1. Smluvní vztah. 2. Smlouva o zájezdu a potvrzení účasti

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Smluvní vztah. 2. Smlouva o zájezdu a potvrzení účasti"

Transkript

1 1. Smluvní vztah Vzájemný vztah mezi CK Kompas Praha spol. s r.o. (dále jen CK Kompas) a zákazníkem (jednotlivci nebo organizacemi jako účastníky zájezdů CK Kompas) se řídí ustanovením zákona č. 159/1999 Sb. a občanským zákoníkem a je dále upraven v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. CK Kompas si vyhrazuje práva uvést v prodejních materiálech (katalog, informační nebo nabídkový list) odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Kompas Praha a zákazníkem (objednatelem) vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákazníka na Smlouvě o zájezdu, případně na základě odsouhlasené Smlouvy o zájezdu potvrzené CK a vstupuje v platnost úhradou zálohy či celé částky na účet CK Kompas. 2. Smlouva o zájezdu a potvrzení účasti 3. Platba a) zájezd si zákazník může rezervovat ve všech prodejních místech CK Kompasu a dále u všech smluvních obchodních zástupců, označených jako prodejce zájezdů CK Kompas; v případě nepřevedení platby od klienta na účet CK Kompas nemůže být služba CK Kompas poskytnuta b) mezi zákazníkem a CK Kompas vzniká smluvní vztah uzavřením a předáním řádně vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu, případně na základě odsouhlasené Smlouvy o zájezdu; podepsanou (odsouhlasenou) Smlouvou o zájezdu zákazník potvrzuje, že jsou mu známy Všeobecné obchodní podmínky CK Kompas k účasti a souhlasí s nimi a to i jménem všech spolucestujících osob, které jej k uzavření Smlouvy o zájezdu pověřily; u nezletilých osob do 18 let musí Smlouvu o zájezdu podepsat (odsouhlasit) jeho zákonný zástupce; v případě, že Smlouva o zájezdu je prodejci doručená až po lhůtě vyznačené na Smlouvě o zájezdu, případně je-li vyplněná neúplně nebo v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, je CK Kompas oprávněna nabídnout zájezd dalšímu zájemci c) Smlouva o zájezdu platí i pro všechny osoby uvedené objednavatelem na smlouvě; za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí objednavatel jako za své vlastní Platba zájezdů bude provedena zálohově. První záloha ve výši 30% ceny objednaných služeb je splatná ihned při vyplnění Smlouvy o zájezdu. Doplatek musí být zaplacen před odjezdem tak, aby doklad o zaplacení obdržela CK Kompas nejpozději 30 dní před konáním zájezdu. Bez plného zaplacení zákazník neobdrží potřebné doklady na cestu (letenky, pokyny k cestě autobusem, vouchery apod.). Poplatky za změnu rezervace (změna termínu, způsobu dopravy, odjezdového/příjezdového místa, změna ubytování, změna jména v dokladech na cestu) a za odstoupení od smlouvy jsou splatné ihned. V případě rezervace 30 dnů a méně před odjezdem je celková cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením Smlouvy o zájezdu. 4. Sjednané služby a) pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na Smlouvě o zájezdu případně na potvrzení o rezervaci; rozšíření nebo změny služeb nad rámec smlouvy musí být ze strany CK Kompas písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před začátkem zájezdu b) délka zájezdu je určena termíny uvedenými v Smlouvě o zájezdu případně na potvrzení o rezervaci; časy odjezdů a příjezdů budou potvrzeny v cestovních pokynech, nejpozději 7 dní před odjezdem c) pokud zákazník z důvodu předčasného odjezdu nevyužije některé sjednané a zaplacené služby, např. pobyt v hotelu, stravování, dopravu, je možná náhrada nečerpaných služeb pouze v tom případě, jestliže je bude zahraniční partner nebo tuzemský poskytovatel služeb refundovat

2 d) v případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v hotelu jiném, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie, který splní účel zájezdu; další nároky vůči CK Kompas jsou vyloučeny 5. Ceny a) závazná cena je uvedena v katalogu b) všechny ceny v katalogu uvedené, vycházejí z kurzu české koruny k EUR ke dni c) CK Kompas má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení: ceny dopravy včetně pohonných hmot (jeli součástí ceny zájezdu) v případě devalvace Kč o více než 10% oproti kurzům vyhlášeným ČNB v době stanovení cen zájezdů Pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu, písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na ovou adresu uvedenou v Smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má CK Kompas právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit. d) případné slevy, vyhlášené CK Kompas po datu podpisu Smlouvy o zájezdu zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu, slevy se nesčítají, pokud není uvedeno jinak Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: CK Kompas je oprávněn při splnění podmínek dle 2530 obchodního zákoníku zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto: zájezdy s autobusovou dopravou - ceny autobusové dopravy byly kalkulovány při ceně nafty 34,33 Kč/litr (zdroj: Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 36,- Kč/litr je CK Kompas oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za každou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 36,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za každých započatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu. při zvýšení směnného kursu české koruny (devalvace) použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, je CK Kompas oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. 6. Změny sjednaných služeb a cen a) Kompas je oprávněn uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu, které jsou nezbytné, a které Kompas úmyslně nezpůsobil, pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu b) Kompas je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změny cen u zahraničních partnerů, dopravců a jiných dodavatelů služeb a okolností vis maior, případně další okolnosti), změnit dohodnuté podmínky zájezdu; takové změny je Kompas povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu; v případě, že zákazník již uhradil stanovenou

