VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona"

Transkript

1 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona veřejné zakázky VAROVNÝ SYSTÉM OCHRANY OBYVATEL PŘED POVODNĚMI PRO MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU - VAROVNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM vypsané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona. Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí Hrádek nad Nisou Zadávací dokumentace je výčtem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

2 OBSAH VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI.. STR ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ.. STR VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.. STR MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.. STR DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.. STR DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.. STR PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.. STR POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE.. STR PLATEBNÍ PODMÍNKY.. STR SEZNAM SUBDODAVATELŮ.. STR POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY.. STR HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.. STR OBSAH NÁVRHU SMLOUVY (OBCHODNÍ PODMÍNKY).. STR OBSAH NABÍDEK - POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY.. STR ČLENĚNÍ NABÍDKY.. STR POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY.. STR MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK.. STR ZADÁVACÍ LHŮTA ( 43 ODST. 2).. STR PODMÍNKY PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM.. STR DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE.. STR. 15 PŘÍLOHY LISTINNÁ FORMA ELEKTRONICKÁ FORMA 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY 2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 3. TECHNICKÉ PODMÍNKY 4. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2/15

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele Sídlo IČ : Telefon : : Město Hrádek nad Nisou : Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Fax : Profil zadavatele : 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ Název : REGIOPLAN s.r.o. Sídlo : Jablonecká 41/27, Liberec 5 IČ : Osoba oprávněná jednat : Ing. Radka Kotasová Kontaktní osoba : jméno : Ing. Zdeněk Meier telefon : VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Dle ustanovení 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou - varovný informační systém, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení ( 25 zákona a 38 zákona) Uchazeč předloží nabídku, jejímž předmětem bude realizace kompletního díla Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód CPV Název Informační technologie Informační systémy Elektrické strojní zařízení, přístroje Televizí a rozhlasové přijímače 3.4. Předmětem plnění této veřejné zakázky je: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace varovného a informačního systému města Hrádek nad Nisou, zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel. Požadavek bude zajištěn prostřednictvím dílčích vzájemně souvisejících úkonů v rozsahu : Výstavba řídícího pracoviště, s možností ovládání varovného systémů a zajištění dat, z hladinoměrů, s řídícím PC a zálohováním elektrocentrálou, 46 ks venkovních digitálních obousměrných hlásičů, 137 ks reproduktorů, 3 ks elektronických sirén s výkonem min. 700W napojených do JSVV, 5 ks hladinoměrů s rádiovou komunikační jednotkou, 3/15

