MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. Směrnici rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské části Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení II. u k l á d á 1. zaměstnancům odpovědným na základě Pracovního řádu Úřadu městské části a Popisů pracovních činností 1.1. postupovat dle uvedené směrnice 2. vedoucí odboru ekonomického 2.1. seznámit se zněním směrnice vedoucí odborů Úřadu městské části 3. vedoucím odborů Úřadu městské části 3.1. seznámit se zněním směrnice podřízené zaměstnance odpovědné na základě Pracovního řádu Úřadu městské části a Popisů pracovních činností Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Městská část Praha 3 Rada městské části S m ě r n i c e rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské části Praha 3

3 Obsah: Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Definice základních pojmů Oprávnění k provádění a dokumentaci pokladních operací a nakládání s ceninami Povinnosti pokladních/pokladníků a zaměstnanců odboru, resp. oddělení při provádění pokladních operací a nakládání s ceninami Náležitosti pokladních dokladů Pokladní kniha Postup při výplatách hromadné povahy Poskytování záloh Článek VIII. Odvádění hotovosti Článek IX. Článek X. Článek XI. Článek XII. Zabezpečení kontroly pokladních operací a nakládání s ceninami Zajištění bezpečnosti při manipulaci s hotovostí a ceninami a jejich úschově Režim hlavních pokladen Nakládání s finanční hotovostí a ceninami v rámci jednotlivých odborů Úřadu Článek XIII. Účinnost Přílohy ke Směrnici rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské části Praha 3: 1. Seznam pokladniček realizovaných odbory Úřadu městské části Praha 3 2. Seznam pracovišť Úřadu městské části Praha 3 nakládajících s ceninami

4 I. Definice základních pojmů Hlavní pokladna pokladny odboru ekonomického v ul. Seifertova 51 a Havlíčkovo nám. 9, hlavní pokladna odboru dopravy (ZPS) Perunova 5 Hlavní pokladna odboru, resp. oddělení uzamykatelná schránka vedoucí/vedoucího odboru, resp. oddělení, jež je uložena v trezoru nebo v pevně zabudované uzamykatelné schránce odboru, resp. oddělení Pokladnička (uzamykatelná schránka) uzamykatelná schránka jednotlivých zaměstnanců odboru, resp. oddělení, vedlejší pokladny odboru dopravy (ZPS) Perunova 5 Ceniny podléhající této směrnici kolkové známky, jednorázové parkovací karty pro potřeby OVVK, stravenky, peněžní poukázky Dohoda o hmotné odpovědnosti - dohody o odpovědnosti vypracovává oddělení personální práce a mezd na základě pokynu příslušné/příslušného vedoucí/vedoucího odboru. Vedoucí odboru odpovídá za to, že dá pokyn k uzavření dohody o odpovědnosti se všemi zaměstnanci/úředníky, kteří mají mít svěřeny hodnoty určené k vyúčtování a zároveň za to, že do doby uzavření dohody zaměstnanci/úředníku hodnoty svěřeny nebudou. II. Oprávnění k provádění a dokumentaci pokladních operací a nakládání s ceninami pokladní operace jsou prováděny v hlavních pokladnách, hlavních pokladnách odboru, resp. oddělení a pokladničkách Úřadu městské části (dále jen Úřadu) písemně pověřeným zaměstnancem, se kterým byla sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti (pokladní/pokladník) při předání a převzetí trvalého i přechodného výkonu funkce pokladní/pokladníka musí být provedena inventarizace pokladní hotovosti operace s ceninami jsou prováděny v hlavní pokladně Havlíčkovo nám. 9 a na příslušných odborech, resp. odděleních Úřadu písemně pověřeným zaměstnancem/úředníkem, se kterým byla sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti při předání a převzetí trvalého i přechodného pověření k nakládání s ceninami pokladníka musí být provedena inventarizace stavu cenin III. Povinnosti pokladních/pokladníků a zaměstnanců/úředníků odboru, resp. oddělení, při provádění pokladních operací a nakládání s ceninami pokladní/pokladník hlavní pokladny plynule a rychle zajišťuje oběh hotovosti zajištěním vhodné hodnotové skladby při výběrech a výplatách

