MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing. Dana Zapletalová Stavební povolení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing. Dana Zapletalová 572525551. Stavební povolení"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního ú řadu a životního prost ředí Masarykovo nám ěstí 19, Uherské Hradišt ě, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing. Dana Zapletalová ěsto-uh.cz datum: Obec Boršice u Blatnice Zastoupená starostou Bohuslavem Vávrou Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice Ič Výroková část: Stavební povolení Městský úřad Uherské Hradišt ě, odbor dopravy jako p říslušný speciální stavební ú řad věcně a místně příslušný dle ust. 10 a. 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád ), dle 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve zn ění pozdějších předpisů a, 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve mění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon ) obdržel dne žádost stavebníka Obce Boršice u Blatnice, zastoupené starostou Bohuslavem Vávrou, Boršice u Blatnice 157, Boršice u Blatnice, Ič , na vydání stavebního povolení pro stavbu Revitalizace prostranství u Základní školy obci Boršice u Blatnice". Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s 44 odst. 1 správního řádu. Speciální stavební ú řad ve stavebním řízení přezkoumal podle 109 až 114 stavebního zákona předloženou žádost a na základ ě tohoto přezkoumání I. vydává podle 115 stavebního zákona a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provád ějí některé ustanovení stavebního zákona ve v ěcech stavebního řádu stavební povolení na stavbu Revitalizace prostranství u Základní školy v obci Boršice u Blatnice".

2 Stavba bude provedena v k. ú. Boršice u Blatnice na pozemcích parc. č.: 4118/1, 4117/1, 107/1, 12/4, st. 159/3, st. 279, st. 159/1 Účastník řízení dle 27, odst. 1 správního řádu: Obec Boršice u Blatnice, zastoupené starostou Bohuslavem Vávrou, Boršice u Blatnice 157, Boršice u Blatnice, I Č Stavba obsahuje: Stavební objekt SO 101 je tvo řen třemi trasami (částmi): Komunikace trasa A ulice Školní: Začátek trasy A je v KM 0, v prostoru k řižovatky u autobusové zastávky u kostela. Část A se napojuje na již rekonstruovanou část místní komunikace ulice Školní. Uli ční prostor je zde tvo řen oboustranným a dále pak levostranným chodníkem, místní komunikací a zelení. Komunikace je zde obousm ěrná dvoupruhová. Chodník je veden v části trasy. Je napojený na stávající chodníky. Začátek rekonstrukce levostranného chodníku je v KM 0,052 51, konec je v KM 0, Šířka chodníku je minimáln ě 1,11 m. Toto zúžení je lokální na délku cca 15,0m (odpovídá ČSN ). Zbývající části chodníku mají minimálně šířku 1,50 m. Začátek pravostranného chodníku je v KM 0,000 00, konec je v KM 0, Ší řka chodníku je minimálně 0,75 m. Toto zúžení je lokální na délku cca 0,5 m. Zbývající části chodníku mají minimálně šířku 1,50 m. Před vstupem do základní školy je v chodníku osazeno bezpe čnostní zábradlí. Šířka místní komunikace je od KM 0, po KÚ v KM 0, navržena 5,0 m. Tato šířka odpovídá ší řce současné komunikace. V KM 0, se na místní komunikaci pravostrann ě napojuje místní komunikace trasa B. Napojení je řešeno stávající k řižovatkou, která bude stavebn ě upravena. Křižovatka je nově kolmá, tvaru T. Polom ěry odbočných oblouků jsou 9,0 a 4,0 m. V KM 0, se na místní komunikaci pravostrann ě napojuje místní komunikace trasa C. Napojení je řešeno stávající k řižovatkou, která bude stavebn ě upravena. Křižovatka je šikmá, tvaru Y. Polom ěry odbočných oblouků jsou 15,0 a 0,75 m. Konec úpravy je v KM 0, v místě napojení na stávající úsek místní komunikace. Na komunikaci jsou navrženy dva zpomalovací p říčné prahy. P říčné prahy jsou délky 5,0 m. Sklon náběžné rampy je vždy 1:19, což odpovídá rychlosti 30 km/hod dle TP 85. Prahy mají tvar polštáře, u obruby se napojují na přídlažbu, která zůstává volná. Tímto je zajišt ěn průběžný odtok dešťové vody. Sklon boční rampy je 1:6,25. Celková délka komunikace trasa A je 145,26 m. Celková délka levostranného chodníku trasa A je 75,76 m. Celková délka pravostranného chodníku část 1 je 48,22 m. Celková délka pravostranného chodníku část 2 je 50,0 m. Trasa B západní v ětev Začátek trasy B je v KM 0, v napojení na trasu A. Uli ční prostor je zde tvo řen místní komunikací a zelení. Komunikace je navržena prom ěnné šířky. V začátku úpravy je šířka 5,0 m. Ve střední části komunikace je ší řka 4,50 m. V konci úpravy je ší řka 6,0 m. Komunikace je obousměrná dvoupruhová. 2

