ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Č.j. KRPZ /CJ VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vedené pod názvem TAKTICKÉ SPOJOVACÍ VOZIDLO Název zadavatele Česká republika Krajské ředitelství policie Zlínského kraje IČ Adresa sídla Osoba oprávněná za zadavatele jednat J. A. Bati 5637, Zlín Mgr. et Mgr. Martin Staněk ekonomický ředitel krajského ředitelství Oznámení zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 22. května 2015 ( Oznámení zadávacího řízení bylo odesláno do Úředního věstníku EU. Zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele

2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na nadlimitní veřejnou zakázku na realizaci dodávky. Práva, povinnosti či podmínky, neuvedené v této zadávací dokumentaci, se řídí zákonem. 2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název zadavatele: Česká republika Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Sídlo: J. A. Bati 5637, Zlín Právní forma: organizační složka státu Zastoupený: Mgr. et Mgr. Martin Staněk, ekonomický ředitel IČO: DIČ CZ (dále jen zadavatel ) 3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název: Kód CPV: Podvozky s výměnnými nástavbami Specializované vozidla PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. 5. PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dodávka taktického spojovacího vozidla, kdy předmět veřejné zakázky je specifikován: Návrhem kupní smlouvy (Příloha č. 4 Zadávací dokumentace), Technickou specifikací taktického vozidla (Příloha č. 1 Návrhu kupní smlouvy), Uchazeč bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně z důvodu nepochopení či nerespektování podmínek zadávací dokumentace, nebude brán zřetel. 6. POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace v plném rozsahu je zveřejněna na profilu zadavatele: Zadávací dokumentaci si uchazeči mohou bezplatně vyžádat na adrese Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 537, Zlín anebo na ové adrese

3 Pověřeným pracovníkem pro styk s uchazeči je určena: Mgr. Soňa Stavinohová, tel DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TERMÍN PLNĚNÍ Předpokládaná doba dodání: nejpozději do 16. listopad 2015 MÍSTO PLNĚNÍ Vozidlo bude předáno v prostorách dodavatele. 8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 8.1 Požadavky na kvalifikaci uchazečů jsou stanoveny v oznámení zadávacího řízení. Požadavky uvedené níže zpřesňují požadavky zveřejněné v oznámení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní uchazeč, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 zákona. Způsob prokázání kvalifikace Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( 127 zákona). Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Prokázání kvalifikace certifikátem Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

4 Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu 140 odst. 1 zákona. Prokázání kvalifikace předložením výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Zadavatel v souladu s 143 zákona přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak si je zadavatel vymezil, tj. a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona, nebo c) technický kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1, jde-li o dodávky, 56 odst. 2 písm. a), c) až h), jde-li o služby, a 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f), jde-li o stavební práce. Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Subdodavatelé a společná nabídka více dodavatelů Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět zakázky plněn podle 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53

5 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Nevyplývá-li z jiného právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Pravost a stáří dokladů Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace ve všech případech předložením prostých kopií těchto dokladů. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo zmeškání lhůty prominout.

6 9. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů ( 53 odst. 3 zákona) následujícím způsobem: 1. výpisem z evidence Rejstříků trestů / 53 odst. 1 písmeno a) a b)/, včetně výpisu z evidence rejstříku trestů právnických osob 2. potvrzením příslušného finančního úřadu / 53 odst. 1 písmeno f)/ 3. potvrzením příslušného orgánu či instituce / 53 odst. 1 písmeno h)/ 4. čestným prohlášením / 53 odst. 1 písmeno c) až e), f) ve vztahu ke spotřební dani a g), j), k)/ - Zadavatel doporučuje použít k prokázání kvalifikačních předpokladů vzorové čestné prohlášení dle Přílohu č. 2 k Zadávací dokumentaci. Upozornění: Za bezdlužnost uchazeče dle výše uvedených bodů není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář. 10. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s 54 písm. a) a b) zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Konkrétně předloží uchazeč oprávnění k podnikání Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií 11. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SVÉ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Zadavatel doporučuje použít vzorové čestné prohlášení dle Přílohy č. 2 k Zadávací dokumentace. 12. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 odst. 1 písm. a) zákona. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

