HORSCH Säwagen SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORSCH Säwagen SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD"

Transkript

1 07/2005 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Säwagen SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD Art.: cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

2 Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 98/37/EHS Firma: HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek HORSCH Säwagen SW 3500 SD SW 5000 S SW 7000 SD na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice ES 98/37/EHS. Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Místo a datum M. Horsch P. Horsch Jednatel Vývoj a konstrukce

3 Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení Vydání návodu k provozu: 7/ SW cz Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu a seznamu náhradních dílů pro výše uvedený stroj. Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti práce se strojem.... Jméno servisního technika Potvrzení o převzetí Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku! Komu HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Typ stroje:... Sériové číslo:... Datum dodání:... Prodejce Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... Příslušenství: Zákazník Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předán servisnímu technikovi Místo, datum prvního proškolení Podpis kupujícího

4

5 Identifikace stroje Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu: Sériové číslo:... Komponenty (DrillManager): Typ stroje:... 1 SPÍNACÍ SKŘÍŇKA Rok výroby: VENTILY První uvedení do provozu: HŘÍDELE/DÁVKOVAČE Příslušenství: NÁDRŽE DMYCHADLO... 1 RADAROVÝ SENZOR... 1 PRACOVNÍ SENZOR... SENZOR... TOKU 1 ELEKTRICKÝ POHON (EMD) 1 SYSTÉM ŘÍZENÍ KOL. ŘÁDKŮ 1 MODUL TEKUTÉHO HNOJIVA 1 PRŮTOKOMĚR 1 MODUL ŘÍZENÍ POL. ZÁBĚRU 1 MODUL GPS Datum vydání návodu k obsluze: 7 / Adresa prodejce: Jméno:... Ulice:... Obec:... Tel.:... Zák. č.: prodejce:... Adresa spol. HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: 09431/ Fax: 09431/ Zák. č.: HORSCH:...

6 Obsah Úvod...4 Předmluva...4 Záruční podmínky...4 Použití v souladu s určením...5 Následné škody...5 Autorizovaný personál obsluhy...6 Ochranné pomůcky...6 Bezpečnostní informace...7 Bezpečnostní symboly a štítky...7 Bezpečnost provozu...10 Bezpečnost dopravy...10 Bezpečnost práce...10 Připojení a odpojení...10 Na hydraulickém okruhu...10 Výměna výstroje...11 Při používání...11 Ošetřování a údržba...11 Doprava a instalace...12 Dodávka...12 Instalace...12 Instalace DrillManageru...13 Technické údaje...14 Provedení...14 Rozměry a hmotnosti...14 Zapřažení...14 Hydraulické okruhy...14 Elektrické připojení...14 Potřebný výkon tažného prostředku...14 Pneumatiky...14 Emise...14 Doplňková výstroj...14 Konstrukce a způsob práce...15 Popis...15 Pneumatický systém...16 Zásobník osiva...16 Výpust...16 Seřízení / obsluha...17 Při jízdě po silnici...17 Zapřažení stroje...17 Hydraulické funkce...17 Připojení hydrauliky...17 Hydraulika...18 Osvětlení...19 Řízení...20 Při jízdě po silnici...20 Při výsevu...20 Couvání...21 Hydr. dmychadlo s přímým pohonem...22 Dmychadlo poháněné čerpadlem s vývodový hřídelem...25 Dotažení příruby dmychadla...27 Dávkovač...28 Výměna válečku...29 Výměna válečku s plným zásobníkem...29 Kontrola těsnění...30 Váleček pro malé druhy semen...30 Řepkové kartáče...32 Hrubé osivo...32 Dávkovač s hradítkem injektoru...33 Údržba dávkovače...34 Kontroly...35 Pracovní pokyny...37 Kapalné hnojivo PPF...38 Popis...38 Funkce...38 Volba destiček trysek...40 Obsluha...41 Hydr. plnicí šnek...43 Obsluha...43 Brzdová soustava...45 Ošetřování a údržba...47 Čištění...47 Intervaly údržby...47 Konzervace...47 Mazání stroje...48 Hygiena...48 Zacházení s mazivy...48 Servis...48 Přehled údržby...49 Mazací místa...50

7

8 Úvod Předmluva Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte bezpečnostní pokyny! Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost HORSCH žádnou záruku. Tento návod vám má usnadnit seznámení se strojem a umožnit plné využití možností jeho použití v souladu s určením. Začátek návodu je věnován všeobecnému úvodu do používání stroje. Poté následují kapitoly věnované péči a údržbě stroje a postupu při provozních poruchách. S návodem k obsluze musí být seznámena každá osoba, která je pověřena prací se strojem, např. Záruční podmínky Žádosti o uplatnění reklamace je nutné doručit prostřednictvím Vašeho prodejce servisnímu oddělení společnosti HORSCH. Ke zpracování je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději do 4 týdnů od výskytu závady. Dodávky dílů s vrácením starých dílů jsou označeny písmenem "R". Tyto čisté a prázdné díly odešlete společně s reklamačním protokolem a přesným popisem závady zpět společnosti HORSCH, nejpozději do 4 týdnů. Dodávky dílů bez vrácení starých dílů. Tyto díly uschovejte ještě 6 týdnů pro případ dalších rozhodnutí. Záruční opravy prováděné jiným než autorizovaným servisem nebo opravy vyžadující více jak 10 hodin práce musí být předem projednány se servisním oddělením HORSCH. při obsluze (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče), opravami (údržba, kontroly) dopravou Spolu s návodem k obsluze obdržíte seznam náhradních dílů a potvrzení o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje. Záruční doba začíná běžet datem dodání. U vyobrazení a technických údajů uvedených v tomto návodu k obsluze si společnost HOR- SCH vyhrazuje právo změny, které přispívají ke zlepšení stroje.

9 Použití v souladu s určením Secí stroj je konstruován s použitím současné technologie a v souladu s uznávanými bezpečnostně-technickými pravidly. Přesto mohou při použití vznikat nebezpečí zranění uživatele nebo třetích osob resp. poškození stroje nebo vzniku jiných věcných škod. Stroj používejte pouze v technicky bezzávadném stavu, v souladu s jeho určením, s vědomím možných nebezpečí a za dodržení bezpečnostních pokynů tohoto návodu k obsluze. Ihned odstraňte především závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost! Stroj smí používat, opravovat a udržovat pouze osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích. Originální náhradní díly a příslušenství HOR- SCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj. Jinými výrobci dodané náhradní díly a příslušenství nebyly podrobeny našim zkouškám a nemají naše schválení. Montáž nebo použití dílů jiných výrobců může proto podle okolností negativně změnit dané konstrukční vlastnosti stroje a tím i bezpečnost osob a stroje. Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů a příslušenství nenese společnost HORSCH jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou záruku. Následné škody Stroj byl společností HORSCH vyroben řádně a pečlivě. Přesto se mohou i při použití v souladu s určením vyskytnout odchylky v distribuovaném množství (až po úplný výpadek), ke kterým může dojít např. z těchto příčin: rozdílným složením osiva nebo hnojiva (např. rozložení velikosti zrn, hustota, geometrický tvar, moření, konzervace). ucpáním nebo tvorbou můstků (např. cizími částicemi, osivem s plevami, lepivým mořením, vlhkým hnojivem), opotřebení dílů (např. opotřebení dávkovače), poškozením v důsledku vnějších vlivů. chybnými otáčkami pohonu a chybnou pojezdovou rychlostí. špatným nastavením stroje (nesprávná montáž, nedodržení seřizovacích tabulek). Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci stroje a dostatečnou přesnost distribuovaného osiva. Nárok na náhradu škod, které nevznikly na stroji, je vyloučen. Sem patří i vyloučení odpovědnosti za následné škody, které vznikly z důvodu chyb při vysévání nebo řízení. Secí stroj je určen k výsevu s přihnojováním. Jakékoli použití přesahující tento rámec, např. použití jako dopravní prostředek, je považováno za použití v rozporu s určením. Za takto způsobené škody společnost HORSCH neručí. Riziko nese sám uživatel. Je nutné dodržovat příslušné platné předpisy bezpečnosti práce a ostatní obecně platná bezpečnostně technická a pracovně zdravotní pravidla a pravidla silničního provozu. Podmínkou správného používání je také dodržování návodu k obsluze a návodů ke kontrole, údržbě a opravám, předepsaných výrobcem.

10 V tomto návodu k obsluze V tomto návodu k obsluze jsou rozlišovány tři různé typy bezpečnostních upozornění/pokynů. Používají se tyto piktogramy: důležité pokyny. když hrozí nebezpečí zranění! když hrozí nebezpečí úrazu a usmrcení osob! Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a všechny varovné štítky na stroji. Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte. Dodržováním těchto pokynů zabráníte nehodám a úrazům. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům. Zanechte jakékoli činnosti ohrožující bezpečnost. Autorizovaný personál obsluhy Na stroji smí pracovat pouze osoby, které k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly příslušně zaškoleny. Minimální věk obsluhujícího personálu je 16 let. Obsluhující personál musí mít platný řidičský průkaz. Obsluhující personál nese v pracovní oblasti odpovědnost vůči třetím osobám. Provozovatel musí dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod k obsluze. se ujistit, že obsluhující personál přečetl návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu. Návod k obsluze je součástí stroje. Ochranné pomůcky Pro provoz a údržbu potřebujete: přiléhavé oblečení. ochranné pracovní rukavice chránící před strojními díly s ostrými hranami, ochranné brýle chránící proti prachu nebo rozstřiku při manipulaci s pevnými nebo kapalnými hnojivy. Dodržujte předpisy výrobce hnojiva. Při zacházení s mořidly nebo mořeným osivem používejte ochranné respirační masky a ochranné pracovní rukavice. Dodržujte předpisy výrobce mořidla.

11 Bezpečnostní informace Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny jsou platné pro všechny kapitoly tohoto návodu k obsluze. Bezpečnostní symboly a štítky Na stroji Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny! Jízda osob na stroji je zakázána! Před provedením údržby a oprav vypněte motor a vytáhněte klíček. Nikdy nesahejte do oblasti s nebezpečím pohmoždění, dokud se tam mohou pohybovat součásti! Nebezpečí z unikající kapaliny pod tlakem, dodržujte pokyny v návodu k obsluze! Chraňte své oči před poškozením, nedívejte se přímo do paprsku zapnutého radarového čidla!

12 Nikdy nesahejte do otáčejícího se šneku. Nezdržujte se v pojezdové oblasti sklápěcích dílů stroje! Nádrž na hnojivo nepřeplňujte! Hnojivo by nemohlo dostatečně rychle uniknout přes odvzdušnění a nádrž by mohla popraskat. Poloha páčky v systému kapalného hnojiva. 1. Plnění nasáváním 2. Plnění pomocí externího čerpadla 3. Přečerpávání 4. Vynášení 1 2 2" 3 2" 2" 1 1/4" 1 1/4" 4 2" 2" 1 1/4" 2" 2" 1 1/4" 2"

13 Vždy připojte všechna hydraulická vedení. Jinak se z důvodu souvisejících hydraulických spojení mohou poškodit jednotlivé součásti Barevné značení hydraulických funkcí odpovídá barevnému značení na hydraulické hadici (zvedání - sklopení - znamenák - pracovní nástroje) Dávejte pozor na těsnost zásobníku osiva a celého pneumatického zařízení. Netěsnosti vedou k chybám ve výsevu. Ztráty vzduchu snižují vynášené množství, které může klesnout až na nulu. Maschine Zeichnung Hydr_Funktionen SSSS SSS SSSSS Zeichnungsnummer Dateiname Překládací hák. Při překládání zde zavěste vázací prostředky (řetězy, lana atd.)

