NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

2 OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů. b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů. c) Požadavky na rozvoj území obce. d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny). e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury. f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní obrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy). i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území. j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant. o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 2

3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčích změn v katastrálním území obce Němčičky. Na základě požadavku obce budou navrženy tyto hlavní změny (identifikace změn je číslována - označení i.č., první číslice znamená pořadí zpracovávané změny územního plánu, druhá a třetí číslice označení jednotlivých dílčích změn) : 3.1 změna využití území na plochu bydlení v lokalitě Kněžské za humny změna rozsahu plochy navržené a v územním plánu schválené označené A 3.2 změna využití území na plochu zemědělské půdy v lokalitě Kněžské za humny a to z plochy bydlení a rezervní plochy pro bydlení v územním plánu označené A a D 3.3 změna využití území na plochu bydlení na jižním okraji obce (parcela č.515/72) 3.4 změna využití území na plochu bydlení proluka na jižním okraji obce 3.5 změna využití území na plochu bydlení na východním okraji obce 3.6 změna využití území na plochu bydlení na východním okraji obce severovýchodně od ČOV 3.7 změna využití území na plochu bydlení jižně od hřbitova v územním plánu označené E 3.8 zakreslit pietní pásmo kolem veřejného pohřebiště 3.9 změna využití území na plochu rodinné rekreace v lokalitě Filiberky 3.10 změna využití území stabilizovaná plocha sportu a rekreace u lyžařského vleku 3.11 změna využití území změna trasy nadregionálního biokoridoru 3.12 změna využití území na plochu výroby 3.13 aktualizace limitů využití území ochrana památek a válečných hrobů Pojmy, funkční členění a rozdělení na funkční typy jsou dle schváleného územního plánu, předpokládá se určité zpřesnění některých používaných pojmů na základě nové legislativy. Územní plán je navržen na období cca do Lokalizace změn je znázorněna na grafické příloze k tomuto zadání, rozsah dílčích změn je s ohledem na měřítko orientační. a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 1. Politika územního rozvoje ČR S ohledem na charakter změn nevyplývají žádné požadavky na řešení změny č.3 ÚPN SÚ Němčiček. 2. Územně plánovací dokumentace vydaná krajem : Z nadřazené územně plánovací dokumentace - schváleného ÚPN VÚC Břeclavsko je nutno při řešení změn územního plánu sídelního útvaru Němčičky respektovat popř. upřesnit regionální a nadregionální územní systém ekologické stability; nadřazený sytém technické infrastruktury je respektován (vodovod, spoje) a jiné požadavky z této dokumentace na řešení změn nejsou. b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Územně analytické podklady nejsou zpracovány. Na základě průzkumů nejsou zvláštní požadavky na řešení změn č.3. 3