4 1 ks rádiový převaděč, 1 ks mobilní vysílací pracoviště. Tyto obousměrné jednotky zajistí on-line zpětnou informaci o stavu a funkci zařízení v záplavami ohrožených oblastech; 3.5. Požadavky na varovný informační protipovodňový systém Varovný informační protipovodňový systém - Hrádek n. N, který je navržen pro předávání varovných zpráv a informací do povodňové oblasti města bude v konečné fázi splňovat a umožňovat: - on line kontrolu řídících prvků technologie a obousměrných hlásičů, umístěných v zátopových oblastech; - možnost dálkově zjišťovat provozuschopnost hlásičů, včetně stavu napájení, i kapacitu baterií, vše se zpětným přenosem na řídící pracoviště; zobrazení stavu všech jednotek, - organizaci nových obousměrných jednotek tak, aby byl dodržen princip 4 km2 na jeden JSVV přijímač; - vstup a zobrazení stavu jednotek a hladiny z centrálního pracoviště umístěného na městském úřadě Hrádek nad Nisou nebo pomocí dvou vzdálených pracovišť v rámci internetové sítě města; možnost zadání příkazu na zjištění stavu hladiny s dobou reakce zobrazení hladiny nebo stavu jednotky maximálně do 3 sekund; - automatické periodické odbavování hlášení podle vysílacího plánu bez přítomnosti obsluhy; - přípravy hlášení před jejich odvysíláním a jejich odbavení v přednastavených časech; přímého hlášení (okamžitého) odvysílání jednotlivých zaznamenaných hlášení z hlavního pracoviště na městském úřadě Hrádek nad Nisou; - spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR; - nezávislost hlavního pracoviště na řídícím počítači, tzn., v případě výpadku řídícího počítače bude možné: - odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu; - vstoupit prostřednictvím GSM sítě; - vstoupit z celostátního JSVV; - přenos veškerých informaci o stavu jednotek, nebo odesílání povelů pro aktivaci jednotky nebo skupiny jednotek se bude provádět výhradně radiovou cestou; bude využita frekvence přidělená Českým telekomunikačním úřadem v pásmu 80 MHz; použití jiných komunikačních kanálů operátorů GMS sítí - jako GSM/GPRS/3G/UMTS/EDGE/CDMA, WiFi přenosy, kmitočty ze všeobecného oprávnění - se pro tento účel vylučuje. - adresování (spouštění) bezdrátových akustických jednotek individuálně i v předem nastavených skupinách (tzn., že každá akustická jednotka umožňuje přidělení individuální i skupinové adresy a jejím zadáním z řídícího pracoviště se jednotka aktivuje a je připravena reprodukovat akustický signál nebo verbální informaci); - na všech úrovních (tj. řídící pracoviště i akustické jednotky) nezávislost na elektrorozvodné síti min. na 72 hodin při realizaci předepsaného počtu varovných signálů a verbálních informací; - dálkové nastavování akustické úrovně konkrétních jednotek nezávisle na úrovni vysílaného signálu samostatně minimálně pro dva akustické kanály; 4/15

5 - vysokou úroveň mechanického zajištění prvků proti neoprávněnému vniknutí a manipulaci a zajištění digitálním přenosovým protokolem proti vniknutí do vlastního systému včetně využití přístupového hesla; - monitoring výšky hladiny řek na stanoveném místě s možností automatické dynamické změny četnosti datového obvolávání při vzniku prvního a vyšších stupňů povodňové aktivity Povinnou součástí dodávky, která je předmětem této veřejné zakázky bude Projekt skutečného provedení. Bližší podrobnosti a specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v Technických podmínkách, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek Kvalitativní a technické parametry Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat české normy a zákonné předpisy. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně. Veškeré v současnosti doporučené ČSN jsou pro plnění této veřejné zakázky závazné. Součástí nabídky bude technický popis dodávaného předmětu veřejné zakázky, ze kterého bude patrno, že je uchazečem dodržena v zadávacích podmínkách uvedená specifikace požadavků na předmět. Dále bude součástí nabídky specifikace dodávky, včetně rozepsání ceny za jednotlivé části viz položkový rozpočet. Veškeré manuály, specifikace produktu a technologie, a návody požaduje zadavatel v českém jazyce. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak. Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, jde o vyjádření požadavku na kvalitu a je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, popř. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací Zadavatel nepřipouští variantní řešení Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí překročit částku ,- Kč bez DPH. 4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Místo plnění: Katastrální území Hrádek nad Nisou a toky svádějící vodu do toku Lužické Nisy (umístění čidel). 5. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaný termín zahájení plnění : do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo (předpoklad 12/2012) Nejzazší termín ukončení plnění : 160 kalendářních dní po podpisu smlouvy o dílo 5/15

6 Uchazeč je povinen doložit časový harmonogram realizace zakázky. Časový harmonogram předložený uchazečem musí být vypracován s podrobností min. na realizační týdny a musí respektovat návaznosti prováděných prací a podmínky zadavatele tak, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému Dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení. 6. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 6.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost dodavatele musí být doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 7. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 7.1. Uchazeč může navštívit a důkladně si prohlédnout místo plnění, aby mohl na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika, faktory nezbytné pro vypracování nabídky a podepsání smlouvy Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění v tomto termínu : :00 hod. Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou 8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE 8.1. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle 50 zákona Uchazeč, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění 1. základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, 2. profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, 3. předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) zákona Základní kvalifikační předpoklady ( 53 odst. 1 zákona) Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) - k) zákona. 6/15

