMŮ A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 1. Motorovým vozidlem furgon se rozumí užitkové motorové vozidlo N1 v provedení furgon blíže specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy a v odd. III. ZD, které splňuje: CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 5

6 1/A tyto technické, výkonové, energetické, ekologické a funkční požadavky zadavatele: - nosnost do 3,5t, - vznětový motor - pohon zadní - výkon motoru min 81 kw - 6-ti stupňová převodovka mechanická - pohonné hmoty motoru: motorová nafta - maximální spotřeba motorové nafty pro kombinovaný provoz (dle vyhlášky č. 162/2011 Sb.): při celkové hmotnosti vozidla nad 3001 kg: max. 10 l/100 km - dle vyhlášky č. 162/2011 Sb. splňuje emisní limity ve výfukových plynech stanovené emisní normou EURO 5 při výkonu motoru od 81 kw do 120 kw včetně a nejvyšší přípustné hmotnosti, která nepřevyšuje 3500 kg: CO NOx HC +NOx NMHC PČ (PM) (g/km) (g/km) (g/km) g/km g/km 0,74 0,28 0,35 0,108 0,005* * 0,0045 pro vozidla s filtrem pevných částic - emise CO2 (g/km) maximálně /B tyto požadavky zadavatele na způsob provedení a vybavení - barva: bílá - zadní křídlové dveře neprosklené, - posuvné dveře na pravé straně nákladní (užitkové) části motorového vozidla, - interiér v nákladové (užitkové) části je odhlučněn a obložen dřevotřískou nebo MDF bílé barvy, - systémy ABS, ASP, ASR, - airbag řidiče, - imobilizér a centrální zamykání s dálkovým ovládáním, - vnitřní samostatné osvětlení nákladového (užitkového) prostoru a kabiny řidiče, - samostatná poloautomatická klimatizace pro regulaci teploty v kabině řidiče s prachovým a pylovým filtrem a ukazatelem venkovní teploty, - samostatná poloautomatická klimatizace s topením umístěná na střeše motorového vozidla pro regulaci teploty v nákladové (užitkové) části motorového vozidla, CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 6

7 - filtr pevných částic DPF, - 3 sedadla v kabině řidiče - automatický systém osvětlení interiéru užitkové (nákladové) části motorového vozidla furgon - souprava nářadí pro příslušný typ motorového vozidla furgon (dále jen motorové vozidlo furgon) 2. Vestavbou - se rozumí dílčí výsledek zhotovování imisního monitorovacího vozu spočívající v odborném umístění Technických zařízení a Počítačové techniky způsobem ujednaným v čl. VII. Smlouvy v souladu s dispozičními pokyny zadavatele do interiéru nákladové (užitkové) části motorového vozidla furgon a jejich odborné upevnění a zajištění do policových stojanů pevně spojených s užitkovou (nákladovou) částí motorového vozidla furgon takovým způsobem, aby byla jednotlivá Technická zařízení a Počítačová technika chráněna proti poškození nebo zničení zejména v důsledku působení vlivů vibrací nebo otřesů při jízdě motorového vozidla furgon a současně, aby byla zachována snadná vyjímatelnost (vysouvatelnost) Technických zařízení z policových stojanů a snadná zasouvatelnost Technických zařízení a Počítačové techniky do policových stojanů prostřednictvím kolejnicových systému zabudovaných do jednotlivých policových stojanů. 3. Integrací se rozumí dílčí výsledek zhotovování imisního monitorovacího vozu spočívající: - v řádném provedení odborné vestavby jednotlivých měřících, odběrových, kalibračních a meteorologických zařízení a počítačové techniky do užitkové části interiéru motorového vozidla furgon za kabinou řidiče podle dispozičních pokynů zadavatele, jejich vzájemné technicky funkční propojení, připojení k Bateriové jednotce způsobem umožňujícím jejich plynulé, nepřetržité a stabilní napájení střídavým elektrickým proudem o napětí 220V, uvedení Technických zařízení a Počítačové techniky do provozu, nastavení a konfigurace všech funkcí jednotlivých měřících, odběrových a meteorologických Technických zařízení a Počítačové techniky, - v provedení odborné instalace Elektrické soustavy a Bateriové jednotky do motorového vozidla furgon a jejich odborné propojení s Technickými zařízeními a Počítačovou technikou tak, aby: a) Elektrická soustava byla způsobilá plynulým a bezpečným způsobem vést tok elektrického proudu o napětí 220V z instalované Bateriové jednotky nebo externího zdroje elektrického proudu do Technických zařízení a Počítačové techniky a b) Bateriová jednotka byla způsobilá sloužit jako zdroj elektrické energie pro Technická zařízení (zejména pro zahřátí kontinuálních analyzátorů na provozní teplotu) a Počítačovou techniku alespoň po dobu alespoň 1 hodiny jejich nepřetržitého provozu bez připojení k externímu zdroji elektrické energie, CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 7

8 - v provedení odborné vestavby pracovního místa pro obsluhu Technických zařízení do užitkové části interiéru motorového vozidla furgon způsobem, který lidské posádce umožňuje uživatelsky snadnou obsluhu a údržbu vestavěných Technických zařízení a Počítačové techniky - provedení odborné instalace Autoalarmu a elektronického zabezpečení vozidla do motorového vozidla furgon 4. Implementací se rozumí dílčí výsledek zhotovování imisního monitorovacího vozu spočívající: - v odborném funkčním propojení Počítačové techniky a jejího programového vybavení s jednotlivými Technickými zařízeními prostřednictvím komunikačního rozhraní tak, aby tvořily jednotný, funkčně kompatibilní celek způsobilý k interaktivní komunikaci mezi uživatelskou obsluhou Počítačové techniky a jednotlivými Technickými zařízeními, zejména k plynulému on line přenosu datových souborů naměřených nebo odebraných imisních hodnot v jednotném datovém formátu z Technických zařízení do paměťových disků dataloggeru a následně podle elektronických příkazů uživatelské obsluhy Technických zařízení, zadávaných funkčními klávesami Počítačové techniky k přenosu datových souborů naměřených nebo odebraných imisních hodnot z paměťových disků dataloggeru do Počítačové techniky pro účely výpočetního zpracování datových souborů a grafické vizualizace výsledků výpočetního zpracování datových souborů, - odborné vytvoření funkčních bezdrátových komunikačních mostů mezi jednotlivými Technickými zařízeními vestavěnými do motorového vozidla furgon na straně jedné a centrálním datovým serverem zadavatel na straně druhé prostřednictvím technologie bezdrátových modemů, tak aby docházelo k nepřetržitému online přenosu datových souborů naměřených imisních hodnot z jednotlivých Technických zařízení do datového serveru zadavatele. 5. Kompatibilitou - se rozumí dílčí výsledek zhotovování imisního monitorovacího vozu spočívající ve schopnosti a způsobilost jednotlivých Technických zařízení, Počítačové techniky a jejího programového vybavení fungovat ve vzájemných harmonicky funkčních, interaktivních vazbách tak, aby Technická zařízení vykonávala příkazy zadávané jejich uživatelskou obsluhou prostřednictvím Počítačové techniky a jejich funkčních kláves, zejména aby vykonávala: - elektronické příkazy zadané uživatelskou obsluhou Technickým zařízením, k zahájení a provádění měření nebo odběru zvoleného druhu imisí v aktuálním místě a čase, - elektronické příkazy zadané uživatelskou obsluhou Technickým zařízením k aktivaci a spuštění zvolených Technických zařízení v závislosti na zvoleném druhu měřených nebo odebíraných imisí, CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 8

