1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech."

Transkript

1 Návod k instalaci a obsluze

2 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací otvor B Utahovací nástavec C Hydrantový nástavec D Čtečka dat 1D Optický komunikační senzor 2D USB konektor (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. (1A) Displej zobrazovací jednotka loggeru (2A) Opticky komunikační senzor přenos dat a komunikace s PC (3A) Funkční tlačítka pohyb v menu / nabídce a potvrzení výběru (4A) Utahovací šrouby šrouby pro nasazení utahovacího nástavce (5A) Odvzdušňovací šroub odvzdušnění hydrantu při montáži (6A) Odvzdušňovací otvor otvor pro vypuštění vzduchové kapsy (B) Utahovací nástavec Kovový nástavec pro dostatečné utažení měřicího přístroje (A) v hydrantu. Nasazuje se na utahovací šrouby (4A). (C) Hydrantový nástavec Redukce pro montáž měřicího přístroje (A) na podzemní i nadzemní hydranty. (D) Čtečka dat Zajišťuje přenos dat z měřicího přístroje (A) do PC. svítivé LED diody blikající na stejné frekvenci jako signalizační tón akustické indikace. (1D) Optický komunikační senzor přenos dat a komunikace s PC (2D) USB konektor konektor pro připojení k PC

3 2. Montáž zařízení 1) Sešroubujte dohromady měřicí přístroj (A) a hydrantový nástavec (C). 2) Utáhněte odvzdušňovací šroub (5A). 3) Nasaďte měřicí přístroj v hydrantovém nástavci (A+C) na hydrant. 4) Nasaďte utahovací nástavec (B) na utahovací šrouby (4A) a za pomocí vodárenského klíče utáhněte měřicí přístroj (A) v hydrantovém nástavci (C). 5) Povolte odvzdušňovací šroub (5A) a vypusťte vzduchovou kapsu pod měřicím přístrojem (A+C). 6) Jakmile začne odvzdušňovacím otvorem (6A) tryskat voda, šroub utáhněte. 3. Struktura Menu HLAVNÍ MENU Activate Intervall Measure points Start measurement --- ZAHÁJENÍ MĚŘENÍ A ZÁZNAM TLAKU --- act min max nb stop lcd off --- NASTAVENÍ DATA A ČASU ZAHÁJENÍ MĚŘENÍ --- measure date measure time --- VYČKÁVÁNÍ DO ZAHÁJENÍ MĚŘENÍ --- Display time Nastavení času Show date Nastavení data LCD off Deaktivace displeje Test measurement Zobrazení aktuálního tlaku (bez záznamu hodnot do paměti) Batterie int/ext Zobrazení aktuálního stavu baterie Alarm Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 Alarm 4 Alarm 5 Air pressure / Tempriture Zobrazení tlaku vzduchu a teploty (pouze u některých zařízení)

4 4. Pohyb v Menu přístroje Interakci člověk-stroj zajišťují pouze tři navigační klávesy Displej se aktivuje po stisku kteréhokoli ze tří tlačítek. Potvrzovací tlačítko tlačítko slouží pro vstup do položek menu a pro potvrzení vybraných položek. Pohybová tlačítka slouží pro pohyb v menu a výběr konkrétní položky. 5. Položky menu a ovládání přístroje 5.1 Activate aktivace nového měření Po vstupu do položky je potřeba potvrdit nebo nastavit charakter měření. První položkou nastavení je intervalu náměrů Intervall nastavení intervalu náměrů Položka umožňuje nastavit interval náměrů, tzn. jak často (v jakých intervalech) má být zaznamenávána hodnota tlaku do paměti přístroje. Výběrem položky pohybovými tlačítky a potvrzením výběru položky potvrzovacím tlačítkem lze pokračovat v nastavení nebo zadat pokyn ke změně intervalu náměrů: next - button change intervall cancel pokračovat dále změnit interval náměrů zpět do hlavního menu Next - button pokračovat dále Potvrzením této je uložena zobrazená hodnota intervalu, prostředí se přepne na nastavení další položky Measure points Change Intervall změna intervalu náměrů V této položce lze nastavit interval náměrů. Pohybovými tlačítky lze zvyšovat (šipka nahoru) či snižovat (šipka dolů) jednotlivé segmenty (hodiny, minuty, vteřiny) intervalu. Nastavení jednotlivých segmentů lze potvrdit stiskem potvrzovacího tlačítka. Po potvrzení segmentu je kurzor přesunut na segment následující (např. z hodin na minuty). Po nastavení a potvrzení posledního segmentu (vteřiny) je nastavení intervalu ukončeno, prostředí se automaticky přepne na nastavení další položky Measure points.