5 pokladní/pokladník hlavní pokladny dodržuje termín a místo výběru hotovosti dle dohody s peněžním ústavem pokladní/pokladník hlavní pokladny odvádí přijatou hotovost na účet u peněžního ústavu ve stanovených termínech, nebo při překročení pokladního limitu tentýž den. V případě kumulování příjmové a výdajové pokladny na jedné funkci tvoří pokladní limit součet hotovostí obou pokladen pokladní/pokladník hlavní pokladny předává dokumentaci pokladních operací (jednotlivé listy pokladní knihy potvrdí svým podpisem a dále musí být podepsány nadřízeným zaměstnancem) oddělení účetnictví ve stanovených lhůtách pro vedení analytické evidence. zaměstnanci odboru, resp. oddělení odvádějí přijatou hotovost do hlavní pokladny při překročení pokladního limitu tentýž den, jinak jedenkrát týdně, nejpozději v pátek pokladní/pokladník vede pokladní knihu v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění. V případě kumulace vedení příjmové i výdajové pokladny na jedné funkci vede pokladní příjmovou pokladní knihu odděleně od výdajové, včetně odděleného ukládání pokladní hotovosti pokladní/pokladník uvádí účel platby na dokladech, na jejichž podkladě vybírá nebo odvádí hotovost a používá hotovost pro stanovený účel pokladní/pokladník denně inventarizuje pokladní hotovost, tj. odsouhlasuje zůstatek finančních prostředků na stav uvedený v pokladní knize a hlásí neprodleně přímému nadřízenému rozdíl mezi evidovaným a hmotným finančním stavem. pokladní/pokladník průběžně kontroluje provádění a dokumentaci pokladních operací pokladní/pokladník provádí každodenní uzávěrku vyznačením mezisoučtu v příjmové a výdajové pokladní knize na samostatném řádku pokladní knihy s vyznačením: zůstatek dne: V případě využívání systému GINIS je tento úkon prováděn systémem pokladní/pokladník vystavuje okamžitě příjmový nebo výdajový pokladní doklad při příjmu nebo výdeji hotovosti. Při využívání systému GINIS toto provádí prostřednictvím systému GINIS v modulu Pokladna. Doklady vyhotovuje v provedení jeden originál a jedna kopie. V případě příjmu hotovosti do pokladny obdrží originál příjmového dokladu plátce a kopii oddělení účetnictví odboru ekonomického. V případě výplaty hotovosti pokladnou obdrží originál výdajového dokladu oddělení účetnictví odboru ekonomického a kopii příjemce hotovosti. pokladní/pokladník kontroluje formální správnost a průkaznost platebních poukazů na podkladě podpisových vzorů pokladní/pokladník ověřuje totožnost příjemce hotovosti pokladní/pokladník svým podpisem na pokladním dokladu potvrzuje uskutečnění pokladní operace

