Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa"

Transkript

1 Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, Louny Telefon : IČ : Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., které bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce) k uveřejnění dne Zpracoval Ing. Rostislav Mareš Louny, září

2 OBSAH : strana Titulní list 1 Obsah 2 Úvod 3 1. Vymezení předmětu zakázky 4 2. Identifikační údaje zadavatele 4 3. Obchodní podmínky Technické podmínky 9 5. Jiné požadavky zadavatele a ostatní podmínky 9 6. Lhůty v zadávacím řízení, námitky Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Způsob hodnocení nabídek 13 Přílohy : Závazný vzor smlouvy o dílo Závazný vzor čestného prohlášení uchazeče k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti 2

3 Úvod Tato textová část zadávací dokumentace je zpracována pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Toto zadávací řízení bylo zahájeno dne odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce) k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek. Zadávací dokumentace obsahuje : - tuto textovou část zadávací dokumentace, včetně jejích příloh, kterými jsou závazný vzor smlouvy o dílo a závazný vzor čestného prohlášení k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti, - technickou dokumentaci v rozsahu : - projektová dokumentace KANALIZACE JIMLÍN ZEMĚCHY IV. ETAPA, zpracovaná projektantkou Ing. Dagmar Košovou v červenci 2015, stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, v listinné podobě, - projektová dokumentace KANALIZACE JIMLÍN ZEMĚCHY IV. ETAPA VEŘEJNÉ ČÁSTI PŘÍPOJEK zpracovaná projektantkou Ing. Dagmar Košovou v červenci 2015, stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, v listinné podobě, - soupis prací (slepý výmaz výměr) na CD ve formátu MS EXCEL. Zadávací řízení je zadávacím řízením na veřejnou zakázku na stavební práce a probíhá formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ), za použití přílohy č. 1 Pravidel Ministerstva zemědělství ČR dotačního programu č Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR a ze zdrojů Ústeckého kraje. Tato textová část zadávací dokumentace včetně příloh je ode dne uveřejněna na profilu zadavatele na internetové adrese Ostatní části zadávací dokumentace budou uchazečům zaslány poštou na základě žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace, kterou uchazeč podá prostřednictvím u na adresu Zadavatel požaduje od uchazeče úhradu nákladů na reprodukci (kopírování) zadávací dokumentace, poštovné a balné ve výši 9.000,- Kč, a to převodem na účet č /0100, variabilní symbol platby = IČ uchazeče, do zprávy k platbě uvést Kanalizace Jimlín, zadávací dokumentace. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace se považuje za úplnou, pokud uchazeč řádně tuto žádost podal a zároveň uhradil výše uvedenou částku. Dotazy k zadávací dokumentaci mohou uchazeči vznášet pouze písemně, a to výhradně em vůči zástupci zadavatele, kterým je Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, Louny, 3

4 1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zadávané zakázky je provedení stavby podle projektové dokumentace, podmínek uvedených v oznámení zakázky uveřejněném ve věstníku veřejných zakázek a podmínek textové části zadávací dokumentace. Zadavatel zakázky nepřipouští varianty nabídky. Vymezení předmětu zakázky dle kódů CPV : Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí Práce na opravě silnic Předmětem zadávané zakázky je kompletní provedení stavebních a montážních prací v rámci stavby KANALIZACE JIMLÍN ZEMĚCHY IV. ETAPA, včetně veřejné části přípojek, tak jak je stavba popsána v zadávací dokumentaci. 2. Identifikační údaje zadavatele Název : Obec Jimlín Adresa : Jimlín 7, Jimlín IČ : Statutární zástupce : Ing. Jana Mikovcová, starostka obce Zástupce zadavatele v zadávacím řízení : Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, Louny telefon : , 4