3 zálohu a došlo ke změně v ceně sjednaných služeb, je zákazník povinen do 5 dnů podat písemnou zprávu o seznámení s touto skutečností a uhradit rozdíl v ceně služeb; nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn od smlouvy odstoupit; v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu a došlo ke změně v ceně sjednaných služeb, zůstávají sjednané služby a jejich cena beze změn c) při změně odjezdového/příjezdového místa oproti původně stanovenému převezme Kompas náklady na náhradní dopravu do výše vlakového jízdného 2. třídy, případně autobusového jízdného d) Kompas si vyhrazuje právo na změnu času odjezdů autobusů, stornování konkrétních zájezdů i dopravy pokud bude přihlášen malý počet účastníků (viz. bod 9) a je tato informace uvedena u těchto konkrétních autobusových zájezdů e) Kompas není povinen poskytnout zákazníkovy plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb 7. Práva a povinnosti zákazníka Zákazník má právo: a) na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb. b) vyžadovat informace o všech skutečnostech, které se týkají zakoupeného zájezdu. c) kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy (viz bod 8). d) na reklamaci a její vyřízení v souladu s reklamačním řádem Kompasu (viz bod 10). e) na ochranu jakýchkoliv osobních dat před nepovolanými osobami. f) na kontakt a telefonní číslo na místního zástupce Kompasu, nejbližší kancelář Kompasu nebo zastupitelský úřad pro případ nesnází. Zákazník má povinnost: a) písemně oznámit Kompasu jakoukoliv změnu (osoby, termínu, změna dopravy, změna nástupního místa) b) poskytnout Kompasu požadované údaje pro uzavření Smlouvy o zájezdu c) zajistit doprovod u osob mladších 18 let se souhlasem zákonného zástupce, a u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje d) nahlásit účast cizích státních příslušníků z důvodů vízové povinnosti e) uhradit cenu zájezdu v souladu s bodem 3 Platba f) bez zbytečného odkladu sdělit Kompasu své stanovisko k případným změnám g) dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů; v případě zmeškání odjezdu vlastní vinou nebo předčasného ukončení pobytu zákazníkovi nevzniká nárok na finanční kompenzaci

4 h) převzít potřebné doklady pro čerpání služeb a doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku i) při výjezdu z ČR mít u sebe platný cestovní doklad, případně vízum j) řídit se pokyny zástupce Kompasu a dodržovat stanovený program k) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku a svým chováním nerušit ostatní klienty. l) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím zařízení m) v případě ztráty nebo odcizení dokladů si klient platí náklady spojené s vystavením náhradních dokladů sám n) v případě odstoupení od Smlouvy o zájezdu oznámit tuto skutečnost písemně v prodejním místě, kde uzavřel smluvní vztah s Kompasem o) seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami a Informacemi své účastníky p) v případě, že smluvní vztah vznikl mezi Kompasem a skupinou lidí, určit odpovědného vedoucího, který seznámí všechny účastníky se Všeobecnými obchodními podmínkami a Informacemi 8. Zrušení zájezdu účastníkem a) zákazník (objednatel) má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené Smlouvy o zájezdu s CK Kompas (stornovat zájezd); výše odstupného (storno poplatek) je účtován ke dni, kdy je odstoupení (storno zájezdu) písemně doručeno do CK Kompas b) storno poplatky u zájezdů do Chorvatska a Slovinska se účtují za každého účastníka při stornu následovně: 46 a více dnů před odjezdem: 10% z ceny objednaných služeb; dnů před zahájením zájezdu: 25% z ceny objednaných služeb; dnů před zahájením zájezdu: 50% z ceny objednaných služeb; 14 3 dny před zahájením zájezdu: 75% z ceny objednaných služeb; méně než 3 dny před zahájením zájezdu 100% z ceny objednaných služeb; c) za změnu již nahlášených údajů bude Kompas účtovat poplatek 500 Kč za Smlouvu o zájezdu d) podmínky pro uplatnění pojištění stornopoplatků (v případě, že bylo sjednáno volitelné cestovní pojištění, které není v ceně zájezdu): vážné akutní onemocnění nebo úrazu, který utrpěl pojištěný, osoba jemu blízká nebo spolucestující a které vyžaduje z lékařského hlediska upoutání na lůžko nebo hospitalizaci, přičemž je povinen předat pojistiteli veškerou lékařskou dokumentaci. (Pozor pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě zrušení cesty kromě jiného také pro onemocnění, které existovalo v okamžiku sjednání pojištění, resp. zaplacení zájezdu, i když dosud nebylo léčeno, a z dalších důvodů podrobně uvedených v brožuře ERV Pojišťovny a. s. s názvem Všeobecné pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky, kterou obdrží objednavatel vždy spolu s voucherem a ostatními cestovními dokumenty)

