ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne:

2 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Cílem této zprávy je sledovat vývoj kvality Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek v intervalu dvou let, analyzovat situaci na škole k datu provedeného hodnocení a stanovit možnosti ověření a návrhy opatření do dalšího hodnotícího období. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Adresa školy Vendryně 236 IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax , fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Vendryně Součásti školy Základní škola Vendryně Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Mgr. Bohuslava Burá Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Byrtusová Hospodářka: Zdeňka Czyžová Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/205 Sb., o školním stravování. Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 262 Školní družina 60 Školní jídelna ZŠ 350

3 1. Vize školy 1.1 Vize školy a hodnoty Koncepce rozvoje ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek je zpracována na období , je dále rozpracována do ročních a týdenních plánů práce školy. Plán práce školy obsahuje jasně a srozumitelně formulované krátkodobé cíle, které respektují školské dokumenty, zákony, vyhlášky a normy a odpovídají personálním a materiálním podmínkám školy. Je stanovena odpovědnost za plnění úkolů a termíny plnění. 1.2 Cíle a školní vzdělávací program V letech 2005/2006 a 2006/2007 bylo vyučováno podle upraveného školního vzdělávacího programu Základní škola. V průběhu roku 2006/2007 byl dokončen Školní vzdělávací program (ŠVP), jež vychází z pokynů MŠMT v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP). V roce 2007/2008 dojde k zahájení výuky a postupné realizaci tohoto ŠVP v prvním a šestém postupném ročníku - průběžně vyhodnocovat cíle s vizemi školy - vyhodnocovat, upravovat a dopracovávat ŠVP 2. Podmínky ke vzdělávání V této oblasti je hodnocen ekonomický a sociální kontext školy. Hodnocení oblasti je vyžadováno vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let a více let celkem % 100,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 3 3 9,375 vyučen ,875 střední odborné úplné střední ,0 vyšší odborné vysokoškolské ,75 celkem ,0

4 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem ,0 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 46,15 Matematika 83,33 Prvouka 100 Přírodověda 50 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 75 Praktické činnosti 85,71 Tělesná výchova 57,142 Volitelné předměty 100 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 34,78 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 0 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 0 Praktické činnosti 37,5 Tělesná výchova 0 Volitelné předměty 75 Nepovinné předměty 100

5 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Alena Bazgierová M Z M AJ - RV Bohuslava Burá Spec.ped. ČJ ČJ nápravy Eva Byrtusová CH Zákl.zem.výr. CH - PŘ - PČ Libuše Fišerová 1.st. 1.st. Olga Humpolcová F M VT F M ICT - TV Jaromír Humpolec RJ Z- D Z D RV TV- nep.př. Chodurová Dagmar 1.st. 1.st. Artur Kimak nábož. nábož. Iva Kukutschová 1.st. 1.st. Simona Lačíková 1.st. 1.st. Radmila Močkořová 1.st. 1.st. Alena Morcinková vychovatelství asistent. Pedagoga Jiří Krhut ČJ HV ČJ HV PČ - TV Eva Rezková RJ Z RJ Z- RV TV-VV Irena Ripperová bez aprobace AJ TV PČ Jolana Rucká ČJ OV ČJ OV- AJ- VV Helena Szotkowská bez aprobace AJ Věra Gráfová bez aprobace. 1.st. Evženie Opluštilová vychovatelství ŠD Karin Martynková vychovatelství ŠD Aprobovanost učitelů odpovídá jen částečně.potřebám ŠVP. Jednotlivým předmětům vyučují převážně aprobovaní učitelé, jen některým všeobecně vzdělávacím předmětům vyučuje učitel s blízkou aprobací. Neaprobovaně se vyučuje tělesná výchova, výtvarná výchova a přírodopis. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a ICT koordinátor s požadovanou kvalifikací. Nepedagogičtí pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a jejich počet odpovídá potřebám školy. V učitelském sboru je rovnoměrné zastoupení učitelů s různou délkou praxe. Personál školy je stabilizován. Ředitelka školy má požadovanou kvalifikaci a odbornost. 2.8 Materiální zdroje Škola má zajištěné výukové prostory v souladu s ŠVP. Technický stav, velikost a vybavenost prostor v nové části budovy odpovídá příslušným požadavkům a normám. Je vypracován projekt na rekonstrukci staré části školy. Jeho realizace je závislá na získání finančních prostředků. Ve škole je dostatek kmenových tříd. Počet odborných učeben a laboratoří není dostačující. Při plánované rekonstrukci se počítá s vybudováním učebny pro výtvarnou výchovu. Knihovna je umístěna v provizorních prostorách. Vybavení ICT odpovídá potřebám ŠVP a počtu žáků. ICT je průběžně modernizována, žáci mají přístup k ICT, ICT je využívána ve výuce v dostatečné míře. Škola je optimálně vybavena učebními pomůckami, učebnicemi a studijními texty, které mohou být ve výuce využívány.

