Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J"

Transkript

1 PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo právnické osoby Mateřská škola Tis, příspěvková organizace Tis 112, Tis IČO Identifikátor Právní forma Zastoupená Zřizovatel příspěvková organizace Janou Ozábalovou, ředitelkou školy obec Tis Místo kontroly Tis 112 Termín kontroly na místě 8. a 9. duben 2015 Kontrolované období školní rok 2014/2015 a kalendářní rok 2014 Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. Předmět kontroly Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb (školní stravování), vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu přidělovaných podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. e) školského zákona.

2 Kontrolní zjištění 1 Kontrola vydání školního vzdělávacího programu podle 5 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Ředitelka mateřské školy Tis, příspěvková organizace (dále škola) vydala a zveřejnila na přístupném místě ve škole Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Začínáme spolu. 2 Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. Ředitelka školy vydala školní řád mateřské školy, který obsahuje všechny body stanovené příslušným právním předpisem. Je zveřejněn na přístupném místě na informační nástěnce pro rodiče, byli s ním prokazatelně seznámeni zaměstnanci školy. Zákonní zástupci dětí byli o jeho vydání a obsahu informováni. 3 Kontrola poskytování stravovacích služeb dětem, žákům a dalším osobám podle 122 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a zda jsou tyto služby poskytovány v rozsahu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení Škola zajišťovala stravovací služby ve své školní jídelně pro děti a zaměstnance školy. Tyto činnosti byly zaneseny v příslušných dokumentech školy a služby jsou poskytovány v rozsahu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. 4 Kontrola správnosti, průkaznosti a vedení účetních dokladů souvisejících s činností zařízení školního stravování podle 11, 33a a 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Kontrolované účetní doklady výdejky potravin (vedeny od 1. ledna roku 2015) a karty potravin (rovněž od ledna roku 2015) byly vedeny správně, srozumitelně a průkazně. Karty potravin a výdejky potravin obsahovaly veškerá potřebná data. 5 Kontrola plnění výživových norem podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. u vybraných druhů potravin podle 1 odst. 2 a 2 odst. 6 a 8 Škola předložila tabulky s průměrnou spotřebou potravin na strávníka a den za období leden až březen roku Kontrolou bylo zjištěno, že všechny komodity potravin sledované vyhláškou o školním stravování byly plněny. Ustanovení 1 odst. 2 přílohy č. 1 uvedeného právního předpisu ukládá, že spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustností tolerance ± 25 %. Výjimkou podle platných právních předpisů je spotřeba volných tuků a volných cukrů, kde množství tuků a cukrů představuje horní hranici, kterou lze snížit. Vycházelo se z plnění na 100 %. Tabulky s průměrnou spotřebou vybraných druhů potravin na strávníka a den byly uchovávány školou po dobu nejméně jednoho roku. 2

3 6 Kontrola stanovení a dodržování finančních normativů na nákup potravin podle 1 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. a kontrola výše úplaty za školní stravování podle 5 odst. 1 uvedeného právního předpisu Kontrolou výše finančních normativů na strávníka a den za období od do data kontroly bylo zjištěno, že výše finančních normativů na nákup potravin pro školní stravování byla správně stanovena u všech připravovaných pokrmů. Děti byly správně zařazeni do věkových skupin strávníků podle uvedeného právního předpisu. 7 Kontrola rozsahu poskytovaných stravovacích služeb podle 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. Kontrolou bylo zjištěno, že školní jídelna připravovala dětem jedno jídlo doplňkové předcházející, oběd a jedno jídlo doplňkové navazující. Dospělým strávníkům připravovala oběd. Dětem zajišťovala škola pitný režim. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. 8 Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění vnitřního řádu podle 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. Škola měla vypracovaný Provozní řád školní jídelny, ve kterém byly stanoveny podmínky provozu školní jídelny. Provozní řád školní jídelny byl vyvěšen na přístupném místě na informační nástěnce a dále na webových stránkách školy. S řádem školní jídelny byli seznámeni zákonní zástupci dětí. Monitoringem bylo zjištěno, že veškeré podmínky stanovené Provozním řádem školní jídelny byly plněny a dodržovány. 9 Využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých v roce 2014 škole podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona 9.1 Kontrola, zda finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté škole v roce 2014 podle výše citovaných ustanovení školského zákona byly přijaty a použity oprávněně, tj. ve správné výši, v daném rozpočtovém roce, k určeným účelům a v souladu s právními předpisy Analýzou údajů uvedených v tabulce Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům, účetní evidenci školy a na bankovních výpisech bylo zjištěno, že škola obdržela v roce 2014 ze státního rozpočtu finanční prostředky na přímé výdaje na vzdělávání účelový znak (dále UZ) a na rozvojové programy Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 UZ a Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ Škola obdržela v kontrolovaném období finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši Kč. Rozpis rozpočtu byl stanoven ve struktuře závazných ukazatelů: neinvestiční výdaje celkem ve výši Kč, z toho mzdové prostředky celkem Kč, z toho prostředky na platy Kč, na ostatní platby za provedenou práci Kč. Jako orientační ukazatele byly stanoveny finanční prostředky určené na zákonné odvody: pojistné Kč, fond kulturních a sociálních potřeb Kč a ostatní neinvestiční výdaje Kč. Limit zaměstnanců byl stanoven na 2,40 zaměstnanců. 3