6 pokladní/pokladník přijímá, vydává a eviduje ceniny ve stejném režimu jako finanční hotovost zaměstnanec/úředník odboru, resp. oddělení Úřadu pověřený k nakládání s ceninami přijímá, vydává a eviduje ceniny ve stejném režimu jako finanční hotovost na základě evidence vypracuje zaměstnanec/úředník odboru, resp. oddělení Úřadu pověřený k nakládání s ceninami vyúčtování o příjmech a vydáních cenin za každý kalendářní měsíc a toto vyúčtování po kontrole vedoucí/vedoucího odboru, opatřené podpisem svým a vedoucí/vedoucího odboru předá do oddělení účetnictví odboru ekonomického vždy nejpozději 5. pracovní den následujícího měsíce k provedení účtování o pohybu cenin zaměstnanec/úředník odboru, resp. oddělení Úřadu pověřený k nakládání s ceninami průběžně kontroluje provádění a dokumentaci operací s ceninami. IV. Náležitosti pokladních dokladů název pokladního dokladu číslo pokladního dokladu název organizace datum vyhotovení jméno a adresa plátce nebo příjemce částka platby číslicemi a slovy účel platby podpis osoby, která se účastní pokladní operace a podpis pokladníka příp. plná moc k převzetí finanční hotovosti nebo ceniny Na pracovištích využívajících systém GINIS je podoba pokladních dokladů nadefinována prostřednictvím tohoto systému. Pokladní doklady musí být číslovány podle pořadí v pokladní knize. Příjmové a výdajové pokladní doklady jsou evidovány v samostatných číselných řadách, tj. příjmový doklad ve výdajové pokladně (příjem hotovosti z účtu) bude číslován v souladu s číselnou řadou příjmových dokladů, výdajový doklad v příjmové pokladně (odvod hotovosti na účet) bude číslován v souladu s číselnou řadou výdajových dokladů. Na pracovištích využívajících systém GINIS je podoba pokladních dokladů nadefinována prostřednictvím tohoto systému. výdajový pokladní doklad musí být vystaven na jméno příjemce příjemce nebo jeho zmocněný zástupce potvrdí příjem hotovosti na výdajovém pokladním dokladu svým podpisem při výplatě hotovosti příjemci, který není pokladní osobně znám, poznamená pokladní do výdajového pokladního dokladu základní údaje z příjemcova průkazu totožnosti

7 V. Pokladní kniha Musí být vázaná a před prvním zápisem se vyznačí: označení pokladní knihy název organizace období, kterého se pokladní kniha týká čísla stránek, počínajíc číslem jedna, a počet očíslovaných stránek uvedených na začátku nebo konci pokladní knihy Na pracovištích využívajících systém GINIS je pokladní kniha vedena prostřednictvím tohoto systému. Jednotlivé listy potvrzené při předání oddělení účetnictví odboru ekonomického jsou ukládány pokladní/pokladníkem. Každý zápis do pokladní knihy o pokladní operaci musí obsahovat: datum uskutečněné pokladní operace číslo pokladního dokladu stručný popis pokladní operace částku v hotovosti přijatou nebo vydanou zůstatek při zúčtování stanovené pokladní hotovosti opravy zápisů lze provádět pouze dle zákona o účetnictví, event. regulérním odpovídajícím zásahem v systému GINIS VI. Postup při výplatách hromadné povahy výplaty hromadné povahy se provádí na podkladě zúčtovacích a výplatních listin, které jsou součástí výdajového pokladního dokladu převzetí výplat hromadné povahy potvrzují oprávnění příjemci nebo osoby jimi k tomu písemně zmocněné svým podpisem na výplatní listině, je-li částka zaslána příjemci prostřednictvím peněžního ústavu či pošty, je podpis nahrazen stvrzenkou peněžního ústavu či pošty pokud částky uvedené na výplatní listině nemohou být příjemci vyplaceny v den výplaty, zašle je pokladní/pokladník nejpozději třetí následující pracovní den na adresu příjemce po skončení výplat porovná pokladní/pokladník soupis vyplacených částek s celkovým součtem výplatní listiny a potvrdí jeho správnost svým podpisem VII. Poskytování záloh poskytnuté individuální zálohy jsou běžně zúčtovány po uskutečnění akce u stálých záloh, ze kterých se pořizuje drobný nákup, je veden rozpis výdajů (vyúčtování této zálohy a vyžádání nové je shodné jako u individuální zálohy) k vyúčtování zálohy musí být předloženy předepsané doklady o nákupu

