Č. j. MUCH 69366/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j. MUCH 69366/2015"

Transkript

1 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 329/11/2015 mat. č. 364/2015 Schválení programu schvaluje program 11. schůze Rady města Chebu s tím, že nové materiály č. 420/2015 a 421/2015 se zařazují za bod 13. Usnesení RM č. 330/11/2015 mat. č. 361/2015 Volba ověřovatelů zápisu volí ověřovateli zápisu paní Evu Hornou a Ing. Pavla Hojdu. Usnesení RM č. 331/11/2015 mat. č. 362/2015 Zpráva starosty a místostarostů bere na vědomí zprávu starosty a místostarostů. Usnesení RM č. 332/11/2015 mat. č. 409/2015 Změna Organizačního řádu Městské policie Cheb schvaluje změnu Organizačního řádu Městské policie Cheb ukládá Pavlu Cheníčkovi, zástupci ředitele městské policie, na základě schválené změny organizačního řádu prokazatelně seznámit s Organizačním řádem MP zaměstnance města Chebu, zařazené do městské policie. Usnesení RM č. 333/11/2015 mat. č. 397/2015 1) Návrh textu inzerátu pro výběrové řízení na ředitele/lku Městské policie Cheb 2) Návrh na složení výběrové komise schvaluje 1) text inzerátu pro výběrové řízení na ředitele/lku Městské policie Cheb, 2) složení výběrové komise, ukládá Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, podepsat jmenování výběrové komise, 1

2 Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, - zajistit zveřejnění textu inzerátu pro výběrové řízení, - organizačně zajistit průběh výběrového řízení, - předložit výsledek výběrového řízení k projednání na schůzi RM nejdéle dne Usnesení RM č. 334/11/2015 mat. č. 392/2015 Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Chebu d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t Jednací řád výborů Zastupitelstva města Chebu Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit návrh Zastupitelstvu města Chebu na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 335/11/2015 mat. č. 371/2015 Jmenování členů ÚIK a likvidační komise pro rok 2015 j m e n u j e 1. Ústřední inventarizační komisi pro rok 2015 v tomto složení: předseda: Mgr. Daniela Seifertová: místostarostka, zastupující starostu dle ustanovení 2104, odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., ve znění pozdějších změn tajemník: Bc. Petra Růžičková, odbor finanční, vedoucí úseku ekonomiky členové: Jaroslav Krajc vedoucí odboru organizačního Ing. Ladislava Holcová vedoucí odboru finančního Bc. Anna Doubková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Pavol Vančo vedoucí odboru správy majetku Mgr. Martin Chára vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Bc. Martin Trnka vedoucí odboru informatiky 2. Likvidační komisi pro rok 2015 v tomto složení: předseda: Bc. Jaroslav Kubík, pracovník odboru informatiky členové: Ing. Vendula Jüptnerová pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Lenka Býnová pracovnice odboru organizačního Ing. Vladimíra Perníčková pracovnice odboru majetkoprávního Usnesení RM č. 336/11/2015 mat. č. 373/2015 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Chebu ke dni

3 b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu. Usnesení RM č. 337/11/2015 mat. č. 377/2015 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Cheb v z í t n a v ě d o m í plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů tis. Kč a výši výdajů ,1 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,9 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, předložit dne zprávu Zastupitelstvu města Cheb. Usnesení RM č. 338/11/2015 mat. č. 406/2015 Žádost o dotaci z rozpočtu města - TJ Lokomotiva Cheb z.s. na návrh Filipa Kadlece ve výši 3 tis. Kč, na návrh Evy Horné 3 tis. Kč, na návrh Ing. Leoše Horčičky 5 tis. Kč a na návrh Mgr. Zdeňka Hrkala ve výši 5 tis. Kč spolku Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s., IČO , se sídlem Cheb, U Stadionu 1295/1, Cheb, poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu v celkové výši 16 tis. Kč, pro oddíl jachtingu na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním výročního pohárového závodu ve třídě windsurfing; Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin informovat žadatele o rozhodnutí rady o schválení žádosti do a zajistit vyhotovení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a zajistit vyplacení dotací z prostředků odboru Fin Transfery z rozpočtu starosta ; Usnesení RM č. 339/11/2015 mat. č. 407/2015 Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 8 1. převod částky 0,7 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 235 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu v z í t n a v ě d o m í 1. převod částky 0,7 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3

