Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok"

Transkript

1 Obsah: 1 Úvod Identifikační údaje Cíle studie Popis zájmové oblasti Datové podklady Topologická data Hydrologická data Matematický model Použitý software Popis matematického modelu Výpočty Zhodnocení současného stavu Popis po úsecích Objekty Návrhy řešení protipovodňových opatření Komplexní opatření pro zlepšení odtokových poměrů Trvalé prvky protipovodňové ochrany Návrhy řešení na zvýšení ochrany před povodněmi Výstupy Tabulkové výstupy Záplavové území a aktivní zóny Podélné a příčné profily Závěr Seznam příloh studie Seznam obrázků Obr. 1 Přehledná mapa zájmového území...3 Obr. 2 Ukázka nepřesnosti mapového podkladu ZABAGED...4 Obr. 3 Schematizace 1D modelu v horním úseku zájmového území...5 Obr. 4 Schematizace 1D modelu v centrální přeložce...6 Obr. 5 Porovnání rozmístění budov na ZABAGEDU a ortofoto snímku...7 Seznam tabulek Tab. 1 N-leté průtoky ČHMÚ...4 Tab. 2 Okrajové podmínky zatěžovacích stavů průtokové...6 Příloha A1 - technická zpráva strana 1

2 1 ÚVOD Studie Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok dále jen studie byla zpracována na základě smlouvy mezi objednatelem Povodí Ohře, státní podnik. a zhotovitelem DHI Hydroinform a.s. (č. zhotovitele: 960/05, č. odběratele: 269/2005). 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova Chomutov Ing. Václav Svejkovský st., vedoucí odboru VR Ing. Václav Svejkovský ml., vedoucí oddělení hydrotechniky odboru VR Zpracovatel: DHI Hydroinform a.s. Na Vrších Praha 10 Strašnice Ing. Marcela Svobodová - vedoucí projektu Ing. Michal Korytář Mgr. Zita Dubová Ing. Josef Samek Termín zpracování: květen 2005 listopad 2005 Výškový systém: Balt po vyrovnání - Bpv Souřadný systém: JTSK 1.2 CÍLE STUDIE Předmětem studie jsou především následující práce : sestavení jednorozměrného matematického modelu (1D+) toku včetně inundačních území v celém řešeném území, výpočty hladin pro ustálené průtoky Q 1, Q 2, Q 5, Q 20, Q 50, Q 100, stanovení záplavových území pro průtoky Q 5, Q 20, Q 100, stanovení aktivních zón záplavového území (AZZÚ) pro Q 100, návrhy řešení na zvýšení ochrany před povodněmi. Příloha A1 - technická zpráva strana 2

3 1.3 POPIS ZÁJMOVÉ OBLASTI Zalužanský potok (č.h.p ) pramení severozápadně od Krupky ve výšce 455 m n.m. a ústí zprava do Ždírnického potoka v obci Chabařovice. Od VD Kateřina až po soutok je potok veden v přeložce mimo své původní koryto. Celková plocha povodí je 50,2 km 2, délka toku cca13 km a průměrný průtok na soutoku je 0,34 m3/s. Jedná se o vodohospodářsky významný tok. Studie je zpracována pro část Zalužanského potoka v úseku od mostu Krupka Dubí až po soutok se Ždírnickým potokem v Chabařovicích. Obr. 1 Přehledná mapa zájmového území 2 DATOVÉ PODKLADY Základní datové podklady pro potřeby studie byly pořízeny zpracovatelem v rámci první etapy zpracování projektu. Jednalo se především o zaměření příčných profilů vodních toků a objektů na toku a pořízení hydrologických dat. Další potřebné datové podklady byly získány od zadavatele Povodí Ohře, s.p. 2.1 TOPOLOGICKÁ DATA Geodetické zaměření vodních toků Geodetické zaměření vodního toku bylo provedeno firmou Sdružení GPS v červenci Jednalo se o detailní zaměření příčných profilů toku, zaměření veškerých objektů na toku jako jsou mosty, lávky, jezy a stupně (vyšší než 30 cm). Kromě příčných profilů byly zaměřeny i údolní profily zájmového území s minimální hustotou 3 profily na km. V obci Chabařovice bylo navíc provedeno geodetické zaměření uličního systému. Obecně bylo umístění příčných a údolních profilů dáno především hustotou objektů na toku, proměnlivostí koryta a záplavového území a důležitostí území (intravilán, extravilán). Mapové podklady ZABAGED II tento rastrový mapový podklad byl využit pro tisky výstupů záplavových čar v měřítku 1: ZABAGED I z vektorových vrstev byla použita vrstva 3D vrstevnic Příloha A1 - technická zpráva strana 3