5 úmrtí pojištěného, osoby jemu blízké nebo spolucestujícího, přičemž je povinen předat pojistiteli dokumentaci potřebnou pro šetření pojistné události značná škoda na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklá v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelné události či trestního činu třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu, přičemž je povinen předat pojistiteli policejní zprávu nebo jiné dokumenty dokazující vznik pojistné události pojistnou událostí není zrušení cesty z důvodů změny cestovních plánů nebo nemůže-li pojištěný obdržet vízum nebo čerpat dovolenou nastane-li pojistná událost, uhradí pojistitel pojištěnému výlohy, které vznikly zrušením cesty jemu a v rámci jedné pojistné události nejvýše jednomu spolucestujícímu, při spoluúčasti uvedené v pojistné smlouvě 9. Zrušení zájezdu ze strany Kompasu a) Kompas je oprávněn v těch případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků (30 osob) s autobusovou dopravou do 50 míst, kterou organizuje CK Kompas, nebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodů překročení hranice hospodárnosti proveditelné, zrušit zájezd nejpozději 7 dnů před odjezdem b) je-li uskutečnění zájezdu konkrétně ztíženo nebo ohroženo následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možno při uzavírání Smlouvy o zájezdu předvídat, je Kompas oprávněn zájezd zrušit c) ve všech výše uvedených případech obdrží zákazník peníze za sjednané služby zpět neprodleně a bez zbytečného odkladu; zároveň zákazník nemá nárok na žádné další náhrady 10. Reklamační řád CK Kompas a) Předmět Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby (reklamace) vč. podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou o zájezdu a jejich vyřizování v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované cestovní kanceláří s výjimkou nároků vzniklých z přepravy na základě tuzemských a zahraniční dopravních cenin, jejichž uplatňování a vyřizování se řídí platnými tarifními a přepravními předpisy dopravních společností. b) Uplatňování reklamací Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných cestovní kanceláří zákazník uplatňuje v provozovně cestovní kanceláře, v sídle nebo u zprostředkovatele služeb cestovní kanceláře, kde reklamované služby zakoupil, případně v místě poskytované služby u průvodce, delegáta nebo u jiného cestovní kanceláří pověřeného zástupce. Práva z odpovědnosti za vady doplňkově prodávaného zboží zákazník uplatňuje v kterékoli provozovně cestovní kanceláře, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, tj. v provozovně cestovní kanceláře, kde reklamované doplňkově prodávané zboží zakoupil, případně i v sídle cestovní kanceláře. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Pokud zákazník vlastním zaviněním neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě smlouvy o zájezdu, tj. u předem sestavené, nabízené a

6 prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od skončení zájezdu, cestovní kancelář mu slevu z ceny nepřizná. Práva z odpovědnosti za vady ubytování je třeba rovněž uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 6 měsíců. Práva z odpovědnosti za doplňkově prodávané zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, co je obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; současně se doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, např. stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o platbě apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace. c) Vyřizování reklamací Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je průvodce zájezdu, vedoucí provozovny cestovní kanceláře poskytující předmětné služby nebo jiný cestovní kanceláří pověřený zástupce povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší. V případě ústního podání reklamace (např. v místě poskytované služby) je povinen průvodce zájezdu, delegát nebo jiný cestovní kanceláří pověřený zástupce sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem reklamace (předmět reklamace), jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže zákazník předá průvodci zájezdu nebo vedoucímu provozovny nebo jinému pověřenému zástupci cestovní kanceláře písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující průvodce zájezdu nebo vedoucí provozovny nebo jiný pověřený zástupce cestovní kanceláře. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení jako v případě ústního podání. d) Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jinému cestovní kanceláří pověřenému zástupci jakož i zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti zástupce cestovní kanceláře a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. e) Způsoby vyřízení reklamace V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. Jinak cestovní kancelář poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu cestovní kanceláře (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

7 f) Ostatní ustanovení 11. Ručení a promlčení V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění. g) Závěrečná ustanovení Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem a nahrazuje dřívější Reklamační řád cestovní kanceláře. Kompas ručí za správnost popisu služeb v katalogu, nikoli však za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž vydavatelem není Kompas a které jsou např. součástí cestovních pokynů prodejců. 12. Vyšší moc V případech vyšší moci (přírodní katastrofy, zemětřesení, neklidná politická situace, válečného stavu, povstání, vzpoury, stávky, teroristického útoku, blokády hraničních přechodů a dopravních komunikací, nepřízeň počasí, atd.) Kompas nepřebírá odpovědnost za škody a důsledky; klientovi nebude vrácena již uhrazená platba; eventuálně další výdaje nebudou ze strany CK proplaceny, pokud nebude dohodnuto jinak. 13. Cestovní doklady Platný cestovní doklad si zabezpečuje každý účastník sám, přitom dbá, aby platnost pasu byla minimálně 6 měsíců po skončení zájezdu. Cizí státní příslušníci si zajišťují víza sami a Kompas nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé neudělením víza. Cestující je povinen si pečlivě překontrolovat cestovní doklady i ubytovací poukaz a v případě zjištění chyb nebo nepřesností okamžitě informovat CK. 14. Pojištění a) Povinné smluvní pojištění CK dle zákona č. 159/1999 Sb. CK Kompas má sjednáno pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb., na jehož základě vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy CK Kompas z důvodu svého úpadku: neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně pokrytého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. CK Kompas je povinna předat zákazníkovi současně se Smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny o Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kancelář. b) Cestovní pojištění Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu! Doporučujeme všem klientům, aby dle svého zvážení si sjednali cestovní pojištění. Je-li sjednáno cestovní pojištění, je číslem pojistné smlouvy číslo Smlouvy o zájezdu. Pojistníkem je osoba, která uzavírá Smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Doba trvání pojištění odpovídá délce zájezdu. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích,