8 VIII. Odvádění hotovosti po skončení pracovního dne smí zůstat v hlavní pokladně, hlavní pokladně odboru, resp. oddělení a pokladničce pouze hotovost nepřesahující limit pokladního zůstatku. Výše limitů je stanovena touto směrnicí a změněna může být pouze usnesením rady městské části s přihlédnutím k hospodářské potřebě hotovostí a k bezpečnosti jejich úschovy nad stanovený limit může pokladní/pokladník v hlavní pokladně ponechat pouze hotovost, která byla přijata v době, kdy již prokazatelně nemohla být odvedena na účet u peněžního ústavu. Dále pak hotovost určenou na výplatu platů, přijímanou do pokladny maximálně jeden pracovní den před výplatním termínem odvod hotovosti v oddělení ověřování a Czech POINT odboru organizačního realizuje vždy vedoucí oddělení (v případě nepřítomnosti jeho/její písemně pověřený zástupce) a to v souladu s touto směrnicí IX. Zabezpečení kontroly pokladních operací a nakládání s ceninami kontrola pokladních operací se provádí namátkově minimálně čtyřikrát ročně v hlavních pokladnách Havlíčkovo nám. 9 a Seifertova 51 a dále na pokladnách Perunova 5 a na pokladních místech na odborech a je zajištěna vnitřní řídící kontrolou plně v režimu Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole prostřednictvím příslušných vedoucích odborů. při kontrole se přepočítá pokladní hotovost a zjištěný stav se porovná s údaji v pokladní knize. Podle výpisu z účtu se ověří výběry a vklady pokladny. Přezkoumá se správnost náležitostí pokladních dokladů a správnost vedení pokladní knihy. Z kontroly se pořizuje zápis, který je uložen v jednom výtisku na pokladně a v jednom výtisku u vedoucí/vedoucího odboru. útvar interního auditu zahrne do plánu interního auditu každý rok kontrolu návaznosti číselných řad pokladních dokladů na vybraných pokladnách. Z této kontroly bude pořízena zpráva interního auditora. kontrola nakládání s ceninami se provádí namátkově minimálně čtyřikrát ročně v hlavní pokladně Havlíčkovo nám. 9 a na příslušných místech na odborech a je zajištěna vnitřní řídící kontrolou plně v režimu Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole prostřednictvím příslušných vedoucích odborů. při kontrole se přepočítají ceniny a zjištěný stav se porovná s údaji v evidenci na příslušném odboru a s údaji v účetní evidenci. Z kontroly se pořizuje zápis, který je uložen v jednom výtisku u zaměstnance/úředníka pověřeného k nakládání s ceninami a v jednom výtisku u vedoucí/vedoucího odboru.

9 X. Zajištění bezpečnosti při manipulaci s hotovostí a ceninami a při jejich úschově pokladní/pokladník a zaměstnanci/úředníci odboru, resp. oddělení odpovídají za přenos, přepravu a uložení hotovosti, cenin a pokladních dokladů v rámci zásad vyplývajících z převzaté hmotné odpovědnosti, z bezpečnostních, požárních a organizačních předpisů hlavní pokladna Havlíčkovo nám. 9 provádí nákup cenin pro jednotlivé odbory Úřadu (kolkové známky, jednorázové parkovací karty). Tyto ceniny do doby předání odpovědnému zaměstnanci/úředníku odboru podléhají pravidlům úschovy dle následujícího odstavce. Předání probíhá na základě písemného požadavku vedoucího/vedoucí odboru proti podpisu přejímajícího zaměstnance/úředníka hotovost a ceniny musí být uschovány v hlavních pokladnách v bezpečných uzamykatelných pokladních skříních (trezorech). Klíče od pokladní skříně má pokladní/pokladník, duplikáty klíčů uschovává zaměstnavatel (vedoucí odboru) na bezpečném a k tomu určeném místě v obálce zapečetěné pokladní/pokladníkem, jíž/jemuž byly svěřeny originály klíčů zajištění bezpečnosti při manipulaci s hotovostí a ceninami a při jejich úschově na příslušných odborech úřadu se řídí ustanoveními Čl. XII - Nakládání s finanční hotovostí a ceninami v rámci jednotlivých odborů Úřadu Pokladna Havlíčkovo náměstí 9 XI. Režim hlavních pokladen 1. Organizační začlenění: odbor ekonomický 2. Pokladní hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pokladní činnost: pokladní služby pro potřeby Úřadu, zajištění cenin, vč. výplaty platů a zajištění stravenek, výběr poplatků Ve věci výběru správních poplatků vyplývajících z činnosti odboru živnostenského se stanovuje následující: úředník/úřednice odesílající klienta k úhradě poplatku do hlavní pokladny vybaví klienta dokladem, který bude obsahovat požadovanou částku k úhradě, celé jméno a příjmení klienta a jeho adresu, pro umožnění správné identifikace klienta v pokladně. Podoba tohoto dokladu bude za celý odbor jednotná. Způsob vyplňování a vzhled dokladu se ponechává na rozhodnutí vedoucí/vedoucího odboru živnostenského z důvodu co nejmenší zátěže odboru související s plněním tohoto ustanovení. Jedná se pouze o podpůrný doklad, který nebude využit k jinému účelu.

