Zámkový systém pro trez ory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zámkový systém pro trez ory"

Transkript

1 Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE

2

3 Informace o TechMaster 4 1. Master Menu Nastavení asu a data asový zámek asový zámek dodatek asový zámek ov ení nebo odstran ní Zvlá tní události dodatek Zvlá tní události ov ení nebo odstran ní Otevírací doba dodatek Otevírací doba ov ení nebo odstran ní P ipojení k PC Správa Mana er Dynamické kódy Mana er Menu Správa u ivatel Instalace/Odstran ní/povolení/zru ení u ivatel asové zpo d ní a Otev ení okna Variabilní asové zpo d ní Variabilní asové zpo d ní dodatek Variabilní asové zpo d ní - ov ení nebo odstran ní P ipojení k PC OVR Mana er Menu Správa u ivatel Instalace/Odstran ní/povolení/zru ení u ivatel Menu Zm na kódu Zm na kódu u ivatel a OVR u ivatel Zm na kódu Mana er Zm na kódu OVR Mana er Zm na Master kódu Menu as Prodlou ení otev ení Okam itý asový zámek Menu Konfigurace Instalace zámk Odstran ní zámk Kontrast displeje Jazyk Membránový test Systémové informace Otev ení zámk U ivatelé (nebo OVR U ivatelé): otev ení zámku bez asového zpo d ní U ivatelé (nebo OVR U ivatelé): otev ení zámku s asovým zpo d ním Mana er (nebo OVR Mana er): otev ení zámku bez asového zpo d ní Mana er (nebo OVR Mana er): otev ení zámku s asovým zpo d ním Otev ení zámku s dynamickým kódem (mo nost Dallas klí e) Otev ení zámku s dynamickým kódem (mo nost PIN) Re im otev ení dv ma kódy: otev ení zámku bez asového zpo d ní Re im otev ení dv ma kódy: otev ení zámku s asovým zpo d ním Zkratky Volitelné funkce 29

4 Informace o TechMaster Pou ití klávesnice Pro zapnutí p ístroje zmá kn te libovolné tla ítko. K p epínání funkcí menu, pou ijte tla ítko P epnout/zm nit. K ukon ení ur ité funkce menu a k navrácení do hlavního menu, p epínejte funkce a k poslední (EXIT?) a potvr te tla ítkem Potvrdit/Vstoupit. Automatické et ení energie: po 30 sekundách ne innosti se displej automaticky vypne. TechMaster otev ení a správa kód U ivatelské kódy (u ivatelé a OVR u ivatelé) mohou být íselné kódy (x-x x-x-x-x-x-x) nebo íselné kódy (x-x x-x-x-x-x-x) + klí Dallas. Mana erské kódy (mana er, OVR mana er) mohou být íselné kódy (x-x-x-x-x-x) nebo íselný kód (xx-x-x-x-x) + klí Dallas. Master kód m e být pouze íselný kód (x-x-x-x-x-x-x-x). Standardní TechMaster kódy Standardní kódy pro TechMaster jsou: Master Mana er OVR Mana er U ivatel U ivatel U ivatel XY X Y X Y X Y X Y Konfigura ní kód

5 ty i po sob jdoucí neplatné kódy vyvolají ty minutovou prodlevu. P i práci se zámkem b hem této prodlevy bude na displeji zobrazeno Penalty ( asová blokace ). TechMaster Programování V echny následující programovací instrukce k TechMasteru jsou pouze pro jeden zámek (v etn Master a Mana er kódu). Pokud vá TechMaster má více zámk, musíte postup opakovat pro ka dý zámek zvlá. Vícezámkový TechMaster TechMaster m e spravovat a 5 zámk. asové zpo d ní asové zpo d ní lze nastavit na ka dý zámek. as zpo d ní: 0-99 minut; doba otev ení: 1-19 minut Zárove m e b et a 5 asových zpo d ní. Klí e Dallas Lze nastavit na ka dý zámek, vy aduje kód a klí. K dispozici pro Mana er i U ivatel (ne pro Master). TechMaster funguje pouze s klí i Dallas kódovanými Tecnosicurezza. Signalizace vybití baterie Opakované zvukové a obrazové signalizace p i otevírání zna í vybití baterie. Nouzová baterie Pokud je vá TechMaster napájen ze sít nebo interního akumulátoru, v p ípad náhlého výpadku proudu je mo né ke klávesnici p ipojit nouzovou baterii: p ipojte novou 9V alkalickou baterii do zadní ásti zámku. Signál tichého alarmu Lze nastavit na ka dý zámek. Vypnutí mo nosti p ístupu Lze nastavit na ka dý zámek. Audit Ka dý zámek nahrává posledních 900 inností s asem, datem, u ivateli a funkcemi.