8 pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění (produktové varianty). V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že pojistitelem je ERV pojišťovna, a. s., IČ , sídlo Křižíkova 237/36a, PSČ Praha 8 ( tel.: ). Dále zákazník bere na vědomí, že úhradou ceny zájezdu je uhrazeno pojistné včetně pojistného na zrušení cesty (stornopoplatků), pokud sjednaná produktová varianta toto pojištění obsahuje. Zákazník rovněž potvrzuje, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky. Volitelné cestovní pojištění ERV pojišťovny podléhá 100% stornu. Zákazník (objednatel) bere na vědomí, že nesjednáním pojištění u CK Kompas Praha přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti se zájezdem. 15. Závěrečné ustanovení Podepsáním Smlouvy o zájezdu nebo odsouhlasením Potvrzení o rezervaci vyslovuje zákazník (objednatel) jménem svým i jménem ostatních osob uvedených ve Smlouvě o zájezdu nebo na Potvrzení o rezervaci souhlas s tím, aby CK Kompas zpracovala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dobrovolně poskytnuté osobní údaje včetně data narození. Tento souhlas je zákazníkem udělen až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK Kompas a poskytovatelům služeb cestovního ruchu a dále předány ERV Pojišťovně a. s. pouze v případě sjednání cestovního pojištění pro účely pojišťovací. Veškeré informace a údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách, obsažené v katalozích či písemných nabídkách CK Kompas odpovídají informacím známým v době jejich tisku. Změny jsou vyhrazeny. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem a vztahují se na zájezdy organizované CK Kompas.

9 1) Individuální zájezdy do Chorvatska a Slovinska. Ceny uvedené v tabulkách u ubytovacích kapacit platí pro zájezdy s vlastní dopravou. Ceny u hotelů zahrnují (pokud v katalogu není uvedeno jinak): ubytování, polopenzi (snídaně a večeře), pobytovou taxu a pojištění proti úpadku CK. V některých případech jsou ceny uvedeny se snídaní, plnou penzí či all inclusive. Ceny uvedené u apartmánů zahrnují: týdenní nájem celého apartmánu a pobytovou taxu. U některých apartmánů se platí na místě jednorázový přihlašovací poplatek. V ceně není zahrnuto (pokud v katalogu není uvedeno jinak): cestovní pojištění, doprava do místa pobytu a zpět do ČR, výlety v místě pobytu, nápoje k hlavním jídlům (večeře), při ubytování v apartmánech také stravování. V tabulkách najdete slevy pro dospělou osobu na přistýlce a pro děti. Dále jsou v tabulkách uvedeny fakultativní příplatky za stravu, klimatizaci a další. Uvedené ceny jsou na týden (pokud v katalogu není uvedeno jinak). Možné nástupy na pobyt jsou vždy uvedeny v tabulce. Na začátku každé tabulky je dané období, které zahrnuje několik termínů. Ceny jsou platné pro první a poslední datum (včetně) tohoto období. Každé další období navazuje na začátek nového termínu. Při počítání ceny Vašeho zájezdu berte v úvahu vždy tu cenu, která je uvedena na období, ve kterém se nachází Váš vybraný termín. Jestliže budete počítat cenu za dvoutýdenní zájezd na přelomu dvou cenových období, musíte sloučit vždy dvě ceny ( týden). Přidělení pokojů nebo apartmánů vyřizuje recepce v místě pobytu. Ubytování v den příjezdu je možné od cca 16 hodin, při odjezdu se pokoje musí uvolnit nejpozději do 9 hodin. Pokud cestujete vozem, nezapomeňte vzít s sebou zelenou kartu, taktéž doporučujeme mezinárodní řidičský průkaz. 2) Autobusové zájezdy do Chorvatska. Autobusová doprava je fakultativní službou. Je kyvadlová, to znamená, že rozváží zákazníky do více pobytových míst a ubytovacích kapacit, takže až podle doby příjezdu autobusů s novou skupinou jsou stanoveny doby odjezdů autobusů z pobytového místa. Zákazníci přitom musí respektovat zákonné předpisy o povinném odpočinku řidičů autobusů. Kompas neodpovídá za zdržení dopravních prostředků vzniklá z titulu přetížení dopravních cest nebo vyplývající z mimořádných okolností. Cena autobusových zájezdů se skládá z ceny pobytu a ceny dopravy, které jsou uvedeny každá zvlášť v tabulkách. Pro stanovení celkové ceny autobusového zájezdu je nutno tyto ceny sečíst. Cena dopravy zahrnuje cestu do místa pobytu a zpět do ČR. Dny odjezdů z ČR jsou vždy v pátek, návrat do ČR v neděli. Orientační časy odjezdů z výchozího místa autobusů v ČR je možno získat v kanceláři Kompas Praha a upřesnění bude vždy uvedeno ve vašich pokynech na cestu. Informaci o přesném čase odjezdu zpět do ČŘ obdržíte formou sms zprávy v den odjezdu zpět do ČR v dopoledních hodinách. Tyto podmínky se vztahují i pro klienty, kteří si zakoupí pouze dopravu a platí, že místo výstupu v destinaci je zároveň místem nástupu při cestě zpět do ČR. Každý zákazník má právo přepravovat jedno velké zavazadlo (maximální hmotnost 15 kg) v úložném prostoru autobusu a jedno malé zavazadlo v kabině autobusu. Zákazník je povinen naložit si svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. Kompas nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. 3) Apartmány U tohoto typu ubytování se jedná o celkově vybavené apartmány. Počet lůžek najdete vždy v příslušné tabulce. Cena je uvedena za týdenní pobyt za celý apartmán. Děti v apartmánu slevu nemají a jedno dítě se počítá jako jedna osoba. Počet osob v jednom apartmánu je vždy udáván počtem lůžek. Pokud klienti svévolně ubytují v apartmánu více osob, než je uvedeno na voucheru, berou na sebe veškerá rizika (postihy, pokuty, vystěhování apod. ze strany ubytovatele). Pokud s Vámi budou cestovat děti do 2 let, je třeba tuto skutečnost uvést do Smlouvy o zájezdu. U apartmánů v Chorvatsku cena zahrnuje: nájem celého apartmánu, povlečení, vybavenou kuchyň, elektřinu, vodu a pobytovou taxu. U apartmánu není denní úklid. Kuchyň je vybavena dle místních zvyklostí. Sporák, který se skládá z 2 plynových nebo elektrických plotýnek, trouba není podmínkou, lednička. Nezapomeňte si prosím utěrky, ubrus či prostírání. U apartmánů ve Slovinsku cena zahrnuje: nájem celého apartmánu, vybavenou kuchyň a pobytovou taxu. Pečlivě si prostudujte v tabulkách co je a není zahrnuto v ceně. V těchto destinacích se platí na místě různé poplatky. Deposit, který se skládá na místě, je po ukončení zájezdu klientům v případě, že nedojde k