4 9.2 Ověření vedení dokumentace školy a školského zařízení a správnost předávání údajů z této dokumentace v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 28 odst. 5 školského zákona Škola vedla ve školním roce 2014/2015 podle povahy své činnosti požadovanou dokumentaci k evidenci dětí a stravovaných a zajišťovala předávání agregovaných údajů v elektronicky zabezpečené podobě v souladu s právním předpisem. Kontrolou výkazu S 1-01 o mateřské škole podle stavu k a výkazu Z o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k byla zjištěna správnost v zanesených datech. 9.3 Oprávněnost přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu na Rozvojové programy vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytnutých podle 163 školského zákona Analýzou údajů uvedených v tabulce Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům, v účetní evidenci školy a v bankovních výpisech bylo zjištěno, že škola v roce 2014 obdržela finanční prostředky ze státního rozpočtu na realizaci rozvojových programů UZ ve výši Kč a UZ ve výši Kč. 9.4 Oprávněnost použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy Prověřováno bylo, zda tyto prostředky byly vyplaceny pouze zaměstnancům kontrolované osoby, a to za práce související s poskytovaným vzděláváním a školskými službami. Dále byla prověřována relevantnost vynakládání těchto prostředků podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Dodržení stanovených závazných limitů prostředků na platy, na ostatní osobní náklady, neinvestiční výdaje celkem a limitu počtu limitů počtu zaměstnanců na rok 2014 bylo ověřeno porovnáním údajů uvedených v rozpisu rozpočtu, přehledu zaměstnanců, finančním vypořádání poskytnutých dotací, výkazu P 1-04 a na příslušných účtech v hlavní knize. Stanovené závazné ukazatele pro rok 2014 škola dodržela Stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti (nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů) bylo kontrolováno u pedagogických pracovníků s osobními čísly 1 a 35. Kontrolou stanovení přímé výchovné práce bylo zjištěno, že týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti byl v roce 2014 v kontrolovaných případech pedagogickým pracovníkům školy stanoven v souladu s právním přepisem Správnost stanovení platového tarifu pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům ( 123 odst. 1 zákoníku práce, 5 odst. 1 a 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) Kontrola byla provedena analýzou údajů uvedených v předložených pracovních smlouvách, pracovních náplních, platových výměrech, mzdových listech a jejich porovnáním s příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Pedagogický pracovník s osobním číslem 35 byl zařazen do 8. platové třídy. Ředitelka školy byla zařazena zřizovatelem do 10. platové třídy. Kontrolou 4

