Brusel, C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/ Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna 2004, registrovaným dne 4. května 2004, oznámila Česká republika úmysl zavést nový program podpory pro směsná paliva biopaliva, zahrnující úlevu spotřební daně pro směsná paliva a přímou podporu pro výrobce biopaliv. Navrhované opatření bylo registrováno pod číslem N 206/04. Komise si vyžádala doplňující informace dopisem ze dne 19. května 2004, které Česká republika poskytla v dopise ze dne 19. května 2004, registrovaným dne 4. června 2004, a v dopise ze dne 10. června II. POPIS OPATŘENÍ (2) Výroba biopaliv, a zejména bionafty, byla v České republice systematicky zaváděna již od roku V období od roku 1999 do okamžiku přistoupení k EU platil v České republice program, na základě kterého byla poskytována podpora výrobcům metylesteru řepkového oleje prostřednictvím slevy z ceny řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu. Metylester řepkového oleje se získává zpracováváním řepky olejné. Tato substance může být využívána jako pohonná hmota v čisté podobě nebo smíšené s fosilním palivem. Metylester řepkového oleje a jiné metylestery mastných kyselin jsou označovány jako bionafta. (3) Původní opatření uplatňované v České republice nebylo v souladu s legislativou Společenství v oblasti státní podpory. Z tohoto důvodu bylo jeho uplatňování přerušeno v den, kdy Česká republika přistoupila k EU, a Česká republika připravila pozměněný program, který je předmětem předloženého oznámení. JUDr. Cyril SVOBODA Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs) Loretánské náměstí Praha 1 Evropská komise, B Brusel Belgie - Telefon: (32-2)

2 (4) Prostřednictvím programu, předloženým v oznámení, chce Česká republika podpořit využívání, a tím také výrobu, směsného paliva - bionafty. Z důvodu vyšších výrobních nákladů spojených s výrobou metylesteru řepkového oleje a nižší energetické účinnosti směsného paliva bionafty v porovnání s motorovou naftou nemůže bionafta motorové naftě konkurovat. Zamýšlená podpora má zajistit (částečnou) kompenzaci těchto dodatečných nákladů na výrobu bionafty. (5) Dotčeným výrobkem je směsné palivo bionafta s minimálním podílem 31% metylesteru řepky olejné (MEŘO) v konečné směsi, které bude používáno jako pohonná hmota. (6) Skutečná výrobní kapacita MEŘO v České republice se pohybuje kolem tun ročně. Potenciální výrobní kapacita (za třísměnného provozu po dobu 330 dní v roce) dosahuje tun ročně. (7) Navrhovaný program podpory zahrnuje dva druhy podpory: úlevu spotřební daně pro směsné palivo bionaftu a přímou nevratnou dotaci výrobcům MEŘO. (8) První druh podpory představuje daňová úleva spotřební daně ve výši Kč (95 EUR) na litrů směsného paliva bionafty s minimálním podílem bionafty ve výši 31%. Bez použití této daňové úlevy by spotřební daň činila Kč (306 EUR) na litrů, což je spotřební daň uplatňovaná na motorovou naftu. Výsledná spotřební daň po snížení tak bude činit (211 EUR) na litrů směsného paliva bionafty. (9) Úlevu spotřební daně budou moci uplatňovat všechny subjekty, které uvádějí směsné palivo do volného oběhu, a vztahuje se jak na tuzemské výrobce tak i na dovozce směsného paliva bionafty, pokud toto směsné palivo splňuje požadavky stanovené v navrhovaném programu. (10) Úleva spotřební daně se bude moci uplatňovat na základě zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a to po dobu 6 let od data schválení Komisí této státní pomoci na podporu biopaliv. Celková částka nevybrané daně z důvodu úlevy spotřební daně by měla dosáhnout dle odhadů výše cca. 560 milionů Kč (17 milionů EUR) v roce 2004 a cca milionů (37 milionů EUR) v letech 2005 a (11) Druhý druh podpory spočívá v přímé nevratné dotaci ve výši Kč (292 EUR) na jednu tunu MEŘO, která bude poskytována výrobcům MEŘO. Tato částka odpovídá dotaci ve výši (257 EUR) na litrů MEŘO. (12) Příjemci dotace musí splňovat několik podmínek, mezi něž patří i podmínka, aby žadatel dotace zpracoval semeno řepky olejné na MEŘO a aby se nezbytné zařízení žadatele pro takové zpracování nacházelo na území České republiky. Žadatel musí dále zpracovat vyrobený metylester řepkového oleje na směsné palivo bionaftu nebo jej prodat výrobci směsného paliva bionafty na výrobu bionafty. 2