14 Bezpečnost provozu Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení prodejcem, zástupci výrobního závodu nebo pracovníky společnosti HORSCH. Vyplněné potvrzení o převzetí bezpodmínečně zašlete zpět společnosti HORSCH. Stroj používejte pouze v případě, že jsou všechna ochranná a ostatní pro bezpečnost stroje důležitá zařízení, např. odnímatelné kryty, instalovaná na stroji a jsou plně funkční. Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech šroubů a matic a případně je dotáhněte. Pravidelně kontrolujte huštění pneumatik. V případě funkčních poruch stroj ihned zastavte a zajistěte! Bezpečnost dopravy Při jízdě po veřejných komunikacích, cestách a prostranstvích dodržujte platná pravidla silničního provozu. Dodržujte přípustnou přepravní šířku a namontujte osvětlení, výstražná a ochranná zařízení. Podle typu zapřaženého stroje mějte na zřeteli i jeho přepravní výšku! Dbejte na přípustné zatížení náprav, nosnosti pneumatik a celkové hmotnosti, aby zůstala zachována dostatečná řiditelnost a schopnost brždění. Jízdní chování ovlivňují nástavbové agregáty. Zvláště při průjezdu zatáček mějte na paměti široké vyložení a setrvačnou hmotnost těchto nástaveb. Jízda osob na stroji je přísně zakázána! Při přepravě po veřejných komunikacích se smí jet rychlostí max. 25 km/h. Bezpečnost práce Kromě pokynů v návodu k obsluze dodržujte i předpisy bezpečnosti práce vydané profesními agrárními organizacemi. Připojení a odpojení Při připojování a odpojování stroje na tažné zařízení traktoru hrozí nebezpečí zranění. Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu. Při couvání postupujte se zvýšenou opatrností. Je zakázáno zdržovat se mezi traktorem a strojem. Stroj dostavte jenom na rovném a pevném podkladu. Zavěšený stroj před odpojením odstavte na zem, jinak by secí stroj mohl při odpojení vpředu vyletět nahoru. Na hydraulickém okruhu Hydraulické hadice připojujte nejprve na traktoru, když je hydraulika bez tlaku na traktoru i zařízení. Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem. Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná poškození všech vedení, hadic a šroubení! Při hledání netěsností používejte pouze vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte! Vystřikující olej může způsobit zranění a požár! V případě zranění ihned vyhledejte lékaře! Pro vyloučení chyb ovládání by měly být zásuvky a konektory hydraulických funkčních přípojek mezi traktorem a strojem barevně rozlišeny. Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí jednotky na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. 10

15 Výměna výstroje Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu! Zvednuté části rámu, pod kterými se zdržujete, zajistěte vhodnými vzpěrami! Pozor! U vystupujících dílů (zavlačovače, vidličky, radličky) hrozí nebezpečí zranění! Při stoupání na stroj nestoupejte na pneumatiky pěchu nebo jiné otáčející se díly. Ty se mohou protočit a následným pádem si můžete způsobit velmi vážná zranění. Při používání Před najetím a před uvedením do provozu zkontrolujte oblast v blízkosti stroje (děti). Dbejte na dostatečný výhled. Žádné z předepsaných a dodaných ochranných zařízení nesmí být odstraněno. V pojezdové oblasti hydraulicky ovládaných dílů se nesmí zdržovat žádné osoby. Nástupní opory a nášlapné plochy používejte pouze při stojícím stroji. Během provozu je jízda osob na stroji zakázána! Ošetřování a údržba Dodržujte intervaly pravidelných kontrol a inspekce uvedené v předpisech nebo v návodu k obsluze. Pro provedení údržbových a ostatních prací odstavte stroj na rovném podkladu s dostatečnou nosností a zajistěte jej proti samovolnému pohybu. Vypusťte tlak z hydraulické soustavy a pracovní agregát spusťte na zem nebo ho podepřete. Před čištěním stroje vysokotlakým čističem zakryjte všechny otvory, do nichž z bezpečnostních a funkčních důvodů nesmí proniknout voda, pára nebo čisticí prostředky. Proud vody nesměrujte přímo na elektrické nebo elektronické komponenty, ložiska ani dmychadlo. Po vyčištění zkontrolujte těsnost a uvolněné spoje všech hydraulických vedení. Zkontrolujte možná prodření a poškození. Zjištěné závady a nedostatky ihned odstraňte! Před zahájením prací na elektrické instalaci ji odpojte od přívodu elektrického proudu. Při svařování na secím stroji odpojte kabely počítačů a jiných elektronických součástek. Ukostření proveďte co nejblíže k místu svařování. Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte. Nové stroje nemyjte parními ani vysokotlakými čističi. Ochranný lak je zcela vytvrzený až po přibližně 3 měsících, před uplynutím této doby by se mohl poškodit. 11

16 Doprava a instalace Při první instalaci hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Dodržujte prosím pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách. Dodávka Secí stroj s nástavbovými agregáty je zpravidla dodán v kompletně smontovaném stavu na podvalníku. Jestliže jsou pro dopravu některé díly nebo skupiny demontovány, naši prodejci nebo montéři výrobního závodu je namontují na místě. V závislosti na provedení podvalníku je možné se strojem sjet dolů pomocí traktoru, nebo musí být stroj složen pomocí vhodných zvedacích prostředků (vysokozdvižný vozík nebo jeřáb). Přitom je nutné dbát na dostatečnou nosnost zvedacích a vázacích prostředků. Místa pro uchycení a ukotvení jsou označena samolepicími štítky. Použijete-li pro zavěšení jiné body, je nutné zohlednit těžiště a rozdělení zátěže. Tyto body se však musí v každém případě nacházet pouze na rámu stroje. Instalace Zaškolení obsluhy a první instalaci stroje provádí pracovníci našeho zákaznického servisu nebo pracovníci distributora. Jakékoli používání stroje před zaškolením je zakázáno! Obsluha stroje je povolena až po zaškolení obsluhujícího personálu pracovníky zákaznického servisu resp. prodejce a po přečtení návodu k obsluze. Při provádění instalace a údržby hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Před provedením instalace a údržby se se strojem seznamte a přečtěte si návod k jeho obsluze. V závislosti na objemu výbavy Volně dodané díly ze stroje odeberte. Vytáhněte všechny díly ze zásobníku osiva! Zkontrolujte všechny důležité šroubové spoje! Promažte všechny maznice! Zkontrolujte tlak v pneumatikách! Zkontrolujte upevnění a funkci všech hydraulických spojů a hadic. Zjištěné závady ihned odstraňte nebo nechte odstranit! 12

17 Input B Schalter - Switch-Box A Input B Instalace DrillManageru Ve výbavě s DrillManagerem se při první instalaci musí do traktoru zabudovat Power Modul. Modul namontujte na vhodné místo v kabině. Přitom musí být dobře přístupný pro připojení kabelu spínací skříňky. Oba kabely musí být přivedeny k akumulátoru. Kabely se nesmí nikde dřít a izolace se nesmí poškodit. Kladné vedení musí být u akumulátoru jištěno proti zkratu pojistkou 100 A. Při výpadku proudu zkontrolujte pojistku! Spínací skříňka a jednotka s displejem se musí připevnit upínací páskou v zorném poli a ovládacím dosahu řidiče. Připojení kabelů a ovládání spínací skříňky a jednotky s displejem naleznete v kapitole Drill- Manager. Přípoje musí mít dobrý kontakt na akumulátoru. Chyby při montáži vedou k výpadkům napětí a k nedefinovatelným chybovým hlášením a výpadkům. Kabely se v žádném případě nesmí připojit na jiné zástrčky v kabině. 1 2 Power Module + 4 GPS Module Montáž DrillManageru Spojovací kabel mezi traktorem a secím strojem Power modul s připojovacími kabely k akumulátoru Kabel MiniDin GPS modul (volitelný) Spínací skříňka Jednotka s displejem 13

18 Technické údaje Provedení Řízení secího stroje...elektronické Pohon dávkovače:...elektronický Systém PPF:...elektronický / hydraulický Dávkovací množství: kg/ha Hydraulické dmychadlo: ot./min Rozměry a hmotnosti Šířka:...3,00 m Výška:...2,95 m Délka SW 3500 / 5000:...4,40 m Délka SW 7000:...5,00 m Prázdná hmotnost SW 3500 asi: kg Prázdná hmotnost SW 5000 asi: kg Prázdná hmotnost SW 7000 asi: kg Objem zásobníku osiva SW 3500: l Objem zásobníku hnojiva SW 3500: l Objem zásobníku osiva SW 5000: l Objem zásobníku osiva SW 7000:.. 2 x l Zapřažení Zapřažení:...výkyvný závěs Hydraulické okruhy 1 x dvojčinná:... řídicí blok 1 x dvojčinná:...řízení 1 x dvojčinná s regul. ventilem:... dmychadlo 1 x beztlak. vratná větev:... odp. olej Elektrické připojení 1 x konektor 7-pólový 12 V:... osvětlení Konektor 4-pólový:... elektronika Potřebný výkon tažného prostředku s CO 6:...od 110 kw/150 PS s CO 8:...od 170 kw/230 PS s CO 9:...od 184 kw/250 PS Pronto 6:...od 100 kw/135 HP Pronto 8:...od 120 kw/160 HP Pronto 9:...od 130 kw/180 HP Hydraulický tlak: bar potřebné množství oleje: l Pneumatiky Kola:...800/ /12 AL 328 TL Huštění:... 0,8-1,5 bar Utahovací moment kol: Nm Emise Dmychadlo, měřeno při jmen. otáčkách: nejvyšší hodnota na obalové křivce ve vzdálenosti 1 metr od dmychadla. Dmychadlo: db (A) Doplňková výstroj Hydr. plnicí šnek Brzdová soustava Spojka s kulovou hlavou 80 mm Kontrolní systém výsevku pro DrillManager 14

19 Konstrukce a způsob práce Popis SW 3500 SD Zásobník osiva s víkem plnění Zásobník tekutého hnojiva Kyvná osa Zařízení pro tekuté hnojivo Dávkovač Mechanismus řízení Tažné oko Hydraulické dmychadlo 15

20 Pneumatický systém Z dmychadla se proud vzduchu dostává přes hadici do výpusti, pak dále k hlavnímu rozdělovači a radličkám. Osivo se z dávkovače dostává do výpusti a odtamtud je proudem vzduchu unášeno až k radličkám a vpravováno do půdy. Pro bezporuchovou dopravu osiva a rovnoměrné dávkování musí všechny pneumatické součásti, jako výpust, hadice a zásobník osiva, být absolutně utěsněné. Zásobník osiva Zásobník osiva je tvarován trojúhelníkově pro lepší přehled nástavby a pro menší poloměr otáčení. Zásobník má provedení tlakové nádoby a, aby nedocházelo k poruchám ve funkci, musí být stále uzavřený a utěsněný. Pro hlídání obsahu je na přední straně pohledové okénko. Navíc je na zásobníku hlásič prázdného stavu, který Vás informuje včas před vyprázdněním zásobníku Pro plnění secího stroje lze namontovat plnicí šnek. 5 Pneumatický systém 4 3 Výpust Ve výpusti se osivo dostává do proudu vzduchu. Na spodní straně je namontován uzávěr pro odběr vzorků výsevu Zásobník osiva (tlaková nádrž) dmychadlo Dávkovač Výpust Tlakové potrubí Rozdělovač s distribuční věží Ztráty vzduchu v pneumatickém systému zmenšují vynášené množství. To může klesnout až na nulu. Výpust s dvojitou rourou SW 7000 Tento uzávěr musí být při výsevu pevně a těsně uzavřený. 16