5 stanovení platového tarifu nepedagogickým pracovníkům s osobními čísly 6, 13, 26 a 27 bylo zjištěno, že provozářka školní jídelny byla zařazena do 8., kuchařka do 4., uklízečka do 2. a účetní do 8. platové třídy. Zařazení zaměstnanců do platových tříd bylo provedeno na základě požadavků právnické osoby podle nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požadoval a v souladu s právními předpisy Poskytování příplatků za vedení ( 124 zákoníku práce) bylo kontrolováno podle výkazu P 1-04 za rok 2014, organizačního schématu školy, pracovních náplní, platových výměrů a mzdových listů. Kontrolou bylo zjištěno, že příplatek za vedení byl poskytován pouze ředitelce školy, a to ve výši stanovené zřizovatelem a v souladu s výše uvedeným právním předpisem Poskytování zvláštních příplatků ( 129 zákoníku práce, 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), příplatků za noční práci, práci v sobotu a neděli, plat za práci ve svátek (podle 125, 126 a 135 zákoníku práce), příplatků za rozdělenou směnu a platu za práci přesčas (podle 130 a 127 zákoníku práce). Analýzou údajů vykázaných ve výkazu P 1-04 za rok 2014 a jejich porovnáním se mzdovými listy zaměstnanců školy bylo zjištěno, že v daném kalendářním roce žádnému ze zaměstnanců nebyly výše uvedené příplatky z prostředků státního rozpočtu poskytovány Poskytování příplatků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah ( 132 zákoníku práce, 23 zákona č. 563/2004 Sb., nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) bylo kontrolováno na základě měsíčních podkladů pro mzdy, mzdových listů pedagogických pracovníků, mzdové rekapitulace za jednotlivé měsíce a výkazu P 1-04 za rok Kontrolou bylo zjištěno, že v daném kalendářním roce byl výše uvedený příplatek ze státního rozpočtu poskytován pouze ředitelce školy v souladu s výše uvedenými právními předpisy Poskytování nenárokových složek platu, výše osobních příplatků a odměn ( 131 a 134 zákoníku práce) bylo kontrolováno na základě platových výměrů, údajů vykázaných ve mzdových listech, měsíčních podkladů pro mzdy a na základě návrhů na odměny všech zaměstnanců školy. Bylo zjištěno, že v roce 2014 nebyly osobní příplatky zaměstnancům školy stanoveny. Odměny byly vyplaceny všem zaměstnancům školy v navrhované výši a v souladu se zásadami stanovenými citovaným právním předpisem. Ředitelce školy byla odměna stanovena zřizovatelem. 9.5 Oprávněnost použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na odměny za práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Analýzou údajů vykázaných ve výkazu P 1-04 za rok 2014 a jejich porovnáním se mzdovými listy zaměstnanců školy bylo zjištěno, že v daném roce byly finanční prostředky státního rozpočtu čerpány na úhradu dohod o provedení práce uzavřených se zaměstnanci s osobními čísly 6, 13, 38 a 39 oprávněně a ve správné výši. 9.6 Použití finančních prostředků státního rozpočtu na zákonné odvody Prověřováno bylo, zda tyto prostředky byly použity pouze na zákonné odvody, tj. na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a ostatní zákonné pojištění z oprávněně vyplacených platů z prostředků státního rozpočtu. Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených ve finančním vypořádání poskytnutých dotací za rok 2014, přehledech odvodů na zákonné pojištění s údaji na příslušných účtech v hlavní knize, mzdových rekapitulacích za jednotlivé měsíce roku 2014 s výpisy z internetového bankovnictví. Bylo zjištěno, že škola v kontrolovaném období uhradila ze státního rozpočtu náklady na zákonné odvody oprávněně, v rozsahu odpovídajícímu objemu 5