4 c) Požadavky na rozvoj území Obec Němčičky patří ve struktuře osídlení k obcím plnícím nejen funkci obytnou, ale i funkci rekreační. Změna č.3 obě tyto funkce rozvíjí. Změna č.3 ÚPN SÚ je v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje oblast C1 Rozvoj území opatření C 1.1 Podpora koncepčního rozvoje území a využití jeho vnitřního potenciálu. V rámci změny č.3 ÚPN SÚ bude navržen rozvoj přiměřené turistické infrastruktury a vybavenosti v návaznosti na stávající zařízení (koupaliště, lyžařský areál) s regionálním významem, což přispěje i k ekonomickému růstu a vytvoření nových pracovních příležitostí v oblasti služeb a cestovního ruchu. Závazným podkladem je schválený územní plán sídelního útvaru Němčičky (zpracovatel Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.), který byl schválen v červnu 1995 a změna č.1 ( ) a č.2 ( ). d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Z hlediska prostorového členění a utváření obrazu sídla zásady schválené v územním plánu zůstanou beze změny. Citlivě je nutno řešit i.č.3.09 která zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa, a změny i.č a 3.06, které rozvíjí obec do krajiny. Nezastavitelná území (volná krajina) 1. Zóny zeleně : územní plán zůstane beze změny 2. Zóny zemědělské půdy: plochy budou zmenšeny o navržené změny č.3.01,3.03,3.04,3.05,3.06,3.07,3.09, 3.10 zachovány budou plochy v rámci změny i.č Vodní plochy: územní plán zůstane beze změn e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 1. Občanské vybavení - územní plán zůstane v podstatě beze změny. 2. Doprava a dopravní zařízení: 2.1. Koncepce dopravní obsluhy zůstane zachována, navržené změny využití území navazují na stávající komunikační síť, popř. účelové cesty Odstavení motorových vozidel je nutno řešit na plochách bydlení, popř. sportu a rekreace. 3. Vodní hospodářství 3.1. Zásobování vodou: - koncepce územního plánu zůstane beze změny, respektovat podmínky ochranného pásma vodohospodářských zařízení Odkanalizování koncepce územního plánu zůstane beze změny, respektovat podmínky ochranného pásma vodohospodářských zařízení Vodní toky - respektovat podmínky užívání sousedících pozemků s korytem vodního toku stanovené po projednání s vlastníky pozemků pro výkon správy vodního toku - u drobných toků nejvýše do 6 m od břehové čáry. 4. Energetika: 4.1. Zásobování el. energií koncepce územního plánu zůstane beze změny, respektovat podmínky ochranného pásma energetických zařízení 4.2. Zásobování plynem koncepce územního plánu zůstane beze změny, respektovat podmínky bezpečnostního a ochranného pásma energetických zařízení. 4

5 5. Spoje, telekomunikace: 5.1. Koncepce územního plánu zůstane beze změn, respektovat podmínky ochranných pásem telekomunikačních zařízení, respektovat podmínky ochrany radioreléových tras. 6. Nakládání s odpady : 6.1. Koncepce územního plánu zůstane beze změny odpady jsou odváženy mimo řešené území. Podrobnější popis veřejné infrastruktury je v kapitole j) u jednotlivých dílčích změn. 7. Ochrana obyvatelstva : Ochrana obyvatelstva civilní obrana územní plán s ohledem na charakter dílčích změn zůstane beze změny. f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Zásady ochrany historických, kulturních, urbanistických a přírodních hodnot území obce zůstanou v hlavních zásadách beze změny zachování těsné vazby obce na přírodní prostředí, které je charakteristické morfologií terénu a bohatstvím vinic v okolí zastavěné části obce. Navrženými změnami v převážně většině nedojde k riziku narušení hodnot území. 1. Ochrana památek a kulturních hodnot : 1.1. Celé území obce je považováno za území s archeologickými nálezy - respektovat podmínky stanovené pro území archeologického zájmu; v případě jakýkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu na katastrálním území obce je investor povinen již v období přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického průzkumu s institucí oprávněnou k provádění těchto průzkumů V rámci změny č.3 budou aktualizovány vstupní limity ochrana památek a válečných hrobů změna i.č Ochrana přírodních hodnot : 2.1. Schválené regulativy a limity zůstanou beze změny, navržená změna č.3 nezasahuje do ochrany přírodních hodnot obce - nezasahuje do zvláště chráněných území a ani do lokait chráněných v rámci Natura CZ (Kuntířov); u navržené změny č.3 se nepředpokládá negativní vliv na lokalitu Natura Chráněná území přírodních zdrojů : 3.1. Schválené regulativy zůstanou beze změny 4. Ochrana zdravých životních podmínek : pro řešení dílčích změn platí regulativy : chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb charakterizované dle platných právních předpisů budou u změn č.3 navrženy mimo izofony specifikující maximální hlukovou zátěž záměry na umístění zdrojů hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb charakterizovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a naopak, je nutno posoudit na základě hlukové studie a následně projednat s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví umisťování staveb a zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a pro shromažďování většího počtu osob v blízkosti zdrojů znečišťování ovzduší (např. komunikace) musí být předem projednáno s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Před vydáním územního rozhodnutí na výše uvedené stavby musí být deklarováno, že vnitřní prostředí pobytových 5

