Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km A Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva"

Transkript

1 Akce: Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km Část: Termín dokončení: Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - REVITAL Suchý vršek Praha 5 Hlavní řešitel: Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Spoupracovníci: Mgr. Barbora Havlíková

2 OBSAH : ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 1 ZADÁNÍ VYMEZENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY 4 PODKLADY 5 3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚSEKU 6 4 HISTORICKÉ POVODNĚ 19 5 HYDROLOGICKÁ DATA 4 6 TOPOGRAFICKÁ DATA 5 7 MATEMATICKÝ MODEL HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY Metodika výpočtu 6 7. Geometrický model Okrajové podmínky Stanovení drsnosti Kalibrace modelu 31 8 VYMEZENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A JEHO AKTIVNÍ ZÓNY 3 9 POPIS PRŮBĚHU ŠÍŘENÍ POVODNÍ DOPORUČENÍ PRO ZVÝŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY VÝSTUPY 39

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce dle SoD: Stručný popis akce: Dotčené obce: Katastrální území: Kraj: Vodoprávní úřad příslušný ke stanovení záplavového území: Neštěmický potok studie záplavového území Stanovení záplavového území od začátku úseku (soutok s Labem) až po konec úseku nad konec zástavby Ryjic, ř. km Ústí nad Labem, Ryjice Neštěmice, Ryjice Ústecký Kraj OŽP Magistrát města Ústí nad Labem Vodní tok: Neštěmický potok, IDVT: Správce vodního toku: Číslo hydrologického povodí: Objednatel: Číslo smlouvy objednatele: 508/014 Zpracoval: Vypracoval: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419, p.s Chomutov Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. REVITAL Suchý vršek Praha 5 Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. REVITAL Suchý vršek Praha 5 3

4 1 ZADÁNÍ VYMEZENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY Studii záplavového území Neštěmického potoka zpracoval její řešitel v průběhu roku 014. Zájmové území bylo zadavatelem, kterým je správce vodního toku státní podnik Povodí Ohře, přesně vymezeno souřadnicemi JTSK: začátek úseku: soutok s Labem / , konec úseku: nad obcí Ryjice / Základními výstupy zpracování studie byly výpočet 1D ustáleného nerovnoměrného proudění pro všechny N-leté průtoky, stanovení rozsahu záplavového území a jeho aktivní zóny v souladu s platnou metodikou, psaný podélný profil, podélný profil, údolní profily, technická zpráva, evidenční listy objektů. Přesná specifikace rozsahu a formátu příloh byla specifikována v přílohách Smlouvy o dílo. 4

5 PODKLADY Geodetické podklady Ke zpracování geometrického modelu koryta Neštěmického potoka a jeho záplavového území bylo nejprve potřeba zajistit potřebné geodetické podklady: zaměření příčných a údolních profilů koryta potoka a záplavového území, digitální model terénu ČUZK 5. generace. Mapové podklady Z mapových podkladů byly při výpočtech a zpracování závěrečných výstupů použity následující mapové podklady: letecké ortofoto snímky, digitální rastrové mapy ZABAGED. Použitý software V průběhu přípravy dat, výpočtů a zpracování výstupů byl použit následující software: HEC-RAS, matematický model obsahující i modul na výpočet ustáleného nerovnoměrného proudění, AutoCad 004, ProgeCad 014, programy pro přípravu digitálních výkresů, ArcView v9., QGIS, programy na přípravu výstupů pro geografické informační systémy, Atlas, program pro zpracování digitálního modelu terénu. 5

6 3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚSEKU Situace trasy koryta řešeného úseku Neštěmického potoka je znázorněna na podkladu mapy ZABAGED na obrázku 3.1. Obr Rozsah řešeného úseku Neštěmického potoka 6

7 Důležitým parametrem, který významně pomáhá charakterizovat vodní tok, jsou jeho sklonitostní poměry. Schematický podélný profil řešeného úseku je zobrazen na obrázku 3. (poznámka počátek relativního staničení grafu odpovídá ř. km Z něj je patrné, že od horního konce řešeného úseku až k profilu staničení ř. km je průměrný sklon dna mimořádně vyrovnaný, teprve v závěrečné části toku mírně poklesává. Vývoj průměrného sklonu dna nezatrubněné části koryta je číselně uveden v tabulce 3.1. Obr. 3. Schematické znázornění podélné profilu dna Neštěmického potoka Tab. 3.1 Vývin průměrného sklonu dna v nezatrubněných úsecích podélného profilu Neštěmického potoka Úsek [ř. km] Sklon [%] Poznámka Ovlivněno úrovní dna zatrubněného úseku 7

8 Neštěmický potok protéká krátkým strmým údolím a ústí do řeky Labe na severním okraji města Ústí nad Labem. Na převážné délce protéká zastavěným územím. Koryto je proto na většině své délky upraveno s častým výskytem stabilizačních spádových objektů. Na samém horním konci řešeného úseku vede trasa koryta Neštěmického potoka v blízkosti několika rodinných domků obce Ryjice. Koryto je zde upraveno, úroveň dna je značně zahloubena oproti okolnímu terénu (Foto 3.1 a 3.). Šikmé břehové svahy jsou opevněny dlažbou. Po této krátké části již potok začíná protékat lesem, úprava koryta proto končí. V tomto úseku se nachází kamenný stupeň bez vývaru v profilu ř. km 3.58 (Foto 3.3), který plní funkci stabilizace koryta. Na úrovni středu obce Ryjice dosahují zahrady domů výjimečně až ke břehu potoka, v blízkosti koryta vodního toku se však nacházejí pouze velmi drobné kůlny, obytné budovy stojí v bezpečné vzdálenosti i výšce (Foto 3.4) Foto 3.1 Upravené koryto Neštěmického potoka kolem profilu ř. km Foto 3. Upravené koryto Neštěmického potoka kolem profilu ř. km

9 Foto 3.3 Kamenný stupeň bez vývaru v ř. km 3.58 Foto 3.4 Koryto Neštěmického potoka v Ryjicích v dosahu několika zahrad Pod Ryjicemi křižuje v lesním úseku trasu potoka vysoký klenbový most. V jeho okolí bylo koryto upraveno. Především se zde mimořádně rozšiřuje jeho dno, malá část břehových svahů je opevněna dlažbou (Foto 3.5). Těsně pod klenbovým mostem byla na potoce vybudována štěrková přehrážka. Její záchytný prostor byl v době prohlídky toku odtěžen a přehrážka byla připravena plnit svou hlavní funkci spočívající v zachycení protékajících splavenin (Foto 3.6). Za touto přehrážkou pokračuje trasa potoka dále velmi úzkým strmým zalesněným údolím. V této části byla niveleta dna stabilizována několika spádovými objekty. Poslední z nich se nachází v profilu ř. km.48 (Foto 3.7). Od tohoto objektu již Neštěmický potok protéká až ke svému ústí souvislou zástavbou městské části Ústí nad Labem Neštěmicemi. 9

