NÁVOD NA POUŽITÍ GUTMANN 11T580I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD NA POUŽITÍ GUTMANN 11T580I"

Transkript

1 NÁVOD NA POUŽITÍ GUTMANN 11T580I

2 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste vybrali naši indukční TEPPAN YAKI. Díky indukční technologii přístroj umožňuje perfektní vaření, rychlé a úsporné, zdravé a dietní. Abyste mohli využívat Vaše nové zařízení co nejlépe, doporučujeme Vám přečíst si pozorně následující pokyny a uchovat je pro pozdější použití.

3 BEZPEČNOST Bezpečnostní opatření před použitím Vybalte všechny materiály. Instalace a připojení spotřebiče musí být provedeno odborníkem. Výrobce nemůže být odpovědný za škodu způsobenou chybným zabudováním nebo zapojením. Odstraňte všechny štítky a samolepky s keramického skla. Neprovádějte na spotřebiči žádné úpravy nebo výměny. Varná deska nesmí být použita jako volně stojící nebo jako pracovní plocha. Spotřebič musí být uzemněn a zapojen v souladu s místními normami. Nepoužívejte pro připojení prodlužovací kabely. Přístroj nesmí být používán nad myčkou nebo bubnovou sušičkou: pára může poškodit elektronické přístroje. Použití přístroje Po použití vždy varné zóny vypněte. Tento domácí spotřebič je určen výhradně pro tepelnou přípravu potravin s vyloučením veškerého ostatního domácího, komerčního nebo průmyslového použití. Při vaření s použitím tuku nebo oleje buďte neustále pozorní, tyto látky se mohou rychle vznítit. Dávejte pozor, abyste se při nebo po použití přístroje nespálili. Zkontrolujte, zda se žádný kabel nebo pevný či volný spotřebič nedotýká sklokeramické desky nebo horkého nádobí (pánev/hrnec). Magnetické předměty (kreditní karty, diskety, kalkulačky) nesmí být umístěny v blízkosti zapnutého spotřebiče. Nikdy nezakrývejte spotřebič hadříkem nebo ochranným krytem (plech). Takové předměty se mohou vysoce zahřát a způsobit požár. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály. Kovové předměty jako jsou nože, vidličky, lžíce a víčka nesmí být umístěny na povrchu varné desky, protože se mohou výrazně zahřát a stát se velmi horkými. Zařízení nikdy nepoužívejte k vytápění místnosti. Odstraňte z blízkosti zařízení veškeré hořlavé materiály (plast, alobalovou fólii,...). Pokud se však nějaké předměty dostanou do kontaktu s horkým povrchem, odstraňte je pomocí vařečky nebo lžíce. Zařízení může během chodu vydávat hluk. Nejedná se o funkční problém a nesnižuje výkon zařízení.

4 Bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození zařízení Ujistěte se, že odvětrání spotřebiče pracuje podle pokynů výrobce. Nikdy nepokládejte horké nádoby na ovládací panel. Pokud se pod zapnutým zařízením nachází zásuvka (např. na příbory), dbejte, aby byl prostor mezi obsahem zásuvky a spodní částí přístroje dostatečně velký (2 cm). To je důležité pro zajištění správného odvětrání. Nikdy nepokládejte hořlavé předměty (např. spreje) do zásuvky umístěné pod sklokeramickou deskou. Zásuvky na příbory musí být odolné proti teplu. Bezpečnostní opatření v případě poruchy přístroje Pokud zaznamenáte poruchu, zařízení vypněte a odpojte přívod elektrické energie. Pokud je sklokeramická deska prasklá nebo popraskaná, je nutné zařízení odpojit a obrátit se na poprodejní servis. Oprava musí být provedena odborníky. Neotvírejte přístroj sami. Další bezpečnostní opatření Pro uživatele kardiostimulátoru: magnetické pole může ovlivnit jeho činnost. Doporučujeme se dotázat u prodejce nebo u lékaře.