10 4. Hmotná odpovědnost pokladní/pokladníka: za svěřené finanční prostředky, ceniny 5. Limit pokladní hotovosti: výdajová pokladna 200 tis. Kč příjmová pokladna 100 tis. Kč 6. Pojištění: Kooperativa pojišťovna, a.s. na celkovou výši tis. Kč, převoz hotovosti v termínu výplat pojištěn na 500 tis. Kč 7. Limit hotovosti k samostatnému přenášení: 30 tis. Kč, nad tuto částku je pokladní/pokladník povinna/povinen mít doprovod 8. Odvody přijaté hotovosti: při dosažení limitu, nejpozději poslední den v měsíci, zůstatek k každého roku musí být roven nule Pokladna Seifertova Organizační začlenění: odbor ekonomický 2. Pokladní hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pokladní činnost: pokladní služby pro potřeby Úřadu a veřejnost, prodej kolků 4. Hmotná odpovědnost pokladní/pokladníka: za svěřené finanční prostředky, ceniny 5. Limit pokladní hotovosti: výdajová pokladna 20 tis. Kč příjmová pokladna 200 tis. Kč 6. Pojištění: Kooperativa pojišťovna, a.s. na celkovou výši tis. Kč 7. Limit hotovostí k samostatnému přenášení: 30 tis. Kč, nad tuto částku je pokladní/pokladník povinna/povinen mít doprovod 8. Odvody přijaté hotovosti: za hotovost přijatou v pondělí a středu následující kalendářní den, za hotovost přijatou v úterý, čtvrtek a pátek týž den, při dosažení limitu ihned, vždy nejpozději poslední den v měsíci, zůstatek k každého roku musí být roven nule

