VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Druh veřejné zakázky: HSUL /ÚE-2015 Kontrola a servis plynových zařízení Služba Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Sídlo zadavatele: Horova 1340/10, Ústí nad Labem, Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje IČO zadavatele: Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: 1) zástupce ve věcech technických: Rostislav Opletal, mobilní tel , 2) zástupce ve věcech zadávacího řízení: Ing.Eva Mendlová, tel do 8:00 hod. Nabídky doručené po termínu nebudou zadavatelem hodnoceny a budou vráceny neotevřené uchazeči. Místo pro podávání nabídek: HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, Ústí n. L. Způsob doručení nabídky Termín otevírání obálek: Popis předmětu zakázky: Lhůta dodání / časový harmonogram plnění Nabídku v písemné podobě lze doručit osobně, poštou, př.cestou jiného oprávněného doručovatele, na adresu zadavatele. Za datum doručení se považuje okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídka bude v uzavřené obálce, označené nápisem Neotvírat a Servis plynových zařízení. Obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče a opatřena zpáteční adresou. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Součástí nabídky bude písemný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v 8:00 hod. v kanceláři č. 208, budova Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, Ústí n. L. Kontrola, servis (seřízení hořáků) a zkouška provozuschopnosti plynových zařízení pro HZS Ústeckého kraje. Rozsah a četnost kontrol je uveden v příloze č.1 - Počty, typy a umístění kontrolovaných plynových zařízení v objektech HZS Ústeckého kraje v roce Zkoušky provozuschopnosti, bezpečnosti a funkčnosti plynových zařízení v nepřetržitém provozu před zahájením topného období dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 Sb. Kontroly a servis budou prováděny dle elektronické evidence plánu kontrol, který vyhotoví a povede zhotovitel. Před plánovanou

2 kontrolou zhotovitel upozorní 3 dny předem zadavatele na plánovanou kontrolu na telefonní číslo kontaktní osoby. Místo dodání/převzetí plnění: HZS Ústeckého kraje dle rozpisu v Příloze č. 1 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena Do hodnocení budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky uvedené v této výzvě a jejich přílohách. Způsob hodnocení nabídek Požadavky na zpracování nabídkové ceny Zadavatel stanoví pořadí v závislosti na vyhodnocení podaných nabídek v souladu s hodnotícím kritériem, které určil jako rozhodné. Na základě sestaveného pořadí uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se v daném pořadí umístí na prvním místě. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče (dopravu, mat. i práce a činnosti potřebné k řádnému provedení veřejné zakázky). Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Upravena může být pouze při změně zákonné výše DPH. V příloze bude uvedena cena za jednotlivé revize a kontroly bez DPH. V celkovém sumáři (cena celkem) bude cena bez DPH a včetně DPH. Zálohovou platbu zadavatel neposkytuje. Platební podmínky Platba bude realizována jednou platbou na základě předložené faktury. Dodavatel vystaví zadavateli fakturu (daňový doklad) na základě řádného předání a převzetí plnění. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení zadavateli. Zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh dodávky či služeb než ve smlouvě dohodnutých s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení zadavateli. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a všechny náležitosti dle ustanovení 435 Občanského zákoníku a náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Přílohou nebo součástí faktury musí být položkový rozpis fakturované dodávky. 1. Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: 2. Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotním pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 3. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být starší tří měsiců. 4. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání pro plnění předmětu smlouvy. 5. Certifikát, oprávnění servisního technika k provozování této činnosti (seřizování hořáků plynových zařízení).

3 Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na formu nabídky: Požadovaný jazyk nabídky: Další požadavky na zpracování nabídky: Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu pověřenou jednat ve věci veřejné zakázky, její telefon a ovou adresu. a) Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu bude považován za splněný tehdy, pokud bude nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. b) Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: - Název veřejné zakázky. - Identifikační údaje uchazeče. - Nabídková cena: cena v Kč bez DPH, sazba DPH v % cena v Kč včetně DPH - Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče - Kontaktní osoba oprávněná jednat za uchazeče (jméno a příjmení, telefon, ) - doklady prokazující kvalifikaci Předložená nabídka musí být vypracována výhradně v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů. Pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopii má uchazeč k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží překlad tohoto dokumentu do českého jazyka nebo jeho úředně ověřenou kopii. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 1. Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel po uzavření smlouvy s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách smlouvu, nebo zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, nebo oznámení o výběru, jehož součástí budou mimo jiné i identifikační údaje dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. 2. Uchazeč doloží doplněný závazný text smlouvy. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný text doplní pouze o údaje v návrhu smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění či změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách. 3. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 4. Uchazeči jsou vázání svými nabídkami do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 5. Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou vyřazeny. Nabídky se uchazečům nevracejí, zůstávají součástí dokumentace veřejné zakázky. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit veřejnou zakázku v celém rozsahu, právo neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů. 7. Dodavatel je dle ustanovení 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