6 TechMaster m e být nastaven na volbu znovuotev ení (0 a 59 minut). Jestli e je tato volba nastavena, je mo né zámek znovu otev ít b hem doby, která byla dána. Tato funkce je dostupná pouze po standardním procesu otev ení zámku (po otev ení se zpo d ním). U ivatelské funkce Master kód P ístup k Master Menu Nastavení asu a data Nastavení asového zámku Sta ení informací o auditu Správa Mana er Povolení/Zákaz dynamických kód Zm na kódu Mana er kód P ístup k Mana er Menu Správa Standardní U ivatelé Zm na doby asového zpo d ní Zm na variabilního asového zpo d ní Sta ení informací o auditu Otev ení zámku Zm na kódu Prodlou ení asového zámku Okam ité&do asné asové zámky OVR Mana er kód P ístup k OVR Mana er Menu Správa OVR U ivatelé Zm na kódu Systémové kódy Instalace/Odinstalování zámk Nastavení kontrastu displeje Zm na jazyka Kontrola systémových informací OVR U ivatelé Otev ení zámku Zm na kódu Standardní u ivatel Otev ení zámku Prodlu ení asového zámku, pokud je mu to umo n no Okam ité&do asné asové zámky, pokud je mu to umo n no Zm na kódu Nikdy neodstra ujte kryt zámku, tím zru íte záru ní dobu.

7 1. Master Menu Zapn te TechMaster. Zadejte Master kód (standardní kód ) 1.1. Nastavení asu a data Tuto funkci pou ijte ke zm n asu a data. Zapn te TechMaster a vstupte do Master Menu. Displej zobrazí zprávu:. Displej zobrazí stávající as a datum: pro zm nu asu a data. Zadejte nové hodnoty asu a data a potvr te stisknutím asový zámek Zapn te TechMaster a vstupte do Master Menu. Dvakrát stiskn te asový zámek - dodatek Tuto funkci pou ijte k p idání hodnot o asovém zámku. Zapn te TechMaster a vstupte do Time Lock Menu.. K p idání standardního týdnu 1 nebo 2, jednou nebo dvakrát stiskn te, poté stiskn te.

8 . Displej zobrazí stávající den v týdnu: První se zobrazí as otev ení, druhý as zav ení: Zadejte otevírací a zavírací dobu a stiskn te. Pro vymazání zadaných hodnot, stiskn te. Pro potvrzení stiskn te. Displej zobrazí dal í den v týdnu a navrhne stejné hodnoty. Pro potvrzení stiskn te nebo pro p esko ení a zm nu dne. Na konci týdne displej zobrazí zprávu: Pro ulo ení nastavení tiskn te nebo pro navrácení k prvnímu dni. Nastavení bude ulo eno po stisknutí. Po ulo ení nastavení displej zobrazí zprávu: pro nastavení více as (a 4) asový zámek: ov ení nebo odstran ní Tuto funkci pou ijte k p idání hodnot o asovém zámku. Zapn te TechMaster a vstupte do Time Lock Menu.. Ke kontrole nebo odstran ní standardního týdnu 2 nebo 3, jednou nebo dvakrát stiskn te, poté stiskn te.. Displej zobrazí hodnoty nastavené pro první den. Pro procházení nastavených hodnot stiskn te.

9 Pro odstran ní nastavených hodnot stiskn te pro potvrzení nebo pro navrácení zp t Na konci seznamu stiskn te. Standardní týden asového zámku je doba otev ení: trezorové dve e mohou být otev eny, pokud zadáte platný kód (nap. otevírací doba od 8:00 do 14:00, dve e mohou být otev eny od 8:00 do 14:00, ale nemohou být otev eny v 16:00). Pro jeden den m ete vlo it 4 r zné periody (nap. Po od 7:00 do 11:00, od 12:00 do 13:00, od 15:00 do 16:00 a od 18:00 do 19:00). asová období budou ulo ena a po souhlasu stisknutím p i otev ených dve ích trezoru.. Je doporu eno nastavovat hodnoty V ichni u ivatelé budou automaticky p idáni do p íslu né tabulky u ivatel asového zámku Zvlá tní události dodatek Tuto funkci pou ijte k p idání hodnot o zvlá tních událostech. Zapn te TechMaster a vstupte do Time Lock Menu.. T ikrát stiskn te.. Displej zobrazí zprávu.. Displej zobrazí zprávu. První se zobrazí as a datum zav ení, druhý as a datum otev ení. Vlo te as a datum otev ení a zav ení, poté pro potvrzení stiskn te. Pokud je hodnota pro Rok nastavena, doba zvlá tních událostí po tomto datu zanikne. Pokud hodnota pro Rok není nastavena, doba zvlá tních událostí se bude ka dý rok opakovat. Pro odstran ní nastavených hodnot stiskn te.

10 Opakujte tento postup pro ka dou zvlá tní událost. Zvlá tní události probíhají b hem zavírací doby: b hem této doby nemohou být trezorové dve e otev eny. Pro ka dý den je k dispozici a 30 zvlá tních událostí po dobu maximáln 9 dn Zvlá tní události Zkontrolovat nebo odstranit Tuto funkci pou ijte k ov ení nebo odstran ní hodnot zvlá tní události. Zapn te TechMaster a vstupte do nabídky asový zámek.. T ikrát stiskn te.. Displej zobrazí první ulo ené zvlá tní události. Pro procházení v ech nastavených hodnot stiskn te. Pro odstran ní hodnot stiskn te Pro odstran ní zobrazených hodnot stiskn te, pro ukon ení.na konci seznamu stiskn te Doba otev ení P idat Tuto funkci pou ijte k p idání hodnot pro dobu otev ení. Zapn te TechMaster a vstupte do nabídky asový zámek.. 4 krát.