3 Chodníky zde navrženy nejsou. V KM 0, je pravostranně začátek parkoviště. Konec parkoviště je v KM 0, Parkoviště je navrženo jako podélné stání pro 2 osobní automobily. Vzhledem k minimálnímu počtu stání (2 ks) není na parkovišti vyhrazeno stání pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dle provedeného průzkumu mezi obyvateli obce Boršice u Blatnice by vyhrazené místo prakticky nebylo využíváno. Konec úpravy je v KM 0, v míst ě napojení na navrženou trasu C. Celková délka místní komunikace je 90,26 m. Celková délka části B je 220,17 m. b.3.3 Trasa C jižní větev Začátek trasy C je v KM 0, v napojení na trasu A. Uli ční prostor je zde tvo řen místní komunikací a chodníkem. Komunikace je navržena ší řky 3,20 m. Komunikace je obousm ěrná jednopruhová. Pravostrann ě je navržen chodník. Prostorové možnosti jsou zde velmi stísn ěné a chodník nedosahuje parametrů pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí. Je částečně tvořen schodištěm a má zejména funkci okapového chodníku, který může sloužit i pro pohyb pěších. Minimální šířka je 1,08 m. Chodník neodpovídá ČSN v požadavcích na bezbariérovost, a tudíž není bezbariérový. Konec úpravy komunikace je v KM 0, v míst ě napojení na navrženou trasu B. Celková délka místní komunikace je 51,54 m. Celková délka chodníku je 40,77 m. Rekapitulace délek tras komunikací a chodník ů Trasa A délka komunikace 145,26 m - délka chodníků 173,98 m Trasa B - délka komunikace 90,26 m Trasa C - délka komunikace 51,54 m - délka chodníků 40,77 m Délka komunikací celkem: Délka chodníků celkem: 287,06 m 214,75 m Výškové řešení Komunikace trasa A ulice Školní: Nová niveleta komunikace respektuje stávající niveletu. Tato je výškov ě upravena pouze minimálně z důvodů zajištění odvodnění a z důvodů zajištění napojení sousedních nemovitostí. Detailní výškový průběh, viz výkres Podélný Podélný spád chodníku kopíruje niveletu komunikace. Chodník má jednostranný p říčný sklon 2%, klesá k vozovce místní komunikace. Zahradní obruba bude použita typ ABO 5-20 do betonového lože s patkou. Lože bude z betonu C 12/15, tl. 100 mm. V místech kde zahradní obruba tvo ří vodící linii (vnější strana chodníku, v místech kde nejsou domy nebo oplocení) jsou obruby zvýšené o 60 mm (nutno dodržet). 3