9 - elektronické příkazy k přenosu datových souborů naměřených imisních hodnot v jednotném datovém formátu do dataloggeru a následně z dataloggeru do Počítačové techniky pro účely jejich výpočetního zpracování a vizualizace - elektronické příkazy k přenosu datových souborů naměřených imisních hodnot v jednotném datovém formátu do dataloggeru a následně z datalogeru do centrálního databázového serveru zadavatele 6. Funkčností se rozumí shoda mezi - skutečnými technickými, jízdními, výkonovými a funkčními vlastnostmi motorového vozidla furgon, Technických zařízení, Počítačové techniky a jejího programového vybavení, Bateriové jednotky a Elektrické soustavy, Autoalarmu a elektrického zabezpečení, které se projevují při jejich skutečném provozu, na straně jedné a - zadavatelem požadovanými minimálními jízdními, technickými, výkonovými a funkčními vlastnostmi jednotlivých částí imisního monitorovacího vozu vyjádřenými v Přílohách č. 1 až 7 Smlouvy a v oddíle. III.2 Zadávací dokumentace, na straně druhé. Zadavatelem se rozumí veřejný zadavatel a účastník smlouvy, jenž postupem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na základě zadávacího otevřeného řízení zadal splnění předmětu veřejné zakázky dodavateli. Dodavatelem - se rozumí účastník smlouvy, jemuž zadavatel postupem podle zákona č. 137/2006 Sb. na základě zadávacího otevřeného řízení zadal splnění předmětu veřejné zakázky a s nímž zadavatel uzavřel tuto Smlouvu. Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace k otevřenému řízení pro zadání veřejné zakázky pod názvem Mobilní monitoring imisí, kód CZ. 1.02/5.1.00/ , která tvoří Přílohu č. 9 Smlouvy, v níž zadavatel mj. vymezil své základní požadavky na technické, funkční, výkonové a ostatní parametry užitkového motorového vozidla furgon, technických zařízení, způsob provedení vestavby technických zařízení do motorového vozidla furgon (dále jen Zadávací dokumentace nebo ZD), s nimiž musí být v souladu zejména technické, funkční, výkonové a ostatní parametry motorového vozidla furgon, meřících, odběrových, kalibračních a meteorologických technických zařízení, počítačové techniky, bateriové jednotky, elektrické soustavy, autoalarmu a způsob provedení vestavby, integrace, implementace těchto technických zařízení a počítačové techniky do motorového vozidla furgon. III. PŘEDMĚT SMLOUVY CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 9

10 1. Dodavatel se zavazuje na základě Smlouvy pro zadavatele s odbornou péčí, na vlastní náklad a nebezpečí řádně splnit předmět veřejné zakázky tím, že řádně zhotoví způsobem ujednaným v čl. VII. Smlouvy imisní monitorovací vůz specifikovaný v čl. I. Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 až 7 Smlouvy a Zadávací dokumentací (viz Příloha č. 9), který zhotoviteli ve lhůtě ujednané v čl. VI. Smlouvy na vlastní náklad a nebezpečí dodá do místa dodání, uvede do provozu a provede jeho zkušební provoz způsobem ujednaným v čl. VIII. a IX. Smlouvy a převede na zadavatele jak vlastnické právo k imisnímu monitorovacímu vozu, tak licenční oprávnění k užití Programového vybavení Počítačové techniky, za celkovou fixní cenu ujednanou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. 2. Zadavatel se zavazuje, že na základě Smlouvy převezme od dodavatele řádně ukončený a dodaný imisní monitorovací vůz specifikovaný v čl. I. Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 až 7 Smlouvy a Zadávací dokumentací (viz Příloha č. 9) a zaplatí za něj dodavateli celkovou fixní cenu ujednanou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, způsobem a ve lhůtě ujednanými v čl. V. Smlouvy, jestliže dodavatel ve lhůtě ujednané v čl. VI. Smlouvy, ve zkušením provozu imisního monitorovacího vozu, zadavateli prokáže: a) řádné provedení integrace jednotlivých částí imisního monitorovacího vozu, z nichž je zhotoven, v souladu s výsledkem předvídaným v čl. II. odst. 3 Smlouvy a Zadávací dokumentací, b) řádné provedení implementace jednotlivých Technických zařízení, Počítačové techniky a jejího Programového vybavení v souladu s výsledkem předvídaným v čl. II. odst. 4 Smlouvy a Zadávací dokumentací, c) řádné dosažení vzájemné kompatibility jednotlivých Technických zařízení, Počítačové techniky a jejího programového vybavení v souladu s výsledkem předvídaným v čl. II. odst. 5 Smlouvy a Zadávací dokumentací d) funkčnost jednotlivých částí imisního monitorovacího vozu, z nichž je zhotoven ve smyslu čl. II. odst. 6 Smlouvy. IV. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1. Smluvní strany ujednaly, že celková fixní cena za řádné splnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu vymezeném v čl. I. Smlouvy činí bez DPH,-Kč (cena slovy: ). Ke sjednané fixní ceně za řádné splnění předmětu veřejné zakázky bude připočteno DPH určené sazbou daně stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty platným a účinným ke dni zdanitelného plnění. 2. Dodavatel prohlašuje, že celková fixní cena předmětu veřejné zakázky ujednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy je, cenou fixní a úplnou, zahrnující v sobě cenu veškerého plnění dodavatele potřebného k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky ve smyslu čl. I. Smlouvy a Zadávací dokumentace (viz Příloha č. 9), a proto ve spojitosti s řádným CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 10