6 vyplacených platů z prostředků státního rozpočtu. 9.7 Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na tvorbu základního přídělu, kterým byl tvořen FKSP ( 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů); náhrady platů v prvním období dočasné pracovní neschopnosti ( 191 až 194 zákoníku práce) Finanční prostředky FKSP byly vedeny na samostatném bankovním účtu. Kontrola byla provedena porovnáním údajů v hlavní účetní knize, úpravě rozpočtu NIV, vnitřních účetních dokladech a výkazu zisku a ztráty. Základní příděl do FKSP byl v roce 2014 vytvořen v nižší výši než 1 % z ročního objemu skutečných nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Finanční prostředky státního rozpočtu na tvorbu základního přídělu byly odvedeny pouze ve výši orientačního ukazatele. Finanční prostředky na náhrady platů v prvním období dočasné pracovní neschopnosti v kontrolovaném roce škola nebyla nucena vyplácet. Kontrola byla provedena na základě údajů v hlavní účetní knize, vnitřních účetních dokladech, podkladech pro mzdy za jednotlivé měsíce roku 2014, mzdových listů a statistice nemocnosti za rok Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje Finanční prostředky státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje byly ve sledovaném období použity pouze na nákup učebních pomůcek. V kontrolovaných případech se jednalo o výdaje rozpočtového roku 2014, jejich vynakládání bylo v souladu s právními předpisy a účelovým určením. Finanční prostředky byly použity oprávněně v souladu se stanovenými úkoly a cíli a se schváleným rozpočtem. Kontrola byla provedena na základě vybraných účetních dokladů a účetnictví. Finanční prostředky poskytnuté škole v roce 2014 ze státního rozpočtu byly v kontrolovaných případech přijaty a použity oprávněně. 10 Prověřit, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými škole v roce 2014 věrně zobrazovaly zdroje, stav a pohyb těchto prostředků a zda předávané údaje byly v souladu s příslušnými dokumenty, resp. se skutečností 10.1 Kontrolováno bylo, zda u vybraných operací škola vedla ve svém účetnictví finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a jejich čerpání odděleně a správně na všech účtech, kterými procházely (podle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.). Dále bylo kontrolováno, zda účetní záznamy souhlasily s účetními doklady a obsahem účetních operací, a zda odpovídaly skutečnosti. Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v hlavní knize, obratech na příslušných účtech s údaji v prvotních dokladech a na příslušných bankovních výpisech. Bylo zjištěno, že v kontrolovaném období bylo školou dodržováno oddělené účtování o příjmech a čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů pomocí analytických účtů. Kontrolované účetní doklady obsahovaly předepsané náležitosti, účetní záznamy souhlasily s účetními doklady a obsahem účetních operací Kontrolována byla správnost vykazovaných údajů podle části čtvrté (čl. 26) přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zřízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) ve formuláři P 1-04 za rok 2014 u vybraných údajů o vyplacených mzdových prostředcích ze státního rozpočtu a o počtu 6

7 zaměstnanců ve fyzických osobách k Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených ve finančním vypořádání dotací, přehledu čerpání dotace ze státního rozpočtu a v hlavní knize s údaji uvedenými ve výkazu P 1-04 za rok Bylo zjištěno, že školou vykázané údaje o platech zaměstnanců ze státního rozpočtu (řádek 0108), ostatních platbách za provedenou práci ze státního rozpočtu (řádek 0122) a o celkovém počtu fyzických osob k (řádek 0201) byly vykázány správně Kontrolováno bylo vypořádání vztahů se státním rozpočtem (ve smyslu 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem). Finanční prostředky na přímé náklady na vzdělávání a na rozvojové programy ze státního rozpočtu byly po ukončení kalendářního roku 2014 vyúčtovány a byla sestavena tabulka Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok Vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s právním předpisem. Vyúčtování dotací bylo zpracováno dle skutečnosti a ve stanoveném termínu odesláno v souladu s pokyny poskytovatele dotace. Kontrola byla provedena porovnáním údajů uvedených v úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů a tabulce Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu k Údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v kontrolovaných případech věrně zobrazovaly zdroje, stav a pohyb těchto prostředků. Předávané údaje byly v souladu s příslušnými dokumenty a se skutečností. 11 Porovnáním závěrů z kontrol provedených kontrolními orgány v kontrolovaném období ve sledovaných oblastech s přijatými opatřeními a jejich realizací; zjistit, zda kontrolovaná osoba dostatečně účinně prováděla přijatá opatření podle 18 a 19 zákona o finanční kontrole a zda nedochází nadále k porušování vymezených právních předpisů V roce 2014 provedl u právnické osoby kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Finanční výbor Obecního úřadu Tis a kontrolu plnění povinností a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Okresní správa sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod. Kontrolami nebyly zjištěny nedostatky Z výsledků provedených kontrol nevyplynula kontrolovanému subjektu povinnost přijmout nápravná opatření. 12 Prověřit, zda kontrolovaná osoba zavedla a udržovala vnitřní kontrolní systém a zda je zajištěno jeho fungování podle 25 až 27 zákona o finanční kontrole Kontrola byla provedena analýzou interní směrnice o finanční kontrole a porovnáním v ní uvedených postupů s kontrolovanými účetními doklady zachycujícími finanční operace s prostředky státního rozpočtu v roce Kontrolou bylo zjištěno, že ředitelka školy zavedla vnitřní kontrolní systém, jehož zásady upravila vnitřní směrnicí, ze které mimo jiného vyplývá, že funkci příkazce operace vykonávala ředitelka školy. S ohledem na velikost organizace a malou pravděpodobnost výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření byla výkonem sloučené funkce správce rozpočtu a hlavní účetní pověřena účetní školy. Písemné záznamy o řídících kontrolách byly prováděny na příslušných souvisejících dokladech. Škola v kontrolovaných případech postupovala v souladu s uvedeným právním předpisem. 7