4 Silniční obruba u místní komunikace je zvednuta o 10 cm oproti p řilehlé přídlažbě. Silniční obruba je navržena ABO 2-15 do betonového lože s patkou. Lože bude z betonu C 12/15, tl. 150 mm V místě bezbariérové úpravy a v místech vjezd ů, budou obruby zapušt ěné na výšku 20 mm (u vjezdů místy i 40 mm). Typ obruby je ABO Zapušt ěná obruba bude provedena na ší řku dle varovného pásu nebo na ší řku vjezdů. Změna výšky obrub bude provedena na délku 1,0 m pomocí šikmo zapuštěné obruby. Na začátku obrub u jejich napojení na stávající obruby bude jejich výška stejná jako výška stávajících obrub. Toto výškové řešení odpovídá vyhlášce 398/2009 Sb. P ři stavbě je nutno dodržet maximální podélný sklon 8,33 % (1:12). Komunikace trasa B západní v ětev: Nová niveleta komunikace respektuje stávající niveletu. Tato je výškov ě upravena pouze minimálně z důvodů zajištění odvodnění a z důvodů zajištění napojení sousedních nemovitostí. Podélný spád chodníku kopíruje niveletu komunikace. Chodník má jednostranný p říčný sklon 2%, klesá k vozovce místní komunikace. Podélný spád parkovišt ě kopíruje niveletu komunikace. Parkoviště má jednostranný příčný sklon 2,5%, klesá k vozovce místní komunikace Zahradní obruba bude použita typ ABO 5-20 do betonového lože s patkou. Lože bude z betonu C 12/15, tl. 100 mm. V místech kde zahradní obruba tvo ří vodící linii (vnější strana chodníku, v místech kde nejsou domy nebo oplocení) jsou obruby zvýšené o 60 mm (nutno dodržet). Silniční obruba u místní komunikace a u parkovišt ě je zvednuta o 10 cm oproti p řilehlé přídlažbě. Silniční obruba je navržena ABO 2-15 do betonového lože s patkou. Lože bude z betonu C 12/15, tl. 150 mm V místě bezbariérové úpravy a v místech vjezd ů, budou obruby zapušt ěné na výšku 20 mm (u vjezdů místy i 40 mm). Typ obruby je ABO Zapušt ěná obruba bude provedena na ší řku dle varovného pásu nebo na ší řku vjezdů. Změna výšky obrub bude provedena na délku 1,0 m pomocí šikmo zapuštěné obruby. Na začátku obrub u jejich napojení na stávající obruby bude jejich výška stejná jako výška stávajících obrub. Toto výškové řešení odpovídá vyhlášce 398/2009 Sb. P ři stavbě je nutno dodržet maximální podélný sklon 8,33 % (1:12). Komunikace trasa C jižní větev: Nová niveleta komunikace respektuje stávající niveletu. Tato je výškov ě upravena pouze minimálně z důvodů zajištění odvodnění a z důvodů zajištění napojení sousedních nemovitostí. Podélný spád chodníku kopíruje niveletu komunikace. Podélný spád chodníku lokáln ě přesahuje 11 %. Z tohoto d ůvodu jsou zde na chodníku vytvo řeny stupně (schodiště). Toto řešení koresponduje se stávajícím již používaným řešením. Prostor zde je velmi stísněný a detailně bude výškové vedení chodníku do řešeno v rámci provád ěcí dokumentace. Chodník má jednostranný p říčný sklon 2%, klesá k vozovce místní komunikace. Toto výškové řešení neodpovídá vyhlášce 398/2009 Sb. Chodník v této části není bezbariérový a je navržen zejména jako okapový chodník, který je možné využít i k ch ůzi. Zahradní obruba bude použita typ ABO 5-20 do betonového lože s patkou. Lože bude z betonu C 12/15, tl. 100 mm. V místech kde zahradní obruba tvo ří vodící linii (vnější strana chodníku, v místech kde nejsou domy nebo oplocení) jsou obruby zvýšené o 60 mm (nutno dodržet). 4