6 2.9 Finanční zdroje Škola nakládá racionálně s přidělenými finančními prostředky v souladu s koncepcí rozvoje školy, plánem práce školy a ŠVP. Finanční zdroje jsou alokovány vzhledem k potřebám ŠVP a zdokonalování školy, pracovníci školy jsou seznámeni s rozdělením finančních prostředků. Další finanční prostředky získává škola oficiálními cestami. Škola má důslednou a průkaznou evidenci o čerpání rozpočtových i mimorozpočtových zdrojů. - doplňování kvalifikace neaprobovanými učiteli dálkovým studiem - přijetí kvalifikovaného učitele pro výuku TV a VV - při hodnocení pracovníků častěji využívat osobní pohovory - ve spolupráci se zřizovatelem realizovat rekonstrukci staré školy - v rekonstruovaných prostorách vybudovat a vybavit učebnu VV a školní knihovnu - průběžně obnovovat nábytek - nákup další audiovizuální techniky - usilovat o finanční prostředky od sponzorů 3. Školní vzdělávací program 3.1 Charakteristika učících se Naše škola je navštěvována nejen místními žáky, ale i žáky ze spádové oblasti Záolší a také k nám přicházejí z Třince. Cíle vymezené v ŠVP akceptují předpoklady a schopnosti žáků. ŠVP nezapomíná ani na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které jsou vytvořeny individuální vzdělávací plány. Tito žáci jsou integrováni v běžných třídách. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou založeny na vzájemném respektu a partnerství, vztahy mezi žáky jsou kamarádské a dají se považovat za standardní. 3.2 Školní vzdělávací program Na tvorbě nového ŠVP, který svým vzdělávacím obsahem vychází z RVP se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Snažili se o co nejlepší propojení učiva mezi jednotlivými předměty tak, aby vedlo k naplnění klíčových kompetencí, které by žáci měli získávat v optimální posloupnosti a s dostatečnou časovou dotací. Správnost a vhodnost vypracování ŠVP bude pravidelně vyhodnocována v průběhu celého školního roku. vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro 2 základní vzdělávání, č.j / )

