R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í"

Transkript

1 1 Drážní úřad sekce stavební - oblast Praha Wilsonova 300/ PRAHA 2 - Vinohrady Č. j.: /08-2S-DÚ/Hm V Praze dne 8. srpna 2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hron Telefon: R O Z H O D N U T Í Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 7 zákona a podle ustanovení 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona s t a v e b n í p o v o l e n í pro stavbu dráhy: GSM-R, dokončení I. NŽK, PS 702 DOK Uhersko Choceň Stavebník: SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ zastoupený organizační jednotkou Stavební správou Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 Stavba je umístěna na pozemcích: parc. č. 458/1, 458/2 a 457(dle PK) v kat. území Ostrov, parc. č. 121/1 v kat. území Opočno nad Loučnou, parc. č. 107/2(dle PK), 109/25(dle PK), 69/1(dle ZE-EN) a 214 v kat. území Sedlíšťka, parc. č. 280/1(dle PK), 308/2(dle PK), 280/2 a 396/2 v kat. území Radhošť, parc. č. 27/4, 27/12, 29/3, 30/2(dle PK), 31/1(dle PK), 32/2(dle PK) a 39/3(dle PK) v kat. území Janovičky u Zámrsku, parc. č. 198/5, 198/6, 870/3, 870/4 a 878/1 v kat. území Zámrsk, parc. č. 991/1(dle PK), 181/3, 1142/1, 1142/6 a 1143/1 v kat. území Dobříkov, parc. č. 270/2 a 295/1 v kat. území Slatina u Vysokého Mýta, parc. č. 430/1, 469, 633/2, 656, 734/8(dle PK), 739(dle PK), 740/3(dle PK), 734/6 (dle PK) a 1265/1 v kat. území Sruby, parc. č. 2845/1, 2847/1, 2847/2 a 2847/3 v kat. území Choceň.

2 2 Stručný popis stavby: Předmětem stavby je zřízení diagnostického optického kabelu v traťovém úseku Uhersko Choceň, který bude součástí digitálního radiového systému GSM R na 1. národním železničním koridoru. V rámci stavby budou podél trati v traťovém úseku Uhersko Choceň uloženy 2 HDPE trubky spolu s traťovým metalickým kabelem. Po provedení pokládky bude do jedné z ukládaných HDPE trubek zafouknut diagnostický optický kabel, zbývající HDPE trubka bude ponechána jako rezervní. Diagnostický optický kabel bude vyveden ve všech železničních stanicích a budou jím propojeny i základnové stanice BTS. Traťový kabel bude ukončen celým profilem v železničních stanicích Uhersko a Zámrsk, na zastávkách Sedlíšťka, Dobříkov a Sruby bude ponechána pouze kabelová rezerva pod povrchem pro budoucí zatažení do objektu zastávky. Pro související stavbu GSM-R, dokončení I. NŽK, úsek Pardubice Choceň (zřízení základnových stanic BTS) bylo Drážním úřadem vydáno stavební povolení č. j /07-4S-DÚ/Hm ze dne a povolena změna stavby před jejím dokončením pod č. j /07-6ZS-DÚ/Hm ze dne Podrobnosti viz. projektová dokumentace. Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení Drážního úřadu. 2) Provádět stavbu může, jako zhotovitel, jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 3) Zhotovitel stavby je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 4) Stavebník je povinen oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 5) Stavba bude dokončena nejpozději do , včetně zkušebního provozu. 6) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. Doklady o odsouhlasení realizace případných přeložek předloží stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 7) Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 8) Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení cizích osob, prostory a staveniště budou z tohoto titulu řádně označeny a uzavřeny. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 9) Podle 115 odst. 2 stavebního zákona bude na stavbě proveden zkušební provoz. Doba trvání zkušebního provozu se stanovuje na dobu šesti měsíců.

