SMLOUVA Č.. /2014. (dále jen Smlouva ) Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA Č.. /2014. (dále jen Smlouva ) Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení"

Transkript

1 SMLOUVA Č.. /2014 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen Občanský zákoník ), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen Smlouva ) Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení Sídlo: Křížová 25, Praha 5 Statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel Jednající: Ing. Jan Mošna, ředitel odboru provozu informačních a komunikačních technologií IČO: DIČ: neplátce Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha Číslo účtu: /0710 (dále jen Objednatel ) na straně jedné a Sídlo: Zastoupený: Zapsaný v OR: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky (dále jen Poskytovatel ) na straně druhé (dále také jednotlivě označováni jako Smluvní strana a společně jako Smluvní strany ) takto: 1

2 Preambule 1. Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění; splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 2. Poskytovatel prohlašuje, že je podnikatelem dle ustanovení 420 a násl. Občanského zákoníku; splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem zajištění maintenance, tedy podpory, softwarového produktu LANDESK ServiceDesk Objednatele a jeho upgrade na nejvyšší certifikovanou verzi. I. Předmět Smlouvy 1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli: a) upgrade softwarového produktu LANDESK ServiceDesk ze současné verze 7.5 SP1 na nejvyšší certifikovanou verzi (dle Pink Elephant), přičemž součástí bude příprava a realizace upgrade a řešení případných chyb při přechodu nové verze do reálného provozu; b) maintenance (podporu) na softwarový produkt LANDESK ServiceDesk na dobu od do , a to pro níže uvedené komponenty v níže uvedených počtech: - 1 ks Service Desk Enterprise Server Maintenance; - 50 ks Service Desk Concurrent Analyst Maintenance; ks Service Desk Fixed Analyst Maintenance; - 1 ks Service Desk Open Touch Maintenance. Součástí maintenance bude především: - možnost aktualizace na vyšší verze softwarového produktu LANDESK ServiceDesk (Upgrade protection), - aktualizace znalostních databází systémů (známý software, škodlivý software), - aktualizace databází softwarového produktu LANDESK ServiceDesk (Patch management), - aktualizace všech komponent softwarového produktu LANDESK ServiceDesk (společně dále jen Předmět plnění ). 2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za Předmět plnění Poskytovateli dohodnutou cenu, a to za podmínek dohodnutých dále v této Smlouvě. II. Doba a místo plnění 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout část Předmětu plnění specifikovanou v čl. I., odst. 1., písm. a) této Smlouvy Objednateli do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy. 2

3 2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat část Předmětu plnění specifikovanou v čl. I., odst. 1., písm. b) této Smlouvy Objednateli v době od do Místem plnění této Smlouvy je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, Praha 5. III. Cena a platební podmínky 1. Celková cena Předmětu plnění dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí,- Kč (slovy korun českých) bez DPH, tedy,- Kč (slovy: korun českých) včetně 21% DPH, z čehož: a) cena za část Předmětu plnění specifikovanou v čl. I., odst. 1., písm. a) této Smlouvy činí,- Kč (slovy korun českých) bez DPH, tedy,- Kč (slovy: korun českých) včetně 21% DPH, b) cena za část Předmětu plnění specifikovanou v čl. I., odst. 1., písm. b) této Smlouvy činí,- Kč (slovy korun českých) bez DPH, tedy,- Kč (slovy: korun českých) včetně 21% DPH. 2. Ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být překročeny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu Předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tyto ceny překročeny. 3. Celková cena zahrnuje veškeré související náklady Poskytovatele (zejména náklady na dopravu apod.). 4. Celková cena Předmětu plnění uvedená v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli následujícím způsobem: a) částka,- Kč (slovy: korun českých) včetně 21% DPH za část Předmětu plnění specifikovanou v čl. I., odst. 1, písm. a) této Smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu faktury řádně vystavené Poskytovatelem do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů po podpisu akceptačního protokolu s výsledkem akceptováno k části Předmětu plnění specifikované v čl. I. odst. 1, písm. a) této Smlouvy, b) částka,- Kč (slovy: korun českých) včetně 21% DPH za část Předmětu plnění specifikovanou v čl. I., odst. 1, písm. b) této Smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu faktury řádné vystavené Poskytovatelem do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od zahájení poskytování této části Předmětu plnění Poskytovatelem, tedy do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů ode dne Daňový doklad faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou ceny za Předmět plnění; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli. 6. Splatnost daňového dokladu činí 30 (slovy: třicet) dní ode dne doručení daňového dokladu Objednateli. Daňový doklad bude považován za uhrazený dnem připsání odpovídající částky v české měně na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 7. Objednatel neposkytuje Poskytovateli jakékoliv zálohy. 8. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. 3