7 Seznam 1 významné dodávky realizované dodavatelem v posledních 3 letech, přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel stanoví minimální úroveň jedné významné dodávky, realizované v posledních 3 letech takto: a) jejím předmětem bylo dodání vybavení nadstavby vozidla obdobného charakteru, jako je předmět plnění veřejné zakázky (vozidlo s nadstavbou - kontejnerem primárně určené pro datové nebo audiovizuální přenosy), přičemž hodnota tohoto vybavení byla min Kč vč. DPH nebo b) jejím předmětem byla modernizace nebo zhodnocení vybavení nadstavby vozidla obdobného charakteru, jako je předmět plnění veřejné zakázky (vozidlo s nadstavbou - kontejnerem primárně určené pro datové nebo audiovizuální přenosy), přičemž hodnota této modernizace vybavení nadstavby byla min Kč vč. DPH Požadovaný finanční limit dle písm. a) a b) (1 mil Kč vč. DPH) je považován za splněný v případě realizace jedné nebo více nadstaveb. Nesplnění kvalifikace dle čl Zadávací dokumentace bude mít za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení ( 60 odst. 1 zákona). 13. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE Dále bude nabídka obsahovat doklady dle 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona Dodavatel ve své nabídce předloží: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídky, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštních právních předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Zadavatel doporučuje použít vzorové čestné prohlášení dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace.

8 14. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka uchazeče Nabídky se podávají písemně v českém jazyce, v zalepené obálce, která musí být nadepsána: NEOTEVÍRAT Veřejná zakázka Taktické spojovací vozidlo Obálka musí být dále: a) označena obchodní firmou nebo názvem dodavatele; b) označena kontaktní adresou dodavatele, na kterou lze zaslat oznámení dle 71 odst. 5 zákona v případě nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek; c) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě. Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD - textové dokumenty ve formátu PDF anebo DOC). Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o dodavateli a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Originální vyhotovení nabídky by mělo být pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Členění nabídky Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění. a) vyplněný Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) b) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (dokumenty dle ZD plus Příloha č. 2 zadávací dokumentace), c) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, d) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, e) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (Příloha č. 2 ZD), f) čestné prohlášení dle 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona (Příloha č. 3 zadávací dokumentace),

9 g) návrh kupní smlouvy včetně přílohy č. 1 k této smlouvě podepsaný oprávněnou osobou (Příloha č. 4 zadávací dokumentace), h) elektronická forma nabídky CD. i) dokumenty v souladu s bodem č. 16 Zadávací dokumentace Technické požadavky 15. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY a) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu tak, že do tabulky Krycí list - Nabídková cena (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) uvede celkovou nabídkovou cenu za dodávku. b) Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH a cena v Kč včetně DPH. c) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré konečné náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. d) Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem. 16. TECHNICKÉ PODMÍNKY Detailní technický popis požadovaného vozidla včetně nástavby je uveden v Příloze č. 1 k Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 4 Zadávací dokumentace). Vybraný uchazeč je povinen konečné umístění dodatečně zabudovávaného zařízení, včetně ovládacích prvků a jejich řešení, konzultovat ještě před zabudováním do vozidla a nástavby. Kontaktní osoba pro vozidlo včetně nástavby: Mgr. Radek Gajdošík tel , Tato konzultace podléhá písemnému schválení. Kontaktní osoba pro IT zařízení a elektro zařízení: Bc. Zdeněk Žáček tel Tato konzultace podléhá písemnému schválení. Konečné umístění dodatečně zabudovávaného zařízení, včetně ovládacích prvků a jejich řešení bude zahrnuto v nabídkové ceně. Dodavatel při předání dodá: - fakturu s rozpisem dodaného materiálu s určením přesného názvu, ceny, počtu, případně uvést na dodacím listu - u veškerého dodaného materiálu budou součástí dodávky záruční listy a návody k obsluze v českém jazyce - technický průkaz vozidla (dokládající homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v ČR) v českém jazyce - pro nástavbu dokumenty opravňující provozování vozidla s nástavbou a dokládající