3 (13) Právním základem pro poskytování nevratné přímé dotace je zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. Podrobné podmínky budou definovány ve vládním nařízení o stanovení podmínek pro poskytování přímé podpory na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu metylesteru řepkového oleje. (14) Toto opatření vejde v účinnost dnem schválení Komisí a zůstane v platnosti do konce roku Roční rozpočet na přímou podporu je omezen na tun MEŘO. Pokud součet množství MEŘO, na jehož výrobu je žádána přímá podpora, od všech žadatelů překročí stanovený limit, budou žádosti o poskytnutí podpory poměrně upraveny. Česká republika předpokládá, že výše prostředků určená na poskytování přímé podpory dosáhne v roce 2004 výše cca. 520 milionů Kč (16 milionů Kč) a v letech 2005 a 2006 výše cca. 950 milionů Kč (29 milionů EUR) ročně. (15) Česká republika bude vyhodnocovat každý rok náklady na výrobu směsného paliva bionaftu a náklady na výrobní suroviny, aby zajistila, že poskytovaná kompenzace nebude přesahovat rozdíl mezi výrobními náklady MEŘO a tržní cenou takové energie (nadměrná kompenzace). Informace o ročních kontrolách budou pravidelně zasílány Komisi. (16) Pokud se jedná o legislativu Společenství týkající se daní, Česká republika má v úmyslu zavést úlevu spotřební daně v souladu s čl. 16 směrnice o zdanění energetických produktů přijaté dne 27. října III. PRÁVNÍ ANALÝZA 3.1 Existence podpory ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES (17) Podle článku 87 Smlouvy o založení ES je státní podporou (1) podpora poskytnutá členským státem nebo z veřejných zdrojů způsobem, (2) narušujícím nebo hrozícím narušením hospodářské soutěže tím, (3) že zvýhodňuje určité podnikání, (4) v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy. (18) Úleva spotřební daně má za následek snížení nákladů zatěžujících určité odvětví výroby, v tomto případě výrobců směsného paliva bionafty. Zamýšlená podpora nemůže být tedy považována za obecné opatření v rámci systému spotřebních daní v České republice, neboť tím, že má za následek částečné snížení nákladů, které by jinak zdaňované subjekty musely vynaložit, navrhované opatření zvýhodňuje určité subjekty a určité odvětví výroby. Vzhledem k tomu, že směsné palivo bionafta je zaměnitelné s motorovou naftou, toto zvýhodnění může mít za následek narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU. Plánované opatření může také ovlivnit obchod mezi členskými státy. (19) Přímá podpora zvýhodňuje výrobce MEŘO. Vzhledem k tomu, že MEŘO je zaměnitelné s motorovou naftou, i toto zvýhodnění může mít za následek narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU a může také ovlivnit obchod mezi členskými státy. 1 Směrnice Rady č. 2003/69/EC ze dne 27. října 2003 o změně rámce Společenství pro zdanění energetických produktů a elektřiny, ÚV L 283 ze dne , str. 51 3