5 3. Obchodní podmínky Přílohou a nedílnou součástí textové části zadávací dokumentace je závazný vzor smlouvy o dílo na provedení této veřejné zakázky. Uchazeč je povinen tento závazný vzor smlouvy o dílo doplnit pouze o své identifikační údaje a o datum podpisu ze strany uchazeče a o celkovou výši ceny bez DPH, DPH a včetně DPH a tento závazný vzor smlouvy o dílo podepsat a orazítkovat (viz též článek 8. textové části zadávací dokumentace Podmínky a požadavky na zpracování nabídky). Zadavatel stanovuje následující obchodní podmínky. Vymezení lhůt : a) předpokládaná doba předání a převzetí staveniště - duben 2016, b) předpokládaná doba zahájení stavebních prací do 30 dnů po předání staveniště, c) lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací do 365 dnů ode dne předání staveniště, d) lhůta pro předání a převzetí díla do 365 dnů ode dne předání staveniště, e) počátek běhu záruční lhůty dnem následujícím po dni předání a převzetí díla; pokud však při předání a převzetí díla budou zjištěny vady či nedodělky, počíná záruční doba běžet dnem následujícím po dni, kdy bude odstraněna poslední vada či nedodělek. Podmínky předání a převzetí : 1) Projektovou dokumentaci, nezbytnou pro zahájení stavebních prací, předá zadavatel (objednatel) uchazeči (zhotoviteli) ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo. 2) Součástí předání a převzetí dokončeného díla bude předání veškeré dokumentace o provedeném dílu a použitých materiálech a zařízeních a dokladů o provedených revizích a zkouškách, jejichž předání je povinností zhotovitele podle platných právních předpisů, závazných technických předpisů a norem a podmínek závazných vyjádření, povolení a rozhodnutí, jsou nebo budou-li tato pro stavbu vydána. 3) Závazek zhotovitele řádně provést, dokončit a předat dílo je splněn řádným dokončením díla v rozsahu dle smlouvy o dílo a podpisem zápisu o předání a převzetí podepsaného zástupci obou stran oprávněných jednat. V tomto zápise musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo předává a objednatel přejímá a soupis případných vad a nedodělků, které jednotlivě ani jako celek nebrání řádnému a trvalému užívání díla, včetně závazných termínů jejich odstranění. 5

6 Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci: Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, může tohoto subdodavatele před uzavřením smlouvy o dílo se zadavatelem i v průběhu trvání této smlouvy změnit pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. Způsob zajištění řádného plnění: Skutečnost, že zhotovitel bude řádně a včas plnit dle uzavřené smlouvy o dílo, bude zajištěna možností objednatele uplatnit smluvní sankce dle uzavřené smlouvy o dílo a náhradu případných vzniklých škod dle obecně platných právních předpisů a dále složením peněžité kauce ve výši 10% z ceny díla (viz níže odstavec Platební podmínky) a poskytnutím bankovních záruk viz oznámení o zakázce, zveřejněné ve věstníku veřejných zakázek. Podmínky předání a převzetí staveniště: Staveniště pro provedení díla bude předáno objednatelem zhotoviteli písemným zápisem v souladu s výše uvedeným vymezením lhůt. Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: Zhotovitel je povinen zabezpečit celé staveniště včetně zařízení staveniště výhradně vlastními silami a prostředky a na vlastní zodpovědnost, a to po celou dobu od převzetí staveniště do jeho úplného vyklizení. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty: Objednatel oprávněn kontrolovat prováděné práce a dodávky, jakožto i podmínky užívání staveniště, průběžně po celou dobu provádění díla. Pracovník objednatele pověřený kontrolou má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník objednatele pověřený kontrolou a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za řízené nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti. Kontrolní dny budou organizovány objednatelem dle potřeby, zpravidla jednou týdně. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací. 6

7 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v SD, učiněných zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Délka záruční lhůty : Délka záruční lhůty za dílo jako celek a za každou jeho část, včetně všech dodávek zabudovaných do stavby, činí nejméně 60 měsíců, přičemž výjimka je přípustná pouze u technických zařízení, které mají samostatný záruční list, kde záruční doba činí nejméně 24 měsíců. Platební podmínky : Objednatel bude veškeré platby za dílo provádět bezhotovostními platbami z účtu objednatele na účet zhotovitele. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. Na úhradu provedených prací bude zhotovitel vystavovat zpravidla 1 x měsíčně faktury za plnění v kalendářním měsíci vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od zhotovitele. Po dokončení, předání a převzetí hotového díla objednateli vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat: - výslovný název konečná faktura - soupis všech provedených prací v ceně bez DPH - soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH - výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu objednatele. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny vady či nedodělky, budou použita ustanovení o peněžité kauci (viz níže). Splatnost všech faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Za úhradu se považuje okamžik odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 7

