SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o. sídlo: Na Vinici 549, Nepomuk IČ: DIČ: CZ Jednající/zastoupená: Václavem Barochem, jednatelem Zapsána: OR Plzeň, odd. C, vlož bankovní spojení: /0100 KB Přeštice dále jen zhotovitel a Psychiatrická léčebna v Dobřanech sídlo: Ústavní 2, Dobřany IČ: DIČ: CZ zastoupená: MUDr. Vladislavem Žižkou, ředitelem dále jen objednatel uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen smlouva ). 1

2 2. Preambule Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem Dodávka vzduchotechniky, vyhlášenou objednatelem v souvislosti s projektem Komplexní řešení vedoucí k zamezení vzniku nozokomiálních infekcí v Psychiatrické léčebně v Dobřanech (jedná se o Integrovaný operační program, číslo oblasti podpory: , název oblasti podpory: Služby v oblasti veřejného zdraví), registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/ Předmět plnění smlouvy 3.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami dodávku a instalaci 3 ks vzduchotechniky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy V souladu s plněním uvedeným v článku 2.1 této smlouvy provede zhotovitel v rámci realizace díla zejména následující činnosti: a) Výroba 3 ks vzduchotechniky a jejich doprava na jednotlivá pracoviště objednatele (tj. na oddělení 3, 4, 5 a 6) dle specifikace uvedené v příloze č.1; b) Montáž a instalaci dodaných vzduchotechnik na oddělení určená objednatelem; c) Uvedení vzduchotechnik do provozu; d) proškolení pracovníků PL Dobřany na užívání a údržbu vzduchotechnik; e) podporu zkušebního provozu vzduchotechnik. Délka zkušebního provozu je stanovena na 1 měsíc od předání díla. Akceptace a finální převzetí díla bude provedena po ukončení zkušebního provozu nebo po odstranění závad; f) případné dodatečné úpravy díla dle výsledků zkušebního provozu. Dodané vzduchotechniky musí být nové (tj. nikoliv repasované), s datem výroby ne starším než rok Pro všechny pevně stanové technické parametry stanovuje objednatel tolerované odchýlení +/- 10% s výjimkou následujících, u kterých je stanoveno tolerované odchýlení 0 až +10%, nebo 10% až 0 : množství vzduchu v přívodu i odvodu (Qp,Qo) odchylka 0 až +10% externí tlaky v přívodu i odvodu (pext) odchylka 0 až +10% množství tepla a chladu, v závislosti na požadovaných teplotách na výstupu z jednotky odchylka 0 až +10% max. rychlost proudění v průřezu jednotky (do 2,5 m/s) odchylka 10% až 0 množství páry pro vlhčení (kg/hod) odchylka 0 až +10% tloušťka stěny pláště jednotky 50 mm odchylka 0 až +10% součinitel prostupu tepla pláštěm IK=0,57 W/m 2 K odchylka 10% až 0 hluky ve větraných místnostech v souladu se zákonem 148/2006 Sb. Předmětem této smlouvy nejsou žádné stavební činnosti. 2

3 3.3. K převzetí předmětu plnění smlouvy je zhotovitel povinen vyzvat pověřeného zástupce objednatele nejméně 5 pracovních dní před předáním. O předání díla smluvní strany vyhotoví písemný předávací protokol, v němž budou mj. uvedeny: Stav předmětu plnění v okamžiku předání a případné vady (v případě výskytu vad lhůta pro jejich odstranění) protokol o shodě (příp. relevantní dokument) záznam o proškolení obsluhy návod k použití Všechny doklady musí být předloženy v českém jazyce. Objednatel může odmítnout převzít předmět plnění v případě, že nebylo zhotovitelem naplněno ustanovení některého z výše uvedených bodů tohoto článku smlouvy. Objednatel není v případě odmítnutí převzetí předmětu smlouvy povinen plnit závazky z převzetí vyplývající a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s dodáním díla, pokud již uplynul sjednaný termín pro dokončení díla (tj. dodání vzduchotechnik objednateli) Dokončené dílo musí mít stanovené vlastnosti a kvalitu, musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám. Dílo musí být schopno podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je prováděno (zhotoveno). 4. Termíny plnění 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dle článku 3.2. této smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. všechny činnosti dle této smlouvy) do 4 měsíců ode dne podpisu této smlouvy. 5. Místo plnění 5.1. Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele oddělení 3, 4, 5 a Cena a platební podmínky 6.1. Cena za realizaci díla (tj. všech činností specifikovaných v této smlouvě) činí ,- Kč ( slovy Dvamilionyosmsettřicetdvatisícjenosto korun českých) bez DPH, DPH činí ,- Kč a výsledná cena včetně DPH činí ,- Kč (slovy: Třimilionytřistadevadesátosmtisícpětsetdvacet korun českých) Cena za předmět plnění smlouvy je splatná na základě faktury - daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Cena za předmět plnění smlouvy bude uhrazena zhotoviteli jednorázově, a to po řádném provedení díla jako celku, tj. po řádném ukončení zkušebního provozu a finálním předání díla objednateli Cena za realizaci díla je cenou konečnou, závaznou a nepřekročitelnou Splatnost daňových dokladů - faktur činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den odepsání částky z účtu objednatele. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. 3