7 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. a) - k): a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a 7/15

8 j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) - k) předložením čestného prohlášení (viz příloha číslo 2) Profesní kvalifikační předpoklady ( 54 zákona) Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 54 písm. a), b) zákona předložením následujících listin: Kvalifikace podle 54 písm. a) zákona: Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán Kvalifikace podle 54 písm. b) zákona: Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. b) zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti podle 50 odst. 1 písm. c) zákona Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Technické kvalifikační předpoklady ( 56 zákona) Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 56 odst. 1 písm. a) předložením následujících listin: Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být i) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, ii) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo iii) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu ii) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že realizoval v posledních 3 letech alespoň 3 dodávky obdobného charakteru - dodávky výstražného varovného systému s použitím minimálně 10 kusů obousměrných rádiem řízených bezdrátových hlásičů a s minimálně 1 integrovaným rádiově řízeným hladinoměrem - s finančním plněním minimálně ,- Kč bez DPH za zakázku. Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto: Dodavatel musí předložit platný schvalovací dokument vydaný na produkt, který nabízí v rámci nabídky do výběrového řízení. Dokument musí být vydán generálním ředitelstvím 8/15

9 HZS ČR, a musí v něm být uvedeno, že produkt (zařízení) splňuje technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění č.j. MV /PO-2008 nebo rovnocenného dokladu vydaného v členském státě Evropské unie. Toto uchazeč prokáže předložením předmětného dokumentu. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie, zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění požadované jakosti Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ( 62 odst. 3 zákona). V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle 52 a že doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Blíže viz příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách upravujících kvalifikaci, zejména 50 a násl. a 125 a násl. 9. PLATEBNÍ PODMÍNKY - Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. - Platby budou prováděny měsíčně, závěrečná faktura na základě protokolárního předání díla bez vad a nedodělků. - Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění. - Na fakturách bude uvedeno registrační číslo projektu. - Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Zadavatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti. Za datum zaplacení se pokládá den odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 10. SEZNAM SUBDODAVATELŮ Zadavatel v souladu s ust. 44 odst. 6 zákona neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění subdodavatelů uchazeče. Uchazeč uvede seznam všech předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky a dále všech subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam bude obsahovat název obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje včetně rozsahu oprávnění k podnikání a přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. 9/15

10 Pokud uchazeč dle 51 odst. 4 zákona prostřednictvím subdodavatele zároveň prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle 51 odst. 4 písm. b). Takový subdodavatel se skutečně musí na plnění předmětu zakázky podílet, a to min. v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní. U ostatních uvedených subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč neprokazuje žádnou část kvalifikace, je uchazeč v nabídce povinen za každého subdodavatele předložit čestné prohlášení, ve kterém takový subdodavatel uvede svoji připravenost podílet se na plnění části veřejné zakázky jako subdodavatel uchazeče. Jestliže dodavatel při plnění veřejné zakázky subdodavatelů nevyužije, předloží v tomto smyslu čestné prohlášení. 11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Stanovení nabídkové ceny za provedení veřejné zakázky Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách Členění nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v členění : Celková nabídková cena bez DPH DPH Celková nabídková cena včetně DPH Náležitosti nabídkové ceny Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky, dále dopravu do místa určení, žádné vícenáklady uvedené mimo nabídku nebudou akceptovány Podmínky pro překročení nabídkové ceny - Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. - Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 12. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena bez DPH. 10/15