10 Foto 3.5 Upravené koryto nad klenbovým mostem Foto 3.6 Přehrážka pod klenbovým mostem Foto 3.7 Poslední spádový objekt nad začátkem zástavby Neštěmic 10

11 Na počátku Neštěmic se charakter koryta mění. První objekty se nacházejí za levým břehem v úseku ř. km.500 až.400. Koryto má ve své spodní části vyzděné šikmé břehy, na levé straně pak navazuje svislá opěrná zeď. V úseku se nachází několik betonových lávek, jejichž tenká konstrukce je umístěna v úrovni břehů, do průtočného profilu však zasahují různé podpůrné konstrukce (Foto 3.7). Stejný charakter úpravy pokračuje ještě cca 100 m pod místní silniční most. Dále ve směru proudění tato úprava přechází v relativně přirozené zahloubené koryto (Foto 3,8), zástavba se v bezprostřední blízkosti vyskytuje jen výjimečně. Foto 3.7 Upravené koryto nad klenbovým mostem Foto 3.8 Ukončení úpravy pod mostním objektem v ř. km.363 K již souvislé zástavbě se potok dostává nad silničním mostem v ř. km.8. Těsně nad ním se přirozený charakter mění v razantní úpravu. Přirozený šikmý břeh je opevněn rovnaninou, sklon svahu se postupně blíží svislému sklonu a opevnění přechází v kamennou dlažbu (Foto 3.9). K objektu uvedeného mostu již přichází koryto s obdélníkovým profilem. Obdélníkové koryto se svislými opěrnými zdmi pak 11

12 pokračuje i v úseku pod mostem (Foto 3.10), kde pozemky rodinných domů zasahuji bezprostředně k břehové hraně a koryto je pro obchůzku nedostupné. Od profilu cca ř. km.150 sklony břehových svahů opevněných dlažbou různě mění (Foto 3.11). Oba břehy zde spojují 3 lávky pro pěší. Tento způsob úpravy končí přibližně v profilu ř. km.050. V navazujícím části nejsou břehy potoka opevněny, trasa koryta se po krátkém oblouku zcela přimyká tělesu silnice, zde je koryto opět upraveno do lichoběžníkového profilu s pozvolnějšími svahy a menším zhloubením dna oproti okolnímu terénu, než tomu bylo v předcházejícím úseku (Foto 3.1). Foto 3.9 Začátek úpravy nad silničním mostem v ř. km.8 Foto 3.10 Začátek úpravy nad silničním mostem v ř. km.8 1

13 Foto 3.11 Úprava koryta kolem profilu ř. km.150 Foto 3.1 Úprava koryta podél silnice v úseku ř. km 1.98 až 1.88 Nad silničním mostem v ř. km protéká potok v úzkém pásu mezi budovami, pod ním pokračuje opět rozšířené koryto s hojnými náplavy a balvany ve dně. (Foto 3.13). Od profilu ř. km vede trasa potoka opět bezprostředně podél silnice, koryto je obdélníkové, levý břeh je tvořen svislou opěrnou zdí, pravý břeh základy budov, které až k profilu ř. km 1.5 koryto doprovází. Dno je stabilizováno řadou drobných stupňů ve dně (Foto 3.14), rovněž se zde nachází několik cestních mostů spojující jednotlivé budovy se silnicí. Nad silničním mostem v ř. km 1.47 je podélný profil stabilizován několika vysokými spádovými objekty (Foto 3.15). Obdobný charakter, kdy je stabilita dna koryta zajištěna řadou spádových objektů, má Neštěmický potok i pod tímto silničním mostem (Foto 3.16). V části těsně nad dalším silničním mostem v ř. km dostávají opevněné břehové svahy téměř svislý sklon (Foto 3.17). 13

14 Foto 3.13 Stav koryta pod silničním mostem v ř. km Foto 3.14 Koryto potoka podél silnice v kolem profilu ř. km Foto 3.15 Vysoký skluz nad silničním mostem v ř. km

15 Foto 3.16 Koryto stabilizované drobnými stupni v úseku podíl dlouhé řady garáží Foto 3.17 Úprava koryta nad silničním mostem v ř. km Do centra městské části Neštěmice se potok dostává pod šikmým mostem v ř. km na hlavní silnici vedoucí z Neštěmic do Ryjic. Pod tímto mostem pokračuje upravené koryto, břehové svahy jsou opevněny kamennými dlažbami a mají různý sklon dle místních podmínek (Foto 3.18). Koryto zde křižuje řada trubních přeložek (Foto 3.19), oba břehy spojuje místní silniční most v ř. km a lávka pro pěší v ř. km 1.057, dno je opět stabilizováno řadou stupňů ve dně (Foto 3.19). 15

16 Foto 3.18 Úprava koryta nad silničním mostem v ř. km Foto 3.19 Křížení koryta s inženýrskými sítěmi (potrubní mosty) Foto 3.19 Typický stupeň ve dně a lávka pro pěší v úseku nad hlavním silničním mostem v ř. km

17 Pod širokým silničním mostem v ř. km se nachází pouze menší stupně (Foto 3.0). Za mostem na hlavním silničním tahu z Ústí do Děčína v ř. km 0.866, jehož niveleta vysoce převyšuje okolní terén, se trasa potoka stáčí doprava a dále vede v délce necelých 300 m podél koridoru železniční trati (Foto 3.1). Od profilu v ř. km (Foto 3.) vede potok v zatrubněném úseku pod rozsáhlým průmyslovým areálem a krátce za jeho výtokovým profilem ústí do řeky Labe. Foto 3.0 Mírně zanesené koryto pod silničním mostem v ř. km Foto 3.1 Zarostlé koryto podél železničního koridoru 17

18 Foto 3. Vtokový profil do zatrubněného úseku pod průmyslovým areálem před zaústěním do Labe 18

19 4 HISTORICKÉ POVODNĚ Na Neštěmickém potoce se nenachází žádná vodoměrná stanice Českého hydrometeorologického ústavu ani správce vodního toku. V srpnu 010 proběhla na potoce významná povodňová situace. Během ní sice nedošlo k vybřežení vody z koryta, na několika místech však došlo k poškození opevnění koryta. Pracovníci správce vodního toku pořídili v průběhu povodně podrobnou fotodokumentaci. Kulminační průtok nebyl doposud vyhodnocen. Tyto podklady proto nemohly být využity pro kalibraci. Alespoň přibližné vyhodnocení povodně bylo možné provést porovnáním povodňových snímků se stavem při běžném průtoku. To je provedeno na fotografiích 4.1 až Foto 4.1 a 4. Porovnání průběhu hladiny za běžného průtoku a během povodně ze srpna 010 pro úsek nad cestním mostem v ř. km Foto 4.3 a 4.4 Porovnání průběhu hladiny za běžného průtoku a během povodně ze srpna 010 pro úsek nad silničním mostem v ř. km.8 19