4 Daňový doklad musí dále obsahovat registrační číslo projektu (viz čl. 1. této smlouvy). Nebude-li daňový doklad obsahovat požadované náležitosti, bude daňový doklad zhotoviteli vrácen. Nová lhůta splatnosti počne běžet až dnem doručení opraveného a řádně vystaveného daňového dokladu objednateli. 7. Práva a povinnosti zhotovitele 7.1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu plnění díla. Zhotovitel se zavazuje přidělit pro plnění předmětu této smlouvy potřebný počet dostatečně kvalifikovaných pracovníků tak, aby byla zajištěna potřebná kvalita díla Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy, bude prosto práv třetích osob. Nesplnění tohoto závazku dává objednateli právo k odstoupení od smlouvy, přičemž odstoupení musí být sděleno zhotoviteli objednatelem písemně a je účinné doručením tohoto dopisu na adresu zhotovitele. Nároky na náhradu škody nejsou odstoupením objednatele v souladu s výše uvedenými podmínkami dotčeny Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn obsah této smlouvy zveřejnit Zhotovitel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti vyplývající z této smlouvy a nároky z ní vyplývající, ať již z časti nebo v celku, na jakoukoliv třetí osobu, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel v takovém případě odpovídá za jejich plnění, jako by plnil sám Zhotovitel se zavazuje objednatele písemně upozornit na případný rozpor pokynů objednatele s podklady uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy či jinými smluvními podmínkami, které jsou předpokladem řádného provedení díla Zhotovitel je povinen realizovat školení pro pracovníky objednatele za účelem jejich seznámení se súdržbou a užíváním dodaného díla. Konkrétní termín uskutečnění školení bude stranami dohodnut. 8. Práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 8.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení této smlouvy a nebo jejich aplikace neoprávněně nezasáhla do práv duševního nebo průmyslového vlastnictví jakýchkoliv třetích osob požívajících právní ochrany dle právního řádu jakéhokoliv státu. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby v důsledku případného porušení této povinnosti na straně zhotovitele nedošlo k jakémukoliv poškození objednatele, příp. jiné osoby. Zhotovitel se výslovně zavazuje nahradit objednateli veškeré škody vzniklé porušením těchto povinností a dále veškeré škody a náklady, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli Je-li výsledkem nebo součástí předmětu díla výtvor, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících s právem autorským nebo předmětem práv pořizovatele k jím pořízené 4

5 databázi, zejména autorské dílo (dále jen Předměty ochrany podle autorského zákona ), náleží objednateli ode dne převzetí předmětu díla objednatelem na dobu trvání práva k Předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. na dobu ochrany, a pro území celého světa včetně České republiky, výhradní neomezené právo k užití těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele nevýhradní právo k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona, a to ke splnění účelu této smlouvy a v souladu s ní, a to bez časového omezení a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona získává objednatel jako převoditelná s právem podlicence a postupitelná. Toto právo k Předmětům ochrany podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy a překlady Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané zhotovitelem. Licenční poplatek je zahrnut v ceně za provedení díla. Objednatel je oprávněn bez nutnosti předchozího či následného odsouhlasení realizovaných změn zhotovitelem, provádět úpravy či změny Předmětu ochrany podle autorského práva, přičemž licenční poplatek je zahrnut v ceně za provedení díla Je-li výsledkem nebo součástí předmětu díla výtvor, který je chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor, (dále jen Zapsané předměty průmyslových práv ), náleží objednateli ode dne převzetí díla objednatelem i k Zapsaným předmětům průmyslových práv, a to pro území celého světa včetně České republiky, nevýhradní neomezené právo k užití těchto Zapsaných předmětů průmyslových práv. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k výkonu uvedených výhradních práv k Zapsaným předmětům průmyslových práv, a to ke splnění účelu této smlouvy a v souladu s ní, a to bez časového omezení a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití Zapsaných předmětů průmyslových práv získává objednatel jako převoditelná s právem sublicence a postupitelná. Toto právo k Zapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy Zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných zhotovitelem, ať již budou přihlášeny k ochraně či nikoliv. Licenční poplatek je zahrnut v ceně za provedení díla. Zhotovitel je povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu uvedené licence k Zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků Je-li výsledkem nebo součástí předmětu díla výtvor, který je předmětem práv duševního vlastnictví, vyjma práv duševního vlastnictví uvedených v předchozích bodech, přičemž jde zejména o know-how či nezapsaná označení, (dále jen Ostatní předměty duševního vlastnictví ), převádí touto smlouvou zhotovitel na objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne převzetí předmětu díla objednatelem a objednatel je oprávněn zejména Ostatní předměty duševního vlastnictví neomezeně využívat na území celého světa včetně České republiky. Úhrada za převod práv je zahrnuta v ceně za provedení díla Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně práv autorských zahrnutých v předmětu díla a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání předmětu díla objednatelem včetně zajištění souhlasů s autory děl v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl předměty díla užívat řádně a nerušeně. Jestliže se prohlášení zhotovitele v tomto bodě ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jiné povinnosti podle této tohoto článku 8., vzniká objednateli vůči 5