6 místností v těchto stavbách odpovídá hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů upravených prováděcími právními předpisy. u změny i.č je riziko zhoršení zdravých životních podmínek pro bydlení, obytné objekty nutno umístit mimo pásmo ochrany prostředí kolem ČOV a mimo pásmo hygienické ochrany kolem areálu zemědělské výroby; z tohoto důvodu je navržena plocha smíšená obytná kolem čistírny odpadních vod bude navrženo pásmo ochrany prostředí 5. Ochrana zemského povrchu : územní plán zůstane beze změny 6. Ochrana zemědělského půdního fondu : 6.1. Změna i.č.3.01 je upraven tvar navržené a v územním plánu schválené plochy bydlení (ve výkresu Vyhodnocení záboru ZPF označené č.1) cca bez nároků na další zemědělskou půdu Změna i.č stabilizuje plochu pro sport a rekreaci (stávající lyžařský svah), nebude provedeno hodnocení dopadu do ZPF Dopad do ZPF mají změny i.č. 3.03, 3.04, 3.05, 3.05, 3.06, 3.07, 3.09, 3.10, Změna i.č.3.02 ve schváleném územním plánu rezervní plocha pro bydlení (ve výkresu Vyhodnocení záboru ZPF označené č.8) bude ponechána v zemědělském půdním fondu Dopad do ZPF bude mít změna trasy nadregionálního biokoridoru i.č Pozemky určené k plnění funkce lesa Při řešení dílčích změn se nepředpokládá zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa Navržená změna i.č.3.08 zasahuje do pásma 50 m od okraje lesa 8. Územní systém ekologické stability : 8.1. Obec požaduje změnu trasy nadregionálního biokoridoru, jehož trasa byla upřesněna v rámci změny č.2 (dílčí změna i.č.2.03) trasa je požadována jižně od obce mimo zastavitelné plochy. Tuto dílčí změnu i.č je možno považovat za upřesnění trasy schválené v rámci ÚP VÚC Břeclavsko. V rámci změny i.č.3.12 dojde k posunu plochy pro lokální biocentrum jižním směrem o cca 200 m (navržená dílčí změna i.č.3.12a plocha pro výrobu je v ploše lokálního biokoridoru umístěného na tuto plochu v rámci změny i.č.2.02) a prodloužením lokálního biokoridoru ze změny i.č g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1. Veřejně prospěšné stavby: 1.1. V rámci změny č.3 územního plánu bude případně seznam veřejně prospěšných staveb doplněn. 2. Asanační úpravy a zásahy: 2.1. V rámci změn územního plánu se nepředpokládají asanační zásahy z hlediska veřejného zájmu. 3. Veřejně prospěšná opatření : 3.1. V rámci změny č.3. územního plánu se nepředpokládá návrh veřejně prospěšných opatření. h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (ochrana obyvatelstva, obrana státu, ochrana ložisek nerostných surovin, ochrana před povodněmi) 1. Ochrana obyvatelstva, zóny havarijního plánování, úkryty : Územní plán zůstane beze změn. 6