11 První se zobrazí as a datum otev ení, druhý je as a datum zav ení. Zadejte as a datum pro otev ení a zav ení, pak pro potvrzení stiskn te. Pokud je hodnota pro rok nastavena, doba pro otev ení po tomto datu zanikne. Pokud hodnota pro rok není nastavena, doba pro otev ení se opakuje ka dý rok. Chcete li zru it zadané hodnoty, stiskn te. Opakujte tento postup pro ka dou dobu otev ení. Doba otev ení je období, po které je mo né otev ít dve e trezoru, i kdy je aktivní asový zámek. Pro ka dý den je k dispozici a 30 otevíracích dob po dobu maximáln 9 dn Doba otev ení Zkontrolovat nebo odstranit Tuto funkci pou ijte k ov ení nebo odstran ní hodnot pro dobu otev ení. Zapn te TechMaster a vstupte do nabídky asový zámek.. 4 krát., Displej zobrazí první ulo enou dobu otev ení. Pro procházení v ech nastavených hodnot stiskn te. Pro odstran ní zobrazených hodnot stiskn te zprávu:. Displej zobrazí Pro odstran ní zobrazených hodnot stiskn te, pro ukon ení stiskn te.

12 Na konci seznamu stiskn te P ipojení k PC Tuto funkci pou ijte pro navázání komunikace mezi TechMaster a PC (audit, nastavení). Zapn te TechMaster a vstupte do Master Menu. Dvakrát stiskn te Pro navázání komunikace mezi TechMaster a PC stiskn te. Na konci operace ukon ete komunikaci stisknutím Správa Mana er Toto menu nemusí být dostupné; zále í na nastavení zámku Tuto funkci pou ijte pro p idání, vypnutí nebo vymazání funkce Mana er, OVR Mana er a Mana er dálkový p ístup. Zapn te TechMaster a vstupte do Master Menu. T ikrát stiskn te Vyberte Mana er, zadejte kód a pro potvrzení stiskn te. Displej zobrazí zprávu: a vyberte operaci: povolit (enable), vypnout (disable), vymazat (delete) nebo odejí (exit). Pro potvrzení stiskn te Dynamické kódy Toto menu nemusí být dostupné; zále í na nastavení zámku Tuto funkci pou ijte k povolení nebo zru ení dynamických kód na zámk.

13 Zapn te TechMaster a vstupte do Master Menu. ty ikrát stiskn te. Displej zobrazí aktuální stav: Pro potvrzení stiskn te. Pokud chcete zru it pou ívání dynamických kód v ech zámk, stiskn te tolikrát, dokud displej nezobrazí zprávu: Pro potvrzení stiskn te a zru te pou ívání dynamických kód v ech zámk. Pokud bylo pou ívání dynamických kód zru eno a chcete jej znovu aktivovat, na zámku je mo nost znovunastavení dynamického kódu. Pro aktivaci funkce pou ijte ervený klí Dallas a aktiva ní kód vygenerovaný softwarem. 2. Mana er Menu Zapn te TechMaster. a poté Zadejte Mana er kód (standardní kód ) Správa U ivatel Instalace/Vymazat/Povolit/Zru it u ivatele Tuto funkci pou ijte pro instalaci, vymazání, povolení a zru ení u ivatel zámku. Zapn te TechMaster a vstupte do Mana er Menu. Pro kontrolu seznamu u ivatel nebo pro vlo ení identifikace u ivatele stiskn te a u ivatele vyberte.

14 pro potvrzení nebo pro instalaci/vymazání/zru ení/povolení a pak pro potvrzení. Pro p esko ení následujícího u ivatele stiskn te Dal í? ( Next? ), dokud displej nezobrazí zprávu Význam symbol na displeji xx Identifikace u ivatele U ivatel nainstalován x U ivatel zru en 1 2 U ivatel s 6místným kódem T1 U ivatel asového zámku 1 U ivatel variabilního zpo d ní U ivatel s Dallas Klí em 2.2. asové zpo d ní a otev ení okna Tuto funkci pou ijte pro nastavení, upravení nebo ov ení asového zpo d ní a hodnot otev ení okna. Zapn te TechMaster a vstupte do Mana er Menu. Pro potvrzení stiskn te zpo d ní a otev ení okna.. Displej zobrazí stávající hodnoty pro asové pro ukon ení nebo pro nastavení nových hodnot. Zadejte nové hodnoty pro asové zpo d ní a Otev ení okna a stiskn te pro potvrzení. Hodnoty budou akceptovány v p ípad, e budou 0-99min pro asové zpo d ní a 1-19min pro otev ení okna. Pro nastavení hodnoty zpo d ní ni í ne jsou stávající hodnoty, musí být zámek otev ený. Pokud je zámek zav ený, zadané nové hodnoty nebudou akceptovány. Otev ete zámek a poté nastavte nové hodnoty zpo d ní Variabilní asové zpo d ní Toto menu nemusí být dostupné; zále í na nastavení zámku Zapn te TechMaster a vstupte do Mana er Menu.