21 Seřízení / obsluha Při jízdě po silnici Podle zapřaženého stroje zkontrolujte výstražné tabulky a namontujte ochranná zařízení. O ostré funkční hrany a při přestavbě stroje se můžete zranit. Stroj zavěste na traktor. Připojte řízení secího stroje. Připojte hydraulické spojky. Připojte brzdová vedení (volitelná výbava). Připojte osvětlení. Opěrnou patku uveďte do přepravní polohy. Boční díly rámu sklopte a zajistěte. Řízení přepněte do plovoucí polohy. Pojíždějte jenom s prázdným zásobníkem osiva. Maximální rychlost při přepravě stroje je 25 km/h. Zapřažení stroje Při připojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmí zdržovat žádné osoby. Hydraulické funkce Hydraulické funkce jsou řízeny ze spínací skříňky DrillManagera. Při zacházení se strojem dbejte na to, aby se v nebezpečné oblasti stroje nikdo nezdržoval. Zvolené funkce jsou indikovány kontrolkami. Připojení hydrauliky Hydrauliku připojujte pouze v případě, že jsou hydraulické okruhy stroje i agregátu v beztlakém stavu. Pro vyloučení chyb při připojování jsou hydraulické spojky barevně rozlišeny. Pracovní hydraulika: Hydraulika řízení: Hydr. dmychadlo: černá zelená bez barvy U některých strojů plní beztlaká vratná větev dmychadla několik funkcí. Proto se vždy musí beztlaký vratná větev dmychadla připojit, i když není použití dmychadla v plánu. Stroj se zavěšuje na výkyvný závěs nebo na spojku s kulovou hlavou traktoru. Než se strojem vyjedete na silnici, stroj zcela zvedněte, aby se radličky a zavlačovače při jízdě po silnici nedřely o zem. 17

22 Hydraulika 1 Přípojky Aby nedocházelo k záměnám hydraulických hadic, jsou hadice označeny barevně: 2 Pracovní hydraulika: Hydraulika řízení: Hydr. dmychadlo: černá zelená bez barvy 3 Funkce Hydr. řídicí blok pro pracovní hydrauliku Řídicí blok se 3 polohami je připojen na řídicí jednotku. Dvojčinné ventily se na spínací skříňce DrillManager předvolí pro funkci Zvedání, Sklápění a Znamenák. A B C Hydraulika řídicího bloku Řídicí jednotka Hydr. spojka řídicí blok A. Znamenák B. Sklápění C. Zvedání Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem. Unikající kapalina může proniknout kůží a způsobit vážná zranění. V případě zranění ihned vyhledejte lékaře. Hydraulika stroje má několik funkcí, které při chybném ovládání mohou vést ke škodám na lidech a věcech. 18

23 Osvětlení R L Instalace osvětlení 1. Konektor 7-pólový 2. Rozdělovač (rozvaděč) 3. Obrysové světlo vpravo 4. Obrysové světlo vlevo 5. Koncová svítilna vpravo 5.1 Žárovka ukaz. směru (blikač) 5.2 Žárovka koncového světla 5.3 Žárovka brzdového světla 6. Koncová svítilna vlevo 6,1 Žárovka brzdového světla 6,2 Žárovka koncového světla 6,3 Žárovka ukaz. směru (blikač) 7. Zásuvka 7-pólová Konektor a zapojení kabelů: Č. Ozn. Barva Funkce 1. L žlutá Blikač vlevo g bílý Kostra 4. R zelená Blikač vpravo R hnědá Konc. sv. vpravo červený Brzdová světla L černá Konc. sv. vlevo Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí! 19

24 Řízení Secí stroj je vybaven hydraulickým řízením. 1 Při jízdě po silnici Při jízdě po silnici se musí uzavírací kohout zavřít a hydraulika přepnout do plovoucí polohy! Secí stroj nuceně řízený pomocí řídicí geometrie tažné oje a řídicí páky na kyvných nápravách následuje traktor U velkých nerovností na silnici se secí stroj může rozkymácet. Díky nastavení sbíhavosti řídicí geometrie z výroby se toto kymácení potlačuje. Pokud se secí stroj z důvodu nepříznivých okolností rozkymácí, nesmí se v žádném případě vypínat plovoucí poloha. Nápravy by nešlo řídit a secí stroj by mohl traktor tlačit rovně! Hydr. řízení Řídicí jednotka Hydr. spojka Škrticí klapka Uzavírací kohout Hydr. válec To může být ve zvláštních jízdních situacích velmi výhodné, ale mělo by se používat jenom v bezpodmínečně nutných případech, jako např. Při výsevu V pracovní poloze je, stejně jako při jízdě po silnici, uzavírací kohout zavřený a hydraulika zapnutá do plovoucí polohy. Při driftování na bočním svahu lze hydraulikou provádět protiřízení. Řídicí jednotka se pak musí zapnout zase do plovoucí polohy. při setí ve svahu, když při pojíždění není možné "přímé tažení", při couvání v omezeném prostoru. Při používání vyžaduje zvláštní pozornost a zručnost, aby při chybných hydraulických pohybech nedošlo ke škodám a úrazům. Uzavírací kohout na řídicím válci 20

25 V některých případech použití, např. při otáčení ze svahu, se uzavírací kohout na válci řízení může otevřít. Plovoucí poloha se přitom musí vypnout. Tím se umožní dávkované interní vyrovnání oleje a sníží se nechtěné přeřízení posouváním na tažné oji. Couvání Při pojíždění a couvání se musí nezávisle na nastavení natočení kol a poloze traktoru vůči secímu stroji kola na secím stroji soustavně řídit pomocí hydrauliky. Při těchto hydraulických pohybech řízení se vyžaduje zvláštní pozornost a cvik. Když řízení neprobíhá podle úhlu vychýlení kola, dochází k velkým bočním silám. Lze je rozeznat podle deformací na pneumatikách secího stroje a traktoru. Toto zatížení může vést k poškození pneumatik a u lehkých traktorů k bočnímu vychýlení čela traktoru a tím k nehodám a škodám. Nastavení sbíhavosti Secí stroj odstavte na rovné ploše. Změřte vzdálenost na okraji ráfku ve výšce nápravy. Secí stroj potáhněte dopředu o půl otáčky kola. Změřte rozchod náprav vzadu ve výše nápravy. Rozdíl naměřených hodnot udává stopu. Když je přední hodnota menší, udává rozdíl hodnotu sbíhavosti. Když je přední hodnota větší, má secí stroj rozbíhavost kol. Secí stroj je nastaven na sbíhavost asi 5 mm. Aby se zamezilo kymácení, může se hodnota zvýšit. Povolte šroub na řídicí páce ve středu. Na obou spojovacích tyčích řízení posuňte kulovou hlavu o stejný počet otáček. Když se vyžaduje větší sbíhavost, kulovou hlavu vyšroubujte. Kulové hlavy zavěste a šrouby zase dotáhněte. Pak zkontrolujte nastavení! Následné škody na strojích nebo osobách, k nimž dojde z důvodu neodborných řídicích nebo hydraulických pohybů, nebudou hrazeny. Tip pro řízení Řidič při couvání může využít optické prodloužení přes střed příruby dmychadla k tažné oji. Ze zkušenosti pak pozná určitý rozsah úhlu na tažné oji, v němž není nutné provádět dořízení hydraulikou. Když z tohoto rozsahu vyjede, může se řidič hydraulickým řízením do tohoto rozsahu zpět vmanévrovat. 21

26 Hydr. dmychadlo s přímým pohonem Dmychadlo vytváří proud vzduchu, který osivo dopravuje z dávkovače až k secím radličkám. Je namontováno na hydraulickém motoru, který je poháněn přímo z hydrauliky traktoru. Pro pohon musí být traktor vybaven regulačním ventilem proudu a hydraulika musí dodávat dostatečné množství oleje, aby otáčky dmychadla neklesaly ani při poklesu otáček traktoru nebo při zapnutí jiné hydraulické funkce. Tím by proud vzduchu byl slabší a výsevní hadice by se mohly ucpat. Hydraulické schéma pohonu dmychadla Dmychadlo s přímým pohonem Hydr. přípojka tlakového vedení "B" Hydr. přípojka prosáklého oleje Hydr. přípojka vratného vedení "A" Hydr. motor Zpětný ventil Manometr s indikací tlaku dmychadla Technické údaje Hltnost: 0 cm³ Provozní tlak: bar Proud oleje: při 6 m 45 l/min při 8 a 9 m asi 60 l/min Otáčky dmychadla: asi do 4000 ot./min Vedení prosáklého oleje bez tlaku je nutné Hydraulické dmychadlo s čerpadlem kapalného hnojiva a plnicím šnekem DW - řídicí ventil s regulačním ventilem průtoku Třícestný kohout pro plnicí šnek (příplatková výbava) Manometr Hydr. motor dmychadla Dmychadlo Třícestný kohout čerpadla tekutého hnojiva Hydr. motor čerpadla tekutého hnojiva Čerpadlo tekutého hnojiva Hydr. motor pro plnicí šnek (příplatková výbava) Plnicí šnek (volitelný doplněk) Přetlakový ventil Zpětný ventil Hydr. spojka zpětného toku bez tlaku Zpětný tok bez tlaku na traktoru Součásti pro čerpadlo hnojiva jsou pouze v SW 3500 SD. 22

27 Funkce Proud oleje je veden přes řídicí ventil přes hydraulický motor dmychadla a čerpadlo hnojiva. Pak se proud oleje vrací přes vratné vedení. Prosáklý olej z motoru dmychadla teče odděleně pomocí zvláštního vedení zpět do hydraulické nádrže. Dmychadlo může být vybaveno nastavitelnou klapkou vzduchu. Zpětné potrubí musí být na traktor připojeno bez tlaku! Zpětný tlak je max. 5 bar! Manometr ukazuje tlak v hydraulickém okruhu. Otáčky dmychadla stoupají úměrně s hydraulickým tlakem. Ten by měl být mezi 60 a max. 120 bar. Přes 120 bar už stoupají otáčky jenom nepatrně a hydr. motor by se mohl poškodit. Potřebné otáčky závisí také na zapřaženém stroji, na počtu a délce hadic. Po vypnutí hydrauliky umožňuje zpětný ventil doběh hydraulického motoru. Nastavení množství vzduchu Proud vzduchu dmychadla se musí přizpůsobit osivu. Proto se otáčky dmychadla nastavují pomocí regulačního ventilu průtoku a množství vzduchu se přizpůsobuje podmínkám. Přitom se osivo nesmí usazovat v hadicích, ale nesmí se ani vyfukovat ze seťového lůžka. Rozdělení osiva je při velkém množství vzduchu o něco přesnější, proto množství vzduchu snižte jenom o nutné množství. Dmychadlo s klapkou vzduchu (otevřená) Podle použití, např. při malém množství osiva, u lehkého osiva nebo pokud množství oleje na traktoru nelze dostatečně snížit, musí se množství vzduchu snížit dodatečně pomocí klapky. Po výsevu klapku zase zcela otevřete, aby se zamezilo poruchám při pozdějších výsevech. Pravidelně kontrolujte ukládání osiva na začátku práce a během výsevu. Kontroly a údržba Zkontrolujte zpětný tlak max. 5 bar. Nastavte otáčky dmychadla, přitom nepřekračujte 120 bar trvalého tlaku. Pravidelně čistěte sací mřížku vzduchu, aby se nesnižoval proud protékajícího vzduchu. Zamezíte tím ucpávání. Z lopatek dmychadla odstraňujte usazeniny, předejdete tak vzniku házivosti a poškození oběžného kola a uložení. Dotáhněte upínací kužel na hřídeli dmychadla (viz kap. Příruba dmychadla). 23

