ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MALÁ MORAVA ZA ROK 2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MALÁ MORAVA ZA ROK 2019"

Transkript

1 ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MALÁ MORAVA ZA ROK 2019 Obsahuje: 1.) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok ) Výsledek hospodaření obce M. Morava rok rozvaha + výkaz zisku a ztrát + příloha. 3.) Výsledek hospodaření fondů FRB, SF, Vodohospodářská evidence za rok ) Hodnotící zprávu finančního hospodaření obce M. Morava za rok příloha. 5.) Výsledek hospodaření MŠ, příspěvkové organizace Vysoký Potok za rok ) Výsledek inventarizace za rok ) Ukazatel dluhové služby za rok OBEC: MALÁ MORAVA PŘÍJMY: celkem: ,31 ( po konsolidaci : ,31 Kč ) VÝDAJE: celkem: ,06 ( po konsolidaci : ,06 Kč ) Zůstatky bankovních účtů k ZBÚ + ČNB: ,82 Kč Sociální fond SF : ,80 Kč Fond roz. bydlení FRB: ,24 Kč Fond vod. majetku VM: ,00 Kč Dlouhodobé závazky SU 459: ,00 Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA, přísp. org., Vysoký Potok Náklady MŠ : ,24 Kč Výnosy MŠ: ,47 Kč Výsledek hospodaření ,23 Kč Stav rezervního fondu ,84 Kč Stav fondu FKSP ,14 Kč Zůstatek bankovního účtu ,99 Kč Zůstatek pokladna ,00 Kč Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok Závěrečné sdělení: Při přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2019 podle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podrobné informace k Závěrečnému účtu obce Malá Morava za rok 2019 jsou přístupné vždy v úřední dny na účtárně obce Malá Morava. Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Schváleno ZO:

2

3 Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOK/63817/2019/OK/7331 Počet listů: 8 Č.j.: KÚOK 2094/2020 Počet stran: 8 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2019, IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Malá Morava za rok 2019 dne Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Malá Morava Krajský úřad Olomouckého kraje Přezkoumané období: Dílčí přezkoumání hospodaření dne vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Pavlína Vejrostová Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona č. 420/2004 Sb. a 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová. Zástupci obce: Antonín Marinov - starosta Simona Pospíchalová - účetní Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání. ZÁVĚR Při přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

4 Předmět přezkoumání hospodaření: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 2 zákona č. 420/2004 Sb.: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků, - finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů, - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, - peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů, - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, - ručení za závazky fyzických a právnických osob, - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, - zřizování věcných břemen k majetku územního celku, - účetnictví vedené územním celkem, - ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: - dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. A. Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok Při přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2

5 b) při dílčím přezkoumání za rok 2019 Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Malá Morava nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2019 byly přezkoumány následující písemnosti: rozpočet - Střednědobý výhled rozpočtu: obce na období schválený zastupitelstvem obce dne ; schválený střednědobý výhled rozpočtu obce byl zveřejněný na internetových stránkách obce dne Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2019 (do doby schválení rozpočtu obce na rok 2019) schválená zastupitelstvem obce dne ; zveřejněna na elektronické úřední desce obce dne Schválený rozpočet: obce na rok 2019 zastupitelstvem obce dne , návrh rozpočtu obce na rok 2019 zveřejněný na internetových stránkách obce a na úřední desce obce od do ; schválený rozpočet obce na rok 2019 zveřejněný na internetových stránkách obce dne Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2020 (do schválení rozpočtu obce na rok 2020) schválená zastupitelstvem obce dne , zveřejněna na internetových stránkách obce dne Závěrečný účet: obce za rok 2018 schválený zastupitelstvem obce dne ; návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 zveřejněný na internetových stránkách obce a na úřední desce obce od do , schválený závěrečný účet obce za rok 2018 zveřejněný na internetových stránkách obce dne účetnictví a výkazy - Bankovní výpisy: z běžného účtu vedeného u České národní banky a Komerční banky (ZBÚ) k Bankovní výpisy: z běžného účtu vedeného u Komerční banky (SU 236 AU SF, SU 236 AU FRB, SU 236 AU Fond vodohosp. majetku) k Bankovní výpisy: z běžného účtu vedeného u Komerční banky a České národní banky (ZBÚ) k Bankovní výpisy: z běžných účtů vedených u Komerční banky (SF, FRB a Fond vodohosp.) k Hlavní kniha: účetnictví (za SU a AU) za období 10/ Hlavní kniha: účetnictví (za SU a AU) za období 12/ Inventurní soupis majetku a závazků: k ; Plán inventur na rok 2019 vydaný starostou obce dne ; Prezenční listina a potvrzení o proškolení osob, které se budou podílet na přímém provedení inventarizace majetku a závazků obce k , ze dne ; Zpráva ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku obce ke dni ze dne Odměňování členů zastupitelstva: výplatní lístky zastupitelů obce za období 3 a 4/ Pokladní kniha (deník): obce za období 12/ Rozvaha: sestavená za období 10/2019 včetně opravného účetního dokladu č ze dne