10 homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v ČR v českém jazyce - návody k obsluze a údržbě v českém jazyce - servisní (záruční) knížky Vozidlo kompletně vybavené musí být předáno v prostorách dodavatele, termín předání bude po výzvě dodavatele stanoven zadavatelem. VOZIDLO VČETNĚ NÁSTAVBY Technické podmínky: vozidlo včetně nástavby musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Specifické požadavky na vozidlo včetně nástavby: - záruční lhůta pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodané vozidlo minimálně 60 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů - záruční lhůta na neprorezavění karoserie vozidla minimálně 60 měsíců - záruční lhůta na neprorezavění mobilní buňky minimálně 120 měsíců - záruční lhůta pro dodatečně zabudované zařízení u vozidla minimálně 24 měsíců - záruční lhůta pro nosič kontejnerů a mobilní buňku minimálně 24 měsíců bez omezení na četnost použití Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy předat zadavateli seznam autorizovaných servisů pro dodaný typ vozidla. Na vozidle včetně nástavby musí být proveden kompletní předprodejní servis Vozidlo včetně nástavby bude zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích: - včetně maximálního naplnění všech provozních kapalin a pohonných hmot v nádrži - včetně povinných dokladů Podmínkou je elektromagnetická slučitelnost (kompatibilita) zabudovaných přístrojů a elektrorozvodů s vozidlem V nabídce je uchazeč povinen přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží, v dokumentaci uvedené v obecné rovině ve formě požadovaných maxim, minim nebo jejich rozpětí, (konkrétní výkon motoru, rozměry a další) včetně nabídnutého příslušenství (typ autorádia, VRZ, nosič kontejnerů apod.) Vozidlo včetně nástavby nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla na zadní části a ozdobného znaku automobilky Požadované vozidlo včetně nástavby musí být výhradně nové a z produkce příslušného roku dodání IT ZAŘÍZENÍ Požadované technické parametry přístrojů, které mají být dodány a zabudovány, jsou stanoveny jako minimální a je možné nabídnout přístroje s lepšími technickými