11 plněním předmětu veřejné zakázky a této Smlouvy, tak jak je vymezen v čl. I. Smlouvy ve spojení se Zadávací dokumentací a Přílohami č. 1 až 7 Smlouvy, nebude tato celková fixní cena dodatečně měněna, i kdyby se dodatečně objevila potřeba činností nebo věcí, které nebyly do celkové ceny předmětu veřejné zakázky zahrnuty. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Zadavatele se zavazuje uhradit dodavateli celkovou fixní cenu za řádné splnění předmětu veřejné zakázky ujednanou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy jednorázově, a to do 90 dnů od ode dne, kdy dodavatel ve smyslu čl. X. Smlouvy řádně a v celém rozsahu splní předmět veřejné zakázky v rozsahu vymezeném v čl. I. Smlouvy ve spojení se Zadávací dokumentací a Přílohami č. 1 až 7 Smlouvy. 2. Úhrada celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky bude provedena jen na základě daňového dokladu - faktury vystavené dodavatelem obsahující registrační kód projektu CZ. 1.02/5.1.00/ , jejíž přílohu budou tvořit: - dodací listy: a) motorového vozidla furgon, b) jednotlivých měřících, odběrových, kalibračních a meteorologických Technických zařízení, c) jednotlivé Počítačové techniky (notebook, datalogger, komunikační rozhraní) a jejího programového vybavení, d) Bateriové jednotky a jejich jednotlivých částí vymezených v čl. I. Smlouvy ((akumulátory pro bezúdržbový provoz, nabíjecí systém, inteligentní systém nabíjení se střídačem 48 V ss/230v AC), e) Elektrické soustavy a jejich jednotlivých částí vymezených v čl. I. Smlouvy (rozvody, jističe, zařízení k měření okamžité spotřeby, zařízení k regulaci nabíjecího proudu pro akumulátory, odpočtový elektroměr), f) Autoalarmu a elektronického zabezpečení, g) Policových stojanů, h) jednotlivého vybavení Pracovního místa obsluhy Technických zařízení, v nichž bude uvedena zejména: i. technická, výkonová, energetická, ekologická a funkční specifikace dodaného motorového vozidla furgon, ii. technická, výkonová a funkční specifikace a počet kusů jednotlivých měřících, odběrových, kalibračních a meteorologických Technických zařízení, iii. technická, výkonová a funkční specifikace a počet kusů jednotlivé Počítačové techniky a jejího programového iv. vybavení, technická, výkonová a funkční specifikace Bateriové jednotky a jejich jednotlivých částí vymezených v čl. I. Smlouvy, v. technická, výkonová a funkční specifikace Elektrické soustavy a jejich jednotlivých částí vymezených v čl. I. Smlouvy, vi. technická specifikace Autoalarmu instalovaného do motorového vozidla furgon, CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 11

12 vii. viii. technická specifikace a počet kusů policových úložných stojanů, technická specifikace a počet kusů jednotlivých věcí tvořících vybavení pracoviště obsluhy Technických zařízení, opatřené podpisem statutárního orgánu zadavatele, potvrzujícím převzetí shora uvedených výrobků, z nichž je zhotoven imisní monitorovací vůz, - velký technický průkaz motorového vozidla furgon, v němž bude obsažen zápis autorizované osoby o provedení vestavby nebo jiné úpravy motorového vozidla furgon, pokud je s ohledem na technickou a konstrukční povahu úpravy motorového vozidla furgon provedenou na základě této Smlouvy, vyžadován technickými nebo právními normami, - protokol o předání a převzetí imisního monitorovacího vozu, - protokol o naměřených hodnotách, z něhož se bude podávat: i. jaká měření imisí, jakými měřícími zařízeními a s jakou přesností byla při uvádění imisního monitorovacího vozu do provozu provedena, čas a místo provedeného měření, naměřené hodnoty imisí ii. jaké odběry, jakými odběrovými zařízeními a s jakou přesností byly provedeny při uvádění imisního monitorovacího vozu do provozu, čas a místo odběru, odebrané množství prachových částic, nebo plynu - kalibrační listy k jednotlivým měřícím technickým zařízením vydané laboratoří ČHMU Praha, v nichž budou uvedeny metrologické charakteristiky jednotlivých měřících technických zařízení a z nichž se bude podávat správnost, spolehlivost a přesnost měření jednotlivých měřících technických zařízení ve vztahu k primárnímu standardu - zkušební protokoly o průběhu uvádění do provozu a o provedení zkušebního provozu imisního monitorovacího vozu a jeho jednotlivých částí vyjmenovaných v čl. I. pod bodem 1 Smlouvy, z nějž se bude podávat prohlášení zadavatele, že motorové vozidlo furgon, jednotlivá měřící, odběrová, kalibrační a meteorologická Technická zařízení vestavěná do motorového vozidla furgon, Počítačová technika (notebook, datalogger, komunikační rozhraní) a její programové vybavení, Bateriová jednotka (akumulátory pro bezúdržbový provoz, nabíjecí systém, inteligentní systém nabíjení se střídačem 48 V ss/230v AC), Elektrická soustava (rozvody, jističe, zařízení k měření okamžité spotřeby, zařízení k regulaci nabíjecího proudu pro akumulátory, odpočtový elektroměr), Autoalarm a elektronické zabezpečení a Vybavení pracoviště obsluhy, byly řádně vzájemně integrovány a kompatibilním způsobem implementovány do jednotného, funkčně interaktivního celku, jenž je způsobilý k provozování mobilního monitoringu imisí a z hlediska jeho funkcionality dochází: i. ke spolehlivému měření a odběru imisí jak při pohybu motorového vozidla furgon se zapojením integrovaných Technických zařízení k Bateriové jednotce instalovaných do motorového vozidla furgon, CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 12