6 - Rozvaha: sestavená k Účetnictví ostatní: Příloha sestavena k Účetnictví ostatní: Příloha sestavena za období 9/2019 a 10/ Účetnictví ostatní: účetní závěrka obce sestavená k schválená zastupitelstvem obce dne , Protokol o schvalování účetní závěrky obce za rok 2018 ze dne Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 10/ Výkaz zisku a ztráty: sestavený k Výkaz zisku a ztráty: sestavený za období 10/2019 zřizované organizace - Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán: účetní závěrka Mateřské školy Malá Morava, p. o. sestavená k schválená zastupitelstvem obce dne , Protokol o schvalování účetní závěrky Mateřské školy Malá Morava, p. o. za rok 2018 ze dne Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán: Protokol o výsledku kontroly Mateřské školy Malá Morava, p. o. ze dne Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán: Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Malá Morava, p. o. ze dne smlouvy a dohody - Darovací smlouva: na finanční dar (ve výši Kč) k pokrytí části nákladů na kulturní akci s názvem "Malomoravské slavnosti 2019" uzavřena mezi obcí Malá Morava (obdarovaný) a T. P. (dárce) dne ; příjmový pokladní doklad č. 209 ze dne včetně účetního dokladu ze dne ; rozpočtové opatření obce č /2019 schválené starostou obce dne , zveřejněné na internetových stránkách obce dne (rozpočtován příjem na 3399 pol. 2321) - Darovací smlouva: (na vozidlo Opel Frontera) uzavřena mezi městem Starým Městem (dárce) a obcí Malá Morava (obdarovaný) dne , schválena zastupitelstvem obce dne ; Předávací protokol - speciální automobil Opel Frontera 2.4.i, SUA ze dne ; Protokol o zařazení dlouhodobého majetku: Vozidlo Opel Frontera (hasiči), inventární číslo 495, ze dne včetně účetního dokladu č z dne Darovací smlouva: uzavřena dne mezi obcí Malá Morava (dárce) a Z. A. (obdarovaný) na finanční dar ve výši Kč za účelem vydání knihy. Schváleno zastupitelstvem obce dne Dar zaslán na účet obdarovaného dne , bankovní výpis Komerční banky, a.s. č. 75, účetní doklad č ze dne Dohoda o provedení práce: uzavřena mezi obcí Malá Morava a P. P. (zastupitel obce) dne , na třídění a likvidaci materiálů, stěhování nábytku a přípravu podkroví objektu k rekonstrukci střechy; schválena zastupitelstvem obce dne Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: smlouva o poskytnutí jednorázové dotace uzavřena dne mezi obcí Malá Morava (poskytovatel) a Sportovním klubem Vysoký Potok (příjemce) ve výši Kč na pořádání volejbalového turnaje ve Vysokém Potoku. Žádost o poskytnutí dotace ze dne Schváleno zastupitelstvem obce dne Sdělení o poskytnutí 4