3 3 10) Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby podle 133 odst. 1 stavebního zákona budou Drážnímu úřadu oznámeny stanovené fáze výstavby. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v těchto fázích výstavby: - po dokončení stavby; v rámci kontrolní prohlídky bude stavba uvedena do zkušebního provozu - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu (po uplynutí zkušebního provozu stavby) 11) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze po ukončení zkušebního provozu užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, vydaného na žádost stavebníka Drážním úřadem. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. 12) Součástí stavby jsou určená technická zařízení podle 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; před podáním žádosti o uvedení stavby nebo části stavby, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník zajistí vydání průkazů způsobilosti určeného technického zařízení u Drážního úřadu, sekce technické. 13) Veškeré dotčené pozemky a pozemní komunikace musí být po ukončení stavby uvedeny do takového stavu, v jakém se nacházely před jejím zahájením. 14) Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanoviscích Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru dopravních a občanských agend, č. j /2007/ODO/ /280.12/156/VV ze dne a č. j /2008/ODO/280.10/199/VV ze dne : - veškeré příčné přechody na dotčených silnicích budou provedeny bez narušení povrchu, tj. protlakem nebo podvrtem. - příslušné podzemní vedení bude u příčného přechodu uloženo do chráničky, která bude, pokud nestanoví SÚS Pardubického kraje jinak, vytažena na každé straně za vnější hranici sil. pozemku (okraj vozovky, krajnice, sil. příkopu apod.) min. 1,5 m - vzhledem k tomu, že podzemní vedení není zřizováno pro potřeby dotčených silnic, nesmí být umístěno ve volné trase v podélném směru v jejich tělesech a na silničních pomocných pozemcích - souhlas MěÚ Vysoké Mýto, odboru dopravních a občanských agend, s výše uvedenou akcí v žádném případě nenahrazuje přímé povolení ke zvláštnímu užívání umístění podzemního vedení a k provádění stavebních prací v silničním tělese a pomocném sil. pozemku - přímý investor výše uvedené akce je povinen požádat silniční správní úřad (v daném případě MěÚ Vysoké Mýto, odbor dopravních a občanských agend) o vydání povolení (rozhodnutí) podle 25 odst. 1, 2 a 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ke zvláštnímu užívání umístění inženýrské sítě (kabelu) v silničním pozemku nebo na něm - v průběhu stavebních prací nesmí být na těleso silnice (sil. příkop, krajnice, vozovka) ukládán žádný stavební či výkopový materiál. Silnice nesmí být znečišťována. Práce mechanizačních prostředků nesmí být prováděna z tělesa silnice (v krajním řádně odůvodněném případě lze pro tento účel požádat silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnice; toto povolení však může být vydáno pouze na omezenou dobu a se souhlasem příslušného majetkového správce a po dohodě s Policií ČR, DI Ústí nad Orlicí) - pokud budou trasou kabelu dotčeny místní komunikace je třeba předmětnou věc projednat a odsouhlasit v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních

4 4 komunikacích, s příslušným obecním úřadem dle katastrálního území dotčeného trasou kabelu - silniční správní úřad si vyhrazuje právo možnosti případného stanovení dalších podmínek nebo změny stávajících, a to v zájmu ochrany dotčených silnic s přihlédnutím k situaci a stavebnímu stavu na silnicích v době, kdy bude vydáváno povolení ke zvláštnímu užívání 15) Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanoviscích Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, č. j. CR /2007 ze dne , č. j. CR /2007 ze dne , č. j. CR /2007 ze dne a č. j. CR /2008 OŽP/Fr ze dne : - stavba optického kabelu bude umístěna ve vzdálenosti minimálně 10 m od hranice lesních pozemků parc. č. 324/7 a parc. č. 324/8 (dle ZE-PK) v kat. území Ostrov - v souvislosti se stavebními pracemi nebudou poškozeny dotčené lesní pozemky, lesní porosty ani jejich kořenový systém a lesní pozemky nebudou sloužit k ukládání výkopové zeminy ani stavebního materiálu - termín zahájení a ukončení stavby investor v předstihu ohlásí orgánu zemědělského půdního fondu příslušného pověřeného obecního úřadu a vlastníkům, uživatelům, příp. nájemcům zemědělských pozemků - při provádění stavby bude investor postupovat tak, aby nedocházelo k poškozování dotčených pozemků a aby nebyly narušeny příznivé hydrologické poměry v území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby vlivem činností souvisejících se stavbou, nebyl poškozena funkce případného melioračního systému na dotčených pozemcích. Z tohoto důvodu si zajistí vyjádření příslušné Zemědělské vodohospodářské správy. - po ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu, protokolárně předány jejich vlastníkům příp. uživatelům. Předání bude provedeno za účasti orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušného pověřeného obecního úřadu. - v případě, že dočasný zábor zemědělské půdy při stavbě přesáhne dobu jednoho roku, je nutné v souladu s 9 zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,požádat příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF - se vzniklými stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů odpady budou zejména tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečeny, evidovány v rozsahu a s náležitostmi dle vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a předávány k odstranění nebo využití pouze tzv. oprávněným osobám ve smyslu uvedeného zákona o odpadech. V případě využití odpadů na povrchu musí být dodrženy podmínky stanovené vyhl. č. 294/2005 Sb. (příl. Č. 10). 16) Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanoviscích Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, č. j /2007/OŽP JF ze dne a zn /2007/OŽP/PR/ ze dne : - se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími právními předpisy - v místech, kde drážní koridor prochází prvky územního systému ekologické stability krajiny, nesmí být mimo drážní těleso skladován ani ukládán stavební materiál či odpad - případné kácení dřevin na pozemcích mimo les je možné pouze za dodržení podmínek podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění - při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v 13 lesního zákona - nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů - po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu

5 5 17) Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanoviscích Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, č. j. 7051a)/2007/ŽP/Po ze dne , č. j. 2007/7051/ŽP/ZR ze dne a č. j. 2007/5031/ ŽP/Kř ze dne : - investor stavby včas seznámí s termínem zahájení vlastníka, popř. uživatele dotčeného pozemku zemědělského půdního fondu - v trase výkopu bude provedena oddělená skrývka ornice a tato bude samostatně deponována. Po ukončení prací bude pozemek ZPF uveden do původního stavu a bude dbáno na to, aby ornice opět tvořila svrchní vrstvu půdy - práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke zbytečným škodám na zemědělské půdě a pěstovaných plodinách - v případě, že bude nutné kácení dřevin, je nutné o povolení požádat místně příslušný obecní úřad - po ukončení stavebních prací bude zemědělský pozemek uveden do původního stavu a protokolárně předán jeho vlastníkovi příp. uživateli - stavbou nesmí dojít k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa - na lesní pozemky nesmí být ukládán žádný materiál - bude-li se v blízkosti navrhované stavby nacházet souvislá řada stromů požadujeme výkopové práce provádět tak, aby nedošlo k poškození jejich kořenového systému 18) Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních Správy a údržby silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Pardubice, zn. SUSPK/MS/KUP/544/08 ze dne a č. j. SUS/MS/KUP/1925/07 ze dne : - u silničního správního úřadu MěÚ ve Vysokém Mýtě bude získáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice - před zahájením stavebních prací bude u téhož silničního správního úřadu získáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice k provádění stavebních prací - investor stavby nebo jeho právní zástupce je povinen zajistit a uhradit veškeré úpravy své stavby vyvolané pozdější údržbou či rekonstrukcí zasažených silnic - příčné přechody budou navrženy kolmo k silnici pomocí protlaků v nových nebo stávajících chráničkách - termín obnovy silniční stavby bude volen tak, aby pravděpodobnost negativního vlivu klimatických podmínek na tepelně náročné stavební technologie byla minimalizována - stavbou nebude dotčeno dopravní značení a ostatní silniční příslušenství - sítě technického vybavení nebudou svou polohou bránit opravám a modernizaci silnic a ztěžovat provádění údržby dle ČSN při stavbě bude dbáno náležitostí zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích - podélné zásahy do živičného krytu vozovky nebudou navrženy - zásyp rýh a jam v prostoru silničního pozemku bude proveden nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách, stavební objekty nebudou nikde situovány do míst silničního příkopu - stavební práce v prostoru silničních pozemků budou zahájeny poté, co od nás zhotovitel (investor) protokolárně převezme příslušnou část pozemků a současně se zaváže uhradit předepsané poplatky - stavbou nebude poškozena sil. vegetace, výkopek nebude kladen na vozovku 19) Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí na místě stavby: - ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 469/08/133 ze dne

6 6 - ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 3722/08/CPA/MM0 ze dne ve vyjádření ČD, a. s. (nyní SŽDC, s. o.), Správy dopravní cesty Pardubice, č. j. 3954/06 ze dne ) Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků stavebního řízení nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny. Účastníci řízení ( 27 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů): SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Obec Ostrov, Ostrov čp. 57, PSČ Obec Trusnov, Trusnov čp. 62, PSČ Obec Radhošť, Radhošť čp. 53, PSČ Obec Zámrsk, Zámrsk čp. 95 Obec Dobříkov, Dobříkov čp. 29, PSČ Obec Slatina, Slatina čp. 22, PSČ Obec Sruby, Sruby čp. 28 Město Choceň, Jungmannova 301, Choceň ostatní účastníci řízení vyrozuměni veřejnou vyhláškou Odůvodnění Stavebník, SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 zastoupený organizační jednotkou Stavební správou Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9, podal dne žádost o stavební povolení pro výše uvedenou stavbu. Drážní úřad oznámil opatřením č. j /08-1-DÚ/Hm ze dne účastníkům řízení, kteří mu jsou známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den s tím že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem stavebního úřadu, pod č. j /2007/OSU/PM ze dne s tím, že rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem stavebního úřadu, pod č. j /2007/OSU/PM ze dne K žádosti o stavební povolení byly doloženy tyto náležitosti: -Výpisy z katastru nemovitostí dokládající vlastnická práva k pozemkům dotčeným stavbou vydané Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrálním pracovištěm Pardubice, Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrálním pracovištěm Chrudim a Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí

7 7 -Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o. a vlastníky stavbou dotčených pozemků: -ČD, a. s., Regionální správou majetku Hradec Králové, smlouva č. P/294/0006/2008 ze dne Pozemkovým fondem ČR, úz. pracovištěm Chrudim, smlouva č. 011 C 08/49 ze dne Povodím Labe, s. p., Hradec Králové, smlouva č. O ze dne Pardubickým krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje ze dne ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, úz. pracovištěm Hradec Králové, smlouva č. 3501/HUO/2007-HUOM ze dne Obcí Zámrsk ze dne Obcí Dobříkov ze dne Obcí Radhošť ze dne Obcí Sruby ze dne Martinem Peckou, Radhošť 5, Holice, ze dne Lubošem Konárkem, Radhošť 10, Holice, ze dne Evou Kladivovou, Osík 337, Osík u Litomyšle, ze dne Bohuslavou Poslušnou, Větrná 675, Vysoké Mýto, ze dne Františkem Houdkem a Ivanou Houdkovou, Sruby 34, Sruby, ze dne Evou Čihákovou, Sruby 67, Sruby, Václavem Drbalem, Masarykova 195, Moravany a Věrou Štefanovou, Nádražní 523, Borohrádek, ze dne Zdeňkem Vejsem a Jarmilou Vejsovou, Sruby 56, Sruby, ze dne Josefem Drahošem, Janovičky 3, Vysoké Mýto, ze dne Vyjádření a stanoviska: -Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu, č. j /2007/OSU/PM ze dne Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru dopravních a občanských agend, č. j /2007/ODO/280.12/156/VV ze dne a č. j /2008/ODO/280.10/ /199/VV ze dne Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, č. j. CR /2007 ze dne , č. j. CR /2007 ze dne , č. j. CR /2007 ze dne , č. j. CR /2008 OŽP/Fr ze dne (stanovisko zasláno v průběhu stavebního řízení) -Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, č. j /2007/OŽP/PR/ ze dne a č. j /2007/OŽP JF ze dne Městského úřadu v Holicích, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, č. j. 7051a)/2007/ŽP/Po ze dne , č. j. 2007/7051/ŽP/ZR ze dne a č. j. 2007/5031/ŽP/Kř ze dne Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a sil. hospodářství, č. j. ODSH-12933/2007-Sa ze dne Správy a údržby silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Pardubice, zn. SUSPK/MS/KUP/1925/07 ze dne , zn. SUSPK ze dne a zn. SUSPK/MS/KUP/544/08 ze dne Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, č. j. 99/23/2007 ze dne Pozemkového fondu ČR, úz. pracoviště Chrudim, zn. 4048/N ze dne Povodí Labe, s. p., Hradec Králové, zn. PVZ/07/8895/Ka/0 ze dne Lesů ČR, s. p., Lesní správy Choceň, zn. 1033/164/84/312.4/2006 ze dne a zn. 543/2007/164/84/312.4 ze dne

8 8 -Ministerstva vnitra ČR, č. j. MV /SIK ze dne společnosti Radiokomunikace, a. s., zn. ÚTS/P 34152/08 ze dne společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., č. j. 3722/08/CPA/MM0 ze dne společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 469/08/133 ze dne Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí, a. s., zn. 7/08/Valach ze dne společnosti MERO ČR, a. s., č. j. 2008/1/84-1 ze dne společnosti SITEL, spol. s r. o., zn ze dne společnosti TISCALI Telekomunikace ČR, s. r. o., ze dne společnosti RWE Transgas Net, s. r. o., č. j. 140/08 ze dne společnosti GTS Novera, a. s., ze dne společnosti T-Mobile Czech Republic. a. s., ze dne společnosti UPC Česká republika, a. s., zn ze dne společnosti NETPROSYS, s. r. o., č. j. 150/08 ze dne společnosti Vodafone Czech Republic, a. s, ze dne Výzkumného ústavu železničního, a. s., zn. VUZ KAO 103/2008 ze dne ČD, a. s. (nyní SŽDC, s. o.), Správy dopravní cesty Pardubice, č. j. 3954/2006 ze dne ČD, a. s., GŘ odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy, č. j. 1565/2006-O11/PHA ze dne ČD, a. s., TÚČD, zn. 2511/2006 ze dne ČD Telematiky, a. s., ze dne Rozhodnutí: -Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, č. j. 2007/7051A/ŽP/ /ZR ze dne (dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa) a č. j. 2007/7051B/ŽP/ZR ze dne (opravné rozhodnutí) K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby vypracovaná v 03/2008 právnickou osobou SUDOP Brno, spol. s r. o., Kounicova 26, Brno, odpovědný projektant Ing. Josef Naništa (osvědčení o autorizaci projektanta ČKAIT ). Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s obecnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle ustanovení 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady. Odvolání jen proti odůvodnění je podle 82 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustné. z p. Ing. Miroslav Hron