7 3.3 Organizace vzdělávacího procesu Chod školy se řídí celoročním plánem práce školy s přehledem plánovaných akcí. O plánované činnosti jsou všichni průběžně informováni prostřednictvím týdenních plánů práce.učitelé se scházejí na pravidelných pedagogických radách, dle potřeby jsou svolávány provozní porady, schůzky vedení školy a schůzky metodického sdružení. Existují webové stránky školy. Samotný vzdělávací proces je pak určován rozvrhem školy, který je sestaven tak, aby odpovídal učebním plánům a byl v souladu s didaktickými zásadami a hygienickými požadavky, což však není vždy možno dodržet. Školní vnitřní řád stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s legislativními předpisy. Upravuje a vymezuje provoz školy, vnitřní režim, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví i podmínky zacházení s majetkem. Obsahuje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Zákonní zástupci získávají informace o žácích prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek, mohou využít konzultačních hodin, osobně i telefonicky, na školních webových stránkách. - průběžně aktualizovat webové stránky školy - zlepšit vnitřní informační systém 4. Průběh vzdělávání Hodnoceny pedagogické procesy školy. Vyžadováno vyhláškou MŠMT ČR č.15/2005 Sb. 4.1 Vyučování Převažuje většinou frontální výuka. Učitelé se však snaží zařazovat i problémové vyučování. Učitelé se snaží vést žáky k samostatnosti a tvořivosti, dávají žákům prostor k formulování a vyjadřování vlastního názoru. Do hodin je zařazována práce skupin, která má podpořit komunikaci mezi žáky, vzájemnou pomoc a spolupráci i socializaci žáků na okrajích sociálního pole. Učitelé se snaží jasně a přiměřeně stanovit výukové cíle jednotlivých hodin. Obsah učiva se upravuje podle možností tak, aby vyhovoval schopnostem žáků, časovým možnostem a materiálním podmínkám. Vybavení školy pomůckami je dostačující, ne vždy je učiteli plně využíváno. Učitelé mají k dispozici dvě interaktivní tabule, ve výuce je využíváno i počítačové, kde jsou používány výukové programy a žáci se učí vyhledávat informace na internetu. Ve výuce jsou používány učebnice. Učebnicový fond je neustále doplňován a obměňován. Nově pořizované učebnice odpovídají požadavkům ŠVP. Ve škole je používána i jiná literatura, např. sbírky úloh, přehledy učiva, slovníky, encyklopedie, krásná literatura. Výhodou je spolupráce školy s místní knihovnou, která sídlí v areálu školy a umožňuje půjčování knih z jejího fondu a zabezpečuje knihovnické hodiny 1x ročně v každém ročníku. Škola má k dispozici tyto odborné učebny: fyziky, chemie, keramická dílna, jazyková učebna, učebna hudební výchovy, cvičná kuchyň, tělocvična, areál školního hřiště s umělým povrchem.

8 Mimoškolní aktivity jsou organizovány v návaznosti na učivo, např. recitační a pěvecké soutěže, sportovní soutěže, výtvarné soutěže, účast v olympiádách z českého jazyka, matematiky, chemie, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, dopravní soutěže. Žáci reprezentují školu v okrskových, okresních, krajských, ale i národních kolech. Učitelé vedou zájmové kroužky s tímto zaměřením: hra na flétnu, keramika, sportovní hry, florbal, výtvarný, taneční. 4.2 Učení se žáků Ne všichni žáci mají odpovědnost za své učení. Některým tempo učení neumožňuje dosáhnout stanovených cílů. Většinou jsou schopni a ochotni se vzájemné podporovat v procesu učení. Žáci jsou dobře schopni využívat ICT. - učitelé budou pokračovat v proškolování v oblastech moderních vyučovacích metod - na škole bude zařazováno více projektových dnů - zavést pravidelné sebehodnocení žáků 5 Kultura školy Stará školní budova čeká na rekonstrukci, přesto se všichni snaží i tyto staré prostory zútulnit. Na výzdobě se podílí plastové obrazy a nástěnné koberce, na kterých prezentují žáci své projekty. Celkovou kulturu školního prostředí dotvářejí výkresy, které vytvořili žáci v rámci výtvarné výchovy. Ve všech třídách jsou nové lavice a židle. Odborné učebny jsou vybaveny na vysoké úrovni. Škola je obklopena zelení, rozsáhlý sportovní komplex nabízí žákům za pěkného počasí příjemnou relaxaci. 5.1 Podpora školy žákům Škola má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité. Žáci mají respekt k úspěchu ostatních. Úspěchy žáků jsou prezentovány na nástěnkách, ve školním a regionálním tisku a ve školních relacích. 5.2 Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů pracuje velmi dobře, rodiče aktivně organizují ples, radovánky a Den dětí. Spolupracují na požádání při exkurzích a dalších aktivitách školy. Je navázána úzká spolupráce mezi výborem Sdružení rodičů a vedením školy (dotování nákladů na účast v soutěžích, financování Dne dětí, Mikulášské nadílky, odměn žákům za reprezentaci školy). Škola má vypracovaný systém komunikace s rodiči. Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích učení dětí a úspěších školy jako celku. Rodiče mají pocit sounáležitosti se školou, podporují a zúčastňují se aktivit školy. Škola má fungující školskou radu, její navrhované změny jsou vedením školy respektovány. Školská rada se aktivně zapojuje do přípravy dokumentů školy.