4 zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů Zadávací řízení se řídí: Přílohy Ustanoveními 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přílohou č. 2 k nařízení Ministerstva vnitra č. 44/2014, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a pokynem ředitele HZS Ústeckého kraje č. 33 ze dne , o zadávání veřejných zakázek v režimu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Příloha č. 1 Počty, typy a umístění kontrolovaných plynových zařízení v objektech HZS Ústeckého kraje Příloha č. 2 - Návrh smlouvy Podpis zadavatele: plk. Ing. Roman Vyskočil ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (podepsáno elektronicky)

5 Příloha č. 2 k č. j. HSUL /ÚE-2016 Smlouva o poskytování služeb týkajících se oprav a údržby plynových zařízení č podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ), kterou uzavřely tyto smluvní strany: Česká republika Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ , se sídlem Horova 1340/10, Ústí nad Labem, zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem ředitelem HZS Ústeckého kraje. Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú /0710 (dále jen objednatel ) a, IČ, DIČ CZ se sídlem zastoupená Bankovní spojení:, č. ú. Tel. / Fax.: / zapsaná v obchodním rejstříku u soudu v pod sp. zn. (dále jen zhotovitel ) I. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět pro objednatele v letech kontrolu a preventivní údržbu plynových spotřebičů a zařízení objednatele ve sjednaném rozsahu. Podrobný rozpis míst, termín a dislokace plynových spotřebičů a zařízení objednatele je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, včetně uvedení nejzazšího termínu pro realizaci pravidelných zkoušek. Činnost zhotovitele spočívá zejména v těchto úkonech: a) zkoušky provozuschopnosti, bezpečnosti a funkčnosti plynových zařízení v nepřetržitém provozu před zahájením topného období dle vyhlášky ČÚBP 85/1978 Sb., b) prohlídka, údržba a seřizování plynových spotřebičů, c) opravy a odstraňování běžných provozních závad plynových spotřebičů a zařízení na telefonní výzvu objednatele. 2. Objednatel se zavazuje dílo v rozsahu dle této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dohodnutou dle článku II. odst. 1 této smlouvy. 3. O každé provedené kontrole vyhotoví zhotovitel zápis o provedení kontroly plynového zařízení v rozsahu daném ustanovením 3 vyhlášky ČÚBP 85/1978 Sb. O zhotovitelem provedených pracích bude učiněn zápis do provozního deníku a rozsah prací bude popsán v montážním listu. 4. Zhotovitelem provedené práce budou po jejich dokončení předány pověřenému zástupci (obsluze kotelny), který je ověří a potvrdí na montážním listu. Zhotovitel nenabývá vlastnické právo k dílu ani k objektům, jež jsou předmětem díla. 5. Zhotovitel se předem osobně seznámil se stavem plynových spotřebičů a zařízení, jež jsou předmětem díla, a je s ním srozuměn. Rozsah prací potřebných ke splnění díla je stanoven příslušnými právními a technickými předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje náležitou odborností k provedení díla.