11 Pokladna ZPS Perunova 5 1. Organizační začlenění: odbor dopravy 2. Pokladní hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek po telefonickém objednání 3. Pokladní činnost: pokladní služby pro potřeby Úřadu prodej parkovacích karet ZPS 4. Hmotná odpovědnost pokladních/pokladníků: za svěřené finanční prostředky 5. Limit pokladní hotovosti: 400 tis. Kč vč. pokladniček 6. Pojištění: Kooperativa pojišťovna, a.s. na celkovou výši tis. Kč 7. Limit hotovostí k samostatnému přenášení: 100 tis. Kč, nad tuto částku je pokladní/pokladník povinna/povinen mít doprovod 8. Odvody přijaté hotovosti: denně (noční trezor), při dosažení limitu ihned, zůstatek k každého roku je stanoven na 30 tis. Kč XII. Nakládání s finanční hotovostí a ceninami v rámci jednotlivých odborů Úřadu Režim nakládání s finanční hotovostí se stanovuje takto: Jednotlivým odborům, resp. oddělením Úřadu se tímto nařízením povoluje realizovat příjmy v hotovosti dle přílohy č. 1 tohoto nařízení. Výše hotovosti, kterou je povoleno na odboru přechovávat se stanovuje na 3.000,- Kč. V případě pevně zabudované uzamykatelné schránky pak ,- Kč. Výjimky tvoří pouze níže uvedené odbory, resp. oddělení: - výše hotovosti, kterou je povoleno přechovávat na oddělení matrik a státního občanství odboru občanskosprávního je stanovena na ,- Kč v případě pokladniček, v případě trezoru nebo pevně zabudované uzamykatelné schránky na ,- Kč - výše hotovosti, kterou je povoleno přechovávat na oddělení ověřování a Czech POINT odboru organizačního je stanovena na ,- Kč v případě pokladniček, v případě trezoru nebo pevně zabudované uzamykatelné schránky na ,- Kč - výše hotovosti, kterou je povoleno přechovávat na oddělení správy dokumentů odboru organizačního je ,- Kč. Minimální povolené zajištění hotovosti: příruční přenosná uzamykatelná pokladnička.

12 - výše hotovosti, kterou je povoleno přechovávat na oddělení správním odboru občanskosprávního je stanovena na 3.000,- Kč. Minimální povolené zajištění hotovosti: příruční přenosná uzamykatelná pokladnička, příp. jiná uzamykatelná schránka. - výše hotovosti, kterou je povoleno přechovávat na odboru živnostenském je stanovena na ,- Kč. Minimální povolené zajištění hotovosti: příruční přenosná uzamykatelná pokladnička. - výše hotovosti, kterou je povoleno přechovávat na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního je stanovena na ,- Kč v případě pokladniček, v případě trezoru nebo pevně zabudované uzamykatelné schránky na ,- Kč - výše hotovosti, kterou je povoleno přechovávat na oddělení životního prostředí odboru dopravy je stanovena na ,- Kč. Minimální povolené zajištění hotovosti: příruční přenosná uzamykatelná pokladnička. Toto pokladní místo se zřizuje od termíny předávání hotovosti do některé z hlavních pokladen: nejpozději každý pátek a vždy k poslednímu dni v měsíci, dále vždy při dosažení povolené výše přechovávané hotovosti - s osobami odpovědnými za nakládání s hotovostí musí být sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti - veškeré nakládání s hotovostí je evidováno v pokladní knize, tj. všude tam, kde je vybírána hotovost, vede odpovědná osoba pokladní knihu. V případě hlavních pokladen a pokladniček ZPS prostřednictvím systému GINIS - při předávání hotovosti hlavní pokladně je příslušná strana pokladní knihy po provedení kontroly potvrzena podpisem vedoucí/vedoucího odboru a podpisem osoby, která pokladní knihu vede. Dále je zde uvedeno datum a razítko. Originál listu se spolu s hotovostí předá pokladní/pokladníkovi hlavní pokladny - odpovědnost za správnost nakládání s prostředky v hotovosti na odboru a za správnost odvodu hotovosti z odboru do hlavní pokladny nese vedoucí odboru - na vyúčtování hotovostí na odborech se vztahují veškeré pokyny platné pro provádění inventarizací a vyúčtování pokladen k každého roku. K tomuto datu musí být veškerá hotovost vypořádána s hlavní pokladnou tak, aby její stav byl roven nule - na vyúčtování hotovostí hlavních pokladen se vztahují veškeré pokyny platné pro provádění inventarizací a vyúčtování pokladen k každého roku. K tomuto datu musí být veškerá hotovost vypořádána tak, aby její stav byl roven nule