13 tak při jeho stání s vypnutých motorem se zapojením integrovaných Technických zařízení k externímu zdroji elektrické energie ii. ke spolehlivému bezdrátovému přenosu datových souborů naměřených imisních hodnot z Technických zařízení do centrálního datového serveru zadavatele iii. ke spolehlivému přenosu datových souborů z Technických zařízení integrovaných k motorovému vozidlu furgon do Počítačové techniky implementované k Technickému zařízení iv. k funkčnímu spouštění jednotlivých Technických zařízení a aktivaci měření nebo odběru zvolených druhů imisí podle příkazů zadávaných prostřednictvím Počítačové techniky v. k vizualizaci datových souborů a výsledků jejich zpracování vi. ke spolehlivému fungování jízdních, technických, výkonových, funkčních a imisních vlastností motorového vozidla furgon, včetně spotřeby paliva, ve shodě s technickými, jízdními, výkonovými a funkčními vlastnosti deklarovanými jeho výrobcem ve velkém technickém průkazu motorového vozidla. - technický protokol Počítačové techniky a jejího programového vybavení, z nějž se bude podávat, že datalogger a ostatní Počítačová technika a její programové vybavení, včetně komunikačního rozhraní, opatřená a dodaná pro účely splnění předmětu veřejné zakázky, je z hlediska své funkcionality: i. způsobilá bezdrátovým způsobem přenášet datové soubory v jednotném datovém formátu z Technických zařízení do centrálního databázového serveru zadavatele, ii. způsobilá prostřednictvím komunikačního rozhraní přenášet datové soubory naměřených imisních hodnot z jednotlivých Technických zařízení integrovaných s motorovým vozidlem furgon do Počítačové techniky umístěné v motorovém vozidlem furgon, sloužící ke správě a vizualizaci výsledků výpočetního zpracování datových souborů iii. způsobilá ukládat datové soubory naměřených imisních hodnot do pevných paměťových disků počítačové techniky a do paměťových jednotek dataloggeru iv. způsobilá vizualizovat datové soubory a výsledky zpracování datových souborů v grafickém rozhraní požadovaném zadavatelem v. způsobilá funkčním způsobem, prostřednictvím komunikačního rozhraní, podle příkazů zadaných uživatelskou obsluhu aktivovat a spouštět zvolená technická zařízení a aktivovat na nich měření nebo odběr zvolených druhů imisí 3. Daňový doklad (faktura) vystavený dodavatelem, jímž bude vyúčtována celková fixní cena za řádné splnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v čl. I. Smlouvy, musí obsahovat tyto náležitosti: CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 13

14 - Obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku dodavatele - Název zadavatele, adresu pro doručování, DIČ, IČ - číslo dokladu - Identifikační kód CZ.1.02/5.1.00/ a název veřejné zakázky: Mobilní monitoring imisí - Datum vystavení dokladu - Datum uskutečnění zdanitelného plnění - Předmět plnění - Výši celkové fixní ceny za řádné splnění předmětu veřejné zakázky - Sazbu a výši daně - Další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č.235/2004 Sb., o DPH a zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví - Přílohy vyjmenované v čl. V. odst. 2 Smlouvy 4. Přerušení lhůty splatnosti: Smluvní strany ujednaly, že pokud daňový doklad, jímž dodavatel vyúčtoval celkovou fixní cenu za splnění předmětu veřejné zakázky, nebude obsahovat všechny náležitosti vyjmenované v čl. V. odst. 3 Smlouvy, nebo pokud náležitosti daňového dokladu vystaveného dodavatelem budou věcně nesprávné, anebo pokud k daňovému dokladu nebudou připojeny přílohy vyjmenované v čl. V. odst. 2 Smlouvy, je takový daňový doklad považován za vadný a zadavatel je oprávněn takto vadně vystavený daňový doklad vrátit zpět dodavateli, a to jeho zasláním na adresu sídla (místa podnikání) dodavatele (nebo na adresu pro doručování písemností uvedenou v záhlaví Smlouvy) pro účely doplnění neúplných obsahových náležitostí nebo k opravě formálně či věcně nesprávných náležitostí daňového dokladu anebo k doplnění chybějících příloh daňového dokladu. Smluvní strany ujednaly, že pokud dodavatel doručí zadavateli vadný daňový doklad (formálně nebo věcně nesprávný), pak okamžikem doručení vadného daňového dokladu zadavateli dochází automaticky k přerušení běhu lhůty sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy pro úhradu celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky sjednané v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, vyúčtované vadným daňovým dokladem s tím, že teprve od okamžiku, kdy dodavatel doručí zadavateli do jeho sídla řádně opravený, formálně a věcně správný daňový doklad, jenž bude obsahovat všechny náležitosti vyjmenované v čl. V. odst. 3 Smlouvy, včetně příloh vyjmenovaných v čl. V. odst. 2 Smlouvy, začne běžet nová 90-ti denní lhůta splatnosti pro úhradu celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky. 5. Stavení lhůty splatnosti: S ohledem ke skutečnosti, že část celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky bude uhrazena z veřejných zdrojů, které pro tento účel budou poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Operační program Životní prostředí) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 14