4 Ortofotosnímky oblastí kolem vodních toků byly využity jako mapový podklad a jako zdroj informací pro určování drsnostních charakteristik záplavových území. Na tomto místě je třeba zmínit problematiku mapového díla ZABAGED jako podkladní mapy. Zpracovatel se na několika místech setkal s nesouladem mapového podkladu a geodeticky zaměřených dat. Geodeticky zaměřená osa na několika místech neodpovídala vodnímu toku vykreslenému v mapovém podkladu, polohové rozdíly v některých oblastech činily i více než deset metrů. Takový rozdíl je při šířce toku 1-6 m (v horním úseku i méně) významný a bylo třeba upravovat jednak geodeticky zaměřenou osu toku i samotné záplavové čáry podle podkladové mapy. Odchylky jsou proměnlivé, větší rozdíly se nacházejí v extravilánech, kde přírodní koryto meandruje, ale jsou i oblasti, kde na sebe nesedí ani osa toku vedeného v úpravě v obci. Na následujících obrázcích jsou ukázky polohového rozdílu geodeticky zaměřené osy (černá čárkovaná čára) a mapového podkladu. Obr. 2 Ukázka nepřesnosti mapového podkladu ZABAGED Další podklady Dalším podkladem pro studii byl pasport vodního toku s uvedením objektů na toku a staničením TPE. Pro studii byly využity výstupy transformací povodňové vlny v nádrži Kateřina uvedené v manipulačním řádu vodního díla. 2.2 HYDROLOGICKÁ DATA Hlavními hydrologickými daty pro studii byly údaje o N-letých vodách ve vybraných profilech, poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem pobočka Ústí nad Labem. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty N-letých vod ve vybraných profilech. Protokol od ČHMÚ tvoří přílohu A4 této zprávy. Zalužanský potok plocha povodí [km 2 ] staničení [ř.km] Q 1 Q 2 Q 5 Q 10 Q 20 Q 50 Q 100 Q 100 transformované křížení se silnicí Krupka - Dubí nad Krupským potokem nad VD Kateřina nad zaútěním do Ždírnického pot Tab. 1 N-leté průtoky ČHMÚ Příloha A1 - technická zpráva strana 4

5 3 MATEMATICKÝ MODEL V rámci studie byl sestaven jednorozměrný větevný (1D+) model MIKE 11 celého zájmového území. 3.1 POUŽITÝ SOFTWARE Základním předpokladem pro vytvoření kvalitních matematických modelů je použití vhodných modelovacích prostředků. Pro tuto studii byl použit jednorozměrný matematický model MIKE 11 vyvinutý Dánským hydraulickým institutem (DHI). Programový prostředek MIKE 11 (DHI) je matematický jednorozměrný model, tzv. 1D model, popisující neustálené proudění v otevřených přirozených nebo umělých korytech a v jim přilehlých inundačních územích extravilánu nebo intravilánu. Struktura modelu je založena na jednotlivých modulech, jež jsou navzájem spojeny společnými datovými soubory. Znamená to například, že dva různé moduly využívají tatáž data jako své vstupní soubory nebo že výsledkový soubor jednoho modulu je vstupním souborem modulu druhého. Výhodou takového uspořádání modelu je možnost efektivního nasazení vybraných modulů podle potřeb a zaměření konkrétního projektu či studie. Pro potřeby této studie byl využit modul HD (Hydrodynamic) vycházející ze základních Saint- Venantových rovnic pro popis neustáleného proudění v otevřených korytech. Může být použit k popisu jak větevné tak okruhové sítě a lze ho aplikovat i na problémy pseudo-dvourozměrného proudění. Umožňuje výpočty při proudění říčním i bystřinném a řešení proudění přes jezové objekty a skrz propustky pomocí různých typových objektů. 3.2 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU Matematický model Mike 11 byl sestaven pro celé zájmové území. Nejdříve byl sestaven tzv. korytový model. Jedná se o páteřní model koryta toku včetně všech objektů na toku, které ovlivňují proudění vody, jako jsou jezy, mosty, propustky, náhony. Na tomto modelu byla vytipována místa, kde dochází k vybřežování vody do inundačního území. Korytový model byl následně doplněn o inundační větve tak, aby umožňoval simulovat průchod povodňových průtoků v celém předpokládaném rozsahu. Inundační větve jsou mezi sebou a s hlavními koryty spojeny spojkami, které umožňují přetékání vody z koryta do záplavového území a její návrat zpět. Obr. 3 Schematizace 1D modelu v horním úseku zájmového území Příloha A1 - technická zpráva strana 5

6 Schematizace v úseku nad VD Kateřina byla provedena větevným modelem. Schematizace proudění v úseku v centrální přeložce byla provedena jednou hlavní větví a větvemi v oblastech kde není dostatečná kapacita koryta a dochází k odlehčování části průtoku do pravobřežního území. V Chabařovicích byla schematizována uliční síť, která bude odvádět vodu vybřeženou nad nekapacitním mostem. Obr. 4 Schematizace 1D modelu v centrální přeložce Drsnostní charakteristiky pro matematický model byly stanoveny na základě terénních průzkumů, fotografií a ortofoto snímků a na základě zkušenosti zpracovatele. Drsnosti v korytě toku se pohybují v rozmezí n= 0,033 0,046, drsnosti inundačního území se pohybují v rozmezí n= 0,045 0, VÝPOČTY Na sestaveném matematickém modelu byly provedeny výpočty ustálených stavů pro průtoky Q 1, Q 2, Q 5, Q 10, Q 20 a Q 100 redukovaný. Výpočet průtoku Q 50 nebyl proveden protože netransformovaná hodnota průtoku Q 50 je vyšší než je transformované Q 100. Transformované hodnoty byly k dispozici pouze pro Q 100 a Q 200. Okrajové podmínky byly sestaveny na základě hydrologických dat ve vybraných profilech. profil ř.km průtoky (m 3 /s) Q 1 Q 2 Q 5 Q 10 Q 20 Q 100 horní okrajová podmínka přítok Krupský potok přítoky do VD Kateřina celkem Tab. 2 Okrajové podmínky zatěžovacích stavů průtokové Jako dolní okrajová podmínka pro průtoky Q 1 Q 100 byla použita hladina vycházející z konsumpční křivky posledního zaměřeného profilu před soutokem se Ždírnickým potokem. Matematický model i výsledky simulací jsou umístěny na datovém CD. 4 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU Zhodnocení současného stavu odtokových poměrů Zalužanského potoka bylo provedeno na základě detailních výpočtů průběhů hladin v dané lokalitě. Zhodnocení z hlediska kapacity koryta a rozlivů je provedeno po úsecích, kapacity mostů, lávek a propustků jsou shrnuty v přehledné tabulce. Příloha A1 - technická zpráva strana 6