5 Cancel zpět do hlavního menu Potvrzením této položky je prostředí přepnuto zpět do hlavního menu Measure points nastavení počtu náměrů Položka umožňuje nastavit počet náměrů, tzn. kolik hodnot tlaku má být zaznamenáno do paměti přístroje. Maximální počet náměrů, který lze prostřednictvím navigačních kláves zadat, je Při nastavování měření za pomocí softwaru Drulo Control lze nastavit maximálně náměrů. Výběrem položky pohybovými tlačítky a potvrzením výběru položky potvrzovacím tlačítkem lze pokračovat v nastavení nebo zadat pokyn ke změně počtu náměrů: next - button change m. points cancel pokračovat dále změnit počet náměrů zpět do hlavního menu Next - button pokračovat dále Potvrzením této položky je uložena zobrazená hodnota počtu náměrů, prostředí se přepne na potvrzení startu měření (případně lze zadat pokyn k nastavení data a času zahájení měření) Start mesurement Change m. points změna počtu náměrů V této položce lze nastavit počet náměrů. Pohybovými tlačítky lze zvyšovat (šipka nahoru) či snižovat (šipka dolů) počet náměrů. Nastavení počtu náměrů lze potvrdit stiskem potvrzovacího tlačítka, prostředí se automaticky přepne na potvrzení startu měření (případně lze zadat pokyn k nastavení data a času zahájení měření) Start mesurement Cancel zpět do hlavního menu Potvrzením této položky je prostředí přepnuto zpět do hlavního menu Start mesurement potvrzení měření (příp. nastavení startu) Položka umožňuje zahájit měření dle nastavených parametrů. Lze také zadat pokyn k nastavení data a času, kdy má být měření zahájeno. Výběrem položky pohybovými tlačítky a potvrzením výběru položky potvrzovacím tlačítkem lze zahájit měření nebo zadat pokyn k nastavení data a času startu měření: YES --prázdné pole-- cancel zahájit měření změnit datum a čas startu měření zpět do hlavního menu

6 YES zahájit měření Potvrzením této položky je zahájeno měření. Prostředí se přepne do režimu měření zobrazujícího aktuální hodnoty tlaku Režim měření Prázdné pole -- - změnit datum a čas měření V této položce lze potvrdit, případně nastavit datum a čas pro zahájení měření. Výběrem položky pohybovými tlačítky a potvrzením výběru položky potvrzovacím tlačítkem lze potvrdit nastavené datum startu nebo zadat pokyn k nastavení data startu next - button change m-date cancel pokračovat dále změnit datum startu zpět do hlavního menu Next - button pokračovat dále Potvrzením této položky je potvrzeno zobrazené datum startu, prostředí se přepne na potvrzení času startu (případně lze zadat pokyn k nastavení času startu) Change m-time potvrzení či nastavení času startu je obdobné jako potvrzení (kap ) či nastavení (kap ) data startu. Po potvrzení a nastavení času systém odpočítává zbývající čas do startu měření Change m-date změnit datum startu Pohybovými tlačítky lze zvyšovat (šipka nahoru) či snižovat (šipka dolů) jednotlivé segmenty (den, měsíc, rok) data. Nastavení jednotlivých segmentů lze potvrdit stiskem potvrzovacího tlačítka. Po potvrzení segmentu je kurzor přesunut na segment následující (např. ze dne na měsíc). Po nastavení a potvrzení posledního segmentu (rok) je nastavení data ukončeno, prostředí se automaticky přepne na potvrzení času startu (případně lze zadat pokyn k nastavení času startu) Change m-time potvrzení či nastavení času startu je obdobné jako potvrzení (kap ) či nastavení (kap ) data startu. Po potvrzení a nastavení času systém odpočítává zbývající čas do startu měření Cancel zpět do hlavního menu Potvrzením této položky je prostředí přepnuto zpět do hlavního menu Cancel zpět do hlavního menu Potvrzením této položky je prostředí přepnuto zpět do hlavního menu.