7 2. Ochrana proti záplavám a přívalovým vodám: Územní plán zůstane beze změn. Na území obce není vyhlášeno záplavové území. 3. Ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí: Územní plán zůstane beze změny (kromě legislativně změněných pásem). 4. Obrana státu : Změny se nedotýkají požadavků na obranu státu. 5. Ložiska nerostných surovin : Územní plán zůstane beze změn, navržené změny se nedotýkají ochrany ložisek nerostných surovin. i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Pro zpracování změn byly pořizovatelem předloženy podrobné podklady, průzkumy nebyly prováděny. 1. Největší střet v území je u změny i.č.3.06, kde požadavek na bydlení může omezit navržené a v územním plánu schválené plochy pro sklady a podnikatelské aktivity (označené ve výkresu Vyhodnocení záboru ZPF č.6) využití plochy. Vzdálenost k okraji stávající plochy pro zemědělskou výrobu je cca stejná jako u stávajících ploch. Nutno respektovat pásmo ochrany prostředí kolem ČOV. 2. U změny i.č.3.09 plocha rodinné rekreace (chaty) navazující na stávající i navrženou zónu sportu a rekreace a stávající rekreační prostor (chaty) 3. Změna i.č.3.01 a 3.07 zasahují do pietního pásma kolem veřejného pohřebiště, je v pravomoci stavebního úřadu tento zásah povolit. j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Změny č.3 se dotýkají záměrů lokálního významu bez vlivu na polohu obce ve struktuře osídlení. Požadavky na vymezení změn využití území v zastavěném a zastavitelném území : 1. Plochy bydlení: 1.1. Změna i.č.3.01 identifikace : lokalita je situována v návaznosti na zastavěné území na severním okraji obce v lokalitě Kněžské za humny (mezi zastavěným územím a stávající silnicí III/42114) schválené funkční využití v územním plánu : plocha bydlení označená v hlavním výkrese A, plocha zemědělské půdy navržená změna funkčního využití : plocha bydlení se změnou tvaru urbanistická koncepce : navržená změna nemá vliv na urbanistickou koncepci doprava : dopravní napojení dílčí změny i.č.3.01 bude navrženo ze silnice III/42111, křižovatku řešit dle požadavků ČSN, odstavná stání pro motorová vozidla bude řešeno na ploše bydlení technické vybavení : 7

8 zásobování vodou ve III.tlakovém pásmu bude navrženo prodloužením stávající sítě odkanalizování - likvidaci odpadních vod řešit napojením na stávající jednotnou kanalizaci respektovat podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení zásobování elektrickou energií je navrženo ze stávající trafostanice zásobování plynem je možné až po plynofikaci obce respektovat podmínky ochranných pásem energetických zařízení ochrana hodnot území : lokalita je pohledově exponovaná, stavby začlenit do krajiny ochrana zdravých životních podmínek : navržená změna zasahuje do pietního pásma kolem veřejného pohřebiště bez vlivu na ochranu zdravých životních podmínek vyhodnocení důsledků navrženého řešení na životní prostředí navrženou změnou nedojde k riziku narušení životního prostředí vyhodnocení důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL : navrženou změnou nedojde ke zvětšení schváleného rozsahu v ÚPN SÚ navrženou změno nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 1.2. Změna i.č.3.03,3.04 identifikace : lokality je situovány v návaznosti na zastavěné území jihozápadním okraji obce, dílčí změna i.č.3.04 je proluka schválené funkční využití v územním plánu : v rámci dílčí změny i.č.1.03 byla navržena a schválena plocha pro dopravu v klidu (par.č.196/2,3), zbývající plocha je schválena jako zóna ostatních zemědělských kultur navržená změna funkčního využití : plocha bydlení urbanistická koncepce : navržená změna má vliv na urbanistickou koncepci, navrhuje se rozšíření obce novým směrem doprava : dopravní napojení dílčí změny i.č.3.03 a 3.04 bude navrženo ze stávajíc účelové komunikace, odstavná stání pro motorová vozidla budou řešena na ploše bydlení technické vybavení : zásobování vodou ve III.tlakovém pásmu bude navrženo prodloužením stávající sítě odkanalizování - likvidaci odpadních vod řešit napojením na stávající jednotnou kanalizaci respektovat podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení zásobování elektrickou energií je navrženo ze stávající trafostanice zásobování plynem je možné až po plynofikaci obce respektovat podmínky ochranných pásem energetických zařízení ochrana hodnot území : lokalita i.č.3.03 je pohledově exponovaná, nutno začlenit do krajiny ochrana zdravých životních podmínek : 8