4 IV. Akceptace Předmětu plnění 1. Akceptace bude probíhat pouze u části Předmětu plnění specifikované v čl. I., odst. 1, písm. a) této Smlouvy, a to na základě podpisu akceptačního protokolu Smluvními stranami potvrzujícího, že tato část Předmětu plnění je v souladu s akceptačním kritériem Objednatele, a to nejpozději v termínu uvedeném v čl. II. odst. 1. této Smlouvy. 2. Kritériem pro akceptaci části Předmětu plnění specifikované v čl. I., odst. 1, písm. a) této Smlouvy je funkčnost upgradované verze softwarového produktu LANDESK ServiceDesk. 3. Výsledek akceptace bude zaznamenán do akceptačního protokolu jako akceptováno nebo neakceptováno: a) Akceptováno. V případě, že řádně (na nejvyšší certifikovanou verzi) upgradovaná verze softwarového produktu LANDESK ServiceDesk bude funkční, je předmětná část Předmětu plnění akceptována a Smluvní strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. b) Neakceptováno. V případě, že softwarový produkt LANDESK ServiceDesk nebude řádně upgradován na nejvyšší certifikovanou verzi nebo řádně (na nejvyšší certifikovanou verzi) upgradovaná verze softwarového produktu LANDESK ServiceDesk bude nefunkční, Smluvní strany se dohodnou na novém termínu akceptace. V akceptačním protokolu bude uvedeno, že předmětná část Předmětu plnění nebyla akceptována a bude stanoven termín nového akceptačního řízení. Smluvní strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. V. Práva a povinnosti Smluvních stran 1. Poskytovatel odpovídá za řádnou kvalitu a včasnost poskytovaného Předmětu plnění. 2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Předmět plnění specifikovaný v této Smlouvě řádně, včas a bez faktických a právních vad. 3. Poskytovatel se zavazuje, že bude ve všech fázích poskytování Předmětu plnění této Smlouvy úzce spolupracovat s Objednatelem a v dohodnuté formě konzultovat veškeré zásadní nebo problematické otázky, a dále že bude bez zbytečného prodlení informovat Objednatele o vzniklých skutečnostech ovlivňujících poskytování Předmětu plnění. 4. Objednatel odpovídá za zajištění přístupu pracovníků Poskytovatele a jeho případných subdodavatelů na místo plnění Objednatele. 5. Poskytovatel není oprávněn jakýmkoli způsobem vstupovat do informačních systémů Objednatele bez jeho výslovného souhlasu, ani se o to pokoušet. VI. Sankční ujednání 1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za prodlení Poskytovatele se splněním části Předmětu plnění specifikované v čl. I,. odst. 1, písm. a) této Smlouvy oproti termínu dohodnutému v čl. II., odst. 1. této Smlouvy činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za prodlení Poskytovatele se zahájením poskytování části Předmětu plnění specifikované v čl. I. odst. 1, písm. b) této Smlouvy oproti termínu dohodnutému v čl. II., odst. 2. této Smlouvy činí 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. 4

5 3. Poruší-li Poskytovatel závazek uvedený v čl. V., odst. 5. této Smlouvy, bude Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých) za každé takové porušení. 4. Poruší-li Poskytovatel závazek uvedený v čl. VIII. odst. 3 této Smlouvy, bude Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) za každé takové porušení. 5. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 7. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Poskytovateli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Poskytovatel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném a účinném znění (dále jen Nařízení ). 8. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu uhradí Objednatel Poskytovateli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením. VII. Náhrada škody Objednatel je oprávněn požadovat na Poskytovateli a Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Poskytovatel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinností dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu včetně nákladů, které musel Objednatel vynaložit v důsledku porušení povinností Poskytovatele. Jakékoli omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradní v penězích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v každém konkrétním případě. VIII. Ochrana informací 1. Smluvní strany se zavazují, že nezneužijí informace získané v souvislosti s plněním této Smlouvy. 2. Smluvní strany se zavazují, že přijmou taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům nebo k důvěrným informacím, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. 3. Smluvní strany se zavazují, že informace ani jakékoliv technické nebo jiné podklady, získané při plnění této Smlouvy, nepoužijí pro jiné než touto Smlouvou stanovené účely, ani je neposkytnou nebo k nim neumožní přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Tento závazek se vztahuje na všechny pracovníky a osoby, jež se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy a seznámí se s těmito informacemi nebo budou držiteli těchto podkladů. Tento závazek bude trvat i po ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy. Smluvní strana, která poruší tento svůj závazek, je povinna nahradit druhé Smluvní straně vzniklou škodu. 5