13 Režim nakládání s ceninami se stanovuje takto: Jednorázové parkovací karty pořizuje hlavní pokladna Havlíčkovo nám. 9 pro oddělení informační centrum odbor vnějších vztahů a komunikace nákupem v hotovosti na základě písemného požadavku vedoucího odboru vyplývajícího z potřeb odboru. Jejich úschova v hlavní pokladně a způsob předání na odbor podléhá ustanovení Čl. X. - Zajištění bezpečnosti při manipulaci s hotovostí a ceninami a při jejich úschově. Minimální povolené zajištění na odboru: příruční přenosná uzamykatelná pokladnička, příp. jiná uzamykatelná schránka. Kolkové známky pořizuje hlavní pokladna Havlíčkovo nám. 9 pro odbor bytů a nebytových prostor a odbor majetku nákupem v hotovosti na základě písemného požadavku vedoucích odborů vyplývajících z potřeb odboru. Jejich úschova v hlavní pokladně a způsob předání na odbor podléhá ustanovení Čl. X. - Zajištění bezpečnosti při manipulaci s hotovostí a ceninami a při jejich úschově. Minimální povolené zajištění na odboru: příruční přenosná uzamykatelná pokladnička, příp. jiná uzamykatelná schránka. Kolkové známky mohou být v případě potřeby za stejných podmínek pořízeny i pro další odbory Úřadu. Stravenky pořizuje odbor správy úřadu od externího dodavatele. Stravenky přebírá při dodání hlavní pokladna Havlíčkovo nám. 9. Jejich úschova v hlavní pokladně a způsob předání na odbory podléhá ustanovení Čl. X. - Zajištění bezpečnosti při manipulaci s hotovostí a ceninami a při jejich úschově. Peněžní poukázky pořizuje odbor kultury od externího dodavatele. Poukázky přebírá při dodání pověřený zaměstnanec/úředník odboru kultury. Minimální povolené zajištění: příruční přenosná uzamykatelná pokladnička na vyúčtování cenin se vztahují veškeré pokyny platné pro provádění inventarizací k každého roku XIII. Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání a ruší Směrnici rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské části Praha 3, schválenou usnesením rady městské části č. 621 z

14 Příloha č. 1 ke Směrnici rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské části Praha 3 Seznam pokladniček realizovaných odbory Úřadu městské části Praha 3 odbor druh činnosti předáváno kam občanskosprávní správní poplatky blokové pokuty pokladna S51, H9 pokladna H9 vnějších vztahů a kopírovací služby, prodej upomínkových pokladna H9 komunikace předmětů kultury prodej upomínkových předmětů pokladna H9 správy úřadu kopírovací služby, prodej tiskopisů pokladna H9 do technické správy poplatky za zadávací dokumentace pokladna H9 majetku a investic bytů a nebytových správní poplatky, kopírovací služby pokladna H9 prostor životního prostředí blokové pokuty, správní poplatky pokladna S51 sociálních věcí prostředky veřejného opatrovníka správní poplatky záloha na dárky nesouvisí s pokladnou ÚMČ pokladna S51 pokladna H9 školství a zdravotnictví prostředky vedoucí jeslí nesouvisí s pokladnou ÚMČ organizační správní poplatky, Czech POINT pokladna H9 kopírovací služby, prodej tiskopisů pokladna H9 výstavby kopírovací a archivní služby pokladna H9 živnostenský blokové pokuty pokladna H9 dopravy oddělení životního prostředí od správní poplatky pokladna H9 Použité zkratky: ZPS - zóna placeného stání H9 - Havlíčkovo nám. 9 S51 - Seifertova 51 L14 - Lipanská 14

15 Příloha č. 2 ke Směrnici rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské části Praha 3 Seznam pracovišť Úřadu městské části Praha 3 nakládajících s ceninami odbor druh cenin způsob pořízení majetku kolkové známky hotově pokladna H9 bytů a nebytových prostor kolkové známky hotově pokladna H9 vnějších vztahů a jednorázové parkovací karty hotově pokladna H9 komunikace kultury peněžní poukázky externí dodavatel/faktura správy úřadu stravenky uložené v pokladně H9 externí dodavatel/faktura Použité zkratky: H9 - Havlíčkovo nám. 9

16 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického Poslední úprava Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské části Praha 3 byla realizována usnesením rady městské části č. 621 z Současná novelizace Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu městské části Praha 3 je předkládána ke schválení vzhledem ke změnám realizovaným od poslední úpravy v oblasti technické i personální. Směrnice byla oproti předešlému znění doplněna i o konkrétní úpravu nakládání s ceninami.

