ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část"

Transkript

1 Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne Dokument nabývá platnosti ode dne: Dokument nabývá účinnosti ode dne: Mgr. Dana Mrňáková, zástupce ředitelky školy Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Školská rada schválila dne: Změny v dokumentu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 0

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1

3 OBSAH 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět 5.4.1Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a ke zdraví Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pravidla pro hodnocení žáků Vlastní hodnocení školy

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Adresa školy: Zřizovatel školy: Jiráskovy sady 387, Kutná Hora Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552 Ředitel školy: Kutná Hora Mgr. Bc. Zdenka Mačinová telefon: Zástupkyně ředitele: IČO: Mgr. Dana Mrňáková IZO ZŠ: IZO ŠD: REDIZO: Koordinátor ŠVP: Mgr. Dana Mrňáková Kontakty: Telefon: Fax: Web: Odloučené pracoviště: Hala Bios telefon: Platnost dokumentu: od ŠVP byl projednán Radou školy dne: ŠVP byl schválen pedagogickou radou dne: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová ředitelka školy razítko školy Zpět na obsah 3

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola T.G.Masaryka, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora je úplná škola s devíti postupnými ročníky a odloučeným pracovištěm ve sportovní hale BIOS. Kapacita školy je 610 žáků. Dvoukřídlá dvoupatrová budova základní školy je situována v oblasti malého parku v centru města a je rámována starší městskou zástavbou. Jedná se o budovu s mnohaletou školní tradicí. Vyučování zde bylo zahájeno už v roce Vybavení školy Po roce 1989 se změnil vzhled budovy. V zadním traktu byly přistaveny šatny s terasou, která je využívána pro pobyt žáků na čerstvém vzduchu o přestávkách a pro netradiční možnosti výuky. Škola disponuje dílnou, cvičným bytem, tělocvičnou, sportovní halou BIOS a nově zbudovaným sportovním hřištěm s umělým povrchem, které vyhovuje požadavkům sportovně zaměřené školy. Ve škole jsou vybudovány 2 počítačové učebny, jazyková učebna, kuchyňka a dílny. K dispozici je i učebna fyziky a chemie, která z nedostatku volných učeben slouží zároveň jako kmenová třída. Ve třídách je k dispozici 17 interaktivních tabulí nebo interaktivních dataprojektorů. Do všech učeben je rozvedeno připojení k internetu. Pro žáky ročníků provozujeme 5 oddělení školní družiny. Hygienické požadavky školy odpovídají vyhlášce č.410/2005 Sb. Do části tříd byl zakoupen výškově stavitelný nábytek, byla provedena rekonstrukce osvětlení a žákovských i učitelských sociálních zařízení Charakteristika pedagogického sboru (řazeno dle abecedy) titul Jméno Funkce Aprobace Mgr. Bártová Mariana třídní uč. 5.B 1.st. Mgr. Formáčková Petra třídní uč. 1.A 1.st. Mgr. Hanzlíková Lenka třídní uč. 3.B 1.st. Havlíčková Marcela vychovatelka ŠD Mgr. Hvězdová Lenka třídní uč. 4.B 1.st. Mgr. Chalupová Ivana výchovný poradce Aj Mgr. Jásek Radek třídní uč. 4.A 1.st. Mgr. Knížková Martina třídní uč. 8.A Tv - Ma Mgr. Koudelková Petra třídní uč. 2.B 1.st. Mgr. Králíková Blanka metodik prevence, třídní uč. 6.B Čj - Ov Mgr. Kvasničková Pavla třídní uč. 7.A Čj - Vv Mgr. Bc Mačinová Zdenka ředitelka Čj - Hv Mgr. Machek Leon metodik ICT, třídní uč. 6.A M-F-In Mgr. Maxová Jana třídní uč. 3.C 1.st. Melechová-Ruthová Andrea Nj Mgr. Moravcová Daniela třídní uč. 2.A 1.st. Mgr. Mrňáková Dana zástupkyně ředitelky, koordinátor ŠVP Ma - Př Mgr. Opočenská Kateřina Aj Bc. Pěgřímková Lenka vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Ptáček Karel ZTv - Př Mgr. Schwarz Václav třídní uč. 9.A Tv Mgr. Šabacká Marcela třídní uč. 7.B Čj - Ov Mgr. Trčková Věra třídní uč. 8.B Př - Ze Mgr. Trnková Libuše 1.st. Vejrostová Eva vychovatelka ŠD 4