7 finančních prostředků ze dne Dotace zaslána na účet žadatele dne , bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 86, účetní doklad č ze dne Závěrečná zpráva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Morava ze dne Čerpání dotace Kč - Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření EO KÚOK ze dne na účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč (evropský podíl ,24 Kč (ÚZ ) a národní podíl ,76 Kč (ÚZ )) určenou pro Mateřskou školu Malá Morava na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů; bankovní výpis č. 29 ČNB ze dne (přijetí průtokové dotace) včetně účetního dokladu č ; rozpočtové opatření č /2019 schválené starostou obce dne (zveřejněno na internetových stránkách obce ); bankovní výpis č. 30 ČNB ze dne (odeslání dotace z účtu obce p. o.) včetně účetního dokladu č Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č (p.č. 529/7, 636/9, 636/10 a 665/1 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy) uzavřena mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem (převádějící) a obcí Malá Morava (nabyvatel) dne , schváleno zastupitelstvem obce dne ; Protokoly o zařazení dlouhodobého majetku - pozemků p.č. 665/1, 636/10, 639/9 a 529/7 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy ze dne včetně účetního dokladu č ze dne ; Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ze dne (vklad byl proveden dne , a to s právními účinky vkladu k ) - Smlouvy o věcných břemenech: smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB/001 Podlesí, pa. Č. 224, Lukáš Hercig, nové NNK uzavřena mezi obcí Malá Morava (povinná) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněná) dne (schválena zastupitelstvem obce dne ); Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ze dne (právní účinky k ); účetní doklad č ze dne Smlouvy ostatní: smlouva pachtovní - pacht pozemku, uzavřena dne mezi obcí Malá Morava (propachtovatel) a P. P. (pachtýř) na část pozemku p. č. 361/2 o výměře 541 m2 na dobu neurčitou. Záměr obce propachtovat pozemek schválen zastupitelstvem obce dne a zveřejněn od do usnesení, zápisy, apod. - Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne , a Zápisy: z kontrol provedených kontrolním výborem ze dne , a Zápisy: z jednání finančního výboru ze dne a fondy - Peněžní fondy územního celku pravidla tvorby a použití: vnitřní směrnice č. 2/ Pravidla pro tvorbu a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava" (schválena zastupitelstvem obce dne ); rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2019 schválený zastupitelstvem obce dne Peněžní fondy územního celku pravidla tvorby a použití: Smlouva číslo: 01/2019 o půjčce z účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení uzavřena mezi obcí Malá Morava (věřitel) a B. S. (dlužník) dne (schváleno zastupitelstvem obce dne ); bankovní výpis Komerční banky (FRB, SU 236 AU 0120) ze dne 5

8 ostatní včetně účetního dokladu č ze dne (odeslání půjčky z účtu obce) - Akce: "Oprava střechy budovy OÚ Malá Morava" - smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/02434/OSR/DSM uzavřena dne mezi Olomouckým krajem (poskytovatel) a obcí Malá Morava (příjemce) ve výši Kč (max. 50 %) na částečnou úhradu uznatelných výdajů na akci "Oprava střechy budovy OÚ Malá Morava" na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků a hromosvodu a částečnou opravu krovu. Použití dotace od do , předložení vyúčtování dotace do ; - rozpočtové opatření Olomouckého kraje ze dne na účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč (ÚZ ), bankovní výpis Komerční banky, a.s. č. 149 ze dne , účetní doklad č ze dne (pol. 4122) - rozpočtové opatření obce č /2019 ze dne schválené starostou obce, schválené rozpočtové opatření zveřejněno na internetových stránkách obce do 30 dnů ode dne schválení ( ); - veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava střechy budovy OÚ Malá Morava". Výzva k podání nabídky ze dne , osloveno 6 firem, doručeny 2 nabídky, zpráva z výběrového řízení ze dne , hodnoceny 2 nabídky, hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH, vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne , smlouva o dílo uzavřena na nabídkovou cenu; - smlouva o dílo uzavřena dne mezi obcí Malá Morava (objednatel) a POHL INVEST, s.r.o., Zábřeh (zhotovitel) na provedení díla "Oprava střechy budovy OÚ Malá Morava". Cena díla ,76 Kč bez DPH. Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne Dodatek č. 1 ze dne , kterým se posouvá termín předání díla z na a navyšuje cena díla o Kč bez DPH na ,76 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 uveřejněn na profilu zadavatele dne ; - faktura č (ev. č ) ze dne za provedené stavební práce na částku ,76 Kč bez DPH uhrazena dne Bankovní výpis Komerční banky, a.s. č. 190 ze dne Účetní doklad č ze dne ; - Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2019 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/02434/OSR/DSM ze dne , Podací lístek České pošty ze dne , účetní doklad č ze dne (přeúčtování dotace do výnosů obce, na účet 672); - skutečně uhrazená cena uveřejněna na profilu zadavatele dne V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci obce Malá Morava: - neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků, - neuzavřel smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, - neuzavřel směnnou smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, - nehospodařil s majetkem státu, - neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku, - nezastavil movitý a nemovitý majetek, 6