4 (20) Oba druhy plánované podpory budou poskytovány z veřejných zdrojů. Úleva spotřební daně bude uplatňována Ministerstvem financí a nevratná přímá dotace bude poskytována Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. (21) Z výše uvedených důvodů představují zamýšlená opatření státní podporu ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES a musela být oznámena Komisi za účelem posouzení jejich slučitelnosti podle článku 87 Smlouvy o založení ES. 3.2 Výjimka podle článku 87 odst. 3 písm.c) Smlouvy o založení ES (22) Článek 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o založení ES stanoví možnost výjimky z obecného principu neslučitelnosti státní podpory se společným trhem obsaženého v odst. 1 tohoto článku za účelem usnadnění rozvoje určitých hospodářských aktivit nebo oblastí, pokud taková podpora negativně neovlivní podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. (23) Účelem navrhovaných opatření je podpora využívání paliv, jež jsou šetrnější k životnímu prostředí a mají za následek snížení emisí skleníkových plynů. Komise zde připomíná, že vývoj obnovitelných druhů energie, a zejména biopaliv, byl podporován již od roku 1985 prostřednictvím řady opatření přijatých v rámci Společenství. 2 Cíle navrhovaného programu jsou v souladu s politikou EU v tomto odvětví. (24) Komise zhodnotila soulad navrhovaných opatření s Pravidly Společenství pro poskytování státní podpory v oblasti ochrany životního prostředí 3 (dále jen Pravidla ). Podle části E.3.3 Pravidel je možné poskytovat provozní státní podporu (operating aid) pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Komise se domnívá, že tento druh podpory si zasluhuje zvláštní přístup s ohledem na překážky, na které tyto druhy energie někdy narážely ve snaze efektivně konkurovat běžným zdrojům energie. (25) Definice bionafty uplatňovaná v České republice je v souladu s definicí obnovitelných zdrojů energie používané v článku 2 písm. a) Směrnice 2001/77/EC. 4 Z tohoto důvodu je bionafta obnovitelným zdrojem energie ve smyslu bodu 6 Pravidel. 2 Mezi taková opatření patří například Bílá kniha z roku 1997 týkající se energie z obnovitelných zdrojů ((COM 1997) 599, závěrečný dokument ze dne ), Zelená kniha Komise týkající se ochrany dodávek energie v EU ((COM (2000) 769 ze dne ), Sdělení Komise o alternativních palivech v silniční dopravě a řada opatření podporujících využívání biopaliv (COM (2001) 547 ze dne ). 3 ÚV C 37 ze dne , str. 3 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/EC ze dne 27. září 2001 o podpoře elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektrickou energií, ÚV L 283 ze dne , str. 33. Článek 2 písm. a) této Směrnice vyjmenovává následující obnovitelné zdroje energie: energie větrná, sluneční, geotermální, energie vln a přílivu, energie vodní a z biomasy, a z různých bioplynů. Článek 2 písm. b) stanoví, že biomasou se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu. 4

5 (26) Bod 56 Pravidel stanoví, že tato provozní státní podpora může být poskytnuta pouze ve výši rozdílu mezi výrobními náklady energie z obnovitelných zdrojů a mezi tržní cenou takové energie. Z toho vyplývá, že výše nákladů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (v tomto případě směsného paliva bionafty) zahrnující poskytnutou podporu by neměly být nižší, než je tržní cena srovnatelné energie vyrobené z fosilních zdrojů energie, na kterou není podpora poskytována. Tento argument je dále vysvětlen, m.j. v bodech 59 a 60 Pravidel. (27) Česká republika poskytla následující kalkulace týkající se výrobních nákladů směsného paliva bionafty a potenciální nadměrné kompenzace: Kč/1000 litrů EUR/1000 litrů A. Výrobní náklady B. Spotřební daň C. Výrobní náklady včetně spotřební daně (A+B) D. Konverzní faktor 7% E. Celkové náklady (C+D) F. Přímá podpora G.Celkové náklady včetně podpory (E+F) H. Tržní cena motorové nafty (28) Z předložených informací vyplývá, že náklady na výrobu čistého MEŘO jsou Kč (615 EUR) na litrů, což odpovídá částce Kč (699 EUR) na jednu tunu MEŘO. Tato částka zahrnuje náklady na produkci oleje ze semene řepky olejné, jež se dle odhadů pohybují mezi Kč (395 EUR) a Kč (431 EUR) na jednu tunu v závislosti na kvalitě výnosu, náklady na zpracování ve výši Kč (234 EUR) a výnos ve výši 5%. Výrobní náklady motorové nafty jsou odhadovány na Kč (232 EUR) na litrů. (29) Výrobní náklady směsného paliva bionafty (obsahující 69% motorové nafty a 31% bionafty) jsou kalkulovány jako součet 31% hodnoty výrobních nákladů na litrů MEŘO a 69% hodnoty výrobních nákladů na litrů motorové nafty. K této částce se přidala částka 500 Kč (15 EUR) na litrů představující náklady na míchání a zpracování. Výsledná částka představuje celkové výrobní náklady ve výši Kč (366 EUR) na litrů směsného paliva bionafty. 5 (30) Po započtení snížené spotřební daně směsného paliva ve výši (EUR 211) na litrů směsi budou celkové výrobní náklady směsného paliva představovat Kč (577 EUR) na litrů x x = Kč 5