8 Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá 1. Zřizovací listina Mateřské školy Tis, příspěvkové organizace s účinností od , ze dne Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení Čj. KUJI 36137/2012, s účinností od , ze dne Jmenování do funkce ředitelky Mateřské školy Tis s účinností od , ze dne Výpis z rejstříku škol a školských zařízení, ze dne Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Začínáme spolu, ze dne Školní řád Mateřské školy Tis, příspěvková organizace, č. j. 17/2011/ŠŘ, ze dne , včetně 5 dodatků 7. Jídelní lístky za období leden, únor a březen roku Seznam stravovaných dětí k Tabulky s průměrnou spotřebou potravin na strávníka a den za měsíc leden až březen roku Výdejky potravin s čísly 1 až 32 od ledna Karty potravin s čísly 58/1, 59/1, 82/1, 121/1, 7/1, 83/1, 31/1 a 2/1 12. Kalkulace oběda na školní rok Přihlášky na stravování na školní rok 2014/ Provozní řád školní jídelny č. j. 20/2011/PŘ-ŠJ 15. Výpočet osobních a věcných nákladů za rok 2014, ze dne Měsíční přehled o stravování za měsíc Způsob čerpání a normování potravin, ze dne Výkaz S 1-01 o mateřské škole podle stavu k , ze dne Výkaz Z o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k , ze dne Výkaz R o ředitelství škol podle stavu k , ze dne Závazné ukazatele přímých NIV po úpravě k 13. listopadu 2014 UZ , ze dne Poskytnutí dotace v rámci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014, č. j. 15, (UZ ) 23. Poskytnutí dotace v rámci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, č. j. KUJI 74026/2014, ze dne Mzdová inventura, Nárokové složky platu plán na rok 2014 podle stavu pracovníků k , ze dne (UZ ) 25. Přehled školení a DVPP za rok 2014 náklady, ze dne Směrnice Vnitřní platový předpis s účinností od Tarifní složky mzdy zaměstnanců za rok Pracovní náplně zaměstnanců s osobními čísly 1, 6, 13, 26, 27 a Rozpis pracovní doby zaměstnanců školy 30. Platové výměry zaměstnanců s osobními čísly 1, 6, 13, 26, 27 a Měsíčních podklady pro mzdy za rok

9 32. Návrh mimořádných odměn ze státního rozpočtu zaměstnanců s osobními čísly 1, 6, 13 a Dohody o provedení práce zaměstnanců s osobními 6, 13, 38 a Mzdová rekapitulace za období 01 12/ Platové lístky za rok Mzdové a osobní listy na rok 2014, ze dne Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání pedagogických pracovníků 38. Účtová osnova pro rok Směrnice o cestovních náhradách s účinností od Směrnice o oběhu účetních dokladů s účinností od Hlavní účetní kniha období 12/2014, ze dne Výkaz zisku a ztráty k , okamžik sestavení: Faktury hrazené z prostředků státního rozpočtu, čísla dokladů: 103, 149, Seznam dokladů hrazených z prostředků státního rozpočtu ze dne Účetní doklady (faktury přijaté) hrazené z prostředků státního rozpočtu čísla dokladů: 103/2014, 149/2014 a 162/ Výdajový pokladní doklad hrazený z prostředků státního rozpočtu č. dokladu: 8/ Výkaz P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2014, vytisknutý Plán DVPP 2014/2015, ze dne Hromadné příkazy k úhradě za rok Internetové bankovnictví za rok Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty financované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů (příloha č. 1A) k Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření provedeném kontrolním orgánem Finančního výboru Obecního úřadu Tis za období , ze dne č. 361/14/660 o kontrole plnění povinností a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ze dne Směrnice vnitřní kontrolní systém, s účinností od Směrnice k provádění finanční kontroly, s účinností od Poučení Podle 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Zborovská 3, Jihlava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. 9