20 Foto 4.5 a 4.6 Porovnání průběhu hladiny za běžného průtoku a během povodně ze srpna 010 pro úsek nad cestním mostem v ř. km Foto 4.7 a 4.8 Porovnání průběhu hladiny za běžného průtoku a během povodně ze srpna 010 pro úsek nad silničním mostem v ř. km Foto 4.9 a 4.10 Porovnání průběhu hladiny za běžného průtoku a během povodně ze srpna 010 pro úsek nad silničním mostem v ř. km

21 Foto 4.11 a 4.1 Porovnání průběhu hladiny za běžného průtoku a během povodně ze srpna 010 v úseku mezi ř. km až Ze všech obrázků vyplývá, že hladina byla v uvedených úsecích bezpečně v korytě. Nejpřesnější odhad úrovně hladiny za povodně z roku 010 bylo možné udělat z porovnání fotografií pro úsek nad silničním mostem v ř. km.8 a pro úsek mezi ř. km až V prvním případě se mohla hloubka vody v obdélníkovém korytě pohybovat kolem 1/3 celkové hloubky koryta v druhém případě to bylo přibližně 1/ hloubky koryta. Na přiložených obrázcích 4.1 a 4. jsou vykresleny zaměřené profily z obou úseků s vyznačenými úrovněmi hladin, které nejvíce odpovídaly uvedeným odhadům. Pro profil v ř. km.33 by odhadnutá linie hladiny z povodňové fotografie měla odpovídat přibližně úrovni hladiny nerovnoměrného proudění pro průtok cca Q 10, v případě profilu v ř. km pak průtoku Q 0. Obr. 4.1 Příčný řez profilem v ř. km.3 s vyznačením úrovně hladiny při povodňovém průtoku Q 10 1

22 Obr. 4. Příčný řez profilem v ř. km.3 s vyznačením úrovně hladiny při povodňovém průtoku Q 0 Z uvedené analýzy vyplynulo, že průtok, který by nejlépe mohl odpovídat stavu z fotografické dokumentace provedené v průběhu povodně, se mohl pohybovat v mezi Q 10 až Q 0. Vzhledem k tomu, že fotografie nemusely být provedeny v čase kulminace povodně, mohla být maximální hladina ještě vyšší. Proto lze vyslovit odhad, že se mohlo jednat přibližně o povodeň Q 0. Z fotografií je také patrné to, co vyplynulo i z výpočtů průběhů hladin. Za povodňových průtoků lze počítat na převážné délce Neštěmického potoka s velkými rychlostmi proudění doprovázenými s jevy, jako jsou pulzace na hladině, příčné vlny a podobně. To je patrné například z fotografií Foto 4.13 Hladina s intenzivními vlnami za povodně 010 v úseku pod cestním mostem v ř. km

23 Průvodním jevem povodňových situací je zvýšené namáhání koryt vodních toků. Významné poškození v takových případech hrozí mimo jiné u staršího nepružného opevnění koryta kamennou dlažbou, která je pro Neštěmický potok typická. V případě nedostatečně hluboko založeného základu opevnění nebo poškození spárování a odnosu jemnozrnného materiálu z podloží dlažby hrozí vlivem velkých rychlostí a tlakových pulzací za povodní k destrukcím dlažeb a vzniku nátrží. Ukázka poškození vybraných úseků a způsob jejich opravy je zdokumentován na dvojicích fotografií 4.14 a 4.15, respektive 4.16 a Foto 4.14 a 4.15 Poškození kamenné dlažby za povodně v roce 010 a její rekonstruovaný stav v okolí lávky pro pěší v ř. km.118 Foto 4.16 a 4.17 Poškození betonového kompaktního betonového opevnění za povodně v roce 010 a jeho rekonstruovaný stav pod lávkou pro pěší v ř. km.006 v bezprostředním okolí silnice 3

24 5 HYDROLOGICKÁ DATA Na základě výsledků prvního kontrolního dne, zajistil řešitel zpracování N-letých průtoků pro profil Neštěmického potoka v místě obce Ryjice v profilu štěrkové přehrážky a dále v profilu ústí do řeky Labe. Tyto údaje zpracovala pobočka ČHMÚ v Ústí nad Labem, hodnoty jsou společně uvedeny v tabulce.1 Na vodním toku neprovozuje ČHMÚ žádnou vodoměrnou stanici, průtoky byly proto odvozeny pomocí analogie a třída přesnosti byla pro oba profily stanovena jako IV. Číslo hydrologického povodí bylo oba profily shodné: Tab.5.1 N-leté průtoky na Neštěmickém potoce Profil F Q 1 Q Q 5 Q 10 Q 0 Q 50 Q 100 [km ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] Ryjice, štěrková př ústí do Labe

25 6 TOPOGRAFICKÁ DATA Klasické zaměření koryta a inundačního území Příčné profily korytem Neštěmického potoka a částmi navazujícího inundačního území byly zaměřeny s průměrnou vzdáleností cca 100 m, kromě profilů byly zaměřeny i veškeré objekty na toku. Geodetické práce zpracoval Ing. Balvín, a to v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Geodetický elaborát obsahuje 74 příčných profilů, 1 mostních objektů, 37 spádových objektů. Digitální model terénu Pro vytvoření digitálního modelu terénu záplavového území poskytl správce vodního toku řešiteli Digitální model reliéfu DMR 5g, který zpracoval Český úřad zeměměřičský a katastrální. Tento model je zpracován v textovém souboru v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v mapových listech.5x km shodných se základní mapou 1:5000. Konkrétně byly použity tyto mapové listy: USTL6, USTL7, USTL8. Mapové podklady Správce vodního toku poskytl řešiteli rovněž ortofoto snímky, které byly zpracovány do shodných mapových listů jako soubory pro digitální model terénu. USTL6, USTL7, USTL8. Digitální rastrové mapy ZABAGED požadované jako podklad map záplavového území byly zakoupeny u Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu. Jednalo se o tyto čtverce x km: , ,

26 7 MATEMATICKÝ MODEL HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 7.1 Metodika výpočtu Výpočet průběhu hladin při 1D nerovnoměrném proudění je zpravidla řešen pomocí takzvané metody po úsecích. Ta vychází z rovnice Bernoulliho a z fyzikálního hlediska vyjadřuje zákon zachování mechanické energie. Průběh hladiny nerovnoměrného proudění mezi dvěma profily ukazuje obr v 1 g i E dz i g v E dl y 1 y i 0 dl 1 i 0 dl Obr Průběh hladin nerovnoměrného proudění Základní výpočetní postup vyplývá ze známé rovnice Bernoulliho v 1 v i0 L y 1 y ie L (7.1.) g g kde i o sklon dna [-] i e sklon čáry energie [-] L vzdálenost mezi profily [m] y 1, y hloubky proudění v horním a dolním profilu [m] v 1, v průřezové rychlosti v horním a dolním profilu [m.s -1 ] - Coriolisovo číslo [-] 6