7 4.1 POPIS PO ÚSECÍCH Krupka PF (ř.km 8,122 8,956) V horní části tohoto úseku protéká potok nezastavěným územím v neupraveném korytě. Kapacita koryta v této části je cca Q 5, vyšší průtoky se rozlévají především do pravobřežního inundačního území. Nad železniční stanicí dochází k rozlivům Q 100 do levobřežní zástavby, na pravém břehu dochází k rozlivu i Q 20 směrem do areálu šroubárny. V tomto místě je voda vzdouvána výrazně nekapacitním mostem v profilu PF 72. V této oblasti je nesoulad ve vykreslení budov na mapovém podkladu ZABAGED jednak v areálu podniku a i v levobřežním sníženém zaplaveném území (PF 71), viz obrázek. Pod železnicí je potok veden v propustku. Obr. 5 Porovnání rozmístění budov na ZABAGEDU a ortofoto snímku Krupka - VD Kateřina PF (ř.km 3,297 8,122) V tomto úseku je potok veden korytem o kapacitě cca Q 5 převážně loukami. Jedná se o území s velkým podélným sklonem a k výraznějším rozlivům dochází nad mostními profily (několik mostních profilů je v tomto úseku přelito. K výraznějším rozlivům dochází nad železničním mostem v profilu PF 51. Nad tímto mostním profilem se do Zalužanského potoka vlévá Krupský potok. Pod železničním mostem dochází k rozlivům do inundačního území od Q 20. Dalším nekapacitním mostním profilem je křížení toku se silnicí Chabařovice Teplice. V tomto profilu (PF 44) byl vybudován nový propustek, který však není dostatečně kapacitní. Při průtoku Q 20 dochází ke vzdutí hladiny vody a při průtoku Q 100 dochází k přelití silnice. Pod mostem vtéká potok do vodního díla Kateřina. Centrální přeložka PF (ř.km 0,565 3,297) Z VD Kateřina odtéká Zalužanský potok přeložkou vedenou v levém svahu původního údolí potoka. Jedná se o upravené koryto (dvojitý lichoběžníkový profil), které by mělo převést transformovaný průtok Q 100 : Z výsledků vyplývá, že kapacita přeložky není v současné době dostatečná a dochází k odlehčování části průtoku do údolí. Voda která přeteče přes pravý břeh bude odtékat do vyznačených vodních útvarů (vodní plocha pod VD Kateřina a rybník Násada). Povodňové hladiny významně ovlivňuje v tomto úseku nekapacitní propustek pod železnicí v profilu PF 31. Příloha A1 - technická zpráva strana 7