10 poškození ubytovacího zařízení vrácen. Ubytovat se je možné nejdříve po 16. hodině, opustit apartmán v posledním pobytovém dni (tj. den odjezdu) je nezbytné do 9 hodin. 4) Ubytování v hotelu U tohoto typu ubytování je ve většině případů v ceně zájezdu zahrnuto stravování formou polopenze (pokud v katalogu není uvedeno jinak). Pokud je v tabulkách uváděna snídaně servírovaná, rozumí se základní, nezesílená snídaně (pečivo, máslo, džem, káva nebo čaj). Pokud je v tabulkách uváděna u specifikace pokojů mořská strana, rozumí se pokoje situované na mořskou stranu. Zde není podmínkou, že je na moře z pokoje přímý výhled. Pokud s Vámi budou cestovat děti do 2 let je třeba tuto skutečnost uvést do Smlouvy o zájezdu. Některá hotelová zařízení nepovolují brát děti do 2 let bez vlastního lůžka. K dovolené patří i večerní zábava na diskotékách, v nočních klubech a barech, což může způsobovat hluk do pozdních nočních hodin. Dovolujeme si Vás upozornit, že období před a po sezóně přináší kromě výhodných cen v některých ubytovacích zařízeních, která nejsou dostatečně obsazená, může dojít k omezení některých služeb jako například: zrušení stravování formou švédských stolů, vypnutí klimatizace a podobně. Rovněž zařízení poskytující doplňkové služby, jako například bary, diskotéky, bazény, taverny aj. nemusí být v plném provozu. O těchto omezeních rozhoduje vedení daného zařízení bez vlivu naší CK. Ubytovat se je možné nejdříve po 16. hodině, opustit pokoje v posledním pobytovém dni (tj. den odjezdu) je nezbytné do 9 hodin. 5) Ubytování v soukromých apartmánech Soukromé apartmány jsou zařízeny podle vkusu každého majitele. Všechny apartmány mají sprchu/wc, kuchyň nebo kuchyňský kout, většina má balkon nebo terasu, některé i možnost parkování. Kuchyň je vybavena podle místních zvyklostí. Sporák, který se skládá z 2 plynových nebo elektrických plotýnek, trouba není podmínkou, lednička. Nezapomeňte si prosím utěrky, ubrus či prostírání. V apartmánech je ve většině případů možnost jedné přistýlky (viz tabulky). Počet lůžek najdete vždy v příslušné tabulce. Cena je uvedena za týdenní pobyt (7 dní) za celý apartmán. Děti v apartmánu slevu nemají a jedno dítě se počítá jako jedna osoba. Počet osob v jednom apartmánu je vždy udáván počtem lůžek. Uvedený počet lůžek představuje vždy maximální obsazenost apartmánu. Pokud s Vámi budou cestovat děti do 2 let je třeba tuto skutečnost uvést do Smlouvy o zájezdu. Cena zahrnuje nájem celého apartmánu, povlečení, vybavenou kuchyňku, elektřinu, vodu a pobytovou taxu (pokud v katalogu není uvedeno jinak). V některých případech může být v soukromých vilách přítomen i majitel. Možnosti nákupu potravin, pošta a směnárna bývají v městečku nebo vesničce. Po příjezdu se klienti hlásí na adrese, která je uvedena v katalogu nebo v pokynech a informacích na cestu, které obdrží klient před odjezdem. Ubytovat se je možné nejdříve po 16. hodině, opustit apartmán v posledním pobytovém dni (tj. den odjezdu) je nezbytné do 9 hodin. 6) Skupiny Při ubytování skupin je v některých ubytovacích objektech požadováno složení kauce. Tato kauce bude vrácena při ukončení pobytu v případě, že nedošlo k žádným škodám na majetku ze strany ubytovaných. Výše kauce je individuální a bude sdělena před podpisem Smlouvy o zájezdu. 7) Zástupci Kompasu V místech, kde většina z vás nejraději tráví svou dovolenou Istrijské, Kvarnerské a Dalmátské oblasti jsme i letos pečlivě vybrali své zástupce, kteří se budou starat o vaši dobrou náladu. Ve vypsaných termínech a hodinách Vám budou k dispozici delegáti, u kterých dostanete informace o výletech, směnárnách a hlavně o místních zajímavostech, které stojí za vaši návštěvu. V případě, že v některých destinacích nebude zástupce, který hovoří česky, bude hovořit některým z následujících jazyků: anglicky, chorvatsky, slovinsky nebo německy. Pokud v pobytovém místě není přítomen delegát Kompasu můžete kontaktovat nejbližší zastoupení Kompasu viz. strana 124 Zastoupení Kompasu ve světě. V každém případě před odjezdem na Vaši dovolenou obdržíte telefonní kontakty na zástupce CK Kompas, kteří Vám jsou nepřetržitě k dispozici. 8) Sleva na přistýlku