27 Pro sklon čáry energie platí i E Q Q (7..) C S R K P P P p kde Q průtok vody [m 3.s -1 ] C P průměrná hodnota Chezyho součinitele v úseku [m 0.5 s -1 ] S P průměrná průtočná plocha v úseku [m] R P průměrný hydraulický poměr v úseku [m] K p průměrná hodnota modulu průtoku v řešeném úseku [m 3.s -1 ] a rozdíl hladin lze potom při doplnění o případný člen vyjadřující vliv místních ztrát stanovit z rovnice Q y g 1 S1 1 S Q K p v 1 v L g kde y rozdíl hladin [m] S 1, S průtočné plochy v horním a dolním profilu [m ] K p průměrná hodnota modulu průtoku v řešeném úseku [m 3.s -1 ] - součinitel místní ztráty náhlou změnou průřezu [-] (7.3.) V případě povodňových situací může být průběh hladin významně ovlivněn hydraulickou funkcí mostních objektů. Obecně může u mostů nastat několik režimů proudění s různými přístupy k řešení. Způsob výpočtu charakteristik proudění mostním objektem závisí na průběhu hladiny v mostním objektu a jeho blízkém okolí. Ty jsou znázorněny na obrázku Obr. 7. Charakteristické průběhy hladin při proudění mostními objekty Jednotlivé režimy proudění mostním objektem jsou: 7

28 1. proudění s volnou hladinou neovlivněné dolní vodou. proudění s volnou hladinou ovlivněné dolní vodou 3. proudění se zatopeným vtokem a volným výtokem 4. proudění se zatopeným vtokem i výtokem (tlakové proudění) 5. přelévaný mostní objekt Pro řešení proudění s volnou hladinou lze použít přístup, který vychází z Bernoulliho rovnice. Za předpokladu zanedbání sklonu mezi profily 1 a můžeme napsat v v v Q E y (7.4.) 1 1 y y g g g g S kde E úroveň čáry energie v profilu 1 [m] y 1, y hloubky proudění v profilech 1 a [m] v 1, v střední rychlosti vody v profilech 1 a [m s -1 ] Q průtok mostním objektem [m 3 s -1 ] S průtočná plocha mostního profilu [m ] φ rychlostní součinitel [-] součinitel místní ztráty na vtoku [-] V případě proudění ovlivněného dolní vodou se doporučuje za hloubku y dosazovat přímo hloubku dolní vody y 4 z profilu 4 těsně za mostem. Hloubka y bývá rovněž označována jako y, y 4 potom jako y d. Kromě tohoto postupu je k dispozici metoda vycházející z rovnice zachování hybnosti (momentová rovnice). Ta spočívá v postupném uplatňování základní rovnice na profily 4-3, 3- a konečně -1. V případě, že dojde k zatopení vtoku, ale výtok z mostu zůstává i nadále volný, nejedná se ještě o tlakové proudění. V tomto případě je možné použít rovnici H v 1 Q CZ S3 g y 1 g (7.5) kde C Z koeficient závisející na míře vzdutí hladiny nad spodní líc mostovky [ ] H vzdálenost mezi dnem a úrovní spodního líce mostovky [m] Při výpočtu zatopeného mostu na vtoku i výtoku lze chápat proudění jako výtok otvorem. V tomto případě se použije rovnice 1 4 Q v S g E y (7.6.) 0. 5 kde E 1 úroveň energetické čáry v profilu 4 [m] y 4 úroveň hladiny v profilu 1 [m] S průtočná plocha mostního otvoru [m ] v - součinitel výtoku mostního otvoru [ ] Proudění za situace, kdy dochází k přelití mostní konstrukce, se doposud řešilo jako kombinace výtoku otvorem a přepadem přes širokou korunu. Výsledky výše uvedeného fyzikálního výzkumu ukázaly, že tento postup nepopisuje věrně trojrozměrné proudění v okolí objektu (především opětné spojení proudů za mostem). 8

29 7. Geometrický model Geometrický model koryta a záplavového území je v případě užití 1D modelu tvořen soustavou údolních profilů a případnými mostními a spádovými objekty. K sestavní modelu byly použity zaměřené profily, tam kde se očekával rozsah záplavového území větší, než byla délka zaměřených profilů, byl k jejich prodloužení použit sestavený digitální model terénu. Protože v celé délce potoka nedocházelo při výpočtech k významnému vylití vody z koryta, pro výpočty ustáleného nerovnoměrného proudění mohl být pro všechny N-leté průtoky použit nevětevný model. Jeho schéma je znázorněno na obrázku 7.1 Obr. 7.1 Schéma nevětevného modelu Neštěmického potoka 9

30 7.3 Okrajové podmínky Nezbytnou součástí modelování proudění vody je sestavení okrajových podmínek. Horní okrajová podmínka Horní okrajová podmínka určuje velikost průtoku, který přitéká do modelu na jeho horním okraji,a dále velikost průtoku, který se do koryta toku vlévá v místě bočních přítoků. Při výpočtech byly použity N-leté průtoky uvedené v kapitole. Protože se v celém řešeném úseku vlévá do Neštěmického potoka jen jeden bezejmenný potok, nebylo třeba stanovovat N-leté průtoky pro další profily toku. Průtoky použité při výpočtech s uvedením říčního kilometru platnosti jsou uvedeny v tabulce 7.1. Tab. 7.1 Průtoky použité v jednotlivých úsecích modelu Neštěmického potoka Úsek Q 1 Q Q 5 Q 10 Q 0 Q 50 Q 100 [ř. km] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] [m 3.s -1 ] Dolní okrajová podmínka Dolní okrajová podmínka určuje za předpokladu říčního proudění výchozí úroveň na dolním okraji modelu, v tomto případě tedy v místě ústí do řeky Labe. Po dohodě se správcem toku nebylo pro výchozí úroveň hladin v místě zaústění uvažováno se souběžným výskytem povodňové situace na Labi a Neštěmickém potoce. 7.4 Stanovení drsností Důležitou součástí výpočtů nerovnoměrného proudění je stanovení odporů koryta a inundačního území. Při stanovení konkrétních hodnot pracoval autor jednak s dostupnou literaturou (zejména se jednalo o katalogy drsností), hlavně však využíval svých vlastních poznatků v rámci své výzkumné práce v oblasti odporů koryt vodních toků. Z nich mimo jiné vyplynuly poznatky, které autor uplatnil v rámci této studie: při srovnatelných tvarech a površích vycházely u menších koryt hodnoty součinitele drsnot vždy větší, u profilů s obdélníkovým profilem vycházely při vyhodnocení hodnoty součinitele drsnosti větší než u porovnatelných profilů lichoběžníkových. 30