8 Chabařovice PF 1 14 (ř.km 0,000-0,565) V Chabařovicích je Zalužanský potok veden v několika zakrytých úsecích. Nekapacitním objektem je mostní profil v PF 14, kde dochází k rozlití vody na oba břehy a mostovka je přelita. Dalším problematickým profilem je nátok do zakrytého úseku v profilu PF 12. Voda, která vyřeží v této oblasti do pravé strany bude odtékat po silnici směrem do centra Chabařovic. Vybřežená voda odteče do povodí Ždírnického potoka. 4.2 OBJEKTY Častou příčinou vybřežení vody z koryta jsou nekapacitní mosty, lávky a propustky, které vzdouvají vodu. Problém může nastat i v případě nedostatečného převýšení úrovně dolní mostovky nad hladinou Q 100, kdy hrozí ucpání mostního profilu plávím které s sebou povodeň nese. Nekapacitní objekty v nezastavěných oblastech mohou mít naopak příznivé účinky pro úseky nacházející se níže po toku, kdy díky zadržení vody dojde k transformaci povodňového průtoku. V tabulkách v příloze A5 jsou tyto objekty shrnuty a zhodnoceny z pohledu průchodu velkých vod. V tabulce je uvedena identifikace objektu, údaje o výškovém uspořádání mostovky a vypočtené hladiny při průtoku Q 100 před a za objektem. Dále je porovnána úroveň mostovky a vypočtené hladiny a vyhodnoceno zda dochází k zahlcení vtoku do mostního profilu, či dokonce k přelití mostovky. V případě, že k takovému jevu nedochází je ještě most posuzován z pohledu normového převýšení dolní mostovky nad hladinu Q 100. Dalším údajem je informace o vzdutí nad mostem zjišťované z rozdílu hladin před a za objektem. Jako významné je v tabulce uvažováno vzdutí větší než 0,5 m. V případě objektů na horním toku se nemusí jednat pouze o vzdutí mostem, ale rozdíl hladin může být způsoben také velkým podélným sklonem. 5 NÁVRHY ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ Návrh protipovodňové ochrany zájmového území představuje soubor komplexních opatření, zahrnujících organizační opatření, komplexní úpravy v záplavových územích a výstavbu trvalých či mobilních prvků protipovodňové ochrany. Podkladem po návrh protipovodňových opatření je určení stupně ochrany dotčeného území. Určení velikosti návrhového průtoku pro jednotlivá zájmová území je předmětem rozhodnutí příslušných správních orgánů. V rámci tohoto projektu byly stanoveny oblasti kde dochází k rozlivům a byly vytipovány nekapacitní objekty na toku. V následujících kapitolách je souhrn obecných pravidel pro návrh protipovodňových opatření využitelných pro malý vodní tok. Jedná se o komplexní zásahy v povodí a souhrn technických opatření. Z technických opatření jsou uvedeny pouze trvalé prvky PPO, s ohledem na rychlou reakci malého povodí na příčinnou srážku není na území toku Zalužanského potoka dostatek času na instalaci prvků mobilní ochrany. 5.1 KOMPLEXNÍ OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ Obecně lze konstatovat, že ochranu území před zaplavením lze výrazně zlepšit snížením odtoku z povodí. Toho je možno z části dosáhnout komplexními zásahy v povodí toku, tj. např. revitalizačními opatřeními snižujícími rychlost odtoku vody z krajiny, zlepšením vsakovací Příloha A1 - technická zpráva strana 8

9 kapacity povrchu území, vytvořením nových nebo lepším využitím stávajících akumulačních prostorů, výstavbou suchých poldrů, atd. Technické zásahy, které ovšem urychlují odtok vody z území, představuje zvětšení průtočného profilu koryta i inundací a zlepšení hydraulických charakteristik jejich povrchu. Tato opatření jsou vhodná v lokalitách, ve kterých je navrhována realizace protipovodňové ochrany. Jde zejména o urbanizovaná území sídelních celků, měst a obcí. Jedná se např. o trvalé zemní hráze, betonové pevné zídky a zdi, a úpravy na stokové síti (zpětné uzávěry na kanalizaci) Zvětšení kapacity průtočného profilu lze dosáhnout odstraněním škrtících profilů na toku (úpravou ostrých meandrů trasy, rozšířením úzkých profilů, rekonstrukcí nekapacitních mostních objektů a propustků, nebo zvětšením jejich průtočné plochy obnovením stávajících či výstavbou nových inundačních polí, odstraněním nepoužívaných vzdouvacích objektů, odtěžením nánosů z koryta a pravidelnou údržbou břehových porostů. Další možností pro zvýšení kapacity průtočného profilu je odstranění pevných vzdouvacích objektů v oblastech nevyužívaných náhonů. Udržování průtočné kapacity inundací zahrnuje pravidelné sečení travních porostů, průběžné odstraňování křovin a péči o vzrostlé stromy. Dále je v záplavovém území potřebné zákonnými prostředky bránit nové výstavbě, snažit se o vymísťování stávajících staveb, neskladovat odplavitelné předměty, minimalizovat stávající příčné stavby a nepovolovat zřizování nových (pevná oplocení, komunikační stavby). Ohledně umístění zeleně v aktivních částech průtočných profilů inundací lze obecně konstatovat, že zde není přípustný výskyt křovin dolního patra. Je vhodné pouze ponechat stávající, nebo i vysadit nové solitérní stromy s vysokým holým kmenem. 5.2 TRVALÉ PRVKY PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY Jako trvalé prvky protipovodňové ochrany je možno použít dále uvedené konstrukce a úpravy stávajících objektů: vybudování ochranných zemních hrázek včetně spodní stavby utěsňující podloží proti průsakům tlakové podzemní vody pod konstrukcí. Jedná se o výstavbu nových nebo zvýšení stávajících hrází. Při použití zemních hrází, zejména v intravilánu města, je nutno zvážit hledisko velkých nároků na zábory pozemků zvýšení koruny stávajících nábřežních zdí, jedná se o trvalou úpravu podmíněnou architektonickým posouzením vybudování trvalých betonových zdí včetně spodní stavby. Tato jednoduchá konstrukce je vhodná zejména v místech, kde potřebná hrazená výška není příliš velká. Použití je podmíněno architektonickým posouzením Trvalé prvky protipovodňové ochrany jsou navrhovány s kótou horní hrany navýšené o cca 0,30 až 0,50 m nad úroveň hladiny při průtoku návrhové vody Q N. V návrzích technického řešení prvků protipovodňové ochrany je vždy nutno zohlednit geologické podmínky v podloží navrhovaných objektů, a to jak z hlediska propustnosti, tak i z hlediska statiky navržených konstrukcí (utěsnění podloží, přenesení vodorovných sil vyvolaných vodním tlakem na konstrukce do podloží atd.). Vliv těchto podmínek je možno do návrhu zahrnout až na základě znalosti geologické stavby území. Detailnější řešení má vždy významný vliv na návrh typu a velikost konstrukcí, jejich dimenzování s dopadem na upřesnění finančních nákladů. Příloha A1 - technická zpráva strana 9