9 - nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, - neměl podnikatelskou činnost, a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno. D. Upozornění na případná rizika ( 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.): Na případná rizika neupozorňujeme. E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k ( 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,24 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,26 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % F. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost lze konstatovat, že dluh obce Malá Morava k nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Šumperk Přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2019 vykonali: Ing. Pavlína Vejrostová kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Edvín Bullawa.. kontrolor t. č. nepřítomen P o u č e n í Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. 7

10 Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání. Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morava byl předán datovou schránkou. Obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl telefonicky projednán se starostou obce dne Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morava byl doručen do datové schránky obce dne Rozdělovník: 1 stejnopis pro Obec Malá Morava 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly 8

11 Licence: D90D XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Obec Malá Morava NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Malá Morava ulice, č.p. Vysoký Potok 2 obec Malá Morava PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h39m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 13

12 Licence: D90D XCRGBZUC / ZN1 ( / ) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,02 Nedaňové příjmy , , ,29 Kapitálové příjmy 6 693, ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,31 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek ze vstupného 3 000,00 440,00 440, Poplatek z ubytovací kapacity , , , Správní poplatky , , , Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př ,00 313,02 313, Daň z nemovitých věcí , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Bez ODPA , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000, , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000, , Podpora ostatních produkčních činností , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1,80 1, Ostatní správa v zemědělství 1,80 1, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 5 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Pitná voda , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, ,00 840, Činnosti knihovnické 2 000, ,00 840, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 5 000, , , Zájmová činnost v kultuře 5 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Bytové hospodářství , , , Příjmy z úroků (část) , , , Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, Pohřebnictví 5 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , h39m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 13

13 Licence: D90D XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z prodeje pozemků 6 693, , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 3 000, , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000, Zastupitelstva obcí 3 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 3 000, , , Přijaté pojistné náhrady , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 346,00 346, Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) 2 000,00 577,49 577, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 577,49 577, Převody z rozpočtových účtů , , , Ostatní převody z vlastních fondů , , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h39m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 13

14 Licence: D90D XCRGBZUC / ZN1 ( / ) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,57 Kapitálové výdaje , , ,49 Výdaje celkem , , ,06 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Nákup ostatních služeb , , , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , , Nájemné 9 000, , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Zaplacené sankce 1 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Pozemky , Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 1 000, , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 300, , Cestovní ruch 3 300, , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , Stroje, přístroje a zařízení , , Silnice , , , Konzultační, poradenské a právní služby 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup ostatních služeb 1 000, , Cestovné 5 000, , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , , Dopravní obslužnost veřejnými službami , , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Služby elektronických komunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , h39m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 13

15 Licence: D90D XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Pitná voda , , , Ostatní osobní výdaje 2 000, , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Ostatní osobní výdaje 2 000, , Nákup materiálu j.n , , Pohoštění 4 000, , , Věcné dary 4 000, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , , Mateřské školy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Služby elektronických komunikací , , , Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb 5 000, , Opravy a udržování , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje 8 000, , , Ostatní záležitosti kultury 8 000, , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Zachování a obnova kulturních památek , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Opravy a udržování , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , , Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , , , Ostatní osobní výdaje , , , Poštovní služby 3 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , , Služby elektronických komunikací 5 000, , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Zájmová činnost v kultuře , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , h39m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 13