6 Mgr. Voldřichová Alena třídní uč. 9.B Ma - Př Vörösová Hana vychovatelka ŠD Mgr. Wiesnerová Hana třídní uč. 5.A Tv Mgr. Zelenková Dagmar třídní uč. 3.A 1.st Ročníkové a celoškolní projekty Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Pravidelným projektem žáků 9. ročníku jsou absolventské práce. Žák by měl jejich vypracováním a obhajobou prokázat schopnost dlouhodobější samostatné práce, schopnost vyhledat a zpracovat informace, integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, zpracovat text na počítači a svou práci pak před komisí prezentovat a obhájit Mezinárodní spolupráce Škola zatím není zapojena do významnější mezinárodní spolupráce Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Zákonní zástupci jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně 3 krát ročně na třídních schůzkách nebo v době konzultačních hodin jednotlivých vyučujících. Mají možnost využívat i komunikace po internetu prostřednictvím webových aplikací programu Bakalář. Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů, která se pravidelně schází s vedením školy a předkládá podněty pro zkvalitnění práce školy. Také byla ustavena Školská rada ze 2 zástupců městského úřadu, 2 pedagogů a 2 zástupců rodičů. Škola dále spolupracuje s dalšími institucemi: s Policií (besedy, dopravní akce, ukázka výcviku), se Záchranným hasičským sborem (besedy, soutěže, ukázky práce a techniky), s Městskou knihovnou v Kutné Hoře (literární pásma, besedy, pořady k výuce), s Úřadem práce (besedy k výběru povolání), atd. Zpět na obsah 5

7 3.1 Zaměření školy 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP). Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Na utváření klíčových kompetencí se podílí 9 vzdělávacích oblastí s jednotlivými vzdělávacími obory. Realizace výuky v ZŠ probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech, které respektují cílová zaměření, očekávané výstupy a učivo všech vzdělávacích oborů. Výuka v jednotlivých vyučovacích předmětech (s možností integrace očekávaných výstupů a učiva jednotlivých vzdělávacích oborů) ve svém souhrnu směřuje k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí a tedy i k dosažení klíčových kompetencí stanovených v RVP. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Naším záměrem je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Jelikož jsme škola s dlouholetou sportovní tradicí, chceme našim žákům nabízet možnost rozšířené výuky tělesné výchovy. Žáci od 4.ročníku mají možnost si na základě zájmu o sport a testů výkonnosti zvolit, zda chtějí navštěvovat třídu A s rozšířenou výukou tělesné výchovy Výchovné a vzdělávací strategie K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací : kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní např. učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.), žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, integrace výukových oblastí atd.), kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími institucemi Rada školy, Rada rodičů, pedagogickopsychologická poradna, občanská sdružení atd. : kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, školní parlament) : kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní 3.3. Strategie naplňování klíčových kompetencí V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno izolovaně popsat následujícím způsobem. Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. 6

8 Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy (školní parlament). V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Na doporučení PPP je umožněna přítomnost asistenta Zabezpečení výuky žáků talentovaných a mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb: Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu, poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků, poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí, 7

9 kariérové poradenství, volba školy, poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků, metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Metodik a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů městských částí a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, využívá vybrané programy. Psychologická péče Na třídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace). Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí Do ročních plánů činnosti jednotlivých ročníků jsou zapracovány společné zotavovací pobyty žáků, přednostně vždy celého ročníku, ve zdravotně příznivém prostředí. Tyto výjezdy jsou realizovány podle vnitřní směrnice školy a jejich cílem je naplnění těch očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí, které je přirozené realizovat ve volné přírodě. Jde například o různá pozorování a určování přírodnin, topografické měření apod Zájmové kroužky Škola nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro žáky v rámci činnosti několik kroužků se zaměřením sportovním, výtvarným, jazykovým atd. Kroužky jsou na základě ankety provedené mezi rodiči žáků organizovány v ročním cyklu. 8