5 POPIS ZAŘÍZENÍ Technické údaje Typ 11T580I Celkový výkon Pozice varné zóny Jmenovitý výkon Přední levá 1400 W Zadní levá 1400 W 5600 W Zadní pravá 1400 W Přední pravá 1400 W Zadní levá Zadní pravá Přední levá Přední pravá Spojení 2 zón (levé a pravé) Ovládací panel Časovač Displej s úrovní výkonu Tlačítko pro uzamčení Tlačítko [ + ] Tlačítko [ - ] Spojení zón Zap / Vyp

6 OBSUHA Citlivý dotyk Vaše sklokeramická varná deska je vybavena elektronickým ovládáním s citlivými dotykovými tlačítky. Když prstem stisknete tlačítko, aktivuje se odpovídající příkaz. Tato aktivace je potvrzena světelnou kontrolkou, číslicí nebo písmenem na displeji a/nebo "pípnutím". Stiskněte v jednom okamžiku vždy pouze jedno tlačítko. Displej Displej Určení Popis 0 Nula Varná zóna je aktivována 1 9 Úroveň výkonu Výběr úrovně výkonu E Chybová zpráva Elektronická chyba H Zbytkové teplo Varná zóna je horká Π Spojení zón Kombinace dvou varných zón Dynamická úroveň teploty Vzrůst teploty Dynamická úroveň teploty Pokles teploty Dynamická úroveň teploty Teplota dosažena Ukazatel zbytkového tepla Po vypnutí varné zóny nebo po úplném vypnutí varné desky jsou varné zóny ještě horké a na displeji svítí symbol [H]. Symbol [H] zmizí, jakmile se bude možné dotknout varných zón bez hrozícího nebezpečí. Dokud kontrolky zbytkového tepla svítí, nedotýkejte se varných zón a nepokládejte na ně žádné předměty citlivé na teplo. Hrozí riziko popálení a požáru. Odvětrání Chladicí systém je plně automatický. Chladicí ventilátor se spouští při nízké rychlosti, když teplo, které vydal elektronický systém, dosáhne určité úrovně. Větrání se přepne na vysokou rychlost, když je deska intenzivně využívána. Chladicí ventilátor automaticky snižuje svou rychlost a automaticky se zastaví, když je elektronický obvod dostatečně ochlazen. ZAPNUTÍ A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ Před prvním použitím Varnou desku očistěte vlhkým hadříkem a poté povrch důkladně vysušte. Nepoužívejte mycí prostředky, které by mohly způsobit modré tónování na povrchu skla. Indukční princip Indukční cívka se nachází pod každou varnou zónou. Když je zapnuta, produkuje variabilní elektromagnetické pole, které produkuje indukční proudy ve feromagnetickém dně hrnce/pánve. Výsledkem je ohřev nádoby umístěné na varné zóně.

7 Zapnutí - Zapnutí / vypnutí varné desky Zapnutí stiskněte tlačítko [0/I] [0] Vypnutí stiskněte tlačítko [0/I] nic nebo [H] - Zapnutí / vypnutí varné zóny Pro zapnutí varné desky nejprve stiskněte tlačítko [0/I] a poté na požadované varné zóně stiskněte [+]: Zvýšení výkonu stiskněte tlačítko [+] [4] až [9] Snížení výkonu stiskněte tlačítko [-] [9] až [1] Vypnutí stiskněte současně tlačítka [+] a [-] [0] nebo [H] Pokud není do 10 vteřin proveden žádný úkon, Teppan Yaki se vypne. Časovač Časovač lze použít s nastavením času od 0 do 99 minut. - Nastavení a úprava doby vaření Volba varné zóny stiskněte tlačítko [+] nebo [-] [1] [9] pro volbu úrovně výkonu Volba časovače stiskněte současně tlačítka [+] a [-] [00] a LED bliká Zvýšení času Stiskněte tlačítko [+] [1] [99] Snížení času Stiskněte tlačítko [-] [99] [1] při začátku s tlačítkem [-], časovač zobrazuje [30]. Po několika vteřinách přestane kontrolka blikat. Čas je potvrzen a vaření se spustí, dokud čas nedosáhne [00]. - Zastavení doby vaření Stiskněte tlačítko [-] od [xx] do [00] Zastavení časovače Stiskněte tlačítko [-] a [+] zobrazí [00] a vypne Nebo stiskněte [0/I] Jakmile vyprší čas pro vaření, na displeji časovače bliká [00] a ozve se zvukový signál. - Automatické vypnutí na konci doby vaření Jakmile uplyne zvolená doba vaření, časovač zobrazí blikající [00] a vydává zvukový signál ve smyčkách. Pro vypnutí smyčky zvukového signálu a blikání stiskněte jedno tlačítko.