11 parametry. Záruční lhůta na výpočetní a komunikační techniku včetně zástavby minimálně 36 měsíců. Montáž výpočetní, radiokomunikační, audiovizuální techniky, SW a příprav pro radiostanice včetně umístnění ovládacích prvků a konektorů zařízení podléhá konzultaci a písemnému schválení pracovníky Odboru informačních a komunikačních technologií Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, přičemž přejímka vozidla je podmíněna tímto schválením. Nabídka musí obsahovat prezentaci návrhu možného řešení (např. výkresy, počítačová animace, 3D animace apod). Součástí nabídky je interiérový návrh včetně popisu. Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy dodat projektovou dokumentaci. Součástí nabídky bude i návrh realizace projektu anténních svodů, power managementu, ze kterého vychází technická data všech napájecích prvků, resp. všech zdrojů napájení a jejich příslušenství Součástí nabídky bude schéma všech rozvodů (elektrických / elektronických / radiokomunikačních), propojení všech těchto zařízení, schéma zapojení napájení všech elektrospotřebičů pro provoz z vlastních i externích zdrojů napájení (akumulátory/ups/externí přívod 230V/elektrocentrála). Uchazeč souhlasí s vytvořením pracovní skupiny, do které zadavatel zařadí vedoucího projektu ze strany zadavatele a další čtyři osoby. Uchazeč v návrhu smlouvy rovněž uvede vedoucího projektu za svou stranu (čl. III odst. 11). Pracovní skupina bude jednat minimálně jednou za 20 pracovních dnů (nebo častěji dle potřeby). První schůzka se uskuteční do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Schůzku svolá a místo konání určí dodavatel. Dodavatel je povinen zapracovat do vývoje všechny požadavky pracovní skupiny zadavatele, týkající se zejména vlastního řešení rozmístění a připojení přístrojů, nábytku (změna rozměrů, rozmístění, druhů a počtů), elektroinstalace, rozmístění zásuvek a osvětlení, pokud tomu nebrání nepřekonatelné technické, nebo zákonné překážky. Vlastní rozmístění přístrojů řešit v rámci vývoje domluvou se zadavatelem. Při přejímce musí být provedena kontrola funkčnosti radiostanic. Součástí dodávky bude technická dokumentace k provedené zástavbě (montáž přípravy pro radiostanice, technická dokumentace řešení zástavby). Veškeré komponenty musí být nové a z produkce příslušného roku dodání. Zadavatel požaduje zaškolení posádky k obsluze (minimálně 5 osob) IT zařízení, zaškolení je v ceně zakázky a musí proběhnout nejpozději v den přejímky. Součástí nabídky bude rozpis cen některých položek vozidla (viz Technická specifikace vozidla Příloha č. 1 Návrhu kupní smlouvy) V případě, že bude nabídková cena vyšší než ,- Kč bez DPH, je zadavatel oprávněn zredukovat své požadavky dle svého uvážení. 17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Změna podmínek zadávací dokumentace

12 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Zveřejňování Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zveřejní v souladu s 147a zákona skutečnosti zde uvedené a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Platební a obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu 44 odst. 3 písmeno a) zákona, a to ve formě Návrhu kupní smlouvy Příloha č. 4 Zadávací dokumentace. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč je v návrhu smlouvy povinen doplnit žlutě vyznačená ustanovení. 18. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny za dodávku. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, nabídky seřadí od nejnižší po nejvyšší. V případě rovnosti nabídkových cen u vybraných uchazečů bude přistoupeno k losování. 19. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY Lhůta pro podání nabídek končí dne v 9:00 hod. Místo pro podávání nabídek Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 07:00 do 15:30 hod. (poslední den lhůty do 9,00 hodin) na adresu zadavatele Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, Zlín. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s 71 odst. 5 zákona otevírány. 20. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 9:00 hod. na pracovišti zadavatele, na adrese Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, Zlín,

13 zasedací místnost 2. NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 21. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci dle 49 zákona, a to písemně a ve lhůtě stanovené zákonem písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osobou je Mgr. Soňa Stavinohová, Odbor veřejných zakázek, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, Zlín, tel: , Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel v souladu s 49 zákona současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci, tedy na profilu zadavatele Zadavatel má právo poskytnout všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti některého z dodavatelů. Takovéto dodatečné informace zveřejní na profilu zadavatele LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůta poběží po dobu 90 dnů od konce lhůty k podání nabídek. 23. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 - Krycí list Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění některých základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti Příloha č. 3 - Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy (Příloha č. 1 Návrhu kupní smlouvy - Technická specifikace dodávky) Příloha č. 5 - Schéma předpokládaného řešení interiéru Ve Zlíně dne 21. května 2015 Mgr. et Mgr. Martin Staněk ekonomický ředitel

14 KRYCÍ LIST NABÍDKY NABÍDKOVÁ CENA Název veřejné zakázky: Taktické spojovací vozidlo A. Údaje o uchazeči: obchodní firma: sídlo (místo podnikání): IČ: DIČ. bankovní spojení číslo účtu: telefon: fax: kontaktní osoba dodavatele: telefon: B. Nabídková cena (nejvýše přípustná): Název Cena bez DPH v Kč DPH 21% v Kč Cena včetně DPH v Kč Taktické spojovací vozidlo Cena bez DPH v souladu se smlouvou C. Prohlášení uchazeče: Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci a tyto jsou mu jasné a srozumitelné. Uchazeč tímto prohlašuje, že nabízený předmět plnění splňuje požadavky zadavatele tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci, je v souladu s těmito podmínkami a v souladu s nimi předmět plnění i dodá a poskytne. Uchazeč souhlasí s obsahem nabídky. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zveřejní na profilu zadavatele všechny skutečnosti v souladu s 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky..... datum razítko uchazeče jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby s uvedením funkce