28 Dmychadlo s přímým pohonem Porucha Možná příčina Odstranění Poškození ložisek dmychadla Těsnicí kroužek hřídele na motoru netěsný Žádný tah vzduchu na radličkách Normální opotřebení Dmychadlo běželo s nadměrným výkonem Házivost lopatkového kola Zpětný tlak větší než 5 bar Škrticí klapka na dmychadle zavřená Sací mřížka vzduchu znečištěná Vyměňte ložiska. Dmychadlo nikdy neprovozujte bez namontovaných pneumatických hadic. Lopatkové kolo vyměňte nebo v případě znečištění zbavte nečistot. Zkontrolujte zpětný tlak. Škrticí klapku otevřete. Mřížku sacího vzduchu očistěte. 24

29 Dmychadlo poháněné čerpadlem s vývodový hřídelem Hydraulické dmychadlo je poháněno čerpadlem na vývodový hřídel. Otáčky dmychadla stoupají úměrně s hydraulickým tlakem. Funkce Čerpadlo na vývodový hřídel pohání hydr. motor dmychadla. Manometr vysokého tlaku ukazuje pracovní tlak v hydraulickém okruhu. Tlak stoupá proporcionálně s počtem otáček dmychadla a měl by být mezi 50 a 130 bar Při zpětném proudu se olej vede přes chladič a filtr zpět do olejové nádrže. Přetlakový ventil v hydraulickém bloku chrání součásti okruhu a zpětný ventil umožňuje doběh dmychadla při odpojení vývodového hřídele. Manometr ve vratné větvi hlídá náporový tlak. Při zpětném tlaku přes 2 bar se musí vyměnit filtr. Lamely chladiče se musí pravidelně čistit, protože jinak se snižuje proud chlazení a proud vzduchu dmychadla. Hydraulický olej se přehřívá a semenovody se ucpávají. Dmychadlo s pohonem vývodovým hřídelem Čerpadlo na vývodový hřídel Hydr. blok s přetlakem a zpětným ventilem. Manometr vysokého tlaku Hydr. motor pohonu dmychadla Dmychadlo Manometr zpětného tlaku (max. 2 bar) Chladič Filtry Olejová nádrž Technické údaje Pohlcený objem P: 43 cm³ Pohlcený objem M: 10 cm³ Provozní tlak: bar Otáčky vývod.hřídele: 1000 ot./min. Připojení: Z 6, Z 20 a Z 21 Otáčky dmychadla: ot/min Při montáži se čerpadlo na vývodový hřídel nasazuje na hnací konec. Pomocí držáků se čerpadlo musí připevnit pevně bez pnutí na tahač. Čerpadlo se při provozu nesmí pohybovat, protože jinak by se mohla poškodit hřídel a ložiska. Kontrola a údržba Kontrolujte zpětný tlak max. 2 bar. Zkontrolujte hladinu oleje. Vyčistěte ochrannou mřížku dmychadla a lamely chladiče od nečistot. Očistěte lopatky dmychadla od nečistot. V případě potřeby vyměňte olej a filtr. Dotáhněte stahovací kužel na hřídeli dmychadla (viz kap. Příruba dmychadla). 25

30 Dmychadlo s čerpadlem na vývodový hřídel Porucha Možná příčina Odstranění Poškození ložisek na dmychadle Těsnicí kroužek hřídele na motoru netěsný Hydr. olej přehřátý Hydr. motor vadný Ložisko čerpadla na vývodový hřídel vymlácené Žádný proud vzduchuna radličkách Vzduchové hadice ucpané Normální opotřebení Dmychadlo běželo s nadměrným výkonem Házení lopatkového kola Zpětný tlak větší než 2 bar Dmychadlo běželo s nadměrným výkonem Olejový filtr znečištěný Ochranná mřížka dmychadla znečištěná Olejový chladič znečištěný Přetlakový ventil nastaven příliš nízko Dmychadlo běželo s nadměrným výkonem Hydraulický olej znečištěný Čerpadlo příliš utaženo nebo není dost připevněno na tahači Škrticí klapka na dmychadle zavřená Sací filtr vzduchu znečištěný Ložisko vyměnit Dmychadlo nikdy neprovozujte bez namontovaných pneumatických hadic. Lopatkové kolo vyměňte nebo očistěte nečistoty Zkontrolujte zpětný tlak Výkon snížit azkontrolovat hladinu oleje Zkontrolujte tlak na dmychadle Vyměňte olej a olejový filtr Ochrannou mřížku dmychadla očistěte Lamely chladiče očistěte Tlakový ventil nastavte správně Snižte výkon a tlak na dmychadle zkontrolujte Vyměňte hydraulický olej a filtr Ložisko vyměňte, čerpadlo připojte pevně bez přepnutí Škrticí klapku otevřete Mřížku sacího vzduchu očistěte 26

31 Dotažení příruby dmychadla Upínací kužel na hydraulickém motoru pro pohon dmychadla se může povolit vlivem kolísání teplot a sedáním materiálu na oběhovém kole dmychadla. Oběhové kolo dmychadla může na hnacím hřídeli cestovat a může zničit dmychadlo. Upínací kužel by se proto měl dotahovat po zhruba 50 hodinách a jednou ročně kontrolovat. K tomu se musí odmontovat ochranná mřížka dmychadla. Upínací kužel připevňuje oběhové kolo ventilátoru a zároveň pevně sedí na hnacím hřídeli. Upínací kužel Při dotahování upínacích šroubů dávejte pozor na toto: Oběhové kolo dmychadla cestuje při dotahování šroubů, zvláště při nové montáži, ke krytu ve směru ochranné mřížky. Volná příruba se proto musí vyrovnat blíže k hydraulickému motoru. Upínací plochy musí být bez oleje a tuku. Upínací šrouby se musí dotahovat absolutně rovnoměrně a v několika krocích. Mezitím by se lehkými údery na přírubu (plastovým kladivem nebo násadou kladiva) mělo dotahování kuželu usnadnit. Palcové šrouby v provedení č se přitom smí dotahovat pouze max. 6,8 Nm. Po dotažení se musí oběhové kolo zkontrolovat, jestli má volný a rovnoměrný chod. 27

32 Dávkovač Dávkovač HORSCH se skládá z několika dílů a lze jej rozebrat bez nářadí. 8 1 Pro výsev různých velikostí semen a různého výsevku jsou k dispozici různé válečky s buňkami. Volba válečků se provádí v tabulce v oddíle Zkouška výsevku. Válečky se dělí podle dopravovaného množství na otáčku. 7 2 Válečky pro všechny druhy obilí. 3 6 Dávkovač Vyprazdňovací klapka s těsněním Kryt Motor pohonu Boční víko pro tlakový zásobník se shrnovacím plechem Boční víko pro tlakový zásobník s řepkovými kartáči Boční víko pro normální zásobník s řepkovými kartáči Rotor Boční víko s uložením válečku Válečky Č. Velikost cm³ Barva 1 30 tm. modrá Otvor ø mm Hloubka mm Počet otvorů červená černá modrá černá černá medová kovová Při všech pracích na dávkovači se musí dávat pozor na absolutní těsnost součástí. Netěsnosti vedou k chybám v dávkování. Při montáži dávkovače musí být styčné plochy utěsněny a kryt se nesmí při přišroubování kroutit. 28

33 Dolů je dávkovač uzavřen výpustí. V ní je osivo zachycováno proudem vzduchu. Při otočení válečku se osivo dostává z dávkovače přes otvor ve výpusti. Kryt se pak musí zase těsně a pevně uzavřít. Výměna válečku Po volbě válečku z tabulky se musí váleček namontovat do dávkovače. Pro výměnu válečku by zásobník osiva měl být prázdný. Odšroubujte boční víko. Váleček s hnací hřídeli vytáhněte. Výměna válečku Po každé výměně válečku se musí zkontrolovat nastavení těsnění a otáčení válečku. Výměna válečku s plným zásobníkem Výměna válečku Vyjměte pojistné kroužky a podložky. Vytáhněte hnací hřídel a nasaďte nový váleček. Axiální vůle hnacího hřídele ve válečku je pro samočištění válečku v tělese dávkovače nutná. Výměna válečku s plným zásobníkem Na bočním víku a hnacím motoru odšroubujte křídlové šrouby, vyjměte boční víko a motor. Z hnacího hřídele sejměte pojistné kroužky a podložky. Na hnací hřídel nasaďte nový váleček a tím vytlačte starý váleček na straně motoru. Přemontujte hnací hřídel, nasaďte boční víko a motor a připevněte. 29

34 Kontrola těsnění Vadné těsnění nebo špatné namontovaný opěrný plech vede k chybám v dávkování při výsevu. Těsnění nesmí být natržené nebo poškozené, případně vyměňte. Boční víko s těsněním namontujte na těleso dávkovače. Těsnění musí přiléhat dostatečně na válečku. Váleček pro malé druhy semen Válečky pro malé druhy semen se skládají z vynášecích kotoučů, rozpěrných podložek a hnacího hřídele. Aby při setí malých druhů semen nedocházelo k funkčním poruchám, jsou válečky z výroby kompletně předmontované. Válečky pro malé druhy semen Těsnění Záchytný plech pro těsnění je rozdělen asymetricky. U všech normálních a jemných semen musí široká strana ukazovat k válečku. U velkých semen jako kukuřice, fazolí atd. musí k válečku ukazovat úzká strana. Válečky pro malé druhy semen Válečky se mohou montovat s jedním nebo dvěma vynášecími kotouči. Se dvěma vynášecími kotouči na válečku se zdvojnásobí dopravované množství. Vynášecí kotouče jsou k dostání s dopravovaným objemem 3,5 cm³, 5 cm³ a 10 cm³. Velikost cm³ Tvar buňky / velikost buňky Počet Buňky 3,5 polokulatá, rádius 4 mm vynášecí kotouče 3,5 cm³ 20 5 Vybrání asi 19 x 3 mm vynášecí kotouče 5 cm³ Vybrání asi 23 x 5 mm vynášecí kotouče 10 cm³ 24 Při setí se otáčí jenom vynášecí kotouče ve válečku, rozpěrné podložky jsou pomocí dorazů zablokovány v tělese dávkovače. 30

35 Při montáži a demontáži válečků se musí pojistky proti protáčení otočit do vybrání v tělese dávkovače. Pak nasuňte pojistný kroužek. Při správné montáži válečku lze vynášecími kotouči mezi rozpěrnými podložkami rovně a volně otáčet. Díly se nesmí vzájemně třít, přitom vůle musí být co nejmenší. Při kontrole proti světlu musí být spára ještě viditelná. Funkční zkouška Po montáži nového válečku se musí prověřit funkce a otáčení válečku. K tomu váleček zapněte jak je uvedeno v oddíle Zkouška výsevku. Montáž válečku pro malé druhy semen Montážní pokyny: Aby se osivo nedostalo mezi vynášecí kotouče a rozpěrné podložky, jsou vynášecí kotouče a rozpěrné podložky se zalícovanými podložkami montovány bez vůle. Do rozpěrných podložek jsou zabudována ložiska. Podle výrobní tolerance se vkládají zalícované podložky, aby se vynášecí kotouče netřely o rozpěrné podložky. Hnací motor musí běžet rovnoměrně hladce. Nesmí být slyšet žádná místa s těžkým chodem. Při nerovném běhu je dávkování nepřesné a motor se může přetížit. Místa s těžkým chodem pokud možno najděte. Poškozené díly opravte (přebroušení, přesoustružení...) nebo vyměňte. Šrouby na bočních vících hnacího motoru a uložení válečku povolte a boční víka znovu vyrovnejte, aby se povolilo pnutí. Pokud je hnací hřídel prohnutá, musí se vyrovnat nebo vyměnit. Jsou-li mezi válečkem a skříní dávkovače ulpěná cizí tělesa, musí se odstranit. Je-li ve válečku prach nebo mořidlo mezi vynášecími kotouči a rozpěrnými podložkami, váleček rozmontujte a vyčistěte. Váleček pro malé druhy semen Po montáži všech dílů se zbývající meziprostor až po pojistný kroužek vyplní zalícovanými podložkami. 31