10 Výstavbou protipovodňových opatření dochází ke zmenšování stávajících retenčních prostorů podél toků. Obecně lze konstatovat, že jednotlivě je sice ovlivnění těmito zásahy nevýznamné, avšak dílčí negativní účinky se postupně sčítají. Každý retenční prostor, který v povodí příslušného toku ubude, zhoršuje v celkové sumě možnost transformace povodňové vlny. 5.3 NÁVRHY ŘEŠENÍ NA ZVÝŠENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI Z výše uvedeného zhodnocení současného stavu odtokových poměrů na toku Zalužanského potoka vyplývá, že problematickým místem jsou nekapacitní most a nekapacitní zakrytý profil na začátku obce Chabařovice. Tato úzká místa by bylo vhodné zkapacitnit. Dalším místem, kde dochází k rozlivům do zástavby je oblast kolem nekapacitního mostu nad železniční stanicí v Krupce v profilu PF 72. Tento most by bylo vhodné zrekonstruovat. 6 VÝSTUPY V rámci zadání tohoto projektu byly definovány požadavky na tyto typy výstupů: Tabulkové výstupy Záplavová území a aktivní zóny záplavového území Podélné a příčné profily 6.1 TABULKOVÉ VÝSTUPY Psaný podélný profil Výsledky hydrotechnických výpočtů na matematickém modelu jsou tabelárně prezentovány ve formě psaného podélného profilu s uvedením základních charakteristik koryta a všech napočítaných hladin pro průtoky Q 1, Q 2, Q 5, Q 20, Q 100. Psaný podélný profil tvoří přílohu A2 technické zprávy. Konsumpční křivky objektů Dalším výstupem jsou konsumpční křivky objektů, tedy mostů, lávek, jezů a stupňů. Hodnoty jsou vyneseny tabelárně i graficky. Konsumpční křivky tvoří přílohu A3 technické zprávy. Hladiny v inundačních územích Dalším tabulkovým výstupem jsou hladiny v inundačních územích při průtoku Q 100. Tento výstup je důležitý pro taková území, kde dochází k vybřežení vody z koryta toku a inundačnímu proudění o rozdílné hladině než je hladina v hlavním korytě. K takovému proudění dochází například při přetečení hrázek (nebo pouze břehů nasedlaného koryta), v inundačním území potom může téct část průtoku o nižší hladině (v některých případech může být hladina v inundačním území i vyšší) než je hladina v řece. V případě malých vodních toků jsou častým problémem nekapacitní mosty a lávky nad kterými dochází ke vzdutí hladiny a vybřežení vody z koryta. Především v horních úsecích, kde je velký podélný sklon koryta i přilehlého záplavového území může docházet k paralelnímu proudění vybřežené vody o vyšší hladině než je hladina v řece. Hladiny vykreslené v příčných a podélných profilech prezentují hladinu pouze v hlavním korytě. Výšky hladiny v inundačním území jsou uvedeny v oblastech kde dochází k vybřežování. Rozdílné hladiny oproti hlavnímu toku jsou barevně zvýrazněny. Tabulky hladin v inundačních územích tvoří přílohu A6 technické zprávy Příloha A1 - technická zpráva strana 10

11 6.2 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ A AKTIVNÍ ZÓNY Osa toku a staničení Vzhledem k tomu, že pro účely této studie bylo provedeno zaměření koryta toku Zalužanského potoka, byla vytvořena i digitální osa s novým staničením toku. Samotná osa toku byla vytvořena z detailního geodetického zaměření kdy body z osy příčných profilů byly doplněny o další body popisující trasu toku. Bylo vytvořeno nové staničení toku a pro lepší orientaci pracovníků povodí je u významných objektů uváděno i staničení TPE. Oproti staničení TPE uváděnému v pasportu vodního toku byly zjištěny nevýznamné rozdíly ve staničení. Tuto digitální osu však nebylo možné použít pro tisky nad mapovým dílem ZABAGED (z důvodu nepřesností uvedených v kapitole 2.1 Topologická data), a proto byla vytvořena osa korespondující s mapovým podkladem a tato byla použita pro tisky. Staničení po 100 m a 1000 m vykreslené v tištěných mapách (červené značky) byly přesunuty na osu vytvořenou nad mapovým podkladem, hodnoty však zůstávají v souladu s přesnějším novým staničením toku. Umístění příčných profilů v situacích zůstává v souladu s geodetickým měřením. Záplavové čáry V rámci studie byly vytvořeny na základě vypočítaných hladin záplavové čáry pro ustálené průtoky Q 5, Q 20, Q 100. Záplavové čáry byly vytvořeny pro mapový podklad ZABAGED. Při zobrazení nad jiným mapovým podkladem (ortofoto mapa, katastrální mapa) se může stát, že území postižená záplavou nebudou odpovídat skutečně postiženému území. Tyto rozdíly se budou projevovat především v oblastech kde geodeticky zaměřená osa toku neodpovídá kresbě toku na ZABAGEDu. Aktivní zóny záplavového území AZZÚ Součástí stanovení záplavového území je i stanovení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) podle zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon) a vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb. O způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Pro zpracování byla použita Metodika stanovení aktivní zóny záplavového území; DHI Hydroinform a.s.; 2005 (dále jen metodika). Všechny výše zmíněné dokumenty je možné získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Aktivní zóna byla stanovena pro průtok Q 100 tak, aby provedla minimálně 80% tohoto průtoku. Vzhledem k proměnnému charakteru vodního toku byl zvolen rozdílný přístup k vymezení aktivní zóny v zastavěných oblastech a v extravilánu. Pro přírodní úseky toku se aktivní zóna pohybuje na úrovni záplavy Q 20. V zastavěných oblastech bylo posuzováno zda koryto (resp. oblast nad korytem toku) převede 80% průtoku Q 100. V případě, že ano, byla jako aktivní zóna vymezeno pouze koryto toku, v opačném případě byla aktivní zóna rozšířena o oblasti kde dochází k významnějšímu proudění vody o vyšších rychlostech a k posouzení dosažených hloubek vody. Situace Situace byly zpracovány v prostředí Microstation nad rastrovými mapami ZABAGED. Podkladní mapy byly barevně upraveny podle požadavků zadavatele tak aby byly výstupy co nejpřehlednější. Mapy jsou vytištěny v měřítku 1:5 000 na 5-ti listech velikosti A3. V jedné sadě Příloha A1 - technická zpráva strana 11