4 2. převod částky 235 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, informovat Zastupitelstvo města Chebu dne Usnesení RM č. 340/11/2015 mat. č. 374/2015 Žádost o sérii leteckých fotografií z místnosti RM pro 4.ZŠ Cheb b e r e n a v ě d o m í informaci o sérii leteckých snímků s o u h l a s í s bezúplatným předáním série leteckých snímků 4. základní škole Cheb Bc. Martinu Trnkovi, vedoucímu odboru informatiky, zajistit předání série leteckých snímků panu Ing. Miroslavu Křížovi, řediteli 4. ZŠ Cheb. Usnesení RM č. 341/11/2015 mat. č. 402/2015 I. Bytové a nebytové záležitosti II. Další právní jednání a náležitosti - prominutí dluhu a schválení splátkového kalendáře a zastavení vymáhání pohledávek a zrušení účetního předpisu pohledávek I. 1. ukončení nájemního vztahu k bytu č.1, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 399, v ulici Židovská, č.o.22, který je součástí pozemku par.č.st. 334 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 79,48 m2 (včetně sklepa o podlahové ploše 10,00 m2), s panem,.,, s tím, že byt č. 1, Židovská 399/22 bude předán ve stavu způsobilém řádnému užívání, 2. na základě udělení výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 214, v ulici Kamenná, č.o. 6, který je součástí pozemku na par.č.st. 24 v katastrálním území Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 34,08 m2 (včetně sklepa o podlahové ploše 4,00 m2), s panem,, Cheb,, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez stanovení povinnosti složit jistotu ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného z podlahové plochy bytu, 3. ukončení nájemního vztahu k bytu č.18, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 157, v ulici Mánesova, č.o.23, který je součástí pozemku par.č.st v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 26,80 m2 (včetně sklepní koje o podlahové ploše 3,00 m2), s panem,.,,, 4

5 4. na základě udělení výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 399, v ulici Židovská, č.o. 22, který je součástí pozemku na par.č.st. 334 v katastrálním území Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 79,48 m2 (včetně sklepa o podlahové ploše 10,00 m2), s panem,.,, Mánesova, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez stanovení povinnosti složit jistotu ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného z podlahové plochy bytu, 5. ukončení nájemního vztahu k bytu č.3, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 213, v ulici Kamenná, č.o.8, který je součástí pozemku par.č.st. 23 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 27,80 m2), s panem,.,,, ke dni , 6. na základě udělení výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 213, v ulici Kamenná, č.o. 8, který je součástí pozemku na par.č.st. 23 v katastrálním území Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 27,80 m2, s,,,,., na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50,00 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez stanovení povinnosti složit jistotu ke dni , 7. na základě udělení výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 218, v ulici Dominikánská, č.o. 1, který je součástí pozemku na par.č.st. 354 v katastrálním území Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb, byt o velikosti 2+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 52,81 m2, s,.,.,,, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné ve výši 46,49 Kč/měsíc (dle směrnice 48/2012 Pravidla pro hospodaření s byty v objektu škol ve výši 45,00 Kč/měsíc, navýšené o index růstu inflace roku 2013 o 3,3%), které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez stanovení povinnosti složit jistotu ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného z podlahové plochy bytu, 8. ukončení nájemního vztahu k bytu č.5, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 490, v ulici Kamenná, č.o.2, který je součástí pozemku par.č.st. 27 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 90,41 m2 (včetně sklepa o podlahové ploše 7,14 m2), s,.,, s tím, že byt bude předán ve stavu způsobilém řádnému užívání a dále schvaluje udělení výjimky z čl. III, odst. 1 podmínek výběrového řízení a vrácení finanční jistiny složené k výběrovému řízení na pronájem bytu č. 5 Cheb, Kč, 9. uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání č. 302, situovaného ve 3. nadzemním podlaží, budovy č.p. 478, na st.p.č. 84/1, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, celkem 4 místnosti o celkové výměře 186,50 m2, z toho 2 kanceláře 56,10 m2 a 99,10 m2, kuchyňka a sociální zařízení 10,40 m2 a 20,90 m2 s BWI Czech Republic s.r.o., se sídlem Mikulášská 226/2, Cheb, IČO , zastoupenou, jednatelem společnosti, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH po dobu 24 měsíců od uzavření nájemní smlouvy a následně za roční nájemné ve výši Kč bez DPH (nájemné dle aktuálních sazeb snížené o 35 % po dobu dvou let z důvodu neobsazenosti prostoru více než 1 rok a dále snížené o 20 % za 3. nadzemní podlaží), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc, pro účel užívání jako kancelář společnosti, 5