8 - Funkce časovače pro vejce: Zapnutí varné desky Stiskněte tlačítko [0/I] kontrolka varné zóny svítí Zvolte «časovač» Stiskněte současně tlačítko [+] a [-] Čas [00] minut Zvýšení času Stiskněte tlačítko [+] [1] až [99] Snížení času Stiskněte tlačítko [-] [99] až [00] při začátku s tlačítkem [-], časovač zobrazuje [30]. Po několika vteřinách přestane kontrolka blikat. Jakmile vyprší čas pro vaření, na displeji časovače bliká [00] a ozve se zvukový signál. - Vypnutí funkce časovače pro vejce: Zapnutí varné desky Stiskněte tlačítko [0/I] kontrolka varné zóny svítí Vypnutí «časovače» Stiskněte současně tlačítko [+] a [-] Stiskněte tlačítko [-] [xx] [00] Funkce spojení zón Tato funkce umožňuje použití 2 varné zóny vlevo současně se stejnými funkcemi jako jediná varná zóna. Booster funkce není povolena. Zapnutí varné desky Stiskněte na displeji [0/I] [0] nebo [H] Aktivace spojení zón Stiskněte tlačítko [Π] [0] Stiskněte tlačítko [+] nebo [-] [0] & [Π] Zvýšení výkonu spojení Stiskněte tlačítko [+] [4] až [9] Snížení výkonu spojení Stiskněte tlačítko [-] [9] až [1] Úroveň výkonu se zobrazí na zvolené přední varné zóně a [Π] se objeví na zvolené zadní varné zóně. Ukončení spojení zón Stiskněte tlačítko [Π] Zvolení varné zóny Stiskněte tlačítko [+] nebo [-] [0] Uzamčení ovládacího panelu Aby nedošlo ke změně nastavení varných zón, zejména při čištění, lze ovládací panel uzamknout (s výjimkou tlačítka Zap/Vyp [0/I]). - Uzamčení Zapnutí Stiskněte tlačítko [0/I] [0] nebo [H] Uzamčení Wok Stiskněte [ ] kontrolka uzamčení svítí - Odemčení Zapnutí Stiskněte tlačítko [0/I] [0] nebo [H] Odemčení Wok Stiskněte [ ] [0] nebo [H]

9 RADY PRO VAŘENÍ Nastavení úrovní výkonu/teplot pro vaření Úrovně výkonu Teplota ( C) Můžete vařit přímo na varné ploše s nebo bez tuku (olej nebo tuk). Dbejte, abyste nedosáhli "kouřového bodu" (příliš vysoká teplota) při přípravě jídla s olejem nebo tukem. Jídlo ztratí svou výživnou hodnotu. V zájmu zachování veškeré chuti a kvality nezapomeňte nastavit správnou teplotu podle typu vaření. Maximální teplota a kouřový bod Tuk / olej Maximální doporučená teplota ( C) / výkon Kouřový bod ( C) máslo 130 / sádlo 170 / hovězí tuk 180 / olivový olej 180 / slunečnicový olej 200 / arašídový olej 200 / kokosový olej 200 / Rady pro vaření Typ jídla Teplota ( C) Výkon ryby a mořské plody telecí maso hovězí maso vepřové maso jehněčí drůbež klobása volské oko palačinka / omeleta ovoce zelenina vařit rýži dříve vařenou vařit těstoviny dříve vařené

10 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Čištění skleněné plochy Ovládací panel očistěte vlhkým hadříkem s mycím prostředkem na nádobí zředěným v malém množství vody nebo doporučeným přípravkem na sklokeramický povrch. Nesmí být použity vysoce korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky a čisticí nástroje, které by mohly způsobit škrábance. Vysušte spotřebič čistou tkaninou. Vysypání cukru, rozlití džemu, želé, atd. musí být okamžitě odstraněno. Předejdete tím poškození povrchu. Čištění varné plochy Studená varná plocha: Odstraňte lehké stopy vlhkým hadříkem s mycím prostředkem na nádobí zředěným v malém množství vody. Poté opláchněte studenou vodou a povrch důkladně vysušte pohyby ve směru přirozených drážek varné plochy (ne kruhové pohyby). Teplá varná plocha: Přístroj vypněte a nechte jej vychladnout na 90 C (úroveň 2). Vložte na varný povrch led a odstraňte lehké stopy stěrkou a smeťte je do odpadu. Vlhkost odstraňte například pomocí savého papíru. Studená voda může nahradit led. Poté povrch důkladně vysušte čistým hadříkem pohybem, který sleduje přírodní drážky varné plochy (ne kruhové pohyby). Některé stopy, které pocházejí z kyseliny přirozeně obsažené v potravinách, lze vyčistit citronovou šťávou, když je přístroj studený. Nečistěte varnou desku, pokud je sklo příliš horké: riziko popálení. Nesmí být použity vysoce korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky a čisticí nástroje, které by mohly způsobit škrábance. Nikdy nepoužívejte parní nebo tlaková zařízení.