12 situací jsou záplavové čáry Q 5, Q 20, Q 100 a v druhé sadě pouze záplavová čára Q 100 a vymezení aktivních zón záplavového území. Všechny záplavové čáry a situace byly převedeny do zadavatelem požadovaných výstupních formátů. 6.3 PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ PROFILY Podélné profily a příčné profily byly vytvořeny v prostředku Kres firmy Atlas Ltd.. Podélné profily jsou vzhledem k hustotě objektů vykresleny v měřítku 1:2000/1:100. Staničení toku odpovídá geodetickému zaměření, u významných objektů je uvedeno i staničení TPE. Příčné profily jsou vykresleny v měřítku 1:500/1:100 a jsou do nich vykresleny objekty. Informace týkající se objektů (popisky, kóty) jsou odlišeny hnědou barvou. Ve všech těchto výstupech jsou vykresleny hladiny v hlavním toku pro zatěžovací stavy Q 5, Q 20, Q 100. Podélné profily tvoří přílohu C a příčné profily přílohu D studie. Všechny výkresy byly převedeny do zadavatelem požadovaných výstupních formátů. 7 ZÁVĚR V rámci projektu bylo dosaženo všech definovaných cílů: V rámci studie byl sestaven matematický model zájmového území, který je připravený k dalšímu použití a analýzám v rozsahu předpokládaných průtoků. Na matematickém modelu byly stanoveny průběhy hladin pro zatěžovací stavy Q 1, Q 2, Q 5, Q 10, Q 20, a průtok Q 100 transformovaný VD Kateřina. Dále byla stanovena záplavová území, tedy vykresleny záplavové čáry pro průtoky Q 5, Q 20, Q 100 a byla stanovena aktivní zóna záplavového území. Na základě podrobného popisu současného stavu záplavových území byla v rámci studie identifikována problémová místa zájmového území z pohledu protipovodňové ochrany. K projektu byla provedena rozsáhlá dokumentace. Celková zpráva a výsledky projektu byly realizovány v tištěné a digitální formě. Výsledky matematických modelů a veškeré vytvořené výstupy byly převedeny do požadovaných formátů a přehledně uloženy na datové CD. V Praze dne Ing. Marcela Svobodová Příloha A1 - technická zpráva strana 12

13 8 SEZNAM PŘÍLOH STUDIE A A1 A2 A3 A4 A5 A6 Textové přílohy Technická zpráva Psaný podélný profil Konsumpční křivky objektů Hydrologická data Zhodnocení mostů, lávek a propustků Hladiny v inundačních územích B Situace B1 Situace se záplavovými čarami Q 100, Q 20 a Q 5 měř: 1:5 000, podklad: ZABAGED B2 Situace se záplavovou čarou Q 100 a AZZU měř: 1:5 000, podklad: ZABAGED C D Podélné profily Příčné profily CD s digitálními výstupy Příloha A1 - technická zpráva strana 13

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva Akce: Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646 Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík,

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská

Více

Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains

Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains Oblasti vzniku povodní v Krušných horách Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains Oblasti vzniku povodní v Krušných horách Oblasti vzniku povodní

Více

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: , Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA EVROPSKÁ UNIE "PŘEKRAČUJEME HRANICE" MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Náměstí 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

2. Hydrotechnické výpočty

2. Hydrotechnické výpočty 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Objednatel: Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací Brno, Dřevařská 11 Obsah studie:

Více

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 2 Staničení... 2 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 3 Okrajové podmínky... 3 Použitý software...