9 Spolupráce s rodiči je různá a odehrává se většinou v rámci třídních schůzek, které se konají dvakrát do roka. Účast rodičů na nich je vyšší na prvním stupni. Třídní učitelé komunikují s rodiči i jinými způsoby než osobně (telefonicky, SMS, písemně). Vždy první čtvrtek v měsíci jsou ustanoveny konzultační hodiny pro rodiče, kteří však tuto možnost příliš nevyužívají. Pro větší informovanost rodičů i veřejnost zřídila škola své webové stránky. O aktivitách školy informuje také regionální tisk a televize a školní časopis Letadýlko, který vydávají žáci. Obec věnuje škole značnou pozornost, zástupci školy jsou zváni na významné akce obce. 5.3 Vzájemné vztahy Škola nabízí příjemné prostředí pro žáky i učitele. Vztahy mezi učiteli jsou pozitivní, učitelé spolupracují převážně v oblasti svých předmětů. Učitelé se navzájem respektují. Absence učitelů je nízká, málo jich odchází na jinou školu. Zřizovatel pozitivně hodnotí výroční zprávy a účinně podporuje školu v jejich aktivitách. Vedení školy úspěšně obhajuje zájmy školy. Místní komunita pozitivně hodnotí aktivity školy. Žáci se účastní na akcích obce. 5.4 Výchovné poradenství Škola pravidelně a efektivně spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, počet sociálně-patologických jevů je minimální. Na škole pracuje v jedné osobě výchovný poradce a preventista sociálně-patologických jevů, úspěchy přináší zřízení schránky důvěry. V prevenci patologických jevů hraje rovněž velkou roli žákovský parlament, kde žáci otevřeně hovoří o svých problémech, které se pak řeší s výchovným poradcem. Škola poskytuje svým žákům poradenství v přípravě na budoucí povolání. Výběr školy je adekvátní schopnostem žáků. Počet neúspěšných žáků v přijímacím řízení je velmi nízký. V rámci předmětu Volba povolání škola spolupracuje s úřadem práce, organizuje exkurze na SOŠ a SOU. 5.5 Práce třídního učitele Třídní učitel sleduje a citlivě koordinuje obsah, metody i hodnocení výuky ve třídě. Žákům i ostatním učitelům ve třídě poskytuje včasné a věrohodné informace. Pozitivní postoj třídního učitele k žákům, rodičům a partnerům zajišťuje otevřenou komunikaci uvnitř třídy i vůči ostatním ve škole i mimo školu. Práce třídních učitelů je brána jako klíčová. - usilovat o aktivnější zapojení rodičů do práce školy - zdůrazňovat ve styku s rodiči význam vzdělání - vytvořit portfolio žáka od 1. třídy

10 6. Řízení školy V této oblasti je hodnocena dynamika nakládání s dostupnými zdroji. Hodnocení oblasti je vyžadováno vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. 6.1 Plánování Plán rozvoje lidských zdrojů zajišťuje personální stabilitu a optimální věkové rozložení jak učitelského sboru, tak i nepedagogických pracovníků. Plán rozvoje materiálních finančních prostředků je vytvářen na základě spolupráce vedení školy, školské rady a ostatních samosprávných orgánů školy. Plán rozvoje materiálních a finančních prostředků je dostupný všem zúčastněným a je pravidelně kontrolován. 6.2 Organizace školy Ve škole je uplatňován participativní model řízení. Jsou delegovány pravomoci, jednotliví učitelé vzájemné spolupracují. Organizační struktura umožňuje implementaci (zavedení) změn, vedoucích ke zdokonalování školy. Organizační řád školy je plně funkční. Metodické orgány jsou funkční a jsou nositeli změn a inovací. Žáci mají možnost vstupovat do řešení problémů, které se jich týkají prostřednictvím samosprávných orgánů. Ve škole pracuje školský parlament Vedení lidí Týmová práce ve škole je samozřejmostí, s ohledem na velikost pedagogického sboru není možno utvořit jednotlivé předmětové komise. Proto všichni učitelé vzájemně spolupracují, vyměňují si zkušenosti, reflektují své aktivity a podporují se. Vedení školy poskytuje jednotlivým týmům podporu a zpětnou vazbu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků jak mimo školu, tak i uvnitř školy je považováno za velmi důležité pro osobní růst každého učitele. Hospitace provádí ředitel a zástupce ředitele. Pohospitační pohovor je chápán oběma stranami jako dobrá zpětná vazba. Vzájemné hospitace učitelů jsou využívány podle potřeb učitelů a podle možností, které jsou limitovány rozvrhem hodin. 6.4 Kontrola Škola má stanovené týmy, které zjišťují a sledují získaná data v oblasti lidských, materiálních a finančních zdrojů, průběžně je vyhodnocují a informují odpovědné pracovníky. Předkládají návrhy opatření k nápravě a průběžně sledují aktivity, které vedou ke zlepšení. Práce týmů má podporu vedení školy. Do kontrolní činnosti patří i vyřizování stížností, pokud se během roku vyskytnou. - při přijímání nových pracovníků uplatňovat výběrová řízení - více prosadit vzájemné hospitace učitelů