6 10. uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání č. 326, situovaného ve 3. nadzemním podlaží, budovy č.p. 219, na st.p.č. 373/2, Kamenná 219/5, Cheb, celkem 1 místnost o celkové výměře 23,22 m2 s, IČO , místem podnikání Cheb, Evropská 1535/4 za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 382 Kč snížená o 20% za 3. nadzemní podlaží a o 20% za umístění v objektu Kamenná 219/5), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání jako fotoateliér, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit II. 1) prominutí dluhu a schválení splátkového kalendáře bývalému nájemci,.,,, spojené s užíváním nebytového prostoru číslo 303, v domě Březinova 13/3, Cheb: a) stanovené rozsudkem č.j.: 11 C 293/ ve výši jistiny ,30 Kč, spolu s vyměřeným prodlením stanoveným rozsudkem Kč a dále s úroky z prodlení ke dni ve výši ,11 Kč, které oba společně budou sníženy na částku ,00 Kč v souladu s Metodikou pro úhradu vyměřeného prodlení po zaplacení jistiny dluhu spojeného s užíváním bytu a NP platnou od ) za předpokladu, že jmenovaný uhradí prodlení snížené na částku Kč a veškeré dosud neuhrazené náklady exekučního řízení a exekutor exekuční řízení ukončí a to tak, že úhrada dluhu na prodlení bude provedená v 15 měsíčních splátkách ve výši 2000 Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení ZM uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude zrušení prominutí dluhu, včetně vyměření plné výše prodlení b) ve výši jistiny ,00 Kč z celkové výše jistiny Kč sestávající z neuhrazených předpisů za období 02/2007 7/ vyúčtování 2006, 2007 a dluhu z prodlení ve výši ,85 Kč, které bude sníženo na částku ,00 Kč v souladu s Metodikou pro úhradu vyměřeného prodlení, po zaplacení zbývající jistiny dluhu ve výši Kč (dluh za vyúčtování služeb zúčtovacího období roku 2006, 2007) a dále za předpokladu, že jmenovaný uhradí prodlení snížené na částku Kč a to tak, že úhrada dluhu na prodlení bude provedená v 19 měsíčních splátkách ve výši 2000 Kč (poslední splátka ve výši 426 Kč) s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení ZM uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude zrušení prominutí dluhu, včetně vyměření plné výše prodlení, ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu. 2) v souladu s Čl. 5, odst. 2 a odst. 3, písm. a) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 33/2013, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 495/20/2013 a Zásad postupu vymáhání pohledávek města Chebu ze samostatné působnosti č. 17/2011, s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích) a většinou vzhledem k nemajetnosti nebo i neznámému pobytu povinných, zastavení vymáhání pohledávky a zrušení účetního předpisu pohledávek povinným: a),.,., dle rozsudku č.j. 20 C 121/2005, právní moc , váznoucí na bytě číslo,,, jehož byli povinní nájemci, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení ve výši 1.320,00 Kč, b),., dle rozsudku č.j. 8 C 237/ , právní moc , váznoucí na bytě číslo,,, jehož byl povinný nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení ve výši 1.760,00 Kč. c),, dle platebního rozkazu č.j. 21 RO 614/2002-4, váznoucí na bytě číslo,,, jehož byl povinný nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč. 6

7 d),., dle rozsudku č.j. 15 C 200/ , právní moc , váznoucí na bytě číslo,,, jehož byl povinný nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč. e),., dle rozsudku č.j. 11 C 210/ , právní moc , váznoucí na bytě číslo,,, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení ve výši 660,00 Kč. Ing. Pavlu Vančovi, vedoucím odboru správy majetku v termínu do zabezpečit realizaci usnesení, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce předložit dne návrh usnesení pod bodem II. Zastupitelstvu města Cheb Usnesení RM č. 342/11/2015 mat. č. 420/2015 Schválení změny smlouvy o dílo č. S Revitalizace parku - Městské sady formou dodatku č. 1 změnu znění Smlouvy o dílo č. S uzavřené mezi městem Cheb a společností ALGON, a.s., se sídlem Paraha 5, Ringhofferova 1/115, PSČ , IČO: , jednající předsedou představenstva Petrem Študlarem, ve znění dodatku č. 1, který tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy. p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města, podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S v termínu do , Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, zajistit uzavření dodatku v termínu do Usnesení RM č. 343/11/2015 mat. č. 421/2015 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Revitalizace parku - Městské sady" uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na projekt Revitalizace parku Městské sady, oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, výzva č. 69, výše dotace ,78 Kč ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města, podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace parku Městské sady, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru SM, zabezpečit uzavření smlouvy v termínu do