Více

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH. Úvodní zpráva k projektu

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH. Úvodní zpráva k projektu ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH Úvodní zpráva k projektu ČERVENEC 2011 ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA BEZDREVSKÝ POTOK 10100092_1 - Ř. KM 25,000 28,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006)

Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) rozpiska Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) Kunratický potok Obsah : 1 Titulní list dokumentace... 3 2 ÚVOD... 4 3 ÚČEL GENERELU... 4 4 VSTUPNÍ

Více

z pohledu oprávněnosti a efektivnosti

z pohledu oprávněnosti a efektivnosti Posouzení projektu Protipovodňová opatření na Malši Č. Budějovice Havlíčkova kolonie, I. etapa úsek Malý jez Kaplířova z pohledu oprávněnosti a efektivnosti listopad 2015 Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02 Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 FOTODOKUMENTACE STUDIE Arch. č. : 25/07/3 B 02 Objednatel : Lesy České republiky s. p. Přemyslova 1106, Hradec Králové Zhotovitel

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Akce: Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín Polanka Termín dokončení: 31. 3. 2010 Zadavatel: Povodí Odry, s.p. Varenská 49 701 26 Ostrava 1 Zhotovitel: Doc. Ing.

Více

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.

Více

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ PROSINEC 2012 2 Riziková území při extrémních přívalových srážkách Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Informace o projektu... 4 1.2 Části projektu...

Více

Projektový záměr - Technické specifikace projektu

Projektový záměr - Technické specifikace projektu Název : Projektový záměr - Technické specifikace projektu Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Moravy a povodí Dyje- lokalita Kroměříž, Ivančice Požadovaný stupeň dokumentace:

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyzické geografie a geoekologie Hydrologie (cvičení z hydrografie) Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice Jakub LYSÁK BGEKA, ročník

Více

A. Hydrometeorologická situace

A. Hydrometeorologická situace Hydrometeorologická situace A. Hydrometeorologická situace A.1. Srážková situace Srážková situace bude detailně popsána v definitivní zprávě z povodně. Pro ilustraci uvádíme v tabulce srážkové úhrny v

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data... 2 2.2 Hydrologická data... 3 3 Matematický model... 4 3.1 Použitý software... 4 3.2

Více

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROSINEC 2012 2 Průvodní zpráva Pořizovatel: Karlovarský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 21 Karlovy

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Studie zvláštní povodně na VD Hracholusky

Studie zvláštní povodně na VD Hracholusky Studie zvláštní povodně na VD Hracholusky Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 3 Staničení... 3 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 4 Okrajové podmínky... 4 Použitý software...

Více

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní

Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní jakub langhammer Vodní toky v ČR, stejně jako ve většině vyspělých zemí, byly v posledních staletích předmětem četných antropogenních úprav.

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS

METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS Příloha č. 6 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 31 OBSAH 1 MAPOVÁNÍ PRVKŮ ÚMPS... 3 1.1 Všeobecné

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova ř.km od 3,785 do 4,130 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie Tisová - studie

Více

Staré Sedlo u Sokolova. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Staré Sedlo u Sokolova. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 754722_4 : Obec: Staré Sedlo ORP: Sokolov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.177753 E 12.714875 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Technicko provozní evidence vodního toku Kocába od ústí do Vltavy k soutoku se Sychrovským potokem ř.km 0,0-27,322 Investor Zhotovitel : Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro Posouzení záměrů řešení protipovodňové ochrany městské části Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborníků občanského sdružení Unie pro řeku Moravu Na základě vzájemné dohody s odpovědnými

Více

Krásná. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Krásná. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu ID plochy: 673358_1 : Obec: ORP: Aš Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.242303 E 12.183834 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu: Kritéria B NG střední nebezpečí Nová dle GIS

Více

Možnosti využití leteckého laserového skenování ve vodním hospodářství II.

Možnosti využití leteckého laserového skenování ve vodním hospodářství II. Kateřina Uhlířová Možnosti využití leteckého laserového skenování ve vodním hospodářství II. 18.11.2010 Odborný seminář VÚV Úvod Výzkum na pracovišti VÚV: VZ 0002071101 - Výzkum a ochrana hydrosféry od

Více

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje Důvodová zpráva: Olomoucký kraj si je vědom významu, náročnosti a složitosti přípravy a realizace jednotlivých opatření protipovodňové ochrany zejména suché nádrže Teplice a z tohoto důvodu se touto problematikou

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

Od pramene Labe až k ústí Vltavy

Od pramene Labe až k ústí Vltavy Od pramene až k ústí Vltavy Hamburg Wittenberge Havel Berlin Magdeburg Wittenberg Dessau Schwarze Elster Mulde Saale Dresden Ohře Mělník Praha Hradec Králové Vltava Teplice Vltava Děčín Děčín Pramen Elbquelle

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE Obec s rozšířenou působností: Most Správce vodního

Více

Technické a materiálové požadavky pro technickoprovozni evidenci vodních toků v. 2011_02

Technické a materiálové požadavky pro technickoprovozni evidenci vodních toků v. 2011_02 Geodetická data 1.1 Základní zásady V rámci zpracování TPE jsou pořizována geodetická data, z nichž lze následně vycházet při výpočtu záplavových území, studií odtokových poměrů a ostatních činností při

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Studie zvláštní povodně na VD Lučina

Studie zvláštní povodně na VD Lučina Studie zvláštní povodně na VD Lučina Obsah: Zadání studie... 2 Podklady... 2 Geodetické zaměření... 3 Staničení... 3 Postup výpočtu, výpočetní model... 3 Příčné profily... 3 Drsnosti... 4 Okrajové a počáteční

Více

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3.