15 Čestné prohlášení uchazeče o splnění některých základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu 50 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: TAKTICKÉ SPOJOVACÍ VOZIDLO UCHAZEČ: Firma/jméno a příjmení, právní forma podnikatele: Sídlo uchazeče/místo podnikání: IČ: DIČ: zastoupený osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapsaný dne v obchodním rejstříku vedeném u spisová značka.. Ke dni dd. mm. rrrr prohlašuji, že dodavatel xxxxxxxxxx a) splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. c) až e), f) ve vztahu ke spotřební dani a g), j), k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění ke dni podání nabídky, b) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. V dne jméno osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče podpis osoby oprávněné jednat a podepisovat za uchazeče

16 Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Místopřísežně prohlašuji, že: a) * nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují, a) * (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich seznam), uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu 68 odst. 3 písm. a) zákona:.... (doplní uchazeč) b) ** nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností, b) ** uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu:.... (doplní uchazeč, je-li akciovou společností) c) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. V Dne:.. *, ** - nehodící se písmeno (a, b) škrtněte/vymažte.. podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

17 N Á V R H K U P N Í S M L O U V Y ČLÁNEK. I SMLUVNÍ STRANY 1.1. Kupující: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem J. A. Bati 5637, Zlín Zastoupená: Mgr. et Mgr. Martinem Staňkem, ekonomickým ředitelem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČNB Brno Číslo účtu: /0710 Telefon: Prodávající: název: se sídlem osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy: IČ:. DIČ:. Bankovní spojení: Číslo účtu: /.. Telefon: Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným.. oddíl.., vložka Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen občanský zákoník ), tuto: kupní smlouvu (dále jen smlouva )

18 Článek II. Předmět smlouvy 1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží specifikované v čl. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. 2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne..2015, která byla v rámci zadávacího řízení zveřejněného pod číslem KRPZ /ČJ VZ-STA vybrána jako nejvýhodnější. Článek III. Zboží, předání zboží, vady zboží 1. Předmětem této smlouvy je dodání Taktického spojovacího vozidla specifikovaného v Příloze č. 1 ke smlouvě za níže uvedených podmínek (dále zboží ). Taktické spojovací vozidlo (zboží) se skládá z vozidla včetně nástavby (dále také vozidlo ), z informačnětechnologických zařízení (dále také IT zařízení ) a elektro zařízení. 2. Prodávající je povinen konečné umístění dodatečně zabudovávaného zařízení, včetně ovládacích prvků a jejich řešení, konzultovat ještě před zabudováním do vozidla a nástavby. Kontaktní osoba pro vozidlo včetně nástavby: Mgr. Radek Gajdošík tel , e- mail: Tato konzultace podléhá písemnému schválení. Kontaktní osoba pro IT zařízení a elektro zařízení: Bc. Zdeněk Žáček, tel , Tato konzultace podléhá písemnému schválení. Konečné umístění dodatečně zabudovávaného zařízení, včetně ovládacích prvků a jejich řešení bude zahrnuto v nabídkové ceně. 3. Prodávající při předání dodá: - fakturu s rozpisem dodaného materiálu s určením přesného názvu, ceny, počtu, případně uvést na dodacím listu - u veškerého dodaného materiálu budou součástí dodávky záruční listy a návody k obsluze v českém jazyce - technický průkaz vozidla (dokládající homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v ČR) v českém jazyce - pro nástavbu dokumenty opravňující provozování vozidla s nástavbou a dokládající homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v ČR v českém jazyce - návody k obsluze a údržbě v českém jazyce - servisní (záruční) knížky VOZIDLO VČETNĚ NÁSTAVBY