10 4. UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro základní vzdělávání závazně stanovuje: začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. stupni ( ročník) a na 2. stupni ( ročník) minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) na daném stupni základního vzdělávání povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky na daném stupni průřezová témata disponibilní časovou dotaci celkovou povinnou časovou dotaci pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání poznámky ke vzdělávacím oblastem (vzdělávacím oborům) Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (a literatura) x x Anglický jazyk x x Další cizí jazyk - x Matematika a její aplikace Matematika x x Informační a komunikační technologie Informatika x x Prvouka x - Člověk a jeho svět Přírodověda x - Vlastivěda x - Člověk a společnost Dějepis - x Výchova k občanství a zdraví - x Fyzika - x Člověk a příroda Chemie - x Přírodopis - x Zeměpis - x Umění a kultura Hudební výchova x x Výtvarná výchova x x Člověk a zdraví Tělesná výchova x x Člověk a svět práce Pracovní činnosti x x --- Volitelné předměty - - 9

11 Učební plán pro I. Stupeň pro školní rok 2015/16 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT CELKEM Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti POČET HODIN V ROČNÍKU Učební plán pro II. stupeň pro školní rok 2015/16 Třídy A jsou s rozšířenou výukou TV VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Podle ŠVP 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B CELKEM Český jazyk a literatura Třídy A: 15+2 Třídy B: 15+3 Anglický jazyk Německý (ruský) jazyk Matematika Třídy A: 15+1 Třídy B: 15+4 Informatika Třídy A: 1+3 Třídy B: 1+4 Dějepis Třídy A: 11+1 Třídy B: 11+2 Výchova k občanství Fyzika Třídy A: 21+6 Chemie

12 Přírodopis Třídy B: 21+7 Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Třídy A: 9+6 Třídy B: 8 Pracovní činnosti Volitelné předměty POČET HODIN V ROČNÍKU Poznámky k učebnímu plánu Celková povinná časová dotace je stanovena pro 1.stupeň základního vzdělávání na 118 hodin, pro 2. stupeň základního vzdělávání na 122 hodin. Celková povinná časová dotace představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci na daném stupni základního vzdělávání. Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací. Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1.stupeň základního vzdělávání v rozsahu 14 hodin a pro 2. stupeň v rozsahu 24 hodin. Využití disponibilní časové dotace je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy. Disponibilní hodiny na 1. stupni (celkem 14) jsou využity na posílení výuky v těchto vzdělávacích oblastech: Jazyk a jazyková komunikace 5 hodin Matematika a její aplikace 3 hodiny Informační a komunikační technologie 2 hodiny Člověk a jeho svět 1 hodina Člověk a zdraví 3 hodiny Disponibilní hodiny na 2. stupni (celkem 24) jsou využity na posílení výuky v těchto vzdělávacích oblastech : Jazyk a jazyková komunikace 3 hodiny + 6 hodin na 2.cizí jazyk Matematika a její aplikace 4 hodina Informační a komunikační technologie 4 hodiny Člověk a příroda 7 hodin Pro třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou disponibilní hodiny na 2. stupni použity takto: Jazyk a jazyková komunikace hodin na 2.cizí jazyk Matematika a její aplikace 1 hodina Informační a komunikační technologie 3 hodiny Člověk a příroda 6 hodin Člověk a zdraví 6 hodin Další cizí jazyk německý nebo ruský je vyučován od 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Vyučovací jednotkou na 1. i 2. stupni je vyučovací hodina. V průběhu školního roku je průběžně zařazováno projektové vyučování při dodržování zásad hygieny školní práce (přestávky, odpočinek, relaxace ). V době konání školních akcí (např. sportovní a kulturní akce, projektové dny) odpadá výuka předmětů. Zpět na obsah 11