15 Dvakrát stiskn te Variabilní asové zpo d ní Dodatek Tuto funkci pou ijte pro p idání hodnot Variabilního asového zámku. Zapn te TechMaster a vstupte do menu Variabilní asové zpo d ní.. Displej zobrazí stávající den v týdnu. Zadejte hodnoty pro za átek a konec asu, ve kterém bude variabilní asové zpo d ní aktivní. Poté zadejte hodnoty variabilního asového zámku. Pro potvrzení stiskn te. Displej zobrazí následující den v týdnu a navrhne stejné hodnoty. pro potvrzení nebo pro p esko ení a zm nu dne. Na konci týdne displej zobrazí zprávu: pro ulo ení nastavení nebo pro navrácení k prvnímu dni. Pro p idání hodnot o variabilním asovém zpo d ní musí být zámek otev ený. Pokud je zámek zav ený, hodnoty nebudou akceptovány. Otev ete zámek a poté nastavte hodnoty variabilního asového zpo d ní. Variabilní asové zpo d ní musí být v dy zvý eno nebo sní eno v krocích do 10 minut od nastavené hodnoty asového zpo d ní. Pokud ne, TechMaster hodnoty automaticky nastaví. Po ulo ení nastavení displej zobrazí zprávu: Pro nastavení více period (a 4) stiskn te Variabilní asové zpo d ní ov ení nebo vymazání Tuto funkci pou ijte pro ov ení nebo vymazání hodnot variabilního asového zpo d ní. Zapn te TechMaster a vstupte do menu Variabilní asové zpo d ní..

16 . Displej zobrazí nastavené hodnoty pro první den. Pro prohlí ení nastavených hodnot stiskn te. Pro vymazání nastavených hodnot stiskn te pro vymazání zobrazených hodnot nebo pro ukon ení. Na konci seznamu stiskn te P ipojení k PC Tuto funkci pou ijte pro navázání komunikace mezi TechMaster a PC (audit, nastavení). Zapn te TechMaster a vstupte do Mana er Menu. T ikrát stiskn te Pro navázání komunikace s PC stiskn te. Na konci operace ukon ete komunikaci stisknutím. 3. OVR Manager Menu Toto menu nemusí být dostupné; zále í na nastavení zámku Zapn te TechMaster. a poté stiskn te dvakrát Zadejte OVR Mana er kód (standardní kód ). Správa U ivatel instalovat/vymazání/zru it u ivatele Toto menu m ete nalézt v Master Menu nebo v Mana er Menu; zále í na nastavení. Tuto funkci pou ijte pro instalaci, vymazání, povolení nebo zru ení OVR U ivatel.

17 Zapn te TechMaster a vstupte do OVR Mana er Menu. Pro kontrolu seznamu OVR U ivatel nebo pro výb r OVR U ivatele pro zadání identifikace, stiskn te. pro potvrzení nebo pro instalaci/vymazání/zru ení/ /povolení a stiskn te pro potvrzení. Pro p esko ení následujícího u ivatele stiskn te tolikrát, dokud displej nezobrazí zprávu Dal í? ( Next? ). Význam symbol na displeji xx Identifikace u ivatele U ivatel nainstalován x U ivatel zru en 1 2 U ivatel s 6-místným kódem T1 U ivatel asového zámku 1 U ivatel variabilního zpo d ní U ivatel s Dallas Klí em 4. Menu Zm na kódu Zapn te TechMaster. a poté t ikrát stiskn te 4.1. Zm na kód u ivatel a OVR U ivatel Tuto funkci pou ijte pro zm nu kód u ivatel a OVR u ivatel. Operaci provád jte v dy s otev enými dve mi trezoru. Zapn te TechMaster System a vstupte do Menu Zm na kódu.

18 Pro potvrzení stiskn te Zadejte starý kód Zadejte nový kód Potvr te nový kód Zm na Mana er kódu Tuto funkci pou ijte pro zm nu Mana er kódu. Operaci provád jte v dy s otev enými dve mi trezoru. Pro potvrzení stiskn te Zadejte starý kód Zadejte nový kód Potvr te nový kód Zm na OVR Mana er kódu Tuto funkci pou ijte pro zm nu OVR Mana er kódu. Operaci provád jte v dy s otev enými dve mi trezoru. Zapn te TechMaster System a vstupte do Menu Zm na kódu. Dvakrát stiskn te Pro potvrzení stiskn te Zadejte starý kód

19 Zadejte nový kód Potvr te nový kód Zm na Master kódu Tuto funkci pou ijte pro zm nu Master kódu. Operaci provád jte v dy s otev enými dve mi trezoru. Zapn te TechMaster Systém a vstupte do Menu Zm na kódu. T ikrát stiskn te Pro potvrzení stiskn te Zadejte starý kód Zadejte nový kód Potvr te nový kód. 5. Menu as Zapn te TechMaster. a poté ty ikrát stiskn te 5.1. Prodlou ení otevírání Tuto funkci pou ijte pro zpo d ní za átku asového zámku a o 2 hodiny více ne je práv naprogramovaný asový zámek. Zapn te TechMaster a vstupte do Menu as. Pokud je vá kód Mana er kód, stiskn te