19 4. Vozidlo včetně nástavby musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 5. Na vozidle včetně nástavby musí být proveden kompletní předprodejní servis. 6. Vozidlo včetně nástavby bude zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích: - včetně maximálního naplnění všech provozních kapalin a pohonných hmot v nádrži - včetně povinných dokladů 7. Prodávající zajistí elektromagnetickou slučitelnost (kompatibilitu) zabudovaných přístrojů a elektrorozvodů s vozidlem. 8. Vozidlo včetně nástavby nebude mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla na zadní části a ozdobného znaku automobilky. 9. Požadované vozidlo včetně nástavby musí být výhradně nové a z produkce příslušného roku dodání. IT ZAŘÍZENÍ 10. Montáž výpočetní, radiokomunikační, audiovizuální techniky, SW a příprav pro radiostanice včetně umístnění ovládacích prvků a konektorů zařízení podléhá konzultaci a písemnému schválení pracovníky Odboru informačních a komunikačních technologií Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, přičemž přejímka zboží je podmíněna tímto schválením. 11. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s vytvořením pracovní skupiny, do které kupující zařadí vedoucího projektu a další čtyři osoby za stranu kupujícího. Vedoucí projektu za prodávajícího (jméno a kontakt): Pracovní skupina bude jednat minimálně jednou za 20 pracovních dnů (nebo častěji dle potřeby). První schůzka se uskuteční do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Schůzku svolá a místo konání určí prodávající. Prodávající je povinen zapracovat do vývoje všechny požadavky pracovní skupiny kupujícího, týkající se zejména vlastního řešení rozmístění a připojení přístrojů, nábytku (změna rozměrů, rozmístění, druhů a počtů), elektroinstalace, rozmístění zásuvek a osvětlení, pokud tomu nebrání nepřekonatelné technické, nebo zákonné překážky. Vlastní rozmístění přístrojů je nutné řešit v rámci vývoje domluvou se zadavatelem. 12. Při přejímce musí být provedena kontrola funkčnosti radiostanic. 13. Součástí dodávky bude technická dokumentace k provedené zástavbě (montáž přípravy pro radiostanice, technická dokumentace řešení zástavby). Veškeré komponenty musí být nové a z produkce příslušného roku dodání. 14. Zadavatel požaduje zaškolení posádky k obsluze (minimálně 5 osob) IT zařízení, zaškolení je v ceně zakázky a musí proběhnout nejpozději v den přejímky. 15. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.

20 16. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen protokol ) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 17. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě dle čl. IX této smlouvy od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle čl. III odst. 3 této smlouvy. 19. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu 1920 a násl. občanského zákoníku. Článek IV. Doba a místo plnění, předání zboží 1. Zboží bude předáno v prostorách prodávajícího, termín předání bude po výzvě prodávajícího stanoven kupujícím, nejpozději však do 16. listopadu Místo plnění /dodání/: Prostory prodávajícího na adrese. Kontaktní osobou je Mgr. Radek Gajdošík, tel , 3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 3 pracovní dny předem. 4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení protokolu v místě dodání. 5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Článek V. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. Článek VI. Kupní cena a platební podmínky