8 Usnesení RM č. 344/11/2015 mat. č. 396/ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytnutí dotace,. v,,, ve výši 9 tis. Kč, na částečnou úhradu výdajů související s uspořádáním výstavy fotografií v Galerii G4 a uzavření veřejnoprávní smlouvy Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace do Usnesení RM č. 345/11/2015 mat. č. 372/2015 Žádost Mateřské školy Cheb, Do Zátiší 3, o souhlas s nabytím majetku darem s o u h l a s í s nabytím majetku darem Mateřskou školou Cheb, Do Zátiší 3, od fy EUTIT s.r.o., Stará Voda 196 ve výši Kč, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, předat souhlas s nabytimím majetku darem Mateřské škole Cheb, Do Zátiší 3, v termínu do Usnesení RM č. 346/11/2015 mat. č. 376/2015 Souhlas s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské školy Cheb, Komenského 27 s o u h l a s í s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské školy Cheb, Komenského 27, na 260 dětí s účinností od , Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, předat souhlas s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské škole Cheb, Komenského 27, a Krajskému úřadu Karlovy Vary v termínu do Usnesení RM č. 347/11/2015 mat. č. 375/2015 Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce k dávce "doplatek na bydlení" r o z h o d l a nepřijímat žádné stanovisko k žádostem Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Cheb o souhlas obce dle usnesení 33, odst. 6, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů k dávce "doplatek na bydlení" s ohledem na nedostatečnou legislativu, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ: 8

9 1) připravit k podpisu starostovi města informaci pro Úřad práce ČR, krajskou pobočku v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Cheb o usnesení RM, 2) odeslání této informace v termínu do Usnesení RM č. 348/11/2015 mat. č. 381/2015 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb žadatele Babybox pro odložené děti STATIM, z. s., IČO , se sídlem Praha 10 - Hájek, Pod Oborou 88, PSČ d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu n e v y h o v ě t žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města žadatele Babybox pro odložené děti STATIM, z.s., IČO , se sídlem Praha 10 - Hájek, Pod Oborou 88, PSČ , na úhradu nákladů spojených s výměnou starého babyboxu v Nemocnici Sokolov, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi: předložit materiál na jednání ZM dne Usnesení RM č. 349/11/2015 mat. č. 389/2015 Informace o zdrojích, které řeší problematiku sociálního bydlení b e r e n a v ě d o m í informace o zdrojích, které řeší problematiku sociálního bydlení. Usnesení RM č. 350/11/2015 mat. č. 401/2015 Pojmenování nové ulice K Hradišti d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit návrh na pojmenování nové ulice K Hradišti. Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit výše uvedený materiál ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Chebu dne Usnesení RM č. 351/11/2015 mat. č. 390/2015 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Cheb směrnici, kterou se mění Organizační řád Městského úřadu Cheb, s t a n o v í s účinností od 1. října 2015 počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Cheb na 199,5 (přepočteno na úvazky) s tím, že 2,5 úvazku z tohoto počtu jsou pracovníci odboru SM vykonávající veřejně prospěšné práce s dotací Úřadu práce, 9