20 Zadejte U ivetelský kód (nebo Mana er kód). Pokud je asový zámek naprogramován, displej zobrazí dal í as aktivace zámku (automaticky vypo ítán p ipo t ním 2 hodin k asu aktivace asového zámku): Pro potvrzení stiskn te. Pokud chcete zadat jiné hodnoty, zadejte nové hodnoty pro as a datum (max. 2 hodiny), poté potvr te stisknutím. Pokud není perioda asového zámku naprogramována, funkce nem e být pou ita 5.2. Okam itý asový zámek Tuto funkci pou ijte pro okam ité uvedení asového zámku. Zapn te TechMaster a vstupte do Menu as. Pokud spravujete Mana er kód, stiskn te Zadejte U ivatelský kód (nebo Mana er kód). Pokud je asový zámek naprogramován, displej zobrazí dal í periodu otev ení asového zámku: Pro potvrzení stiskn te. Pokud chcete zadat jiné hodnoty, zadejte nové hodnoty pro as a datum (max.2 týdny), poté potvr te stisknutím.

21 Pokud perioda asového zámku není naprogramována, bude mo no zadat pouze nové hodnoty: zadejte nové hodnoty pro as a datum (max. 2 týdny), poté potvr te stisknutím. 6. Menu Konfigurace Zapn te TechMaster. a poté p tkrát stiskn te Zadejte konfigura ní kód (standardní kód ) Instalace zámku Tuto funkci pou ijte pro instalaci a 5 zámk na TechMaster. Zapn te TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace a vyberte zámek k instalaci. Pokud je zámek ji nainstalován, displej zobrazí zprávu: Pokud zámek není p ipojen ke klávesnici, displej zobrazí zprávu: Pokud je vybraný zámek p ipojený, displej zobrazí zprávu: Zadejte Master kód nebo stiskn te ( ), pokud je Master kód standardní 6.2. Odstran ní zámk Tuto funkci pou ijte pro odstran ní zámk z TechMaster klávesnice.

22 Zapn te TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace a vyberte zámek k odstran ní. Pokud je zámek p ipojený, displej zobrazí zprávu: Pro potvrzení stiskn te Zadejte Master kód Pokud zámek není nainstalován, displej zobrazí zprávu: Pokud zámek není p ipojen ke klávesnici, displej zobrazí zprávu: Poté bude zobrazena následující zpráva: Potvr te stisknutím. B hem operací odstran ní v dy nechávejte p ipojený zámek. Operaci provád jte v dy s otev enými dve mi trezoru Kontrast displeje Tuto funkci pou ijte pro nastavení kontrastu displeje. Zapn te TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace Dvakrát stiskn te Zadejte míru kontrastu (mezi 1-9) a potvr te stisknutím Jazyk

23 Tuto funkci pou ijte pro nastavení jazyka. Zapn te TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace T ikrát stiskn te. Displej zobrazí stávající nastavení jazyka. Pro zm nu jazyka stiskn te a potvr te stisknutím Membránový test Tuto funkci pou ijte pro membránové testování TechMasteru. Zapn te TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace ty ikrát stiskn te v echny tla ítka v po adí jako na displeji: dvojité pípnutí zna í, e tla ítko bylo správn zmá knuto. Jedno dlouhé pípnutí zna í patnou volbu tla ítka Systémové informace Tuto funkci pou ijte pro kontrolu p ístroje TechMaster. Zapn te TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace P tkrát stiskn te Pro kontrolu informací stiskn te. 7. Otevírání zámk

24 7.1. U ivatelé (nebo OVR U ivatelé): Otev ení zámku bez asového zpo d ní Zapn te TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámk, vyberte jeden zámek Zadejte platný u ivatelský kód, a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva. B hem 3 sekund otev ete dve e trezoru. P ed vypnutím bude na displeji zobrazen as a datum U ivatelé (nebo OVR u ivatelé): Otev ení zámku s asovým zpo d ním Zapn te TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámk, vyberte jeden zámek Zadejte platný u ivatelský kód, a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej. Displej zobrazí odpo ítávání zpo d ní: Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva. Chcete-li p eru it zpo d ní, stiskn te a potvr te stisknutím. Pro práci s jinými zámky stiskn te b hem odpo ítávání zpo d ní a poté znovu stiskn te. Po uplynutí zpo d ní bude na displeji zobrazeno odpo ítávání Otev ení Okna. Zadejte platný u ivatelský kód, a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva.

25 B hem 3 sekund otev ete dve e trezoru. P ed vypnutím bude na displeji zobrazen as a datum Mana er (nebo OVR Mana er): otev ení zámku bez zpo d ní Zapn te TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámk, vyberte jeden zámek. Displej zobrazí zprávu: Pro otev ení pomocí Mana er kódu stiskn te (nebo pro otev ení pomocí OVR Mana er kódu stiskn te dvakrát) Zadejte Mana er kód (nebo OVR Mana er kód), a pokud je nainstalován klí Dallas, pou ijte jej Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva. B hem 3 sekund otev ete dve e trezoru. P ed vypnutím bude na displeji zobrazen as a datum Mana er (nebo OVR Mana er): otev ení zámku se zpo d ním Zapn te TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámk, vyberte jeden zámek Pro otev ení pomocí Mana er kódu stiskn te jednou (nebo dvakrát pro otev ení pomocí OVR Mana er kódu) Zadejte Mana er kód (nebo OVR Mana er kód), a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej. Displej zobrazí odpo ítávání zpo d ní: Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva