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec: Staré Hradiště Adresa: Staré Hradiště 155 533 52 Staré Hradiště Směrnici zpracovala: Lucie Kotrčová Směrnici schválil: starosta obce Ing. Miroslav Čepčář Směrnice

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 6 /2006 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (Úplné znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.5.2010, dodatku č. 2 ze dne 21.12.2011 a dodatku

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

plk. Ing. Ivan Koleňák

plk. Ing. Ivan Koleňák Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

Směrnice pro zpracování účetnictví

Směrnice pro zpracování účetnictví Obec Salačova Lhota Směrnice č.3 Směrnice pro zpracování účetnictví Obec : Salačova Lhota Směrnici zpracoval: Švecová Zdeňka Obsah směrnice: I.Oddíl: Úvodní ustanovení Čl. 1: Legislativní rámec Čl. 2:

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ RADY A ÚSTŘEDÍ Verze: Dne: Schválil: Vypracoval: Článek I. Úvodní ustanovení

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy Pracovní návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ke způsobu hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, postupu při provádění kontrol, obsahu informace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475271111 č. jednací : MM/ORM/35979/2014 č. evidenční:.../2014, 81/14 vyřizuje

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. jednající prostřednictvím své organizační složky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady a ING Fondy (dále jen Reklamační

Více

Směrnice upravující finanční a majetkové vztahy města Písek

Směrnice upravující finanční a majetkové vztahy města Písek Směrnice upravující finanční a majetkové vztahy města Písek Účinnost od 11.9.2015 1 O b s a h Část první - Úvod.. 3 Článek 1 až 2 Část druhá - Oběh účetních dokladů.... 4 Článek 3 až 12 Část třetí - Harmonogram

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Směrnice pro poskytování odměn funkcionářům SBD a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a společenství vlastníků

Směrnice pro poskytování odměn funkcionářům SBD a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a společenství vlastníků Směrnice pro poskytování odměn funkcionářům SBD a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a společenství vlastníků Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.6.2009 1.6.2009 2 Dne: 15.4.2009

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Obce Sněžné Projednáno a schváleno

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Předpokládaná doba plnění je 18 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejnižší nabídková cena.

Předpokládaná doba plnění je 18 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejnižší nabídková cena. Číslo jednací: MCBS/2015/0128202/CHUD K podání: Vaše číslo jednací: Spisová značka: 2010/MCBS/2015/0128202/1 Vyřizuje: Mgr. Radim Chuděj ID datové schránky: qykbwe7 V Brně dne 13.11.2015 Výzva k podání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), mimo režim tohoto zákona

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava Čj.: KR/11/00208-11/04106 K o l e j n í ř á d 1 Základní ustanovení 1. Vysokoškolská kolej (dále jen kolej) je účelovým zařízením Vysoké

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vysoká škola logistiky o.p.s. Rozsah platnosti dokumentu: Vysoká škola logistiky o.p.s. Název: Směrnice rektora č. 2/2008 Knihovní řád knihovny VŠLG Č.j.: Spisový znak: Počet stran: 4 + 2přílohy Vypracoval:

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Knihovní řád Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Praha 2015 V souladu se zřizovací listinou hlavního města Prahy, usnesením č. 26/11 ze dne 31.3. 2005 a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb Příloha: XX Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb Datum zveřejnění: 10.3.2010 Příloha č. 1 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více