15 Ministerstva zdravotnictví ČR, zadavatel bez zbytečného odkladu po obdržení dodavatelem vystaveného daňového dokladu, jímž bude vyúčtována celková fixní cena předmětu veřejné zakázky, včetně všech jeho příloh vyjmenovaných v čl. V. odst. 2 Smlouvy, jej doručí Státnímu fondu životního prostředí a Ministerstvu zdravotnictví ČR k přezkoumání jejich formální a věcné správnosti. Smluvní strany ujednaly, že lhůta sjednaná v čl. V. odst. 1 Smlouvy pro jednorázovou úhradu celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky sjednané v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se staví a neběží: - ode dne, kdy: zadavatel doručí Státnímu fondu životního prostředí a Ministerstvu zdravotnictví ČR daňový doklad vystavený dodavatelem, jímž dodavatel vyúčtoval celkovou fixní cenu předmětu veřejné zakázky, včetně všech jeho příloh, - do dne, kdy budou splněny níže uvedené kumulativní předpoklady: a) Státní fond životního prostředí ukončí přezkoumání formální a věcné správnosti dodavatelem vystaveného daňového dokladu, jímž byla vyúčtována celková fixní cena předmětu veřejné zakázky, včetně všech jeho příloh vyjmenovaných v čl. V. odst. 2 Smlouvy, pro účely uvolnění peněžních prostředků ve prospěch zadavatele k úhradě celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky a schválí věcnou a formální správnost daňového dokladu, jímž dodavatel vyúčtoval celkovou fixní cenu předmětu veřejné zakázky a všech jeho příloh vyjmenovaných v čl. V. odst. 2 Smlouvy b) Ministerstvo životního prostředí vydá vzorové rozhodnutí o poskytnutí dotace mimoresortní státní příspěvkové organizaci Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na akci Mobilní monitoring imisí, kterým bude konkretizována skutečná, celková výše dotace na akci Mobilní monitoring imisí v závislosti na výši celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky, jež je určeno jako vzorové podkladové rozhodnutí pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, jakožto zřizovatel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, do jehož resortu zadavatel náleží, c) Ministerstvo zdravotnictví ČR, jakožto zřizovatel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, na základě podkladového vzorového rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace mimoresortní státní příspěvkové organizaci, vydá a doručí zadavateli konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na akci Mobilní monitoring imisí. 6. Jestliže Státní fond životního prostředí shledá v daňovém dokladu, jímž dodavatel vyúčtoval celkovou fixní cenu předmětu veřejné zakázky nebo v jeho přílohách vyjmenovaných v čl. V. odst. 2 Smlouvy, jakékoliv věcné nebo formální nedostatky (dále jen připomínky), sdělí je písemnou formou zadavateli a zadavatel tyto připomínky Státního fondu životního prostředí zašle dodavateli do 5 pracovních dní ode dne, kdy je zadavatel obdržel. Dodavatel se zavazuje daňový doklad, jímž CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 15

16 vyúčtoval celkovou fixní cenu předmětu veřejné zakázky a všechny jeho přílohy vyjmenované v čl. V. odst. 2 Smlouvy uvést do souladu s připomínkami Státního fondu životního prostředí, které mu byly doručeny prostřednictvím zadavatele a všechny vytčené formální a věcné nedostatky daňového dokladu a jeho příloh, napravit. 7. Smluvní strany ujednaly, že pokud by byly ze strany Státního fondu životního prostředí zjištěny formální nebo věcné nedostatky v daňovém dokladu a jeho přílohách, kterým dodavatel vyúčtoval celkovou fixní ceny předmětu veřejné zakázky, pak se v souladu s čl. V. odst. 4 Smlouvy s účinky od okamžiku, kdy dodavatel poprvé doručil takto (formálně nebo věcně) vadný daňový doklad (včetně jeho příloh) zadavateli, přerušuje běh lhůty splatnosti celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky ujednané v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, vyúčtované (formálně nebo věcně) vadným daňovým dokladem s tím, že teprve od okamžiku, kdy dodavatel doručí zadavateli v souladu s připomínkami Státního fondu životního prostředí opravený, formálně a věcně správný daňový doklad, včetně jeho příloh uvedených do souladu s připomínkami Státního fondu životního prostředí, do sídla zadavatele, začne běžet nová 90-ti denní lhůta pro jednorázovou úhradu celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky. Smluvní strany ujednaly, že i tato nová lhůta splatnosti pro jednorázovou úhradu celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky se staví a neběží ve smyslu čl. V. odst. 5 Smlouvy ode dne, kdy zadavatel doručí Státnímu fondu životního prostředí dodavatelem opravený daňový doklad, jímž byla vyúčtována celková fixní cena předmětu veřejné zakázky, včetně všech jeho příloh, do dne, kdy budou ve své jednotě splněny kumulativní předpoklady vyjádřené v čl. V. odst. 5 pod písm. a) až c) Smlouvy. 9. Smluvní strany sjednaly, že o dobu přerušení nebo stavení běhu lhůty splatnosti celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky ve smyslu čl. V. odst. 4 a 5 Smlouvy, se prodlužuje lhůta splatnost celkové fixní ceny předmětu veřejné zakázky sjednaná v čl. V. odst. 1 Smlouvy. 10. Úhradu celkové ceny předmětu veřejné zakázky zadavatel provede v české měně, a to bezhotovostně - převodem peněžních prostředků na bankovní účet dodavatele uvedený u jeho obchodní firmy v záhlaví Smlouvy, na základě daňového dokladu, jehož obsahové náležitosti a přílohy jsou vyjmenovány v čl. V. odst. 2 a 3 Smlouvy. Smluvní strany ujednaly, že zadavatel splní svůj platební závazek spočívající v povinnosti uhradit celkovou cenu předmětu veřejné zakázky ujednanou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy okamžikem odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu zadavatele ve prospěch bankovního účtu dodavatel uvedeného u jeho obchodní firmy v záhlaví Smlouvy. VI. LHŮTA KE SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 16

17 Dodavatel se zavazuje s odbornou péčí, na vlastní náklad a nebezpečí řádně splnit předmět veřejné zakázky v rozsahu ujednaném v čl. I. ve spojení s Přílohou č. 1 až 7 Smlouvy a Zadávací dokumentací (viz Příloha č. 9), způsobem ujednaným v čl. VII. až čl. XV. Smlouvy, ve lhůtě do 6 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy. VII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VII./1 OBECNÁ ČÁST 1. Dodavatel se zavazuje pro zadavatele do konce lhůty ujednané v čl. VI. Smlouvy opatřit, dodat a převést na něj vlastnické právo k jednotlivým částem imisního monitorovacího vozu uvedeným v čl. I. pod bodem 1 Smlouvy, z nichž je zhotoven a k jednotlivým věcem specifikovaným v Příloze č. 1 až 7 Smlouvy, které se dodavatel zavazuje opatřit pro zadavatele pro účely řádného splnění předmětu veřejné zakázky. 2. Ve spojitosti s dodáním motorového vozidla furgon a vestavbou (integrací) Technických zařízení a Počítačové techniky do motorového vozidla furgon, se dodavatel zavazuje do konce lhůty ujednané v čl. VI. Smlouvy, s odbornou péčí na vlastní náklad a nebezpečí: a) Provést dispoziční, prostorovou úpravu policových stojanů v souladu s pokyny zadavatele, způsobem ujednaným v čl. VII./4 Smlouvy tak, aby do nich mohla být umístěna a upevněna technická zařízení a počítačová technika způsobem, který umožní lidské obsluze těchto zařízení snadný přístup, ovládání a monitorování činností těchto zařízení. b) Provést vložení, prostorové rozmístění a upevnění jednotlivých technických zařízení a počítačové techniky v souladu s Přílohou č. 8 Smlouvy do policových stojanů připevněných v užitkové části interiéru motorového vozidla furgon tak, aby jednotlivá technická zařízení a počítačová technika byla snadno uživatelsky přístupná pro účely jejich obsluhy, funkčního ovládání a monitorování a současně, aby byla chráněna proti poškození a zničení, zejména v důsledku vlivu vibrací a otřesů. c) Provést integraci, konfiguraci, nastavení a vzájemné funkční propojení jednotlivých měřících, odběrových, kalibračních a meteorologických technických zařízení vestavených do motorového vozidla furgon d) Provést prostřednictvím laboratoře Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Praha kalibraci každého z měřících technických zařízení specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy, jejímž výsledkem bude vydání CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 17