10 Ing. Martinu Buřičovi, vedoucímu odboru Spr, do 1. října 2015 zajistit všechny potřebné kroky k realizaci schválené změny. Usnesení RM č. 352/11/2015 mat. č. 378/2015 Nakládání s majetkem - informace b e r e n a v ě d o m í souhrnnou informaci odboru majetkoprávního o záležitostech projednaných, na základě podaných žádostí fyzických a právnických osob, na poradách Vedení města Chebu v období prosinec 2014 červenec 2015, týkajících se níže uvedených nemovitých věcí, u kterých z důvodu zamítavého rozhodnutí Vedení města Chebu nebylo dále pokračováno v jejich projednávání orgány města Chebu: I. Prodej nemovitých věcí z majetku města pozemky: katastrální území Cheb: 1. pozemek parcelní číslo 2361/2 část o výměře cca 38 m2, 2. pozemek p.č. 2188/5 a pozemek p.č. 2188/18, 3. pozemek p.č. 3225/5, 4. pozemek p.č. 2380/14, 5. pozemek p.č. 561/1, 6. pozemek p.č. 1787/16 část o výměře cca 30 m2, 7. pozemek p.č. 1755/1 část o výměře cca 60 m2, 8. pozemek p.č. st část o výměře cca 40 m2, 9. pozemek p.č. 507/7, 10. pozemek p.č.st. 434/1 část o výměře cca 105 m2, 11. pozemek p.č. 612/1 část o výměře cca 590 m2, katastrální území Háje u Chebu: 12. pozemek p.č. 577 část o výměře cca 8800 m2, 13. pozemek p.č. 1347/5, pozemek p.č. 1347/1 část o výměře cca 40 m2 a pozemek p.č. 1345/5 část o výměře cca 90 m2, katastrální území Podhrad: 14. pozemek p.č.st. 918, pozemek p.č. 576/1 část o výměře cca 350 m2 a pozemek p.č. 574/3 - část o výměře cca 100 m2, 15. pozemek p.č. 671/1 část o výměře cca 5400 m2, katastrální území Dolní Dvory: 16. pozemek p.č. 294/11, katastrální území Skalka u Chebu: 17. pozemek p.č. 274/93 část o výměře cca 50 m2, katastrální území Cetnov: 18. pozemek p.č. 291/1 část o výměře cca 170 m2, 19. pozemek p.č. 24/1 část o výměře cca 66 m2, katastrální území Dřenice u Chebu: 20. pozemek p.č. 53/22 část o výměře cca 280 m2, katastrální území Loužek: 21. pozemek p.č. 520/1 část o výměře cca 300 m2, katastrální území Jindřichov u Tršnic: 10

11 22. pozemek p.č. 196/4 část o výměře cca 1000 m2, II. Nabytí nemovitých věcí do majetku města pozemky: katastrální území Háje u Chebu: 23. pozemek parcelní číslo 461/7 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 468 m2, katastrální území Bříza nad Ohří: 24. pozemek parcelní číslo 406/1 ostatní plocha, silnice, o výměře 3608 m2, katastrální území Cheb: 25. pozemek parcelní číslo st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba garáže č.e. 1499, katastrální území Podhrad: 26. pozemek parcelní číslo 710/1 ostatní plocha, silnice, dvě části o přibližné celkové výměře 410 m2, katastrální území Klest: 27. pozemek parcelní číslo 239 ostatní plocha o výměře 62 m2, III. Zařazení bytového domu do prodeje z majetku města Cheb: katastrální území Cheb: 28. bytový dům č.p. 962 (Mánesova 3), Cheb, jež je součástí pozemku parcelní číslo st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 304 m2, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 353/11/2015 mat. č. 383/2015 Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemků zveřejnění adresného záměru prodeje nemovitých věcí pozemků ve vlastnictví města Cheb na 15 kalendářních dnů pro společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO , se sídlem Praha Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600: katastrální území Cheb: pozemek parcelní číslo 2543/1 trvalý travní porost označený jako: a) pozemek parcelní číslo 2543/148 o výměře 286 m2, b) pozemek parcelní číslo 2543/149 o výměře 218 m2, c) pozemek parcelní číslo 2543/150 o výměře 211 m2, 11

12 d) pozemek parcelní číslo 2543/151 o výměře 197 m2, e) pozemek parcelní číslo 2543/152 o výměře 182 m2, f) pozemek parcelní číslo 2543/153 o výměře 318 m2 vše dle GP č /2015, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit zveřejnění záměru prodeje podle zákona o obcích na 15 kalendářních dnů od Usnesení RM č. 354/11/2015 mat. č. 384/2015 Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemků v Průmyslovém parku zveřejnění adresného záměru prodeje nemovitých věcí pozemků ve vlastnictví města Cheb na 15 kalendářních dnů pro společnost Accolade CZ XI, s. r. o., člena koncernu, IČO , se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 8, takto: katastrální území Hradiště u Chebu pozemek parcelní číslo 136/8 orná půda o nové výměře m2 dle GP č /2015, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit zveřejnění záměru prodeje podle zákona o obcích na 15 kalendářních dnů od Usnesení RM č. 355/11/2015 mat. č. 385/2015 Jiná majetkoprávní jednání výpůjčka nemovitých věcí - pozemků výpůjčku pozemku parcelní číslo st zastavěná plocha o celkové výměře 468 m2 a pozemku parcelní číslo 2545/2 ostatní plocha o celkové výměře m2 oba v k. ú. Cheb, na dobu určitou 10 let s možností dalšího sjednání prodloužení výpůjčky, s jednoroční výpovědní lhůtou, za účelem využívání vypůjčených pozemků jako sportoviště a rekreační plocha pro organizované i volnočasové aktivity dětí a mládeže, pro spolek Junák český skaut, středisko Dakota Cheb, z. s., IČO , se sídlem Klášterní cesta 2, Cheb, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního uzavřít smlouvu o výpůjčce do Usnesení RM č. 356/11/2015 mat. č. 386/2015 Schválení výpůjčky nemovitých věcí pozemků a pozemku, jehož součástí je stavba 12