13 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň Ročník celkem Poč.hod Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň Ročník celkem Poč.hod stupeň s rozšířenou výukou TV Ročník celkem Poč.hod Charakteristika předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk na 1. stupni jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Na 2. stupni je název předmětu Český jazyk a literatura. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se všechny složky vzájemně prolínají. Komunikační a slohová výchova: žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu. Jazyková výchova: žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Český jazyk s tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. Literární výchova: žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ učí žáky vnímat různá jazyková sdělení, na základě přečteného nebo slyšeného textu ho analyzovat a kriticky posoudit jeho obsah. Učí se posoudit formální stránku textu a jeho výstavbu. Jazyková výchova vede žáky k přímému a logickému myšlení, prohlubuje obecné intelektové dovednosti a vede je k přesnému a srozumitelnému vyjadřování. Literární výchova na 2. stupni ZŠ rozvíjí základní čtenářské návyky a schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci získávají takové poznatky a prožitky, které pozitivně ovlivňují jejich postoje, životní hodnoty a obohacují jejich duševní život. Cílové zaměření vzdělávací oblasti chápání jazyka jako odrazu historického a kulturního vývoje národa a jako nástroje celoživotního vzdělávání rozvoj pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a rozvoj osobního a kulturního bohatství vnímání a osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření prožitků a názorů zvládnutí běžných pravidel mezilidských komunikací a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku samostatné získávání informací z různých zdrojů a zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a kultivovaný projev osobnosti prožitek z uměleckého díla, sdílení čtenářských zážitků, rozvíjení pozitivních vztahů k literatuře a dalším druhům umění, rozvoj emocionálního a estetického vnímání 12

14 Výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení žák vybírá a využívá pro výuku vhodných způsobů, metod, plánů, organizuje a řídí vlastní učení, celoživotní studium vyhledává a třídí informace, jejich pochopení a vzájemné propojení, využití v procesu učení využívá běžné termíny, znaky, symboly, uvádí věci do souvislostí, propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí poznává smysl a cíle učení, pozitivní vztah k učení, posuzuje pokrok, určuje překážky a problémy ve svém učení, kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni vyhledává informace vhodné k řešení problémů samostatně řeší problém kriticky myslí Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně se vyjadřuje v písemném a ústním projevu naslouchá druhým, porozumí jim, vhodně reaguje, zapojí se do diskuse, obohacuje svůj názor porozumí různým druhům textů, obrazovým materiálům, gestům, zvukům a jiným komunikačním prostředkům využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální pracuje ve skupině, vytváří pravidla práce v týmu utváří příjemnou atmosféru v týmu, je ohleduplný, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů využívá diskuse ve skupině, oceňuje zkušenosti druhých Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, odmítá útlak a hrubé zacházení respektuje a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění Kompetence pracovní dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj (rozvoj schopností a poznávání, kreativita, seberegulace a sebeorganizace, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena) Sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetence,) Morální rozvoj (řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje a praktická etika) Výchova demokratického občana občanská společnost a škola, občan-společnost a stát, formy participace občanů v politickém systému a principy demokracie Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané, objevujeme Evropu a svět 13

15 Multikulturní výchova lidské vztahy, kulturní diferenciace (zvláštnosti etnik), multikulturalita, etnický původ, princip soc. smíru a solidarity Environmentální výchova vztah člověka k prostředí(základní podmínky života), ekosystémy, problémy životního prostředí, lidské aktivity Mediální výchova Receptivní činnosti (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vliv médií ve společnosti, vnímání autora mediálních sdělení) Produktivní činnosti (práce v realizačním týmu, tvorba mediálních sdělení) 1. stupeň PRŮŘEZOVÉ TÉMA - ročník Osobnostní a sociální výchova x x x x x Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova x x x x x 2. stupeň PRŮŘEZOVÉ TÉMA - ročník Osobnostní a sociální výchova x x x x Výchova demokratického občana X x x x Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech x x x x Multikulturní výchova x x x x Environmentální výchova x x x x Mediální výchova x x x x Zpět na obsah 14