5 Silniční obruba u místní komunikace je zvednuta o 10 cm oproti p řilehlé přídlažbě. Silniční obruba je navržena ABO 2-15 do betonového lože s patkou. Lože bude z betonu C 12/15, tl. 150 mm V místě bezbariérové úpravy a v místech vjezdů, budou obruby zapušt ěné na výšku 20 mm (u vjezdů místy i 40 mm). Typ obruby je ABO Zapušt ěná obruba bude provedena na ší řku dle varovného pásu nebo na šířku vjezdů. Změna výšky obrub bude provedena na délku 1,0 m pomocí šikmo zapušt ěné obruby. Na začátku obrub u jejich napojení na stávající obruby bude jejich výška stejná jako výška stávajících obrub. Konstrukce vozovky a chodníků : Konstrukce vozovky místní komunikace pruh s živi čnou úpravou: - asfaltový beton ACO 11 70/100 (ABS II.) tl. 50 mm ČSN EN spojovací postřik PS ČSN obalované kamenivo ACP 16 (OKS II.) tl. 70 mm ČSN EN štěrkodrť ŠDa 0-63 mm tl. 150 mm ČSN štěrkodrť ŠDa 0-63 mm tl mm ČSN celkem tl mm V místě styku nové obrusné vrstvy se stávající vozovkou bude povrch stávající vozovky odřezán. Spoj bude p řed položením nové obrusné vrstvy natřen spojovacím asfaltovým nát ěrem 0,5 kg/m2. Po pokládce ACO bude v míst ě styku prořezána dilatační komůrka, která bude vypin ěna pružnou zálivkou plasticko-elastickou zálivkovou hmotou na bázi asfaltu aplikovanou za horka pro kryty pozemních komunikací s asfaltovým povrchem. Konstrukce parkovišt ě : - betonová dlažba drenážní DL tl. 80 mm - hrubé drcené kamenivo 4-8 mm HDK tl. 40 mm - štěrkodrť 0-63 mm ŠDA tl. 150 mm - štěrkodrť 0-63 mm ŠDA tl mm - celkem tl mm Konstrukce chodníku: - betonová dlažba zámková ZD tl. 60 mm - hrubé drcené kamenivo 4-8 mm HDK tl. 40 mm - štěrkodrt' 0-63 mm ŠDA tl. 100 mm - štěrkodrt' 0-63 mm ŠDA tl. 150 mm - celkem tl. 340 mm ČSN ČSN Dlažba na chodníku bude použita o rozm ěrech 200/100/60 v šedém odstínu. Konstrukce zpomalovacích prah ů : - žulová kostka drobná ŽD tl. 120 mm - směs stmelená cementem SC C 20/25 (PB I.) tl mm - štěrkodrť ŠD 0-63 mm tl. 200 mm - celkem tl mm ČSN ČSN Vibrování při hutnění je nutno provádět pomocí lehkých zařízení, aby nedošlo k poškození okolních budov. Žulová dlažba bude pokládána v ějířovitě. Dlažba bude spárována cementovou maltou. 5

6 Konstrukce vjezd ů s betonovým povrchem: - směs stmelená cementem SC C20/25 (PB I.) tl. 150 mm - štěrkodrť 0-63 mm ŠDA tl. 200 mm - celkem tl. 350 mm Č SN Č SN Silniční obruby, místní komunikace: Obruba bude použita typ ABO 2-15 do betonového lože s patkou. Lože bude z betonu C 12/15, tl. 100 mm. V místě zvýšené obruby jsou obruby zvednuty o 100 mm oproti betonové přídlažbě ABK V místě bezbariérové úpravy, budou obruby zapušt ěné na výšku 20 mm. Změna výšky obrub bude provedena na délku 1,0 m pomocí šikmo zapušt ěné obruby. Na začátku obrub u jejich napojení na stávající obruby bude jejich výška stejná jako výška stávajících obrub. Zahradní (chodníkové) obruby: Zahradní obruby budou použity betonové typ ABO 5-20 do betonového lože s patkou. Vn ější zahradní obruby budou zvýšeny na 60 mm a budou tvo řit přirozenou vodící linii. Zahradní obruby budou uloženy do betonového lože z betonu C 12/15 tl. 100 mm. Betonové lože bude s patkou. V místě, kde chodník nesousedí s rodinnými domy, bude mít zahradní obruba výšku 60 mm, aby byla zajišt ěna přirozená vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace. Přídlažba: U silniční obruby bude osazena p řídlažba. P řídlažba bude tvořena betonovými tvarovkami ABK do betonového lože s patkou. Betonové lože bude z betonu C 12/15 tl. 100 mm. Uliční vpusti Navržená oprava místní komunikace bude odvodn ěna pomocí nově navržených uli čních vpustí. Vpusti budou použity betonové s kalovou prohlubní. Zaúst ění do kanalizace bude provedeno přes zápachovou uzáv ěrku, která je součástí vpusti. Napojení bude provedeno pomocí PVC rour DN 200. Budou použity klasické litinové m říže o rozměru 500/500. Mříže budou použity pro zatížení D DIN Uli ční vpusti u trasy A a část vpustí u trasy B budou napojeny do kanalizace. Dv ě vpusti u trasy B a jedna vpus ť u trasy C budou vyúst ěny do přilehlého potoka. Vyústění bude provedeno p řes revizní šachtu. Chodníky jsou odvodn ěny příčným sklonem na vozovku místní komunikace. Přípojka dešťové vpusti bude provedena z PVC trub DN 200 (zápachová uzáv ěrka je z PVC). Trouby jsou těsněny v hrdlech pryžovými kroužky a budou uloženy do upraveného lože z písku min. tl. 0,15 m, které bude urovnáno v p ředepsaném podélném sklonu. Středový úhel lože bude 120. Obsyp potrubí bude proveden pískem do výše min. 0,20 m nad vrchol trouby. Potrubí bude obetonováno. II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Jaroslavem Kunčíkem, autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb č , ověřené ve stavebním řízení, která je p řílohou tohoto rozhodnutí. P řípadné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního ú řadu, jinak bude proti stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných předpisů. 2. Stavebník je povinen písemn ě oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provád ět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávn ěná k provádění stavebních prací jako p ředmětu své činnosti podle zvláštních právních p ředpisů. Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle 2 odst. 2, písm. d) stavebního zákona. 6