16 Licence: D90D XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Poštovní služby 2 000, , , Služby peněžních ústavů 8 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Dary obyvatelstvu , , , Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Budovy, haly a stavby , , Sportovní zařízení ve vlastnictví obce , , Nákup materiálu j.n , ,00 110, Pohoštění 7 000, , , Věcné dary 9 000, , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní sportovní činnost , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Budovy, haly a stavby , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Bytové hospodářství , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , , Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva 5 000, , Nákup ostatních služeb 5 000, , Opravy a udržování , , Pohřebnictví , , Nákup ostatních služeb , Územní plánování , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , h39m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 13

17 Licence: D90D XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Ostatní osobní výdaje 4 000, , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu j.n , , , Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Služby peněžních ústavů 2 000, , Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2 000, , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání 6 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 1 000, ,00 820, Pohoštění 5 000, ,00 916, Náhrady mezd v době nemoci , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , , , Neinvestiční transfery spolkům 5 000, , , Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Ochrana obyvatelstva , , , Rezerva na krizová opatření , , Krizová opatření , , Ostatní osobní výdaje , , Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie 5 000, , , Pohonné hmoty a maziva 5 000, ,00 373, Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 400, Opravy a udržování , , , Cestovné , , Pohoštění 3 000, , , Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní záležitosti požární ochrany , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , h39m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 13

18 Licence: D90D XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , Pohoštění 5 000, , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 314,00 314, Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 108,00 108, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 7 996, , Pohoštění Nespecifikované rezervy , Volby do Evropského parlamentu , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , Léky a zdravotnický materiál 5 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby elektronických komunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , ,00 860, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy j.n , , , Převody vlastní pokladně Poskytnuté náhrady , , Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Nákup kolků 6 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 3 000, , , Náhrady mezd v době nemoci , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , Ostatní převody vlastním fondům , , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , Nespecifikované rezervy 6399 Ostatní finanční operace , , , h39m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 13

19 Licence: D90D XCRGBZUC / ZN1 ( / ) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ , , , Finanční vypořádání minulých let , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní činnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,06 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h39m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 13

20 Licence: D90D XCRGBZUC / ZN1 ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,22- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,97 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,25- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,77- Běžné účty fondů ÚSC , , , ,45- Běžné účty celkem , , , ,22- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,59 Příjmy celkem , , ,45 Výdaje celkem , , ,00 Obrat , , ,45 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) , , ,04 Změna stavu , , ,45- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,25 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,38 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , , ,20 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,95 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek h39m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 13

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Černíč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 01.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00285722 název Obec Černíč ulice, č.p. 10 obec Černíč PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Obec Sovolusky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 18.04.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580660 název Obec Sovolusky ulice, č.p. Sovolusky 35 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Zdobín 2017 IČO 580864 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Zdobín čp. 52 Zdobín 54401

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Valašská Polanka IČO 304361 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Valašská Polanka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Černíč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 24.05.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00285722 název Obec Černíč ulice, č.p. 10 obec Černíč PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2018 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Obec Veliny, IČO 00274542 Veliny 60 534 01 VELINY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r. 2017 od počátku roku a b 2 3 NÁVRH ROZPOČTU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2017 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Poniklá 2017 IČO 276006 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Poniklá 65 Poniklá 51242

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/36525/2018/OK/756 Počet listů: 7 Č.j.: KUOK 1418/2019 Počet stran: 7 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0 Počet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 Obec Spojil 1 @U=532. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 06.02.2019 Údaje o organizaci identifikační číslo 00190900 název Obec Spojil @U=532. 1 ulice, č.p. Na Okrajích 100 obec Spojil PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Kunčice nad Labem 2017 IČO 278033 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Kunčice nad Labem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Obědkovice IČO 488569 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Obědkovice 79 Obědkovice 79823