16 Vzdělávací oblast: Předmět: Anglický jazyk a jeho aplikace ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň Ročník celkem Poč.hod stupeň Ročník celkem Poč.hod Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Cizí jazyk zaujímá důležité postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují rozumět různým jazykovým sdělením, reagovat na ně, vhodně se vyjadřovat, uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Cizí jazyk přispívá k chápání skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Cílem předmětu na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Na 2. stupni pracují žáci ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. V průběhu roku je žákům od 5.ročníku nabídnuta účast na týdenním poznávacím zájezdu do Anglie (Londýn, v měsíci dubnu), s doprovodem pedagoga školy. Poznatky z pobytu budou využívány ve výuce. Cílové zaměření vzdělávací oblasti pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa pochopení jazyka jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace dané jazykové oblasti rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatné získávání informací z různých zdrojů získávání sebedůvěry při komunikaci v cizím jazyce kultivovaný projev jako prostředek k prosazení sebe sama Výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium praktický život operovat s obecně užívanými termíny propojovat probraná témata a jazykové jevy posoudit vlastní pokrok a určit překážky nebo problémy při učení se anglickému jazyku Kompetence k řešení problémů řešit problémové situace v cizojazyčném prostředí samostatně řešit různé jazykové situace osvědčené postupy aplikovat při řešení obdobných nebo nových problémových situací 15

17 Kompetence komunikativní formulovat a vyjádřit své myšlenky a názory v anglickém jazyce naslouchat a porozumět anglicky mluvícím lidem vhodně reagovat během anglického rozhovoru účinně se zapojit do diskuse v anglickém jazyce rozumět různým textům, záznamům a obrazovým materiálům v anglickém jazyce Kompetence sociální a personální dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování účinně spolupracovat při zpracování tématu ve skupině přispívat k diskusi v malé skupině i v rámci celé třídy Kompetence občanské získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi respektovat přesvědčení druhých lidí pochopit svá práva ve škole i mimo školu poskytnout pomoc v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka Kompetence pracovní samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem využívat jazykové znalosti a zkušenosti pro svůj další rozvoj a přípravu na budoucí povolání Tématické okruhy průřezových témat zařazených do předmětu Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj: kreativita, sociální rozvoj: poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět objekt našeho zájmu Multikulturní výchova lidské vztahy, respektování lidí jiné barvy pleti Mediální výchova tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu Environmentální výchova uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování, utváření zdravého životního stylu Výchova demokratického občana disciplinovanost a sebekritika, respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 1. stupeň PRŮŘEZOVÉ TÉMA - ročník Osobnostní a sociální výchova - - x x x Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech x x Multikulturní výchova - - x x x Environmentální výchova Mediální výchova - - x - x 16

18 2. stupeň PRŮŘEZOVÉ TÉMA - ročník Osobnostní a sociální výchova x x x x Výchova demokratického občana x x x x Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech x x x x Multikulturní výchova x x x x Environmentální výchova - x x x Mediální výchova x x x x Zpět na obsah 17

19 Vzdělávací oblast: Předmět: Další cizí jazyk a jeho aplikace NĚMECK JAZYK, RUSKÝ JAZYK 2.stupeň Ročník celkem Poč.hod Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Další cizí jazyk zaujímá důležité postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují rozumět jednoduchým a základním sdělením v německém nebo ruském jazyce, reagovat na ně, vhodně se vyjadřovat, uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Cizí jazyk přispívá k chápání skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Cílem předmětu je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Žáci pracují s autentickými texty a dialogy, konverzují spolu německy nebo rusky. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Cílové zaměření vzdělávací oblasti pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa pochopení jazyka jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace dané jazykové oblasti rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatné získávání informací z různých zdrojů získávání sebedůvěry při komunikaci v dalším cizím jazyce kultivovaný projev jako prostředek k prosazení sebe sama Výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení pochopit důležitost schopnosti komunikovat německy nebo rusky pro další studium a praktický život operovat s obecně užívanými termíny propojovat probraná témata a jazykové jevy posoudit vlastní pokrok a určit překážky nebo problémy při učení se německému nebo ruskému jazyku Kompetence k řešení problémů řešit problémové situace v cizojazyčném prostředí samostatně řešit různé jazykové situace osvědčené postupy aplikovat při řešení obdobných nebo nových problémových situací Kompetence komunikativní formulovat a vyjádřit své myšlenky a názory v německém nebo ruském jazyce naslouchat a porozumět německy nebo rusky mluvícím lidem vhodně reagovat během německého nebo ruského rozhovoru účinně se zapojit do diskuse v německém nebo ruském jazyce rozumět různým textům, záznamům a obrazovým materiálům v německém nebo ruském jazyce 18