21 1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: Název Cena bez DPH v Kč DPH 21% v Kč Cena včetně DPH v Kč Taktické spojovací vozidlo.... Slovy bez DPH: Slovy včetně DPH:. 2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží. Cena podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě v případě, že dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na kupní cenu. V takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění. 3. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť kupní ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH. Kupující se zavazuje uhradit cenu za předmět plnění na základě úplné, řádné a doručené faktury v korunách českých, a to do 30 dnů od doručení faktury, převodem na účet prodávajícího. Kupující může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany prodávajícího. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně kupujícího může zástupce kupujícího požádat o odklad splatnosti plateb a prodávající je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup: - v případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně kupujícího poskytne prodávající kupujícímu prodlouženou lhůtu splatnosti faktur (daňových dokladů) na 60 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dodání zboží sjednaný dle této smlouvy. Jednotlivé položky dodaného zboží budou rozepsány ve faktuře (fakturách) dle požadavků kupujícího. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, a číslo projektu - CZ.1.06/3.4.00/ Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu. Faktura musí být označena číslem jednacím: KRPZ-35352/ČJ VZ-STA. 5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve

22 lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části. 7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. Článek VII. Povinnost mlčenlivosti 1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy. 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. Článek VIII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nedodržení povinností prodávajícího v souladu s čl. III, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle čl. IX. odst. 3 smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny zboží s DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. 2. Jestliže prodávající poruší povinnosti podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

23 3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení. 4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. 6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů; b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. IX.; c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího. 7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; c) prodávající vstoupí do likvidace. 8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní. 9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami, povinnosti mlčenlivosti a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 10. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu, nebo mu nebudou poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR. V případě, že nebudou objednateli poskytnuty dotace z důvodu ležícího na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli nahradit škodu, která mu tímto vznikne. Článek IX. Záruka a reklamace

24 1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu uvedenou níže: - záruční lhůta pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodané vozidlo minimálně 60 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů - záruční lhůta na neprorezavění karoserie vozidla minimálně 60 měsíců - záruční lhůta na neprorezavění mobilní buňky minimálně 120 měsíců - záruční lhůta pro dodatečně zabudované zařízení u vozidla minimálně 24 měsíců - záruční lhůta pro nosič kontejnerů a mobilní buňku minimálně 24 měsíců bez omezení na četnost použití - záruční lhůta na výpočetní a komunikační techniku včetně zástavby minimálně 36 měsíců. 2. Jestliže kupující zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného zboží a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu prodávajícímu (reklamace). Kupující uvědomí prodávajícího o vadě písemně. Prodávající potvrdí kupujícímu formou u, faxem nebo písemně přijetí reklamace. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 3. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení reklamace kupujícího, anebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 4. U přístrojové techniky je prodávající povinen zajistit servis a opravy nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od data převzetí vadného přístroje do servisního střediska, nebo sběrného místa. 5. Spojení (HOTLINE) pro případné řešení záručních oprav přístrojů a komponentů zástavby Prodávající odstraňuje oprávněné reklamované vady během záruční lhůty bezplatně. 7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat pro vady, za které odpovídá prodávající. Na opravené nebo nově dodané části zboží poskytne prodávající záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí zboží. Článek X. Ostatní ujednání 1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy. 2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Č. j. KRPE-62384-8/ČJ-2013-1700VZ V Pardubicích dne 1. srpna 2013 Počet stran: 14 Přílohy: 5/33 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-31091-7/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 6/19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (oprava ze dne 29. 5. 2015) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP AUTOBUSŮ PRO ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY ZADAVATEL: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr. Milanem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah

Více

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV Inovace Investujeme Rozvoj Konkurenceschopnost, EVROPSKÁ UNIE Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 73712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Linka na zpracování plastového odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Dodávka licencí softwarových produktů v rámci licenčního programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu

Dodávka licencí softwarových produktů v rámci licenčního programu Microsoft Select Plus pro veřejnou správu Město Cheb Zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení k veřejné zakázce na služby dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) za

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :390-2/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 6.11..2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 Počet příloh: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

Zadavatel. Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 26. www.stavebnionline.cz/profil/pod

Zadavatel. Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 26. www.stavebnionline.cz/profil/pod Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Rekonstrukce páteřních, světelných a zásuvkových Název veřejné zakázky: rozvodů NN v administrativním objektu GŘC Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více