6 (31) Kromě výše uvedených výrobních nákladů je třeba také vzít v úvahu, že kvůli nižší energetické účinnosti bionafty ve srovnání s motorovou naftou je odhadovaná spotřeba bionafty o 10% vyšší. 6 Na základě zdrojů Eurostatu byl konverzní faktor pro bionaftu stanoven jako ktoe (ekvivalent kilotuny oleje) 7 na jednu tunu bionafty, což by odpovídalo konverznímu faktoru výrazně přesahujícímu 20%. (32) Česká republika odhaduje, že spotřeba směsného paliva bionafty je přibližně o 7% vyšší než spotřeba motorové nafty. Vlastnosti směsného paliva s podílem 31% bionafty byly v České republice ověřovány od roku Na základě těchto testů dospěla Česká republika k závěru, že kompenzační faktor ve výši 7% odpovídajícím způsobem zohledňuje nižší energetický výkon a vyšší spotřebu směsného paliva v porovnání s motorovou naftou. Po aplikaci konverzního faktoru ve výši 7% činí výrobní náklady na směsné palivo bionaftu Kč (618 EUR) na litrů. (33) Pro výpočet konečných nákladů, které musí být porovnány s tržní cenou srovnatelných energetických produktů, aby bylo zajištěno, že nedojde k nadměrné kompenzaci, je nutné zohlednit také přímou dotaci ve prospěch výrobců MEŘO. Česká republika má v úmyslu poskytovat přímou podporu výrobcům MEŘO ve výši Kč (292 EUR) na jednu tunu MEŘO, což odpovídá částce Kč (257 EUR) na litrů MEŘO. Podíl 31% MEŘO ve směsném palivu bionaftě odpovídá částce Kč (80 EUR) (31% z částky Kč (257 EUR)) na litrů směsného paliva bionafty. Výrobní náklady zahrnující podporu ve formě úlevy spotřební daně a přímou dotaci tak činí Kč (538 EUR) na litrů směsného paliva - bionafty. (34) Tržní cena motorové nafty včetně spotřební daně v plné výši je Kč (538 EUR) na litrů. Náklady na výrobu směsného paliva bionafty, které zahrnují oba typy navrhované podpory, tak odpovídají tržní ceně motorové nafty. (35) Komise bere v úvahu, že se Česká republika zavázala poskytovat Komisi roční monitorovací zprávy obsahující veškeré informace o nákladech na výrobu paliv neutrálních na emise CO2 a o tržních cenách paliv potvrzující, že kompenzace nepřesahuje rozdíl mezi výrobními náklady MEŘO a tržní cenou takové energie. Česká republika dále potvrdila, že pokud to bude nutné, provede každý rok nezbytné úpravy navrhované výjimky, aby zajistila, že v budoucnu nebude docházet k nadměrné kompenzaci. (36) Na základě výše uvedených údajů Komise dospěla k závěru, že podpora bude pokrývat pouze rozdíl mezi náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a tržní cenou takové energie, a že nadměrná kompenzace ve smyslu Pravidel může být vyloučena. 6 Memorandum obsahující vysvětlení ke Sdělení Komise týkající se alternativních paliv v silniční dopravě a řady opatření podporujících využívání biopaliv COM (2001) 547 ze dne ktoe = ekvivalent kilotuny oleje; z tohoto důvodu může být 1 kt nahrazena 0,812 kt fosilního paliva. Rozdíl energetické účinnosti mezi motorovou naftou a bionaftou může tedy dle odhadů výrazně přesahovat 20%. 6