31 Použité hodnoty součinitelů drsnosti koryta pro jednotlivé úseky jsou uvedeny v tabulce 7.. Tab. 7. Hodnotu součinitele drsnosti koryta Neštěmického potoka použité v jednotlivých úsecích Úsek [ř. km] Popis koryta n Upravené hluboké s částí vyzděných břehů a hrubozrnným materiálem dna Přirozené koryto v lesním úseku Upravené koryto s mírně zarostlým pravým břehem Neupravené koryto Upravené obdélníkové koryto Zarostlé neupravené koryto Upravené lichoběžníkové koryto Obdélníkové koryto s překážkami Upravené koryto s četnými násosy a překážkami Upravené koryto s místními nepravidelnostmi dna Součinitel drsnosti inundačního území byl pro lesní úseky uvažován hodnotou 0., pro zahrady s příčnými ploty s drobnými stavbami 0., louku 0.05 a silnice Výpočty proudění ukázaly, že za povodňových průtoků se na převážné délce bude vyskytovat proudění velmi blízké kritickému. Protože kritická závisí pro daný průtok výhradě na velikosti a tvaru koryta, v případě Neštěmického potoka ovlivnila volba součinitelů drsnosti vypočtený průběh hladiny podstatně méně než u toků s menším skonem dna a výrazně říčním prouděním. 7.5 Kalibrace modelu Protože nebyly k dispozici žádné údaje o velikosti průtoků za historických povodní ani značky po povodňových hladinách, nemohla být kalibrace modelu provedena. 31

32 8 VYMEZENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A JEHO AKTIVNÍ ZÓNY Hranice záplavového území Stanovení rozsahu záplavového území je založeno na výpočtu průběhu hladin 1D ustáleného nerovnoměrného proudění pro průtoky Q 5, Q 0 a Q 100 v souladu s platnou metodikou pro stanoven záplavového území. Základem jsou přesně stanovené průsečíky hladiny v jednotlivých profilech s údolními profily, které jsou definovány souřadnicemi souřadného systému S-JTSK a 1 výškovou kótou ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Z vytvořených 3D polygonů byly následně sestrojeny digitální modely hladin uvedených průtoků a proveden průnik s digitálním modelem terénu záplavového území. Takto sestrojená čára je na závěr podrobena ručnímu inženýrskému dopracování. Tento krok má zohlednit zejména skutečnost, že 1D přístup uvažuje jen konstantní úroveň hladiny v celém profilu. Typickými místy, kdy nelze mechaniky softwarové výstupy převzít jsou úseky v okolí mostů v případech, kdy je koryto pod mostem schopno provést průtok bez vybřežení, nad mostem však dojde vlivem ztrát ke vzdutí hladiny a vylití z vody z koryta, která se do něj bezprostředně pod mostem zpravidla nemůže vrátit. V případě, že nad hladinu vody vystupují lokální vyvýšeniny terénu, nejsou tyto ostrovy při vykreslování záplavového území respektovány a záplavové území je navrženo jako souvislá plocha bez ostrovů. Aktivní zóna záplavového území Při návrhu rozsahu aktivní zóny záplavového území, byl jako vstupní kritérium použit přístup, na základě kterého se její hranice stanovuje na základě rozdělení měrných průtoků tak, aby v určeném pásu protékal průtok odpovídající 80% celkového průtoku Q 100. Jako další kritérium byla použita metoda založená na analýze průběhu svislicových rychlostí a hloubek vody při proudění vody v záplavovém území při průtoku Q

33 9 POPIS PRŮBĚHU ŠÍŘENÍ POVODNÍ Úsek ř. km Zde protéká potok kolem několika obytných budov obce Ryjice. Upravené koryto zde má kapacitu větší než na Q 100, v úseku se nachází cestní mostky, v obou případech se bude i za tohoto průtoku jednat o proudění s volnou hladinou a volnou výškou ke spodku mostovky minimálně 35 cm. Úsek ř. km V této dlouhé části protéká Neštěmický potok lesním úsekem. Krátkou výjimkou je dílčí úsek na úrovni centra obce Ryjice, kde prakticky až k břehu zasahují louky zahrad. Koryto je zde upraveno jen v okolí vysokého klenbového mostu v ř. km.81. Ve zbývajících částech je koryto přirozené, k vylití vody z koryta bude proto docházet často i za malých povodňových průtoků. Údolí je však úzké a v dosahu záplavového území se nenachází žádný stavební objekt. Úsek ř. km V profilu ř. km cca.45 opouští potok lesní úsek a začíná protékat zástavbou městské části Ústí nad Labem Neštěmic. První obytné domy se nacházejí po levé straně. Koryto má zde kapacitu větší než Q 100, několik místních lávek pro pěší u zahrad má spodek mostovky na úrovni břehových hran nad hladinou, do průtočného profilu však zasahují různé podpůrné konstrukce (Foto 9.1). Foto Lávky pro pěší v okolí profilu ř. km.450 s podpůrnými konstrukcemi zasahujícími do průtočného profilu 33

34 V případě extrémních povodňových situací hrozí unášení předmětů po hladině, které mohou tyto podpůrné konstrukce poničit a následně způsobit destrukci celé lávky a její pád do koryta. V případě níže ležícího silničního klenbového mostu bude proudění mostem tlakové a úroveň hladiny při průtoku Q 100 bude jen o 10 cm níže než je niveleta silnice levého předmostí. V případě i jen částečného ucpání mostního otvoru splávím, dojde již k vylití vody z koryta. Úsek ř. km Zde se obytné domy vyskytují kolem koryta jen výjimečně. I když charakter koryta připomíná spíše přirozený tok, jeho dno je dostatečně zahloubené a k vybřežení vody zde za povodní docházet nebude. Úsek ř. km Upravené koryto zde vede v bezprostřední blízkosti zahrad a obytných budov. V horní části úseku, kde je profil obdélníkový, bude průtok Q 100 protékat bezpečně pod úrovní hran břehových opěrných zdí, rovněž proudění silničním mostem bude s volnou hladinou. Ve směru toku se však úprava mění, tvar profilu přechází na lichoběžník a hlavně se kapacita mírně snižuje. V okolí lávek pro pěší v ř. km.118 a.10 již bude hladina tohoto průtoku shodná s úrovní obou břehů. Lávka pro pěší v zahradní restauraci v ř. km.076 převede průtok Q 100 v tlakovém režimu, převýšení břehů nad hladinou je zde však opět větší. Rychlosti proudění budou přesahovat 3 m.s -1, proudění bude zpravidla bystřinné. V případě zachycení nějakých předmětů na konstrukcích obou lávek dojde ke zmenšení jejich průtočného profilu, zvýšení hladiny a zaplavení okolních pozemků a budov. V souvislosti s bystřinným prouděním lze očekávat vytváření lokálních vodních skoků v místě jakýchkoliv překážek a tím i vylévání vody z koryta. Úsek ř. km V této části trasy je v délce cca 50 m koryto vedeno bezprostředně podél silnice. Při průtoku Q 100 bude hladina vody nad lávkou pro pěší v ř. km.006 (Foto 9.) jen o 0 cm níže než úroveň silnice. I v této části se budou vyskytovat rychlosti větší než 3 m.s -1, proudění bude zpravidla bystřinné. Ve zbývající části tohoto úseku již nebezpečí vybřežení nehrozí a silniční most v ř. km provede průtok s volnou hladinou. Vzhledem k tomu, že za této povodně lze očekávat i vyšší vlny, může zde docházet k mírnému zaplavení silnice, v případě částečného ucpání lávky pro pěší bude zaplavení již významné. 34