7 5.1.4 Režim měření a záznamu tlaku V tomto režimu přístroj měří a zaznamenává do paměti hodnoty tlaku dle nastavených parametrů. Výběrem položky pohybovými tlačítky a potvrzením výběru položky potvrzovacím tlačítkem lze prohlížet naměřené údaje nebo ukončit měření: act min max nb stop lcd off aktuální měřená hodnota tlaku minimální naměřená hodnota tlaku maximální naměřená hodnota tlaku počet doposud zaznamenaných náměrů zastavit měření vypnout displej Act aktuální měřená hodnota tlaku Do této položky nelze vstoupit, lze ji pouze prohlížet (potvrzovací tlačítko je neaktivní). Položka zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu tlaku v jednotkách Bar Min minimální naměřená hodnota tlaku Do této položky nelze vstoupit, lze ji pouze prohlížet (potvrzovací tlačítko je neaktivní). Položka zobrazuje minimální doposud naměřenou hodnotu tlaku v jednotkách Bar Max maximální naměřená hodnota tlaku Do této položky nelze vstoupit, lze ji pouze prohlížet (potvrzovací tlačítko je neaktivní). Položka zobrazuje maximální doposud naměřenou hodnotu tlaku v jednotkách Bar Nb počet doposud zaznamenaných náměrů Do této položky nelze vstoupit, lze ji pouze prohlížet (potvrzovací tlačítko je neaktivní). Položka zobrazuje počet doposud zaznamenaných náměrů (počet zaznamenaných hodnot tlaku) do paměti přístroje Stop zastavit měření Položka slouží k zastavení aktuálního probíhajícího měření nebo všech měření v seznamu. Výběrem položky pohybovými tlačítky a potvrzením výběru položky potvrzovacím tlačítkem lze zvolit, která měření mají být ukončena: actual all cancel ukončit aktuální probíhající měření ukončit všechna měření v seznamu zpět do režimu měření

8 Actual ukončit aktuální probíhající měření Potvrzením položky je ukončeno aktuální probíhající měření. Prostředí se automaticky přepne do hlavního menu All ukončit všechna měření v seznamu Potvrzením položky jsou ukončena všechna měření v seznamu (aktuální + následující). Prostředí se automaticky přepne do hlavního menu Cancel zpět do režimu měření Potvrzením této položky je prostředí přepnuto zpět do režimu měření LCD off vypnout displej Potvrzením položky je deaktivován displej. Zařízení je stále aktivní, displej lze rozsvítit kterýmkoli ze tří tlačítek. Funkce vypnutí displeje je v zařízení implementována z důvodu úspory baterie. 5.2 Display time zobrazení / změna času Položka slouží pro prohlížení a nastavení času měřicího přístroje. Výběrem položky pohybovými tlačítky a potvrzením výběru položky potvrzovacím tlačítkem lze potvrdit zadaný čas nebo zadat pokyn ke změně času: input time cancel Zadat čas zpět do hlavního menu Input time zadat čas V této položce lze nastavit čas přístroje. Pohybovými tlačítky lze zvyšovat (šipka nahoru) či snižovat (šipka dolů) jednotlivé segmenty (hodiny, minuty, vteřiny) času. Nastavení jednotlivých segmentů lze potvrdit stiskem potvrzovacího tlačítka. Po potvrzení segmentu je kurzor přesunut na segment následující (např. z hodin na minuty). Po nastavení a potvrzení posledního segmentu (vteřiny) je nastavení času ukončeno, prostředí se automaticky přepne do hlavního menu Cancel zpět do hlavního menu Potvrzením této položky je prostředí přepnuto zpět do hlavního menu.