6 II. Cena za dílo a platební podmínky 1. Cena za dílo specifikované v čl. I odst. 1 písm. a) a b) byla stanovena takto: Cena celkem bez DPH 21%: DPH 21% celkem: Cena celkem včetně DPH 21%:,- Kč,- Kč,- Kč Celkem slovy: = = 2. Sjednaná cena je konečnou a nejvýše přípustnou cenou za činnosti zhotovitele specifikované v čl. I odst. 1 písm. a) a b), a zahrnuje veškeré náklady, které mohou zhotoviteli vzniknout při provedení díla a to i drobný spojovací a těsnící materiál. Položkový rozpis sjednaných cen ve vztahu k jednotlivým plynovým spotřebičům a zařízením objednatele je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 3. Úhrada ceny za dílo se uskuteční na základě dílčích faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat vždy po každé řádně provedené kontrole a servisu. Podmínkou vzniku práva na fakturaci je řádné odevzdání zprávy bez vad a nedodělků objednateli. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení 435 Občanského zákoníku a náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury musí být originál protokolu o předání a převzetí díla a položkový rozpis fakturované dodávky. 4. Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 5. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti, stanoveným dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. 6. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury. 7. Zálohové platby objednatel neposkytuje a zhotovitel prohlašuje, že zálohové platby v souvislosti s plněním nežádá a žádat nebude. III. Termín plnění a místo plnění 1. Jednotlivé termíny pro provedení díla jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději ve sjednaných termínech. 2. Místem plnění jsou objekty Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel informuje objednatele o provedení kontroly nebo servisu pět dní předem na telefonní číslo kontaktní osoby. 3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho část, případně dílo či jeho část převzít s výhradami, pokud vykazuje zřejmé či zjevné vady v době předání. 4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněných objednatelem při předání díla ve lhůtě pěti kalendářních dnů, nebude-li s ohledem na závažnost vady dohodnuto jinak. Uvedená lhůta běží ode dne řádného uplatnění vady díla u zhotovitele. IV. Záruka na dílo a reklamace vad díla 1. Zhotovitel odpovídá za vady dodaných náhradních dílů po 6 měsíců a za vady způsobené neodborným provedením prací po 3 měsíce ode dne předání díla nebo jeho části objednateli. 2. Veškeré vady plnění nebo jeho části je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a vymezení vad. 3. Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelem řádně uplatněné vady díla nejpozději 5 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění, nebude-li s ohledem na závažnost vady dohodnuto jinak. 4. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně objednatelem uplatněné vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn sám sjednat nápravu a zajistit odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.

7 V. Závady na plynových spotřebičích a zařízeních dle čl. I odst. 1 písm. c) této smlouvy 1. Zjistí-li zhotovitel při své činnosti, že na plynových zařízeních objednatele je nutné provést opravy závad, které mu brání v jeho činnosti dle této smlouvy, nebo požaduje-li objednatel odstranění zjištěných závad, může po předchozím souhlasu objednatele zajistit odstranění nebo opravu všech těchto závad. Zhotovitel je v takovém případě povinen předem vyčíslit objednateli nabídkovou cenu opravy včetně položkového rozpisu materiálu a práce. O odstranění nebo opravě případných závad bude smluvními stranami uzavřena odpovídající smlouva dle občanského zákoníku, na základě které odstranění závady proběhne. 2. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na odstranění závad plynových a regulační řad, hořáků (kotlů) a ostatních topných zařízení ohrožujících plynulost provozu (technologická zařízení) nejdéle do 4 hodin od oznámení závady objednatelem. Zhotovitel provede po opravě všechny nutné zkoušky, tak aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz opraveného zařízeni. VI. Smluvní pokuty 1. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu z dlužné částky ve výši zákonné sazby úroku z prodlení. 2. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění termínu provedení a dodání díla nebo jeho části dle přílohy č. 1 této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý, byť i jen započatý, kalendářní den prodlení. 3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení lhůty pro odstranění objednatelem řádně uplatněné vady má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý, byť i jen započatý, kalendářní den prodlení. 4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. VII. Odstoupení od smlouvy 1. Odstoupení od této smlouvy je možné v souladu s ustanovením 2001 a násl. OZ. 2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran. Úmysl odstoupit od smlouvy oznámí odstupující druhé straně do 10 dnů ode dne, kdy se o takovém porušení dozví. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména: a) prodlení zhotovitele s provedením a dodáním díla nebo jeho části dle přílohy č. 1 po dobu delší než 15 kalendářních dnů. b) pokud vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení. c) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména: a) prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 15 kalendářních dnů. b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádné předání plnění nebo pro výkon činnosti zhotovitele spojený s odborným provedením díla v místě plnění a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě. 5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody. VIII. Ostatní ujednání 1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. 2. Kontaktní osobou zhotovitele je:, tel., 3. Kontaktní osobou objednatele je:

8 Rostislav Opletal, tel / , 4. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek z této smlouvy s odbornou péčí a v souladu s účelem této smlouvy, příslušnými právními předpisy, dobrými mravy a zájmy objednatele. Zhotovitel se řídí pokyny objednatele. 5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 6. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně sjednané ceny. IX. Změny smlouvy 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dotčená ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení. X. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom náleží každé ze smluvních stran. 2. Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich vzájemné vztahy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 3. Případné spory a nesrovnalosti budou obě smluvní strany řešit dohodou, v opačném případě bude spor projednán podle českého právního řádu, před českým soudem příslušným podle místa sídla objednatele. 4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, přičemž tato smlouva je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. 5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Počty, typy a umístění kontrolovaných plynových zařízení v objektech HZS Ústeckého kraje, s uvedenými termíny kontrol a rozpisem cen za jednotlivé položky. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V Ústí nad Labem, dne Objednatel: V, dne Zhotovitel: plk. Ing. Roman Vyskočil vrchní rada ředitel HZS Ústeckého kraje

HSUL-5165/ÚE-2013. Obuv pro příslušníky. Dodávka. plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje. Není plátce

HSUL-5165/ÚE-2013. Obuv pro příslušníky. Dodávka. plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje. Není plátce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-5165/ÚE-2013 Obuv pro příslušníky Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 15. 10. 2013 Název zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-1050-05/ÚE-2014 Ozdravné pobyty pro příslušníky HZS Ústeckého kraje Služba Datum vyhlášení zakázky:

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX001VZFO* HZSPX001VZFO Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-ma il: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

HSUL-5155-05/ÚE-2014. Suché obleky na vodu. Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem. plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje

HSUL-5155-05/ÚE-2014. Suché obleky na vodu. Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem. plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-5155-05/ÚE-2014 Suché obleky na vodu Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 17. 10. 2014 Název zadavatele:

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo:

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo: číslo smlouvy kupujícího: 106/2011 číslo smlouvy prodávajícího: 2114426 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

K 58-1/2011 V Ostravě dne 24. srpna 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 58-1/2011 V Ostravě dne 24. srpna 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 58-1/2011 V Ostravě dne 24. srpna 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodání pohonných hmot 1. Zadavatel: Česká republika

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem OBCHODNÍ PODMÍNKY pro zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Zájemce do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ

Seřízení, kontrola a promazání oken v objektu MŠ 7.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-18690-7/ČJ-2012-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 3/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Smlouva o provedení vzdělávání

Smlouva o provedení vzdělávání Smlouva o provedení vzdělávání uzavřená dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Níže uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 Se^í službo mleta SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 smlouva číslo Jli itsjz- Smluvní strany: Zhotovitel: Fibre Optics Service s.r.o. se sídlem Švihovská

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet stran: 9 SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet stran: 9 SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet stran: 9 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č.. Podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění na dodávku a montáž Upgrade vjezdového systému ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a jeho přestavbu na útržkový

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY nám. 1. máje 1 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název: Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava v rámci projektu EU

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč. Účel Smlouvy

Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč Doplní uchazeč. Účel Smlouvy SMLOUVA O DÍLO (dále též jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na Dodávku nábytku pro

Více

Smlouva o dílo č.: uzavřená dle ustanovení 536 a n. Obchodního zákoníku.

Smlouva o dílo č.: uzavřená dle ustanovení 536 a n. Obchodního zákoníku. Smlouva o dílo č.: uzavřená dle ustanovení 536 a n. Obchodního zákoníku. Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo. 1. Smluvní strany 1.1. Název : SaM silnice a mosty a. s. zapsaná v obchodním

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2012/Pol. VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz EP: ep-petrvald@iol.cz www.petrvald.info

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení:

I. Vymezení předmětu zakázky: Nezbytné úpravy spočívají v odstranění konstrukčních závad a v provedení: Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 53.47.08 Městská část Praha 12 Písková 830/25, Praha 4 Modřany zastoupená starostou Petrem Hánou, IČ: 00231151 tel: 244 028 111, 241 764 504 příslušný odbor:

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo :

SMLOUVA O DÍLO číslo : SMLOUVA O DÍLO číslo : Zhotovitel:......... jednající... bankovní spojení IČ zapsaný v číslo účtu DIČ a Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 963/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 25.11.2015 Smlouva o dílo s firmou SANKOL, zahradnická s.r.o., Jeseniova 1226/139, 130 00 Praha 3, IČ: 28920457 o provedení

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku Oprava dešťové kanalizace v objektu sídla OP Prostějov uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné zakázky Projekt: Modernizace

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

K 95-1/2011 V Ostravě dne 30.11.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/3. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 95-1/2011 V Ostravě dne 30.11.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/3. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 95-1/2011 V Ostravě dne 30.11.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/3 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Integrace 5 ks vozidlových terminálů do IS HZS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více