13 výpůjčku nemovitých věcí pozemků a pozemku, jehož součástí je stavba, spolku Ultralight Club Cheb, IČ: , se sídlem Cheb, Cheb - Horní Dvory č. p. 19, za účelem vymezení areálu letiště Cheb, navázání majetkoprávního vztahu k nemovitým věcem ve vlastnictví města Cheb a v návaznosti na Smlouvu o bezúplatné správě, údržbě, ochraně a ostraze nemovitostí č. 2008/06/Soukr, ve znění pozdějších dodatků, a to na dobu 20 let, s možností dalšího prodloužení výpůjčky, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu takto: Katastrální území Horní Dvory: pozemek parcelní číslo st. 22 zastavěná plocha o celkové výměře 50 m2, jehož součástí je stavba č. p. 19 (jiná stavba), pozemek o velikosti m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 275/2 ostatní plocha o celkové výměře m2, pozemek o velikosti m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 431/1 orná půda o celkové výměře m2, pozemek parcelní číslo 431/8 travní porost o celkové výměře 141 m2, pozemek parcelní číslo 431/9 travní porost o celkové výměře 856 m2, pozemek parcelní číslo 431/11 travní porost o celkové výměře m2, pozemek o velikosti m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 431/12 orná půda o celkové výměře m2, pozemek o velikosti m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 431/13 orná půda o celkové výměře m2, pozemek o velikosti m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 432/1 travní porost o celkové výměře m2, pozemek o velikosti m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 432/2 travní porost o celkové výměře m2 pozemek o velikosti m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 432/3 travní porost o celkové výměře m2, pozemek o velikosti 606 m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 432/4 travní porost o celkové výměře m2, pozemek o velikosti 702 m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 432/5 travní porost o celkové výměře m2, pozemek parcelní číslo 432/6 travní porost o celkové výměře 99 m2, pozemek o velikosti 210 m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 432/7 travní porost o celkové výměře 863 m2 a Katastrální území Cheb: pozemek o velikosti m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 1546/2 ostatní plocha o celkové výměře m2, pozemek o velikosti m2 situovaný na části pozemku parcelní číslo 3056/1 ostatní plocha o celkové výměře m2, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit zpracování Smlouvy o výpůjčce, bezúplatné správě, údržbě, ochraně a ostraze nemovitých věcí a zaslat k podpisu vypůjčiteli do Usnesení RM č. 357/11/2015 mat. č. 387/2015 Žádost fyzické osoby d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu neschválit žádost.,,, o vrácení části kupní ceny bytové jednotky., k. ú. Cheb, ve výši Kč z důvodu uplatnění reklamace skryté vady bytové jednotky, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, 13

14 předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 358/11/2015 mat. č. 388/2015 I. Zřízení služebnosti inženýrských sítí na nemovitých věcech v majetku města Chebu II. Další právní jednání - částečná změna usnesení Rady města Chebu I. 1. uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 197,2 běžných metrů a umístění 4 ks přípojkové skříně v pilíři do 1 m2, na části služebného pozemku parcelní č. 1059/20 a pozemku parcelní č. 1250, v katastrálním území Dřenice u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s. IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy straně povinné ze služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení VN v délce 41 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 1278/1 a pozemku parcelní č. 2479/2, vše v katastrálním území a obci Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (8.200 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 37,5 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 230/1 a pozemku parcelní č. 232/1, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROPLAN s.r.o., IČO , se sídlem Karlovy Vary, Nejdecká 160/8, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (7.500 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu stezky a cesty k pozemku parcelní č. st. 355/1 na části služebného pozemku p. č. st. 349, jehož součástí je budova s č. p. 487, vše v katastrálním území a obci Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. st. 355/1, v katastrálním území a obci Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci provede na svůj náklad zpevnění povrchu na části p. p. č. st. 349, k. ú. Cheb o celkové výměře 87,7 m2. Vlastník oprávněné nemovité věci při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 14