11 CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMU Varná deska nebo varná zóna nejde zapnout: Varná deska je špatně připojena k elektrické síti. Vypadlý jistič/pojistka. Aktivní funkce uzamčení. Citlivé klávesy jsou pokryty tukem nebo vodou. Na tlačítku se nachází předmět. Ovládací panel zobrazuje [E]: Odpojte a znovu zapojte varnou desku. Volejte poprodejní servis Jedna nebo všechny varné zóny vypnuty: Zasáhl bezpečnostní systém. Zapomněli jste po dlouho dobu vypnout varnou zónu. Jedna nebo více citlivých kláves je zakryto. Nádoba je prázdná a její dno přehřáté. Zařízení má automatické snížení funkce Booster a vypínací automatiku při přehřátí systému. Pokračující odvětrání po vypnutí varné desky: Nejedná se o selhání, ventilátor pokračuje z důvodu ochrany elektronického zařízení. Chlazení ventilátorem se zastaví automaticky. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Opotřebovaná zařízení obsahují některé ušlechtilé kovy. Obraťte se na místní úřady ohledně možností recyklace. Nevyhazujte přístroj do domácího odpadu. Kontaktujte místní středisko pro sběr odpadu, které je přizpůsobeno k recyklaci domácích spotřebičů.

12 POKYNY K MONTÁŽI Montáž je výlučně v kompetenci odborníků. Montážník musí dodržovat právní předpisy a normy platné v dané zemi. Jak nalepit těsnění: Těsnění dodávané s varnou deskou zabraňuje pronikání tekutin do skříňky. Nalepení je třeba udělat řádně, v souladu s následujícím obrázkem. Po odstranění ochranného filmu (3) nalepte těsnění (2) dva milimetry od vnějšího okraje skla. Montáž instalace: Velikosti výřezu jsou následující: Velikost výřezu pro umístění na pracovní desce Velikost výřezu pro sklo (u zapuštěné montáže) šířka hloubka šířka hloubka tloušťka Rádius Kus nábytku nebo podpora, ve kterém má být varná deska zabudována, stejně jako hrany nábytku, používají se laminátové vrstvy a lepidlo, musí být schopny odolat teplotám do 100 C. Nástěnné tyče z okraje musí být odolné proti teplu. Varné desky jsou klasifikovány jako třída "Y" pro tepelnou ochranu. V ideálním případě by měla být varná deska nainstalována s dostatkem místa na obou stranách. Na zadní straně může být stěna a vysoké prvky nebo stěna na jedné straně. Na druhé straně však nesmí být žádný prvek vyšší než varná deska. Dbejte, aby byla mezi deskou a zadní nebo boční stěnou mezera 50 mm. Materiály, které jsou často používány pro pracovní desky, při kontaktu s vodou bobtnají. Chcete-li chránit vyříznuté okraje, naneste na ně vrstvu laku nebo speciální těsnění. Zvláštní pozornost musí být věnována použití lepící pásky dodávané s varnou deskou, aby se zabránilo jakémukoliv průniku tekutin do nábytku. Toto těsnění zaručuje správné utěsnění, pokud je použito na hladkém povrchu pracovní plochy. Neinstalovat varnou desku na neodvětrávanou troubu nebo myčku. Zajistit pod spodní částí krytu varné desky prostor 20 mm pro zajištění dobré cirkulace vzduchu elektronického zařízení. Pokud je pod varnou deskou umístěna zásuvka, nikdy do této zásuvky nedávejte hořlavé předměty (např. spreje) či předměty, které nejsou odolné vůči teplu.