7 3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tornu oprávn ěným. Před započetím prací musí investor zajistit vyty čení všech inženýrských sítí. 4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu ú řadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: - prohlídka po zhutn ění zemní pláně - kontrola po pokládce podkladních konstruk čních vrstev - závěrečná kontrolní prohlídka po dokon čení stavby 5. Při provádění stavby je nutno dodržovat p ředpisy týkající se bezpe čnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále zabezpe čit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prost ředí, požární bezpe čnosti a civilní ochrany. 6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na výstavbu", ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpe čujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace", ve zn ění pozdějších změn a předpisů a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v p říloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 7. Před zahájením stavby bude na viditelném míst ě u vstupu na staveniště umístěn štítek,2 Stavba povolena, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chrán ěn před povětrnostními vlivy, aby údaje na n ěm uvedené, zůstaly čitelné a byl ponechán na místě do kolaudace stavby. 8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do n ěhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se stavby. Stavebník zajistí, aby byly p řed započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky p ředepsané zvláštními právními předpisy. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění. 9. Při provádění stavby musí být dodrženy a spin ěny všechny oprávn ěné požadavky a podmínky uvedené ve vyjád řeních a stanoviscích dot čených orgánů státní správy a p řípadně účastníků řízení a jsou součástí stavebního povolení: - Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.., pod č.j.: /15 ze dne Vyjád ření RWE Distribuční služby s.r.o., Brno., pod zn.: ze dne Vyjádření E.ON Česká republika, a.s., pod m.: H ze dne Vyjádření Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. č.j.: 512/1759/2015 ze dne Vyjád ření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚOVS Uh. Hradiště, DI pod č.j.: KRPZ /ČJ ze dne závazné stanovisko MčÚ Uherské Hradišt ě, odboru životního prostředí pod č.j.: MUUH- OŽP 43822/2015/KrčJ spis/11/2015-zs ze dne , - vyjádření MčÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního ú řadu a životního prostředí ze dne pod čj. MUUH-OD/43790/2015/HanJ - Krajská hygienická stanice, Zlín ze dne pod čj. KHSZL 12703/ Hasičský záchranný sbor Zl. kraje, Uh. Hradišt ě ze dne pod čj. HSZL /UH Lesy ČR, správa toků, Vsetín ze dne pod čj. LCR957/002793/ Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Luha čovice ze dne pod čj /BK/2015 Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemk ům, nebo stavbám, anebo právo založené smlouvou provést stavbu. 10.Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. Trasy přepravovaného materiálu nutno p ředem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. Po ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do p ůvodního stavu. Majitelé 7

8 sousedních nemovitostí nesmí být z d ůvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni. 11. Odpady, které vzniknou p ři výstavbě, musí být likvidovány v souladu s p říslušnými právními předpisy, platnými na úseku odpadového hospodá řství. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné zneškodn ěny na odpovídajícím zařízení, nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve zn ění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci nutno předem projednat s p říslušným orgánem státní správy ve v ěcech odpadů. 12. Stavba bude dokončena nejpozději v termínu do 2 let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. 13. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží stanovení místní úpravy dopravního zna čení a vyjádření projektanta, pop řípadě hlavního projektanta o souladu provád ěné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 14. Odboru dopravy Městského úřadu Uherské Hradišt ě jako speciálnímu stavebnímu ú řadu zůstává vyhrazeno p ředepsat případné další podmínky. Rozhodnutí o námitkách ú častníků řízení: V průběhu řízení nepodali ú častnící řízení námitku nebo nesouhlas s vydáním stavebního povolení. Od ů vodn ě ní: Městský úřad Uherské Hradišt ě, odbor dopravy obdržel dne žádost stavebníka Obce Boršice u Blatnice, zastoupené starostou Bohuslavem Vávrou, Boršice u Blatnice 157, Boršice u Blatnice, Ič , na vydání stavebního povolení pro stavbu Revitalizace prostranství u Základní školy v obci Boršice u Blatnice". Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební ú řad podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na míst ě a ústního jednání, protože mu pom ěry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostate čné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou ú častníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska. V průběhu řízení stavební ú řad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v. 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby spl ňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskute čněním stavby nejsou ohroženy ve řejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávn ěné zájmy účastníků. Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal M ěú Hluk, odbor výstavby, dne pod čj. MěÚ H/1330/2015. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad p ředložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními p ředpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V rámci provedeného řízení se speciální stavební ú řad zabýval okruhem ú častníků a tyto přizval do řízení. Projektová dokumentace stavby spl ňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad vyhodnotil p ři zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ust. 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje osoby, jež mají vlastnická nebo jiná práva k pozemk ům nebo stavbám 8