7 (37) Na závěr Komise uvádí, že opatření k poskytování podpory je časově omezeno. Poskytování úlevy spotřební daně je omezeno na dobu 6 let a poskytování přímé dotace je omezeno do konce roku (38) Česká republika má v úmyslu zavést úlevu spotřební daně v souladu se Směrnicí 2003/96/EC o zdanění energetických produktů a elektřiny 8 a omezeními stanovenými v článku 16 této směrnice, jež za určitých podmínek povoluje členským státům aplikovat úlevu spotřební daně a výjimky pro produkty vyráběné z biomasy. (39) Podle článku 16 této směrnice o zdanění energetických produktů může být daňová výjimka nebo úleva poskytnuta pouze v souvislosti s částí produktu skutečně pocházejícího z biomasy. Ačkoliv je směsné palivo bionafta vyráběno pouze částečně z biomasy, Česká republika zamýšlí uplatňovat úlevu spotřební daně na směsné palivo. Navrhovaná výše úlevy spotřební daně pro směs však odpovídá celkové výjimce spotřební daně na objem bionafty v konečné směsi, tj. 31%, což je v souladu s ustanoveními článku 16 výše uvedené směrnice, stejně jako doba, po kterou bude možné daňovou úlevu poskytovat. (40) Komise dospěla k závěru, že navrhovaná opatření státní podpory splňují podmínky stanovené v Pravidlech Společenství pro poskytování státní podpory v oblasti ochrany životního prostředí, a že jsou v souladu s legislativou Společenství v oblasti daní, zejména se Směrnicí 2003/96/EC týkající se zdanění energetických produktů a elektřiny. Komise proto dospěla k závěru, že navrhovaná opatření jsou v souladu s výjimkou stanovenou v článku 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o založení ES. 8 Viz. poznámka č. 1 7

8 IV. ROZHODNUTÍ Na základě výše uvedených údajů Komise rozhodla, že oznámená podpora spočívající v úlevě spotřební daně ve výši 3,084 Kč (0,095 EUR) na jeden litr směsného paliva bionafty poskytovaná po omezenou dobu 6 let je slučitelná se Smlouvou o založení ES. Komise dále rozhodla, že oznámená podpora ve formě přímé dotace ve výši 9,5 Kč (EUR 0,292) na jeden litr MEŘO poskytovaná výrobcům bionafty po omezenou dobu, tj. do konce roku 2006, je slučitelná se Smlouvou o založení ES. Česká republika se zavázala, že bude Komisi poskytovat roční monitorovací zprávy obsahující veškeré relevantní informace týkající se aplikace podpory a případné nadměrné kompenzace. Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zveřejněny vůči třetím stranám, informujte prosím Komisi ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Pokud Komise neobdrží odůvodněný požadavek v této lhůtě, bude mít za to, že souhlasíte se zveřejněním a publikací úplného textu tohoto dopisu v původním jazyce na internetové stránce: Váš požadavek zašlete doporučeným dopisem nebo faxem na adresu: S úctou, European Commission Directorate-General for Competition State aid Greffe B-1049 Brussels Fax No: za Komisi Mario MONTI Člen Komise 8

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006)5176 Věc: Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu Vážený pane

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2012 C (2012) 5931 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Částka 153 Sbírka zákonů č. 446 / 2011 Strana 5825 446 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Vláda nařizuje podle 55 odst. 1 zákona č. 86/ /2002 Sb., o ochraně ovzduší

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny Vážený pane, s potěšením Vám mohu oznámit, že se Komise

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 564/2005 Česká republika Podpora ke kompenzaci ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na Labi mezi Ústím

Více

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

I. Postup. 2) Doplňující informace byly zaslány dopisem ze dne 14. září 2006.

I. Postup. 2) Doplňující informace byly zaslány dopisem ze dne 14. září 2006. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15-XI-2006 K(2006) 5574 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 366/2006 - Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 510/2006 Česká republika Mapa regionální podpory na období 2007 2013 Pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.12.2012 C(2012) 8777 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.12.2012 C(2012) 8777 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.01 C(01) 8777 final Věc: Státní podpora SA.33537 (01/N) Česká republika Přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů za účelem modernizace zařízení

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002

Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002 Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 12. 7. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 11. 7.

Více

Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003

Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003 Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30.10.2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 25.10.2002

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 156 10. funkční období 156 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 418 ze 7. volebního

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 741 GŘC - vzor č. 2 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vždy k 31. prosinci

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Vyhlídky o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

P l a t n é z n ě n í

P l a t n é z n ě n í P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

N á v r h. ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I N á v r h III. ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 201/2012 Sb.,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2015 COM(2015) 178 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} CS CS

Více

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Seminář ODPADY 2012 a jak dál? Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR 24. dubna 2012, Brno Osnova Význam teplárenství v ČR

Více

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1 Oznámení se podává: POKYNY k vyplnění Oznámení o splnění povinnosti v průběhu kalendářního roku platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 742 GŘC - vzor č. 1 Nejpozději do 30 dnů po skončení období je dodavatel

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

identifikace a kvantifikace regionálních disparit;

identifikace a kvantifikace regionálních disparit; EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)973 Věc: Státní podpora N 22/2006 Česká republika Výzkum pro řešení regionálních disparit Pane ministře, 1. POSTUP: Elektronickým oznámením ze dne 11. ledna