20 Kompetence sociální a personální dodržovat v německy nebo rusky mluvícím prostředí zásady slušného chování účinně spolupracovat při zpracování tématu ve skupině přispívat k diskusi v malé skupině i v rámci celé třídy Kompetence občanské získat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi respektovat přesvědčení druhých lidí pochopit svá práva ve škole i mimo školu poskytnout pomoc v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka Kompetence pracovní samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem využívat jazykové znalosti a zkušenosti pro svůj další rozvoj a přípravu na budoucí povolání Tematické okruhy průřezových témat zařazených do předmětu Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj a kreativita, sociální rozvoj: poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět objekt našeho zájmu Multikulturní výchova lidské vztahy Mediální výchova tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu Environmentální výchova uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování, utváření zdravého životního stylu Výchova demokratického občana disciplinovanost a sebekritika, respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 2. stupeň PRŮŘEZOVÉ TÉMA - ročník Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova x x x - x x x - - x x - - x x - x x x Zpět na obsah 19

21 Vzdělávací oblast: Předmět: Matematika a její aplikace MATEMATIKA 1.stupeň Ročník celkem Poč.hod stupeň Ročník celkem Poč.hod stupeň s rozšířenou výukou TV Ročník celkem Poč.hod Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Matematika je založen zvláště na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli probíhá celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro úspěšné studium. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Dále přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti (pracovitost, vytrvalost a kritičnost). Učí se řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problémy, utřídit údaje a podmínky. Učí se využívat prostředky výpočetní techniky. Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Vzdělávání směřuje k: využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace rozvíjí paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů rozvíjení kombinatorického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si využíváním základních matematických pojmů a vztahů k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů vytváří zásoby matematických nástrojů (počet. operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocení matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě postupu k řešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám či problému úlohy přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že ke správnému výsledku lze dojít různými způsoby rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protikladů 20

22 Výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení Na závěr základního vzdělání žák: nachází a využívá vhodné způsoby pro efektivní učení, zkouší různé postupy a metody k osvojení a upevnění učiva shromažďuje, vyhledává informace z různých zdrojů zpracovává je a využívá dle potřeby uplatňuje vhodné postupy, které vedou k upevňování nových vědomostí a dovedností, včetně memorování, zapisování poznámek a schematického znázorňování a modelování samostatně pozoruje, experimentuje a využívá získané poznatky Kompetence k řešení problémů Na závěr základního vzdělání žák: rozpozná, pochopí problémové situace, přemýšlí o nich a vyhledá řešení těchto úloh formou diskuse zkoumá jednoduché i složitější matematické problémy a vybírá vhodnou alternativu postupu řešení řeší samostatně i ve skupině problémové úlohy, diskutuje o problému, při řešení užívá logické matematické postupy navrhuje a ověřuje různé možnosti řešení problému úkolů vyhodnocuje výsledky a závěry prostřednictvím vhodných postupů Kompetence komunikativní Na závěr základního vzdělání žák: formuluje a stručně vyjadřuje své myšlenky, užívá matematického jazyka včetně symboliky dokáže se logicky a přesně vyjadřovat analyzuje zadané úlohy, dokáže přesně a jasně popisovat zvolený postup při řešení úloh i argumenty pro jeho zdůvodnění převádí matematické znaky a symboly do slov a naopak Kompetence sociální a personální Na závěr základního vzdělání žák: řeší úlohy vhodné pro skupinovou práci a objektivně hodnotí práci celé skupiny při skupinové práci pracuje efektivně, zodpovědně a ohleduplně, přijímá různé role a odpovědnost za jejich naplnění respektuje názory druhých a při diskuzi zachovává stanovená pravidla vnímá složitost světa, ale věří ve své schopnosti oceňuje zkušenosti druhých a chápe nutnost spolupráce, dokáže požádat o pomoc své vrstevníky i učitele Kompetence občanské Na závěr základního vzdělání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní Na závěr základního vzdělání žák: pracuje efektivně a přesně podle svých motorických dovedností a k dodržuje dohodnutou formu a kvalitu práce Tématické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Osobnostní a sociální výchova rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti rozvíjí schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium 21