9 na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž práva a právem chrán ěné zájmy mohou být rozhodnutím dot čena. Proto speciální stavební ú řad zahrnul do okruhu ú častníků řízení stavebníka a vlastníka místní komunikace a vlastníky sousedních nemovitostí. Speciální stavební ú řad nezjistil žádné okolnosti (nap ř. blízkost odstupů staveb, nebo hrozící zastín ění apod.) jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec. Speciální stavební ú řad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení a dal jim lhůtu pro vyjád ření a současně je upozornil, že k pozd ěji podaným námitkám nebude přihlédnuto. Dotčené orgány státní správy pak uvědomil jednotlivě v souladu s 115 odst. 5 stavebního zákona. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá stanoviska i dotčené orgány. Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná námitka, p řipomínka nebo stanovisko. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek neobdržel žádnou námitku nebo stanovisko Vypořádání s vyjádřením účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: - účastnící řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjád řili Stavebník předložil v řízení doklady o vlastnických nebo jiných právech k dotčeným pozemkům. V průběhu stavebního řízení došlo k organizačním změnám, příslušný speciální stavební úřad je Městský úřad Uherské Hradišt ě, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu. Protože stavební ú řad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Pou č ení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dn ů ode dne oznámení ke Krajskému ú řadu Zlínského kraje prost řednictvím odboru stavebního ú řadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Pokud Vám nebylo p ředmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické p řevzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lh ůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepo čítá od faktického p řevzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti. Odvolání nutno podat s pot řebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý ú častník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú častník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Speciální stavební ú řad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ov ěřené projektové dokumentace a štítek 9

10 obsahující identifikační údaje o povolené stavb ě. Další vyhotovení ov ěřené projektové dokumentace našle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném míst ě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, p řípadně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údaj ů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Otisk úředního razítka Ing. Dan vedoucí od ét lová lení dopravního ú řadu Přílo pro investora: - ověřená dokumentace stavby po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení Správní poplatek - v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, v platném znění byl vyměřen ve výši ,-K č Toto rozhodnutí musí být vyv ěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského ú řadu Uherské Hradiště a Obecního úřadu Boršice u Blatnice. Písemnost se zve řejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno dne Sejmuto dne M Ě STSKÝ Ú Razítko, ŘAD podpis orgánu, který potvrzuje vyv ěšení a sejmutí písemnosti. právní odbor Uherské Hradišt ě -5- Tato písemnost je řádně doručována ve řejnou vyhláškou v souladu s ust. 25 odst. 1,2 v návaznosti na 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den vyv ěšení dle ust. 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyv ěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doru čuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště. Obdrží: Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. 144 odst. 6 správního řádu doru čuje jednotliv ě : 10