36 Řepkové kartáče Řepkové kartáče čistí vynášecí kotouče ve válečcích pro druhy malých semen. Před setím jemných semen se musí kartáče namontovat do bočních vík a zkontrolovat jejich funkce. Hrubé osivo U hrubých druhů semen (kukuřice, fazole, hrášek atd.) se místo řepkových kartáčů montuje deflektor. Tento deflektor zabrání tomu, aby se velká semena vzpříčila mezi válečkem a krytem dávkovače a rozemlela nebo zablokovala váleček. Namontované řepkové kartáče Zkontrolujte otáčení a připevnění. Zkontrolujte stav a účinnost čištění kartáčů. Boční víko s kartáči namontujte do dávkovače. Kartáče musí přiléhat na vynášecích kotoučích plně a otáčet se s válečkem. Deflektor U některých dávkovačů je namontován vysoký oddělovací plech. Tento plech se musí oddělit u spodní hrany průhledového okénka, aby se deflektor dal namontovat. Funkce a účinnost čištění kartáčů se musí zkontrolovat před začátkem setí a pak pravidelně průběžně. Zalepené vynášecí kotouče vedou k chybám dávkování při setí. Vynáší se méně osiva. Boční víko s řepkovými kartáči lze odmontovat i při plném zásobníku osiva. Zalepené vynášecí kotouče lze přitom čistit i v zabudovaném stavu. Řepkové kartáče by se měly při normálním osivu vymontovat. Otvory v krytu se musí zase uzavřít. 32

37 Dávkovač s hradítkem injektoru Dávkovač ve strojích s normálním zásobníkem a hradítkem injektoru jsou vybaveny víkem V2A s vybráními. Na trysce injektoru je při provozu podtlak. Přes toto víko V2A se do proudu vzduchu přivádí další vzduch. V extrémním případě může přetlak tok osiva v zásobníku zablokovat a vést k výpadku setí. Proto vždy, zvláště při vysokém výsevku a vysokých pracovních rychlostech zkontrolujte funkci pneumatického systému a ukládání osiva. Na povrchu pole nesmí ležet žádná semena. Pokud jsou semena vyfukována, musí se snížit pracovní rychlost, až injektorový systém zase správně funguje. Dávkovač s víkem pro trysku injektoru Sladění trysky injektoru s víkem funguje až do max. možného výsevku. Pokud se toto množství překročí, vznikne na trysce injektoru náporový tlak. Tím lze přes mřížovaný plech osivo vyfukovat, což vede k pádovému vzcházení osiva ve středu stroje. Tato semena jsou viditelná na povrchu pole, než jsou zatlačena pěchem nebo zavlačovačem. 33

38 Údržba dávkovače Dávkovač nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Aby nedocházelo k prostojům z důvodu oprav, měl by se dávkovač a hnací motor po sezóně vyčistit a zkontrolovat jejich funkce. Zvláště ložiska v bočním víku a na hnacím motoru by se z důvodu prachu z mořidla mohla poškodit nebo mít těžký chod. Pokud je to nutné, ložiska včas vyměňte nebo je mějte v zásobě. Obsazení konektoru na modulu motoru s odstíněným šedým kabelem Pin č. Kabel 1. oranžový a modrý 2. bílý a bílo/černý nebo bílý a hnědý 3. černý 4. červený 5. zelený 6. stínění 2 1 Obsazení konektoru na modulu motoru s odstíněným černým kabelem Pin č. Kabel 1. černý 2. bílý 3. modrý 4. hnědý 5. žlutý 6. stínění Motor pohonu Šrouby Těsnění hřídele a ložiska Zapojení konektoru na motoru Při přerušení kabelu nebo při opravách konektoru lze kabely přiletovat. Doporučuje se však používat zamačkávané kontakty. Ty jsou standardní v novějších provedeních. Pin č. Kabel 1. černý (tlustý) 2. bílý 3. černý (tenký) 4. červený 5. zelený 6. neobsazeno 34

39 Kontroly Kvalita práce při setí velmi závisí na seřízení a na kontrolách před a během výsevu a na pravidelné péči a údržbě stroje. Před začátkem výsevu by se proto měly provést odpovídající úkony údržby a měla by se zkontrolovat všechna nastavení a funkce. Kontroly před a během setí Stroj Je stroj správně zapřažen a jsou závěsné orgány zajištěny? Jsou hydraulická vedení připojena správně, nedošlo k záměně? Jsou znamenáky a značkovače před vzejitím nastaveny na správnou délku? Je stroj v pracovní poloze vyrovnán rovně a je pracovní hloubka správně seřízena? Jsou pěchy u CO seřízeny a přitlačují rovnoměrně přes celou pracovní šířku? Je seřízení tlaku radliček u Pronto seřízeno stejně přes celou pracovní šířku? Pracovní nástroje Pronto Jsou radličky, stírače a ostatní pracovní nástroje a opotřebitelné díly a doplňkové příslušenství ještě v použitelném stavu? Otáčejí se všechny radličky u Pronto a je předepnutí ještě dostačující? Jsou stírače seřízeny tak, aby neblokovaly radličky a neprodíraly semenovody? Jsou předřazené nástroje ještě v pořádku a jsou správně nastaveny? Pracovní nástroje CO Jsou držáky radliček, radličky a držáky zavlačovače a ostatní pracovní nástroje, opotřebitelné díly a doplňkové příslušenství ještě v použitelném stavu? Jsou kola pěchu a kyvné uložení v pořádku? Dmychadlo Je pohon dmychadla v pořádku? Je čerpadlo na vývodový hřídel připevněno na traktoru bez pnutí? Je hladina oleje dostačující a filtr vratného vedení ještě čistý? Jsou ochranné mřížky dmychadla a lopatková kola bez znečištění? Je škrticí klapka na dmychadle úplně otevřená? Je hydraulické dmychadlo připojeno k beztlaké vratné větvi? Pneumatika Je do rozdělovače zabudováno správné dělicí víko? Jsou montážní klapky namontovány do správných semenovodů pro kolejové řádky, je rytmus kolejových řádků seřízen a spínají magnetické klapky? Nejsou výsevní hadice prověšeny a jsou bez vody a usazenin? Jsou všechny vzduchové hadice od dmychadla až k radličkám těsné a pevně přimontované? Vystupuje vzduch ze všech radliček stejnoměrně? Je množství vzduchu na dmychadle správně nastavené? Nevyskakuje osivo ze seťového lůžka nebo nezůstává ležet ucpané ve výsevních hadicích? 35

40 Dávkovač Je těsnění v dávkovači ještě použitelné? Jsou u jemného osiva namontovány čisticí kartáče a jsou v pořádku? Je u hrubého osiva namontován stírací plech? Jsou výpusti a kryt pevně a těsně uzavřeny? Je zamontován správný váleček a otáčí se rovnoměrně? Vychází osivo ze všech radliček? Dochází v zásobníku k tvorbě můstků (zvláště u osiva s plevami a hnojivem)? Je speciálně u jemného osiva distribuován správný výsevek? Pro hlídání tvorby můstků v zásobníku může být dávkovač dovybaven snímačem. Kontroly setí se musí provádět před začátkem práce a u větších ploch i pravidelně během práce! 36

41 Pracovní pokyny Pracovní rychlost Se zapřaženými secími stroji se smí pracovat při rychlosti do 15 km/h. To závisí na podmínkách pole (druh půdy, posklizňové zbytky atd.), osivu, výsevku a dalších faktorech. V náročných podmínkách jeďte raději pomaleji. V pracovní poloze - secí stroj spuštěn na zemi - necouvejte. Může dojít k poškození částí secího stroje. Obracení Během výsevu byste měli snížit otáčky až krátce před zvednutím stroje, aby výkon dmychadla neklesl příliš silně a nedošlo tak k ucpání hadic. Stroj zvedejte za jízdy. Po obrácení spusťte stroj s odpovídajícími otáčkami dmychadla asi 2-5 m před seťovým lůžkem. Osivo potřebuje trochu času, aby se dostalo z dávkovače až k radličkám. Po výsevu Zásobník osiva a dávkovač by měly být po ukončení výsevu vyprázdněny a vyčištěny. Osivo a mořidlo mohou během noci zvlhnout a tvořit hrudky. To pak může vést k tvorbě můstků v zásobníku osiva a k zalepení rotorových buněk. Tím vznikají chyby v dávkování a setí! Odstavení stroje V rámci prevence vzniku škod způsobených vlhkem by měl být stroj odstavován pokud možno v hale nebo pod přístřeškem. Při pojíždění dávejte pozor na okolí stroje. V pojížděcí oblasti stroje se nesmí nikdo (žádné děti) zdržovat. Dodržujte pokyny pro obsluhu hydraulického řízení. Stroj v přepravní poloze odstavujte na vodorovném a pevném podkladu, traktor vypněte. Zkontrolujte rozpěrky na válcích podvozku, scházející rozpěrky připevněte a stroj na ně spusťte. Elektrické a hydraulické přípojky odpojte od traktoru. Konektory zavěste do příslušných držáků. Stroj vypřáhněte. Po sezóně elektrické komponenty, jako spínací skříňku kolejových řádků, řídicí jednotku pro řízení výsevu atd. uložte v suché místnosti. Vyprazdňovací klapka 37

42 Kapalné hnojivo PPF Popis Systém HORSCH PPF umožňuje cílené hnojení pod seťové lůžko během výsevu. Systém hnojení se skládá z plastové nádrže, čerpadla kapalného hnojiva, regulační jednotky, propojovacích hadic a sací jednotky s radličkami Duett. 1 2 Funkce Při výsevu se kapalné hnojivo nasává oběhovým čerpadlem z nádrže přes filtr. Protéká regulačním ventilem, uzavíracím ventilem a průtokoměrem. Přes systém hadic se dostává k radličkám Duett a do seťového lůžka. Pomocí tří třícestných kohoutů v systému potrubí lze přepínat mezi nasáváním, plněním, přečerpáváním a vynášením. Čerpadlo tekutého hnojiva Oběhové čerpadlo nevyžaduje údržbu. Má hydraulický pohon a je součástí pohonu dmychadla (viz hydr. dmychadlo) Oběhové čerpadlo nesmí nikdy běžet naprázdno, jinak se zničí těsnění. Filtr Filtr je vybaven automatickým uzavíracím ventilem. Při odebrání žlutého tělesa ventilu na víku se přítok zastaví. Pak lze víko odšroubovat a filtr lze vyjmout Schéma kapalného hnojiva (plnění sáním) Zásobník tekutého hnojiva Třícestný kohout pod nádrží Uzavírací kohout Hydr. motor oběhového čerpadla Regulační ventil Uzavírací ventil Průtokoměr Třícestný kohout Odstředivé čerpadlo Třícestný kohout Filtr Filtr a kohouty (čísla viz schéma) Filtr se musí pravidelně vymontovat a opatrně vyčistit vodou a stlačeným vzduchem. 38