35 Foto 9. Okolí lávky pro pěší v ř. km.006. kde za průtoku Q 100 hrozí zaplavení silnice v případě vln na hladině nebo částečného ucpání lávky. Úsek ř. km Pro většinu tohoto úseku je charakteristické obdélníkové koryto, levý břeh je tvořen opěrnou zdí silnice, pravý břeh tvoří zpravidla základy hospodářských budov nebo zdí plných plotů. I zde se budou při proudění extrémních povodní vyskytovat rychlosti větší než 3 m.s -1 a proudění bude zpravidla bystřinné. Kritický místem bude cestní klenbový most (Foto 9.3) do jednoho z dvorů v ř. km 1.606, nad jeho profilem dojde ke vzniku vodního skoku s úrovní hladiny o 40 cm, vyšší než je niveleta silnice. Dalším problematickým místem bude následující cestní mostek v ř. km (Foto 9.4), kde bude zaplavování silnice pokračovat. Foto 9.3 Cestní klenbový mostek v ř. km způsobující za povodně Q 100 vylití vody z koryta na paralelně vedoucí silnici 35

36 Foto 9.4 Cestní mostek v ř. km způsobující za povodně Q 100 vylití vody z koryta na paralelně vedoucí silnici Silniční klenbový most v ř. km 1.47 již provede průtok Q 100 bezpečně s volnou hladinou. Úsek ř. km Mezi silničními mosty v ř. km 1.47 až významné vybřežení vody z koryta nehrozí, profil zde není již tak sevřený. I zde se však budou vyskytovat velké rychlosti proudění v bystřinném režimu. K mírnému vylití vody z koryta do levého inundačního území dojde jen v okolí ř. km Hlavní silniční most na silnici vedoucí z Ryjic, který potok šikmě křižuje v ř. km 1.170, provede průtok Q 100 bezpečně s volnou hladinou. Úsek ř. km V centrální části Neštěmic je koryto upraveno do lichoběžníkového kapacitního profilu. V části pod silničním mostem v ř.km se nachází další problematický klenbový most v profilu ř. km (Foto 9.5). Vlivem velkého zmenšení průtočné plochy zde bude za průtoku Q 100 docházet k velkému vzdutí hladiny a přelití mostovky. Místo je dále problematické tím, že úroveň terénu v pravém inundačním územní postupně systematicky poklesává a vybřežená se voda se nebude moct přirozeně vrátit do koryta potoka a volně by pokračovala do centra Neštěmic dle naznačeného plánku na obrázku 9.1. Přesnější chování proudu by se dalo v takových podmínkách správně namodelovat jen s využitím D matematického modelu neustáleného proudění. V případě lávky pro pěší v ř. km a zejména objektu hlavního silničního mostu v ř. km (Foto 9.6) bude hladina jen mírně pod úrovní břehů a mostovky. Vzhledem k stále velkým rychlostem proudění zde bude v případě částečného ucpání mostu hrozit vzdutí hladiny a další vylití vody z koryta a přelévání mostovky. 36

37 Foto 9.5 Nekapacitní silniční most v ř. km Obr. 9.1 Plánek předpokládaného oddělení proudu za průtoku Q 100 od koryta Neštěmického potoka do centra Neštěmic Foto 9.6 Rizikový mostní profil v ř. km pro převádění průtoku Q

38 Úsek ř. km V části nad zatrubněným profilem pod průmyslovým areálem vede potok mezi tělesem železničního koridoru a náspem hlavní silnice na Děčín. V části za silničním mostem v ř. km 0,866, kde ještě hladina Q 100 vody při průtoku dosahuje větších hodnot, než je koruna náspu železniční trati, brání přelití železnice zemní hrázka. Zatrubněným úsekem bude i za průtoku Q 100 proudit voda s volnou hladinou. 38

39 10 DOPORUČENÍ PRO ZVÝŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY V obci Ryjice se obytná zástavba nachází jen okrajově na horním okraji řešeného úseku, koryto má zde kapacitu větší než na průtok Q 100, proto se zde žádné opatření nenavrhuje. Od ř. km.400 protéká Neštěmický potok souvislou zástavbou městské části Ústí nad Labem Neštěmice. Koryto je na převážné délce upraveno, kapacita koryta je dostatečná na převádění i povodňového průtoku Q 100. Vzhledem k velkému sklonu se budou prakticky v celém úseku vyskytovat za povodňových situací rychlosti větší než 3 m.s -1, proudění bude často v bystřinném režimu, úroveň čáry energie bude řádově 50 cm nad úrovní hladiny. V případě, že se v korytě za povodně objeví lokální překážka, lze v takovém místě očekávat vodní skok s druhou vzájemnou hloubkou větší než je hloubka koryta a následné místní vybřežení hladiny. Proto se doporučuje věnovat údržbě koryta vodního toku zvýšenou pozornost a zejména koryto pravidelně čistit od předmětů, které by mohly podobné překážky za povodní vytvářet. V průběhu prohlídky žádné závady nebyly zjištěny. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat mostním objektům. Při mimořádně velkých rychlostech proudění lze logicky očekávat velké místní ztráty na vtoku, které jsou na této rychlosti úzce závislé. K významnějšímu vylití vody z koryta za povodně Q 100 bude na Neštěmickém potoce docházet hlavně v profilech cestních mostů v ř. km a Zvláště první z nich zasahuje svou klenbou výrazně do průtočného profilu a způsobuje značné vzdutí hladiny nad úroveň paralelně vedoucí silnice. Proto se doporučuje jeho případná rekonstrukce. V případě částečného ucpání mostního objektu splávím, hrozí vybřežení hladiny i u dalších mostních objektů, jak bylo konkrétněji uvedeno v minulé kapitole. V centrální části Neštěmic je nejvíce falší klenbový most v ř. km 1.111, který bude za povodní významně vzdouvat hladinu. I v jeho případě se doporučuje provést rekonstrukci. Rizikovým bude za povodní i hlavní silniční most v ř. km V případě průchodu povodňové situace je proto vhodné těmto objektům věnovat zvýšenou pozornost a v případě jejich ucpávání se snažit o uvolnění mostního otvoru. Z důvodu mimořádných rychlostí lze za povodní rovněž očekávat zvýšenou pravděpodobnost poškození kompaktního nepružného opevnění upravených úseků. V jejich důsledku se mohou vytvářet nejen drobné ale i rozsáhlé nátrže s většími škodami, než u úseků s přirozeným charakterem koryta. Proto se doporučuje věnovat údržbě kompaktního nepružného opevnění trvalou zvýšenou pozornost. 39