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3. 4. VYTVÁŘENÍ KORYTA Vnitřní horotvorné síly: vulkanické + seismické vytváření PRIMÁRNÍHO ZEMSKÉHO RELIÉFU Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ Práce vody

Více

PREZENTACE. Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových. opatření ve Svitavách v období 1997-2005

PREZENTACE. Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových. opatření ve Svitavách v období 1997-2005 PREZENTACE Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových opatření ve Svitavách v období 1997-2005 zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy září 2005 Motto: Řeka je fajn pro všechno a proto,

Více

Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování

Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ vodní toky - 1D, 1D/2D, 2D, 3D srážko-odtokové procesy Ing. Kateřina Hánová

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Přípravné práce související se zahájením KPÚ Výškový systém: BPV Technická zpráva. Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet

Přípravné práce související se zahájením KPÚ Výškový systém: BPV Technická zpráva. Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet Ing. P. Kunc M. Wsólová Ing. M. Křížová Ing. Z. Pilař k.ú.: Pňov, Předhradí, část. Klipec, Libice n. C., N. Ves I, Oseček, Velim, V. Osek, Veltruby Obec: Pňov-Předhradí,

Více

MANIPULAČNÍ ŘÁD VAKOVÝ JEZ A MVE NA LOUČNÉ V POČAPLECH

MANIPULAČNÍ ŘÁD VAKOVÝ JEZ A MVE NA LOUČNÉ V POČAPLECH Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Schválil odbor životního prostředí Magistrátu Města Pardubic dne 24.6.2009 č.j. OŽP/VOD/32459/08/SI s platností do 31.12.2029 MANIPULAČNÍ

Více

PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Neţárky přírodě blízkým způsobem

PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Neţárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Neţárky přírodě blízkým způsobem ŽĎÁR BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Popis stávajících

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

Příloha č. 1 Přehled ohrožených firem (právnické a podnikající fyzické osoby)

Příloha č. 1 Přehled ohrožených firem (právnické a podnikající fyzické osoby) OBSAH ČÁSTI A/3: str.: 1. Dosavadní analýza ohroženého území a vývoj stanovení záplavového území 3 2. Přehled ohrožených objektů při novém stanovení záplavového území města Uh. Brod 4 2.1. Ohrožení při

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Město Husinec HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ PD k ÚŘ HYDROPROJEKT CZ a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE z.č. 411009-2-01 Srpen 2011 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 2 A. Textová část... 4 1.

Více

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam. VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6

Více

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Stručná historie výstavby vodního díla Jizerské hory, bohaté na srážky, jsou pramenní oblastí řady vodních toků. Hustě obydlené podhůří bylo proto často

Více

Rudné. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Rudné. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 72641_4 : Obec: Vysoká Pec ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 5.353133 E 12.685271 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce

Více

Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování

Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování Možnosti využití výsledků Studie a jak podat žádost o dotace Benešov 20. června 2017 Vodohospodářské

Více

Abertamy. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Abertamy. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu : Obec: ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.375126 E 12.831452 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle typu: Kritéria B NG střední nebezpečí Nová dle GIS analýzy plocha

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik Změny oproti předchozí vyhlášce 236/2002 Sb. Způsob stanovení AZZÚ Obsah návrhu záplavového území Změny oproti

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Milan Suchánek 1, Pavla Finfrlová 2, Jiří Vítek 3, David Stránský 4 Abstrakt Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové

Více

POVODNĚ V ČERVNU 2013

POVODNĚ V ČERVNU 2013 POVODNĚ V ČERVNU 2013 SKLADBA PROJEKTU Příčiny a hydrologický průběh povodní 1.1 Meteorologické příčiny povodní ČHMÚ 1.2 Hydrologické vyhodnocení povodní ČHMÚ (ČVUT FS, DHI) 1.3 Analýza antropogenního

Více

Doubrava u Aše. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Doubrava u Aše. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 669237_1 Doubrava u Aše : Obec: Aš ORP: Aš Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.26099 E 12.243927 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy Seminář Liberec 15.9.2017 Obsah: 1 Řešené území 2 Předmět a způsob řešení 3 Harmonogram 4 Diskuze OBJEDNATEL

Více

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby 1 Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním dílům Tento oddíl je koncepčně vypracován společně pro oba základní druhy hydromelioračních staveb s tím, že specifika jednotlivých staveb budou zdůrazněny.

Více

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440 Hranice M sto Hranice, které je k ižovatkou dopravních a inženýrských koridor, leží v prostoru Moravské brány p evážn na pravém b ehu eky Be vy, v nadmo ské výšce cca 260 m. Nejstarší zástavba m sta byla

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice 2.6. Rozsah záplavového území Při zpracování Záplavového území toku Březnice bylo použito : Zaměření vodního toku Březnice od zaústění do Moravy po km 23,281 bylo provedeno útvarem hydroinformatiky, Povodí

Více

VD Mariánské Lázně. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín

VD Mariánské Lázně. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín Zvláštní povodeň v důsledku havárie na VD Mariánské Lázně Stanovení rozsahu ohroženého území průlomovou vlnou zvláštní povodně Terezín, říjen 2004 Zvláštní povodeň

Více