43 Regulační ventil Ventil reguluje průtok podle zadaného množství hnojiva. K tomu slouží elektrické řízení a regulace z DrillManagera. Každých 50 hodin by se navíc měl demontovat senzor a lopatkové kolo by se mělo na několik hodin uložit do čisticí lázně. Poté lopatkové kolo zkontrolujte. Musí se otáčet rovnoměrně a bez drhnutí. Nádrž na kapalné hnojivo Nádrž na kapalné hnojivo má objem 2100 litrů a lze ji kompletně odmontovat. Nádrž je vhodná pro všechny druhy kapalných hnojiv. Lze ji plnit přes plnicí přípojku na levé straně pomocí oběhového čerpadla nebo pomocí externího čerpadla. Měrná trubka ukazuje při vodorovném ustavení stroje aktuální stav naplnění nádrže. Regulační jednotka Uzavírací ventil při vypnutí uzavírá průtok. Průtokoměr Průtokoměr měří množství hnojiva a předává dál údaje jako regulační podklad pro DrillManager. Nádrž se nesmí naplnit příliš! Při plnění nádrže uchází vzduch přes ventilační trubku. Když se nádrž plní a přeplní jinými tlakovými systémy, nemůže kapalina dostatečně rychle unikat přes ventilaci. Vzniká přetlak a na nádrži mohou vzniknout trhliny. Nádrž neplňte bez dozoru. Nádrž neplňte až po okraj. Na konci sezóny a při delších přestávkách při používání se musí komponenty zařízení pro tekuté hnojivo řádně propláchnout vodou. Průtokoměr Průtokoměr se musí denně vymontovat, vypláchnout vodou a vyčistit stlačeným vzduchem (max. 1 bar). 39

44 Volba destiček trysek Před uvedením zařízení pro kapalné hnojivo do provozu se podle šířky pracovního záběru a podle vynášeného množství musí zvolit vhodné destičky trysek. Výměna destiček trysek Toto přizpůsobení je nutné pro rovnoměrné rozdělení tlaku a množství nezávisle na délce hadic. Destičky trysek jsou zabudované v tělese trysek na radličkách a pro rozlišení průtokového množství jsou označeny barevně. Barvy v tabulce jsou shodné s barvou na destičkách Destička trysky Otevřete bajonetový závěr. Vytáhněte sítko, těsnění a destičku. Vložte novou destičku s těsněním a sítkem. Sítkový filtr se musí pravidelně čistit vodou a stlačeným vzduchem. Liter / ha Pod spodním uzavíracím šroubem je do tělesa trysky zamontovaná klapka proti odkapávání Geschwindigkeit km/h Volba destiček trysek Ve svislé tabulce stanovte množství kapalného hnojiva na hektar. Z vodorovné tabulky zvolte pracovní rychlost. V průsečíků obou čar zjistíte příslušnou barvu destiček trysek. Stop naplnění Po vypnutí čerpadla se zamezí vyprázdnění vedení hnojiva. Membrána zavře přívod. Otvírací tlak je zhruba 0,5 bar. 40

45 Obsluha Nasávání Při prvním uvedení do provozu a na začátku sezóny naplňte nádrž nejprve asi 20 litry. Tím se zamezí chodu čerpadla na sucho a usnadní se účinnost sání. Těleso trysky 6 7 Sací vedení připojte na plnicí přípojku. Otevřete uzavírací kohout a přepněte třícestné kohouty podle nálepky. Zapněte hydrauliku a nádrž naplňte. Nádrž nepřeplněte! Uzavírací kohout přepněte a sací hadici odpojte Bajonetový závěr Destička trysky Barva průtokové množství při 3 bar šedá 320 ml černá 640 ml oranžová 990 ml červená ml modrá ml Těsnění Sítkový filtr Těleso trysky Klapka proti odkapávání Přesuvná matice Pokud se mají některá vedení hnojiva odstavit, např. při setí kukuřice, mohou se namontovat záslepky. Údržba: Pravidelně kontrolujte znečištění sítkových filtrů a vyčistěte je. Kontrolujte místa tření hadic, případně poškozené hadice vyměňte. V přestávkách setí, po sezóně a u hnojiv, která mají sklon k usazeninám, zařízení denně propláchněte vodou. Poloha páčky pro nasávání Pokud se při prvním nasávání nebo při zcela vyprázdněné nádrži nedosáhne dostatečného sacího výkonu a nádrž se nenaplní, může se krátkým přepnutím třícestného kohoutu (na filtru) vytvořit podtlak. Tento postup může být nutný vícekrát. Před výměnou druhu hnojiva systém PPF vypláchněte vodou. Některá hnojiva se nesnášejí s jinými a chemicky reagují. 41

46 Plnění Nádrž hnojiva lze naplnit pomocí čerpací stanice. Plnicí hadici připojte na plnicí přípojku. Třícestný kohout na spodní straně nádrže přepněte vpravo o 180. Přečerpávání Aby nedocházelo k usazeninám v nádrži, může se obsah v nádrži přečerpávat a promíchávat pomocí okruhu čerpadla. Poloha páček pro přečerpávání Třícestný kohout na nádrži Třícestný kohout na filtru přepněte do polohy "Vynášení". Zapněte čerpací stanici a nádrž naplňte. Nádrž nepřeplněte! Uzavírací a třícestný kohout na nádrže přepněte a sací hadici odpojte. Třícestné kohouty přepněte podle obrázku. Zapněte hydraulické čerpadlo. Vynášení Požadované množství hnojiva zadejte do DrillManagera. Zadání je popsáno v kapitole DrillManager. Pokud se třícestný kohout na nádrže přepne jenom o 90, jsou oba výstupy zavřené. Poloha páček při vynášení 42

47 Hydr. plnicí šnek Plnicí zařízení se skládá z pevné a sklápěcí poloviny. Umožňuje snadné a rychlé plnění zásobníku osiva. Pohon je zajištěn hydraulickým motorem, který je připojen přímo k hydraulice pohonu dmychadla. Obsluha Nikdy nesahejte do otáčejícího se šneku! Excentrický zámek vždy zajistěte! Při jízdě po silnici musí být šnek sklopený v přepravní poloze a zajištěný Hydr. plnicí šnek SW DW - řídicí ventil s regulačním ventilem průtoku Třícestný kohout pro plnicí šnek (příplatková výbava) Manometr Hydr. motor dmychadla Dmychadlo Třícestný kohout čerpadla tekutého hnojiva Hydr. motor čerpadla tekutého hnojiva Čerpadlo tekutého hnojiva Hydr. motor pro plnicí šnek (příplatková výbava) Plnicí šnek (volitelný doplněk) Přetlakový ventil Zpětný ventil Hydr. spojka zpětného toku bez tlaku Zpětný tok bez tlaku na traktoru Plnicí šnek Otevřete přepravní víko. Traktor nechte běžet na volnoběh se šnekem sklopeným nahoru. Zapněte hydraulický pohon. Pomocí třícestného kohoutu zapněte hydraulický motor. Odjistěte sklopnou část a při otáčejícím se šneku ji sklopte dolů a zajistěte. Zvyšte otáčky a naplňte osivem. Pozor na cizí částice! Po dokončení plnění ponechte šnek ještě chvíli běžet, potom hydraulický pohon pomocí třícestného kohoutu odstavte. Na traktoru vypněte hydraulický pohon a vypněte motor. 43

48 Pro zachycení zbytků v trubce šneku podstavte pod místo sklápění vhodnou nádobu. Trubku šneku odblokujte, sklopte směrem nahoru a zajistěte. Následně uzamkněte přepravní víko. Především po použití mořidla nebo hnojiva plnicí šnek důkladně vyčistěte. Tyto prostředky jsou agresivní a podporují korozi. 44

49 Brzdová soustava Secí stroj může být vybaven pneumatickou brzdovou soustavou. Ta má provedení jednookruhové brzdy s dvojitým vedením a regulátorem tlaku S poklesem tlaku dochází k poklesu brzdného účinku odstaveného stroje. Stroj je proto nutné odstavit tak, aby se nemohl dát i bez aktivní brzdy do samovolného pohybu. Ukončení sezóny Jestliže má být stroj odstaven na delší dobu, např. na konci sezóny, měla by brzda zůstat odbrzděná, aby nedošlo k přilepení brzdových čelistí k bubnu a tím ke ztížení opětovného uvedení do provozu. Pro zajištění funkční bezpečnosti ventilů by měla být do pneumatické soustavy přimíchána nemrznoucí směs podle návodu k obsluze traktoru. Tato směs udržuje těsnění v pružném stavu a snižuje tvorbu koroze ve vedeních a vzdušnících. Aby nedocházelo ke škodám v důsledku vlhka, mohou se připojovací hlavice uzavřít záslepkami nebo plastovými sáčky. Brzdové schéma Připojovací hlavice "brzda" žlutá Připojovací hlavice "záloha" červená Potrubní filtry Brzdný ventil přívěsu, regulátor brzdné síly Vzdušník Odvodňovací ventil Brzdový válec Zapřažení Při zapřahání připojte nejprve připojovací hlavici "brzda" (žlutá) a potom připojovací hlavici "záloha" (červená). Vypřažení Při vypřahání odpojte nejprve červenou a potom žlutou připojovací hlavici. Přitom dojde k přesměrování záložního tlaku k brzdovým válcům a secí stroj je trvale brzděn. 45

50 Nastavení regulátoru brzdné síly Regulátor brzdné síly redukuje působící brzdný tlak v závislosti na nastavení regulačního ventilu. Nastavení se musí přizpůsobit ručně stavu naložení. Nastavovací páčku lze přepnout na prázdný, částečná zátěž a plný. Při jízdě na silnici musí být zásobník prázdný a páčka pak musí být nastavena na "prázdný". Na poli v normálních případech není zapotřební vyšší brzdný účinek ani při zatížení, příp. řídicí nápravy se vyšší účinností brzd zbytečně zatěžují. V praxi se tedy i v poli může regulátor brzdné síly nastavit na "prázdný". 1 2 Brzdný ventil Odbržďovací tlačítko Regulátor brzdné síly Údržba: Během provozu denně odvodňujte vzdušníky. V případě potřeby, avšak alespoň jednou za rok, vyčistěte potrubní filtry. Hřídel klíčů brzd pravidelně (asi po 100 hod.) namažte. Na straně bubnu vpravte pouze malé množství tuku! Brzdu v případě potřeby seřiďte. K tomuto účelu zašroubujte seřizovací šroub na brzdové páce, až je brzda pevná. Pak jej vyšroubujte, až lze kolem volně otáčet. 46