9 navržená změna není dotčena ochranou zdravých životních podmínek vyhodnocení důsledků navrženého řešení na životní prostředí navrženou změnou nedojde k riziku narušení životního prostředí vyhodnocení důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL : navrženou změnou dojde k dopadu do zemědělského půdního fondu dílčí změna i.č.3.03 tř.ochrany II, vinice) navrženou změnou nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 1.3. Změna i.č.3.05 identifikace : území změny i.č.3.05 je proluka na východním okraji obce (naproti zemědělskému areálu) schválené funkční využití v územním plánu : plocha ostatních zemědělských kultur změny i.č.3.05 navržená změna funkčního využití : plocha bydlení, respektovat schválenou změnu i.č.1.02b - plocha pro obsluhu území (cestu) urbanistická koncepce : navržená změna i.č.3.05 nemá vliv na urbanistickou koncepci doprava : dopravní napojení dílčí změny i.č.3.05 bude navrženo ze silnice III/42111 technické vybavení : zásobování vodou ve I.tlakovém pásmu bude navrženo prodloužením stávající sítě odkanalizování - likvidaci odpadních vod řešit napojením na stávající jednotnou kanalizaci respektovat podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení zásobování elektrickou energií je navrženo ze stávající trafostanice zásobování plynem je možné až po plynofikaci obce respektovat podmínky ochranných pásem energetických zařízení ochrana hodnot území : nejsou žádné požadavky ochrana zdravých životních podmínek : navržená změna je dotčena ochranou zdravých životních podmínek vyhodnocení důsledků navrženého řešení na životní prostředí navržená změna nemá vliv na životní prostředí vyhodnocení důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL : navrženou změnou dojde k dopadu do zemědělského půdního fondu jedná se o proluku navrženou změno nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 1.4. Změna i.č.3.07 identifikace : lokalita je situována v jižně od hřbitova v návaznosti na zastavěné území schválené funkční využití v územním plánu : plocha bydlení označená v hlavním výkrese E rezervní plocha a zóna ostatních zemědělských kultur 9

10 navržená změna funkčního využití : plocha bydlení rozšířená oproti ploše E urbanistická koncepce : navržená změna nemá vliv na urbanistickou koncepci doprava : dopravní napojení dílčí změny i.č.3.07 bude navrženo ze silnice III/42111, křižovatku řešit dle požadavků ČSN, odstavná stání pro motorová vozidla bude řešeno na ploše bydlení technické vybavení : zásobování vodou ve III.tlakovém pásmu bude navrženo prodloužením stávající sítě odkanalizování - likvidaci odpadních vod řešit napojením na stávající jednotnou kanalizaci respektovat podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení zásobování elektrickou energií je navrženo ze stávající trafostanice zásobování plynem je možné až po plynofikaci obce respektovat podmínky ochranných pásem energetických zařízení ochrana hodnot území : lokalita je pohledově exponovaná ochrana zdravých životních podmínek : navržená změna není dotčena ochranou zdravých životních podmínek, zasahuje do pietního pásma kolem veřejného pohřebiště vyhodnocení důsledků navrženého řešení na životní prostředí navrženou změnou nedojde k riziku narušení životního prostředí vyhodnocení důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL : navrženou změnou dojde k dopadu do zemědělského půdního fondu navrženou změno nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 2. Plochy smíšené obytné S ohledem na okolí (výroba a technické vybavení) je zavedeno nové využití území : Přípustné jsou pozemky pro bydlení, rodinnou rekreaci, občanské vybavení a související technické infrastruktury. Podmíněně přípustné jsou ostatní činnosti, děje a zařízení a to za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují své okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a dopravní zátěží neruší pohodu bydlení. Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které zhoršují kvalitu prostředí a pohodu bydlení. Změna i.č identifikace : lokalita i.č.3.06 navazuje na zastavěné území východně od zóny výroby na východním okraji obce schválené funkční využití v územním plánu : plocha zemědělské půdy (změna i.č.3.06) navržená změna funkčního využití : plocha smíšená obytná 10