11 Obec Boršice u Blatnice, Boršice u Blatnice 157, Boršice u Blatnice Účastnící řízení, kterým se oznámení doru čuje ve řejnou vyhláškou ve smyslu ust. 25 odst. 1 a 2 správního řádu: - osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemk ům a stavbám na nich, v četně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemk ům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena (zejména vlastníci pozemk ů parc. č. st. 234, st. 235/2, st. 235/1, st. 239/2, st. 239/1, 4256, 4261, st. 243/1, st. 243/2, st. 244, 13/3, st. 248/1, 4264, st. 248/2, st. 250/1, st. 250/2, st. 355, 251/1, st. 251/2, st. 499, st. 498, st. 340, 4113/3, st. 159/1, 4118/6, st. 159/4, 110, st. 159/3, 278, 107/2, 107/1, 4117/3, 4118/2, 4119/1, 4113/3, 4119/2, 4117/2 ) - další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. 27 odst. 3 správního řádu Dotčené orgány, kterým se doru čuje jednotliv ě: MěÚ Uh. Hradiště - odbor ŽP MěÚ Hluk - stavební odbor Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní prac. Františkánská 144, Uh. Hradišt ě Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, UP Boženy N ěmcové 834, Uh. Hradiště Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚOVS Uh. Hradiště, DI, Velehradská t řída 1217, Uh. Hradiště Lesy České republiky s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 75501, Vsetín Správa CHKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, Luha čovice Na vědomí: NIPI, bezbariérové prost ředí, o.p.s., Havlíčkova 4, Jihlava Dotčené obce: Obec Boršice u Blatnice 1 1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819 Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 16. září 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

R O Z H O D N U T Í veřejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T Í veřejnou vyhláškou Městský úřad Moravský Krumlov odbor dopravy Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov Sp. zn.: SMUMK 7864/2016 Moravský Krumlov 7.6.2016 Č.j.: MUMK 11993/2016 Telefon: 515300775 E mail: jarolimovav@mkrumlov.cz

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

..~ Ia~ 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, ODBOR DOPRAVY. ROZHODNUTí

..~ Ia~ 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, ODBOR DOPRAVY. ROZHODNUTí Ia~..~ HRADEC KRÁLOVÉ -- MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, ODBOR DOPRAVY 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ váš ZE DNE: SPIS. ZN.: DOPIS ZN.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNí TEL.: E-MAIL: OSOBA: DATUM: 9.12.2015

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 476-3/2008-328/R V Proseči dne 29.12.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.:

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: dana.zapletalova@m ěsto-uh.cz 20.4.2015. e-mail: datum: Stavební povolení

Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: dana.zapletalova@m ěsto-uh.cz 20.4.2015. e-mail: datum: Stavební povolení MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám ě stí 19, 686 70 Uherské Hradišt ě, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: e-mail: datum: MUUH-OD/15085/2015/ Zap 2948/2015 Ing. Dana Zapletalová

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003HKGJ* MUHTX003HKGJ SPIS.ZN.: OVÚP/5887/2012/Kö Č.J.: MUHT 7391/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/021236/STAV/SU/BO Přerov, dne 8.4.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/93579/2014/ Zap 18393/2014 Ing. Dana Zapletalová 572525551 dana.zapletalova@městouh.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-4311/2015 Č.j.: MeDO-41159/2015-Aul-DS Vyřizuje: Aulická, tel.: 379719263 Datum:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0735/2011/Bi Č. J.: 1528/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3600/11/VYS/Oud V Sušici dne: 10.11.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4094/10-Hor Unhošť 15.9.2010 Č.j.: 4774/10/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Ing. Lenka Hortová, pověření č. 1/2006-OV

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2347/2010/Ka Č. J.: 3104/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004sddh* MUBLX004SDDH Petr Chvátal Autodoprava Blatná Chlumská 1355 388

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-1585/2012-5-S-Rozh Č.j.: 1585/2012-5-S-Rozh Buchlovice, dne: 13.2.2013 Spis. zn.: 1585/2012 Vyřizuje: Ing. Miroslav Smatana

Více

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis. značka: Naše č.j.: 625/2015-OŽP/TC-5 Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. : 283/08/II/2/Šp V Kunštátě dne 19.6.2008 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 248/12/VYS/Bla V Sušici dne: 26.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

ROZHODNUTí. rekonstrukce místních komunikací k.ú. Ptice Ke Křížku K Lesu Úvoz Do Loužku

ROZHODNUTí. rekonstrukce místních komunikací k.ú. Ptice Ke Křížku K Lesu Úvoz Do Loužku -.. v ~ CERNOSICE v Městský úřad Černošice OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 -,lfl~f1ql~ ~45J. ll~-:-.,-_.-:'-'.. Spis. ZN. Č.j.: vyřizuje: tel./e-mail: výst. :23059/2014/Se

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./494/2012 Ing. Jitka Frýdlová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 12.11.2012

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše značka: OD/6808/15-5/Au Spisová značka: ZN/OD/581/14 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/158/2013-7 Pelhřimov, dne: 6.3.2013 Žadatelé: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební R O Z H O D N U T Í. *crdux005ihe7*

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební R O Z H O D N U T Í. *crdux005ihe7* *crdux005ihe7* CRDUX005IHE7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0143/13-7/Os V Olomouci dne 5.dubna 2013 Č. j.: DUCR-15027/13/Os Telefon: +420 972 741 315 (linka 220) Oprávněná

Více

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02.