11 Jak vyplývá z popisu hotelů v katalogu, u většiny je možnost přistýlky a sleva je uvedena v tabulkách. Ve většině případů se jedná o dvoulůžkové pokoje, ve kterých je umístěna přistýlka, ale pokoj ztrácí na svém komfortu. Z tohoto hlediska je poskytována sleva na přistýlku. 9) Slevy pro děti a) děti do 2 let Pokud není uvedeno jinak, děti do dvou let mají leteckou přepravu s transferem zdarma, platí jen manipulační poplatek, který je uveden v informacích a ceníku o letecké přepravě, avšak nemají nárok na vlastní sedadlo ani na přepravu zavazadel. Autobusovou dopravu platí i děti do 2 let v plné výši. Děti mohou být ubytovány zdarma v některých hotelech pouze s tím, že nemají nárok na vlastní lůžko a stravování (viz tabulka ceny). Další služby pro děti se platí na místě, ale musí být upřesněny při rezervaci zájezdu. Ostatní informace ohledně ubytování dětí do dvou let najdete v příslušné tabulce. b) děti od 2 let Slevy pro děti od 2 do 6, 7,12 nebo 14 let (které do dne nástupu pobytu nedovrší 6, 7, 12 nebo 14 let) platí tehdy, pokud jsou na pokoji spolu se dvěma dospělými osobami. Totéž platí i tehdy, pokud 1 dítě je na pokoji se třemi dospělými osobami ve čtyřlůžkovém nebo třílůžkovém pokoji s přistýlkou. Sleva se vztahuje také na 1 dítě v doprovodu jedné dospělé osoby nebo na 2 děti v doprovodu 2 dospělých osob ve dvoulůžkovém pokoji. Výši slev pro děti najdete v každém ceníku vybraného hotelu a je uvedena v procentech. c) v případě nároku na více slev je vždy poskytnuta pouze jedna sleva, a to ta, která je pro zákazníka nejpříznivější. 10) Menší počet osob, než bylo rezervováno a) Pokud dojde ke zrušení jedné nebo dvou osob při ubytování v apartmánu, není možno vrátit žádnou finanční částku, jelikož klient platí cenu za celý apartmán. b) Pokud dojde ke zrušení jedné osoby při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj. 11) Zvláštní služby, rady Speciální požadavky, které uvedete při rezervaci, budeme vyžadovat (pokoje vedle sebe, konkrétní místa v autobusu, atd.), ale nemůžeme Vám tyto služby garantovat. Vzhledem k tomu, že cenné předměty, jako šperky, peníze, cestovní doklady apod. zpravidla nelze pojistit, doporučujeme Vám využívání hotelových trezorů, které se ve většině ubytovacích zařízení nacházejí. Využití trezoru se platí na místě. 12) Vstup do jiného státu Při cestě do cizího státu s sebou musíte mít platný cestovní pas. Cizí státní příslušníci se musí informovat na konzulátu, zda nepotřebují vstupní vízum. Ve vlastním zájmu si prověřte platnost Vašich cestovních dokladů. V případě zrušení zájezdu pro neplatnost dokladů je toto storno posuzováno podle Všeobecných podmínek, bod 8. Zrušení zájezdu zákazníkem. 13) Cestovní doklady voucher (ubytovací poukaz), informace k cestě Všechny dokumenty potřebné k cestě Vám budou k dispozici v cestovní kanceláři, ve které jste zájezd zakoupili, jakmile tato CK uhradí Kompasu celou výši ceny zájezdu. Cena zájezdu musí být uhrazena v celkové výši nejpozději 1 měsíc před začátkem zájezdu. U individuálních zájezdů tyto dokumenty obsahují ubytovací poukaz (voucher), na základě kterého budete ubytováni a informace potřebné k cestě. U