26 Chcete-li p eru it zpo d ní, stiskn te a potvr te stisknutím. Pro práci s jinými zámky stiskn te b hem odpo ítávání zpo d ní a poté znovu stiskn te. Po uplynutí zpo d ní bude na displeji zobrazeno odpo ítávání Otev ení Okna. Pro otev ení pomocí Mana er kódu stiskn te jednou (nebo dvakrát pro otev ení pomocí OVR Mana er kódu) Zadejte Mana er kód (nebo OVR Mana er kód), a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva B hem 3 sekund otev ete dve e trezoru. P ed vypnutím bude na displeji zobrazen as a datum Otevírání zámku Dynamickými kódy (s mo ností Dallas klí e) Zapn te TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámk, vyberte jeden zámek. Displej zobrazí zprávu: Pou ijte Dallas klí Dynamického u ivatele Displej zobrazí zprávu: Zadejte dynamický kód vygenerovaný softwarem a stiskn te. Po zadání neplatného dynamického kódu se na displeji zobrazí zpráva:

27 Pokud je dynamický kód zadán 30 minut p ed dobou aktivace, displej zobrazí zprávu: Pokud je dynamický kód zadán 30 minut po dob aktivace, displej zobrazí zprávu: Dynamické kódy musí být pou ívány s ohledem na po adí aktiva ní doby, jinak poslední vytvo ený kód odstraní v echny p edchozí kódy (tzn., e pokud jsou vytvo eny t i kódy a t etí je pou it p ed prvním a druhým, první dva kódy budou odstran ny) Zadejte dynamický kód B hem 3 sekund otev ete dve e trezoru. P ed vypnutím bude na displeji zobrazen as a datum Otev ení trezoru s Dynamickým kódem (mo nost u ití PIN) Zapn te TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámk, vyberte jeden zámek. Displej zobrazí zprávu: a podr te tla ítko íslo 1 Zadejte ty místný PIN Zadejte dynamický kód vygenerovaný softwarem a stiskn te. Po zadání neplatného dynamického kódu se na displeji zobrazí zpráva: Pokud je dynamický kód zadán 30 minut p ed dobou aktivace, displej zobrazí zprávu: Pokud je dynamický kód zadán 30 minut po dob aktivace, displej zobrazí zprávu: Dynamické kódy musí být pou ívány s ohledem na po adí aktiva ní doby, jinak poslední vytvo ený kód odstraní v echny p edchozí kódy (tzn., e pokud jsou vytvo eny t i kódy a t etí je pou it p ed prvním a druhým, první dva kódy budou odstran ny

28 Zadejte dynamický kód B hem 3 sekund otev ete dve e trezoru. P ed vypnutím bude na displeji zobrazen as a datum Re im otev ení s dv ma kódy: otev ení zámku bez zpo d ní Zapn te TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámk, vyberte jeden zámek. Displej zobrazí zprávu: Zadejte platný u ivatelský kód, a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej Zadejte druhý platný u ivatelský kód, a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej B hem 3 sekund otev ete dve e trezoru. P ed vypnutím bude na displeji zobrazen as a datum Re im otev ení s dv ma kódy: otev ení zámku se zpo d ním Zapn te TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámk, vyberte jeden zámek. Displej zobrazí zprávu: Zadejte platný u ivatelský kód, a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej. Displej zobrazí odpo ítávání zpo d ní: Po zadání neplatného dynamického kódu se na displeji zobrazí zpráva: Pro p eru ení zpo d ní stiskn te a potvr te stisknutím. Pro práci s jinými zámky stiskn te b hem odpo ítávání zpo d ní a poté znovu stiskn te.

29 Po uplynutí zpo d ní bude na displeji zobrazeno odpo ítávání Otev ení Okna. Zadejte platný u ivatelský kód, a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej. Displej zobrazí odpo ítávání zpo d ní: Zadejte druhý platný u ivatelský kód, a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej Po zadání neplatného dynamického kódu se na displeji zobrazí zpráva: B hem 3 sekund otev ete dve e trezoru. P ed vypnutím bude na displeji zobrazen as a datum. 8. Zkratky Zkratky pou ijte pro p esko ení procesu a vstupu do menu. Zapn te TechMaster. a podr te tla ítko odpovídající Menu, do kterého chcete vstoupit. Dostupné zkratky jsou: = Zm na u ivatelského kódu. Pro zm nu Mana er, OVR Mana er nebo Master kódu, stiskn te = PIN - Dynamické kódy = Membránový test = Systémové informace = Navrácení do hlavního menu. 9. Volitelné funkce

30 9.1. Vypr ení kódu TechMaster m e být nastaven tak, aby platnost kódu automaticky vypr ela (1 240 m síc ). Pokud je tato volba nastavena, displej zobrazí varování 7 dní p ed vypr ením platnosti. Pokud displej zobrazí zprávu, zm te vá kód. Pokud u kód vypr el, Displej zobrazí zprávu: Zm nit kód bude jediná dostupná funkce. Pokud kód vypr el, nebudete oprávn ni zámek otev ít. Zm te kód p ed dal ím zacházením se zámkem Nad azené znovuotev ení TechMaster m e být nastaven na mo nost nad azeného znovuotev ení (0 59 minut). Pokud je tato mo nost nastavena, je mo né zámek znovu otev ít i p es asové zpo d ní. Tato funkce je dostupná pouze po standardním procesu otev ení zámku (po otev ení se zpo d ním). Zapn te TechMaster. Zadejte platný u ivatelský kód. Displej zobrazí odpo ítávání zpo d ní: Po konci odpo ítávání se na displeji zobrazí odpo ítávání otev ení okna: Zadejte platný u ivatelský kód Otev ete dve e trezoru. Od tohoto momentu je mo né po nastavenou dobu zav ít a otev ít zámek.