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02. Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1184/1185/11-Z V Nové Bystřici dne 2.5.2011 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583468111, ln DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583468111, ln DS: hk9bq2f 48674/2010/MUZB 1111111111111111111111111111111111111111 2010/458/SV-MUZB-6 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583468111, ln DS: hk9bq2f Spisová zn.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79. 236/2010/Sú ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79. 236/2010/Sú ROZHODNUTÍ Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba pro podepisování: email: Spis. znak: skart.

Více

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 1109/2014/SÚ - 3 Slavonice, dne: 13.6.2014 Vypraveno: Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 18244/12-NoL Sp.zn.: VYST/3122/2012-NoL Vlašim, dne 24. října 2012 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 17.6.2013 spis.zn.:mero/7154/od/13

Více

stský ú ad Jesenice stavební odbor

stský ú ad Jesenice stavební odbor stský ú ad Jesenice stavební odbor Mírové nám stí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka.j.: Výst./3615/14/ V Jesenici 24.11.2014 Vy izuje: Pašíkovská Tel.: 311 440 157 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Spis. zn.: STAV/11/598/Ar Mariánské Lázně, dne 17.3.2011 Č.j.: STAV/11/1038/Ar ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Spis. zn.: STAV/11/598/Ar Mariánské Lázně, dne 17.3.2011 Č.j.: STAV/11/1038/Ar ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Mariánské Lázně Stavební úřad adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon: 354 922 149, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz Spis. zn.: STAV/11/598/Ar

Více

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 2468/OST/12 Kal V Rokycanech: 24.8.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 7127/OST/12

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 160 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno. Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.cz Spis.znač. stu 520-328/2012 Č.j.: stu 520-328/2012-56 Vyřizuje: Miroslav Gros

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j. Výst.330-28/164/2009 Dolní Kralovice dne 25.5.2009 Miroslav Škrabánek Sklenská

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Č.j.: Výst. 780/2010/G, SP

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6108/2012/Ko MUBN-0765/2013/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 289/15/ZPR/Ran V Sušici dne 10.3.2015 Úředně opráv něná osoba: Randák,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Kabelové vedení a umístění trafostanice pro bytový dům Pierot, Jiráskovo náměstí, Kolín V.

Kabelové vedení a umístění trafostanice pro bytový dům Pierot, Jiráskovo náměstí, Kolín V. Kabelové vedení a umístění trafostanice pro bytový dům Pierot, Jiráskovo náměstí, Kolín V. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.1.2012 NAŠE ZN.: Mukrn/201202230/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL:

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně O B E C N Í Ú Ř A D D O L N Í L U T Y N Ě S t a v e b n í ú ř a d Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně Spis.zn. S OÚDL 0908/2015/05 Babinski Henryk a Sychrová Bohumila čj. OÚDL 1292/2015 Příčná 136 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0012M6Y* MVOTX0012M6Y Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 18724/2012/VÝST-Še 16601/2012/VÝST-Še

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: 1314/2015-330 Klobouky u Brna 10.8.2015 Č.J.: 1818/2015 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: Ing. Jana Baturná

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7. Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/584/2012-6 Pelhřimov, dne: 16.7.2012 Žadatel: Pavlína Okrouhlá (nar. 29.6.1984), Ondřejov 30, 393 01 Pelhřimov V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov. Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov. Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE ČJ.: VYŘIZUJE: 11672NS/RO/JaJll MUUV 13685/2011 Mgr. Michal Jančář V Uničově dne 17.8.2011 VEŘEJNOU

Více

Městský úřad L E T O V I C E Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

Městský úřad L E T O V I C E Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice Městský úřad L E T O V I C E Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice Spis.zn.: MLE/01651/14/Ja Letovice, dne : 7.4.2014 Č.j.: MLE/02845/14/OVŽP Vyřizuje : Ing. Helena

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více