18 kalibračního listu pro každé z měřících technických zařízení specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy obsahujícího: a) metrologické charakteristiky každého z měřících technických zařízení, b) verifikaci přesnosti, správnosti a spolehlivosti měření jednotlivých měřících technických zařízení ve vztahu k primárnímu standardu. e) Provést vestavbu počítačové techniky, její konfiguraci, nastavení a funkční propojení počítačové techniky prostřednictvím komunikačního rozhraní s technickými zařízeními tak, aby sloužila k přenosu datových souborů z technických zařízení do paměťových disků počítačové techniky, k výpočetnímu zpracování datových souborů a k vizualizaci výsledků výpočetního zpracování datových souborů naměřených emisních hodnot. f) Provést instalaci bateriové jednotky do motorového vozidla furgon a její integraci prostřednictvím elektrické soustavy s motorovým vozidlem furgon a s vestavěnými technickými zařízeními a počítačovou technikou tak, aby sloužila jako interní nezávislý zdroj elektrické energie pro účely nepřetržitého provozu technických zařízení (zejména pro účely zahřátí analyzátorů na jejich provozní teplotu) a počítačové techniky alespoň po dobu jedné hodiny. g) Provést instalaci Elektrické soustavy do motorového vozidla furgon a její integraci s motorovým vozidle furgon, Bateriovou jednotkou, vestavěnými Technickými zařízeními a Počítačovou technikou tak, aby jí byl rozváděn bezpečným a plynulým způsobem střídavý elektrickou proud od bateriové jednotky nebo od externího energetického zdroje k vestavěným technickým zařízením, Počítačové techniky a jiným elektronickým zařízením. h) Provést prostřednictvím komunikačního rozhraní funkční propojení jednotlivých technických zařízení a počítačové techniky do jednotného, funkčně kompatibilního celku, jejich zapojení k bateriové jednotce. i) Provést: - řádné a odborné nastavení a konfiguraci všech funkcí jednotlivých Technických zařízení a Počítačové techniky vestavěných nebo umístěných v motorovém vozidle furgon - řádnou a odbornou instalaci a konfigurace programového vybavení (software) specifikovaného v Příloze č. 3 k Počítačové technice - řádnou a odbornou integraci motorového vozidla furgon, dodaných technických zařízení, bateriové jednotky, elektrické soustavy, autoalarmu a elektronického zabezpečení, vybavení pracoviště obsluhy do CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 18

19 jednotného, funkčně kompatibilního celku účelově sloužícího k provozování mobilního monitoringu imisí, a implementaci Počítačové techniky a jejího programového vybavení k jednotlivým Technickým zařízením integrovaným k motorovému vozidlu furgon - řádné a odborné ověření vzájemné integrace, implementace, kompatibility a funkcionality motorového vozidla furgon, vestavěných Technických zařízení, Počítačové techniky a jejího programového vybavení, bateriové jednotky, elektrické soustavy a alarmu - řádné a odborné uvedení do provozu motorového vozidla furgon, jednotlivých Technická zařízení vestavěných a integrovaných s motorovým vozidle furgon, bateriovou jednotkou a elektrickou soustavou tak, aby byla způsobilá k řádnému měření imisí a odběrům imisních částic jak při pohybu motorového vozidla, tak při jeho stání s vypnutým motorem. h) poskytnout v sídle zadavatele a na měřících stanovištích určených zadavatelem mimo jeho sídlo, odborné zaškolení minimálně 8 zaměstnanců zadavatele uskutečněné v délce alespoň 30 hodin celkem, spočívající v teoretickém a praktickém seznámení zaškolovaných zaměstnanců zadavatele s veškerými funkcemi všech Technických zařízení vestavěných do užitkového motorového vozidla furgon, zejména se správným způsobem měření, odběru a vyhodnocování výsledků měření uskutečňovaných prostřednictvím souboru Technických zařízení, se správným způsobem využívání všech funkcí Technických zařízení, jakož i se správným způsobem obsluhy a údržby Technických zařízení a užitkového motorového vozidla. VII/2 MÍSTO ZHOTOVENÍ 3. Dodavatel se zavazuje, že s odbornou péčí na svůj náklad a nebezpečí provede zhotovení imisního monitorovacího vozu specifikovaného v čl. I. Smlouvy, na pozemku, který náleží dodavateli, nebo který pro účely řádného provedení předmětu veřejné zakázky obstará dodavatel. Dodavatel se zavazuje písemnou formou sdělit zadavateli konkrétní místo zhotovování imisního monitorovacího vozu při uzavření této Smlouvy. VII/3 MÍSTO DODÁNÍ CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 19