9 5.3 Show date zobrazení / změna data Položka slouží pro prohlížení a nastavení data měřicího přístroje. Výběrem položky pohybovými tlačítky a potvrzením výběru položky potvrzovacím tlačítkem lze potvrdit zadané datum nebo zadat pokyn ke změně data: input date cancel Zadat datum zpět do hlavního menu Input date zadat datum V této položce lze nastavit čas přístroje. Pohybovými tlačítky lze zvyšovat (šipka nahoru) či snižovat (šipka dolů) jednotlivé segmenty (den, měsíc, rok) data. Nastavení jednotlivých segmentů lze potvrdit stiskem potvrzovacího tlačítka. Po potvrzení segmentu je kurzor přesunut na segment následující (např. ze dne na měsíc). Po nastavení a potvrzení posledního segmentu (rok) je nastavení data ukončeno, prostředí se automaticky přepne do hlavního menu Cancel zpět do hlavního menu Potvrzením této položky je prostředí přepnuto zpět do hlavního menu. 5.4 LCD off vypnutí displeje Potvrzením položky je deaktivován displej. Zařízení je stále aktivní, displej lze rozsvítit kterýmkoli ze tří tlačítek. Funkce vypnutí displeje je v zařízení implementována z důvodu úspory baterie. 5.5 Test mesurement testovací zobrazení aktuálního tlaku Potvrzením položky lze zobrazit na displeji aktuální měřený tlak v jednotkách Bar. Hodnota tlaku není zaznamenávána do paměti. Po vstupu do položky je potřeba nastavit dobu měření (v minutách), po kterou má být testovací měření aktivní (minimálně 1 min, maximálně 10 min). Pohybovými tlačítky lze zvyšovat (šipka nahoru) či snižovat (šipka dolů) tuto dobu. Po potvrzení nastavené doby potvrzovacím tlačítkem se systém přepne do režimu testovacího měření a displej zobrazuje aktuální měřený tlak (po vypršení nastavené doby měření se prostředí automaticky přepne do hlavního menu). Výběrem položky pohybovými tlačítky a potvrzením výběru položky potvrzovacím tlačítkem lze testovací měření ukončit: cancel zpět do hlavního menu

10 5.5.1 Cancel zpět do hlavního menu Potvrzením této položky je testovací měření ukončeno a prostředí se přepne zpět do hlavního menu. 5.6 Batterie int/ext zobrazení aktuálního stavu baterie Potvrzením položky lze zobrazit aktuální stav baterie. Na displeji je zobrazena hodnota napětí baterie ve Voltech, pod kterou je zobrazen Bar-graf graficky znázorňující míru nabití baterie. Prostředí lze přepnout do hlavního menu stiskem potvrzovacího tlačítka, v případě, že nebude potvrzovací tlačítko stisknuto do několika vteřin, prostředí se přepne do hlavního menu automaticky. 5.7 Alarm zobrazení / vymazání pěti alarmů Potvrzením položky lze prohlížet pět nastavených alarmů, případně je možné je odstranit. Možnosti alarmů lze využívat pouze v kombinaci s GSM modulem pro logger tlaku. 5.8 Air pressure / Tempriture zobrazení tlaku a teploty vzduchu Položka je aktivní pouze pro některé typy loggeru tlaků. Slouží pro zobrazení tlaku a teploty okolního vzuchu 6. Instalace softwaru Drulo Control 1) Vložte instalační CD do optické mechaniky počítače 2) Nainstalujte a nakonfigurujte Datebank (MySQL)

11

12 vepište vlastní heslo opakujte vlastní heslo 3) Nainstalujte software Drulo Control