12 autobusových zájezdů tyto dokumenty navíc obsahují plán cesty autobusem a u leteckých zájezdů informace o letecké přepravě, letenka vám bude předána zástupcem Kompasu na letišti v Praze v den odletu 2 hodiny před plánovaným časem odletu. 14) Dodržování celních, devizových a ostatních předpisů Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené země. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program zájezdu, nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené země, může z účasti na zájezdu být vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. 15) Pojištění Ceny zájezdů zahrnují povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. a pojištění odpovědnosti CK za škodu na zdraví a majetku. Povinné smluvní pojištění CK - cestovní kancelář Kompas Praha s.r.o. má sjednáno pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.159/1999 Sb. Pojištění je uzavřeno s ERV pojišťovna a. s. na rok Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu! Smluvním partnerem pro cestovní pojištění je ERV Pojišťovna a. s., Křižíkova 237/36a, Praha 8, tel: (+420) Nabídku volitelného cestovního pojištění naleznete na zadní straně tištěné podoby katalogu. 16) Zrušení zájezdu zákazníkem Postup při zrušení zájezdu a storno podmínky jsou uvedené ve Všeobecných podmínkách bod 8. Zrušení zájezdu zákazníkem. Všechny informace jsou nedílnou součástí našich cestovních podmínek, a proto prosíme o zvýšenou pozornost při čtení. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ tel: +420 602 483 242 e-mail: info@mojelode.cz web: www.mojelode.cz CK Mojelode.cz EKOSAN servis s.r.o. Fortenská 43 537 01 Chrudim Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ 1. Vymezení pojmů CK MOJELODE.CZ

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné

lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné smluvní podmínky2016 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky TIP travel s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. 1 Vážený zákazníku, je nám velkým potěšením, že jste si pro Vaši dovolenou vybral služby z oblasti luxusního cestování zajišťované naší

Více

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015

Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 Všeobecné smluvní podmínky - sezóna 2015 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky (dále také jen VSP ) cestovní kanceláře Blue Style k.s., se sídlem Jindřišská 27, 110 00 Praha 1, IČ: 25 60 96 88

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE TCHEQUIE TOUR s.r.o. Cestovní kancelář Tchequie Tour s.r.o., se sídlem Neumannova 1476/3, 150 00 Praha 5, zajišťuje a poskytuje

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Cestovní kancelář FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky realizace zájezdu Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Thien Truong An Vietnam Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INVIA.CZ ( Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost INVIA.CZ, a.s., IČO: 267 02 924, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour, kterými se řídí poskytování služeb cestovního ruchu cestovní agenturou MauMau s.r.o.

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

Obchodní a storno podmínky. Ubytovatel: Hotel Safari, Safari Kemp. Kontroluje: vedoucí NS, domovníci, vedoucí hotelu

Obchodní a storno podmínky. Ubytovatel: Hotel Safari, Safari Kemp. Kontroluje: vedoucí NS, domovníci, vedoucí hotelu Příloha ke směrnici: S 12/2006 Vypracoval: ZOO Dvůr Králové a.s. Zodpovídá: všichni ubytovaní Věc: Ubytovatele Ubytovatel: Hotel Safari, Safari Kemp Kontroluje: vedoucí NS, domovníci, vedoucí hotelu Ruší

Více

Důležité rady a informace

Důležité rady a informace Důležité rady a informace Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi klientem a naší CK stanoví Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech, jejichž úplné znění naleznete

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) organizace NA DLANI. o.p.s., Santražiny 753, Zlín (dále jen NA DLANI ) upravují vzájemné smluvní

Více

Podmínky pro cestující NEV-DAMA, obchodní značky Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující NEV-DAMA, obchodní značky Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující NEV-DAMA, obchodní značky Cestovní kanceláře FISCHER se sídlem Praha 4 Nusle, Na Strži 1702/65, 140 62, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Tento dokument obsahuje: A. V 2014. B. Vš (v př C. Pojiště (v př

Tento dokument obsahuje: A. V 2014. B. Vš (v př C. Pojiště (v př Tento dokument obsahuje: A. V 2014 B. Vš (v př C. Pojiště (v př 1. Společná ustanovení 1.1. Společnost STUDENT AGENCY, k.s., IČO: 253 17 075, sídlem v Brně, nám. Svobody 86/17, PSČ: 602 00, zapsaná v obchodním

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže

Více

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů Votrok 2015 Cestovní kancelář Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, Hradec Králové PSČ 500 02 Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz Kompletní ceny Slevy za včasný nákup

Více

OBJEDNÁVKA SLUŽEB. Adresa, PSČ: sleva 0% 0 Kč Rozšířené (bez léčebných výloh) 0 Kč Telefon (mobil): Příplatek k ubytování 0 Kč strava 0 Kč 0 Kč

OBJEDNÁVKA SLUŽEB. Adresa, PSČ: sleva 0% 0 Kč Rozšířené (bez léčebných výloh) 0 Kč Telefon (mobil): Příplatek k ubytování 0 Kč strava 0 Kč 0 Kč PRAHA BRNO BRNO OTRAVA OLOMOUC LIBEREC PŘEROV REZERV.ČÍ. Myslíkova 10 Cejl 87 nám.vob.10 Purkyňova 6 Palackého 3 oukenné nám. 613 Wilsonova 11 120 00 Praha 602 00 Brno 602 00 Brno 702 00 Ostrava 772 00

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Zante tour s.r.o. včetně reklamačního řádu

Všeobecné smluvní podmínky CK Zante tour s.r.o. včetně reklamačního řádu Všeobecné smluvní podmínky CK Zante tour s.r.o. včetně reklamačního řádu Vážený kliente, dovolte nám, abychom Vás následovně seznámili s našimi všeobecnými smluvními podmínkami obsahujícími důležité informace

Více

Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2016 Itálie Chorvatsko Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok Chelčického 967 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz

Více

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem.