11 OPRAVA CHYB Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory mezi číselnými a slovními údaji, anebo chyby ve výpočtech bude v případě rozporu mezi údaji v číslech a slovech rozhodný údaj vyjádřený slovy s výjimkou zřejmé početní chyby. V případě zjištění početní chyby, která nemá vliv na výši nabídkové ceny, bude chyba opravena tak, aby výsledek odpovídal správně provedenému početnímu úkonu. 13. OBSAH NÁVRHU SMLOUVY (OBCHODNÍ PODMÍNKY) - Dodavatel (uchazeč) jako součást nabídky předloží vlastní návrh smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci, a to jak požadavky věcné, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. - Návrh smlouvy musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují k typu uzavírané smlouvy a provádění příslušné zakázky. Návrh smlouvy musí zároveň obsahovat závazná smluvní ustanovení, která jsou uvedena v následujících odstavcích tohoto článku ZD, přičemž ustanovení smlouvy zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s těmito závaznými smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele uvedené v této ZD. - Návrh smlouvy předložený dodavatelem musí obsahovat všechny údaje nezbytné pro vznik smlouvy a musí být podepsán statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče ve výpise z obchodního rejstříku. Předložení neúplného nebo nepodepsaného textu návrhu smlouvy o dílo se považuje za nesplnění podmínek zadání a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. - Návrh smlouvy musí obsahovat min. základní náležitosti smlouvy, a to zejména: a) označení smluvních stran, b) podrobné vymezení předmětu plnění (v souladu s článkem 1. této ZD), c) práva a povinnosti smluvních stran d) lhůty plnění - časový a finanční harmonogram postupu plnění (bude přílohou smlouvy) e) celkovou nabídkovou (smluvní) cenu s vyčíslením DPH s odkazem na položkový rozpočet (příloha č. 4) f) cenová ujednání včetně podmínek pro překročení nabídkové ceny g) platební podmínky v následujícím rozsahu: - Úhrada za plnění předmětu zakázky bude prováděna v české měně. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených vybraným dodavatelem následovně: - Investor bude v rámci uzavřené smlouvy o dílo požadovat tyto povinné podmínky a parametry: - Cena díla bude zadavatelem hrazena zhotoviteli měsíčně v souladu se skutečným plněním. Měsíční platby za provedené práce budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po odsouhlasení oceněného soupisu provedených prací zástupcem zadavatele. - Splatnost faktur bude 30 dnů od jejího doručení zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje. - Ve fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu Varovný 11/15

12 12/15 systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou varovný informační systém. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou zadavatelem vráceny zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. h) odpovědnost smluvních stran - záruky min. v následujícím rozsahu: - Záruční doba za dílo je minimálně 60 měsíců a běží ode dne převzetí díla objednatelem. Tato záruka se nevztahuje na dodávky a zařízení, které mají vlastní záruční listy, zde platí záruční lhůta v délce uvedené v záručním listě, ne však kratší než 24 měsíců. Zhotovitel předá Objednateli při předání díla seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části, vyjma vad či nedodělků. Záruční doba u částí díla, u kterých byly zjištěny vady či nedodělky při předání a převzetí díla, začíná běžet dnem předání a převzetí odstranění těchto vad a nedodělků. - Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou. - Zhotovitel se zavazuje nastoupit na odstranění reklamace do 7 dnů od jejího písemného nahlášení Objednatelem. - Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a ve lhůtě do 15 dnů od nástupu k jejímu odstranění. - Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu škody způsobené dodavatelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. Je povinen být zajištěn pojistnou smlouvou na pojištění profesní odpovědnosti na částku 5 mil. Kč. i) smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností min. v následujícím rozsahu: - Za nedodržení termínu dokončení a předání díla zhotovitelem má nárok objednatel na smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý započatý den prodlení. - Za nesplnění termínu odstranění vad popř. nedodělků zjištěných při předání díla zhotovitelem má nárok objednatel na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. - Smluvní pokuty neomezují nárok na případnou náhradu škody způsobenou zhotovitelem objednateli. - V případě opoždění zadavatele s úhradou daňového dokladu má uchazeč právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. - Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného dodavatele vůči objednateli. - Dodavatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