9 9 za vedoucího oblasti Praha Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky č. 17, bod 1, písm. i) sazebníku správních poplatků, kolkovými známkami ve výši 3000,- Kč. Upozorňujeme stavebníka, že stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Přílohy: pro stavebníka (bude předáno po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): - štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě - ověřená projektová dokumentace Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách níže uvedených úřadů. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: razítko, podpis K vyvěšení na úředních deskách: Obecní úřad Ostrov, Ostrov čp. 57, PSČ Obecní úřad Trusnov, Trusnov čp. 62, PSČ Obecní úřad Radhošť, Radhošť čp. 53, PSČ Obecní úřad Zámrsk, Zámrsk čp. 95 Obecní úřad Dobříkov, Dobříkov čp. 29, PSČ Obecní úřad Slatina, Slatina čp. 22, PSČ Obecní úřad Sruby, Sruby čp. 28 Městský úřad Choceň, Jungmannova 301, Choceň

10 10 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha Rozdělovník: Účastníci řízení: SŽDC, s. o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9 (k č. j. 8457/08-SSP) Obec Ostrov, Ostrov čp. 57, PSČ Obec Trusnov, Trusnov čp. 62, PSČ Obec Radhošť, Radhošť čp. 53, PSČ Obec Zámrsk, Zámrsk čp. 95 Obec Dobříkov, Dobříkov čp. 29, PSČ Obec Slatina, Slatina čp. 22, PSČ Obec Sruby, Sruby čp. 28 Město Choceň, Jungmannova 301, Choceň ostatní účastníci řízení vyrozuměni veřejnou vyhláškou Dotčené orgány: Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavební úřad, B. Smetany 92, Vysoké Mýto (k č. j /2007/OSU/PM) Městský úřad v Holicích, odbor životního prostředí a stavební úřad, Holubova 1, Holice v Čechách (k č. j. 2007/5031/ŽP/Kř, k č. j. 2007/7051/ŽP/ZR, k č. j. 7051a/2007/ŽP/Po) Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, Resselovo nám. 77, Chrudim (k č. j. CR012453/2007, k č. j. CR /2007, k č. j. CR /2007) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, Vysoké Mýto (ke zn /2007/OŽP/PR/ , k č. j /2007/OŽP JF) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a občanských agend, Jiráskova 179, Vysoké Mýto (k č. j /2008/ODO/280.10/199/VV) Na vědomí: ČD, a. s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové ČD-Telematika, a. s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 SŽDC, s. o., Správa dopravní cesty Pardubice, Hlaváčova 206, Pardubice (ke zn. 3954/2006) spis

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova *crdux003v1ek* CRDUX003V1EK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0906/11-5/Os V Olomouci dne 15. února 2012 Č. j.: DUCR-3729/12/Os Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux001v7xp* CRDUX001V7XP DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0389/10-5/Co V Praze dne 1. července 2010 Č. j.: DUCR-33612/10/Co Telefon: +420 724

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO 0374/10/Sc V Brně dne 13.9.2010 Č.j.: DUCR-44629/10/Sc Telefon: 602 686 783

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/617/15 Číslo jednací: ŽP/6420/15/Šp Vyřizuje: Ing. Špačková Tel.: 376 347 383 E-mail: lspackova@mukt.cz Datum: 11. 9. 2015 Povolení k vodním

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 71979/15 - SPIS 13849/2015/St

Více

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD *CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0406/09-11/Ds V Olomouci dne 23.září 2009 Č. j.: DUCR-43185/09/Ds Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 16.11.2010 ROZHODNUTÍ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