11 7 Zajišťování kvality školy 7.1 Plánování vlastního hodnocení školy Škola provedla několik pokusů o vyzkoušení různých typů autoevaluačních aktivit, ale systematická strategie ještě nebyla zavedena. Vzhledem k tomu, že tato povinnost je nová, je tento plán první. 7.2 Provádění vlastního hodnocení školy Škola využívá efektivně všechny údaje z provedených autoevaluačních aktivit. - vytvořit týmy pro hodnocení - vytvořit systém autoevaluace 8 Výsledky vzdělávání Hodnoceny výsledky vzdělávání žáků školy. Vyžadováno vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. 8.1 Zjišťování výsledků vzdělávání Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí výsledky, jichž dosáhl žák za celé klasifikační období. Hodnocení výsledků vzdělávání v rámci vyučovacích hodin je pravidelné, k ověřování vědomostí, dovedností a znalostí žáků slouží ústní zkoušení a mluvený projev, písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení, zpracovávání referátů, úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly, modelové a problémové úkoly, projektové dny, skupinová práce, výroba pomůcek, laboratorní práce, soustavné diagnostické pozorování žáka,... Pravidelně jsou používány celonárodní metody zjišťování výsledků vzdělávání. Využíváme standardizovaných testů CERMAT v pátém a devátém postupném ročníků, SCIO, ve školním roce 2006/2007 jsme se zúčastnili dotazníkového šetření Mapa školy. 8.2 Hodnocení výsledků vzdělávání Žáci školy v 9. ročníku dosahují průměrných až mírně podprůměrných výsledků. Toto hodnocení je ovlivněno tím, že po 7. ročníku odchází nejúspěšnější děti na víceletá gymnázia, kde při přijímacím řízení žáci naší školy dosahují výborných výsledků Další výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků jsou porovnávány též formou soutěží žáků ve většině předmětů. Žáci postupují do vyšších kol soutěží, tj. do okresních, krajských a celostátních. V odborných soutěžích i olympiádách dosahují průměrných výsledků, ve sportovních spíše velmi dobrých výsledků.