40 11 VÝSTUPY Hlavním výstupem studie jsou vypočtené úrovně 1D ustáleného nerovnoměrného proudění. Výsledky byly v souladu s platnou metodikou přeneseny s využitím digitálního modelu terénu koryta přeneseny ve formě hranic záplavového území přeneseny nad mapový podklad rastrové digitální mapy ZABAGED. Záplavové čáry pro průtoky Q 5, Q 0, Q 100 jsou určovány jako průsečnice hladin příslušných průtoků s terénem modelu a korigovány na vrstevnicovém vykreslení terénu. Při jejich stanovení se uvažuje pouze účinek povrchové vody. Metodika stanovení rozsahu aktivní zóny záplavového území připouští několik přístupů. V této studie byla jako základní metoda vybrána metoda založená na analýze měrných přítoků. Významnými výstupy přinášejícími přesné informace o objektech na vodním toku byly evidenční listy objektů, kromě základních rozměrů a fotodokumentace přinášejí i měrnou křivku. Fotodokumentace byla pořízena v rámci terénního šetření provedeného dne Přehled o zpracovaných vrstvách pro geografický informační systém je zpracován do tabulky Přehled o tištěných a digitálních výstupech je uveden v tabulce

41 Tab Přehled vrstev GIS Název (popis) Typ Atributy Foto_Nestemicky (fotodokumentace vztažená k příčným řezům) GEO_Nestemicky (body geodetického zaměření) Stan10_Nestemicky Stan100_Nestemicky Stan1000_Nestemicky (staničení toku po 10, 100 a 1000 m) Osa_Nestemicky (osa toku dle geodet. zaměření) point point point polyline - název souboru fotografie - datum - souřadnice X, Y - poznámka - identifikační kód vodního toku - rok zpracování - souřadnice Y, X, Z - popis bodu - identifikační kód vodního toku - rok zpracování - příslušná hodnota staničení - název toku - popis - úsek dle ř. km - úsek dle geodet. zaměření (relativní kilometráž) Profily_Nestemicky (příčné profily na toku a objektech) polyline - název profilu - staničení (ř. km) - niveleta dna (m n.m.) - úroveň levého břehu (m n.m.) - úroveň pravého břehu (m n.m.) - úroveň hladiny při průtoku Q 100 (m n.m.) - návrhový průtok Q 100 (m 3 /s) - úroveň hladiny při průtoku Q 0 (m n.m.) - návrhový průtok Q 0 (m 3 /s) - úroveň hladiny při průtoku Q 5 (m n.m.) - návrhový průtok Q 5 (m 3 /s) - název studie - zaměření - odkaz na fotografii - odkaz na evidenční list objektu - identifikační kód vodního toku Zatop005_Nestemicky Zatop00_Nestemicky Zatop100_aktivni_Nestemicky Zatop100_Nestemicky (zátopové čáry pro Q 5, Q 0 a Q 100 a aktivní zóna záplavového území při Q 100 ) polygon - IDVT - název toku - názve studie - N-letost) 41

42 Tab. 11. Přehled tištěných a digitálních výstupů Označení Obsah Měřítko A Technická zpráva B.1 Psaný podélný profil B. Evidenční listy objektů B.3 Dokladová část C.1 Situace záplavového území 1:5000 D.1 Podélný profil část 1 1:000/100 D. Podélný profil část 1:000/100 E.1 Příčné řezy část 1 1:00 E. Příčné řezy část 1:00 E.3 Příčné řezy část 3 1:00 E.4 Příčné řezy část 4 1:00 E.5 Příčné řezy část 5 1:00 E.6 Příčné řezy část 6 1:00 4

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská

Více

Loučský potok - studie záplavového území. A Technická zpráva

Loučský potok - studie záplavového území. A Technická zpráva Akce: Loučský potok - studie záplavového území Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - REVITAL

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Akce: Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Termín dokončení: 31. 3. 2010 Zadavatel: Povodí Odry, s.p. Varenská 49 701 26 Ostrava 1 Zhotovitel: Doc. Ing.

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou

Více

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02 Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 FOTODOKUMENTACE STUDIE Arch. č. : 25/07/3 B 02 Objednatel : Lesy České republiky s. p. Přemyslova 1106, Hradec Králové Zhotovitel

Více

VODNÍ DÍLO SUCHOMASTY ZABEZPEČENÍ PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD

VODNÍ DÍLO SUCHOMASTY ZABEZPEČENÍ PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD VODNÍ DÍLO SUCHOMASTY ZABEZPEČENÍ PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD THE SUCHOMASTY DAM PROTECTION AGAINST THE EFFECTS OF FLOODS Ondřej Hrazdira Abstrakt: Účelem stavby je zabezpečit vodní dílo Suchomasty před účinky

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam. VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6

Více

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Zásady křížení vodních toků a Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Respektování vodohospodářských zájmů Návrh křížení musí respektovat : Bezpečnost ochranných hrází. Splaveninový režim toku a stabilitu koryta toku.

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA BEZDREVSKÝ POTOK 10100092_1 - Ř. KM 25,000 28,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

OCHRANA MOSTNÍCH OBJEKTŮ PROTI JEJICH DESTRUKCI VLIVEM POVODŇOVÝCH OVÝCH UDÁLOST LOSTÍ

OCHRANA MOSTNÍCH OBJEKTŮ PROTI JEJICH DESTRUKCI VLIVEM POVODŇOVÝCH OVÝCH UDÁLOST LOSTÍ projekt ISPROFONDU 5006210046 OCHRANA MOSTNÍCH OBJEKTŮ PROTI JEJICH DESTRUKCI VLIVEM POVODŇOVÝCH OVÝCH UDÁLOST LOSTÍ Ing. Petr Bouška, Ph.D. Ing.. Pavel Balvín Prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc. Doc.. Ing.

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část JEZ CACOVICE - NÁVRH RYBÍHO PŘECHODU A VODÁCKÉ PROPUSTI SO 18.3.2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. NÁVRH UMÍSTĚNÍ RYBÍHO PŘECHODU...