20 4. Dodavatel se zavazuje dodat zadavateli v celém rozsahu řádně zhotovený a ukončený imisní monitorovací vůz v rozsahu ujednaném v čl. I. ve spojení s Přílohou č. 1 až 8 Smlouvy a Zadávací dokumentací do místa dodání, kterým je sídlo zadavatele na adrese Ostrava, Partyzánské náměstí č. 7 a v místě dodání převést na zadavatele vlastnické právo k imisnímu monitorovacímu vozu, jeho jednotlivým částem uvedeným v čl. I. pod bodem 1 Smlouvy, z nichž je zhotoven a k věcem specifikovaným v Příloze č. 1 až 7 Smlouvy, které dodavatel opatřil pro zadavatele k řádnému zhotovení imisního monitorovacího vozu. VII/4 ZPŮSOB PROVEDENÍ VESTAVBY 5. Dodavatel se zavazuje opatřit pro zadavatele policové stojany vyrobené z lehkých a pevných materiálů, opatřené: - kolejnicovým systémem v jednotlivých policích pro uživatelsky snadné a současně bezpečné vkládání (zasouvání) a vyjímání (vysouvání) jednotlivých Technických zařízení a Počítačové techniky - pojistkovým systém pro uživatelsky snadné zajištění Technických zařízení vložených do policových stojanů před jejich uvolněním a pádem, jakož i pro uživatelsky snadné odjištění Technických zařízení pro účely jejich vyjmutí z policových stojanů. 6. Dodavatel se zavazuje provést vestavbu Technických zařízení do motorového vozidla furgon v souladu s pokyny zadavatele a v souladu s technickým řešením způsobu prostorového uspořádání a rozmístění jednotlivých Technických zařízení a Počítačové techniky v motorovém vozidle furgon obsaženým v Příloze č. 8 Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že s odbornou péčí na vlastní náklad a nebezpečí podle pokynů zadavatele a v souladu s technickým řešením dispozičního a prostorového uspořádání Technických zařízení v motorovém vozidle furgon, obsaženým v Příloze č. 8 Smlouvy, upraví velikost a prostorové uspořádání policových stojanů, které opatřil k provedení vestavby Technických zařízení do motorového vozidla furgon, takovým způsobem, aby do nich mohla být prostorově umístěny jednotlivá technická zařízení způsobem, který je pro lidskou obsluhu technických zařízení uživatelsky přístupný při zachování pravidel ergonomie. 7. Dodavatel se zavazuje provést upevnění policových stojanů, které opatřil k provedení vestavby technických zařízení do interiéru užitkové části motorového vozidla furgon takovým způsobem, aby v důsledku pohybu vozidla, vibrací nebo otřesů, působením odstředivých nebo dostředivých sil nedošlo k překlopení nebo uvolnění policových stojanů a v důsledku toho k poškození nebo zničení technických zařízení, k ohrožení života a zdraví lidské obsluhy Technických zařízení. CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 20

21 8. Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí vložit, upevnit a ukotvit mechanickými, zabezpečovacími pojistkami do předem upravených policových stojanů opatřených kolejnicemi, jednotlivá technická zařízení takovým způsobem, aby byla chráněna před poškozením nebo zničením, zejména v důsledku vlivu působení vibrací a otřesů a současně, aby byla po odjištění ochranných pojistek snadno uživatelsky vyjímatelné posunem po kolejnicích zabudovaných v jednotlivých policích polnicového systému. Dodavatel je povinen provést upevnění technických zařízení do policových stojanů takovým způsobem, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění nebo vypadnutí technických zařízení z policových stojanů a současně, aby po odjištění zabezpečovacích mechanických pojistek ukotvujících technická zařízení ve stojanech mohla být technická zařízení snadno uživatelsky vyjímatelná posuvem po kolejnicích zabudovaných do jednotlivých polic policových stojanů. 9. Dodavatel je povinen provést vestavbu Technických zařízení do motorového vozidla furgon takovým způsobem, aby v užitkové části motorového vozidla furgon zůstala zachována volná prostorová kubatura pro zřízení pracoviště jednočlenné obsluhy technických zařízení, sestávajícího z vybavení specifikovaného v Příloze č. 7. Za tím účelem se dodavatel zavazuje umístit a upevnit do interiéru užitkové části motorového vozidla pracovní stůl, sedadlo, příruční skříňku a osvětlení, jejichž druh a technická specifikace je provedena v Příloze č. 7 Smlouvy, sloužící posádce motorového vozidla, v interieru jeho užitkové části za kabinou řidiče, provádět obsluhu Technických zařízení a monitorování měřících a odběrových funkcí Technických zařízení. VII./5 ZPŮSOB PROVEDENÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ SOUSTAVY A BATERIOVÉ JEDNOTKY 10. Dodavatel je povinen s odbornou péčí na vlastní náklad a nebezpečí v souladu: - s požadavky evropských technických norem na způsob instalace elektrických zařízení do motorových vozidel a na způsob instalace elektrických rozvodů v motorových vozidlech, platných a účinných ke dni uzavření Smlouvy, - jakož i v souladu s technickou dokumentací výrobce k motorovému vozidlu furgon, provést instalaci a integraci bateriové jednotky specifikované v Příloze č. 4 a jejich jednotlivých částí do motorového vozidla furgon, sloužící jako interní zdroj elektrické energie pro Technická zařízení a Počítačovou techniku vestavěnou do motorového vozidla furgon. CZ.1.02/5.1.00/ akce Příloha č. 3 zadávací dokumentace 21

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY DLE USTANOVENÍ 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ( DÁLE JEN ZÁKON) Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Železný Brod Zastoupené André Jakubičkou,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MULTIFUNKČNÍCH SÍŤOVÝCH TISKÁREN

SMLOUVA O NÁJMU MULTIFUNKČNÍCH SÍŤOVÝCH TISKÁREN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nájem multifunkčních síťových tiskáren PŘÍLOHA Č. 1 Vzorový návrh smlouvy o nájmu multifunkčních síťových tiskáren SMLOUVA O NÁJMU MULTIFUNKČNÍCH SÍŤOVÝCH TISKÁREN

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Komunální zametací vůz - ECOVIA Haná

Komunální zametací vůz - ECOVIA Haná Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci na zakázku: Komunální zametací vůz - ECOVIA Haná Zadavatel Osoba oprávněná za zadavatele jednat Název ECOVIA Haná s.r.o. Sídlo Hamerská 708/58, 78371 Olomouc

Více

Kupní smlouva. Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta. (dále jen kupující ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé.

Kupní smlouva. Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta. (dále jen kupující ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. Kupní smlouva Kupující : Název firmy: Sídlo: Registrační číslo prodávajícího:... Město Manětín Manětín 89, 331 62 Manětín IČ: 00258091 DIČ: CZ00258091 Bankovní spojení: 246820690/0300 Tel.: +420 373 392

Více

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi.