15 II. 1. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 376/15/2013 ze dne , bod č. I./12., kdy se původní znění uvedených bodů usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení knn v celkové délce 57,50 bm, a umístění 1 ks přípojkové skříně v pilíři do 1 m2, na části služebného pozemku parcelní č. 330/1, v katastrálním území Cetnov, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci GA Energo technik s.r.o., IČO , Plzeň, Na střílně 1929/8, PSČ Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení osobní služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH (5.479,86 Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti straně povinné ze služebnosti doplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (7.020 Kč bez DPH) a správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 250/8/2015 ze dne , bod č. I./2., kdy se původní znění uvedených bodů usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování plynárenského zařízení stavby STL plynovodu a přípojek v celkové délce 895,5 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2185/3, pozemku parcelní č. 2448/1, pozemku parcelní č. 2285/3, pozemku parcelní č. 171/6, pozemku parcelní č. 2432/1, pozemku parcelní č. 2432/3 a pozemku parcelní č. 2285/1, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti RWE GasNet, s.r.o., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ , zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s. r. o., IČO se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 173/8/2011 ze dne , bod č. I./12., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2012, spočívající v právu umístění a provozování přípojky elektrické energie na části služebného pozemku p. č. 274/66, v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. 274/70, v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradil při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (2.800 Kč bez DPH). Vlastník oprávněné věci uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti straně povinné ze služebnosti doplatek ve výši 484 Kč včetně 21 % DPH (400 Kč bez DPH) a správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 4. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 327/10/2015 ze dne , bod č. II./1., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu 15

16 č /2011, spočívající v právu umístění a provozování stavby plynárenského zařízení NTL plynovodu a přípojky v celkové délce 8,86 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 2295/1, v katastrálním území a obci Cheb ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (2.000 Kč bez DPH). Strana oprávněná ze služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 5. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 250/8/2015 ze dne , bod I./6., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v umístění a provozování podzemního telekomunikačního vedení v délce 93,5 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. st. 222/2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO , se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ , zastoupenou na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Dolní Břežany, 5. května 16, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 6. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 250/8/2015 ze dne , bod č. II./7., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování telekomunikačního vedení v délce 351,2 běžných metrů, dle geometrického plánu č /2014, na části služebného pozemku parcelní č. 1680/3, pozemku parcelní č. 1729/1, pozemku parcelní č. 1818/1, pozemku parcelní č. 1818/5, pozemku parcelní č. 1818/6, pozemku parcelní č. 1818/12, pozemku parcelní č. 2711/1, v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO , se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ , zastoupenou na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Dolní Břežany, 5. května 16, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 7. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 422/17/2013 ze dne , bod č. I./2., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 36,9 běžných metrů a umístění 1 ks přípojkové skříně v pilíři do 1 m2, na části služebného pozemku parcelní č. 955, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s. IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradil při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy straně povinné ze služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (9.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 16

17 8. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 335/14/2014 ze dne , bod č. I./1., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2014, spočívající v právu umístění a provozování stavby plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek v celkové délce 48,7 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 2712/1, v katastrálním území a obci Cheb ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, PSČ , zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby s.r.o., IČO , se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ Žadatel uhradil při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH (2.000 Kč bez DPH). Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti straně povinné ze služebnosti správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vypracování a předání smluv výše uvedených do Usnesení RM č. 359/11/2015 mat. č. 391/2015 Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města - pozemky n e zveřejnění záměru na prodej níže uvedených nemovitých věcí pozemků ve vlastnictví města Cheb: pozemek parcelní číslo 14/2 trvalý travní porost o výměře 800 m2 a pozemek parcelní číslo 17/4 ost. plocha o výměře 3039 m2 v katastrálním území Dolní Dvory, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního - informovat žadatele o rozhodnutí rady města, - zajistit zpracování informace o neschváleném záměru pro zastupitelstvo města. Usnesení RM č. 360/11/2015 mat. č. 393/2015 Prodej nemovitých věcí z majetku města - pozemky d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1. prodej části pozemku parcelní číslo 2395/15 v katastrálním území Cheb, oddělené geometrickým plánem číslo /2015 jako pozemek parcelní číslo 2395/26 o výměře 12 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. prodej pozemku parcelní číslo st. 1250/1 a pozemku parcelní číslo st. 1250/3 v katastrálním území Cheb,.,,.,,, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 17