51 Ošetřování a údržba Dodržujte bezpečnostní pokyny pro ošetřování a údržbu. Váš stroj byl koncipován a montován na maximální výkon, hospodárnost a komfort obsluhy za různých provozních podmínek. Před dodáním byl stroj v podniku zkontrolován v přítomnosti Vašeho smluvního prodejce, aby zajistilo, že stroj dostanete v optimálním stavu. Pro zachování bezporuchového provozu je důležité, aby ošetřování a údržba byly prováděny v doporučených intervalech. Čištění Pro udržení připravenosti k použití a pro dosažení optimálních výkonů stroj pravidelně čistěte a ošetřujte. Elektrické součásti a dmychadlo, hydraulické válce a ložiska nečistěte vysokotlakými čisticími zařízeními ani přímým proudem vody. Kryty, šroubení a ložiska nejsou při vysokém tlaku vodotěsné. Zvenku stroj čistěte vodou. Aby zateklá voda mohla odtékat, otevřete výpusť osiva pod dávkovačem. Turniket na dávkovači čistěte kartáčem. Radličky, semenovody, zásobník osiva, dávkovač a dmychadlo vyfoukejte stlačeným vzduchem. Při používání s tekutým nebo pevným hnojivem součásti pečlivě očistěte a propláchněte. Hnojiva jsou velmi agresivní a mohou způsobit korozi. Intervaly údržby Intervaly údržby jsou dány mnoha různými faktory. Tak různé podmínky používání, vlivy počasí, pojezdové a pracovní rychlosti, prašnost a typ půdy, používané osivo, hnojivo a mořidlo ovlivňují např. intervaly údržby, ale také kvalita používaných maziv a prostředků pro ošetřování jsou určující pro příští interval ošetřování. Uvedené intervaly údržby proto mohou být pouze orientační. Při odchylkách od normálních podmínek používání se musí intervaly příslušných operací údržby přizpůsobit daným podmínkám. Pravidelná údržba je základem pro stále připravený stroj. Ošetřované stroje snižují riziko výpadku a zajišťují hospodárný provoz stroje. Konzervace Pokud se má stroj na delší dobu odstavit: Pokud možno stroj odstavte pod střechou. Zásobník osiva a hnojiva zcela vyprázdněte a vyčistěte. Otevřete vyprazdňovací klapku. Elektrické ovládací přístroje odpojte a uložte na suchém místě. Stroj chraňte před rzí. Pro postřik používejte jenom biologicky snadno odbouratelné oleje, např. řepkový olej. Kola odlehčete. 47

52 Mazání stroje Stroj by se měl mazat pravidelně a po každém tlakovém čištění. To zaručí připravenost k použití a snižuje náklady na opravy a časy prostojů. Hygiena Při předepsaném používání nepřestavují maziva a minerální olejové produkty žádné nebezpečí pro zdraví. Delší kontakt kůže nebo vdechnutí výparů by se však měly vyloučit. Zacházení s mazivy POZOR: Chraňte se před přímým kontaktem s oleji používáním rukavic nebo ochranných krémů. Olejové stopy na kůži smyjte důkladně teplou vodou a mýdlem. Kůži nečistěte benzínem, motorovou naftou nebo jinými rozpouštědly. Olej je jedovatý. Pokud jste olej spolkli, ihned vyhledejte lékaře. Maziva chraňte před dětmi. Maziva nikdy neskladujte v otevřených nebo nepopsaných nádobách. Zamezte kontaktu kůže s částmi oděvu nasáklými olejem. Znečištěné oblečení vyměňte. Olejem nasáklé čisticí hadry neuchovávejte v kapsách. Olejem nasáklou obuv likvidujte jako zvláštní odpad. Olej stříknutý do očí vypláchněte čistou vodou a případně vyhledejte lékaře. Rozlitý olej nechte vsáknout vhodným pojivem a nechte zlikvidovat. Hořící olej nikdy nehaste vodou, používejte jenom schválené a vhodné hasicí prostředky a noste ochranu dýchacích cest. Odpady znečištěné olejem a starý vyjetý olej se musí likvidovat podle platných zákonných předpisů. Servis Firma HORSCH si přeje, abyste se strojem a s námi byli plně spokojeni. V případě problému se obracejte na svého prodejce. Pracovníci zákaznického servisu našich smluvních prodejců a pracovníci zákaznického servisu společnosti Horsch jsou připraveni Vám pomoci. Pro co nejrychlejší vyřešení technických nedostatků Vás prosíme o podporu. Pomozte personálu zákaznického servisu vyloučit další dotazy poskytnutím těchto informací: Zákaznické číslo Jméno pracovníka pro styk se zákazníkem Jméno a adresa Typ stroje a sériové číslo Datum koupě a provozní hodiny, příp. plošný výkon Druh problému 48

53 Přehled údržby Přehled údržby SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD Po prvních provozních hodinách Pracovní pokyny Interval Všechny šroubové a konektorové spoje Při používání Kontrola pevnosti spojení a dotažení šroubových spojů Mazaná místa Otočné body řídicích tyčí / tažné oje vpředu (1) 50 hod. Otočné body řídicích válců (kulová oka) (2) Tyč řízení a nápravový čep (2) Hřídel řízení vzadu - střed rámu (2) Kulová oka spojovacích tyčí řízení vzadu vlevo a vpravo (4) Hřídel klíčů brzd - na straně bubnu vlisovat trochu tuku (4) Čepy závěsných bodů secího stroje vzadu (4) 50 hod. 50 hod. 50 hod. 50 hod. 50 hod. denně Přímý pohon dmýchadla Těsnost, funkce, nastavení otáček (indikace tlaku) denně Hydr. dmychadlo dotažení hnací příruby (poprvé 50 hod.) ročně Dávkovač, těsnění a řepkový kartáč Kontrola stavu a opotřebení (každých 10 ha) denně DrillManager Kontrola funkce a nastavení denně Pneumatický systém, zásobník a víko zásobníku Kontrola těsnosti, kontrola po každém otevření denně Pneumatika, přípojky, výpust a hadice Těsnost, místa sevření, tření a ucpání denně Hydr. soustava a komponenty Kontrola těsnosti, míst sevření a tření, stavu a funkce denně Nápravový čep, tyče řízení a spojovací tyče řízení Kontrola stavu a pevnosti spojů 50 hod. Pneumatiky Kontrola stavu, připevnění a huštění (0,8-1,5 bar) před použitím Osvětlení a bezpečnostní zařízení Kontrola stavu a funkce před použitím Filtr (kapalné hnojivo SW 3500) Čistit vodou a stlačeným vzduchem podle potřeby Filtr (u destiček trysek) Čistit vodou a stlačeným vzduchem podle potřeby Průtokoměr (těleso a lopatkové kolo) Čistit vodou a stlačeným vzduchem (každých 50 hod. intenzívně) denně Vzdušník Vypuštění kondenzátu denně Regulátor brzdné síly Zkontrolovat nastavení před použitím Brzdová soustava Kontrola těsnosti a funkčnosti denně Výstražné a bezpečnostní nálepky Kontrola přítomnosti před použitím Po sezóně Celý stroj Celé zařízení pro tekuté hnojivo Brzdová soustava Celý stroj po 3-5 letech Provést vyčištění a ošetření Propláchnout vodou a před obdobím mrazu celé zařízení odvodnit Brzdu uvolnit a chránit před vlhkostí. Postříkání olejovou mlhou (zakryjte gumové prvky) a odstavení pokud možno pod střechou Hydraulické hadice zvedací hydrauliky Výměna podle směrnice pro stroje, dodatek I EN

54 Mazací místa Hřídel řízení vzadu Body zavěšení secího stroje Tyče řízení a nápravový čep Otočné body tyčí řízení/tažné oje Otočné body válců řízení Otočné body hřídele klíčů brzd 50

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670901 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze

Více

01/2012. Maestro 8 / 12 CC. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

01/2012. Maestro 8 / 12 CC. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 01/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013 Stručný návod Joker 6 / 8 HD Art.: 80740904 cs Vydání: 07/2013 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Stručný návod Joker 6 / 8 HD První uvedení do provozu Přizpůsobení zavěšení hadic Při prvním

Více

HORSCH Optipack AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Optipack AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 12/2006 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Optipack AS Art.: 80540901 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení

Více

HORSCH Pronto 6 AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Pronto 6 AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 06/2006 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Pronto 6 AS Art.: 80180901 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení

Více

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 Číslo modelu 23171 Form No. 3413-122 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

HORSCH Optipack 4-8 DD

HORSCH Optipack 4-8 DD 07/2005 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Optipack 4-8 DD Art.: 80640900 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Pneumatická pistole 1/2" 1492 Nm. Profigaraz. Návod k obsluze. Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

Pneumatická pistole 1/2 1492 Nm. Profigaraz. Návod k obsluze. Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. Pneumatická pistole 1/2" 1492 Nm Návod k obsluze Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. 1. Bezpečnostní pokyny Upozornění! Zajistěte, aby se při používání tohoto zařízení

Více

07/2009. Pronto 6 AS. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

07/2009. Pronto 6 AS. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 07/2009 Pronto 6 AS Art.: 80180902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 98/37/ES

Více

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše KP 310. Obj. č. D

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše KP 310. Obj. č. D Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše KP 310 Obj. č. D 040 137 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. E-MANAGER Secí technika verze 9.66 / 9.68 PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU SI JEJ PEČLIVĚ PŘEČTĚTE! NÁVOD K OBSLUZE USCHOVEJTE! ART.

NÁVOD K OBSLUZE. E-MANAGER Secí technika verze 9.66 / 9.68 PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU SI JEJ PEČLIVĚ PŘEČTĚTE! NÁVOD K OBSLUZE USCHOVEJTE! ART. NÁVOD K OBSLUZE E-MANAGER Secí technika verze 9.66 / 9.68 PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU SI JEJ PEČLIVĚ PŘEČTĚTE! NÁVOD K OBSLUZE USCHOVEJTE! ART.: VYDÁNÍ: 80660909 07/2015 - Překlad původního návodu k obsluze

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

Zpětný ventil typu RE

Zpětný ventil typu RE Zpětný ventil typu RE Dokumentace k produktu Šroubovací ventil Provozní tlak pmax: Objemový proud Qmax: 500 bar 120 l/min D 7555 R 11-2014-1.1 by HAWE Hydraulik SE. Poskytování i rozmnožování tohoto dokumentu,

Více

Teleskopické mechanismy CTS traktorových nosičů kontejnerů. Dodatek návodu na obsluhu a údržbu

Teleskopické mechanismy CTS traktorových nosičů kontejnerů. Dodatek návodu na obsluhu a údržbu Teleskopické mechanismy CTS traktorových nosičů kontejnerů Dodatek návodu na obsluhu a údržbu Úvodní poznámka: Tento dodatek k návodu na obsluhu a údržbu platí pro teleskopické mechanismy CTS (-S) namontované

Více

Vysavač na suché a mokré sání

Vysavač na suché a mokré sání Vysavač na suché a mokré sání 10007543 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za

Více

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083 Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II Obj. č. D 040 083 Duben 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Příprava stroje. Demontáž stávajícího motoru. Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro Postup. Demontáž krytu převodovky (model 44912)

Příprava stroje. Demontáž stávajícího motoru. Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro Postup. Demontáž krytu převodovky (model 44912) Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro 1200 Číslo modelu 136-6189 Form No. 3414-747 Rev B Návod k instalaci Vyjímatelné díly Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Více

Technická data. Bezpečnostní instrukce

Technická data. Bezpečnostní instrukce 10031918 Čerpadlo Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením

Více

08/2010. Sprinter 8 / 9 SW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

08/2010. Sprinter 8 / 9 SW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 08/2010 Sprinter 8 / 9 SW Art.: 80750905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

Bezpečnost. Obecné. Bílá nebo červená univerzální sluneční clona Hnací jednotky Groundsmaster a Reelmaster. Během provozu stroje.

Bezpečnost. Obecné. Bílá nebo červená univerzální sluneční clona Hnací jednotky Groundsmaster a Reelmaster. Během provozu stroje. Form No. Bílá nebo červená univerzální sluneční clona Hnací jednotky Groundsmaster a Reelmaster Číslo modelu 30349 Číslo modelu 30552 3408-265 Rev D Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité

Více

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 CS KIOTI CS2610 www.traktorykioti.cz SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 Vysoce kvalitní dieselový motor Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalováním

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ!