13

14

15 7. Software Drulo Control 7.1 První spuštění softwaru Drulo Control 1) Spusťte software Drulo Control 2) Připojte čtečku dat (D) do USB portu počítače 3) Nastavte typ komunikace, zvolte sériovou komunikaci 4) Nakonfigurujte sériovou komunikaci vyberte COM port, do kterého je připojena čtečka dat

16 5) Inicializujte databázi vepište root vepište heslo, které jste zadali v nastavení MySQL při instalaci

17 6) Položte čtečku dat (D) na rovnou plochu optickým komunikačním senzorem nahoru (1D). Obraťte logger tlaku DRULO (A) a položte jej na čtečku tak, aby oba optické komunikační senzory (2A a 1D) byly umístěny proti sobě

18 7) Pro kontrolu správného nastavení komunikace stiskněte tlačítko pro načtení dat z loggeru tlaku podařilo se načíst logger tlaku DRULO

19 7.2 Popis softwaru Drulo Control komunikační rozhraní měření uložené v databázi PC načtený logger tlaku měření načtené z loggeru tlaku tisk nastavení jazyka loggeru tlaku grafické zobrazení aktuálního probíhajícího měření vyčištění paměti loggeru tlaku nastavit seznam měření nastavení data a času loggeru tlaku čtení dat z loggeru tlaku

20 zmenšení měřítka osy x (čas) zvětšení měřítka osy x (čas) zmenšení měřítka osy y (tlak) zvětšení měřítka osy x (tlak) kurzor lupy / zobrazení celého grafu zobrazení několika měření v jednom okně odstranění vybraného měření z databáze PC export naměřených hodnot do Excelu 7.3 Načtení dat ze loggeru tlaku 1) Položte čtečku dat (D) na rovnou plochu optickým komunikačním senzorem nahoru (1D). Obraťte logger tlaku DRULO (A) a položte jej na čtečku tak, aby oba optické komunikační senzory (2A a 1D) byly umístěny proti sobě 2) Klikněte na ikonu pro stažení dat z loggeru do PC 3) Objeví-li se upozornění Measured values avaliable (upozornění na nová data v loggeru), jsou v loggeru data, která nebyla doposud načtena do PC. Zvolte YES 4) Do softwaru jsou postupně načítána data z loggeru tlaku

21 7.4 Nastavení seznamu měření a zápis seznamu do loggeru 1) Vyberte logger tlaku, do kterého chcete zadat parametry měření a zvolte ikonu pro nastavení seznamu měření. 2) Zvolte den startu měření. Lze zvolit interval opakování měření (daily = denně, weekly = týdenně) a počet opakování intervalu (číslem nebo zatržením položky constantly). Zůstane-li číslo opakování number of rovno nule, pak nedochází k intervalu opakování, měření bude provedeno pouze jednou. měření je opakováno neustále, dokud nedojde k zaplnění paměti loggeru 3) Zvolte tlačítko Add, zobrazí se okno pro zadání časových parametrů měření. Po nastavení údajů zvolte tlačítko Accept datum počátku měření počátek měření konec měření interval náměrů (viz kap ) vypočtený počet náměrů (viz kap )

22 4) Měření je uloženo do seznamu měření 5) Zopakováním bodů 2 až 4 lze do seznamu přidat další měření. Je potřeba dát pozor, aby se jednotlivá měření časově nepřekrývala (uživatel je při takovémto zadání měření upozorněn) 6) Stiskem tlačítka Accept jsou všechna zobrazená měření zapsána do loggeru tlaku. Tím je logger nastaven a lze jej osadit na hydrant. 7) Je-li měření špatně zadáno, lze jej ze seznamu smazat. V tom případ je nutné označit konkrétní měření a zvolit tlačítko Delete. Poté stiskem tlačítka Accept je zadané měření smazáno také z loggeru tlaku

23 8) Po nastavení seznamu měření a zápisu seznamu do loggeru lze okno pro nastavení seznamu měření zavřít stiskem tlačítka Close 8. Organizace paměti loggeru tlaku Veškerá data měření jsou ukládána do paměti za sebe. Nová měření nepřemažou stará měření, pokud je v paměti dostatek místa. Nelze-li již ukládat nová měření (ukazatel paměti je na konci), logger tlaku začne ukládat data od začátku paměti (nastaví ukazatel paměti na začátek), čímž přemazává vždy nejstarší zaznamenaná měření. Pokud uživatel vyčistí paměť loggeru (pomocí softwaru Drulo Control), nová měření budou ukládána od počátku paměti.