6 zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty není právo na náhradu škody jakkoli dotčeno. Oba nároky je objednatel oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe a sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a právo na její náhradu. 9. Povinnosti objednatele, součinnost 9.1. Objednatel se v souvislosti s předmětem plnění díla zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pracovníků objednatele nutnou pro plnění předmětu této smlouvy Objednatel umožní pověřeným pracovníkům zhotovitele po dohodě přístup do objektu objednatele a k zařízením, která souvisí s předmětem plnění této smlouvy. 10. Záruka, záruční a pozáruční servis, odpovědnost za vady Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku na jednotlivé části předmětu díla v následující délce: a) Dodané vzduchotechniky 24 měsíců b) Montážní práce 12 měsíců Veškeré uvedené záruční doby jsou počítány od finální akceptace díla Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady, které se projevily po jeho předání objednateli v záruční době, pokud byly způsobeny porušením povinností ze strany zhotovitele Zhotovitel neodpovídá za vady a škody, které vznikly v souvislosti s jakýmkoliv následným zásahem do prací, provedených objednatelem bez souhlasu zhotovitele, nebo vzniklé na základě zásahu třetích osob, kromě případu, kdy zásah provedly třetí osoby na základě pokynu či pověření zhotovitele Objednatel je oprávněn písemně oznámit vady zhotoviteli kdykoliv během sjednané záruční doby Smluvní strany se dohodly, že v případě vady předmětu plnění, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit tyto vady bezplatně Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o vadách, nedohodnou-li se strany písemně jinak. 6

7 10.7. Zhotovitel je povinen po dobu záruční doby realizovat pravidelné servisní prohlídky, a to za těchto podmínek: - servisní prohlídky budou provedeny pracovníky Zhotovitele bezúplatně; - servisní prohlídky budou provedeny po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, nejméně však jednou za 6 měsíců; - zhotovitel je povinen se k servisním prohlídkám ve výše uvedených termínech dostavit sám, bez jakékoli předchozí výzvy objednatele; - zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nástup na preventivní prohlídku nejméně 14 dní před plánovaným termínem prohlídky; v případě, že by nebylo možno realizovat preventivní prohlídku ve zhotovitelem plánovaném a objednateli písemně oznámeném termínu, dohodou smluvní strany písemně konání prohlídky v nejbližším možném termínu Záruční servis díla: Zhotovitel garantuje poskytnutí servisní asistence (vyslání techniků) v záruční době do 1 pracovního dne od nahlášení nutnosti servisního zásahu zhotoviteli. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen provést opravu nahlášené poruchy vzduchotechniky do 2 pracovních dnů od nahlášení poruchy Odstraňování drobných vad může být prováděno pracovníky objednatele po jejich řádném zaškolení zhotovitelem. Odstranění drobných vad objednatelem nemá vliv na trvání záruční lhůty a odpovědnost zhotovitele za vady díla V případě, že se bude jednat o opravu vady díla, na kterou se nevztahuje záruka (vandalismus, neodborná manipulace apod.), bude výjezd servisního technika uhrazen objednatelem v dohodnuté ceně. 11. Předání díla, součinnost při zkušebním provozu Předání díla bude realizováno takto: a) po splnění části díla dle bodu 3.2. písm. b) d) této smlouvy bude sepsán protokol o provedení instalace a o uvedení vzduchotechnik do provozu; b) po splnění části díla dle bodu 3.2. písm. e) této smlouvy, tj. po řádném ukončení zkušebního provozu, bude provedena tzv. konečná přejímka díla. Tímto okamžikem je splněn závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy V případě zjištění vad v průběhu zkušebního provozu je zhotovitel povinen tyto vady neprodleně, nejpozději však do 24 hod. od jejich ohlášení zhotoviteli, odstranit. Pokud nebudou vady odstraněny v uvedené lhůtě, bude uplatněno sankční ujednání dle této smlouvy Zkušební provoz se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, po kterou nebylo možno vzduchotechniku užívat. 7