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. 1 Kupní smlouva uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi I. Smluvní strany ADIV, spol. s r.o. Olbrichova 632/5,746 01 Opava zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Název: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 IČ: 60457856

Název: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 IČ: 60457856 V Praze dne 23. 1. 2012 Č. j.: 00006/12/AV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy.

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy. odbouratelný hydraulický olej v hydraulickém okruhu stroje, V. doplnění všech dalších provozních kapalin, VI. proškolení obsluhy vyvážecí soupravy kupujícího (v rozsahu min.1 dne v lesních porostech kupujícího),

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Název veřejné zakázky na akci: Pod číslem ISPROFINu: 233V012000073 Veřejná zakázka: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Zadávací řízení: Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění)

KUPNÍ SMLOUVA. (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění) KUPNÍ SMLOUVA (dle ust. 409 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění) Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely Obec Kamenné Žehrovice IČ 234508 sídlem Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice,

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

SOTES Sokolov spol. s r. o.

SOTES Sokolov spol. s r. o. SOTES Sokolov spol. s r. o. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Komunální malotraktor s šípovou radlicí a válcovým posypem I. Identifikační údaje Obchodní jméno:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Zadávací dokumentace pro zpracování nabídek k realizaci podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Číslo řízení Název řízení Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) Druh výběrového řízení Datum vyhlášení zakázky Zadavatel: 122/15/OCN Nákup kolového

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve výběrovém řízení Dodávka propagačního autobusu (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Nákup podvozku, sněhového

Více

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Technické podmínky pro technický automobil chemický Technické podmínky pro technický automobil chemický 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu chemického pro detekci chemických látek. Automobil umožňuje odběr, zpracování,

Více

Kupní smlouva Kazetové stroje

Kupní smlouva Kazetové stroje Kupní smlouva Kazetové stroje uzavřená na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a podle ustanovení 409 a násl.

Více

Nákup služebních automobilů

Nákup služebních automobilů Nákup služebních automobilů Identifikační údaje zadavatele: Město Rumburk Tř.9.května 1366/48 408 01 Rumburk IČ:00261602 DIČ: CZ 00261602 zastoupeno: Jaroslavem Trégrem, starostou města Rumburk tel.: 412

Více

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o.

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o. Přepravní chlazení HUBBARD Z12s s el. přípojkou, s topením (Chladicí výkon při 0 C = 1.303 W, chladicí výkon při elektrické přípojce, při 0 C = 1.003 W) - pohon od motoru vozidla, střešní kondenzační jednotka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Číslo v IS IRAP (doplní zadavatel) Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení Tato veřejná zakázka na Dodání soupravy skládající se z ks mobilního ručního Ramanova spektrometru a ks mobilního ručního infračerveného

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k zakázce na dodávku meziměstských nízkopodlažních autobusů pro společnost PROBO BUS a.s. pro projekt reg. č. CZ.1.15/1.2.00/87.01940 Moderní autobusy společnosti PROBO BUS - 2014

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. DOPLNÍ KUPUJÍCÍ

KUPNÍ SMLOUVA Č. DOPLNÍ KUPUJÍCÍ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Závazný vzor kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. DOPLNÍ KUPUJÍCÍ uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA Tablety s OS Android

KUPNÍ SMLOUVA Tablety s OS Android KUPNÍ SMLOUVA Tablety s OS Android uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2249/2013 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 8.11.2013 Dle rozdělovníku

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nákup 4 kusů osobních automobilů.

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nákup 4 kusů osobních automobilů. V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A J E S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M F O N D E M P R O R E G I O N Á L N Í Číslo jednací zadavatele: 1 333/2009-42 R O Z V O J A S T Á T N Í M R O Z P O Č T

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Evropskýzemědělský fond pro rozvoj venkova OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB tjverejneni: DRUH VÝBĚROVÉHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 64613895,

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. jako kupující.

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. jako kupující. 1 Kupní smlouva uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi I. Smluvní strany ADIV, spol. s r.o. sídlo: Olbrichova 632/5, Předměstí, 746 01 Opava

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/232-0 Česká

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními

Více

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. I. Smluvní strany Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 409 a. n. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 vydané v souladu s ustanovením 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn

Více

1. Zadavatel: 2. Vymezení plnění zakázky: Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku zboží do 1 mil. Kč.

1. Zadavatel: 2. Vymezení plnění zakázky: Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku zboží do 1 mil. Kč. Odborný léčebný ústav Jevíčko vypisuje formou otevřeného řízení veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K čj :438-3/2013/DP - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V Praze dne: 3.9.2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 pro otevřené zadávací řízení, nadlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

Křížkovského 8 771 47 Olomouc IČ: 61989592. veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Křížkovského 8 771 47 Olomouc IČ: 61989592. veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace"

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek VZ Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace"

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Nákup 3 autobusů pro příměstskou dopravu Zadavatel: Znojemská dopravní společnost -

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb na údržbu elektrorozvodů v areálu AV Praha 4 - Krč uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále "Obchodní zákoník")

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k ČJ: PPR-30301-7/ČJ-2014-990656 KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii Evropským fondem pro regionalní rozvoj a Statním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky 1. Zadavatel 1.1 Základní údaje o zadavateli Název: MĚSTYS NOVÉ VESELÍ Sídlo: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí Druh zadavatele

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN "

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN - 2016" uzavřená podle 2085 a následujících Občanského zákoníku Článek 1. Smluvní strany 1.1. Kupující: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková

Více

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. " KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb.

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2.  KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb. KUMSP00QFZP8 Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. V:0R JZfy\Z^ZIZ'fl r JÍ RAJ " KR AJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

KUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem

KUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem 'flž STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA. Sídlo: Kontaktní adresa: KUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem Článek l. Smluvní Strany ıćoż 13591554 DIČ; není plátce DPH Rantiřovská 93/20, 586 O5 Jihlava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 8/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0001

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka lékařské technologie a drobné lékařské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice Obsah zadávací dokumentace a) Vymezení předmětu zakázky b) Obchodní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG)

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů RWE Energo, s.r.o. Se sídlem: Prosecká

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Kupní smlouva Č.j. PPR-7952-57/ČJ-2012-90640

Kupní smlouva Č.j. PPR-7952-57/ČJ-2012-90640 Kupní smlouva Č.j. PPR-7952-57/ČJ-2012-90640 Centrální zadavatel:česká REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064

Více