12 Absolventi školy přecházejí bez problémů na střední a odborné školy, které si zvolili a úspěšně je absolvují. Škola má dobrou pověst mezi veřejností. Učitelé i ostatní partneři školy přijímají úspěchy školy pozitivně a prezentují je na veřejnosti. - pravidelně aktualizovat webové stránky školy, aktuálně informovat o akcích školy - zapojit školu do projektů 9 Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Škola má v obci dobrou pověst díky celkovému materiálnímu vybavení, velmi dobrým výsledkům při přijímacím řízení na víceletá gymnázia a při rozmisťovacím řízení na SŠ. Žáci se účastní mnoha soutěží v místě, v obvodních, okresních, oblastních i národních kolech. V okresních a především v obvodních kolech dosahují žáci dobrých výsledků především ve sportovních soutěžích, ale i v chemické, fyzikální a zeměpisné olympiádě a dále ve výtvarných soutěžích. Vyučující trvale zvyšují svou kvalifikaci v rámci DVPP, v rámci bezplatných kurzů, kurzů SIPVZ. Všichni se zapojují do realizace školních projektů. 9.1 Celkové hodnocení využívání lidských zdrojů Noví pedagogové jsou zajišťováni na základě osobních kontaktů a písemných žádostí, ty jsou ukládány do školní databanky. Poptávka po místu pracovníka na zdejší škole (nejen pedagoga) vysoce převyšuje nabídku školy. 9.2 Celkové hodnocení využívání materiálních zdrojů Veškeré prostory školy jsou maximálně využívány, chybí místnosti pro knihovnu. Materiální zdroje jsou na postačující úrovni. 9.3 Celkové hodnocení využívání finančních zdrojů Systém financování ze strany státu i zřizovatele je vyhovující, odpovídá potřebám školy. Spolupráce se sponzory je také na dobré úrovni. - připravit Den otevřených dveří - vybudování školní knihovny (nebo multimediální učebny)

13 Možnosti ověření - Školní vzdělávací program Základní školy, nový ŠVP - Koncepce rozvoje ZŠ Vendryně 236,okres Frýdek-Místek - celoroční plány práce pro šk. rok 2005/2006, 2006/2007 včetně příloh - týdenní plány práce školy - výroční zprávy o činnosti školy - třídní knihy - třídní výkazy - katalogové listy žáků - zápisy z pedagogických rad - plány práce metodického sdružení 1. stupně - hodnotící zprávy výchovného poradce - vnitřní řád školy - klasifikační řád - rozvrh hodin - hospitační zprávy - personální spisy - individuální vzdělávací plány - tematické plány učiva - výsledky srovnávacích testů - výsledkové listiny soutěží a olympiád - školní časopis - schránka důvěry - webové stránky školy - přehledy o účasti rodičů na třídních schůzkách - kontrolní práce žáků - revizní zprávy - prověrky BOZP - inventarizační seznamy, skladové karty - zápisy z kontrol různých orgánů a institucí

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-651/11-C Název právnické osoby Základní škola Kaňka o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Helsinská 2 731, 390 05 Tábor IČ: 28060080

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-37/08-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-37/08-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-37/08-07 Základní škola, České Budějovice, Oskara Nedbala 30 Adresa: Oskara Nedbala 30, 370 05 České Budějovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-6/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav Sídlo: Školní 105, 691 63 Velké

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Návrh struktury vlastního hodnocení ( 9,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Vlastní hodnocení školy (2011-2013) (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s)

Vlastní hodnocení školy (2011-2013) (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o. Vlastní hodnocení školy (2011-2013) (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) Marek Šimoňák ředitel školy Obsah hodnotící zprávy I. Klíče k hodnocení II.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY Mgr. Krasulová Anna ředitelka školy Celoroční plán práce školy je vytvořen v souladu s těmito dokumenty: 1 Zákon č. 561/2004

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA 50/10. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA 50/10. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA 50/10 Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3 Adresa: Mateřská škola, Svojšovická 3/2923, 141 00 Praha 4 - Spořilov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 27. 8. 2015 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 366/10 - A Mateřská škola Nad Parkem Praha - Zbraslav Adresa: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha - Zbraslav Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-115/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště Salašská 300, 687 06 Velehrad IČ: 46 956

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1110/08-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1110/08-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1110/08-01 Řemeslná škola oděvní Odborné učiliště, o.p.s. Adresa: Havířovská 476, 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky 4. Učební plán 4.1. Systém výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-505/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo Habrmanova 130, Hradec Králové, 500 02 E-mail právnické

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-525/09-T. Soukromé gymnázium Ostrava, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-525/09-T. Soukromé gymnázium Ostrava, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy/školského zařízení: EDUCAnet čj. ČŠI-525/09-T Soukromé gymnázium Ostrava, s. r. o. Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-520/13-J. příspěvková organizace. Komenského nám.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-520/13-J. příspěvková organizace. Komenského nám. Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-520/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou,

Více