8 Peněžitá kauce : V případě, že budou při předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky díla, může objednatel podmínit uhrazení celkové ceny díla složením peněžité kauce zhotovitelem na účet objednatele, a to v přiměřené výši, nejméně však 10% celkové ceny díla včetně DPH. Tato peněžitá kauce bude určena k zajištění povinnosti zhotovitele odstranit všechny vady a nedodělky. Objednatel vrátí tuto kauci zhotoviteli do 7 dnů ode dne, kdy bude odstraněna poslední vada či nedodělek díla. Vlastnictví k dílu : Vlastníkem prováděného díla po celou dobu jeho provádění zadavatel této veřejné zakázky, tj. Obec Jimlín. Vlastnictví k jednotlivým věcem, které budou do díla zabudovávány, přechází na zadavatele okamžikem jejich zabudování do díla. Riziko vzniku škod na prováděném díle : Riziko vzniku škod na prováděném díle nese po celou dobu jeho provádění zhotovitel stavby, a to až do okamžiku předání a převzetí hotového díla objednatelem (zadavatelem), kdy riziko vzniku škod přechází na objednatele. Sankce za neplnění smluvních povinností : Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla bude činit ,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků a vad reklamovaných v záruční lhůtě bude činit 1.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a za každý započatý den prodlení. Uplatněním smluvních sankcí není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody. Vyloučení možnosti postoupení pohledávek : Pohledávky plynoucí zhotoviteli ze smluvního vztahu vůči objednateli nelze nikomu postoupit. Ustanovení dle 46d ZVZ : Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel (zhotovitel) ani osoba s ním propojená. Součástí obchodních podmínek jsou též veškeré podmínky uvedené v závazném vzoru smlouvy o dílo, který je přílohou této textové části zadávací dokumentace. 8

9 4. Technické podmínky Technické podmínky jsou pro danou zakázku vymezeny - projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace, - platnými českými technickými normami, včetně těch, kterými se přejímají evropské technické normy, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky, - platnými českými právními a technickými předpisy, vztahujícími se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků pro stavby. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 5. Jiné požadavky zadavatele a ostatní podmínky Podáním nabídky uchazeč závazně potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami zadávacího řízení, uvedenými v oznámení o zakázce a v této zadávací dokumentaci, že si oznámení o zakázce i zadávací dokumentaci prostudoval včetně příloh a že tyto zadavatelem poskytnuté podklady považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, pro uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem a pro realizaci této veřejné zakázky. Omezení subdodavatelů : Maximální přípustný objem subdodávek na této veřejné zakázce činí 30% stavebních nákladů akce (nabídkové ceny) s tím, že se do tohoto limitu nezapočítává dodávka materiálu a výrobků pro stavbu. Věcné vymezení části předmětu veřejné zakázky, která nesmí být plněna subdodavatelem: pokládka kanalizačního potrubí, pažení výkopů. Zadavatel si vyhazuje právo kdykoliv v průběhu tohoto zadávacího řízení toto zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu o dílo s žádným uchazečem, a to i bez udání důvodu. Zadávací řízení bude v souladu s Pravidly Ministerstva zemědělství ČR zrušeno též v případě, že po posouzení nabídek zůstane k hodnocení méně než 5 nabídek. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky uvedené v oznámení zakázky uveřejněném ve věstníku veřejných zakázek nebo podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. 9