6 4. Písemný souhlas dle předchozího odstavce nebude žádnou Smluvní stranou bezdůvodně odpírán. Písemný souhlas není nutný k poskytnutí shora uvedených informací pro veškeré orgány pověřené k výkonu kontroly předmětného výběrového řízení v rámci platné legislativy a osoby, které jednají v takovém kontrolním řízení jejich jménem. IX. Ukončení Smlouvy 1. Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná. 2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele. Podstatným porušením této Smlouvy je zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení 2002 Občanského zákoníku, a to zejména prodlení Poskytovatele s poskytnutím části Předmětu plnění specifikované v čl. I,. odst. 1, písm. a) této Smlouvy oproti termínu dohodnutému v čl. II., odst. 1. této Smlouvy a prodlení Poskytovatele s poskytnutím části Předmětu plnění specifikované v čl. I. odst. 1, písm. b) této Smlouvy oproti termínu dohodnutému v čl. II., odst. 2. této Smlouvy. Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 3. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušené smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu a řešení sporů dle 2005 Občanského zákoníku. 4. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc, počínající běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Poskytovateli. X. Subdodavatelé 1. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za plnění dle této Smlouvy prováděná jeho subdodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, tak, jako by plnil sám. 2. Poskytovatel smí po předchozím souhlasu Objednatele změnit subdodavatele pro provedení části Předmětu plnění dle této Smlouvy. 3. Přehled subdodavatelů Poskytovatele je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. XI. Oprávněné osoby 1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat příslušnou Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech: Za Objednatele: Ing. Jan Mošna, ředitel odboru provozu informačních a komunikačních technologií, tel.: Za Poskytovatele:, tel:, . 6

7 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcném plnění: Za Objednatele: Ing. Pavel Šmejkal, tel: , Za Poskytovatele:, tel:, Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Smluvní straně doručeno písemné upozornění o změně. Všechny dokumenty mající vztah k plnění dle této Smlouvy budou vždy podepsány oprávněnými osobami Smluvních stran nebo jejich pověřenými zástupci. XII. Závěrečná ujednání 1. Platnost a účinnost této Smlouvy nastává ke dni podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami. 2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo em opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 3. Poskytovatel výslovně uvádí, že přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 4. Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 5. Práva a povinnosti výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem. 6. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu. 7. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy. 8. Smluvní strany se dohodly na tom, že Poskytovatel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele. 9. Poskytovatel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu. 10. Poskytovatel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Poskytovatel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Poskytovatel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů. 7

8 11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů. [Uchazeč ve své nabídce uvede, jaká konkrétní ustanovení této Smlouvy (včetně příloh) a z jakého právního důvodu není možno označené ustanovení této Smlouvy uveřejnit. Pokud uchazeč žádné ustanovení této Smlouvy postupem podle předchozí věty neoznačí, bude zadavatel za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů oprávněn uveřejnit tuto Smlouvu jako celek včetně všech příloh]. 12. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu, z nichž 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Poskytovatel. 13. Nedílnou součástí této Smlouvy je její níže uvedená Příloha: Příloha č. 1 Přehled subdodavatelů [přílohu doplní uchazeč; v případě, že nebude plněno prostřednictvím subdodavatelů, uvede uchazeč v této příloze počet subdodavatelů 0]. 14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy. V Praze dne: Za Objednatele: V dne: Za Poskytovatele: Ing. Jan Mošna ředitel odboru provozu informačních a komunikačních technologií 8

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

SMLOUVA O DÍLO ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SMLOUVA O DÍLO ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník): Č.j.: SFZP 203643/2012 Ag. číslo: K.150

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo:

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo: číslo smlouvy kupujícího: 106/2011 číslo smlouvy prodávajícího: 2114426 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2012/Pol. VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz EP: ep-petrvald@iol.cz www.petrvald.info

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S MLOUVA uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb.