Více

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397 SO 5.01.2 Rekonstrukce přejezdová konstrukce v km 17,904 Část objektu: Propustek v km 17,902 Hydrotechnický výpočet HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006)

Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) rozpiska Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) Kunratický potok Obsah : 1 Titulní list dokumentace... 3 2 ÚVOD... 4 3 ÚČEL GENERELU... 4 4 VSTUPNÍ

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Propracovaný systém pro zachycení povodňových vod chrání od loňského roku město Jablonec nad Nisou.

Více

Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains

Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains Oblasti vzniku povodní v Krušných horách Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains Oblasti vzniku povodní v Krušných horách Oblasti vzniku povodní

Více

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní jakub langhammer Vodní toky v ČR, stejně jako ve většině vyspělých zemí, byly v posledních staletích předmětem četných antropogenních úprav.

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán MAREK NOVÁK, EVA HRONOVÁ, GABRIELA VRÁNOVÁ Táborské soukromé gymnázium

Více

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí

Více

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyzické geografie a geoekologie Hydrologie (cvičení z hydrografie) Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice Jakub LYSÁK BGEKA, ročník

Více

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232 / státní podnik AKCE I OPRAVA,Y ZAI/{E,R Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zďi,.km.71194-71232 P #frl Ing.PavelŠenk vedoucí PS Liberec edložil: Í Zpracoval: dne:, Proiednal: clne: Vvhlásil:

Více

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ PROSINEC 2012 2 Riziková území při extrémních přívalových srážkách Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Informace o projektu... 4 1.2 Části projektu...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km. TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: Název zakázky: Název akce: Obec: Katastrální území: Objednatel: Měření zadal: Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE Obec s rozšířenou působností: Most Správce vodního

Více

Chomutovka - studie záplavového území, aktualizace (Přečaply Chomutov), úsek ř. km A Technická zpráva

Chomutovka - studie záplavového území, aktualizace (Přečaply Chomutov), úsek ř. km A Technická zpráva Akce: Chomutovka - studie záplavového území, aktualizace (Přečaply Chomutov), úsek ř. km 24.489 33.221 Část: A Technická zpráva Termín dokončení: 28. 2. 2015 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Objednatel: Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací Brno, Dřevařská 11 Obsah studie:

Více

A. Hydrometeorologická situace

A. Hydrometeorologická situace Hydrometeorologická situace A. Hydrometeorologická situace A.1. Srážková situace Srážková situace bude detailně popsána v definitivní zprávě z povodně. Pro ilustraci uvádíme v tabulce srážkové úhrny v

Více

Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP. k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999)

Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP. k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999) Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999) ÚVODEM Zákonné ustanovení 41 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Město Husinec HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ PD k ÚŘ HYDROPROJEKT CZ a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE z.č. 411009-2-01 Srpen 2011 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 2 A. Textová část... 4 1.

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích Hydraulika objektů na vodních tocích (Aplikace pro mosty, propustky) 0 Mostní pole provádějící vodní tok pod komunikací (při povodni v srpnu 2002) 14. století hydraulicky špatný návrh úzká pole, široké

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pöyry Environment a.s. květen 2007 STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 4. SHRNUTÍ A STANOVENÍ PRIORIT Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 602 00 Brno 4. SHRNUTÍ

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova ř.km od 3,785 do 4,130 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie Tisová - studie

Více

2. Hydrotechnické výpočty

2. Hydrotechnické výpočty 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440 Hranice M sto Hranice, které je k ižovatkou dopravních a inženýrských koridor, leží v prostoru Moravské brány p evážn na pravém b ehu eky Be vy, v nadmo ské výšce cca 260 m. Nejstarší zástavba m sta byla

Více

1. Učební texty pro popularizátory vědy

1. Učební texty pro popularizátory vědy 1 Studijní opora k výukovému modulu v oblasti přírodních věd K4/MPV7 Vodní hospodářství byla vytvořena v rámci projektu Poznej tajemství vědy. Projekt s reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0019 je financován z operačního

Více

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: , Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA EVROPSKÁ UNIE "PŘEKRAČUJEME HRANICE" MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Náměstí 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,budovatelů 2830, 434 37 Most ABSTRAKT: V zájmovém

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, ČÍSLO JEDNACÍ: 20 242/2007/ZP/JAFE-231.2 ČÍSLO EVIDENČNÍ: 105 804/2007 Váš dopis zn./ze dne: - dle rozdělovníku - VYŘIZUJE:

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Lovosice bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje 2015" Technická dokumentace 1/11 Úvod Tento

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU PŘÍRODNÍ RIZIKA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU PŘÍRODNÍ RIZIKA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU PŘÍRODNÍ RIZIKA Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, 460 01 LIBEREC Vypracovali: Brzula O., Čuříková A., Kopecká S. Kutra D., Stárek

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby 1 Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním dílům Tento oddíl je koncepčně vypracován společně pro oba základní druhy hydromelioračních staveb s tím, že specifika jednotlivých staveb budou zdůrazněny.

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

A.K T I, Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 Použití aktisafe J250 A.K T I

A.K T I, Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 Použití aktisafe J250 A.K T I str. 1/22 Použití Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 aktisafe J250 svahy bez proudící vody, do sklonu 1 : 2, délka svahu do 10 m vhodné současně s mulčování na svahy,

Více

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro Posouzení záměrů řešení protipovodňové ochrany městské části Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborníků občanského sdružení Unie pro řeku Moravu Na základě vzájemné dohody s odpovědnými

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440 Bouzov Stávající stav Obec Bouzov se nachází západním sm rem od m sta Litovel v oblasti Drahanské vrchoviny, v lenitém, kopcovitém a v tšinou zalesn ném území v pravob ežní ásti povodí eky T eb vky. Obec

Více

HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE

HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE BŘEZEN 2015 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 04/S/2015 ING. JINDŘICH KMONÍČEK ING. JIŘÍ NÝVLT ING. MICHAL ČEPELKA SEZNAM PŘÍLOH Průvodní zpráva Přehledná situace 1

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice Zakázkové č.: 308056-2-01 Pořadové č.: 0043/09 Archívní č.: 2943/09/3 HYDROPROJEKT CZ, a.s. odštěpný závod Ostrava Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vypracovali: Ing.Čestmír

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC

Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Vypracoval: Burdová Věra Datum: 24. 2. 2016 Základní údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Mírovka optimalizace

Více

Metodické pokyny a návody. Metodický pokyn. odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

Metodické pokyny a návody. Metodický pokyn. odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní Metodické pokyny a návody 2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní ÚVODEM Zákonné ustanovení 41 zákona č.138/73 Sb., o vodách (vodní

Více

Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních

Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních Identifikační kód projektu: DF11P01OVV009 Průvodní zpráva k

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více