23 rozvíjí cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (možnost nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti přenášet nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích Výchova demokratického občana rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační a prezentační schopnosti a dovednosti vede k uvažování a problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení prohlubuje schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování Mediální výchova rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i redakčním kolektivu přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí Multikulturní výchova učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných socio-kulturních skupin uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory a schopnosti druhých Enviromentální výchova poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí a pomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí ukazuje modelové příklady jednání z hledisek přírodního prostředí k uvědomování si podmínek života a možnosti ohrožování 1.stupeň PRŮŘEZOVÉ TÉMA - ročník Osobní a sociální výchova X X X X X Výchova demokratického občana X X X X X Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech X - - X X Multikulturní výchova - - X X - Environmentální výchova X X X X X Mediální výchova X X X X X 2. stupeň PRŮŘEZOVÉ TÉMA - ročník Osobní a sociální výchova X X X X Výchova demokratického občana - X X X Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech X X - X Multikulturní výchova - X - X Environmentální výchova X X X X Mediální výchova X X X X Zpět na obsah 22

24 Vzdělávací oblast: Předmět: Informační a komunikační technologie INFORMATIKA 1.stupeň Ročník celkem Poč.hod stupeň Ročník celkem Poč.hod stupeň s rozšířenou výukou TV Ročník celkem Poč.hod Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Umožňuje všem žákům získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií. Žáci by se měli orientovat ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Protože dochází ke stále větší potřebě osvojování si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla tato vzdělávací oblast zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Dovednosti, které žáci získají jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce a zároveň i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní a zájmové činnosti. Pochopení a zvládnutí výpočetní techniky, především rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv -.Umožňuje využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatku. Vhodně doplňuje standardní texty a pomůcky. Dovednosti získané v této vzdělávací oblasti umožňuje žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Na prvním stupni se zaměříme na seznámení s informační a komunikační technikou a technologiemi, s jejich základním užitím a ovládáním. Na druhém stupni se pak žáci více zaměří na praktické využití pro své studium a užití v praktickém životě. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k : poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení porovnávání informací a poznatku z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledávaných informací využívání výpočetní techniky, aplikačního a výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledku své práce pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevu a procesu respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích šetrné práci s výpočetní technikou 23

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 7 1.1 Název vzdělávacího programu... 7 1.2 Předkladatel...

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD 1. Identifikační údaje školy Název školy: Základní škola Chotěboř, Buttulova

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : ředitelka školy razítko školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, UKRAJINSKÁ 2447, KLADNO, 272 01 Obsah 1-3 1. Identifikační údaje 4-5

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Školní řád Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP škola Železnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP škola Železnice 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky 4. Učební plán 4.1. Systém výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program při Gymnáziu v Jevíčku Nerudova 557, 569 43 Jevíčko 1 Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 2. Základní identifikační údaje zařízení.3 3. Charakteristika školského zařízení.4 3.1. Působnost,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-297/08-05 Gymnázium Cheb Adresa: Nerudova 7, 350 40 Cheb Identifikátor: 600 009 009 IČ: 47 723 386 Místo inspekce: Gymnázium

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora

Kompletní ŠVP. Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora školní vzdělávací program ŠVP pro ZV " Škola pro život" - Kopie Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více