13 Bezpečnostní mezera mezi varnou deskou a odsavačem par umístěným nad ní musí respektovat údaje výrobce odsavače par. V případě absence pokynů dodržte minimální vzdálenost 760 mm. Napájecí kabel by měl být veden po zabudování bez mechanického omezení, jako například zásuvkou. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Instalace tohoto zařízení a připojení k elektrické síti musí být svěřena pouze takovému elektrikáři, který bude pečlivě dodržovat normativní předpisy. Po zabudování musí být zajištěna ochrana proti částem pod napětím. Nezbytné údaje o zapojení jsou na etiketě na krytu varné desky v blízkosti propojovací krabičky. Připojení k elektrické síti musí být provedeno pomocí uzemněné zásuvky nebo prostřednictvím omnipolárního spínače s minimálním odstupem mezi kontakty 3 mm. Elektrický obvod musí být oddělen od sítě pomocí vhodných zařízení, například: jističe, pojistky nebo stykače. Pokud není spotřebič vybaven přístupnou zástrčkou, musí být zabudováno odpojovaní zařízení v souladu s instalačními předpisy. Přívod musí být umístěn tak, aby se nedotýkal žádné horké části varné desky nebo trouby. Pozor! Tento přístroj je možné připojit pouze k síti 230 V ~ 50/60 Hz. Připojte vždy zemnící vodič. Dodržujte schéma zapojení. Propojovací krabička je umístěna na spodní části krytu varné desky. Chcete-li otevřít kryt, použijte střední šroubovák. Otevřete kryt. Síť Zapojení Průměr kabelu Kabel Ochranná hodnota 230V~ 50/60Hz 1 fáze + N 5 x 1.5 mm² H 05 VV - F H 05 RR - F 25 A * 400V~ 50/60Hz 2 fáze + N 5 x 1.5 mm² H 05 VV - F H 05 RR - F 16 A * * vypočítáno se současným faktorem podle normy EN /1990 Pozor! Dávejte pozor, aby byly kabely správně zapojeny a šrouby řádně upevněny. Nemůžeme nést odpovědnost za jakékoliv události vzniklé nesprávným zapojením, nebo které vznikly při použití spotřebiče, který nebyl uzemněn, nebo který byl vybaven chybným uzemněním.

NÁVOD NA POUŽITÍ GUTMANN 11C800I

NÁVOD NA POUŽITÍ GUTMANN 11C800I NÁVOD NA POUŽITÍ GUTMANN 11C800I Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste vybrali naši indukční varnou keramickou desku. Abyste mohli využívat Vaše nové zařízení co nejlépe, doporučujeme Vám přečíst si

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ GUTMANN 11W380I

NÁVOD NA POUŽITÍ GUTMANN 11W380I NÁVOD NA POUŽITÍ GUTMANN 11W380I Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste vybrali naši indukční varnou keramickou desku. Abyste mohli využívat Vaše nové zařízení co nejlépe, doporučujeme Vám přečíst si

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC1078 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75.

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75. Návod k použití Vestavné odsavače par STD6., STD6, BT06.6, BT08.6, BT09., BT09., BT, BT., BT., BT6, CAN5., CAN54, CAN75, CAN75. OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA WOK MODEL DTI 1032 X

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA WOK MODEL DTI 1032 X INDUKČNÍ VARNÁ DESKA WOK MODEL DTI 1032 X Návod k použití a instalaci DE_DIETRICH_DTI_1032X_CZ.indd 1 6.12.2013 13:09:07 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, právě jste si zakoupili varnou desku DE DIETRICH

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR Strana 1 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou zapnout konvektor nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

Sendvičovač Návod k obsluze

Sendvičovač Návod k obsluze Sendvičovač Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR NÁVOD K POUŽITÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který najdete na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

PC KG 1030 KONTAKTNÍ GRIL

PC KG 1030 KONTAKTNÍ GRIL CZ PC KG 1030 KONTAKTNÍ GRIL NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecné bezpečnostní pokyny Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918 Návod k použití KÁVOVAR R-918 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1070 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD 6415R Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Návod k použití Strana 1 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky BEEM od společnosti EURONAKUPY.CZ a přejeme Vám, abyste byli

Více

MP 41. z Sada manikúry/pedikúry. Návod k použití

MP 41. z Sada manikúry/pedikúry. Návod k použití MP 41 CZ z Sada manikúry/pedikúry Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená

Více

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití Elektrický bezdrátový smeták model SW02 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 OBSAH BALENÍ A POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 4 NABÍJENÍ BATERIÍ... 5 ČIŠTĚNÍ

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu. Návod k obsluze

Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu. Návod k obsluze Pečící trouba TO 2058 s grilem a pizza kamenem TO 2056 s grilem a pizza kamenem TO 2057 bez grilu Návod k obsluze Vážený zákazníku, Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě následující

Více

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22 Induk ní varná deska Model: IF - Light 30 IF - Light 40 Návod k montáži a k použití D 22 POPIS OVLÁDACÍCH PRVK Tla ítka zap. / vyp. Tla ítka nastavení výkonu -/+ Tla ítka spínacích hodin UVEDENÍ

Více

Odsavač par se může vzhledově lišit od obrázků znázorněných v této brožuře. Pokyny k používání, údržbě a instalaci však zůstávají stejné.! Tuto broţuru je třeba uchovat k nahlédnutí, kdykoliv bude potřeba.