8 12. Odpovědnost za škodu Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost Smluvní strany se dohodly, že článek 379 Obchodního zákoníku, věta druhá, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, nepoužije. 13. Smluvní pokuty Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli v případě jeho prodlení se zaplacením faktury úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli v případě, že bude zhotovitel se zhotovením díla dle bodu 4.2. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jakékoliv vady dle bodu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou neodstraněnou vadu V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve zkušebním provozu dle bodu 11.2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou neodstraněnou vadu Každá smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 14 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy smluvní strany, které nárok na úhradu smluvní pokuty vznikl, k úhradě smluvní pokuty smluvní stranou, která svým konáním, nekonáním, opomenutím či strpěním právo nárokovat smluvní pokutu zapříčinila. Taková výzva musí specifikovat důvod uplatnění smluvní pokuty a výši požadovaného plnění Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu, tzn., že nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody jsou uplatnitelné v plném rozsahu samostatně vedle sebe. 8

9 14. Ostatní ustanovení K realizaci předmětu této smlouvy se smluvní strany dohodly na jmenování následujících pověřených osob: Za stranu zhotovitele: Václav Baroch, tel.: , Za stranu objednatele: Ing. Jan Čermák, tel.: , Shora uvedené pověřené osoby jsou oprávněny zejm. k předání a převzetí díla (jeho částí). Změna pověřené osoby musí být druhé straně písemně neprodleně oznámena. 15. Platnost a účinnost smlouvy, odstoupení od smlouvy Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla po dobu delší než 60 dnů Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním kterékoliv části díla dle bodu 4.2. této smlouvy po dobu delším než 30 dnů Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že funkcionalita dodaného zařízení (vzduchotechniky) nebude splňovat podmínky uvedené v příloze č.1 smlouvy, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém stavu. 16. Závěrečná ustanovení Vztahy mezi smluvními partnery neupravené touto smlouvou, případně dílčími smlouvami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. a zák. 101/2000 Sb. v platném znění Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle 374 obchodního zákoníku Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení případným písemným dodatkem Tuto smlouvu lze měnit či doplnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma smluvními stranami Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, kdy každý má povahu originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 technická specifikace předmětu díla. 9

10

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany BIOKYB s. r. o. Sídlo: Pod Rozhlednou 28, 312 00 Plzeň Statutární

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

III. Doba plnění. IV. Cena plnění

III. Doba plnění. IV. Cena plnění Úřad vlády České republiky ev. č. 15/268-0 SMLOUVA o zajištění služeb čistírny uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecné ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností BETONBAU, s.r.o., se sídlem Průmyslová 698/5a, 108 00 Praha 10 - Malešice,

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 1. Platnost Obchodních podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky nákupu Zboží ze strany

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 uzavřená podle 261 odst.2 a 536 a násl. zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obch.Z. ) I/ Účastníci smlouvy : 1. RCS Kladno, s. r.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku mezi MIJO-STAV stavby s.r.o. se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 IČ: 27833551

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku)

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Číslo smlouvy kupujícího: E633-S-3662/2015 Číslo smlouvy prodávajícího: S01/00264-2015 Rámcová kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o. Příloha č.4 KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT a SGS Czech Republic, s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen jako Smlouva ) Tuto Smlouvu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 násl. zákona č.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení 527a násl., zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ č..../ 2013 Vybavení přírodovědné učebny a učebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dodávce zboží uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany DSD METALIC Trade s. r. o. Sídlo: Karlova 5, 301 21 Plzeň

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Č. SMLOUVY : SML/209/2015 UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015 č.j.: 791/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 742 ze dne 07.10.2015 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 - havarijní oprava hydroizolace suterenu kuchyně Rada městské

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 20. prosince 2012 PID: MFCR2XLSWF Č. j.: MF-121562/2012/23-232

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo OBCHODNÍ PODMÍNKY - Příloha č.3 Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: Z h o t o v i t e l O b j e d n a t e l TAURUS, družstvo

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více