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem. Na jak dlouho je možné vytvořit nezávaznou rezervaci? Nezávaznou rezervaci Vám můžeme vytvořit na 3 pracovní dny, pokud je zahájení zájezdu za dobu delší než 35 dní. Do té doby je třeba zaslat Vámi podepsanou

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY FANTASY TRAVEL, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY FANTASY TRAVEL, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY FANTASY TRAVEL, s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře FANTASY TRAVEL, s.r.o., se sídlem Opálkova 135/13, 635 00 Brno, IČO 29299284 (dále také

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Reklamační řád. Čl. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Čl. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Čl. I. Všeobecná ustanovení 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího LANIT PLAST, s.r.o., se sídlem Nerudova 7, 251 01 Říčany, IČO: 25774930 (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.autopalace-sporilov.cz (dále jen Podmínky)

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016

REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016 REKLAMAČNÍ ŘÁD Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platný od 1.02.2016 1. Všeobecná ustanovení 8.1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod ZAGH 1.1.1. Internetový obchod ZAGH, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://www.zaghcouture.com,

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM Obchodní společnost: Mirakulum s.r.o. se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov Česká republika IČO: 252 66 454 DIČ: CZ252 66 454 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) FAIRHOTEL, který se nachází na adrese Rybářská 202/19 (dále jen hotel), upravují vzájemný

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti se sídlem Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem Radek Beneš, Lány na Důlku 8, 530 02 Pardubice identifikační číslo:48162965 Obecní

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://zdrave zvire.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23 Obchodní podmínky Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě UKajiku.cz. Ještě než si u nás objednáte zboží, přečtěte si prosím tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů Všeobecné obchodní podmínky pro účely prodeje a ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí

Více

Dodavatel a objednavatel mohou být označování též jako smluvní strany.

Dodavatel a objednavatel mohou být označování též jako smluvní strany. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍ JAZYKOVÉ KURZY Provozovatelem jazykové školy Free Time Academy je občanský spolek Free Time Academy, z.s., IČO: 04301943, se sídlem Masarykovo náměstí 1766, Brandýs

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnostikerry Logistics (Czech Republic) s.r.o., IČ 27695671, se sídlem Šmahova 311/113, 627 00 Brno, strana 1

Všeobecné obchodní podmínky společnostikerry Logistics (Czech Republic) s.r.o., IČ 27695671, se sídlem Šmahova 311/113, 627 00 Brno, strana 1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kerry Logistics (Czech Republic) s.r.o., IČ Č 27695671, se sídlem Šmahova 311/113, 627 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 sepsané v souladu s ustanovením 1751 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI YACHTCHARTER, S.R.O. PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 1.1 Vymezení stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností YACHTCHARTER, s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KOMPAS PRAHA, CESTOVNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Obchodní podmínky. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KOMPAS PRAHA, CESTOVNÍ KANCELÁŘ s.r.o. Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KOMPAS PRAHA, CESTOVNÍ KANCELÁŘ s.r.o. I. Smluvní vztah Vzájemný vztah mezi CK Kompas Praha spol. s r.o. (dále jen CK Kompas) a zákazníkem (jednotlivci nebo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen e-shop ).

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen e-shop ). Uzavření smlouvy: Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen e-shop ). Pro objednání zboží v e-shop vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

Vážený hoste, prosím vezměte na vědomí následující podmínky a upozornění, která určují smluvní vztah mezi Vámi a Attika Reisen.

Vážený hoste, prosím vezměte na vědomí následující podmínky a upozornění, která určují smluvní vztah mezi Vámi a Attika Reisen. Všeobecné obchodní podmínky Attika Reisen GmbH Co.KG Vážený hoste, prosím vezměte na vědomí následující podmínky a upozornění, která určují smluvní vztah mezi Vámi a Attika Reisen. 1. Objednávka zájezdu

Více

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet Obchodní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále obchodní podmínky ) společnosti GERBEROS, spol. s r. o., se sídlem Českomoravská 41 čp. 184, 190 03 Praha 9, IČO: 25696432, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD obchodní společnosti Aquafam a.s. se sídlem Jitravská 581/2, 190 00 Praha 8 identifikační číslo: 03168204 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19835

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní a reklamační podmínky jsou platné pro internetový obchod provozovaný firmou Ates spol. s r.o., Vigantice, Rožnov pod Radhoštěm na webové adrese www.ates-cz.cz. Úvodní ustanovení

Více

Zuzana Čížková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.5.2016, 23:12

Zuzana Čížková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.5.2016, 23:12 OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eninka.cz. Přečtěte si prosím tyto podmínky ještě před objednáním, objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze se sídlem Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům identifikační číslo: 26165376 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky.

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky. PREAMBULE Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 část A (dále též zadávací řízení ),

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Verze (022015) Provozovatel eshopu Název společnosti: REDEFIN s.r.o. Ulice a číslo

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ARIA PURA s.r.o. se sídlem Josefská 1, Brno, 60200 IČ: 25598651 DIČ:CZ25598651 Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37002

Více

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o realizaci dodávky a služeb uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1 Smlouva o ubytování č..... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: Ing. Miroslav Bohušík se sídlem: Fryčovice 736, 73945 Fryčovice, IČ: 73025984,

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Lukáše Kupce Sídlo: Palackého 1553/5, 350 02, Cheb Identifikační číslo: 01960571 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Cheb, č. j. 1094/2013/CH (dále jen

Více