Více

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Návod k obsluze odsavače Llano 32 EM

Návod k obsluze odsavače Llano 32 EM Návod k obsluze odsavače Llano 32 EM Návod k použití: Llano 32 EM Vážená zákaznice, Vážený zákazníku, děkujeme Vám za nákup odsavače par firmy Gutmann. Srdečně Vám k nákupu gratulujeme. Váš odsavač odpovídá

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Číslo modelu CH-20B1

Číslo modelu CH-20B1 NÁVOD K OBSLUZE Číslo modelu CH-20B1 Děkujeme, že jste si vybrali tento kompaktní indukční vařič. Před použitím si prosím pozorně pročtěte návod k obsluze a uschovejte ho pro pozdější použití. MANUAL_CH-20B1_02.indd

Více

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce A450 řídící jednotka pro závory autorizovaný prodejce 1 1. Všeobecné vlastnosti Řídící jednotka pro závory nabízí díky svému vysoce výkonnému mikroprocesoru mnoho služeb a prostřednictvím elektronické

Více

Přenosná masážní podložka zad a stehen WP-C801. Návod k použití

Přenosná masážní podložka zad a stehen WP-C801. Návod k použití Přenosná masážní podložka zad a stehen WP-C801 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 3 NÁVOD MONTÁŽE... 4 UPEVŇOVACÍ SYSTÉM... 4 POUŽITÍ DOMA ČI V KANCELÁŘI... 5 POUŽITÍ

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži Návod k použití a montáži Vestavné moduly EM 10, EM 20, EM 30, EM 11, EM 21, EM 22, EM 31, stropní EM 05 S Obsah Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6-9 Strana 10 Strana 11 Strana 12 Předmluva K

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Fén s ionizační funkcí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Model Síťové napětí Jmenovitý výkon Třída ochrany Čistá hmotnost IONTOVÁ FUNKCE 2 rychlostní stupně proudění vzduchu 3 teplotní stupně Funkce studeného vzduchu

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat S20 Provedení: MLS cs Návod k montáži a obsluze Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze 1 SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665 Dynamic Volume Brush CS Příručka pro uživatele A B C D E F G H I Čeština 1 Úvod Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYHŘÍVANÉ RUKAVICE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYHŘÍVANÉ RUKAVICE UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYHŘÍVANÉ RUKAVICE OBSAH ČASTO KLADENÉ DOTAZY... 3 POUŽÍVÁNÍ RUKAVIC... 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 NABÍJENÍ... 6 INSTRUKCE K BATERIÍM... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 6 2 ČASTO KLADENÉ

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

1 / PRO UŽIVATELE Bezpečnostní údaje 44 84 Ochrana životního prostředí 85 45 Popis přístroje 86 46

1 / PRO UŽIVATELE Bezpečnostní údaje 44 84 Ochrana životního prostředí 85 45 Popis přístroje 86 46 OBSAH CZ 1 / PRO UŽIVATELE Bezpečnostní údaje 44 84 Ochrana životního prostředí 85 45 Popis přístroje 86 46 2 / INSTALACE VAŠEHO PŘÍSTROJE Instalace Ochrana životního Vašeho odsavače prostředí 87 47 3

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití Pračka DYSM 712P3D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Laminátor IKON IP 330 HS

Laminátor IKON IP 330 HS Laminátor IKON IP 330 HS Úvod Děkujeme Vám, že jste koupili laminovací stroj série IKON IP. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tento typ laminátoru byl navržen a sestrojen pro profesionální

Více

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 CZ Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 178 1.1 Informace k návodu k obsluze... 178 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze...

Více

Začínáme Bezpečnostní doporučení

Začínáme Bezpečnostní doporučení Začínáme Bezpečnostní doporučení Vždy udržujte Cobb čistý. Nenechávejte rozpálený tuk bez dozoru. Hrozí riziko požáru. Pozor: Při hořícím palivu a při vaření se kovový povrch zahřívá. Nezapalujte Cobb

Více