10 6. Lhůty v zadávacím řízení, námitky Pro průběh tohoto zadávacího řízení byly zadavatelem stanoveny následující lhůty : - termín podání nabídek : do , 10:00 hodin, - čas otevírání obálek s nabídkami : , 10:01 hodin, - čas ukončení zadávací lhůty : , 24:00 hodin. Proti úkonům zadavatele v tomto zadávacím řízení lze podat námitky. Podání a vyřizování námitek, jakožto i změny lhůt v návaznosti na podání a vyřizování námitek, se řídí ustanovením 110 a 111 ZVZ. 7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Cena bude v nabídce doložena nabídkovým položkovým rozpočtem. Ve smlouvě o dílo bude cena za provedení veřejné zakázky stanovena jako cena smluvní, stanovená podle rozpočtu. Nabídková cena bude zpracována tak, že uchazeč provede ocenění veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné k provedení veřejné zakázky. Veškeré tyto práce, dodávky a služby zahrne uchazeč do položek nabídkového položkového rozpočtu. Do nabídkové ceny musí uchazeč zahrnout náklady na splnění veškerých podmínky dle zadávací dokumentace. Při zpracování nabídkového položkového rozpočtu bude uchazeč postupovat tak, že provede ocenění výkazu výměr ze zadávací dokumentace, a to doplněním cen všech jednotlivých položek do slepého výkazu výměr (soupisu prací) ve formátu MS EXCEL ze zadávací dokumentace. Tento rozpočet pak kompletně vytiskne včetně všech krycích listů a vloží jej do své nabídky jako přílohu nabídkového listu. Součástí nabídky bude oceněný výkaz výměr ve formátu MS EXCEL na CD. Nabídková cena včetně DPH je jediným kritériem hodnocení nabídek. Cenu díla (tj. cenu ve výši nabídkové ceny) lze překročit při realizaci veřejné zakázky pouze v těchto výjimečných případech : a) bude-li zadavatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec smluvní ceny, b) při změně sazby DPH na základě nabytí účinnosti změny zákona o DPH v době realizace zakázky. Cena díla bude snížena o cenu případně neprovedených prací oproti nabídkovému rozpočtu. 10

11 Uchazeč ve své nabídce (v nabídkovém listě) uvede cenu přehledným způsobem takto : a) celková cena bez DPH, b) DPH 21% ze základu ad a), c) celková nabídková cena včetně DPH. Oceněné položky rozpočtu a nabídková cena budou uvedeny v Kč. Bude-li kdykoliv v průběhu zadávání a plnění veřejné zakázky zjištěn rozdíl mezi jednotlivými podklady pro plnění veřejné zakázky, který bude spočívat v odlišném určení rozsahu a obsahu zakázky, pak jednotlivé části zadávací dokumentace budou považovány za platné a závazné v následujícím pořadí (sestupně) : 1. Projektová dokumentace 2. Textová část zadávací dokumentace 3. Slepý výkaz výměr ze zadávací dokumentace. 8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Zadavatel v tomto článku stanovil závaznou strukturu a obsah nabídek. Zadavatel vychází z požadavku na přehlednost nabídek. Nabídka musí být předložena ve dvou kompletních vyhotoveních 1 originále a 1 kopii, označených na titulní straně popiskem Originál nabídky a Kopie nabídky. Nabídky uchazečů musí mít následující závaznou strukturu a obsah - viz níže body A. až E. A. Identifikační údaje uchazeče, označení veřejné zakázky B. Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů - doklady o prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle 53 odst. 1) ZVZ způsobem dle 53 odst. 3) ZVZ, - čestné prohlášení k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dle závazného vzoru, který je přílohou textové části zadávací dokumentace, - doklady o prokázání profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedeném v oznámení zakázky ve věstníku veřejných zakázek, - doklady o prokázání technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedeném v oznámení zakázky ve věstníku veřejných zakázek. 11

12 C. Nabídkový list s uvedením základních údajů z nabídky Nabídkový list musí obsahovat : - nabídkovou cenu, zpracovanou dle článku 7. této textové části zadávací dokumentace. Přílohou nabídkového listu musí být kompletně vytištěný nabídkový rozpočet, zpracovaný oceněním výkazu výměr ze zadávací dokumentace. D. Návrh smlouvy o dílo Návrh smlouvy o dílo bude předložen v nabídce uchazeče a bude podepsán osobou oprávněnou jednat a podepisovat jménem uchazeče způsobem, odpovídajícím stanovenému způsobu podepisování dle výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, u uchazečů fyzických osob bude návrh smlouvy o dílo podepsán uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězným uchazečem o konečné podobě smlouvy o dílo a v případě, že nebude dosažena dohoda o celém znění, smlouvu neuzavřít. Návrh smlouvy o dílo bude předložen dle závazného vzoru, který je přílohou této textové části zadávací dokumentace. E. Závěrečný list nabídky Tento list bude obsahovat : - informaci o počtu stran nabídky, - datum zpracování nabídky, - jméno, příjmení a kontaktní spojení osoby, která je oprávněná jednat za uchazeče a která nabídku podepsala a její vlastnoruční podpis, - razítko uchazeče. Nabídku je třeba podat na adresu zadavatele (nikoliv na adresu zástupce zadavatele v zadávacím řízení!!!), a to v řádně zalepené obálce, zřetelně označené názvem a adresou zadavatele, firmou a adresou uchazeče a textem KANALIZACE JIMLÍN ZEMĚCHY IV. ETAPA ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NABÍDKA NEOTVÍRAT, a to poštou nebo osobně. Osobní podání nabídky je možné vždy v úředních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do hodin, v jiných dnech po předchozí dohodě. V poslední den lhůty pro podání nabídek od 7:00 do 10:00 hodin. Nabídky doručené zadavateli později než dne v 10:00 hodin nebudou v zadávacím řízení posuzovány a hodnoceny. Nabídky podané v rozporu s výše uvedenými podmínkami nebudou v zadávacím řízení posuzovány a hodnoceny. 12