10 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr. Eva Bekeová, školní inspektorka Mgr. Eva Bekeová, v. r. Ing. Hana Vejvodová, kontrolní pracovnice Ing. Hana Vejvodová, v. r. Bc. Alena Votavová, kontrolní pracovnice Bc. Alena Votavová, v. r. Jihlava dne 17. dubna 2015 Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole Jana Ozábalová, ředitelka školy Jana Ozábalová, v. r. Tis dne

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 24877/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice se sídlem Chlum-Korouhvice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Libčeves, okres Louny. Adresa: Školní 132, 439 26 Libčeves. Identifikátor: 600 082 814

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Libčeves, okres Louny. Adresa: Školní 132, 439 26 Libčeves. Identifikátor: 600 082 814 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Libčeves, okres Louny Adresa: Školní 132, 439 26 Libčeves Identifikátor: 600 082 814 Termín konání inspekce: 16.

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. čj. ČŠIL-453/14-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. čj. ČŠIL-453/14-L PROTOKOL O KONTROLE čj. ČŠIL-453/14-L o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov ř a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecni ú d V a l d l k o v Došlodne. ~r2--,:f:-:;-.~2-r:" _~_'k_._ C.). t/.ť//i ( Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 8685/2014 KO Zpráva

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna: ADEVA - školní jídelny, spol. s r. o. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Gymnázium Kolín, Kolín III, Žižkova 162 Žižkova 162, 280 31 Kolín Identifikátor školy: 600 007 081 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/32 /2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-295/14-Z. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-295/14-Z. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-295/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Lípa 118, 763 11 E-mail právnické osoby mslipa@seznam.cz IČO 75 021 145

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1874/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1874/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1874/13-S Název právnické osoby Mateřská škola Nelahozeves, okres Mělník vykonávající činnost školy: Sídlo: Školní 10, 277 51 Nelahozeves

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj (dále

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2413/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 vykonávající činnost školy: Sídlo: Slovenská 27/1726, 120 00 Praha

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-140/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školy/školského zařízení Dětský domov, Semily,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Semechnice, IČ: 00275361 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování Školní stravování, závodní stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných územně samosprávným celkem v oblasti školství. (metodika

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P 11/2014 Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny srpen 2014 Článek 1 Působnost platového předpisu Tento platový předpis upravuje

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 72/99-1250 Signatura: bg4as107 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 2. mateřská škola, Protivín, B.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 399 /2014 Číslo směrnice: 04/2014 Vypracovala:

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2015

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2015 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2015 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 Porušení některých

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Jihlava Školní 1a, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 014 916 Termín konání inspekce: 15., 16. a 19. únor

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012 Ministerstvo školství,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Obec Tasov Tasov č. 89 696 63 Hroznová Lhota IČ: 00488879 I. Úvodní část Právní forma: obec územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Více

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy KUMSP00HSQYA Elektronický podpis -16.12.2014 Certifikát autora podpisu: Jméno : Itig. Oaniate BrSueiová Vydal: PoslSigňurn QuaUfied C... Platnost do:11.3.2q15 Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-174/13-U

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-174/13-U Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-174/13-U Název právnické osoby Mateřská škola U Potůčku, s.r.o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Malodoubská 239, 460 08 Liberec

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA (stav k datu 30. 9. 2014)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA (stav k datu 30. 9. 2014) Úsek vnitřních služeb (50) Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Agenda auditní a kontrolní činnosti 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost zatajování zjištěných hrubých

Více