31 P ed namontováním zámku si d kladn p e t te tento manuál a uschovejte jej pro dal í pou ití. Správná likvidace produktu: (elektrický & elektronický odpad) Platné v zemích Evropské unie a dal ích evropských zemích s vlastním systémem t íd ní odpadu. Toto ozna ení na produktu nebo na dokumentaci znamená, e produkt by nem l být likvidován s ostatním odpadem. K prevenci mo ného po kození ivotního prost edí nebo lidského zdraví z d vodu nesprávného vyt íd ní odpadu, prosíme, odd lte výrobek od jiného odpadu a recyklujte jej zodpov dn k podpo e udr itelného vyu ívání druhotných surovinových zdroj.

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4 2N NetSpeaker IP Audio Systém Manuál Verze 1.4 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V TTT-9V Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady TTT-9 Obsah Použití zařízení Princip

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

Přečtěte si pozorně návod k použití.

Přečtěte si pozorně návod k použití. GSM Terminál GESOM RTU 5015 pro ovládání bran je snadno použitelné zařízení určené k ovládání motorem poháněných bran,elektrických zámků, parkovacích systémů a dalších zařízení. Terminál lze využít pro

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

DMX DUO Návod k obsluze

DMX DUO Návod k obsluze DMX DUO Návod k obsluze Ovládací prvky (Str. 4) 1. Vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. V dolní poloze je zařízení vypnuté, v horní poloze je zařízení zapnuté. 2. LED diody časovače FX Zobrazují

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Obsah. Před použitím...2. Návod k použití pro standartizovaný evropský zámek Achát Popis zámku... 3. 1. Uložení otisku prstu...3

Obsah. Před použitím...2. Návod k použití pro standartizovaný evropský zámek Achát Popis zámku... 3. 1. Uložení otisku prstu...3 Obsah Před použitím.....2 Návod k použití pro standartizovaný evropský zámek Achát Popis zámku.... 3 1. Uložení otisku prstu....3 2. Uložení vstupního kódu.....4 3. Vymazání otisku prstu...5 5. Odemknutí

Více

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise Návod na obsluhu 2 Obsah str.: Důležitá upozornění a informace. 4 Seznamte se s Vaším telefonem Přehled funkcí a tlačítek telefonů ; Signální

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Connection and action overview. DC: Driver card MCR: Mobile Card Reader TIS: TIS-Compact

Connection and action overview. DC: Driver card MCR: Mobile Card Reader TIS: TIS-Compact Connection and action overview DC: Driver card MCR: Mobile Card Reader TIS: TIS-Compact 4 Tip: Před použitím zařízení TIS-Compact Portable Set, zkontrolujte nastavení přípustných odchylek a konfiguraci

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Příručka uživatele DSC PC3000

Příručka uživatele DSC PC3000 Příručka uživatele DSC PC3000 System Reference=Záznamy o systému Zone=Zóna Protected Area=Chráněná oblast Zone Type=Typ zóny Fire = Požár Keypad Zone [F]=Zóna klávesnice Požár Keypad..[A]=Zóna klávesnice

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

WP 2 / WP 4 / WP 6 / WP 8

WP 2 / WP 4 / WP 6 / WP 8 WP 2 / WP 4 / WP 6 / WP 8 1 PŘIPOJENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILŮ Možnost spuštění 1 hlavního ventilu s cívkou Rain Bird TBOS na systém + 1 ventil s cívkou TBOS na sekci. Používejte pouze kabely s dvojí

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách Návod k použití Hlavní výhody produktu: Vzhledem k výkonu malá velikost Wifi HD kvalita www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. USB konektor 2. Baterie

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Zvukový modul HLM - 380

Zvukový modul HLM - 380 Zvukový modul HLM - 380 Technická dokumentace Firmware 9U EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2009 Obsah 1.1. Bezpečnostní pokyny...3 1.2. Instalace modulu...3 1.2.1. Základní

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

EUROSTER Q7 TXRX GW Programovatelný pokojový termostat s týdenním režimem pro topení i chlazení.