13 9. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného kritéria, kterým je výše nabídkové ceny včetně DPH. Za Obec Jimlín V Lounech Ing. Rostislav Mareš, zástupce zadavatele v zadávacím řízení 13

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Statutární město Karlovy Vary. zastoupené. Zadávací dokumentace

Statutární město Karlovy Vary. zastoupené. Zadávací dokumentace Statutární město Karlovy Vary zastoupené odborem majetku města Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 2035/ 21, 361 20 Karlovy Vary Tel. ústředna 353 118 111, Fax 353 118 400, E-mail: l.pokorny@mmkv.cz

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon ) vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku.

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Čj. ORRI/17005-16/vark ORRI/2615-2016 V Rumburku dne 20.05.2016. Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1. Stupeň, Rumburk

Čj. ORRI/17005-16/vark ORRI/2615-2016 V Rumburku dne 20.05.2016. Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1. Stupeň, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se směrnicí č. 2/2015, o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str.1 ze 34 Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 26103 4500, fax. 26103 4503, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ve smyslu 12, 18 a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu Č.j.: ORRI/31193-15/dagm ORRI/4197-2015 Dne 11.09.2015 Oprava výpustného bloku a odpadu z rybníka v parku Rumburské vzpoury, Rumburk Identifikační údaje zadavatele: zastoupený:

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany Objednatel:... Bytem :... RČ:... Č. OP... Telefon:... dále jen objednatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

OPRAVA STŘECHY ZŠ WAGNEROVO NÁMĚSTÍ BEROUN

OPRAVA STŘECHY ZŠ WAGNEROVO NÁMĚSTÍ BEROUN VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ zákon č. 137/2006 Sb. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OPRAVA STŘECHY ZŠ WAGNEROVO NÁMĚSTÍ BEROUN V Berouně dne : 27.5.2011 Zadávací dokumentace Zadavatel tímto stanovuje

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 013 12 774, DIČ: CZ 01312774

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 101616/2015 Naše sp. zn.: 101616/2015 MJP/LESA *MUSPX01JUQO8* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních:

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-126-028-13 ze dne 13.8.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-126-028-13 ze dne 13.8.2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-126-028-13 ze dne 13.8.2013 "Rekreační a kondiční areál RAK" - výzva, zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace k veřejné podlimitní zakázce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky malého rozsahu: Smlouva o provádění

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Větrná 1063, příspěvková organizace 686 05 Uherské Hradiště, tel. 572 434 411

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Větrná 1063, příspěvková organizace 686 05 Uherské Hradiště, tel. 572 434 411 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Větrná 1063, příspěvková organizace 686 05 Uherské Hradiště, tel. 572 434 411 Veřejná zakázka malého rozsahu podle 12 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

MVR-108022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa

MVR-108022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby Inženýrská činnost - stavební dozor dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která se uskuteční formou

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 12/2012 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská Naše čj.: MUSP 54782/2015 Naše sp. zn.: 54777/2015 RUI/EMLO Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská 1. Zadavatel:

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

Ř Í Z E N Í. Stavba VII. etapy a dokončení IV. b) etapy zpevněných chodníků po obci Výrava

Ř Í Z E N Í. Stavba VII. etapy a dokončení IV. b) etapy zpevněných chodníků po obci Výrava V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Výzva zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu ( 12, odst.(3)) ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) na stavební práce

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více