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

DMX DUO Návod k obsluze

DMX DUO Návod k obsluze DMX DUO Návod k obsluze Ovládací prvky (Str. 4) 1. Vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. V dolní poloze je zařízení vypnuté, v horní poloze je zařízení zapnuté. 2. LED diody časovače FX Zobrazují

Více

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách Návod k použití Hlavní výhody produktu: Vzhledem k výkonu malá velikost Wifi HD kvalita www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. USB konektor 2. Baterie

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod 1. Úvod...2 1.1 O programu...2 1.1.1 Historie...2 1.1.2 Použití...2 1.1.3 Nezbytná konfigurace PC a verze operačního systému...2 2. Instalace...2 2.1

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Bezpečností upozornění před instalací zařízení

Bezpečností upozornění před instalací zařízení Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Indikátor gama záření v hodinkách PM 1208 / PM 1208M. Návod

Indikátor gama záření v hodinkách PM 1208 / PM 1208M. Návod Indikátor gama záření v hodinkách PM 1208 / PM 1208M Návod I. Účel zařízení PM 1208 / PM 1208M je indikátor určený pro obyvatelstvo ale i pracovníky atomových elektráren, dále pro pracovníky oddělení nukleární

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Hot Line na zákaznický servis 777 100 145 Servisní středisko sběrné místo. Bunaty

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2D OBSAH SOUPRAVY

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2D OBSAH SOUPRAVY PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2D OBSAH SOUPRAVY ZAPOJENÍ VE VOZE 5 7 8 9 žlutý modrý 5 x MUTE 6 5 R 0 5 5 7 6 2 x 0 x 8 x M 298UV x FBSN-2D 2 5 5 20 6 černo-modrý hnědý šedo-červený +2/2V MUTE R INSTALACE SENZORŮ

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti Instrukce pro bezdrátovou klávesnici RW SALK WL Úvod Bezdrátová klávesnice je vysílač s plovoucím kódem, používaný k dálkovému ovládání bezpečnostního systému PROSYS. Umožňuje aktivaci a deaktivaci systému

Více

Manager AP. Uživatelská příručka programu. březen 2016 Verze V 1.55

Manager AP. Uživatelská příručka programu. březen 2016 Verze V 1.55 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STAŘEČ 674 01 TŘEBÍČ vývoj a výroba měřící a řídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 421453 SW pro vizualizaci, měření a regulaci Fax: 568

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

WiFi IP videozvonek - 720p, P2P, PIR

WiFi IP videozvonek - 720p, P2P, PIR WiFi IP videozvonek - 720p, P2P, PIR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Jednoduché nastavení a ovládání Aplikace pro Android i iphone Příznivý poměr výkon x cena www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Použití přístroje 4 1.1 Funkční tlačítka 4 1.2 Nabíjení baterie 5 1.3 Paměťová karta 6 1.4

Více

Magnetic Levitation Control

Magnetic Levitation Control Magnetic Levitation Control Magnetic Levitation Control (MagLev) je specializovaný software pro řízení procesu magnetické levitace na zařízení Magnetic Levitation Model CE152 vytvořeném společností HUMUSOFT.

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

CDV-72BE domácí videotelefon

CDV-72BE domácí videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin Aktivity s GPS 3 Měření některých fyzikálních veličin Autor: L. Dvořák Cílem materiálu je pomoci vyučujícím s přípravou a následně i s provedením terénního cvičení s využitím GPS přijímačů se žáky II.