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. I. Smluvní strany 1. Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace se sídlem: Na Vyhlídce 35, 361 01 Karlovy Vary zastoupena:

Více

Smlouva o zajištění kurzů z oblasti psychiatrie

Smlouva o zajištění kurzů z oblasti psychiatrie Smlouva o zajištění kurzů z oblasti psychiatrie uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky Smluvní strany: Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky 1. Kupující Gymnázium Brno - Řečkovice Se sídlem:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem OBCHODNÍ PODMÍNKY pro zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Zájemce do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje SMLOUVA O DÍLO Článek 1 Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: zastoupený: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje bankovní spojení:

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Obec Milotice Mgr. Josefem Levkem, starostou Školní 72, 696 05 Milotice 00285111 CZ00285111 PREAMBULE

Obec Milotice Mgr. Josefem Levkem, starostou Školní 72, 696 05 Milotice 00285111 CZ00285111 PREAMBULE Zlepšení konkurenceschopnosti Základní školy a Mateřské školy Milotice Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Příloha č. 3 ZD SMLOUVA NA DODÁVKU VYBAVENÍ NOVÉ MŠ PRO 47 ŽÁKŮ uzavřená mezi níže

Více

KUPNÍ SMLOUVA LIMNIGRAFY

KUPNÍ SMLOUVA LIMNIGRAFY KUPNÍ SMLOUVA LIMNIGRAFY PRODÁVAJÍCÍ Název sídlem IČ DIČ zapsaná u Krajského /Městského soudu v oddíl vložka jednající a KUPUJÍCÍ Název Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. sídlem Bělidla 986/4a,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 Se^í službo mleta SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 smlouva číslo Jli itsjz- Smluvní strany: Zhotovitel: Fibre Optics Service s.r.o. se sídlem Švihovská

Více

Smlouva o dílo. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany

Smlouva o dílo. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Smlouva o dílo Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany VISITECH a.s. Sídlo: Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno IČO: 255 43 415 DIČ: CZ255 43 415 Obchodní rejstřík: vedený

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet stran: 9 SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet stran: 9 SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet stran: 9 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

Smlouva o vytvoření a užití díla

Smlouva o vytvoření a užití díla Smlouva o vytvoření a užití díla 1. Objednatel díla a nabyvatel licence k užití díla: Univerzita Karlova v Praze Sídlo: Ovocný trh 3 5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Přírodovědecká fakulta, Albertov

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 V z o r o v á s m l o u v a Stejnopis č. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 č. DIL. kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné zakázky Projekt: Modernizace

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Níže uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Druh veřejné zakázky: HSUL 1120-04/ÚE-2015 Kontrola a servis plynových zařízení Služba Datum vyhlášení zakázky: 02. 03.

Více

CS Olomoucká - IV. etapa, Prostějov

CS Olomoucká - IV. etapa, Prostějov CS Olomoucká - IV. etapa, Prostějov 1. SMLUVNÍ STRANY Název objednatele: Město Prostějov Sídlo: Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Právní forma: 801 obec Zastoupeno: starostou města Prostějova,

Více

společnosti G3, s.r.o., IČO 25518585, DIČ CZ25518585 se sídlem Zdounky, Zborovská 1,PSČ 768 02,

společnosti G3, s.r.o., IČO 25518585, DIČ CZ25518585 se sídlem Zdounky, Zborovská 1,PSČ 768 02, Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHONÍ PODMÍNKY společnosti G3, s.r.o., IČO 25518585, DIČ CZ25518585 se sídlem Zdounky, Zborovská 1,PSČ 768 02, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

SMLOUVA O DÍLO ČLÁNEK I. Číslo účtu:. Zapsaný v OR u:, oddíl, vložka ČLÁNEK II,

SMLOUVA O DÍLO ČLÁNEK I. Číslo účtu:. Zapsaný v OR u:, oddíl, vložka ČLÁNEK II, SMLOUVA O DÍLO dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci: Významné milníky husitství v českých a německých dějinách ČLÁNEK I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeské muzeum v

Více