11 urbanistická koncepce : navržená změna i.č.3.06 má vliv na urbanistickou koncepci uvažuje se s rozvojem bydlení v lokalitě, která může ovlivnit výrobní aktivity v zóně výroby doprava : dopravní napojení bude ze stávajíc účelové komunikace, odstavná stání pro motorová vozidla bude řešeno na ploše smíšené obytné technické vybavení : zásobování vodou ve I.tlakovém pásmu bude navrženo prodloužením stávající sítě odkanalizování - likvidaci odpadních vod řešit napojením na stávající jednotnou kanalizaci respektovat podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení zásobování elektrickou energií je navrženo ze stávající trafostanice zásobování plynem je možné až po plynofikaci obce respektovat podmínky ochranných pásem energetických zařízení ochrana hodnot území : nejsou žádné požadavky ochrana zdravých životních podmínek : navržená změna je dotčena ochranou zdravých životních podmínek vyhodnocení důsledků navrženého řešení na životní prostředí navrženou změnou dojde k riziku omezení aktivit v navržené a v územním plánu schválené ploše pro podnikatelské aktivity vyhodnocení důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL : navrženou změnou dojde k dopadu do zemědělského půdního fondu změna i.č.3.06 BPEJ navrženou změno nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 3. Plochy výroby : Změna i.č identifikace : lokalita i.č.3.12 navazuje na zastavitelné plochy při silnici III/ na jihovýchodním okraji obce schválené funkční využití v územním plánu : plocha ostatní zemědělské kultury (krajinná zeleň) lokální biocentrum změna i.č.2.02 navržená změna funkčního využití území : plocha výroby i.č.3.12 A plocha pro lokální biocentrum i.č.3.12 B posun jižním směrem urbanistická koncepce : navržená změna i.č.3.12 má vliv na urbanistickou koncepci s ohledem na sousedství plochy sportu a další úpravu územního systému ekologické stability doprava : dopravní napojení bude ze stávající silnice III/42111, odstavná stání pro motorová vozidla bude řešeno na ploše výroby technické vybavení : 11

12 zásobování vodou ve I.tlakovém pásmu bude navrženo prodloužením stávající sítě odkanalizování - likvidaci odpadních vod řešit přečerpáním splaškových vod na stávající ČOV; dešťové vody řešit na pozemku respektovat podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení, respektovat respektovat podmínky užívání sousedících pozemků s korytem vodního toku stanovené po projednání s vlastníky pozemků pro výkon správy vodního toku u drobných toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry zásobování elektrickou energií - řešit samostatnou trafostanicí napojenou na stávající nadzemní vedení el.energie 22 kv zásobování plynem je možné až po plynofikaci obce respektovat podmínky ochranných pásem energetických zařízení ochrana hodnot území : respektovat zeleň podél vodního toku ochrana zdravých životních podmínek : navržená změna je dotčena ochranou zdravých životních podmínek vyhodnocení důsledků navrženého řešení na životní prostředí navrženou změnou by mohlo dojít k riziku omezení aktivit v navržené a v územním plánu schválené ploše pro sport vyhodnocení důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL : navrženou změnou dojde k dopadu do zemědělského půdního fondu změna i.č.3.06 BPEJ navrženou změno nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 4. Plochy občanského vybavení územní plán zůstane beze změny 5. Plochy sportu a rekreace : 5.1. Změna i.č vymezuje oproti schváleném územnímu plánu zónu lyžařského svahu (vedeno jako navržený rekreační prostor) jako stávající.v rámci návrhu dořešit dopad do zemědělského půdního fondu (v katastru nemovitostí plocha je vedena jako trvalý travní porost). 6. Plochy pro rodinnou rekreaci chaty upřesnění funkce (ve schváleném územním plánu stávající areál chat veden jako stávající rekreační prostor) 6.1. Změna i.č.3.09 identifikace : změna je situována v lokalitě Filiberky, částečně navazuje na stávající areál chat schválené funkční využití v územním plánu : plocha ostatních zemědělských kultur navržená změna funkčního využití : plocha rodinné rekreace urbanistická koncepce : navržená změna má vliv na urbanistickou koncepci rozšiřuje zónu rekreace i západním směrem doprava : dopravní napojení dílčí změny bude navrženo ze stávající účelové komunikace, odstavná stání pro motorová vozidla bude řešeno na ploše bydlení 12