13 - Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty, vztahující se k realizaci této veřejné zakázky, potřebné k řádnému provedení kontroly, nejméně do Tyto dokumenty je dodavatel povinen objednateli poskytnout na vyzvání, nejpozději však do 1 týdne od písemného uplatnění požadavku, a to kdykoliv do OBSAH NABÍDEK - POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY Součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 15. ČLENĚNÍ NABÍDKY Uchazeč předloží nabídku v následujícím členění: A. Krycí list nabídky vzor příloha č.1. B. Doklady osvědčující splnění kvalifikačních předpokladů. C. Doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče. Doklad se vyžaduje jen, pokud se nejedná o statutárního zástupce uchazeče, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o uchazeče - fyzickou osobu, který nabídku podepsal sám. D. Informaci a doklad (např. smlouva o sdružení, plná moc) o tom, která osoba je zmocněna k jednání jménem uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně. E. Návrh smlouvy, který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v členění dle bodu 13. této výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, včetně položkového rozpočtu příloha č.4. F. Listiny dle bodu 14. výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. 16. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Označení nabídky Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné kopii jako výtisk č. 2. Originál nabídky bude označen jako originál a kopie nabídky bude označena jako kopie. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené VEŘEJNÁ ZAKÁZKA VAROVNÝ SYSTÉM OCHRANY OBYVATEL PŘED POVODNĚMI PRO MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU - VAROVNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM - NEOTEVÍRAT Předložená nabídka musí být i v elektronickém vyhotovení, které bude obsahovat kompletní nabídku kromě dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doplněný návrh smlouvy zadavatel 13/15

14 požaduje ve formátu, v kterém je tento návrh přílohou tedy doc. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky Požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce. Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce Další pokyny pro zpracování nabídky Nabídka musí být datována, na krycím listu podepsána (příp. orazítkována pokud uchazeč používá razítko) uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci Úprava nabídky Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče, jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé listy příloh budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky Adresa podávání písemností Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 17. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK a) Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou. b) Osobně se nabídka podává zadavateli do podatelny v úředních hodinách (Po, St 7:00-17:00 hod., Út, Čt, Pá 7:00-15:00 hod.) na adrese Městský úřad Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou. c) Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). d) Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). e) Otevírání obálek proběhne dne v 10:00 hod. v sídle zadavatele (Městský úřad Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou). f) Elektronické podání nabídky není možné. 14/15

15 18. ZADÁVACÍ LHŮTA ( 43 ODST. 2) - Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 90 dnů. - Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. 19. PODMÍNKY PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Tato výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, včetně všech příloh je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE - Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle 84 zákona. - Zadávací řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a souvisejícími předpisy. - Zadavatel si vyhrazuje rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele ( 60 a 76 zákona). - Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, na profilu zadavatele ( 81 zákona). - Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny - Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky. - Dle ustanovení 147a zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. - Zadavatel si vyhrazuje právo: změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek, požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách. V Hrádku nad Nisou dne Bc. Martin Půta v.r. starosta města 15/15

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Tento dokument včetně příloh a projektové dokumentace (dále jen PD) tvoří zároveň kompletní zadávací dokumentaci. Název zakázky: 113D31300-7707 Dorozumívací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu 8888 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Výzva k podání nabídek

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Bytový podnik města Železného Brodu

Bytový podnik města Železného Brodu vyzývá za přiměřeného použití vnitřní směrnice č. 1/2011 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek města Železného Brodu schválené RM dne 1.3.2011 usnesením č. 125/2011rm a v souladu s ustanovením

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví (dpp) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště stránka 1 (5) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

Zřízení bioenergetického centra

Zřízení bioenergetického centra Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Zřízení bioenergetického centra Reg.č. CZ.2.16/3.1.00/24502 otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více