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Jednoduché ovládání MMS www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis 1.1 Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Parkovací asistent Steelmate PTS400T. Uživatelská příručka a montážní návod

Parkovací asistent Steelmate PTS400T. Uživatelská příručka a montážní návod Parkovací asistent Steelmate PTS400T Uživatelská příručka a montážní návod Vážení zákazníci děkujeme, že jste se rozhodli pro parkovací asistent Steelmate PTS400T. Věříme, že Vám bude vždy dobrým pomocníkem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

Digitální termohygrobarometr s externí sondou Návod k použití

Digitální termohygrobarometr s externí sondou Návod k použití COMMETER C4141 Digitální termohygrobarometr s externí sondou Návod k použití Návod na použití termohygrobarometru COMMETER C4141 Přístroj je určen pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu externí

Více

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S3 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce (kromě

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa...

Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa... 1 Kapitola 1: Základní přehled...3 Kapitola 2: První kroky...4 Kapitola 3: Výběr režimu přístroje...5 Fotografování...5 Natáčení videa...6 Nastavení USB možností...8 Práce s obrázky...9 Instalace Softwaru...10

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419467-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3 Upevnění

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové

Více

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise Návod na obsluhu 2 Obsah str.: Důležitá upozornění a informace. 4 Seznamte se s Vaším telefonem Přehled funkcí a tlačítek telefonů ; Signální

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě Návod k použití OBSAH: 1) Upozornění str. 2 2) Rozměrový výkres a montážní otvor v panelu str. 2 3) Přestavba z panelové verze na DIN str. 3 4) Montáž

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Návod k použití Manta Compressor Supreme

Návod k použití Manta Compressor Supreme Návod k použití Manta Compressor Supreme 1. Připojení 1. Připojte řadící páku do zdířky na zadní straně sloupku volantu 2. Připojte pedály do zdířky na zadní straně sloupku volantu 3. Ujistěte se, že Váš

Více

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ Kapitola: Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+, strana 1/5 Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE - termostat

Více

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze www.kodak.com Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto Nápověda k fotoaparátu je k dispozici

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300HB Popis a specifikace výrobku : KOMPAKT 300HB - zásobníkový ohřívač je určen pro nepřímý ohřev TUV solárními kolektory nebo centrálním vytápěním

Více

Obsah. Používání dálkového ovladače Beo4, 3. Popis tlačítek dálkového ovladače Beo4, 4 Běžná a rozšířená obsluha tlačítky dálkového ovladače Beo4

Obsah. Používání dálkového ovladače Beo4, 3. Popis tlačítek dálkového ovladače Beo4, 4 Běžná a rozšířená obsluha tlačítky dálkového ovladače Beo4 Beo4 Příručka Obsah Používání dálkového ovladače Beo4, 3 Popis tlačítek dálkového ovladače Beo4, 4 Běžná a rozšířená obsluha tlačítky dálkového ovladače Beo4 Přizpůsobení dálkového ovladače Beo4, 5 Přidání

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

CAR 198 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR 198 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR 198 N kamera pro Váš automobil Noční vidění Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů, pročtěte si prosím tento

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata Funkce PIR-910 je vysoce výkonný bezdrátový detektor pohybu PIR. Skládá se z digitálního infračerveného řídicího čipu s dvojím jádrem a fuzzy logikou a

Více

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Aby bylo možné se s modemem Axesstel MV110H připojit k internetu na počítači s operačním systémem Mac OS X, je potřeba nejdříve nainstalovat ovladač Axesstel

Více

DX 345. Indikace polohy - zjednodušený návod

DX 345. Indikace polohy - zjednodušený návod control motion interface motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.com DX 345 Indikace polohy - zjednodušený

Více

MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz

MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz MonkeyTech WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz 1. Obsah balení Teplotní sensor (příp. vlhkostní sensor) Čidlo MicroUSB kabel Manuál Pro napájení doporučujeme běžnou USB nabíječku

Více