13 technické vybavení : bude řešeno lokálním způsobem dle potřeby ochrana hodnot území : lokalita je pohledově exponovaná ochrana zdravých životních podmínek : navržená změna není dotčena ochranou zdravých životních podmínek vyhodnocení důsledků navrženého řešení na životní prostředí navrženou změnou nedojde k riziku narušení životního prostředí vyhodnocení důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL : navrženou změnou dojde k dopadu do zemědělského půdního fondu navrženou změno nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa, změna zasahuje do 50 m pásma od okraje lesa 7. Plochy technických zařízení : Územní plán zůstane beze změny. 8. Plochy veřejné zeleně : Územní plán zůstane beze změny. k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Nejsou požadavky. l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Nejsou požadavky. m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 1. Posouzení územního plánu z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj a z hlediska vlivů na životní prostředí S ohledem na charakter změn nejsou žádné požadavky. 2. Posouzení územního plánu z hlediska významného vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast Na řešeném území dílčích změn a ani v jejich blízkosti nejsou lokality Natura n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Vzhledem k jednoduchosti navržených změn č.3, které neovlivní zásadně koncepci rozvoje obce, nebude koncept zpracován. 13

14 o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Změny územního plánu budou zpracovány na výřezech územního plánu v měř. 1:2000, a to pouze u výkresů, kde dochází ke změně. Návrh změny č.3 územního plánu sídelního útvaru bude s ohledem na schválený územní plán SÚ přiměřeně odpovídat zákonu č.183/2006 Sb. a platným vyhláškám a bude obsahovat : A. Textovou část se stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a vymezením veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. B. Grafickou část: 1. Výkres základního členění území a hlavní výkres 1: Koncepce dopravy a koncepce řešení inženýrských sítí 1: Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2000 Výkresy č.2-6 budou vyhotoveny dle potřeby, případně mohou být sloučeny. Odůvodnění změny č.3 územního plánu bude obsahovat: A. Te4xtovou část s komplexním zdůvodněním přijatého řešení a vyhodnocením předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL. B. Grafickou část: 1. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:2000 Čistopis dokumentace bude odevzdán ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x na CD. 14

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ okres Břeclav prosinec 2012 Pořizovatel územního plánu: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Irena Prochásková

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání Ú Z E M N Í P L Á N V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ určený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - stavební úřad T11IY116[5UE S00HX005Z4TD VÁŠ DOPIS Č.J.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MS 9437/2011/SŘÚP/To

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání Územní plán Horní Radouň (okres Jindřichův Hradec) návrh zadání březen 2010 Vypracoval: pořizovatel - Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM Změna č.1 územního plánu CHRUDIM Návrh zadání atelier URBI s.r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00 listopad 2014 Změna č.1 ÚP Chrudim změny č.1 Územního plánu

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU nám.míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BRANSOUZE

Více

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA

ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PROSENICKÁ LHOTA NÁVRH zadal: Obecní úřad Prosenická Lhota starosta Petr Červenka Prosenická Lhota 264 01 www.prosenickalhota.cz e-mail:prosenickalhota@seznam.cz tel.

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

Územní plán Nová Role

Územní plán Nová Role Územní plán Nová Role Návrh zadání Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC OBJEDNATEL: OBEC DOLANY DATUM: 12/2010 NÁVRH ÚP DOLANY 2 Zastupitelstvo obce Dolany,

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘENICE Pořizovatel : Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Čestmíra Šťastná Masarykovo nám. 53 251 01 Říčany Schvalující orgán : Zastupitelstvo

Více

VYSTRČENOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN. (A) textová část. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY příloha A

VYSTRČENOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN. (A) textová část. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY příloha A VYSTRČENOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN (A) textová část OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY příloha A Akce : Vystrčenovice územní plán - Evidenční číslo zhotovitele : 25 002-019 Pořizovatel : Městský úřad Telč Zhotovitel : Urbanistické

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOŤOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOŤOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOŤOVICE Vymezení řešeného území dle ČSÚ katastrální území : Choťovice obec: Choťovice (ICOB 534 994) počet obyvatel k 31.12.2011: 204 bydlících obyvatel rozloha: 905 ha A.

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581, ČKA

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁRH K EŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ Pořizovatel: Obecní úřad Kladruby Kladruby č.p. 29 415 01 Teplice Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.arch. Zdeňka Táborská pověřená

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více