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 Licence: DA10 XCRGBZUC / ZU1 (01012018 / 01012018) Obec Spojil 1 @U=532. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 06.02.2019 Údaje o organizaci identifikační číslo 00190900 název Obec Spojil

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2016 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 Rok Měsíc IČO 2018 12 00488631 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Markvartice Markvartice 82 588 56 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Rozstání IČO 288721 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Rozstání 77 Rozstání 79862

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Horní Smrčné ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 19.04.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00376973 název Obec Horní Smrčné ulice, č.p. e.v. 073 obec Horní Smrčné PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice 2017 IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Tršice čp. 50 Tršice 78357

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Mokošín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273970 název Obec Mokošín ulice, č.p. obec Mokošín PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 Obec Bečice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 13.02.2019 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p. Bečice 5 obec Bečice PSČ, pošta 391 75 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2017 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2019

Více

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Libňatov 2017 IČO 278084 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Libňatov čp. 148 Libňatov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Všelibice 2055 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00263303 název Obec Všelibice 2055 ulice, č.p. Všelibice čp. 65 obec Všelibice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Černíč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00285722 název Obec Černíč ulice, č.p. 10 obec Černíč PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čelčice 2017 IČO 288136 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Čelčice 86 Čelčice 79823

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 640 000,00 910 000,00 911 043,91 100,11 % 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 IČO: 00484776 Městys Velký Vřešťov I. Rozpočtové příjmy ODPA Bez ODPA POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Městys Pecka 2017 IČO 271926 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Pecka čp. 2 Pecka 50782

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název Obec Staňkovice ulice, č.p. Staňkovice 44 obec Staňkovice PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: DJ1G XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Borkovice Borkovice

Licence: DJ1G XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Borkovice Borkovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 Jilemnicko - svazek obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 07.06.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 70694061 název Jilemnicko - svazek obcí ulice, č.p. Masarykovo nám. 82 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Zdobín 2016 IČO 580864 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Zdobín čp. 52 Zdobín 54401

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Pazderna ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00577073 název Obec Pazderna ulice, č.p. č.p. 61 obec Pazderna PSČ, pošta 739 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Ivaň 2016 IČO 288314 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Ivaň 197 Ivaň 79823 582384104

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2016 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: D9HS XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Městys Nový Hrádek 2017 IČO 272884 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Náměstí 28 Nový Hrádek

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2016 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Slavětín 2017 IČO 635332 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Slavětín Slavětín 78324

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Kostelec 2017 IČO 286133 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax e-mail Kostelec čp. 87 Kostelec

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Chvalkovice 2017 IČO 272710 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Chvalkovice čp. 130

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice 2016 IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Tršice čp. 50 Tršice 78357

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 Obec Zhoř u Tábora NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00582476 název Obec Zhoř u Tábora ulice, č.p. Zhoř u Tábora 50 obec Zhoř

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57921/2018/OK/7152 Počet listů: 8 Č.j.: KUOK 21677/2019 Počet stran: 8 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0 Počet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 21.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DEIG XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řepeč Řepeč Řepeč

Licence: DEIG XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řepeč Řepeč Řepeč Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 25.06.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 Obec Jarohněvice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 20.03.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544515 název Obec Jarohněvice ulice, č.p. Jarohněvice 83 obec Jarohněvice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 15.02.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Telnice 2017 IČO 267074 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Telnice čp. 77 Telnice 40338

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Obec Kouty ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289655 název Obec Kouty ulice, č.p. č. 11 obec Kouty PSČ, pošta 675 08 Kontaktní údaje

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 3 800 000,00 1 179 227,45 31,03 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Bulovka IČO 262692 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax e-mail Bulovka čp. 101 Bulovka 46401

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 Obec Nebovidy NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta

Více

Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I.

Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I. Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schváleno 2019 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jestřebí 2016 IČO 260878 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jestřebí čp. 142 Jestřebí

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/68453/2018/OK/7445 Počet listů: 6 Č.j.: KUOK 5656/2019 Počet stran: 6 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0 Počet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 Obec Díly ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572586 název Obec Díly ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více