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu 1 Návod na obsluhu a údržbu 04-2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Tento návod představuje nedílnou součást výrobku, ke kterému byl přiložen, a musí být uchován pro budoucí potřebu. Pozorně si přečtěte upozornění

Více

03/2010. Express TD / HD. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

03/2010. Express TD / HD. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 03/2010 Express TD / HD Art.: 80830900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU REFLEXNÍ VODOZNAKY 700.5413 Obsah 1 Použití 1.1 Bezpečné použití 1.2 Záruka 1.3 Likvidace 2 Funkce 2.1 Reflexní vodoznaky se skly podle DIN 7081 3 Provedení 3.1 Automatický zpětný

Více

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 2WD 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0546-02 1 2 2 1 3 4 5 6 7 8 C A B 2 9 10 1/3 11 12 D 13 14 24 Nm 45 Nm 3 ČEŠTINA CS 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení pokynů může vést k

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Originální návod na použití 3.2. Před uvedením do provozu pečlivě čtěte! Stav: 11/2012, V1.6. Obj. číslo.:

Originální návod na použití 3.2. Před uvedením do provozu pečlivě čtěte! Stav: 11/2012, V1.6. Obj. číslo.: Originální návod na použití 3.2 Před uvedením do provozu pečlivě čtěte! Stav: 11/2012, V1.6 Obj. číslo.: 00600-3-825 2 Kvalita pro profesionály NESMÍ být považováno za nepohodlné a nadbytečné přečíst si

Více

Maestro. Budoucnost pneumatického přesného setí

Maestro. Budoucnost pneumatického přesného setí Maestro Budoucnost pneumatického přesného setí PHILIPP HORSCH: Roky našeho intenzívního vývoje se odráží ve stroji Maestro a v jeho jedinečném dávkovacím a jednotícím ústrojí. Tisíce hodin na našich testovacích

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Studenovodní tlaková myčka Red Power 13/180 uživatelská příručka. Studenovodní tlaková myčka. Red Power 13/180

Studenovodní tlaková myčka Red Power 13/180 uživatelská příručka. Studenovodní tlaková myčka. Red Power 13/180 Studenovodní tlaková myčka Red Power 13/180 1 1. Popis Podvozek a kryt jsou zhotoveny z recyklovatelného plastu. 1+2 Držadlo 3 Dávkování čisticího prostředku 4 Regulace tlaku 5 Připojení na vodu 6 Držák

Více

Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK

Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK CZ Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK Vážení zákazníci, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho střešního boxu a přejeme Vám, abyste měli užitek a radost z jeho užívání.

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 Topná větev Vratná větev Topná větev Vratná větev (A) Kulový ventil na topné větvi (teploměr

Více

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012 Původní návod k používání Tažná jízdní souprava CX T Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T 1050 51048070037 CS - 02/2012 Obsah g 1 Předmluva Informace o dokumentaci... 2 Základní principy bezpečného

Více

TYP CAF. Návod k obsluze. Jednofázový frekvenční měnič

TYP CAF. Návod k obsluze. Jednofázový frekvenční měnič TYP CAF Návod k obsluze Jednofázový frekvenční měnič Záruka Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek záruční

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

02/2010. Pronto 6 KR. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2010. Pronto 6 KR. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2010 Pronto 6 KR Art.: 80220905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Radiální ventilátor Výrobek Dodavatel název: Radiální ventilátor typ: BG 80 a NV 11-220 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže

Obecné informace Pokyny týkající se nasazení a montáže Obecné informace Montážní práce smí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem. Za škody způsobené neodbornou montáží nebo údržbou nepřebírá firma WÖHWA žádnou záruku. Montážní práce smí být prováděny

Více

Návod k obsluze. Cruiser 8 XL. Art.: 80360902 cs Vydání: 05/2012. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Návod k obsluze. Cruiser 8 XL. Art.: 80360902 cs Vydání: 05/2012. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Návod k obsluze Cruiser 8 XL Art.: 80360902 cs Vydání: 05/2012 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES vyměnitelné vybavení (směrnice 2006/42/ES)

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod

NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod Typové označení: 250 mm, 400 mm, 700 mm, ZS 27D, ZS 36D, ZS 45D Technický popis: Materiál tělesa: eloxovaný hliník s multifunkčními drážkami Napájení: přívodním kabelem

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady P23

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady P23 Návod k obsluze Zubová čerpadla řady P23 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla P23 jsou určena pro použití v hydraulických systémech

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Mobilní filtrační stanice

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Mobilní filtrační stanice NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Mobilní filtrační stanice TYP: Z022743; 7A-CHV-CZ VÝROBNÍ ČÍSLO: A-162/2010 ÚVOD A TECHNICKÉ ÚDAJE Úvod Hydraulická mobilní filtrační stanice Z022743 je určena k vysoce kvalitní

Více

Návod k montáži a ovládání EB Pneumatický servopohon Typ Typ Typ 3271 s ručním přestavením. Typ

Návod k montáži a ovládání EB Pneumatický servopohon Typ Typ Typ 3271 s ručním přestavením. Typ Pneumatický servopohon Typ 3271 Typ 3271 Typ 3271 s ručním přestavením Typ 3271-5 Typ 3271-52 Obr. 1 Servopohony 3271 Návod k montáži a ovládání EB 8310 Vydání květen 2002 Bezpečnostní pokyny Přístroj

Více

VR 70. Návod k instalaci. Návod k instalaci. Pro instalatéra. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

VR 70. Návod k instalaci. Návod k instalaci. Pro instalatéra. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro instalatéra Návod k instalaci VR 70 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Více

Návod k obsluze. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640901 cs Vydání: 05/2014. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Návod k obsluze. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640901 cs Vydání: 05/2014. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Návod k obsluze Optipack 4-8 SD Art.: 80640901 cs Vydání: 05/2014 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES vyměnitelné vybavení (směrnice 2006/42/ES)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ elektrolišty

NÁVOD K POUŽITÍ elektrolišty NÁVOD K POUŽITÍ elektrolišty Typové označení: K1 36D, K2 36D, ZS 27D, ZS 36D, ZS 45D, EN V1, EN V2, EN V3 Technický popis: Materiál tělesa: eloxovaný hliník Napájení: přívodním kabelem 230 V/max. 16 A;

Více

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu Návod k použití pro stříkací zařízení 2 L Combi II skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu (Stav / vydání září 2001)

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Středový pohon EVBIKE-SET-CMS-T EVBIKE-SET-CMS-TP

INSTALAČNÍ MANUÁL. Středový pohon EVBIKE-SET-CMS-T EVBIKE-SET-CMS-TP INSTALAČNÍ MANUÁL Středový pohon EVBIKE-SET-CMS-T EVBIKE-SET-CMS-TP Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme, že s jeho používáním budete nadmíru spokojeni. Před instalací a prvním použitím

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 87 0095 Střešní box Návod k obsluze Účel použití Tento návod k montáži je určen pro instalaci střešních boxů M, L, XL na základní střešní nosič Mercedes-Benz Alustyle a

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7 Návod k použití Univerzální řezačka Mastercut X7 Výrobce: Čáslavská 976 Heřmanův Městec 538 03 Kancelář: Tel: +420 778 088 722 Servisní technik: Tel: +420 608 127 055 Obsah 1. Popis 2. Údaje o výrobci

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

H O R N. Provozní příručka HORNET W 50 II HORNET G 50/12 II HORNET G 50/24 II

H O R N. Provozní příručka HORNET W 50 II HORNET G 50/12 II HORNET G 50/24 II H O R N Provozní příručka HORNET W 50 II HORNET G 50/12 II HORNET G 50/24 II - Obecné informace - Instalace / montáž - Spuštění - Provoz - Opravy / servis Před použitím tohoto zařízení je zcela nezbytné

Více

Doplněk návodu k montáži a obsluze

Doplněk návodu k montáži a obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby Doplněk návodu k montáži a obsluze *22867007_0416* SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

Instalační návod. Sada 2cestných ventilů/3cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instalační návod. Sada 2cestných ventilů/3cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Sada cestných ventilů/cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Sada cestných ventilů/cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem Před instalací si pozorně přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat CZ UNIFLOOR E 1 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com 1 Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Zpětný ventil typu RC

Zpětný ventil typu RC Zpětný ventil typu RC Dokumentace k produktu Šroubovací ventil Provozní tlak pmax: Objemový proud Qmax: 700 bar 60 l/min D 6969 R 11-2014-1.1 by HAWE Hydraulik SE. Předávání a kopírování tohoto dokumentu,

Více

Návod k údržbě a montáži

Návod k údržbě a montáži Návod k údržbě a montáži Redukční ventily Typ 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP CZ 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Redukční ventil používejte jen: - v souladu s určením, - v

Více

Vybírací šnek. Návod k používání a obsluze

Vybírací šnek. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Vybírací šnek Výrobek Dodavatel název: Vybírací šnek typ: NFR 15 a NFR 30 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 1. Obsah 1.

Více

Zpětný ventil typu RK a RB

Zpětný ventil typu RK a RB Zpětný ventil typu RK a RB Dokumentace k produktu Šroubovací ventil Provozní tlak P max : Objemový proud Q max : 700 bar 620 lpm D 7445 07-2018-3.2 by HAWE Hydraulik SE. Poskytování i rozmnožování tohoto

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256 Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru Obj. č. D 322 256 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Návod na montáž.

Návod na montáž. Návod na montáž RLG-E www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

D 5b. 1. Park a. 6b. Park Park a. Park Park Park -1993

D 5b. 1. Park a. 6b. Park Park a. Park Park Park -1993 STIGA PARK 121 M 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar därav, omfattas

Více

CTS 3038 TN CTS 5038 TN

CTS 3038 TN CTS 5038 TN MECHANISMUS JEDNORAMENNÉHO NOSIČE KONTEJNERŮ CTS 3038 TN CTS 5038 TN pro traktorové návěsy Dodatek návodu na obsluhu a údržbu Úvodní poznámka : Tento dodatek k návodu na obsluhu a údržbu platí pro mechanismus

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Pročtěte si návod k používání a dbejte pokynů v něm uvedených SBĚRNÝ KONTEJNER NA SMETÍ T-20504

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Pročtěte si návod k používání a dbejte pokynů v něm uvedených SBĚRNÝ KONTEJNER NA SMETÍ T-20504 Pročtěte si návod k používání a dbejte pokynů v něm uvedených SBĚRNÝ KONTEJNER NA SMETÍ T-20504 KUBOTA B17-2710 STA 30-35 L36-4200 STV32-40 L34-5030 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obsah 1. Bezpečnost.............................................................................2

Více

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 Číslo modelu 132-4165 3395-935 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek

Více

Návod k použití čerpadel MULTI-GA

Návod k použití čerpadel MULTI-GA Návod k použití čerpadel MULTI-GA Bezpečnost provozu Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržovat při instalaci, provozu a údržbě čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, abyste

Více

1880 Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně FSD 1880 kabina

1880 Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně FSD 1880 kabina Technická data 1880 FSD 1880 kabina Údaje motoru Výrobce Perkins Perkins Typ motoru 404D-22 404D-22 Počet válců 4 4 Výkon (max.) kw (PS) 36,3 (50*) 36,3 (50*) Při (max.) ot./min. 2.800 2.800 Objem válců

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Obj.-č. D 040 052 Stav k 06/00 G 880 355 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

Návod pro způsob uskladňování, přepravu, montáž a používání zpětných klapek firmy Hawle

Návod pro způsob uskladňování, přepravu, montáž a používání zpětných klapek firmy Hawle Návod pro způsob uskladňování, přepravu, montáž a používání zpětných klapek firmy Hawle Návod se vztahuje na zpětné klapky obj.č. 9830 DN40, DN65, DN125, DN250, DN300 obj.č. 9831 DN50-DN200 obj.č. 9830

Více