Více

Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004

Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004 Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 10.10.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 6.10.2003,

Více

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR A JEJÍ PROZATIMNÍ PROVÁDĚNÍ

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR A JEJÍ PROZATIMNÍ PROVÁDĚNÍ Pracovní překlad SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR A JEJÍ PROZATIMNÍ PROVÁDĚNÍ A. Dopis z České republiky Pane, Mám čest odvolat se na texty, a to Smlouvy mezi Nizozemským královstvím

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 66 Sbírka zákonů č. 173 / 2016 Strana 2843 173 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle

Více

Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 28.8.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26.8.2003,

Více

Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003

Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003 Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7. 7. 2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

A8-0392/296

A8-0392/296 11.1.2018 A8-0392/296 296 Kathleen Van Brempt, Jo Leinen za skupinu S&D Čl. 26 odst. 5 návětí 5. Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy vyrobená z lesní biomasy zohledněné pro účely uvedené v odst.

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Souhrn posouzení dopadů

Souhrn posouzení dopadů KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 SEK(2007) 171 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE připojený k návrhu SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1.

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1. Rada Evropské unie Brusel 15. července 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. července 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Č.j. VP/S 129/01-160 V Brně dne 31. ledna 2002

Č.j. VP/S 129/01-160 V Brně dne 31. ledna 2002 Č.j. VP/S 129/01-160 V Brně dne 31. ledna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.11. 2001 na základě žádosti města Slaný ze dne 9.11. 2001, č.j. 311/2000/B, o povolení

Více

Státní podpora N 378/2006 Česká republika Program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta

Státní podpora N 378/2006 Česká republika Program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14-VIII-2006 K(2006) 3764 Věc: Státní podpora N 378/2006 Česká republika Program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 2013 Vážený pane, 1. POSTUP

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003

Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003 Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8.4. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí ČR, ze

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. května 2012 (10.05) (OR. en) 7171/1/12 REV 1 ENV 168 ENER 81 IND 47 COMPET 127 MI 143 ECOFIN 217 TRANS 72 AVIATION 41

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. května 2012 (10.05) (OR. en) 7171/1/12 REV 1 ENV 168 ENER 81 IND 47 COMPET 127 MI 143 ECOFIN 217 TRANS 72 AVIATION 41 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. května 2012 (10.05) (OR. en) 7171/1/12 REV 1 ENV 168 ENER 81 IND 47 COMPET 127 MI 143 ECOFIN 217 TRANS 72 AVIATION 41 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Č. dok. Komise: D017530/02 Linguistic

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

20008/2009 Vozidlové motory Scholz

20008/2009 Vozidlové motory Scholz 1 Vlastnosti vodíku jako paliva pro spalovací motory Mez zápalnosti ve 4 75% - H2 (l=12-0,6) 5-15% - CH4 vzduchu Min. zápalná energie ve vzduchu 0,02 mj H2 0,45 mj CH4 V oblasti dolní meze koncentrace

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012 *UOHSX003VBGR* UOHSX003VBGR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j. VP/S 42/03-160 V Brně dne 12. června 2003

Č.j. VP/S 42/03-160 V Brně dne 12. června 2003 Č.j. VP/S 42/03-160 V Brně dne 12. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 14. 3. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 11.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0692 CS 04.02.2015 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008

Více

23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25

23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25 23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014 Ing.Vladimír Třebický Vývoj tržního sortimentu paliv Současná kvalita a nejbližší vývoj tržního sortimentu

Více

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ - MEŘO

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ - MEŘO Oddělení pro ovoce, zeleninu a víno V Praze dne 14. března 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 808 fax: 296 806 400 e-mail: denisa.kvidova@szif.cz Zpracoval: Ing. Denisa Kvídová, kontakt:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 2003, kterým se potvrzují opatření oznámená Belgií podle čl. 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI.

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. - 2 - zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba Ministerstvo zemědělství

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje Vize silniční dopravy v roce 2030 pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje srpen 2010 Řešitelská skupina: Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. Mgr. J. Bakeš Doc. Ing. L. Beneš Ing. J. Jíša Ing.

Více

Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli EFEKT_2012_Vzorova_SES_prilohy (ID 7821).docx 1/36 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli Tato Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli (dále jen "smlouva")

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více