18 3. prodej pozemku parcelní číslo st. 123 součástí je stavba bez čp/če, a pozemku parcelní číslo 77/3, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu,,.,,.,, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 4. prodej dílu a o výměře 88 m2 pozemku parcelní číslo 387/1 v katastrálním území Bříza nad Ohří, podle geometrického plánu číslo /2015,,., a,.,, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 361/11/2015 mat. č. 394/2015 Úplatné nabytí nemovité věci - pozemek d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t úplatné nabytí části pozemku parcelní číslo 189/1 v k. ú. Cheb, oddělené geometrickým plánem číslo /2015 jako pozemek parcelní číslo 189/3 o výměře 359 m2, od TJ Olympionik Cheb se sídlem v Chebu, IČO , za cenu Kč do vlastnictví města Cheb, se závazkem města Cheb uhradit náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 362/11/2015 mat. č. 395/2015 Pronájem nemovitých věcí z majetku města pozemky informace b e r e n a v ě d o m í souhrnnou informaci odboru majetkoprávního o záležitostech a věcech projednaných, na základě podaných žádostí fyzických a právnických osob, v rámci kompetence vedoucího odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb v období prosinec 2014 červenec 2015 a týkajících se níže uvedených nemovitých věcí, u kterých z důvodu zamítavého rozhodnutí vedoucího odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb nebylo dále pokračováno v jejich projednávání orgány města Chebu: katastrální území Cheb: 1. pozemek o velikosti 1 m2 situovaný na pozemku parcelní číslo 1438/86 ostatní plocha o celkové výměře 364 m2, katastrální území Dolní Pelhřimov: 2. pozemek parcelní číslo 351/3 o celkové výměře m2, katastrální území Podhrad: 3. pozemek o velikosti 70 m2 situovaný na pozemku parcelní číslo 131/1 trvalý travní porost o celkové výměře m2, 18

19 katastrální území Cheb: 4. pozemek o velikosti 0,5 m2 situovaný na pozemku parcelní číslo 2357/1 ostatní plocha o celkové výměře m2, 5. pozemek o velikosti 15 m2 situovaný na pozemku parcelní číslo 2662/4 ostatní plocha o celkové výměře 475 m2, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, archivovat předmětné žádosti a realizovat jejich skartaci v souladu se skartačním řádem Městského úřadu Cheb. Různé Usnesení RM č. 363/11/2015 mat. č. 363/2015 s o u h l a s í s výpůjčkou 5 stánků městu Plesná na akci Plesenský jarmark konanou dne 12. září 2015 v Plesné Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTak, učinit potřebné kroky. Usnesení RM č. 364/11/2015 b e r e n a v ě d o m í informaci ředitelky Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, Mgr. Radky Müllerové, o stavební akci Rekonstrukce Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu. Ing. Petr Navrátil, v. r. Mgr. Daniela Seifertová, v. r. starosta města Chebu místostarostka města Chebu 19

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j: MUCH 81228/2009 KS TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 18. schůze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

MĚSTO CHEB odbor majetkoprávní a odbor správy majetku Městského úřadu Cheb Zápis č. 2/2015 pro jednání komise MBaD dne 02.02.2015

MĚSTO CHEB odbor majetkoprávní a odbor správy majetku Městského úřadu Cheb Zápis č. 2/2015 pro jednání komise MBaD dne 02.02.2015 MUCH 9248/2015 MĚSTO CHEB odbor majetkoprávní a odbor správy majetku Městského úřadu Cheb Zápis č. 2/2015 pro jednání komise MBaD dne 02.02.2015 Předkládá: Zpracoval: NNapsal: Renata Bártová tajemnice

Více

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20.

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 45802/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 10. schůze

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Chebu, které se bude konat

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Chebu, které se bude konat Č.j. MUCH 4685312012 Město Cheb 11111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUCHP00DTSMM Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Chebu, které se bude konat 28. června 2012

Více

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost paní Xxxx o prominutí části nájmu za využívání nebytových

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada Souhrn 13. řádné jednání Rady, konané dne 7. 8. 2014 v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 13. řádné jednání Rady, konané dne 7. 8. 2014 v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: Usnesení č. 192: pana Jiřího Vysloužila

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

RM 67 26.03.2009 USNESENÍ

RM 67 26.03.2009 USNESENÍ Spis. zn.: 27680/2009 č.j.: 30442/2009 USNESENÍ z 67. schůze Rady města Šumperka ze dne 26.03.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011

z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011 z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 420/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 34. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

48. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 05. 2016

48. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 05. 2016 Usnesení ze 48. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 05. 2016 Kontrola usnesení 48/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 48/2. Rada města b e

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více