145 05 PRAHA 4 Značka: DOP / Lac ROZHODNUTÍ

145 05 PRAHA 4 Značka: DOP / Lac ROZHODNUTÍ Praha: 16.7.2014 Ředitelství silnic a dálnic ČR Číslo jednací: 069827/2014/KUSK-DOP/Lac Závod Praha Spisová značka: SZ_069827/2014/KUSK Na Pankráci 56 Oprávněná úřední osoba: Helena Lacková l. 139 145

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví N á m. P ř e mys l a Otaka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního hospodářství

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly Spis

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/3633/2011-328/101-3646/2011-330/102/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: 2421/11/STAV/Som Č. j. MUCB 22674/2012 Vyřizuje: Bc.Sommerová Telefon: 321 612 137 Český Brod, dne

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 726/2012 Zn. sp.: BATE 505/2012 Batelov dne 4.6.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 555, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 370 49 České

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0076dta* CRDUX0076DTA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0009/14-11/Kr V Praze dne 15. května 2014 Č. j.: DUCR-28000/14/Kr Telefon: +420 972 241

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S TAVEBNÍ POVOLENÍ. p o v o l u j e.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S TAVEBNÍ POVOLENÍ. p o v o l u j e. MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou, dne 13. dubna

Více

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04253/2012/ŽPSÚ/Kř Č.j.: MUHO/07575/2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České e O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České e Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 06.08.2013 ČJ.: MUMI 5783/2013 SP.ZN. 510/2013 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

územní rozhodnutí o umístění

územní rozhodnutí o umístění MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 Úřední dny: pondělí a středa: 7.3O-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y U Cukrovaru 1087 278 88 Kralupy nad Vltavou Č.j.: Vyřizuje: Tel: Fax: E-mail: MUKV 7084/2011/D/Pe MUKV-S 2935/2011/D/Pe M.Pekárková 315 739 956

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/10933/OST/12 Dvo V Rokycanech: 28.3.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: Email: ID datové schránky: MeRo/2546/OST/13 Alena Dvořáková DiS. 371 706 147 alena.dvorakova@rokycany.cz

Více

Městský úřad Nýrsko Stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí a silničního hospodářství

Městský úřad Nýrsko Stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí a silničního hospodářství Městský úřad Nýrsko Stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí a silničního hospodářství tel: 376377829, 376377821, fax: 376571959 e-mail: stavebni@mestonyrsko.cz Náměstí 122, 340 22 Nýrsko Sp.zn.: ZN/132/MÚ/10/10

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

Rozhodnutí - umístění novostavby dvojdomku 681/78 Kolín

Rozhodnutí - umístění novostavby dvojdomku 681/78 Kolín Rozhodnutí - umístění novostavby dvojdomku 681/78 Kolín Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP

Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP Duchcov, nám. Republiky č.5, P.O.BOX 21A, 419 01 Telefon: 417 514 430 Fax: 417 835 118 E mail::mrhova@mu.duchcov.cz ID DS: jeabei3 http://www.duchcov.cz Duchcov,

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 789/2012/OV/DŠ/2 20. června 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2015/1595/460-154/44-4 Luka nad Jihlavou, dne: 17.9.2015 Vyřizuje: Roman Gőth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

Naše čj.: Počet listů: 6 Příloh/listů: 1 x PD

Naše čj.: Počet listů: 6 Příloh/listů: 1 x PD Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavební

Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavební Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavební Komenského nám.61, 293 49 Mladá Boleslav Čj.: OStRMR. 12423-75365/2009-328 Mladá Boleslav 2008-09-21 Doporučeně s doručenkou

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne 9. 5. 2016 Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431 Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č.

Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Žádost o poskytnutí i nformace

Žádost o poskytnutí i nformace Hygienická stanice hlavnlho města Prahy Rytiřská 12. 11 O 01 Praha 1 V Praze dne 25. 11. 2015 Věc: Žádost o poskytnutí i nformace Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobo~ném přfstupu k inforrnaclm vás

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3. A/20 1/OŽP/2015 Ze dne 03.11.2014 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1600/11/Vl Mnichovice : 26.10.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 ROZHODNUTÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux008bxvu* CRDUX008BXVU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-7/Hm V Praze dne 24. března 2015 Č. j.: DUCR-15054/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

město Mimoň Mírová 120 471 24 Mimoň Mimoň III

město Mimoň Mírová 120 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 24.08.2015 ČJ.: MUMI 6529/2015 SP.ZN. 480/2015 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více