EUROSTER Q7 TXRX GW Programovatelný pokojový termostat s týdenním režimem pro topení i chlazení. EUROSTER Q7TXRXGW -uživatelský manuál strana 1 EUROSTER Q7 TXRX GW Programovatelný pokojový termostat s týdenním režimem pro topení i chlazení. PROVOZNÍ POKYNY Před použitím přístroje důkladně pročtěte

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

Zařízení samostatného vstupu do budovy s inteligentním zabezpečeným zdrojem napájení

Zařízení samostatného vstupu do budovy s inteligentním zabezpečeným zdrojem napájení Zařízení samostatného vstupu do budovy s inteligentním zabezpečeným zdrojem napájení www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Tato příručka se věnuje

Více

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Bluetooth sluchátka Fontastic X540Ri jsou ideálním společníkem pro poslech hudby a vyřizování telefonních hovorů. Užijte si hudbu v prvotřídní kvalitě díky

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Návod aktivace služby Mobito

Návod aktivace služby Mobito Návod aktivace služby Mobito 1. Aktivace služby Mobito začíná v internetovém bankovnictví SERVIS 24. 2. Pak pokračujte v aktivaci na stránkách Mobito, kde si nastavíte službu na svém telefonu. 3. Uskutečněte

Více

A481. řídící jednotka pro posuvné brány 24V. autorizovaný prodejce

A481. řídící jednotka pro posuvné brány 24V. autorizovaný prodejce A481 řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY Díky tomuto výkonnému mikroprocesoru nabízí tato 24V dc řídící jednotka posuvných dveří široký rozsah funkcí

Více

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod 1. Úvod...2 1.1 O programu...2 1.1.1 Historie...2 1.1.2 Použití...2 1.1.3 Nezbytná konfigurace PC a verze operačního systému...2 2. Instalace...2 2.1

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. TELCO PH-895 1112 - telefonní přístroj TELCO systems, s. r. o. SLOVAK REPUBLIC www.telco.sk 04/2010 FSK a DTMF 66-ti místná paměť

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

Manuál SUPERTOOTH DISCO

Manuál SUPERTOOTH DISCO Manuál SUPERTOOTH DISCO Multimediální reproduktor Pro mobilní telefony s funkcí Bluetooth, PDA a PC/notebooky s funkcí Bluetooth Také pro ipody, MP3 přehrávače a jiné audio přístroje Popis produktu SUPERTOOTH

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Milo1. Digitální řídicí jednotka pro křídlové a posuvné brány

Milo1. Digitální řídicí jednotka pro křídlové a posuvné brány Digitální řídicí jednotka pro křídlové a posuvné brány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Použití přístroje 4 1.1 Funkční tlačítka 4 1.2 Nabíjení baterie 5 1.3 Paměťová karta 6 1.4

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Stolní hodiny s projekcí WT480

Stolní hodiny s projekcí WT480 Stolní hodiny s projekcí WT480 Instalace: Pro nejlepší kvalitu signálu hodin a rádia umístěte radiobudík do blízkosti okna a daleko od kovových předmětů, AC/DC adaptérů a jiných zdrojů rušení. Zapojte

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

U-Band 107HR. Uživatelská příručka

U-Band 107HR. Uživatelská příručka U-Band 107HR Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení chytrého náramku. U-Band 107HR je náramek zcela nové generace, který nabízí kromě měření denních aktivit také nepřetržité měření tepové frekvence

Více

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti Instrukce pro bezdrátovou klávesnici RW SALK WL Úvod Bezdrátová klávesnice je vysílač s plovoucím kódem, používaný k dálkovému ovládání bezpečnostního systému PROSYS. Umožňuje aktivaci a deaktivaci systému

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Vidíme svět bez drátů. NÁVOD K OBSLUZE. GPS tracker GT104

Vidíme svět bez drátů. NÁVOD K OBSLUZE. GPS tracker GT104 NÁVOD K OBSLUZE GPS tracker GT104 1. Popis produktu GPS tracker GT104 slouží ke kontrole pohybu osob, automobilů, zvířat apod. Umožňuje zasílání zpráv s přesnou polohou díky zabudovanému GPS čipu a odesílat

Více

FERMAX1401 a 1402. Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! řada Way kit

FERMAX1401 a 1402. Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! řada Way kit FERMAX1401 a 1402 řada Way kit Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! 1. Vnitřní jednotka Monitor LCD Popis funkcí: Digitální TFT LCD displej Zapnutí /vypnutí

Více

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin Aktivity s GPS 3 Měření některých fyzikálních veličin Autor: L. Dvořák Cílem materiálu je pomoci vyučujícím s přípravou a následně i s provedením terénního cvičení s využitím GPS přijímačů se žáky II.

Více

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011 Manuál pro WebRSD verze 2.0 z 14. 10. 2011 Tento manuál je inovací předchozího manuálu z 15. října 2005. Je vytvořen, aby pomáhal vedoucím soutěží prezentovat výsledky a další informace na webu ŠSČR. Ke

Více

modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka

modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODULY JÍZDY A KNIHA JÍZD Moduly Jízdy a Kniha jízd Jak to funguje Jízdy jsou části trasy. Vypočítávají se na základě dat přijatých

Více

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2. Uživatelský manuál

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2. Uživatelský manuál UPOZORNĚNÍ: Tento návod obsahuje informace o omezení ve využívání výrobku a jeho funkci, a také informace o omezení odpovědnosti výrobce. Celý návod si pečlivě přečtěte. PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Uživatelský

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití Pračka DYSM 712P3D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI PŘÍLOHA č. 2C PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Zprávy o realizaci...

Více

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Řada nüvi 2300 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku

Více